REGNSKAP ÅRSBERETNING 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP ÅRSBERETNING 2007"

Transkript

1 NYE SODIN UNGDOMSSKOLE

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 I ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 2A... 6 Regnskapsskjema 2B... 7 Balanseregnskap... 8 Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Anskaffelse og anvendelse av midler III NOTER Note 1 Årsverk Note 2 Selvkosttjenester Note 3 Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert investering Note 4 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk drift Note 5 Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger Note 6 Avdrag på gjeld Note 7 Innlånsoversikt Note 8 Gjeldsforpliktelser Note 9 Finansielle anleggsmidler Note 10 Ytelser til ledende personer og revisjon Note 11 Oversikt over nybygg og nyanlegg Note 12 Anleggsmidler Note 13 Kapitalkonto Note 14 Avsetninger og bruk av avsetninger Note 15 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Note 16 Garantier gitt av kommunen Note 17 Endring i arbeidskapital Note 18 Skjønnsmidler barnehage Note 19 Pensjon IV ÅRSBERETNING Driftsregnskapet Finansieringsanalyse Investeringsregnskapet Lånegjeld Fond Kontantstrømanalyse Likviditetsanalyse/ gjeldsgrad... 52

3 3 I KOMMUNEREGNSKAPET Regnskapsprinsipper Hemne kommune sitt regnskap føres etter de kommunale regnskapsprinsipper som er nedfelt i kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens 7. I kommunal sektor blir regnskapet ført etter anordningsprinsippet og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører den kommunale virksomheten skal være med i driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapet er ført etter bruttoprinsippet. Det vil si at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter eller omvendt. Dette betyr at aktiviteten i kommunen kommer fram med riktig beløp. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen med et eget driftsresultat for året. Investeringsregnskapet viser kommunens inntekter og utgifter i forbindelse med investeringer og utlån og hvordan disse er finansiert. Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av slitasje på aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullstilt slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat er derimot belastet med årets avdrag som er den utgift relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler og skal påvirke kommunens driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler.

4 4 I ØKONOMISKE OVERSIKTER Regnskapsskjema 1A

5 5 Regnskapsskjema 1B Regnskapsskjema 1B Regnskap Revidert budsjett Vedtatt budsjett Til fordeling fra skjema Ramme 1 - Sentraladministrasjon Netto driftsramme: Programområde 10 - Pol. Styringsorg Programområde 11 - Felles Programområde 12 - Rådmannsktr Programområde 13 - Kommunekassen Programområde 17 - Legetjenesten Ramme 2 - Oppvekst Netto driftsramme Programområde 21 - Grunnskole/SFO Programområde 25 - PP-tjeneste Programområde 26 - Funksj.h. Førsk.barn Programområde 27 - Barnehager Programområde 28 - Voksenoppl Ramme 3 - Helse-og sosial Netto driftsramme Programområde 30 - Sosialleder Programomrpde 31/32/33 og 37-Poavd Programområde 34 - Helsestasjon Ramme 5 - Næring, syss., kultur Netto driftsramme Programomrpde 50 - Adm. NSK Programområde 51 - Bibliotek Programområde 52 - Museum Programområde 53 - Næringskons Programomrpde 54 - Hemnehallen Programområde 55 - Fritidsklubb Programområde 56 - Felles Programområde 29 -Musikk-og kultursk Netto driftsramme Programområde 60 - Merkantil avdeling Programområde 61 - Bygningsavdeling Programområde 63 - anleggsavdeling Programområde 64 - Miljø Programområde 65 - Landbruk

6 Regnskapsskjema 2A REGNSKAP ÅRSBERETNING

7 Regnskapsskjema 2B REGNSKAP ÅRSBERETNING

8 Balanseregnskap REGNSKAP ÅRSBERETNING

9 9

10 Økonomisk oversikt drift REGNSKAP ÅRSBERETNING

11 11

12 Økonomisk oversikt investering REGNSKAP ÅRSBERETNING

13 13

14 Anskaffelse og anvendelse av midler REGNSKAP ÅRSBERETNING

15 15 III NOTER Note 1 Årsverk NOTE nr. 1: Årsverk Forrige år Året før Tekst Regnskapsåret Antall årsverk 276,4 Antall ansatte 373 Antall kvinner 291 % andel kvinner 77 Antall menn 82 % andel menn 23 Antall kvinner ledende stillinger 13 % andel kvinner i ledende 4,46 stillinger Antall menn i ledende stillinger 6 % andel menn i ledende stillinger 7,3 Fordeling heltid/deltid Tekst Regnskapsåret Antall deltidsstillinger 229 Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger 197 % andel kvinner i deltidsstillinger 67,7 Antall menn i deltidsstillinger 32 % andel menn i deltidsstillinger 39 Forrige år Året før Det vises til pkt. II personalområdet i årsrapporten og s 49 i årsberetning for nærmere opplysninger. Det er ikke satt inn tall for tidligere år, da det har vært rapportert med andre inndelinger.

16 Note 2 Selvkosttjenester NOTE nr. 2: Selvkosttjenester REGNSKAP ÅRSBERETNING Selvkostområde VANN Budsjett 2007 Regnskap 2007 Regnskap 2006 Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 100 % 86 % 88 % Disponering fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP Budsjett 2007 Regnskap 2007 Regnskap 2006 Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 103 % 95 % 84 % Disponering fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde FEIING Budsjett Regnskap 207 Regnskap 2006 Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 128 % 114 % 91 % Disponering til bundet selvkostfond Selvkostområde SLAM Budsjett Regnskap 2007 Regnskap 2006 Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 138 % 126 % 125 % Disponering til bundet selvkostfond

17 17 Note 3 Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert investering NOTE nr. 3:Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert (overskudd) inv. Regnskapsmessig udisponert Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udisponert Årets disponering Nytt udisponert i regnskapsåret Totalt udisponert til disponering 0 Note 4 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk drift NOTE nr. 4: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering 33288

18 18 Note 5 Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 5: Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger Likviditetsreserve Regnskapsåret Forrige år IB kr kr Herav likviditetsreserve drift kr kr Herav likviditetsreserve investering kr kr Avsetninger likviditetsreserve drift kr kr Avsetninger likviditetsreserve investering kr kr Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift kr kr Bruk av avsetninger likviditetsreserve investering kr kr UB kr kr Herav likviditetsreserve drift kr kr Herav likviditetsreserve investering kr kr UB viser saldo for samlet likviditetsreserve. Likviditetsreserve drift kan disponeres til drifts-og investeringsformål. Likviditetsreserve investering kan bare benyttes til investeringsformål. Note 6 Avdrag på gjeld NOTE nr. 6: Avdrag på gjeld Avdrag Budsjett I år Forrige år Betalt avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

19 19 Note 7 Innlånsoversikt INNLÅN PR Lånesaldo pr ,00 -Avdrag Drift ,00 Investering , ,00 +Nye låneopptak Husbanken (Startlån) ,00 Kommunekreditt(enerom) , ,00 Lånesaldo pr ,00 Kto Forvaltningslån ,00 Kto Statsbanker ,00 Kto Sparebanker , ,00 Renter 2007: Husbanken, forvaltningslån ,03 Husbanken, oppføringslån ,00 Kommunalbanken, oppføringslån ,00 Kommunekredit, oppføringslån Sparebanken Hemne, oppføringslån , ,75 Kto Renter løpende lån ,75 Kto Renter formidlingslån , ,78 Avdrag 2007: Kto Avdragsutgifter løpende lån ,00 Kto Avdragsutgifter form.lån ,

20 20 Note 8 Gjeldsforpliktelser NOTE nr. 8: Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Tekst Kommunens samlede lånegjeld Forrige Regnskapsåret regnskapsår kr kr Gjenværende løpetid Fordelt på følgende kreditorer: Kommunekreditt fastrente 5,15% rente kr kr Kom.kreditt flytende rente 4,84% rente kr kr - Kommunal bank fast rente kr - kr - Kommunal bank flytende rente 5,6% rente kr kr Forretnings og sparebanker flytende rente kr kr ,87% rente Husbanken fast rente 5,5% rente kr kr Husbanken fast rente 4,8% rente kr kr Husbanken flytende rente 4,8% rente kr kr Andre låneavtaler Gjeld i andre kommunale regnskapsenheter Kommunale foretak KF Interkommunalt samarbeid Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7 utgjør kr

21 21 Note 9 Finansielle anleggsmidler NOTE nr. 9: Finansielle anleggsmidler Debitor (utsteder) Gjenværende løpetid Bokført verdi Årets resultatførte over/underkurs Markedsverdi Anskaffelsekost Pensj.midl KLP Pensj.midl SPK KLP AL Biblioteksentr. 900 TrønderEnergi AS Norske Skog AS Hemne Kr.lag AL 1 Midnor AS Hellandsj. Vannv Tr.lag Kystflypl KommunekraftAS 1000 Svanem AS Multienergi AS Bomv. Thamsham Vinjeøra Vekst Fylk Fellesvaskeri Tj.odden Utv Sum Note 10 Ytelser til ledende personer og revisjon Ytelser til ledende personer Administrasjonssjef kr kr. Ordfører kr. * kr. *Det ble utbetalt etterlønn fra oktober til desember til avtroppende ordfører. Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge IKS. Samlet godtgjørelse til revisjon utgjør for 2007 kr ,-. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og diverse attestasjonsoppdrag.

22 22 Note 11 Oversikt over nybygg og nyanlegg

23 23

24 REGNSKAP ÅRSBERETNING

25 25

26 26

27 27

28 28 Note 12 Anleggsmidler NOTE nr. 12: Anleggsmidler Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi Det er ikke ført gevinst/tap på avgang av anleggsmidler i regnskapsåret. De er bare bokført i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter gjennom en opp/nedskrivning av anleggsmiddelet mot kapitalkontoen. Gruppe 1: Inventar og utstyr Gruppe 2: Transportmidler Gruppe 3: Kommunale bygninger / boliger Gruppe 4: Kommunale eiendommer og anlegg Gruppe 5: Utleieboliger

29 Note 13 Kapitalkonto REGNSKAP ÅRSBERETNING

30 30 Note 14 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Avsetninger til fond SUM(530:560) , ,25 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,28 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,97 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse IB , ,19 Avsetninger driftsregnskapet , ,52 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,16 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,84 UB , ,71 UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak om disponering av kr i 2007 Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Mindreforbruk 2006, rest K-sak 67/07 Kantine Sodin Skole 215 L 63/07 Planarkiv 100 k - 130/07 Prosjektering Skole/oms.bolig 378 K-sak 121/07 Avsetning til bundet fond Skjønnsmidler barnehager er ført fra det generelle disposisjonsfondet.av de vedtak kommunestyret har gjort i 2007 om bruk, er totalt kr ikke er gjennomført.

31 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger REGNSKAP ÅRSBERETNING Bundet driftsfond Kostra art/balanse IB , ,88 Avsetninger , ,76 Bruk av avsetninger , ,25 UB , ,39 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Skjønnsmidler Barnehage Voksenopplæring flykn Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets disposisjon til investeringsformål. Disponering til andre investeringsformål krever nytt vedtak av kommunestyret.

32 32 Vesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond(1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Nedbetalt etableringslån Vedtaket om 10% av salg boliger skal avsettes til ubundet investeringsfond ble ikke fulgt på grunn av strykningsbestemmelsene ved merforbruk i investeringsregnskapet. Dette er også årsaken til at overskuddet fra 2006 ikke er avsatt. Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Note 15 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid Det foreligger ingen fordringer, langsiktig- og kortsiktig gjeld til kommunale foretak etter kap. 11 i kommuneloven, kommunale bedrifter etter paragraf 11 med et eget særregnskap, samt for Interkomunalt samarbeid etter kommuneloven paragraf 27 med eget særregnskap

33 33 Note 16 Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper TrønderEnergi AS kr Hamos Forvaltning IKS kr KIL/Hemne Fotball kr kr Hemne Motorklubb kr kr Sum garantier kr kr Garantier for ansattes lån Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Samlet garantier ansatte 0 0 Herav garanti for adm. sjefen Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Samlet garanti kr - 0 Garantien utløper Garantien utløper Totalt garantibeløp alle garantier kr ,00 kr ,00 Note 17 Endring i arbeidskapital Del 1 Bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,13 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,27 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , ,98 Sum , ,38

34 34 anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,81 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,98 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , ,62 Sum anvendelse av midler , ,41 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,97 Endring i ubrukte lånemidler , ,87 Endring i arbeidskapital , ,90 Del 2 Balansen Tekst Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer , ,73 Premieavvik , ,00 Endring betalingsmidler , ,78 Endring omløpsmidler , ,05 Kortsiktig gjeld Endring annen kortsiktig gjeld , ,59 Premieavvik , ,00 Endring arbeidskapital , ,54

35 Note 18 Skjønnsmidler barnehage REGNSKAP ÅRSBERETNING Note nr. 18 BEREGNING SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER 2007 Bokført verdi anleggmiddel barnehagene SUM Kalkylerenta Kr. Bokført verdi ( I.B + U.B / 2) ,24 % Bokført verdi 2007 ( I.B. + U.B. / 2) Svanem barnehage 25% av tot. Svanem skole ,79 % Tall i 1.000: Netto utg. F 201 Ordinært barnehagetilbud Netto utg. F211 Styrka barnehagetilbud Netto utg. F 221 Førskolelokale og skyss Kalkulasjonsrente Avsettes til bundet fond barnehage BEREGNING SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER 2006 Bokført verdi anleggmiddel barnehagene SUM Kalkylerenta Kr. Bokført verdi ( I.B + U.B / 2) *5, Bokført verdi 2006 ( I.B. + U.B. / 2) Svanem barnehage * 4, Tall i Netto utg. F 201 Ordinært barnehagetilbud Netto utg. F211 Styrka barnehagetilbud Netto utg. F 221 Førskolelokale og skyss Kalkulasjonsrente Avsettes til bundet fond barnehage

36 36 BEREGNING SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER 2005 Bokført verdi anleggmiddel barnehagene SUM Kalkylerenta Kr. Bokført verdi ( I.B + U.B / 2) ,24 % Bokført verdi 2005 ( I.B. + U.B. / 2) Svanem Barnehage ,90 % Tall i Netto utg. F 201 Ordinært barnehagetilbud Netto utg. F211 Styrka barnehagetilbud Netto utg. F 221 Førskolelokale og skyss Kalkulasjonsrente Avsettes til bundet fond barnehage BEREGNING SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER 2004 Bokført verdi anleggmiddel barnehagene SUM Kalkylerenta Kr. Bokført verdi ( I.B + U.B / 2) ,24 % Bokført verdi 2004 ( I.B. + U.B. / 2) Svanem Barnehage ,95 % Tall i Netto utg. F 201 Ordinært barnehagetilbud Netto utg. F211 Styrka barnehagetilbud Netto utg. F 221 Førskolelokale og skyss Kalkulasjonsrente Avsettes til bundet fond barnehage

37 Note 19 Pensjon REGNSKAP ÅRSBERETNING

38 38

39 39 IV ÅRSBERETNING

40 40 Driftsregnskapet Det viktigste resultatbegrepet i kommuneregnskapet, og som er en indikasjon på kommunens handlefrihet, er netto driftsresultat. Netto driftsresultat for 2007 er kr Årets regnskapsresultat er mindreforbruk på kr ,- som fremkommer slik: Netto driftsresultat: Overføring til investeringsregnskapet: Avsetning til fond: Bruk av fond: Disponert regnskapsoverskudd 2006: Mindreforbruk: Utvikling av netto driftsreslutat siste 4 år (mill kr) år 2007 Netto resultatgrad Dette nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, dvs. hvor stor del som kan brukes til å finansiere investeringer og avsetninger En anbefalt indikator sier at netto driftsresultat bør være minimum 3% av driftsinntektene. De to første årene i perioden var det under indikatoren. For 2005 var det over, og for 2006 er det enda bedre Netto resultatgrad i % -1,5% 5% 8,7% 4,1%

41 41 AVVIKSANALYSE PR. RAMME Rammeområder Regnskap Revidert budsjett Avvik Avvik i % Ramme 1 Sentraladministrasjon 10 Politiske styringsorganer Felles Rådmannskontoret Kommunekassen Legetjenesten Finans Ramme 2 Oppvekst 21 Grunnskole/ SFO PP-tjeneste Funksjonshemmede førskolebarn Barnehage Voksenopplæring Ramme 3 Helse- og sosial 30 Sosialleder Soneleder Soneleder Soneleder Led. helsesøster Felles helse Ramme 5 Næring/Syss/Kultur 29 Musikkskole Adm. NSK Bibliotek Museum Næringskonsulent Hemnehallen Fritidsklubb Felles Ramme 6 Teknisk 60 Merkantil avdeling Bygningsavdeling Anleggsavdeling Miljø Landbruk Kommentarene fra den enkelte enhetsleder til regnskapet finnes i årsrapporten for 2007 og det vises til den..

42 42 Utviklingstrekk i driftsregnskapet Tabellen nedenfor viser utviklingstrekk i kommuneøkonomien for årene 2004 til I tabellene er beløpene i 1000 kr Driftsinntekter Inntektsart % Salgs-/leieinntekter/brukerbet % Refusjoner % Rammetilskudd % Øvrige tilskudd/overføringer % Skatter % Sum driftsinntekter % Årlig %-vis vekst 2% 8% 12% 5% Skatter 33 % Øvrige tilskudd/overføringer 11 % Salgs- /leieinnt./brukerbet. 11 % Refusjoner 19 % Rammetilskudd 26 % Salgs-/leieinnt./brukerbet. Refusjoner Rammetilskudd Øvrige tilskudd/overføringer Skatter

43 43 RAMMETILSKUDD I vedtatt budsjett for 2007 er rammetilskuddet ført opp i henhold til beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. (Grønn bok) Vedtatt ramme inklusiv inntektsutjevning/selskapsskatt var på ,- Budsjett vedtatt 2007 Grønn bok Revidert juni 07 Regnskap 2007 Fast del Ordinært skjønn (herav gradvis bortfall av dif. Arbgavg Sum rammetilskudd eks inntektsutjevning Søknadsskjønn Inntektsutjevning Selskapsskatt Vedtatt ramme Gjennom fylkesmannens ordning med søknadsskjønn mottok Hemne kommune kr ,- mot budsjettert kr ,-. Innvilget beløp fordeler seg på kr ,- i forbindelse med oppdatering av befolkningsdata, mens kr ,- knyttes til ressurskrevende brukere. Fastdelen ble endret med bl.a. kr ,- som følge av ekstrabevilgning knyttet til ordningen med frukt og grønt i grunnskolen jfr. revidert nasjonalbudsjett Det inntektsutjevnende tilskuddet i inntektssystemet skal bidra til å jevne ut inntektsforskjellene mellom skattesvake og skattesterke kommuner og fylkeskommuner. Kommunene som har skatteinntekter under et gitt nivå i forhold til landsgjennomsnittet ("referansenivået") mottar en bestemt andel ("kompensasjonsgraden") av differansen mellom eget nivå og referansenivået gjennom inntektsutjevningen. Samtidig trekkes kommuner som har skatteinntekt over et gitt nivå i forhold til landsgjennomsnittet ( trekknivå ) en viss andel ("trekkgraden") av skatteinntektene som overstiger dette nivået. I vedtatt budsjett ble det ført opp 18 mill kroner i inntektsutjevning, mens resultatet ble 14,7. Dvs. en mindreinntekt på 3,2 mill kroner. Dette kompenseres delvis ved økte skatteinntekter på 1 mill kroner.

44 44 SKATTEANSLAG Skatteanslaget ble av kemner satt til kr ,- beregnet ut fra antatt skatteinngang 2006 med en reduksjon på 3,16%. Rådmannen på sin side foreslå et skatteanslag for 2007 lik Faktisk inngang viser følgende: År Regnskap %-vis vekst Oppr. Budsjett % % ,5% Faktisk inngang viser en vekst på 1,5 % sett i forhold til 2006 eller en merinntekt på i overkant av 1 mill kroner. Dette medførte at vi fikk inntektsutjevning på 3,2 millioner mindre enn forutsatt. Kommunenes samlede skatteinntekter på formue og inntekt inkl naturresursskatten viser for 2007 en vekst på 1,6 % sett i forhold til Hemne kommune ligger under dette nivået. For mer informasjon om kommunens skatteområde vises til egen skatterapport i årsrapporten. Skattedekningsgrad Skattedekningsgraden viser hvor stor del av drifts utgiftene som dekkes av kommunens skatteinntekter Prosentandelen viser hvilken andel av driftsutgiftene som dekkes av kommunens skatteinntekter. En fallende tendens angir at driftsutgiftene øker mer enn skatteinntektene Skattedekningsgrad i % 36,50 % 36,50 % 36,30 % 33,40 %

45 45 DRIFTSUTGIFTER Utgiftsart % Lønn- og sosiale utgifter % Kjøp av varer og tjenester % Overføringer % Avskrivninger % Sum driftsutgifter % Årlig %-vis vekst 6% 3,2% 7,4% 10% Overføringer 16 % Kjøp av varer og tjenester 17 % Avskrivninger 4 % Lønn- og sosiale utgifter 63 % Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Avskrivninger LØNNSUTVIKLING Vurdering av lønnsutvikling i forhold til det som ble planlagt Hemne kommune bruker reelt lønnsgrunnlag i mai / juni for generering av lønnsbudsjett året etter. Vi bruker m.a.o. ikke en framskriving av vedtatt budsjett. Det foretas hvert år en gjennomgang av alle stillingshjemler og stillingsprosenter. Det beregnes et prosentvis påslag ut fra forventet lønnsvekst i kommunesektoren som legges til grunn i statens rammetilskudd til kommunene. Alle øvrige lønnsposter genereres ut fra fast lønn. Nåværende system er kjørt fra og med 2002 og vi har i alle år siden hatt en treffsikkerhet på over 99 % i forholdet mellom budsjett og regnskap på fast lønn. I 2007 ser bildet slik ut: Fastlønn budsjett (revidert): Fastlønn regnskap : Dette gir et forbruk på 101,84 % i forhold til budsjett. På grunn av erfaring med at refusjonsposter på lønn bidrar til et overskudd på lønnsbudsjettet totalt, salderte rådmannen 2007-budsjettet med å redusere fastlønnsbudsjettet med 1,5 %. Budsjettert fastlønn binder opp kommunens utgifter på budsjetteringstidspunktet. En overbudsjettering på lønn kan derfor forhindre at andre prioriterte politiske målsettinger oppnås. Det er derfor et mål å komme så nær 100 % så mulig i forholdet mellom budsjett og regnskap Når vi ser lønnsbudsjettet under ett inkludert anslagsposter som overtid, vikarer samt pensjon og arbeidsgiveravgift, fratrukket lønnsrelaterte inntektsposter som sysselsettingstilskudd, lønnstilskudd og sykepenger, viser det seg at vi er nokså nær målet om 100 % treffsikkerhet::

46 46 Budsjett (revidert): Regnskap : Dette gir et forbruk på 99,82 % - 2,62 % mer enn for LIKESTILLING Kommunen hadde i 2007 registrert 373 fast ansatte arbeidstakere, tilsvarende 276,4 årsverk. 23 % av disse er menn og 77 % er kvinner. Det er ærlig innen pleie- og omsorgssektoren kvinneandelen stor, mens situasjonen er motsatt i teknisk sektor. I sentraladministrasjonens toppledelse er det en kvinne og tre menn, mens det blant de 14 enhetslederne er 9 kvinner og 5 menn. Det er en kjensgjerning at kvinneyrkene ledes av kvinner, mens tekn. tjenester, kultur, landbruk og miljø ledes av menn. Fra ble to mannlige rektorer byttet ut med to kvinnelige, slik at kvinner i ledelsen har økt far Utvikling lønnsforskjeller menn / kvinner Årslønn Menn Kvinner I gjennomsnitt lå mennene kr over kvinnene i årslønn i I 2006 var forskjellen Dette viser en liten utjevning. Hovedforklaringen er at vi har løftet 4 kvinnelige enhetsledere i det lokale oppgjøret, ansatt 2 kvinnelige rektorer og to kvinnelige leger med høyere årslønn Det har vært ført lokale lønnsforhandlinger med organisasjonene når det gjelder toppledergruppe, enhetsledere og konsulentsjiktet (de som ikke omfattes av sentrale lønnsforhandlinger) i Likestillingskriteriet er ett av flere kriterier som er nedfelt i lønnspolitiske retningslinjer. Oppgjøret for enhetsledere ble i år bevisst brukt til å utjevne det som kan oppfattes som kjønnsbaserte forskjeller. For øvrig har Hemne de samme problemstillinger som resten av landet, nemlig at de tradisjonelle kvinneyrkene med store, homogene grupper kan fremtre som dårligere lønnet enn andre yrker. Dette blir en del av det sentrale lønnsoppgjøret i Lokalt er det først og fremst på mellomleder- og konsulentnivå vi har muligheter til å bruke lønn som virkemiddel til å fremme likestilling, noe ledelsen ønsker å ha et bevisst forhold til. Vi har ikke praksis for å oppfordre ett bestemt kjønn til å søke når vi annonser ledige stillinger, men det opplyses at arbeidsgiver er opptatt av at den enkelte arbeidsplass skal gjenspeile befolkningssammensetningen for øvrig. Det har ikke vært aktuelt å bruke likestillingsaspektet som utslagsgivende kriterium ved noen tilsettinger i løpet av perioden.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper 15 Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer