Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE 1

2 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året 2010 brakte et mindreforbruk på kr. 3,3 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. /2010 Rev./2010 Regnskap/2010 Avvik/2010 Ansvar * NOK * NOK * NOK * NOK Samlet resultat Prosjekter Politisk Fellesutgifter Sentraladministrasjon Frivillighetssentralen Nordskogen barnehage Klausjorda barnehage Spesielle tiltak barnehage Nordskogen skole Båtsfjord skole Kulturskolen Kultur og fritid Samordnet hjelpetjeneste Nav Barnevern Helse og omsorg Tekniske tjenester Finanser Total Tall med minus foran er merforbruk De aller fleste virksomhetene har mindreforbruk, de ansvarsområdene som har merforbruk er. 00 Prosjekter ,- 10 Politisk ,- 21 Klausjorda Bhg ,- 52 Barnevern ,- 60 Helse og omsorg ,- Dette kommenteres nærmere under hver enkelt virksomhet. Årets premieavvik ble på kr. 2,3 mill. som er inntektsført på ansvarsområde 11 fellesutgifter. Her er det også utgiftsført kr. 1,5 mill i tidligere års premieavvik, så netto positivt premieavvik 2010 ble kr. 0,8 mill. I tillegg til dette har vi inntektsført kr. 1,4 mill vedr. noen gamle balansesaldoer som gjelder pensjon. Vi ser da at mindreforbruk uten netto premieavvik og andre pensjonsføringer er ca. kr. 1,1 mill. Mindreforbuket (totalt) bokføres (kostnadsføres) i driftsregnskapet på ansvar 90 - finanser. Netto på finanskapitlet ble derfor ca. kr

3 Aksetittel NØKKELTALL SKATTER OG RAMMEOVERFØRINGER / RENTER OG AVDRAG For å se på hvordan utviklingen av renter og avdrag*) har vært i forhold til mottatte skatteinntekter og rammeoverføringer de fire siste årene, gis følgende grafiske framstilling: *) renter og avdrag = brt. utgift til renter og avdrag, ført i drifts- og investeringsregnskap Skatt Rammeoverfø ringer Renteutgifter Avdrag på lån (tall i hele tusen) Stort avdrag på lån i 2008 skyldes at det ble vedtatt ekstraordinær nedbetaling av gjeld vedr. selvkostområde vann. Nedgang i rammeoverføringene har sammenheng med at vi ikke mottar overføringer vedr. videregående skole lenger, dette hadde vi til og med 1. halvår GJELDSUTVIKLING Båtsfjord kommunes samlede lånegjeld pr var på kr ,80. Dette er en økning fra 2009 med kr ,75. Det ble tatt opp nye lån med kr ,- i Av dette står kr ,64 igjen som ubrukte lånemidler. Fordelt på innbyggertallet pr , 2071 innbyggere, vil restgjelda utgjøre kr ,- pr. innbygger. Lånegjeld pr kr ,05 Nye låneopptak 2010 kr ,- Betalte avdrag kr ,25 Lånegjeld pr kr ,80 3

4 Lånegjeld pr. innbygger siste 5 år: Sum lånegjeld Lånegj. pr innb Innbyggertall ARBEIDSKAPITALEN Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kommunens evne til å betjene den kortsiktige gjelden. Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler kr kr Kortsiktig gjeld kr kr Arbeidskapital kr kr kr Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap kr Inntekter investeringsregnskap kr Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner kr Sum anskaffelse av midler kr kr Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap kr Utgifter investeringsregnskap kr Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner kr Sum anvendelse av midler kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) kr Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr Endring arbeidskapital i balansen kr Differanse (forklares nedenfor) kr 0 4

5 Utvikling i arbeidskapitalen over tid: Arbeidskapital omløsmidler kortsiktig gjeld Ser vi arbeidskapitalen pr de siste fem årene i forhold til brutto driftsutgifter (ekskl. avskrivninger, art 590) vil dette gi oss følgende prosenter: 2006: *100/ = 14,98 % 2007: *100/ = 16,93 % 2008: *100/ = 23,80 % 2009: *100/ = 23,10 % 2010: *100/ = 23,54 % Arbeidskapitalen har holdt seg stabil de siste årene. LIKVIDITET Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Denne forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er 2 likviditetsgrader: Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld, og bør være > 2. Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld, og bør være >1. Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler kr ,- Kortsiktig gjeld kr ,- Likviditetsgrad 1 = / = 2,54 5

6 Likviditetsgrad 2: Omløpsmidler kr , ubrukte lånemidler kr , /2.55 inv.fond kr , Skattetrekkskonto kr ,- Mest likvide omløpsmidler kr ,- Likviditetsgrad 2 = / = 1,92 Båtsfjord kommunes likviditet anses som bra. Begge forholdstallene er over anbefalingene og arbeidskapitalen er positiv. FOND 2.51 Bundne driftsfond: Beløp avsettes og inntektsfører i driftsregnskapet. Bruk bestemmes av eksterne instanser Ubundne investeringsfond: Beløp avsettes og inntektsføres i investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av kommunen Bundne investeringsfond: Beløp avsettes og inntektsføres i investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av eksterne instanser Disposisjonsfond: Beløp avsettes i driftsregnskapet, inntektsføres i drifts- og investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av kommunen. Konto Tekst Pr Pr Pr Bundne driftsfond Ubundne invest.fond Bundne inves.fond Disposisjonsfond Sum fond

7 TILTAK FOR Å SIKRE HØY ETISK STANDARD Høsten 2010 ble det gjennomført opplæring innen området, både for ansatte og ledergruppe. Dette vil bli fulgt opp videre, bl.a. med revisjon av kommunens etiske retningslinjer. PLIKT TIL Å FREMME LIKESTILLING OG HINDRE DISKRIMINERING Nedenfor refereres en del nøkkeltall pr for årene 2007, 2008, 2009 og 2010: Antall ansatte, årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosenter: Kvinner Menn Total K M Total K M Total K M Total Personer Årsverk Gj.sn. stilling % 80,79 80,6 80,75 84, ,81 84,69 75,80 82,44 83,69 76,19 81,52 Gjennomsnitt regulativ månedslønn: K M Total K M Total K M Total K M Total Pr. pers Pr årsv Kommentar: Differansen mellom månedslønn for kvinner og menn var i 2007 kr. 380,- i kvinners favør, denne er økt til kr. 1550,- i Gjennomsnitt stillingsstørrelse er omtrent på nivå som 2009, i forhold til 2007 har kvinners stillingsprosent økt med ca 3% og menns stillingsprosent er blitt redusert med 4,45%. Gjennomsnitt månedslønn for kvinner er redusert med kr. 2622,-i forhold til 2009, mens den for menn er redusert med kr. 4517,-. I ledergruppen er det fortsatt overvekt av kvinner med 8 kvinner og 4 menn, hvorav mannlig rådmann. Det er fortsatt skjev kjønnsfordeling i helse og omsorg, barnehage og skole 1-4 klasse (nærmest utelukkende kvinner). I teknisk avdeling er det nærmest utelukkende menn. Av tabellen kan vi lese at kvinneandelen fortsatt er meget stor både i antall personer og årsverk. Administrasjonsstyret er Båtsfjord kommunes likestillingsutvalg. Det finnes ingen lokalt vedtatte målsettinger og planer på likestillingsområdet. 7

8 SYKEFRAVÆR Dette hører ikke inn under det som skal være med årsmeldinga i henhold til standard definert av God Kommunal Regnskapsskikk, men velger likevel å kommentere dette da kommunen inntil utgangen av juni 2010 har vært med i prosjektet Kvalitetskommuneprogrammet hvor ett av målene var å jobbe med å redusere sykefraværet i kommunen. I oktober 2009 la kommunen om til nytt lønns- og regnskapssystem og det har i lang tid vært vanskelig å stole på tallene som er fremkommet i vår sykefraværsstatistikk. Vi har nå fått tilbakemelding fra vår programleverandør om at kodene som blir benyttet i fraværsregistrering er endret underveis. Problemene har vært knyttet til registrering av gradert fravær. Dette innebærer at en og samme kode i et tidsrom er blitt benyttet til å registrere både gradert sykefravær og 100 % sykefravær. I forhold til statistikken for 2010 vil vi opplyse om at oppdelingen av langtidsfraværet (SM dg og SM >56dg) kan inneholde feil data, men vi er rimelig sikker på at det totale korttidsfraværet og langtidsfraværet stemmer. Velger derfor å sammenligne tallene for korttids- og langtidssykefraværet for Båtsfjord kommune for årene 2005 til og med Statistikk over sykefravær i Båtsfjord kommune viser følgende for de siste årene: Korttidsfravær (under 16 dager) 2,70 3,00 3,17 2,95 2,93 3,35 Langtidsfravær (over 16 dager) 6,61 7,61 8,93 9,08 7,31 5,85 Totalt 9,32 10,61 12,11 12,03 10,25 9,20 Tallene viser at korttidsfraværet er økt med 0,42 % fra 2009 til 2010, langtidsfraværet er i 2010 gått ned med 1,46 % i forhold til Det totale fraværet er i ,05 % lavere enn i

9 VIRKSOMHETENE PROSJEKTER 00 - Prosjekter Resultat , Prosjekter 10 Lønn og sos. utg , Prosjekter Prosjekter , , Prosjekter 14 Overføringsutgifter , Prosjekter 16 Salgsinntekter , Prosjekter 17 Refusjoner , Prosjekter 18 Overføringsinntekter , Prosjekter 15 Finansutgifter , Prosjekter 19 Finansinntekter ,4 Under prosjekter bokføres avgrensede tiltak (i tid) som hovedsakelig finansieres eksternt. Prosjektene skal i hovedsak gå i null ved årets slutt, men det er ikke alltid tilfelle. Oversikt over prosjekter med netto kostnad i 2010: Regnskap Budsjett 0003 Prosjekt Psykiatri kr , Prosjekt Rus og psykiatri kr , Kvalitetskommuneprogrammet kr , Barn og unge med særsk.behov kr , Bosetting av flyktninger kr. 0, Studiesenteret kr , Oppreisningsord.for barnhj.barn kr , Folkehelsearbeid kr , Boligsosialplan kr ,66 Sum prosjekter kr , Det største avviket her kommer fra prosjekt 0045 Oppreisningsordningen for barnehjemsbarn. Her hadde vi et avvik på kr ,-. Dette kommer av at de siste utbetalingene som ble gjort her var så sent på året at vi ikke rakk å få vedtatt reguleringer. 9

10 POLITISK 10 - Politisk Resultat , Politisk 10 Lønn og sos. utg , Politisk Politisk , , Politisk 14 Overføringsutgifter , Politisk 17 Refusjoner ,1 På politisk virksomhet er det svært høye kostnader til pensjon og merforbruk på møtegodtgjørelse som gjør at det blir overforbruk på dette området. Avviket på pensjon utgjør kr ,- mens det på møtegodtgjørelse utgjør kr ,-. Det er også kostnadsført ca ,- som gjelder politikeropplæring/eiermeldinger som det i utgangspunket ikke var ert med. FELLESUTGIFTER 11 - Fellesutgifter Resultat , Fellesutgifter 10 Lønn og sos. utg , Fellesutgifter Fellesutgifter , , Fellesutgifter 14 Overføringsutgifter , Fellesutgifter 16 Salgsinntekter , Fellesutgifter 17 Refusjoner , Fellesutgifter 15 Finansutgifter , Fellesutgifter 19 Finansinntekter ,8 Under fellesutgifter finner vi områdene kjøp av tjenester, kirkelig fellesråd, dig forsk, voksenopplæring/annen opplæring, videregående opplæring, fellesutgifter, fellesutgifter personal, næringsfond og omstillingsmidler m.m. Regnskapsmessig kommer de ut med et minderforbruk på ca. kr. 3,4 mill. Avviket kommer i hovedsak av bokføring av premieavvik og andre pensjonsføringer med ca. kr. 2,3 mill. Voksenopplæring/annen opplæring hadde også et mindreforbruk som følge av lavere kostnader til opplæring forsterbarn i annen kommune og høyere refusjoner enn bokført, totalt ca. kr. 1 mill. 10

11 SENTRALADMINISTRASJONEN 12 - Sentraladministrasjonen Resultat , Sentraladministrasjonen 10 Lønn og sos. utg , Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen , , Sentraladministrasjonen 14 Overføringsutgifter , Sentraladministrasjonen 16 Salgsinntekter , Sentraladministrasjonen 17 Refusjoner , Sentraladministrasjonen 15 Finansutgifter ,0 Sentraladministrasjonen består av rådmannen og staben. Følgende tjenester kommer inn under staben: Økonomi/lønn, personal, servicetorg og IT. Sentraladministrasjonen fungerer som politisk sekretariat med utarbeidelse av møteinnkallinger, sakspapirer og møteprotokoller for formannskap, kommunestyre, eldreråd m.flere. Høsten 2010 har arbeidet med å få servicekontoret opp å gå pågått for fullt og i slutten av januar 2011 ble kontoret åpnet. Servicekontoret skal være publikums første møte med kommunen, og har som målsetting å gi innbyggere og andre den hjelpen de trenger i sitt møte med kommunen. De som arbeider der skal være behjelpelig med å svare på spørsmål og henvendelser, kunne gi informasjon og søknadsskjemaer. Økonomiavdelingen har ansvaret for bokføring av kommunens regnskap, skatteregnskap, lønnskjøring, innfordring av kommunale krav og fakturering. Avdelingen fungerer også som rådgivere for øvrige sektorer og avdelinger innenfor områder som berører økonomiforvaltning. Er rådmannens medhjelper i utarbeiding av og økonomiplan. Økonomiavdelingen har i 2010 jobbet mye med å få det nye datasystemet vi tok i bruk høsten 2009 til å fungere etter våre ønsker. Vi tok også i bruk faktureringsmodulen sent på høsten Totalt sett kommer sentraladministrasjonen ut med et mindreforbruk på ca. kr ,- Det var i 2010 ansatt 12 personer i sentraladministrasjonen, 8 kvinner og 4 menn, på totalt 10 årsverk. I sentraladministrasjonen er sykefraværet svært lavt; 0,95 % korttid, 0,57 % langtid og totalt 1,52 %. 11

12 FRIVILLIGSENTRALEN 13 - Frivilligsentralen Resultat , Frivilligsentralen 10 Lønn og sos. utg , Frivilligsentralen Frivilligsentralen , Frivilligsentralen 14 Overføringsutgifter , Frivilligsentralen 16 Salgsinntekter , Frivilligsentralen 17 Refusjoner , Frivilligsentralen 15 Finansutgifter 63 0, Frivilligsentralen 19 Finansinntekter ,2 Regnskapsmessig er Frivilligsentralen bokført med et forbruk på 100 %. Her har vi et bundet driftsfond som vi kan bruke eller avsette til i forhold til forbruk. Vi har i 2010 brukt kr ,- fra dette fondet, mens det var ert med et bruk på kr ,-. Pga økte inntekter vedr. salg av styrketreningskort og økt refusjon er det brukt mindre enn ert fra fond. Sentralen eies av Båtsfjord kommune alene. Det er skrevet egen utfyllende årsrapport som er behandlet på årsmøte i sentralen. NORDSKOGEN BARNEHAGE 20 - Nordskogen Barnehage Resultat , Nordskogen Barnehage 10 Lønn og sos. utg , Nordskogen Barnehage Nordskogen Barnehage , , Nordskogen Barnehage 14 Overføringsutgifter , Nordskogen Barnehage 16 Salgsinntekter , Nordskogen Barnehage 17 Refusjoner , Nordskogen Barnehage 18 Overføringsinntekter , Nordskogen Barnehage 15 Finansutgifter ,0 ØKONOMI Barnehagen har et mindreforbruk på kr ,- i forhold til revidert. Art 10 lønn inklusive sosiale utgifter har et merforbruk på kr ,- som skylles økt forbruk på poster for vikar. Barnehagen har hatt 2 barn med krav på 100 % enkeltvedtak som fullt ut har vært dekket innenfor den erte rammen. 12

13 Dette kompenseres med merinntekt på art 17 overføringsinntekter med kr ,- pga refusjon sykepenger. Art 18 gjelder mottatte skjønnsmidler med kr ,- som i sin helhet er avsatt til bundet driftsfond (art 15) LIKESTILLING Barnehagen har siste halvdel av året hatt 1 ung mann på arbeidspraksis fra Nav. Fra august ble 1 mann tilsatt i assistentstilling 100 %, til fordeling mellom kommunens 2 barnehager. På grunn av personalmangel, har denne gått inn i Klausjorda barnehage i sin helhet. Alle andre ansatte er kvinner. Antall stillingshjemler pr. aug-10 var ca 15 fordelt på 16 personer. 2 av hjemlene er knytta til barn med spesielle behov. I tillegg har det vært 1 midlertidig stilling 32 % i forbindelse med minoritetsspråklige barn. Barnetallet har variert fra 51 til 42 i Dette gir totalt behov for 4 stillinger med krav til høyere utdanning. I tillegg skal det være 2 stilling med pedagogisk utdanning for å ivareta barn med rettighet til spesialpedagogisk opplæring. Øvrige stillinger er besatt av ansatte med fagbrev - 3 stk og assistenter uten utdanning - 7 stk. Både menn og kvinner behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Menn oppfordres til å søke ledige stillinger, og skal foretrekkes under ellers like vilkår, men det har vist seg vanskelig å få tilsatt menn i stillinger hvis de søker. Dette skyldes at kvinner med erfaring blir tilbudt stilling før menn. Menn har ofte ingen/liten erfaring fra arbeid med barn/barnehage når de søker. KOMPETANSE Fra august-10 er 6 av 6 pedagogstillinger besatt av førskolelærere. 2 assistenter har fullført og bestått teoridelen i barne - og ungdomsarbeiderfaget, men ikke gjennomført fagprøve enda. Barnehagene har gjennom året jobbet med satsingsområde minoritetsspråklige barn og flerkulturelt mangfold. Fylkesmannen bidro med kr ,- i prosjektmidler til tiltaket. SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær i 2010 var på 19,17 % fordelt på 8,61 % korttids - og 10,55 % langtidsfravær. Dette gir en økning i sykefravær på 2,8 % fra Rutiner for sykefraværsoppfølging er fulgt og det er satset mye på tilrettelegging. 13

14 KLAUSJORDA BARNEHAGE 21 - Klausjorda Barnehage Resultat , Klausjorda Barnehage 10 Lønn og sos. utg , Klausjorda Barnehage Klausjorda Barnehage , , Klausjorda Barnehage 14 Overføringsutgifter , Klausjorda Barnehage 16 Salgsinntekter , Klausjorda Barnehage 17 Refusjoner , Klausjorda Barnehage 18 Overføringsinntekter , Klausjorda Barnehage 15 Finansutgifter , Klausjorda Barnehage 19 Finansinntekter ,3 ØKONOMI: Barnehagen fikk et merforbruk på kr ,- i forhold til revidert. Mottatte skjønnsmidler kr ,- er i sin helhet avsatt til fond. Merforbruket kommer fra art 10 lønn og sosiale utgifter. LIKESTILLING: Barnehagen hadde pr desember stillingshjemmel, derav var 1, 5 stilling knyttet opp til barn med enkeltbehov. Totalt har vi 1,5 årsverk som er besatt av menn. Både menn og kvinner behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Menn oppfordres til å søke ledige stillinger, og skal foretrekkes under ellers like vilkår, men det har vist seg veldig vanskelig å få tilsatt menn i stillinger hvis de søker. Dette skyldes at kvinner med erfaring blir tilbudt stilling før menn. Menn har ofte ingen/liten erfaring fra arbeid med barn/barnehage når de søker. KOMPETANSE Det er totalt 5,6 stillinger med krav til høyere utdanning, av disse er alle kvinner. Fra august 2010 har vi måtte konstituere 2,2 stillingshjemler som pedagogisk leder. Dette på tross av flere utlysninger i året. Øvrige stillinger er besatt av ansatte med fagbrev eller ansatte uten utdanning. Selv om vi har mange gode medarbeidere med lang erfaring, merker vi godt at vi mangler pedagogiske ledere med godkjent utdanning. Hvis dette blir et langsiktig problem bør vi se på hvilke tiltak kommunen bør gjøre for å lokke kvalifiserte personale hit. SYKEFRAVÆR Sykefraværet for Klausjorda barnehage var i 2010 totalt på 16,79 %, derav 3,93 % på korttidsfraværet og 12,86 på langtidsfraværet. Vi har de siste årene slitt med langtidssykemelding og vi har i perioder hatt 3 stykker som har vært sykemeldt i over et halvt år, dette på grunn av et langt yrkesliv i barnehagen. To av disse er for tiden ikke lenger 14

15 innenfor barnehagens. Likevel har vi per dags dato 3 langtidssykemeldte, der tiltak i barnehagen ikke er mulig å gjennomføre. Alle rutiner og prosedyrer for oppfølging er fulgt. SPESIELLE TILTAK BARNEHAGE 22 - Spes.tiltak barnehager Resultat , Spes.tiltak barnehager 10 Lønn og sos. utg , Spes.tiltak barnehager Spes.tiltak barnehager , , Spes.tiltak barnehager 14 Overføringsutgifter , Spes.tiltak barnehager 17 Refusjoner , Spes.tiltak barnehager 15 Finansutgifter , SPESIELLE TILTAK BARNEHAGER Viser et mindreforbruk på kr ,-. Barnehagene har gjennom året fått tildelt midler fra denne posten. Mesteparten er brukt til generell styrking på avdelinger i form av assistenter, samt tospråklige assistenter bl. i Litauisk og Russisk. NORDSKOGEN SKOLE 30 - Nordskogen skole Resultat , Nordskogen skole 10 Lønn og sos. utg , Nordskogen skole Nordskogen skole , , Nordskogen skole 14 Overføringsutgifter , Nordskogen skole 16 Salgsinntekter , Nordskogen skole 17 Refusjoner ,4 OPPSUMMERING REGNSKAP - ØKONOMI Nordskogen skole kommer ut med et mindreforbruk på kr ,-. LIKESTILLING TILSTAND OG TILTAK Tilstanden er uendret fra 2009 til 2010 når det gjelder antall mannlige tilsatte. 15

16 Skoleåret 2010/ 2011 er det 14 årsverk ved skolen/sfo. Årsverkene dekkes av til sammen 20 ansatte herav er 3 menn (en av de mannlige ansatte har bare 19,23 % stilling) og 16 kvinner. I tillegg har vi en mann som vaktmester. Samtlige behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Vi vil fremdeles ha fokus på den skjeve kjønnsfordelingen og kontinuerlig arbeide for å gjøre noe med denne situasjonen dersom det er mulig. Nordskogen skoles elevantall er synkende og prognosene viser at elevtallet dessverre vil synke ytterligere i årene som kommer. Totalt antall elever på Nordskogen skole i dag er 109. Årsaken til at vi har opprettholdt elevtallet i 2010 er at vi igjen får flere fremmedspråklige elever til Båtsfjord. SYKEFRAVÆR 2010 Korttidsfravær 1,38 %, langtidsfravær 0,05 %, totalt fravær 1,43 %. Rektors vurdering er at Nordskogen skole er en aktiv skole med gode arbeidsforhold for både ansatte og elever. Skolen jobber systematisk etter gjeldende retningslinjer og planer(kunnskapsløftet). For å innfri målene i kunnskapsløftet må skolen tilføres nødvendige rammebetingelser. Skolens hovedfokus er på de grunnleggende ferdighetene i lese-, skrive og regneopplæringen. Prioritert arbeid fremover vil også være å bruke resultater fra forskjellige prøver og tester for å igangsette tiltak med tanke på å oppnå enda bedre resultater. BÅTSFJORD SKOLE 31 - Båtsfjord Skole Resultat , Båtsfjord Skole 10 Lønn og sos. utg , Båtsfjord Skole Båtsfjord Skole , , Båtsfjord Skole 14 Overføringsutgifter , Båtsfjord Skole 16 Salgsinntekter , Båtsfjord Skole 17 Refusjoner , Båtsfjord Skole 15 Finansutgifter ,0 Båtsfjord skole har pr. i dag 158 elever fordelt på 10 klasser fra 5. til 10. klasse. Det er en nedgang i elevtallet fra siste skoleår hvor vi pr hadde 164 elever. Men ut i fra de tall vi har i dag vil det kommende skoleår bli en økning til 163 elever. REGNSKAPSKOMMENTARER Båtsfjord skole kommer regnskapsmessig ut i balanse sammenlignet med revidert

17 LIKESTILLING Av personer med administrative oppgaver er rektor og sekretær kvinne, og inspektøren mann skoleåret 2010/11. Rådgiver og sosiallærer er begge kvinner. Av lærerne er det en klar overvekt av kvinner, mens 2 av 4 miljøarbeidere/ass er menn. Avlønning skjer etter samme regelverk for begge kjønn, - både når det gjelder pedagogisk personale og miljøarbeidere/ass. SYKEFRAVÆR Kortidsfravær 2,27 %, langtidsfravær 5,10 %. Totalt fravær 7,37 %. KULTURSKOLEN 34 - Kulturskolen Resultat , Kulturskolen 10 Lønn og sos. utg , Kulturskolen , Kulturskolen 14 Overføringsutgifter , Kulturskolen 16 Salgsinntekter , Kulturskolen 17 Refusjoner , Kulturskolen 15 Finansutgifter 67 0, Kulturskolen 19 Finansinntekter ,0 Her er det ingen vesentlige avvik å rapportere. Forbruket er lavt i forhold til pga. lavere samlede lønnsutgifter enn året før. Likestilling og sykefravær er tilfredsstillende. Sykefraværet er 1,32 % hvor alt er korttidsfravær. KULTUR OG FRITID 40 - Kultur og fritid Resultat , Kultur og fritid 10 Lønn og sos. utg , Kultur og fritid Kultur og fritid , , Kultur og fritid 14 Overføringsutgifter , Kultur og fritid 16 Salgsinntekter , Kultur og fritid 17 Refusjoner , Kultur og fritid 19 Finansinntekter ,1 17

18 Utgiftene til kulturarbeid (bl.a. lønn til kulturkonsulent), bibliotek, ungdomsklubb og kino er fortsatt samlet under ansvar 4 selv om de etter omorganisering i 2006 er en del av sentraladministrasjonen. Her kommenteres derfor kun regnskapet, som ikke har vesentlige avvik, samt sykefraværet som er på kun 3,76 % totalt, hvorav alt er langtidsfravær. SAMORDNET HJELPETJENESTE 50 - Samordnet hjelpetjeneste Resultat , Samordnet hjelpetjeneste 10 Lønn og sos. utg , Samordnet hjelpetjeneste Samordnet hjelpetjeneste , , Samordnet hjelpetjeneste 14 Overføringsutgifter , Samordnet hjelpetjeneste 16 Salgsinntekter , Samordnet hjelpetjeneste 17 Refusjoner , Samordnet hjelpetjeneste 18 Overføringsinntekter , Samordnet hjelpetjeneste 15 Finansutgifter , Samordnet hjelpetjeneste 19 Finansinntekter ,8 Regnskapet til Samordnet hjelpertjeneste kom ut i balanse for år 2010 sammenlignet med revidert. Den store differansen mellom vedtatt og revidert kommer av at et til barnevernet ble flyttet fra samordnet hjelpetjeneste til eget ansvarsområde i Likestillingsloven 1 a. Kjønnsfordeling. Det var pr ni ansatte fordelt på 7,7 årsverk. Av de ansatte er det åtte kvinner og en mann. (Barnevernet ble interkommunalt fra ) Lønn. Av de faste ansatte i Samordnet hjelpetjeneste har 6 høyere utdanning, en merkantil/sekretærstilling og 2 ansatte i prosjektarbeid. De fleste stillingene er av en slik karakter at det kreves spesiell kompetanse. Dette gjenspeiles også i lønnsnivået som er normalt. Tilsvarende gjelder også personell i merkantil/sekretærfunksjon. Kjønnsfordeling ved rekruttering. Det er en gjennomgående tendens at det i hovedsak er kvinner som søker ledige stillinger i virksomheten. Mannlige søkere vil i framtiden bli oppfordret til å søke. Arbeidstid. Kvinner og menn har like arbeidstidsordninger. 18

19 Beskrivelse av iverksatte tiltak. Ingen. Beskrivelse av planlagte tiltak. I framtidige utlysninger vil menn bli oppfordret til å søke. Dette vil kunne medføre at menn med lik kompetanse som kvinner vil bli foretrukket. Sykefravær Korttidsfravær 2,97 %, langtidsfravær 1,32 %, totalt fravær 4,29 %. NAV 51 - Nav Resultat , Nav 10 Lønn og sos. utg , Nav Nav , , Nav 14 Overføringsutgifter , Nav 17 Refusjoner , Nav 15 Finansutgifter , Nav 19 Finansinntekter ,2 NAV Båtsfjord har i 2010 hatt sitt andre hele driftsår etter sammenslåing av trygdekontor, a- etat og sosialtjenesten høsten Regnskap 2010 Totalt i 2010 har Nav et mindreforbruk i forhold til på ca kr ,- Hovedårsaken til dette er et underforbruk i forhold til erte utgifter til ytelser hjemlet i Lov om sosiale tjenester på ca kr ,-. I tillegg har vi hatt færre deltagere i kvalifiseringsprogrammet enn planlagt. Lønnsutbetalinger til kvalifiseringsprogrammet har et underforbruk på ca ,-. Det er og kommet inn ca ,- mer i refusjoner enn ert. Likestilling Nav Båtsfjord har 4 kommunale stillinger. Alle de ansatte er kvinner. Ved de utlysninger som har vært den senere tid har kun kvinner søkt jobb i NAV. 19

20 Arbeidstid og lønnsforhold vil være de samme for kvinner og menn. Sykefravær Korttidsfravær 4,41 %, langtidsfravær 3,73 %, totalt fravær 8,14 %. BARNEVERN 52 - Barnevern Resultat , Barnevern 10 Lønn og sos. utg , Barnevern Barnevern , , Barnevern 14 Overføringsutgifter , Barnevern 17 Refusjoner , Barnevern 15 Finansutgifter ,0 Barnevernet er fra 2010 felles med Berlevåg kommune som er vertskommune. Samarbeidet er regulert i en egen avtale mellom Båtsfjord kommune og Berlevåg kommune. I Båtsfjord kommunes regnskap føres kun vår avtalte del av felleskostnader til lønn, kontorhold, administrasjon, etc. I tillegg føres utgifter ved tiltak for barn bosatt i Båtsfjord i vårt regnskap. Regnskapet viser et mindre overforbruk på ca. kr ,-. Dette er nokså ubetydelig i en tjeneste som er vanskelig å ere rett. HELSE OG OMSORG 60 - Helse og omsorg Resultat , Helse og omsorg 10 Lønn og sos. utg , Helse og omsorg Helse og omsorg , , Helse og omsorg 14 Overføringsutgifter , Helse og omsorg 16 Salgsinntekter , Helse og omsorg 17 Refusjoner , Helse og omsorg 18 Overføringsinntekter , Helse og omsorg 15 Finansutgifter , Helse og omsorg 19 Finansinntekter ,6 PLEIEAVDELINGER Likestilling 20

21 Pleie og omsorg bestående av Fjellheimen, Sykestua, Åpen Omsorg med alderspensjonat og hjemmesykepleien. På disse avdelingene er det 34.1 årsverk fordelt på 52 personer med forskjellige stillingsprosenter. Dette er et meget kvinnedominert yrke og absolutt alle som nå er ansatt i disse avdelingene er kvinner. Når det gjelder lønn er kompetanse og ansinitet avgjørende for lønnsplassering og kvinner og menn tilbys like lønnsbetingelser for lik kompetanse og ansinitet. Regnskap Disse avdelingene hadde et overforbruk på kr ,- I hovedsak på lønnsmidler. Fjellheimen hadde overforbruk på ca 15 %. Ønsketurnus ble avviklet og det ble laget ny grunnleggende turnus hvor kostnadene ble beregnet og deretter søkt om tilleggsbevilgning. Sykestua hadde overforbruk på ca 9 %. Dette er også lønnsmidler. Hatt vakante stillinger som blir meget kostbart å dekke inn da en må ha kvalifisert fagpersonale. Åpen Omsorg hatt overforbruk på 11%. Avdelingen har vært minimumsbemannet og har i tillegg hatt vakante stillinger og langtidssykemeldte. HELSE UTEN PLEIEAVDELINGER Likestilling Helse og omsorg bestående av Pu-bolig (30 personer fordelt på 15,3 årsverk), kjøkken (4 årsverk fordelt på 5 personer), administrasjon (2,5 årsverk fordelt på 3 personer) og bygg. Disse stillingene samlet er fordelt på 8 menn og 30 kvinner. Når det gjelder lønn er kompetanse og ansiennitet avgjørende for lønnsplassering og kvinner og menn tilbys like lønnsbetingelser for lik kompetanse og ansiennitet. Regnskap Disse avdelingene hadde et overforbruk på kr ,- I hovedsak på lønnsmidler. Pu og kjøkkenet hadde begge et overforbruk på 8% på lønn og sosiale utgifter, mens adm hadde et overforbruk på 4% Totalt hadde hele helse og omsorg et overforbruk på 9% på lønn og sosiale utgifter. Årsak til overforbruk er i hovedsak sykefravær og økt bruk av overtid. SYKEFRAVÆR TOTALT I HELSE OG OMSORG Korttidsfravær 4,41 %, langtidsfravær 6,05 %, totalt fravær 10,47 %. Dette må være et av de laveste tallene vi har hatt for totalfraværet i helse og omsorg på en del år. 21

22 TEKNISK 80 - Teknisk Resultat , Teknisk 10 Lønn og sos. utg , Teknisk Teknisk , , Teknisk 14 Overføringsutgifter , Teknisk 16 Salgsinntekter , Teknisk 17 Refusjoner , Teknisk 15 Finansutgifter , Teknisk 19 Finansinntekter ,2 Regnskap: Virksomheten har et underforbruk på kr. i forhold til revidert. Dette har først og fremst sammenheng med selvkost vann. De siste årene har selvkostregnskapet for vann blitt gjort opp med et underskudd, men dette er pr på det nærmeste er nullet ut. For 2010 får dette en slik regnskapsmessig konsekvens for teknisk etat sitt driftsregnskap. Likestilling: Teknisk etat består av 1 ingeniører, 1 teknisk sjef/ingeniør, 1 sekretær, 1 bedriftselektriker, 1 formann, 9 fagarbeidere/håndtverkere og 14 stk renholder inkl renholdsleder. Ingeniørstillingene er stilt vakant, så det er kun teknisk sjef som er faglig leder. Det har vært søkt etter ingeniør, og vi har fått ansatt en fra februar Det har vært innleid en ingeniør på tiltak gjennom NAV. Denne stillingen ble fra sommeren 2010 gjort fast etter nærmere avtale med vedkommende. Kjønnsfordeling: Renholdsteamet har 9,5 stillingshjemmel og består kun av kvinner. Renholdsleder 1 stilling som er på 50 % renholder og 50% administrativ stilling. Uteetat og vaktmestre består kun av menn. Sekretær er kvinne. Arbeidstid: Kvinner og menn har lik arbeidstidsordning. Beskrivelse av iverksatte tiltak: Ved utlysning av stillinger oppfordres kvinner å søke mannsdominerte stillinger og menn søke kvinnedominerte stillinger. Beskrivelse av planlagte tiltak: Ingen utover det som er beskrevet over. 22

23 Sykefravær: Korttidsfravær 1,62 %, langtidsfravær 10,36 %, totalt fravær 11,98 %. Langtidsfravær og total fravær blir dradd opp av noen få personer med høyt fravær. Totalt er fraværet 2,7 % lavere enn i Dette skyldes nedgang i langtidsfraværet. FINANSER 90 - Finanser Resultat , Finanser Finanser 14 Overføringsutgifter , Finanser 17 Refusjoner , Finanser 18 Overføringsinntekter , Finanser 15 Finansutgifter , Finanser 19 Finansinntekter ,4 17 Refusjoner: Pga lavere investeringsutgifter enn ert ble merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer lavere enn ert med ca ,-. 18 Overføringer: Vi mottok ca 1 mill. mer i rammeoverføringer/skatt/inntektsutjevning enn ert. 15 Finansutgifter: Renter/avdrag/avsetning til fond bidro med ca. kr ,- til mindreforbuket. 19 Finansinntekter: Her har vi ca kr ,- i merinntekt i forhold til ert, kommer av mer utbytte fra Varanger Kraft enn ert (kr ,-) og utbetaling fra Gjensidige (kr ,-) som det ikke var ert med. 23

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2009 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING Året 2009 var preget av betydelige overskridelser på helse og omsorg sitt budsjett. I andre halvår ble det brukt betydelige ressurser på å finne

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,5 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. budsjett Avvik * Ansvar NOK NOK NOK

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Regnskap pr

Regnskap pr Regnskap/2010 Rev.budsjett/2010 Avvik/2010 Forbruk (%)/2010 Ansvar Bevilgningsart NOK NOK NOK Samlet resultat 15 865 541-86 242-15 951 783-18 396,5 Hele kommunen 10 Lønn 37 437 524 104 255 357 66 817 833

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 28.02.2011. Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP ÅRSBERETNING 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 INNHOLDFORTEGNELSE -INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 -NØKKELTALL side 2 -LIKESTILLING side 3 -RÅDMANNENS 08.04.2013 KOMMENTAR side 7 INNHOLD -KOMMUNEREGNSKAPET INNHOLDFORTEGNELSE

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer