BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding"

Transkript

1 BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding

2 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar NOK NOK NOK NOK Samlet resultat Prosjekter Politisk Fellesutgifter Sentraladministrajonen Frivilligsentralen Nordskogen Barnehage Klausjorda Barnehage Spesielle tiltak Barnehager Nordskogen Skole Båtsfjord Skole Kulturskolen Kultur- og fritidsaktiviteter Samordnet hjelpetjeneste Nav Barnevern Helse og omsorg Teknisk Båtsfjord Havnevesen Finanser *Tall med minus foran er merforbruk Denne tabellen viser netto kostnad/inntekt på de forskjellige ansvarsområdene. Denne avviker med oversikten i regnskapsskjema 1B i årsregnskapet. Avviket skyldes at i skjema 1B er det en del arter som ikke tas med, dette gjelder rammetilskudd og andre statlige overføringer, skatteinntekter, mottatte avdrag på utlån og utlån av egne midler samt avskrivninger og motpost avskrivninger. Følgende virksomhetsområder har merforbruk (kommenteres på virksomhetene) i. 00 Prosjekter ,- 1 Sentraladministrasjon 9.000,- 13 Frivilligsentralen ,- Spesielle tiltak barnehage 1.800,- 30 Nordskogen Skole ,- 31 Båtsfjord Skole ,- 5 Barnevern ,- 60 Helse og omsorg ,-

3 Årets premieavvik ble på kr.,7 mill. som er inntektsført på ansvarsområde 11 fellesutgifter. Her er det også kostnadsført kr. 1,8 mill i tidligere års premieavvik, så netto positivt premieavvik ble kr. 0,9 mill. Vi ser da at mindreforbruk uten netto premieavvik er ca. kr ,-. Investeringsprosjekter Ansvar Tekst Regnskap Revidert Avvik budsjett 1170 Egenkapitaltilskudd KLP It-investering Renov. Skoler/barnehager Svømmehall Båtsfjord skole Aggregat Bfj.helsesenter Medisinsk utstyr Ventilasjon helsesenter Tomter Strøm Hama Syltefjord Idrettshallen Syltefjord skole Asfaltering Trafikksikkerhetsarbeid Vann og avløp Fylling ved Båtsfjordbruket Snøskjermer Utbygging Foma/Storholmen Torg og kaipromenade Havna: 8951 Flytebrygger (havn) Flytebrygger Neptun (havn) ISPS (havn) SUM Finansiering Refusjon fra staten Refusjon fra Fylkeskommunen Lån/ubrukte lånemidler Bruk av ubundet inv.fon Overført fra drift SUM UDEKKET

4 Utlån, renter og avdrag Utlån startlån Bruk av bundne inv.fond Avdrag startlån Avsetning til bundne inv.fond Bruk av ubrukte lånmidler Mottatte avdrag startlån SUM 0 Totalt endte kommunen med et udekket resultat på investeringsregnskapet på kr ,90. Dette må finansieres i 013. Forklaring på merforbruk på prosjekter: Trafikksikkerhetsarbeid: Merforbruk skyldes økte kostnader for gatelys. 850 Vann og avløp: Her ble det et merforbruk på ca. 4,7 mill. Det var i siste rapportering antydet et merforbruk på ca. kr. 3,8 mill. Teknisk sjef kommenterte da avviket i kommunestyret i oktober med at rev.budsjett ikke var realistisk pga restarbeider/ferdigstillelse på flere VA-prosjekter ikke var tatt inn i budsjettet. I tillegg kommer merkostnad planlegging pga. Avløp over Foma som er blitt fremskyndet til 013 (tidligere planlagt utført i 014). Det ble ikke vedtatt noen budsjettregulering Fylling ved Båtsfjordbruket: Forbruk som forventet, men med en feiltakelse var budsjettet på dette prosjektet satt i 0,- i sak om revidert budsjett. Dette ble ikke oppdaget før desember så vi rakk ikke å få budsjettregulert dette ISPS (Havn): For å opprettholde status som ISPS havn var vi nødt til å kjøpe inn nye gjerder for å kunne sperre havneområdet. Det var ikke vedtatt bevilgning til dette men prosjektet er finansiert med ubrukte lånemidler fra tidligere år. Bruk av lånemidler: Når det gjelder bruk av lånmidler var det budsjettert med kr ,- (investeringer). Totalt ble det i brukt kr ,73 som er kr ,73 mer enn budsjettet. Dette kommer av at Båtsfjord kommune ikke har budsjettert med utlån og bruk av startlån. I ble det tatt opp nye lån med kr ,-, startlån til videre utlån kr ,-, investeringer i kommunen ,- og investeringer i havna kr ,-. I tillegg hadde vi ubrukte lånmidler fra 011, kr ,03. Av dette står kr ,30 igjen som ubrukte lånemidler (startlån kr ,- og havna.183.1,30).

5 Aksetittel NØKKELTALL SKATT, RAMMETILSKUDD, INTEKTSUTJEVNING, RENTER OG AVDRAG For å se på hvordan utviklingen av renter og avdrag*) har vært i forhold til mottatte skatteinntekter og rammeoverføringer de fire siste årene, gis følgende grafiske framstilling: *) renter og avdrag = brt. utgift til renter og avdrag, ført i drifts- og investeringsregnskap (tall i hele tusen) Skatt Rammetilsk. og int.utjevning Renteutgifter Avdrag på lån Lavere skatteinntekter fra 010 til 011 skyldes at fordelingstallene mellom kommune/fylkeskommune/stat ble endret. For Båtsfjord kommune blir dette kompensert med at vi mottar mer i inntektsutjevning. Den store økningen i rammetilskuddet (010) kommer av at finansieringen av barnehagene kom inn i rammetilskuddet, og ikke som øremerkede midler. GJELDSUTVIKLING Båtsfjord kommunes samlede lånegjeld pr var på kr ,80. Dette er en økning fra 011 med kr ,-. I ble det tatt opp nye lån med kr ,-, startlån til videre utlån kr ,-, investeringer i kommunen ,- og investeringer i havna kr ,-. Av dette står kr ,30 igjen som ubrukte lånemidler (startlån kr ,- og havna.183.1,30). Fordelt på innbyggertallet pr ,.16 innbyggere, vil restgjelda utgjøre kr ,- pr. innbygger som er en økning fra 011 med kr ,-. Lånegjeld pr. innbygger siste 5 år: Sum lånegjeld Lånegj. pr innb Innbyggertall

6 ARBEIDSKAPITALEN Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kommunens evne til å betjene denne gjelden. Balanseregnskapet : Endring.1 Omløpsmidler kr kr Kortsiktig gjeld kr kr Arbeidskapital kr kr kr ( ) Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap kr Inntekter investeringsregnskap kr Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner kr Sum anskaffelse av midler kr kr Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap kr Utgifter investeringsregnskap kr Utbetalinger ved eksterne kr finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) kr ( ) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr ( ) Endring arbeidskapital i balansen kr ( ) Differanse (forklares nedenfor) kr - Utvikling i arbeidskapitalen over tid:

7 Arbeidskapital omløsmidler kortsiktig gjeld Ser vi arbeidskapitalen pr de siste seks årene i forhold til brutto driftsutgifter (ekskl. avskrivninger, art 590) vil dette gi oss følgende prosenter: 007: *100/ = 16,93 % 008: *100/ = 3,80 % 009: *100/ = 3,10 % 010: *100/ = 3,54 % 011: *100/ = 5,66 % : *100/ = 18,55 % Arbeidskapitalen har holdt seg stabil de siste årene men i er den en del ned. Dette skyldes i hovedsak at vi har hatt merforbruk på investeringer samt bruk av fond. LIKVIDITET Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Denne forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er likviditetsgrader: Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld, og bør være >. Likviditetsgrad = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld, og bør være >1. Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler kr ,- Kortsiktig gjeld kr ,- Likviditetsgrad 1 = / =,4

8 Likviditetsgrad : Omløpsmidler kr , ubrukte lånemidler kr ,- -.53/.55 inv.fond kr , Skattetrekkskonto kr ,- Mest likvide omløpsmidler kr ,- Likviditetsgrad = / = 1,94 Båtsfjord kommunes likviditet anses som bra. Begge forholdstallene er over anbefalingene og arbeidskapitalen er positiv. FOND.51 Bundne driftsfond: Beløp avsettes og inntektsfører i driftsregnskapet. Bruk bestemmes av eksterne instanser..53 Ubundne investeringsfond: Beløp avsettes og inntektsføres i investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av kommunen..55 Bundne investeringsfond: Beløp avsettes og inntektsføres i investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av eksterne instanser..56 Disposisjonsfond: Beløp avsettes i driftsregnskapet, inntektsføres i drifts- og investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av kommunen. Konto Tekst Pr Pr Pr Bundne driftsfond Ubundne invest.fond.55 Bundne inves.fond Disposisjonsfond Sum fond

9 TILTAK FOR Å SIKRE HØY ETISK STANDARD Revisjon av etiske retningslinjer ble påbegynt helt på slutten av 011 og fullført tidlig i. Det samme gjaldt retningslinjer for bruk av sosiale medier. PLIKT TIL Å FREMME LIKESTILLING OG HINDRE DISKRIMINERING Nedenfor refereres en del nøkkeltall pr for årene 009, 010, 011 og : Antall ansatte, årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosenter: Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Personer Årsverk Gj.snitt stillings % 84,69 75,80 8,44 83,69 76,19 81,5 85,08 76,1 8,66 85,18 8,8 83,69 Pr. person Pr årsverk Gjennomsnitt regulativ månedslønn: Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kommentar: Differansen mellom månedslønn for kvinner og menn var i 009 kr. 991,- i menns favør, denne er endret til kr. 811,- i kvinners favør i, i 011 var differansen kr 583,- i kvinners favør. Gjennomsnitt stillingsstørrelse er økt i i forhold til 011 med 0,1 % for kvinner, menns stillingsprosent er økt med 6,16% i samme intervall. I forhold til 009 har kvinners stillingsprosent økt med ca 0,5 % og menns stillingsprosent er blitt økt med ca 6,5%. Gjennomsnitt månedslønn for kvinner er økt med kr..097,- i forhold til 011, mens den for menn er økt med kr ,-. I ledergruppen er det fortsatt overvekt av kvinner med 8 kvinner og 4 menn, hvorav mannlig rådmann. Det er fortsatt skjev kjønnsfordeling i helse og omsorg, barnehage og skole 1-4 klasse (nærmest utelukkende kvinner). I teknisk avdeling er det nærmest utelukkende menn. Av tabellen kan vi lese at kvinneandelen fortsatt er meget stor både i antall personer og årsverk. Administrasjonsstyret er Båtsfjord kommunes likestillingsutvalg. Det finnes ingen lokalt vedtatte målsettinger og planer på likestillingsområdet.

10 Etnisitet, religion Det har ikke vært iverksatt tiltak for å hindre diskriminering eller fremme likestilling på dette området. Problemstillingen oppfattes nok for tiden ikke særlig relevant da det er generelt vanskelig å få faglig kvalifiserte søkere til nøkkelstillinger innen helse (leger, sykepleiere), barnehage (førskolelærere) og ingeniører. Det er følgelig i praksis ikke mulig å diskriminere på dette grunnlaget ved tilsettinger da vi ikke får så mange kvalifiserte søkere til disse stillingene. Nedsatt funksjonsevne Båtsfjord kommune har gjennom IA-avtalen forpliktet seg til å tilrettelegge for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Dette gjør vi generelt ved å tilrettelegge for ansatte som får helseproblemer, og ved å ta inn personer på forskjellige tiltak med støtte fra NAV. Universell utforming Båtsfjord kommune legger stor vekt på universell utforming i alle byggeprosjekter, blant annet ved den omfattende sentrumsfornyelsen som fortsatt pågår. Høy etisk standard Båtsfjord kommune har siden 004 hatt etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Disse retningslinjene ble i januar revidert og tilpasset dagens problemstillinger. Retningslinjer for bruk av sosiale medier er etablert for folkevalgte og ansatte. Nedenfor refereres en del nøkkeltall pr for årene 008, 009, 010 og 011: Antall ansatte, årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosenter: SYKEFRAVÆR Dette hører ikke inn under det som skal være med årsmeldinga i henhold til standard definert av God Kommunal Regnskapsskikk, men velger likevel å kommentere dette. Statistikk over sykefravær i Båtsfjord kommune viser følgende for de siste årene: Korttidsfravær (under 16 dager) 3,17,95,93 3,35 3,3 3,03 Langtidsfravær (over 16 dager) 8,93 9,08 7,31 5,85 5,31 4,69 Totalt 1,11 1,03 10,5 9,0 8,49 7,73 Tallene viser at korttidsfraværet er redusert med 0, % fra 011 til, langtidsfraværet er i redusert med 4,7 % i forhold til 010. Det totale fraværet er i 0,76 % lavere enn i 011. I 011 ble oppfølgingsarbeidet i forhold til sykefravær systematisert og felles rutiner ble nedfelt. Dette skyldtes delvis innføringen av nye regler i regi av NAV sentralt. I har fokuset på sykefraværsarbeidet vært stort, blant annet med kursing av både ledere og tillitsvalgte. Dette med bakgrunn i kommunens prosjekt Redusere sykefraværet med kr ,- Vårt IA mål om å redusere sykefraværet med 10 % i forhold til 011 nivå er ikke oppnådd, men forventningen om at systematisk arbeid med sykefravær og god dialog med tillitsvalgte og alle andre ansatte skal gi resultater er fortsatt tilstede. Vi ser av statistikken at sykefraværet blir sakte men sikkert lavere, dette skyldes nok at virksomhetene fokuserer på tilrettelegging for sykemeldte arbeidstakere og tenker forebygging så langt det lar seg gjøre i hverdagen.

11 VIRKSOMHETENE PROSJEKTER Regnskap Avvik 00 - Prosjekter Resultat , Prosjekter 10 Lønn , Prosjekter 00 - Prosjekter , , Prosjekter 14 Overføringsutgifter , 00 - Prosjekter 16 Salgsinntekter , Prosjekter 17 Refusjoner , Prosjekter 18 Overføringsinntekter , Prosjekter 15 Finansutgifter , Prosjekter 19 Finansinntekter ,3 Under prosjekter bokføres avgrensede tiltak (i tid) som hovedsakelig finansieres eksternt. Prosjektene skal i hovedsak gå i null ved årets slutt, men det er ikke alltid tilfelle. Oversikt over prosjekter med netto resultat i : Regnskap Budsjett Avvik 009 Prosjekt Rus og psykiatri kr , , Fri rettshjelp i off.servicekontor kr ,- 0, Flyktninger kr. 0, , Studiesenteret kr ,- 0, Oppreisningsord.for barnhj.barn kr , , Brobyggingsprosjektet kr ,- 0, Vikarpoolen kr , , Kompetanseutvikling ansatte kr , , Go!Gednje kr ,- 0, Samhandlingsreformen kr , ,- 0 Sum prosjekter kr , Det største avviket på prosjekter har vi på 009 Rus og psykiatri prosjektet. Årsaken til merforbruket her et at vi fikk lavere tilskudd fra staten enn det vi hadde tatt høyde for i budsjettet. Kompetanseutvikling for ansatte har et merforbruk på ca ,-. Sentraladministrasjon, kulturskolen, kurative helsetjenester og teknisk har bruk mer enn tildelt ramme, mens barnehager, skoler, samordnet hjelpetjeneste, helse og renhold har brukt mindre enn tildelt ramme. De andre prosjektene har mindre avvik.

12 POLITISK Regnskap Avvik 10 - Politisk Resultat , 10 - Politisk 10 Lønn , Politisk 10 - Politisk , , Politisk 14 Overføringsutgifter , Politisk 17 Refusjoner ,7 Møtegodtgjørelse for halvår ble ikke utbetalt før i 013. Kostnaden har vi tatt høyde for i regnskapet for, periodiseringen av møtegodtgjørelsen kan ikke bokføres som lønn da den ikke er utbetalt men er tatt med under varer og tjenester, det er grunnen til at lønn er lav og kjøp av varer/tjenester er høy. Totalt sett er ansvarsområdet innenfor rammen på budsjettet. FELLESUTGIFTER Regnskap Avvik 11 - Fellesutgifter Resultat , Fellesutgifter 10 Lønn , Fellesutgifter 11 - Fellesutgifter , , 11 - Fellesutgifter 14 Overføringsutgifter , Fellesutgifter 16 Salgsinntekter , Fellesutgifter 17 Refusjoner , Fellesutgifter 15 Finansutgifter , Fellesutgifter 19 Finansinntekter ,9 Under fellesutgifter finner vi områdene kjøp av tjenester, kirkelig fellesråd, dig forsk, voksenopplæring/annen opplæring, videregående opplæring, fellesutgifer, fellesutgifter personal, næringsfond og omstillingsmidler m.m. Regnskapsmessig er det et lite mindreforbruk på dette ansvarsområdet. Netto premieavvik for er inntektsført på dette ansvarsområdet med kr ,-. Noe merforbruk på felleskostnader og felleskostnader personal. I hovedsak går disse merforbrukene ut på innsparingstiltak som vedrører hele virksomheten ble lagt på disse ansvarene i budsjettet, bla. lavere kostnader til renovasjonsutgifter, sykefravær og noe inntektsøkning.

13 SENTRALADMINISTRASJONEN Regnskap Avvik 1 - Sentraladministrasjonen Resultat ,4 1 - Sentraladministrasjonen 10 Lønn ,0 1 - Sentraladministrasjonen 1 - Sentraladministrasjonen , ,0 1 - Sentraladministrasjonen 14 Overføringsutgifter ,0 1 - Sentraladministrasjonen 16 Salgsinntekter ,7 1 - Sentraladministrasjonen 17 Refusjoner ,1 1 - Sentraladministrasjonen 15 Finansutgifter ,0 Sentraladministrasjonen består av rådmannen og staben. Følgende tjenester kommer inn under staben: Økonomi/lønn, personal, servicetorg, IT samt sektretærer til helse, skole og samordnet hjelpetjeneste. Sentraladministrasjonen fungerer som politisk sekretariat med utarbeidelse av møteinnkallinger, sakspapirer og møteprotokoller for formannskap, kommunestyre, eldreråd m.fl. Det var i ansatt 15 personer i sentraladministrasjonen, 11 kvinner og 4 menn, på totalt 1,5 årsverk. I oktober gikk en av medarbeiderne av med pensjon. Administrasjonsstyret vedtok at stillingen ikke skulle lyses ut og arbeidsoppgavene skulle overføres til de andre ansatte. Dette førte til at det ble svært mye merarbeid på de andre ansatte. Vi prøvde å ta saken opp flere ganger i administrasjonsstyret men med samme utfall som tidligere. Men i januar 013 fikk vi endelig adm.utvalget til å snu og vi fikk lyse ut stillingen. Økonomi: Totalt sett kommer sentraladministrasjonen ut med et merforbruk på ca ,-. Merforbruket relaterer seg hovedsaklig til lønn, reiser, juridisk bistand og kjøp av tjenester. Kompetanse: For året ble kompetansepotten fordelt etter innkomne kompetanseplaner. Sentraladministrasjonen benyttet kr ,- mer enn det de var tildelt i kompetansemidler. I forbindelse med at vi mistet en medarbeider var det en del kurs som vi var helt nødt til å ta i og 013. Kompetansemidlene i sentraladministrasjonen er i hovedsak benyttet til følgende kurs: lønnsforhandlingsmodul og andre systemkurs i økonomisystemet, sak og arkiv kurs, nettbasert arkivkurs, skatteinnkreving og pensjonsskole. Sykefravær I sentraladministrasjonen er sykefraværet lavt. Totalt % fordelt på korttidsfravær 1,53 % og langtidsfravær 0,47 %.

14 FRIVILLIGSENTRALEN Regnskap Avvik Forbruk (%) 13 - Frivilligsentralen Resultat , Frivilligsentralen 10 Lønn , 13 - Frivilligsentralen , Frivilligsentralen 14 Overføringsutgifter , Frivilligsentralen 16 Salgsinntekter Frivilligsentralen 17 Refusjoner , Frivilligsentralen 15 Finansutgifter , Frivilligsentralen 19 Finansinntekter Frivilligsentralen er en del av kommunal drift, men har eget styre med alle delegasjoner innen personal og økonomi. På årsmøtet framlegges egen årsrapport og regnskap. Sentralen har et betydelig øremerket statstilskudd, i på kr ,-. NORDSKOGEN BARNEHAGE Regnskap Avvik Forbruk (%) 0 - Nordskogen Barnehage Resultat , 0 - Nordskogen Barnehage 10 Lønn ,6 0 - Nordskogen Barnehage 0 - Nordskogen Barnehage , ,1 0 - Nordskogen Barnehage 14 Overføringsutgifter ,7 0 - Nordskogen Barnehage 16 Salgsinntekter ,8 0 - Nordskogen Barnehage 17 Refusjoner ,9 0 - Nordskogen Barnehage 19 Finansinntekter , ØKONOMI Barnehagen har et mindreforbruk på kr ,- i forhold til revidert budsjett. Art 10 lønn inklusive sosiale utgifter har et merforbruk på kr ,- som skylles økt bemanning i forhold til budsjett. Barnehagen har hatt 1 barn på våren, med krav på 100 % enkeltvedtak som fullt ut har vært dekket innenfor den budsjetterte rammen. Dette kompenseres med merinntekt på art 17 overføringsinntekter med kr ,- pga refusjon sykepenger. Art 16 her har man mottatt mer foreldrebetaling pga oppgang i barnetall kr ,-

15 LIKESTILLING Barnehagen har gjennom året hatt 1 jente på arbeidspraksis fra Nav. Alle ansatte er kvinner. Antall stillingshjemler pr. aug-1 var ca 8 fordelt på 9 personer. I september fikk barnehagen 1 årsverk til barn med spesielle behov. I tillegg har det vært 1 midlertidig stilling 4 % i forbindelse med minoritetsspråklige barn. Barnetallet har variert fra 41 til 37 i. Dette ga totalt behov for 4 stillinger med krav til høyere utdanning. Øvrige stillinger er besatt av ansatte med fagbrev - 3 stk og assistenter uten utdanning - 5 stk. Både menn og kvinner behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Menn oppfordres til å søke ledige stillinger, og skal foretrekkes under ellers like vilkår, men det har vist seg veldig vanskelig å få tilsatt menn i stillinger hvis de søker. Dette skyldes at kvinner med erfaring blir tilbudt stilling før menn. Menn har ofte ingen/liten erfaring fra arbeid med barn/barnehage når de søker. KOMPETANSE Fra august-1 er,5 av 4 pedagogstillinger besatt av førskolelærere, men ut over høsten ble barnetall på storbarnsavdelingen økt til 8, uten at man fikk tilsatt pedagogisk leder med utdanning. 3,5 av totalt 6 pedagogstillinger var besatt med utdannet personale. Barnehagene har gjennom året jobbet med satsingsområde «formålsparagrafens innhold og voksenrollen i barnehagen». Fylkesmannen bidro med kr ,- i prosjektmidler til tiltaket. Det har vært gjennomført felleskurs på planleggingsdager for alle ansatte i barnehagene i trå med vedtatt kompetanseplan for. SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær i var på 13,64 % fordelt på 3,41 % korttids - og 10,3 % langtidsfravær. Dette er en reduksjon i sykefravær på 0,67 % fra 011. Rutiner for sykefraværsoppfølging er fulgt og det er satset mye på tilrettelegging. Antall årsverk i barnehagen er 9,9 i desember, mot 11,4 i 011.

16 KLAUSJORDA BARNEHAGE Regnskap Avvik 1 - Klausjorda Barnehage Resultat ,9 1 - Klausjorda Barnehage 10 Lønn ,6 1 - Klausjorda Barnehage 1 - Klausjorda Barnehage , ,8 1 - Klausjorda Barnehage 14 Overføringsutgifter ,8 1 - Klausjorda Barnehage 16 Salgsinntekter ,6 1 - Klausjorda Barnehage 17 Refusjoner ,7 1 - Klausjorda Barnehage 15 Finansutgifter ,0 1 - Klausjorda Barnehage 19 Finansinntekter ,4 ØKONOMI Barnehagen har et mindreforbruk på kr ,- i forhold til revidert budsjett. Art 10 lønn inklusive sosiale utgifter har et merforbruk på kr ,- som skyldes høye vikarutgifter. Samtidig hadde barnehagen ei merinntekt på kr ,- i forhold til revidert budsjett. Inntektene er refunderte sykepenger, art 17. Barnehagen har hatt i snitt barn gjennom hele våren som har hatt krav om 100 % enkeltvedtak. Vedtakene er dekket innen for den budsjetterte rammen. Art 16, foreldrebetaling økt med kr ,- LIKESTILLING Barnehagen har gjennom året hatt flere personer i arbeidspraksis fra NAV, både jenter og gutter. I tillegg har vi hatt 1 lærling i perioden, denne var ferdig høsten 013. Antall stillingshjemler pr. desember var ca 16,4 fordelt på 19 personer inkl. lærling. Da er det ikke tatt høyde for personer i arbeidspraksis. Både menn og kvinner behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Menn oppfordres til å søke ledige stillinger, og skal foretrekkes under ellers like vilkår, men det har vist seg veldig vanskelig å få tilsatt menn i stillinger hvis de søker. Dette skyldes at kvinner med erfaring blir tilbudt stilling før menn. Menn har ofte ingen/liten erfaring fra arbeid med barn/barnehage når de søker. KOMPETANSE Barnehagen hadde behov for 4 pedagogstillinger i. Av disse stillingene var det kun 1,8 årsverk som var besatt av førskolelærere. Barnehagene har gjennom året jobbet med

17 satsingsområde «formålsparagrafens innhold og voksenrollen i barnehagen». Fylkesmannen bidro med kr ,- i prosjektmidler til tiltaket. Det har vært gjennomført felleskurs på planleggingsdager for alle ansatte i barnehagene i trå med vedtatt kompetanseplan for. SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær i var på 10,6 % fordelt på 3,9 % korttids - og 6,7 % langtidsfravær. Dette er en reduksjon i sykefravær fra 011, som da var på 16, 9. Rutiner for sykefraværsoppfølging er fulgt. SPESIELLE TILTAK BARNEHAGER Regnskap Avvik - Spesielle tiltak barnehage Resultat ,0 - Spesielle tiltak barnehage 10 Lønn ,6 - Spesielle tiltak barnehage ,0 - Spesielle tiltak barnehage 14 Overføringsutgifter ,0 - Spesielle tiltak barnehage 17 Refusjoner ,5 - Spesielle tiltak barnehage 19 Finansinntekter ,0 Viser et lite merforbruk på kr ,-. Barnehagene har gjennom året fått tildelt midler fra denne posten, bla til tospråklige assistenter i litauisk og russisk. Kr ,- ble overført fra dette ansvaret til Nordskogen barnehage i forbindelse med finansiering av merbehov på personalsiden fra september av. Midlene har vært brukt til tospråklig assistent 4 % i Nordskogen i 7 måneder, 0 % i 3 måneder og 10 % i 3 måneder tospråklig assistent i Klausjorda barnehage. Nordskogen barnehage har også fått tilskudd til PMTO-kurs for personalet gitt av Samordna hjelpetjeneste. I var det 4 barn i barnehagene med annet morsmål enn norsk, mot 1 i 011. Norskopplæring av disse skjer innenfor ordinær drift, med ca 40 % ressurs pr. barnehage til dette formålet. NORDSKOGEN SKOLE Regnskap Avvik 30 - Nordskogen Skole Resultat , Nordskogen Skole 10 Lønn , Nordskogen Skole 30 - Nordskogen Skole , , Nordskogen Skole 14 Overføringsutgifter , Nordskogen Skole 16 Salgsinntekter , 30 - Nordskogen Skole 17 Refusjoner ,6

18 Nordskogen skole hadde et merforbruk på kroner i forhold til budsjettet. Dette merforbruket skyldes i hovedsak større lønnsutgifter i forbindelse med spesialundervisning. Likestilling, tilstand og tiltak Tilstanden er uendret fra 011 til når det gjelder antall mannlige tilsatte. Skoleåret / 013 var det 18 årsverk ved skolen / SFO. Årsverkene dekkes av til sammen 3 ansatte herav menn og 1 kvinner. Samtlige behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Vi vil fremdeles ha fokus på kjønnsfordelingen og kontinuerlig arbeide for å gjøre noe med denne situasjonen dersom det er mulig. Nordskogen skoles elevtall er synkende og prognosene viser at elevtallet dessverre vil synke ytterligere i årene som kommer. Totalt antall elever på Nordskogen skole i var 97. Sykefravær Korttidsfravær 1,1%, langtidsfravær 3,07%, totalt fravær 4,19%. Rektors vurdering er at Nordskogen skole er en aktiv skole med gode arbeidsforhold for både ansatte og elever. Skolen jobber systematisk etter gjeldende retningslinjer og planer. For å innfri målene i kunnskapsløftet må skolen tilføres nødvendige rammebetingelser. Skolens hovedfokus er på de grunnleggende ferdighetene i lese-, skrive og regneopplæringen. Prioritert arbeid fremover vil også være å bruke resultater fra forskjellige prøver og tester for å igangsette tiltak med tanke på å oppnå bedre resultater. BÅTSFJORD SKOLE Regnskap Avvik Forbruk (%) 31 - Båtsfjord Skole Resultat , Båtsfjord Skole 10 Lønn Båtsfjord Skole 31 - Båtsfjord Skole , , , Båtsfjord Skole 14 Overføringsutgifter , Båtsfjord Skole 16 Salgsinntekter , Båtsfjord Skole 17 Refusjoner Båtsfjord skole hadde i skoleåret 011/ 178 elever, på 5. til 10.trinn. Totalt 78 gutter og 100 jenter. Skolen har hatt 3 ansatte herunder, lærere, miljøarbeidere, assistenter, mediatekansvarlig og kontorpersonell. Fakta om virksomheten: Beregnet årsverk: til undervisning: 18 utført av undervisningspersonell til annet:,6 til assistenter: 3, 45,5

19 SFO: 0,6 Annet personell: 1 Rektor og undervisningsinspektør: 1,4 Personell/kompetanse: Lærere/pedagogisk pers: 8 Assistenter: 3 Kontor:1 Likestilling/avlønning Skolen har kvinner og 9 menn. Det er en tydelig overvekt av kvinner i virksomheten. Administrasjonens personal består av kvinnelig rektor, mannlig inspektør og kvinnelig kontorfullmektig. Avlønning skjer etter samme regelverk for begge kjønn. Sykefravær Sykefravær lang i % 5,19,58 7,39 Sykefravær kort i %,30 3,15,78 Total 7,49 5,73 10,17 Langtidssykefravær i var på 7.39% og korttidsykefraværet på,78 % som gir et totalt sykefravær 10, %. Det har vært en økning på langtidssykefravær og en nedgang i korttidssykefravær. Totalt hadde virksomheten et meget høyt sykefravær i. KULTURSKOLEN Regnskap Avvik 34 - Kulturskolen Resultat , Kulturskolen 10 Lønn , Kulturskolen , Kulturskolen 14 Overføringsutgifter , Kulturskolen 16 Salgsinntekter , Kulturskolen 17 Refusjoner ,4 Her er det ingen vesentlige økonomiske avvik å rapportere. Likevel var skoleåret 011/ preget av mangel på fagutdannede lærere i skolen. Dette forklarer i all vesentlig grad mindreforbruket. Men fra høsten har vi fått bemannet opp med en fagstilling til i musikk. Sykefraværet er minimalt.

20 KULTUR OG FRITID Regnskap Avvik 40 - Kultur og fritidsaktiviteter Resultat , Kultur og fritidsaktiviteter 10 Lønn , Kultur og fritidsaktiviteter 40 - Kultur og fritidsaktiviteter , , Kultur og fritidsaktiviteter 14 Overføringsutgifter , Kultur og fritidsaktiviteter 16 Salgsinntekter , Kultur og fritidsaktiviteter 17 Refusjoner , Kultur og fritidsaktiviteter 15 Finansutgifter ,0 Budsjettet inkluderer utgiftene til kulturarbeid, lønn til kulturkonsulent, bibliotek, ungdomsklubb og kino. I budsjettvedtak for ble stillingen som biblioteksjef redusert til 50 % med påfølgende redusert åpningstid på biblioteket. I ble det også opprettet ungdomsråd og tilskudd ble overført fra fondsmidler til ungdomsklubbens budsjett. På kultur og fritidsaktivitet er det et lite merforbruk på grunn av vedlikehold og reparasjon av tråkkemaskin og styrketreningsapparat. På kinoen fikk man billettinntekter på kr ,-, mens det var budsjettert med kr ,-. Dette anser vi som et tilfredsstillende resultat. Sykefraværet er svært lavt. Det er to kvinner og en mann som lønnes over budsjettområdet. SAMORDNET HJELPETJENESTE Regnskap Avvik 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste Resultat , 10 Lønn , , ,6 14 Overføringsutgifter ,6 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,8 18 Overføringsinntekter ,0 15 Finansutgifter ,0 19 Finansinntekter ,0

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2009 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING Året 2009 var preget av betydelige overskridelser på helse og omsorg sitt budsjett. I andre halvår ble det brukt betydelige ressurser på å finne

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014.

Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014. Årsmelding 2014 Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014. Foto: Rolv Lende Friluftsliv og kulturminner har alltid vært et varemerke for Lund Kommune. (Egil

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer