BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding"

Transkript

1 BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding

2 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar NOK NOK NOK NOK Samlet resultat Prosjekter Politisk Fellesutgifter Sentraladministrajonen Frivilligsentralen Nordskogen Barnehage Klausjorda Barnehage Spesielle tiltak Barnehager Nordskogen Skole Båtsfjord Skole Kulturskolen Kultur- og fritidsaktiviteter Samordnet hjelpetjeneste Nav Barnevern Helse og omsorg Teknisk Båtsfjord Havnevesen Finanser *Tall med minus foran er merforbruk Denne tabellen viser netto kostnad/inntekt på de forskjellige ansvarsområdene. Denne avviker med oversikten i regnskapsskjema 1B i årsregnskapet. Avviket skyldes at i skjema 1B er det en del arter som ikke tas med, dette gjelder rammetilskudd og andre statlige overføringer, skatteinntekter, mottatte avdrag på utlån og utlån av egne midler samt avskrivninger og motpost avskrivninger. Følgende virksomhetsområder har merforbruk (kommenteres på virksomhetene) i. 00 Prosjekter ,- 1 Sentraladministrasjon 9.000,- 13 Frivilligsentralen ,- Spesielle tiltak barnehage 1.800,- 30 Nordskogen Skole ,- 31 Båtsfjord Skole ,- 5 Barnevern ,- 60 Helse og omsorg ,-

3 Årets premieavvik ble på kr.,7 mill. som er inntektsført på ansvarsområde 11 fellesutgifter. Her er det også kostnadsført kr. 1,8 mill i tidligere års premieavvik, så netto positivt premieavvik ble kr. 0,9 mill. Vi ser da at mindreforbruk uten netto premieavvik er ca. kr ,-. Investeringsprosjekter Ansvar Tekst Regnskap Revidert Avvik budsjett 1170 Egenkapitaltilskudd KLP It-investering Renov. Skoler/barnehager Svømmehall Båtsfjord skole Aggregat Bfj.helsesenter Medisinsk utstyr Ventilasjon helsesenter Tomter Strøm Hama Syltefjord Idrettshallen Syltefjord skole Asfaltering Trafikksikkerhetsarbeid Vann og avløp Fylling ved Båtsfjordbruket Snøskjermer Utbygging Foma/Storholmen Torg og kaipromenade Havna: 8951 Flytebrygger (havn) Flytebrygger Neptun (havn) ISPS (havn) SUM Finansiering Refusjon fra staten Refusjon fra Fylkeskommunen Lån/ubrukte lånemidler Bruk av ubundet inv.fon Overført fra drift SUM UDEKKET

4 Utlån, renter og avdrag Utlån startlån Bruk av bundne inv.fond Avdrag startlån Avsetning til bundne inv.fond Bruk av ubrukte lånmidler Mottatte avdrag startlån SUM 0 Totalt endte kommunen med et udekket resultat på investeringsregnskapet på kr ,90. Dette må finansieres i 013. Forklaring på merforbruk på prosjekter: Trafikksikkerhetsarbeid: Merforbruk skyldes økte kostnader for gatelys. 850 Vann og avløp: Her ble det et merforbruk på ca. 4,7 mill. Det var i siste rapportering antydet et merforbruk på ca. kr. 3,8 mill. Teknisk sjef kommenterte da avviket i kommunestyret i oktober med at rev.budsjett ikke var realistisk pga restarbeider/ferdigstillelse på flere VA-prosjekter ikke var tatt inn i budsjettet. I tillegg kommer merkostnad planlegging pga. Avløp over Foma som er blitt fremskyndet til 013 (tidligere planlagt utført i 014). Det ble ikke vedtatt noen budsjettregulering Fylling ved Båtsfjordbruket: Forbruk som forventet, men med en feiltakelse var budsjettet på dette prosjektet satt i 0,- i sak om revidert budsjett. Dette ble ikke oppdaget før desember så vi rakk ikke å få budsjettregulert dette ISPS (Havn): For å opprettholde status som ISPS havn var vi nødt til å kjøpe inn nye gjerder for å kunne sperre havneområdet. Det var ikke vedtatt bevilgning til dette men prosjektet er finansiert med ubrukte lånemidler fra tidligere år. Bruk av lånemidler: Når det gjelder bruk av lånmidler var det budsjettert med kr ,- (investeringer). Totalt ble det i brukt kr ,73 som er kr ,73 mer enn budsjettet. Dette kommer av at Båtsfjord kommune ikke har budsjettert med utlån og bruk av startlån. I ble det tatt opp nye lån med kr ,-, startlån til videre utlån kr ,-, investeringer i kommunen ,- og investeringer i havna kr ,-. I tillegg hadde vi ubrukte lånmidler fra 011, kr ,03. Av dette står kr ,30 igjen som ubrukte lånemidler (startlån kr ,- og havna.183.1,30).

5 Aksetittel NØKKELTALL SKATT, RAMMETILSKUDD, INTEKTSUTJEVNING, RENTER OG AVDRAG For å se på hvordan utviklingen av renter og avdrag*) har vært i forhold til mottatte skatteinntekter og rammeoverføringer de fire siste årene, gis følgende grafiske framstilling: *) renter og avdrag = brt. utgift til renter og avdrag, ført i drifts- og investeringsregnskap (tall i hele tusen) Skatt Rammetilsk. og int.utjevning Renteutgifter Avdrag på lån Lavere skatteinntekter fra 010 til 011 skyldes at fordelingstallene mellom kommune/fylkeskommune/stat ble endret. For Båtsfjord kommune blir dette kompensert med at vi mottar mer i inntektsutjevning. Den store økningen i rammetilskuddet (010) kommer av at finansieringen av barnehagene kom inn i rammetilskuddet, og ikke som øremerkede midler. GJELDSUTVIKLING Båtsfjord kommunes samlede lånegjeld pr var på kr ,80. Dette er en økning fra 011 med kr ,-. I ble det tatt opp nye lån med kr ,-, startlån til videre utlån kr ,-, investeringer i kommunen ,- og investeringer i havna kr ,-. Av dette står kr ,30 igjen som ubrukte lånemidler (startlån kr ,- og havna.183.1,30). Fordelt på innbyggertallet pr ,.16 innbyggere, vil restgjelda utgjøre kr ,- pr. innbygger som er en økning fra 011 med kr ,-. Lånegjeld pr. innbygger siste 5 år: Sum lånegjeld Lånegj. pr innb Innbyggertall

6 ARBEIDSKAPITALEN Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kommunens evne til å betjene denne gjelden. Balanseregnskapet : Endring.1 Omløpsmidler kr kr Kortsiktig gjeld kr kr Arbeidskapital kr kr kr ( ) Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap kr Inntekter investeringsregnskap kr Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner kr Sum anskaffelse av midler kr kr Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap kr Utgifter investeringsregnskap kr Utbetalinger ved eksterne kr finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) kr ( ) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr ( ) Endring arbeidskapital i balansen kr ( ) Differanse (forklares nedenfor) kr - Utvikling i arbeidskapitalen over tid:

7 Arbeidskapital omløsmidler kortsiktig gjeld Ser vi arbeidskapitalen pr de siste seks årene i forhold til brutto driftsutgifter (ekskl. avskrivninger, art 590) vil dette gi oss følgende prosenter: 007: *100/ = 16,93 % 008: *100/ = 3,80 % 009: *100/ = 3,10 % 010: *100/ = 3,54 % 011: *100/ = 5,66 % : *100/ = 18,55 % Arbeidskapitalen har holdt seg stabil de siste årene men i er den en del ned. Dette skyldes i hovedsak at vi har hatt merforbruk på investeringer samt bruk av fond. LIKVIDITET Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Denne forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er likviditetsgrader: Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld, og bør være >. Likviditetsgrad = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld, og bør være >1. Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler kr ,- Kortsiktig gjeld kr ,- Likviditetsgrad 1 = / =,4

8 Likviditetsgrad : Omløpsmidler kr , ubrukte lånemidler kr ,- -.53/.55 inv.fond kr , Skattetrekkskonto kr ,- Mest likvide omløpsmidler kr ,- Likviditetsgrad = / = 1,94 Båtsfjord kommunes likviditet anses som bra. Begge forholdstallene er over anbefalingene og arbeidskapitalen er positiv. FOND.51 Bundne driftsfond: Beløp avsettes og inntektsfører i driftsregnskapet. Bruk bestemmes av eksterne instanser..53 Ubundne investeringsfond: Beløp avsettes og inntektsføres i investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av kommunen..55 Bundne investeringsfond: Beløp avsettes og inntektsføres i investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av eksterne instanser..56 Disposisjonsfond: Beløp avsettes i driftsregnskapet, inntektsføres i drifts- og investeringsregnskapet. Bruk bestemmes av kommunen. Konto Tekst Pr Pr Pr Bundne driftsfond Ubundne invest.fond.55 Bundne inves.fond Disposisjonsfond Sum fond

9 TILTAK FOR Å SIKRE HØY ETISK STANDARD Revisjon av etiske retningslinjer ble påbegynt helt på slutten av 011 og fullført tidlig i. Det samme gjaldt retningslinjer for bruk av sosiale medier. PLIKT TIL Å FREMME LIKESTILLING OG HINDRE DISKRIMINERING Nedenfor refereres en del nøkkeltall pr for årene 009, 010, 011 og : Antall ansatte, årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosenter: Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Personer Årsverk Gj.snitt stillings % 84,69 75,80 8,44 83,69 76,19 81,5 85,08 76,1 8,66 85,18 8,8 83,69 Pr. person Pr årsverk Gjennomsnitt regulativ månedslønn: Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kvinner Menn Total Kommentar: Differansen mellom månedslønn for kvinner og menn var i 009 kr. 991,- i menns favør, denne er endret til kr. 811,- i kvinners favør i, i 011 var differansen kr 583,- i kvinners favør. Gjennomsnitt stillingsstørrelse er økt i i forhold til 011 med 0,1 % for kvinner, menns stillingsprosent er økt med 6,16% i samme intervall. I forhold til 009 har kvinners stillingsprosent økt med ca 0,5 % og menns stillingsprosent er blitt økt med ca 6,5%. Gjennomsnitt månedslønn for kvinner er økt med kr..097,- i forhold til 011, mens den for menn er økt med kr ,-. I ledergruppen er det fortsatt overvekt av kvinner med 8 kvinner og 4 menn, hvorav mannlig rådmann. Det er fortsatt skjev kjønnsfordeling i helse og omsorg, barnehage og skole 1-4 klasse (nærmest utelukkende kvinner). I teknisk avdeling er det nærmest utelukkende menn. Av tabellen kan vi lese at kvinneandelen fortsatt er meget stor både i antall personer og årsverk. Administrasjonsstyret er Båtsfjord kommunes likestillingsutvalg. Det finnes ingen lokalt vedtatte målsettinger og planer på likestillingsområdet.

10 Etnisitet, religion Det har ikke vært iverksatt tiltak for å hindre diskriminering eller fremme likestilling på dette området. Problemstillingen oppfattes nok for tiden ikke særlig relevant da det er generelt vanskelig å få faglig kvalifiserte søkere til nøkkelstillinger innen helse (leger, sykepleiere), barnehage (førskolelærere) og ingeniører. Det er følgelig i praksis ikke mulig å diskriminere på dette grunnlaget ved tilsettinger da vi ikke får så mange kvalifiserte søkere til disse stillingene. Nedsatt funksjonsevne Båtsfjord kommune har gjennom IA-avtalen forpliktet seg til å tilrettelegge for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Dette gjør vi generelt ved å tilrettelegge for ansatte som får helseproblemer, og ved å ta inn personer på forskjellige tiltak med støtte fra NAV. Universell utforming Båtsfjord kommune legger stor vekt på universell utforming i alle byggeprosjekter, blant annet ved den omfattende sentrumsfornyelsen som fortsatt pågår. Høy etisk standard Båtsfjord kommune har siden 004 hatt etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Disse retningslinjene ble i januar revidert og tilpasset dagens problemstillinger. Retningslinjer for bruk av sosiale medier er etablert for folkevalgte og ansatte. Nedenfor refereres en del nøkkeltall pr for årene 008, 009, 010 og 011: Antall ansatte, årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosenter: SYKEFRAVÆR Dette hører ikke inn under det som skal være med årsmeldinga i henhold til standard definert av God Kommunal Regnskapsskikk, men velger likevel å kommentere dette. Statistikk over sykefravær i Båtsfjord kommune viser følgende for de siste årene: Korttidsfravær (under 16 dager) 3,17,95,93 3,35 3,3 3,03 Langtidsfravær (over 16 dager) 8,93 9,08 7,31 5,85 5,31 4,69 Totalt 1,11 1,03 10,5 9,0 8,49 7,73 Tallene viser at korttidsfraværet er redusert med 0, % fra 011 til, langtidsfraværet er i redusert med 4,7 % i forhold til 010. Det totale fraværet er i 0,76 % lavere enn i 011. I 011 ble oppfølgingsarbeidet i forhold til sykefravær systematisert og felles rutiner ble nedfelt. Dette skyldtes delvis innføringen av nye regler i regi av NAV sentralt. I har fokuset på sykefraværsarbeidet vært stort, blant annet med kursing av både ledere og tillitsvalgte. Dette med bakgrunn i kommunens prosjekt Redusere sykefraværet med kr ,- Vårt IA mål om å redusere sykefraværet med 10 % i forhold til 011 nivå er ikke oppnådd, men forventningen om at systematisk arbeid med sykefravær og god dialog med tillitsvalgte og alle andre ansatte skal gi resultater er fortsatt tilstede. Vi ser av statistikken at sykefraværet blir sakte men sikkert lavere, dette skyldes nok at virksomhetene fokuserer på tilrettelegging for sykemeldte arbeidstakere og tenker forebygging så langt det lar seg gjøre i hverdagen.

11 VIRKSOMHETENE PROSJEKTER Regnskap Avvik 00 - Prosjekter Resultat , Prosjekter 10 Lønn , Prosjekter 00 - Prosjekter , , Prosjekter 14 Overføringsutgifter , 00 - Prosjekter 16 Salgsinntekter , Prosjekter 17 Refusjoner , Prosjekter 18 Overføringsinntekter , Prosjekter 15 Finansutgifter , Prosjekter 19 Finansinntekter ,3 Under prosjekter bokføres avgrensede tiltak (i tid) som hovedsakelig finansieres eksternt. Prosjektene skal i hovedsak gå i null ved årets slutt, men det er ikke alltid tilfelle. Oversikt over prosjekter med netto resultat i : Regnskap Budsjett Avvik 009 Prosjekt Rus og psykiatri kr , , Fri rettshjelp i off.servicekontor kr ,- 0, Flyktninger kr. 0, , Studiesenteret kr ,- 0, Oppreisningsord.for barnhj.barn kr , , Brobyggingsprosjektet kr ,- 0, Vikarpoolen kr , , Kompetanseutvikling ansatte kr , , Go!Gednje kr ,- 0, Samhandlingsreformen kr , ,- 0 Sum prosjekter kr , Det største avviket på prosjekter har vi på 009 Rus og psykiatri prosjektet. Årsaken til merforbruket her et at vi fikk lavere tilskudd fra staten enn det vi hadde tatt høyde for i budsjettet. Kompetanseutvikling for ansatte har et merforbruk på ca ,-. Sentraladministrasjon, kulturskolen, kurative helsetjenester og teknisk har bruk mer enn tildelt ramme, mens barnehager, skoler, samordnet hjelpetjeneste, helse og renhold har brukt mindre enn tildelt ramme. De andre prosjektene har mindre avvik.

12 POLITISK Regnskap Avvik 10 - Politisk Resultat , 10 - Politisk 10 Lønn , Politisk 10 - Politisk , , Politisk 14 Overføringsutgifter , Politisk 17 Refusjoner ,7 Møtegodtgjørelse for halvår ble ikke utbetalt før i 013. Kostnaden har vi tatt høyde for i regnskapet for, periodiseringen av møtegodtgjørelsen kan ikke bokføres som lønn da den ikke er utbetalt men er tatt med under varer og tjenester, det er grunnen til at lønn er lav og kjøp av varer/tjenester er høy. Totalt sett er ansvarsområdet innenfor rammen på budsjettet. FELLESUTGIFTER Regnskap Avvik 11 - Fellesutgifter Resultat , Fellesutgifter 10 Lønn , Fellesutgifter 11 - Fellesutgifter , , 11 - Fellesutgifter 14 Overføringsutgifter , Fellesutgifter 16 Salgsinntekter , Fellesutgifter 17 Refusjoner , Fellesutgifter 15 Finansutgifter , Fellesutgifter 19 Finansinntekter ,9 Under fellesutgifter finner vi områdene kjøp av tjenester, kirkelig fellesråd, dig forsk, voksenopplæring/annen opplæring, videregående opplæring, fellesutgifer, fellesutgifter personal, næringsfond og omstillingsmidler m.m. Regnskapsmessig er det et lite mindreforbruk på dette ansvarsområdet. Netto premieavvik for er inntektsført på dette ansvarsområdet med kr ,-. Noe merforbruk på felleskostnader og felleskostnader personal. I hovedsak går disse merforbrukene ut på innsparingstiltak som vedrører hele virksomheten ble lagt på disse ansvarene i budsjettet, bla. lavere kostnader til renovasjonsutgifter, sykefravær og noe inntektsøkning.

13 SENTRALADMINISTRASJONEN Regnskap Avvik 1 - Sentraladministrasjonen Resultat ,4 1 - Sentraladministrasjonen 10 Lønn ,0 1 - Sentraladministrasjonen 1 - Sentraladministrasjonen , ,0 1 - Sentraladministrasjonen 14 Overføringsutgifter ,0 1 - Sentraladministrasjonen 16 Salgsinntekter ,7 1 - Sentraladministrasjonen 17 Refusjoner ,1 1 - Sentraladministrasjonen 15 Finansutgifter ,0 Sentraladministrasjonen består av rådmannen og staben. Følgende tjenester kommer inn under staben: Økonomi/lønn, personal, servicetorg, IT samt sektretærer til helse, skole og samordnet hjelpetjeneste. Sentraladministrasjonen fungerer som politisk sekretariat med utarbeidelse av møteinnkallinger, sakspapirer og møteprotokoller for formannskap, kommunestyre, eldreråd m.fl. Det var i ansatt 15 personer i sentraladministrasjonen, 11 kvinner og 4 menn, på totalt 1,5 årsverk. I oktober gikk en av medarbeiderne av med pensjon. Administrasjonsstyret vedtok at stillingen ikke skulle lyses ut og arbeidsoppgavene skulle overføres til de andre ansatte. Dette førte til at det ble svært mye merarbeid på de andre ansatte. Vi prøvde å ta saken opp flere ganger i administrasjonsstyret men med samme utfall som tidligere. Men i januar 013 fikk vi endelig adm.utvalget til å snu og vi fikk lyse ut stillingen. Økonomi: Totalt sett kommer sentraladministrasjonen ut med et merforbruk på ca ,-. Merforbruket relaterer seg hovedsaklig til lønn, reiser, juridisk bistand og kjøp av tjenester. Kompetanse: For året ble kompetansepotten fordelt etter innkomne kompetanseplaner. Sentraladministrasjonen benyttet kr ,- mer enn det de var tildelt i kompetansemidler. I forbindelse med at vi mistet en medarbeider var det en del kurs som vi var helt nødt til å ta i og 013. Kompetansemidlene i sentraladministrasjonen er i hovedsak benyttet til følgende kurs: lønnsforhandlingsmodul og andre systemkurs i økonomisystemet, sak og arkiv kurs, nettbasert arkivkurs, skatteinnkreving og pensjonsskole. Sykefravær I sentraladministrasjonen er sykefraværet lavt. Totalt % fordelt på korttidsfravær 1,53 % og langtidsfravær 0,47 %.

14 FRIVILLIGSENTRALEN Regnskap Avvik Forbruk (%) 13 - Frivilligsentralen Resultat , Frivilligsentralen 10 Lønn , 13 - Frivilligsentralen , Frivilligsentralen 14 Overføringsutgifter , Frivilligsentralen 16 Salgsinntekter Frivilligsentralen 17 Refusjoner , Frivilligsentralen 15 Finansutgifter , Frivilligsentralen 19 Finansinntekter Frivilligsentralen er en del av kommunal drift, men har eget styre med alle delegasjoner innen personal og økonomi. På årsmøtet framlegges egen årsrapport og regnskap. Sentralen har et betydelig øremerket statstilskudd, i på kr ,-. NORDSKOGEN BARNEHAGE Regnskap Avvik Forbruk (%) 0 - Nordskogen Barnehage Resultat , 0 - Nordskogen Barnehage 10 Lønn ,6 0 - Nordskogen Barnehage 0 - Nordskogen Barnehage , ,1 0 - Nordskogen Barnehage 14 Overføringsutgifter ,7 0 - Nordskogen Barnehage 16 Salgsinntekter ,8 0 - Nordskogen Barnehage 17 Refusjoner ,9 0 - Nordskogen Barnehage 19 Finansinntekter , ØKONOMI Barnehagen har et mindreforbruk på kr ,- i forhold til revidert budsjett. Art 10 lønn inklusive sosiale utgifter har et merforbruk på kr ,- som skylles økt bemanning i forhold til budsjett. Barnehagen har hatt 1 barn på våren, med krav på 100 % enkeltvedtak som fullt ut har vært dekket innenfor den budsjetterte rammen. Dette kompenseres med merinntekt på art 17 overføringsinntekter med kr ,- pga refusjon sykepenger. Art 16 her har man mottatt mer foreldrebetaling pga oppgang i barnetall kr ,-

15 LIKESTILLING Barnehagen har gjennom året hatt 1 jente på arbeidspraksis fra Nav. Alle ansatte er kvinner. Antall stillingshjemler pr. aug-1 var ca 8 fordelt på 9 personer. I september fikk barnehagen 1 årsverk til barn med spesielle behov. I tillegg har det vært 1 midlertidig stilling 4 % i forbindelse med minoritetsspråklige barn. Barnetallet har variert fra 41 til 37 i. Dette ga totalt behov for 4 stillinger med krav til høyere utdanning. Øvrige stillinger er besatt av ansatte med fagbrev - 3 stk og assistenter uten utdanning - 5 stk. Både menn og kvinner behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Menn oppfordres til å søke ledige stillinger, og skal foretrekkes under ellers like vilkår, men det har vist seg veldig vanskelig å få tilsatt menn i stillinger hvis de søker. Dette skyldes at kvinner med erfaring blir tilbudt stilling før menn. Menn har ofte ingen/liten erfaring fra arbeid med barn/barnehage når de søker. KOMPETANSE Fra august-1 er,5 av 4 pedagogstillinger besatt av førskolelærere, men ut over høsten ble barnetall på storbarnsavdelingen økt til 8, uten at man fikk tilsatt pedagogisk leder med utdanning. 3,5 av totalt 6 pedagogstillinger var besatt med utdannet personale. Barnehagene har gjennom året jobbet med satsingsområde «formålsparagrafens innhold og voksenrollen i barnehagen». Fylkesmannen bidro med kr ,- i prosjektmidler til tiltaket. Det har vært gjennomført felleskurs på planleggingsdager for alle ansatte i barnehagene i trå med vedtatt kompetanseplan for. SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær i var på 13,64 % fordelt på 3,41 % korttids - og 10,3 % langtidsfravær. Dette er en reduksjon i sykefravær på 0,67 % fra 011. Rutiner for sykefraværsoppfølging er fulgt og det er satset mye på tilrettelegging. Antall årsverk i barnehagen er 9,9 i desember, mot 11,4 i 011.

16 KLAUSJORDA BARNEHAGE Regnskap Avvik 1 - Klausjorda Barnehage Resultat ,9 1 - Klausjorda Barnehage 10 Lønn ,6 1 - Klausjorda Barnehage 1 - Klausjorda Barnehage , ,8 1 - Klausjorda Barnehage 14 Overføringsutgifter ,8 1 - Klausjorda Barnehage 16 Salgsinntekter ,6 1 - Klausjorda Barnehage 17 Refusjoner ,7 1 - Klausjorda Barnehage 15 Finansutgifter ,0 1 - Klausjorda Barnehage 19 Finansinntekter ,4 ØKONOMI Barnehagen har et mindreforbruk på kr ,- i forhold til revidert budsjett. Art 10 lønn inklusive sosiale utgifter har et merforbruk på kr ,- som skyldes høye vikarutgifter. Samtidig hadde barnehagen ei merinntekt på kr ,- i forhold til revidert budsjett. Inntektene er refunderte sykepenger, art 17. Barnehagen har hatt i snitt barn gjennom hele våren som har hatt krav om 100 % enkeltvedtak. Vedtakene er dekket innen for den budsjetterte rammen. Art 16, foreldrebetaling økt med kr ,- LIKESTILLING Barnehagen har gjennom året hatt flere personer i arbeidspraksis fra NAV, både jenter og gutter. I tillegg har vi hatt 1 lærling i perioden, denne var ferdig høsten 013. Antall stillingshjemler pr. desember var ca 16,4 fordelt på 19 personer inkl. lærling. Da er det ikke tatt høyde for personer i arbeidspraksis. Både menn og kvinner behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Menn oppfordres til å søke ledige stillinger, og skal foretrekkes under ellers like vilkår, men det har vist seg veldig vanskelig å få tilsatt menn i stillinger hvis de søker. Dette skyldes at kvinner med erfaring blir tilbudt stilling før menn. Menn har ofte ingen/liten erfaring fra arbeid med barn/barnehage når de søker. KOMPETANSE Barnehagen hadde behov for 4 pedagogstillinger i. Av disse stillingene var det kun 1,8 årsverk som var besatt av førskolelærere. Barnehagene har gjennom året jobbet med

17 satsingsområde «formålsparagrafens innhold og voksenrollen i barnehagen». Fylkesmannen bidro med kr ,- i prosjektmidler til tiltaket. Det har vært gjennomført felleskurs på planleggingsdager for alle ansatte i barnehagene i trå med vedtatt kompetanseplan for. SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær i var på 10,6 % fordelt på 3,9 % korttids - og 6,7 % langtidsfravær. Dette er en reduksjon i sykefravær fra 011, som da var på 16, 9. Rutiner for sykefraværsoppfølging er fulgt. SPESIELLE TILTAK BARNEHAGER Regnskap Avvik - Spesielle tiltak barnehage Resultat ,0 - Spesielle tiltak barnehage 10 Lønn ,6 - Spesielle tiltak barnehage ,0 - Spesielle tiltak barnehage 14 Overføringsutgifter ,0 - Spesielle tiltak barnehage 17 Refusjoner ,5 - Spesielle tiltak barnehage 19 Finansinntekter ,0 Viser et lite merforbruk på kr ,-. Barnehagene har gjennom året fått tildelt midler fra denne posten, bla til tospråklige assistenter i litauisk og russisk. Kr ,- ble overført fra dette ansvaret til Nordskogen barnehage i forbindelse med finansiering av merbehov på personalsiden fra september av. Midlene har vært brukt til tospråklig assistent 4 % i Nordskogen i 7 måneder, 0 % i 3 måneder og 10 % i 3 måneder tospråklig assistent i Klausjorda barnehage. Nordskogen barnehage har også fått tilskudd til PMTO-kurs for personalet gitt av Samordna hjelpetjeneste. I var det 4 barn i barnehagene med annet morsmål enn norsk, mot 1 i 011. Norskopplæring av disse skjer innenfor ordinær drift, med ca 40 % ressurs pr. barnehage til dette formålet. NORDSKOGEN SKOLE Regnskap Avvik 30 - Nordskogen Skole Resultat , Nordskogen Skole 10 Lønn , Nordskogen Skole 30 - Nordskogen Skole , , Nordskogen Skole 14 Overføringsutgifter , Nordskogen Skole 16 Salgsinntekter , 30 - Nordskogen Skole 17 Refusjoner ,6

18 Nordskogen skole hadde et merforbruk på kroner i forhold til budsjettet. Dette merforbruket skyldes i hovedsak større lønnsutgifter i forbindelse med spesialundervisning. Likestilling, tilstand og tiltak Tilstanden er uendret fra 011 til når det gjelder antall mannlige tilsatte. Skoleåret / 013 var det 18 årsverk ved skolen / SFO. Årsverkene dekkes av til sammen 3 ansatte herav menn og 1 kvinner. Samtlige behandles likt mht lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver m.m. Vi vil fremdeles ha fokus på kjønnsfordelingen og kontinuerlig arbeide for å gjøre noe med denne situasjonen dersom det er mulig. Nordskogen skoles elevtall er synkende og prognosene viser at elevtallet dessverre vil synke ytterligere i årene som kommer. Totalt antall elever på Nordskogen skole i var 97. Sykefravær Korttidsfravær 1,1%, langtidsfravær 3,07%, totalt fravær 4,19%. Rektors vurdering er at Nordskogen skole er en aktiv skole med gode arbeidsforhold for både ansatte og elever. Skolen jobber systematisk etter gjeldende retningslinjer og planer. For å innfri målene i kunnskapsløftet må skolen tilføres nødvendige rammebetingelser. Skolens hovedfokus er på de grunnleggende ferdighetene i lese-, skrive og regneopplæringen. Prioritert arbeid fremover vil også være å bruke resultater fra forskjellige prøver og tester for å igangsette tiltak med tanke på å oppnå bedre resultater. BÅTSFJORD SKOLE Regnskap Avvik Forbruk (%) 31 - Båtsfjord Skole Resultat , Båtsfjord Skole 10 Lønn Båtsfjord Skole 31 - Båtsfjord Skole , , , Båtsfjord Skole 14 Overføringsutgifter , Båtsfjord Skole 16 Salgsinntekter , Båtsfjord Skole 17 Refusjoner Båtsfjord skole hadde i skoleåret 011/ 178 elever, på 5. til 10.trinn. Totalt 78 gutter og 100 jenter. Skolen har hatt 3 ansatte herunder, lærere, miljøarbeidere, assistenter, mediatekansvarlig og kontorpersonell. Fakta om virksomheten: Beregnet årsverk: til undervisning: 18 utført av undervisningspersonell til annet:,6 til assistenter: 3, 45,5

19 SFO: 0,6 Annet personell: 1 Rektor og undervisningsinspektør: 1,4 Personell/kompetanse: Lærere/pedagogisk pers: 8 Assistenter: 3 Kontor:1 Likestilling/avlønning Skolen har kvinner og 9 menn. Det er en tydelig overvekt av kvinner i virksomheten. Administrasjonens personal består av kvinnelig rektor, mannlig inspektør og kvinnelig kontorfullmektig. Avlønning skjer etter samme regelverk for begge kjønn. Sykefravær Sykefravær lang i % 5,19,58 7,39 Sykefravær kort i %,30 3,15,78 Total 7,49 5,73 10,17 Langtidssykefravær i var på 7.39% og korttidsykefraværet på,78 % som gir et totalt sykefravær 10, %. Det har vært en økning på langtidssykefravær og en nedgang i korttidssykefravær. Totalt hadde virksomheten et meget høyt sykefravær i. KULTURSKOLEN Regnskap Avvik 34 - Kulturskolen Resultat , Kulturskolen 10 Lønn , Kulturskolen , Kulturskolen 14 Overføringsutgifter , Kulturskolen 16 Salgsinntekter , Kulturskolen 17 Refusjoner ,4 Her er det ingen vesentlige økonomiske avvik å rapportere. Likevel var skoleåret 011/ preget av mangel på fagutdannede lærere i skolen. Dette forklarer i all vesentlig grad mindreforbruket. Men fra høsten har vi fått bemannet opp med en fagstilling til i musikk. Sykefraværet er minimalt.

20 KULTUR OG FRITID Regnskap Avvik 40 - Kultur og fritidsaktiviteter Resultat , Kultur og fritidsaktiviteter 10 Lønn , Kultur og fritidsaktiviteter 40 - Kultur og fritidsaktiviteter , , Kultur og fritidsaktiviteter 14 Overføringsutgifter , Kultur og fritidsaktiviteter 16 Salgsinntekter , Kultur og fritidsaktiviteter 17 Refusjoner , Kultur og fritidsaktiviteter 15 Finansutgifter ,0 Budsjettet inkluderer utgiftene til kulturarbeid, lønn til kulturkonsulent, bibliotek, ungdomsklubb og kino. I budsjettvedtak for ble stillingen som biblioteksjef redusert til 50 % med påfølgende redusert åpningstid på biblioteket. I ble det også opprettet ungdomsråd og tilskudd ble overført fra fondsmidler til ungdomsklubbens budsjett. På kultur og fritidsaktivitet er det et lite merforbruk på grunn av vedlikehold og reparasjon av tråkkemaskin og styrketreningsapparat. På kinoen fikk man billettinntekter på kr ,-, mens det var budsjettert med kr ,-. Dette anser vi som et tilfredsstillende resultat. Sykefraværet er svært lavt. Det er to kvinner og en mann som lønnes over budsjettområdet. SAMORDNET HJELPETJENESTE Regnskap Avvik 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste 50 - Samordnet Hjelpetjeneste Resultat , 10 Lønn , , ,6 14 Overføringsutgifter ,6 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,8 18 Overføringsinntekter ,0 15 Finansutgifter ,0 19 Finansinntekter ,0

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året 2010 brakte et mindreforbruk på kr. 3,3 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. /2010 Rev./2010

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,5 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. budsjett Avvik * Ansvar NOK NOK NOK

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2009 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING Året 2009 var preget av betydelige overskridelser på helse og omsorg sitt budsjett. I andre halvår ble det brukt betydelige ressurser på å finne

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 28.02.2011. Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2013

Regnskapsrapport pr. 28.02.2013 Regnskapsrapport pr. 8.0.013 (tall tatt ut 15.04.013) Samlet resultat 4 89 113 0-4 89 113 Hele kommunen 10 Lønn 3 394 341 19 59 518 105 865 177 18,1 Hele kommunen 6 914 13 9 484 780 570 567 3,5 Hele kommunen

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Regnskap pr

Regnskap pr Regnskap/2010 Rev.budsjett/2010 Avvik/2010 Forbruk (%)/2010 Ansvar Bevilgningsart NOK NOK NOK Samlet resultat 15 865 541-86 242-15 951 783-18 396,5 Hele kommunen 10 Lønn 37 437 524 104 255 357 66 817 833

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP ÅRSBERETNING 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 05.05.2015 Referanse: 10650/2015 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2014 Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer