AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN am am a. 'is.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is."

Transkript

1 UM' useasimis NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli AlppPP"' MN NM : M

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A KREDITTMARKEDSTATISTIKK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1976 og 1977 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1976 and 1977 STATISTISK SE N TRAL BY RA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1978 ISBN

3 Formålet med denne publikasjonen er å gi en samlet oversikt over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet for årene 1976 og 1977 I tabell 1 er det også tatt med hovedtall for årene 1973, 1974 og 1975 Enkelte hovedtall fra denne statistikken ble offentliggjort nr 36, 1978 I serien Norges offisielle statistikk, NOS Kredittmarkedsstatistikk, gir Statistisk Sentralbyrå ellers ut publikasjonene De offentlige sektorer, Private og offentlige banker, Private* kredittforetak og finansieringsselskaper, Livs og skadeforsikringsselskaper mv, Lån, obligasjoner, aksjer mv og Finansielle sektorbalanser Forstekonsulent Sven H Kjelsrud har ledet arbeidet med statistikken Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 27 september 1978

4 PREFACE The purpose of this publication is to present a complete survey on foreign assets and liabilities for the years 1976 and 1977 Table I also includes main figures for the years 1973, 1974 and 1975 Some main figures for the year 1977 were published in the Weekly Bulletin of Statistics no 36, 1978 In the series Credit Market Statistics, the Central Bureau of Statistics also issues the following publications: Public Sectors, Private and Public Banks, Private Credit Institutions and Private Financial Companies, Life and NonLife Insurance Companies etc, Loans, Bearer Bonds, Shares etc and Financial Sector Balance Sheets This publication has been prepared under the supervision of Mr Sven H Kjelsrud Central Bureau of Statistics, Oslo, 27 September 1978 Petter Jakob Bjerve Liv BjOrnland

5 INNHOLD Tabellregister OOOO OOOOO OOOOOOO 7 Tekstdel I Formalet med statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet II Datagrunnlag, omfang OOOO O OOO O 9 III Begrep og kjennemerker 9 iv v 1 Finansobjekter Gruppering og vurderingsprinsipper 2 Institusjonell sektorgruppering 3 Næringsgruppering w Noen hovedresultater Finanstellingen og utenriksregnskapet Sammendrag på engelsk 2 Særskilt tabelldel, 2 4 Vedlegg 1 Skjemaer og rettledninger til finanstellingen pr 31 desember Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 8 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1 juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 85 Standardtegn i tabeller Null Mindre enn en halv av den brukte enhet

6 CONTENTS Page Index of tables 8 Text 9 I The purpose of the statistics on foreign assets and liabilities 9 II Data sources and scope 9 III Concepts and variables 9 1 Classification of financial objects 9 2 Classification of sectors 11 3 Classification of industries ' 14 IV Some main results 18 V The census of foreign assets and liabilities and the Balance of Payments 18 Summary in English 2 Separate tables 24 Annex 1 Questionnaires and instructions of the Census on Foreign Assets and Liabilities as of 31 December Publications Previously issued on the subject 8 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) 85 Explanation of Symbols in Tables Nil Less than half of unit employed

7 Fordringer og gjeld overfor utlandet pr 31 desember, etter finansobjekt og kreditorsektor Millkr OOOOOOOOOOOO debitor/ 24 Finanstellingen Fordringer og gjeld, netto fordringer og nettofordringsøknilnoverfor utlandet, til pålydende verdi, etter sektor og næring pr 31 desember 1976 Millkr 3 Fordringer og gjeld, netto fordringer og nett fordringsøkningoverfor utlandet, til pålydende verdi, etter debitor og kreditorland pr 31 desember 1976 Millkr 4 Fordringer overfor utlandet etter debitorland og etter kreditorsektor og næring pr 31 desember 1976 Millkr 5 Gjeld overfor utlandet_ etter _ kreditorland og etter debitorsektor og tiering pr; 31 desember 1976 Millkr 6 Norske aksjer på utenlandske hender, etter kreditorland og etter debitorsektor og næring Pålydende verdi pr 31 desember 1976 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 7 Lån i utlandet g _etter kreditorland og etter debitorsektor o 1976 Millkr 411 næring Pr 31 desember 8 Utenlandske aksjer på norske hender, etter debitorland og etter kreditorsektor og næring Pålydende verdi pr 31 desember 1976 Millkr Finanstellingen 1977 Foreløpige tall Fordringer og gjeld, netto fordringer og nettofordringsøkningoverfor u,tlandet, til pålydende verdi, etter sektor og næring pr 31 desember 1977 Millkr Fordringer og gj eld, netto fordringer g netto fordringsøkningoverfor utlandet, til pålydende verdi, etter debitor og kreditorland pr 31 desember 1977 Millkr Fordringer overfor utlandet etter debitorland og etter kreditorsektor og flexing pr 31 desember 1977 Millkr, OOOOO O 41 '6 Gjeld overfor utlandet etter kreditorland og etter debitorsektor og næring pr 31 desember 1977 Milikr O Norske aksjer På utenlandske hender, etter kreditorland og etter debitorsektor og næring Pålydende verdi pr 31 desember 1977 Millkr 14 Lån i utlandet etter kreditorland og etter debitorsektor og neering Pr 31 desember 1977 Millkr 15 Utenlandske aksjer på norske hender, etter debitorland og etter kreditorsektor og næring Pålydende verdi pr 31: desember,1977 Millkr

8 8 INDEX OF TABLES Main figures Page 1 Foreign assets and liabilities per 31 December, by financial instruments, debtor sector and creditor sector Million kroner 24 Census of foreign assets and liabilities 2 Foreign assets and liabilities, net claims and changes in net claims, at nominal value, by sector and industry per 31 December 1976 Million kroner 26 3 Foreign assets and liabilities, net claims and changes in net claims, at nominal value, by debtor and creditor country per 31 December 1976 Million kroner 28 4 Foreign claims by debtor country, creditor sector and creditor industry per 31 December 1976 Million kroner 3 5 Foreign debts by creditor country, debtor sector and debtor industry per 31 December 1976 Million kroner 34 6 Norwegian shares in foreign hands, by creditor country, debtor sector and debtor industry Nominal value per 31 December 1976 Million kroner 7 Loans in foreign countries by creditor country, debtor sector and debtor industry per 31 December 1976 Million kroner 42 8 Foreign shares in Norwegian hands, by debtor country, creditor sector and creditor industry Nominal value per 31 December 1976 Million kroner Census of foreign assets and liabilities 1977 Preliminary figures 9 Foreign assets and liabilities, net claims and changes in net claims, at nominal value, by sector and industry per 31 December 1977 Million kroner 48 1 Foreign assets and liabilities, net claims and changes in net claims, at nominal value, by debtor and creditor country per 31 December 1977 Million kroner 5 11 Foreign claims by debtor country, creditor sector and creditor industry per 31 December 1977 Million kroner Foreign debts by creditor country, debtor sector and debtor industry per 31 December 1977 Million kroner Norwegian shares in foreign hands, by creditor country, debtor sector and debtor industry Nominal value per 31 December 1977 Million kroner 6 14 Loans in foreign countries by creditor country, debtor sector and debtor industry per 31 December 1977 Million kroner Foreign shares in Norwegian hands, by debtor country, creditor sector and creditor industry Nominal value per 31 December 1977 Million kroner 66

9 Tekstdel I Formålet med statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet Statistikken gir balanseoppgaver over landets fordringer og gjeld overfor utlandet ved utgangen av hvert år De ulike typer fordrings og gjeldsforhold spesifiseres etter henholdsvis debitor og kreditorsektor, debitor og kreditornæring og debitor og kreditorland II Datagrunnlag, omfang Statistisk Sentralbyrås statistikk over landets fordringer og gjeld overfor utlandet bygger på oppgaver fra alle norske juridiske og fysiske personer som Byrået kjenner til har finansielle mellomvmrender med utlandet Som norsk regnes enhver person med fast bopel i Norge, uansett statsborgerskap Utenlandskeide foretak og filialer av utenlandske selskaper i Norge regnes som norske foretak Dette gjelder også utenlandskeide foretak og filialer som har etablert seg innen olje virksomhet på den norske kontinentalsokkelen Den norske andelen (2/7) av SAS er regnet som norsk foretak Nordmenn med fast bopel i utlandet regnes i denne forbindelse som utlendinger landske foretak regnes også datterselskaper og filialer i utlandet av norske foretak Statistikken bygger i hovedtrekk på oppgaver som hentes inn ved den årlige Finanstellingsskjemaet, skjema 1 (se vedlegg 1)sendes til alle oppgaveenheter i de institusjonelle sektorene: A 4 Kommuneforvaltningen inkl kommuneforetak, B 2 Postgiro og Postsparebanken, B 5 Andre kredittinstitusjoner, C 1 Statsforetak og C 2 Andre norske sektorer For de Øvrige sektorer hentes de nodvendige data fra regnskap eller annen statistikk i Byrået En nærmere beskrivelse av omfanget av de enkelte sektorer er gitt i avsnitt 1112 Institusjonell sektorgruppering side 11 For alle sektorer benyttes obligasjonsstatistikken for å bestemme ihendehaverobligasjons gjelden til utlandet, Norges Banks, valutabankenes, rederienes og forsikringsselskapenes medregnet i finanstel lingens balanseoppgaver Finanstellingsskjemaet, skjema 1, ble til tellingen pr 31/ sendt til ca oppgaveenheter som var registrert i finanstellingsregisteret Finanstellingen skal i prinsippet ware en totaltelling Med sikte på å forbedre statistikken er det i de siste årene nedlagt et betydelig arbeid for a ajourføre finanstellingsregisteret, og dette arbeidet bli gitt hoy prioritet De finansobjekter (fordrings og gjeldsposter) en finner i balansene for de enkelte regnskapsforende enheter, kan være svart uensartet For å kunne stille opp oversiktlige og sammenliknbare finansielle balanser for de ulike sektorer, har en slått sammen ensartede fordrings og gjeldsposter i et begrenset antall objektgrupper Denne gruppering svarer stort sett til den internasjonale standard for nasjonalregnskapsoppstillinger (SNA) Av storre avvik fra denne standard kan nevnes at veksler er tatt med under utlån (lån) i kredittmarkedstatistikken, mens de skilt ut som en egen objektgruppe i den internasjonale standard AV oversikten på neste side går det ellers fram hvilke finansobjekter som er skilt ut i statistikken og hvorledes disse er definert Ved oppstilling av Norges fordringsbalanse overfor utlandet blir Norges Banks gullbeholdning regnet som fordring på utlandet For året 1972 ble gullbeholdningen regnet etter en verdi 38 $ pr unse og i årene 1973=77 etter 4222 $ pr unse Norskeid realkapital i utlandet og utenlandskeid realkapital i Norge skal i prinsippet oppfattes som finansielle fordringer og gjeld overfor utlandet Ihendehaverobligasjoner, aksjer og statskasseveksler er i denne publikasjonen vurdert til pålydende verdi Et unntak gjelder for

10 1 Objekt Objektbeskrivelse I Gull mv Norges Banks beholdning av gull Her tas også med spesielle trekkrettigheter i IMF (SDR), reserveposisjon i IMF og lån til IMF II Sedler og skillemynt Sedler, skillemyntsedler og skillemynt III Bankinnskott Avgrenses i samsvar med lov om Norges Bank av 23 april 1892, 16, lov om forretningsbanker av 24 mai 1961, 1 og 2, lov om sparebanker av 24 mai 1961, 1 og 22, lov om Norges Postsparebank av 1 desember 1948, 1 og 5 og lov om Norges Kommunalbank av 15 juli 1949, 1, pkt 3 Objektet omfatter dessuten innskott på postgiro og innskott i utenlandske banker IV Statskasseveksler Kortsiktige veksler utstedt av Den norske stat eller fremmede stater, feks Treasury Bills og USCertificates V Ihendehaverobligasjoner/Ihende Partialobligasjoner utstedt til iheridehaveren haverobligasjonslån Objektet omfatter også lånebevis og gjeldsbrevlån i partialobligasjons form, slik at posten svarertil de partialobligasjonslån som etter 15 i lov av 25 juni 1965 om adgang til regulering av penge og kredittforholdene, kreves godkjent av Finansdepartementet VI Aksjer/Aksjekapital Vanlige aksjer, preferanseaksjer og andeler i andelslag VII Utlån/Lån Alle låneformer som ikke er knyttet til ihendehaverobligasjoner, feks pantelån, lån mot veksler, vekselobligasjoner, vanlige gjeldsbrevlån, kassekreditt, poliselån, kontolån, de fleste former for ansvarlig lånekapital og dessuten offentlige institusjoners innestående i Statskassen Utlån fra finansinstitusjoner er gitt for en blocayskrivninger VIII Forsikringskrav/Forsikrings Forsikringsmessige fond og aysetninger i livsforpliktelser forsikringsselskaper og den samlede kapital i de kommunale og private pensjonsinnretninger og i FTP IX Kapitalinnskott Langsiktige investeringer av ansvarlig kapital i andre former enn lånekapital og aksjekapital, feks statens faste kapital i statsforetak, statens grunnfondsinnskott i statsbankene og kapital i internasjonale finansinstitusjoner X Andre fordringer/annen gjeld Varekreditter og alle finansielle balanseposter (dvs poster som har motposter i balansen for andre Økonomiske enheter) som ikke naturlig horer inn under objektene IIX foran

11 11 "nopar" aksjer (dvs aksjer uten pålydende verdi) som er tatt med til bokfort verdi I tabellene 2, 3, 9 og 1 er det sou' tilleggsopplysning tatt inn en kolonne som viser utenlandske aksjer på norske hender til bokført verdi Ved omregning av norske fordringer og norsk gjeld overfor utlandet i utenlandsk valuta til norske kroner benyttes de borsnoterte valutakursene pr 31/12 Nedenfor følger en oversikt over kursene på endel sentrale valutaer pr 31/12 i årene og den omregningskursen som benyttes i de samme årene ved omregning av SDR til norske kroner Tabell I Valutakurser pr 31 desemberfor viktige valutaer og SDR Foreign exchange rates per 31 December of important currencies and SDR Valuta Currency Ar Year Svenske kroner Pr 1 14,35 125,55 128,5 127,35 126,5 11,45 Danske kroner Pr 1 97,25 91,5 92,9 9,9 89,95 89,45 Finske mark Pr 1 159,6 149,2 146,75 145,6 138,15 128,25 Britiske pund Pr 1 15,6 13,29 12,25 11,33 8,86 9,82 Vesttyske mark Pr 1 27,85 212,8 217, 213,5 22,15 244,3 Franske franc Pr 1 13,5 122, 117,55 125,4 15, 19,75 Belgiske franc Pr 1 15,1 13,9t 14,48 14,2 14,51 1:5,71 Nederlandske gylden Pr 1 26,15 23,1 28,85 28,5 211,15 226,7 Lire Pr 1 1,14,95,81,83,6,6 Sveitsiske franc Pr 1 176,4 177,35 26,45 213,45 212,3 257,5 US dollar Pr 1 6,65 5,74 5,22 5,6 5,2 5,15 Canadiske dollar Pr 1 6,69 5,79 5,27 5,51 5,15 4,71 Yen Pr 1 2,21 2,6 1,75 1,85 1,79 2,16 SDR Pr 7,21 6,91 6,37 6,54 6,1 6, 24 K i 1 d e: Oslo Børs og Norges Bank (SDR) Source: Oslo Bors (Stock Exchange) and Bank of Norway (SDR) Institusjonell sektorgruppering Som statistisk enhet er i prinsippet brukt den regnskapsforende enhet som har en selvstendig finansforvaltning Det vil i de fleste tilfelle si den juridiske enhet eller foretaket Ved å føre sammen enheter med ensartede funksjoner kommer en fram til ensartede grupper eller sektorer som, ut fra analysemessige synspunkter, kan betraktes som nye enheter Med enkelte avvik har en fulgt den generelle standard for institusjonell klassifikasjon som er fastlagt for nasjonalregnskapet De følgende oversikter viser hvordan sektorsystemet i kredittmarkedstatistikken er bygd opp og hvorledes de enkelte hovedsektorer, sektorer og undersektorer er definert

12 12 Hovedsektor Sektor _ Undersektor Merknader til sektoravgrensingen 1 Statskassen Statens balansekonto 1 Forskotts og depositakonti 2 Konstruert sektor Hjelpesektor for bruttoforing av toll og Wing av korntrygd, overskott i Norsk tipping A/S og stempelavgift på radiomateriell under en forvaltningssektor,, 2 Andre statsregnskap 3 Finansdepartementets fond 4 Prisreguleringsfondene Fond som er tatt inn i den årlige Stortingsmelding om offentlige fond mm og som også omfatter Kirke og undervisningsdepartementets fond Distriktenes utbyggingsfond er tatt med under statsbanker Reguleringsfondene etter prisloven, Prisreguleringsfondet for sild, Kraftforfondet og Omsetningsrådet A Offentlig forvaltning _ 5 ArbeidslOysetrygdens tiltaksfond for fylkene 6 Statens pensjonskasser mv 1 F olketrygden mv Pensjonsordninger forvaltet av Statens pensjonskasse og Statbanenes hjelpekasse Folketrygden (ekskl Folketrygdfondet), barnetrygden, krigspensjoneringen for militærpersoner, pensjonstrygden for fiskere, pensjonspensjonstrygden for skogsarbeidere 3 Trygdeforvaltningen 2 Folketrygdfondet 3 Pensjonstrygden for sjomenn _ Omfatter også folketrygdens arbeidsmarkedsfond Den del av folketrygdens midler som holdes tilbake i Rikstrygdeverket i likviditetsoyemed, er tatt med i gruppen ovenfor Kommuneforvaltningen inkl kommuneforetak 1 Kommunekasser 2 Kommuneforetak Herreds, by og fylkeskommuner og kommunale lånefond Kommunale bedrifter med og uten særregnskap, feks komm elektrisitetsverk, buss, sporveis og båtdrif t Omfatter også felleskommunale foretak, kommunale aksjeselskaper og havnekasser 5 Sektor for skatteinnkreving Hjelpesektor som registrerer differansen mellom pålopne og inntektsførte direkte og indirekte skatter, trygdeog pensjonspremier og subsidier

13 Hovedsektor Sektor Undersektorer Merknader til sektoravgrensingen B Finans institu sjoner I Nor es Bank Postgiro og Postsparebanken Forretflings og spay, banker Stats 1\ banker' ) Andre kredittinstitusioner Forsikringsselskaper mv 1 Postgiro 2 Norges Postsparebank Forretningsbanker Pr 31/ banker Sparebanker Pr 31/ banker Private kredittforetak Realkredittforeninger Den Norske Industribank A/S, Den Norske Stats Husbank, Distriktenes utbyggings fond, Norges Kommunalbank, Statens Fisltar bank, Statens Landbruksbank, Statens lånekasse for aviser, Statens lånekasse for utdanning De Norske Bykredittforeninger, Den Norske Hypotekforening for 2 prioritets pante Ian, Kjobmennenes Kreditforening, Norges Hypotekforening for Næringslivet, Norges Kredittforening for Land og Skogbruk og Norges Landhypotekforening for 2 prio ritets pantelån Norges Skibshypotekforening og Redernes Skibskreditforening A/S Forretningsbankenes Finansierings og Eksportkredittinstitutt (Eksportfinans), A/S Næringskreditt, A/S Låneinstitutt for skipsbyggeriene,,norges Skibshypotek A/S Norsk Skibs Hypotekbank A/S, Sparebankenes Kredittselskap A/S og A/S Lane instituttet for strukturrasjonalisering (Strukturfinans) Factoring og avbetalingsselskaper og andre finansinstitusjoner utenom banker, forsikring og kredittforeninger ol Rene "leasing" og holdingselskaper og såkalte investeringsselskaper er ikke med Skipshypotekforeninger Andre private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikrings selskaper mv Skadeforsikringsselskaper Livsforsikrings selskaper Private pensjonskasser og pensjonsfond Kommunale pensions kasser og pensjonsfond Pensjons og stonadsordninger opprettet ved avtaler mellom næringslivets organisasjoner Livsforsikringsselskaper under Forsik ringsrådets kontroll Private pensjonskasser og pensjonsfond under Forsikringsrådets kontroll Omfattet i alt 132 kasser og 612 fond pr 31/ Fellesordningen for tariffestet pensjon (FTP) Skadeforsikringsselskaper under Forsikringsrådets kontroll, Den Norske Krigsforsikring for Skib, Statens Varekrigsforsikring, gjensidige lokale brannkasser ol 1) Fra og med denne utgave har sektorene Forretnings og sparebanker og Statsbanker byttet rekkefolge

14 , 14 Hovedsektor Sektor Undersektorer Merknader til sektoravgrensingen 1 Statens forretningsdrift Forvaltningsbedrifter med sm regnskap som går inn i det trykte statsregnskap 1 Statsforetak 2 Selvstendige statsforetak Selskaper hvor staten sitter med minst 5 prosent av andelseller aksjekapitalen og selskaper hvor statens representanter har flertall i styret C Andre innenlandske sektorer, 2 Andre norske sektorer (Restsektor) 1 Private ikkepersonlige foretak 2 Personlige foretak 1 Aksjeselskaper og andre private selskaper med begrenset ansvar 2 Private ikke forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 1 Private foretak med ubegrenset ansvar 2 Private ikke forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Aksjeselskaper, andelslag, samvirkelag, kommandittaksjeselskaper ol Omfatter også utenlandske selskapers avdelinger og datterselskaper i Norge (inkl kontinentalsokkelen) Omfatter bla arbeidsgiverog bransjeorganibasjoner Ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, sameier, partsrederier ol Omfatter bla arbeidstakerorganisjoner, dessuten ROde Kors, Redningsselskapet, idrettsforeninger ol 3 Personlig næringsdrivende Husholdninger hvor minst 5 prosent av hovedpersonens inntekt kommer fra et enkeltpersonforetak, 4 Lønnstakere ol Husholdninger hvor minst 5 prosent av hovedpersonens inntekt kommer fra lønnsinntekt Omfatter dessuten formuesinntektstakere, pensjons og trygdeinntektstakere, skoleelever og studenter med egne husholdninger D Ut landet Som utenlandsk regnes enhver person som har fast bopel utenfor Norge (uansett statsborgerskap), og enhver virksomhet (også datterselskaper av norske virksomheter) som ligger utenfor Norge Personer med utenlandsk statsborgerskap, som er fast bosatt i Norge, og datterselskaper i Norge av utenlandske virksomheter regnes derimot som norske Den norske andelen av SAS (2/7) er i prinsippet regnet som norsk foretak, 3 Næringsgruppering I de fleste tabellene i denne publikasjonen er statlige og private foretak og personlig næringsdrivende som hører inn under sektor C Andre innenlandske sektorer, gruppert etter næring Foretak som driver virksomhet i flere næringer, blir gruppert etter den virksomhet som gir størst bearbeidingsverdi eller bruttofortjeneste Grupperingen bygger på Statistisk Sentralbyrås Standard for næringsgruppering som er utarbeidd på grunnlag av FN's internasjonale grupperingsstandard ISIC På de neste sidene følger en oversikt over næringsgrupperingen, publiseringsstandarden, som benyttes i kredittmarkedstatistikken Det er dessliten gitt en oversikt over sammenhengen med Standard for næringsgruppering

15 15 Ved valg av næringsgrupper i publiseringsstandarden har en tatt sikte på å komme fram til næringsgrupper som er spesielt viktige i Norge, feks bygging av fartoyer, utenriks sjøfart og oljevirksomhet Dette er årsaken til at Publiseringsstandardens grupper til dels går påtvers av grupperingsnivåene i 'SIC Interesserte, som Ønsker nærmere opplysninger om de enkelte næringsgruppers innhold, vises til Statistisk Sentralbyrås HåndbOker nr 9 Standard for næringsgruppering I denne publikasjonen blir næringene jordbruk, skogbruk, fiske og fangst og uoppgitt waxing slått sammen til gruppen "Andre næringer og uoppgitt" Utvinning av råolje og naturgass og annen bergverksdrift blir slått sammen til gruppen "Bergverksdrift (inkl utvinning av råolje og naturgass)" Næringsgruppering i finansstatistikken 1 Jordbruk og skogbruk 2 Fiske og fangst Standard for nmrin s ru enn: (SN) Definis on NX1fl : Gårdsbruk, gartneridrift, husdyrhold inkl biavl Reindrift, heste og hundeoppdrett Tjenester i tilknytting til jordbruk Jakt og viltstell, skogskjotsel inkl innsamling av ville vekster for salg Skogavvirking, floting og måling av skogsvirke Merk at utleie av jord bruksmaskiner uten mannskap grupperes under flaring 213 veterinærer dyrehos'italer under nmrin 22 s malin o taksas on drifts lanleg in 1 forbindelse med skogbruk grupperes under næring 213 Hav og kystfiske, sel og hvalfangst og ferskvannsfiske Ilandbringelse av fisk og skalldyr, sel og hval, sloying og ising av fisk, salting, filetering, frysing og annen for'edlingcsra'bord, utklekking og oppdretting av fisk og skalldyr og fiskekulturarbeid Merk at foredling av fisk 13 mv i foredlin sanle 1 land eller ombord 1 fabrikkskip som ikke driver fangst, arupperes under næring 4 Ervervsmessig bøting av garn og noter grupperes under næring 5 3 Bergverks drift utvinning av rȧolje og naturgass Annen bergverks, drift Prosjektering og boring for egen regning etter råolje og naturgass Utvinning av råolje og naturgass Merk at bonn: etter raol'e og natur ass for andres re in: rueres under narin 161 Raffinerin av mineralol 'e grupperes under næring 9 Bryting av kull, bryting og utvinning av malm, stein, grus, sand og torv, medregnet knusing, sortering og pelletering Merk at produksjon av briketter av inn 1c)t kull ru eres under nærin 9 Ho in sliin knusin o sorterin av stein som utfres atskilt fra ryting, grupperes unier flaring 22 21,2329 _ Slakterier, meierier, preservering og foredling av kjøtt, fisk, grønnsaker og frukt Sildoljefabrikker, trandampener, margarinfabrikker og 4 Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og edlin av aminalsk o g vegetabilsk g olje j o g fett moiler, annen utvinning og for g ' tobakksvarer bakerier, potetmjolfabrikker, sjokolade og sukkervarefabrikker Framstilling av farstoffer, brennerier, vinfabrikker, bryggerier, mineralvannfabrikker og tobakksfabrikker 31 1)Nummereringen refererer seg til nummerinndelingen i S atistisk SentralbyrA's Standard for næringsgruppering

16 16 Næringsgruppering i finansstatistikken 5 Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Standard for næringsgruppering (SN) Definisjon Næring 1) Tekstilindustri, etterbehandling av tekstiler Trikotasjefabrikker, teppefabrikker, taufabrikker, framstilling av sjoddi, oljede tekstiler, linoleum, konfeksjonsindustri, hanske, hatte og luefabrikker, framstilling av undertøy, sengeutstyr og andre ferdigvarer av tekstiler Garverier, lærfabrikker, skofabrikker, pelsberederier, buntmakerier og framstilling av andre utstyrs og bekledningsvarer av lair, skinn eller plast Merk at produksjon av gummiprodukter og gummierte tekstilstoffer, fottøy av plast og gummi grupperes under næring Produksjon av trevarer Sagbruk, hovlerier, treimpregnering, produksjon av ferdige hus, bygningsartikler av tre, kasse og tonnefabrikker, rammefabrikker og produksjon av mobler og innredning av tre eller plastlaminater Merk at oppføring av monteringsferdige hus grupperes under næring Treforedling Produksjon av papirmasse, papir og papp, trefiberplater (også impregnerte) og papir og pappemballasje Merk at produksjon av tjære og asfaltpapp grupperes 341 under næring 9, og produksjon av plater av tre og sagflis og sponplater under raring 6 8 Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 9 Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Aviser, forlag, trykkerier, bokbinderier, klisjéanstalter, litografiske bedrifter og annen grafisk industri Produksjon av kjemiske grunnstoffer og forbindelser, kunstgjødsel, plantevernmidler, basisplast og kunstfiber, maling og lakk, farmasøytiske produkter, vaskemidler og toalettpreparater, sprengstoff og ammunisjon, lys, fyrstikker, lim, trykkfarger, raffinering av jordolje, produksjon av jordolje og kullprodukter, produksjon og reparasjon av gummiprodukter, produksjon av plastvarer Merk at produksjon av glassfiber grupperes under næring 1 og plastbåter under næring Produksjon av mineralske produkter Produksjon av keramiske produkter, glass og glassvarer, tegl, sement, kalk, steinbearbeiding, produksjon av betong og betongvarer, slipestein og mineralsk ull Merk at 36 steinbearbeiding i tilknytting til bryting grupperes under flaring Produksjon av metaller 12 Bygging av fartøyer 13 Produksjon av verkstedprodukter (ekskl bygging av fartøyer) 1 Produksjon av oljerigger mv 2 Produksjon av andre verkstedprodukter 14 Industriproduksjon ellers 15 Kraft og vannforsyning Se note 1, side 15 Produksjon av jern, stål, ferrolegeringer og ikkejernhpldige metaller Merk at produksjon av tråd av jern, stål og ikkejernholdige metaller, ikke isolert for elektrisk bruk, grupperes under næring 132 Bygging og reparasjon av båter og skip, også av plast Produksjon av skips og båtmotorer og spesialdeler for skip og båter Produksjon og reparasjon av boreskip, boreplattformer, produksjonsplattformer og deler til disse Produksjon av metallvarer, maskiner, elektriske apparater og materiell, transportmidler (ekskl fartøyer), tekniske og vitenskapelige instrumenter, fotoartikler og optiske artikler Produksjon av gull og sølvvarer, mubikkinstrumenter, sportsartikler, leker, bijouterivarer, piper, paraplyer, reklameskilt, koster og børster Produksjon, transformering, overforing og fordeling av elektrisk kraft, gass, damp og varmt vann og oppsamling, rensing og fordeling av vann Merk at utvinning av naturgass grupperes under flaring 31 Tapping av kildevann på detaljemballasje grupperes under næring 4 Drift av vanningsanlegg grupperes under næring

17 17 16 Byggeog an leggs virksour het 17 Varehandel Oljeboring På kontraktbasis Annen bygge og anleggsvirksomhet Postverket og Televerket (ekskl Postgiro og Postsparebanken) Engroshandel med råolje og naturgass Detalj, agenturog annen engroshandel Standard for nerin s rup erin (SN) Definision Boring etter olje og gass utført som særskilt virksomhet på oppdrag fra andre på kontraktbasis Oppføring og reparasjon av bygninger, innrednings og installasjonsarbeid, bygging og reparasjon av anlegg som veier, bruer, jernbanelinjer og graving, sprenging ag annet grunnarbeid Merk at produksjon av ferdighus av tre grupperes under næring 6, av metall under næring 132, og arkitekt oz teknisk konsulentvirksomhet under næring 213 Innrednings og installasjonsarbeid på skip grupperes under flaring 12 Engroshandel med råolje og naturgass Merk at omsetning av foredlede olje og natursassprodukter skal grupperes under næring Detaljhandel, agenturhandel, engroshandel (ekskl engroshandel med råolje og naturgass) Merk at industri og produksjonsforetaks salg av egne produkter regnes som et naturli ledd i roduks'onsvirksomheten o rup eres sammen med dette Sal skontor opprettet av flere foretak re nes som varehandel Drift av hoteller, restauranter, kaféer, campingplasser, herberger, moteller, ungdomsherberger ol Merk at utleie av lokaler uten servering grupperes under næring 212 Bedriftskantiner grupperes sammen med foretaket, dersom ikke kantinen drives som egen virksomhet Salg fra pølseboder, kiosker ol regnes som detaljhandel Internater i forbindelse med skoler mv grupperes under næring Utenriks 2 Transport, lagring post og telekour munikasjoner (ekskl utenriks sjfart) 21 Finansiering, eiendoms drift o tjenest yting til næringslivet Drift av rørled ninger Annen transpott og lagring 3 Post og telekommunikasjoner Investe rings og holdingselskaper mv Utleie av boligbygg og av andre bygg 3 Forret flings messig ti eneste Yting Transport av personer og gods i utenriks sjøfart Nerk at hvalfangst tas med under næring 2, og innenriks sjøfart tas ned under næring 22 Drift av rørledninger for transport av råolje, raffinert olje og naturgass Jernbane, rutebil, drosje og turbiltransport, sporvei og forstadsbaner, leiebiltransport, rutebil og godssentraler, drift av Parkeringsplasser og parkeringshus, utleie av biler uten forer, innenriks sjøfart, kystruter, bilferjer for innenriks trafikk, hjelpevirksomhet for sjøtransport, lufttransport, flyplasser, utleie av fly, andre tjenester i tilknytting til transport som reise byråer, skips og flymekling, spedisjon, frilager, havneog kjølelager, båtopplag og utleie av lager Investerings og holdingselskaper 2), fonds og aksjemekling, børsvirksomhet, patent og lisensformidling, kredittformidling (ekskl banker, forsikringsselskaper, private kredittforetak og private finansieringsselskaper) og andre tjenester i tilknytting til finansieringsvirksomhet Utleie av boligbygg og av andre bygg og eiendomsdrift (inkl borettslag og boligbyggelag) ellers Juridisk og teknisk konsulentvirksomhet, revisjon og bokføring, databehandling, annonse dg reklamevirksomhet, utleie av maskiner og utstyr til bruk i næringsvirksomhet Merk at borettsla o boli :b ela føres under narin 212 Utleie av bolisbxigg n ag av andre bygg _ (ekskl finansinstitusjoner) 1) Se note 1, side 15 2) Investerings og holdingselskaper som har administrativ tilknytting til det foretak som de eier aksjer i, skal grupperes under vedkommende foretaks næring

18 18 Næringsgruppering i Standard for næringsgruppering (SN) finansstatistikken 1 Definisjon Merin 22 Sosial og personlig tjenesteyting 23 Uoppgitt næring Privat renovasjon og rengjøring, privat undervisning, private helse og sosialtjenester, interesseorganisasjoner, ideologiske og kulturelle organisasjoner, underholdning, sport, drift av biblioteker, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater, vaskeri og renserivirksomhet, hår og skjønnhetspleie og annen personlig tjenesteyting 9296 (ekskl offentlig forvaltningsvirksomhet) 1) Se note 1, side 15 t IV Noen hovedresultater Foreløpige tall fra finanstellingen viser at landets samlede fordringer og gjeld overfor utlandet pr 31 desember 1977 utgjorde henholdsvis millkr og millkr Nettogjelden var således millkr I løpet av 1977 steg gjelden med millkr og fordringene med mill kr Nettogjeldsøkningen i løpet av 1977 ble derfor millkr De viktigste kreditorland ved utgangen av 1977 var Storbritannia der Norge hadde en nettogjeld på millkr, VestTyskland med millkr, Sveits med millkr, USA med millkr, Frankrike med millkr og Sverige med millkr Norske aksjer på utenlandske hender utgjorde ifølge finanstellingen pr 31 desember millkr vurdert til pålydende verdi Det var en økning på 319 millkr i løpet av 1977 De viktigste investorlandvar USA med 686 millkr, Sverige med 442 millkr, Sveits med 35 millkr og Frankrike med 277 nallkr i beholdning av norske aksjer Norske aksjeinvesteringer i utlandet utgjorde ved utgangen av millkr vurdert til pålydende verdi Det var en økning på 325 millkr i løpet av 1977 De viktigste land var Storbritannia med 376 millkr, USA med 326 millkr og Canada med 311 millkr V Finanstellingen og utenriksregnskapet Finanstellingen gir hvert år Norges fordringsbalanse overfor utlandet pr 31/12 til pålydende verdi På grunnlag av to på hverandre følgende tellinger kan endringer i Norges nettogjeld/nettofordringer overfor utlandet i året beregnes Denne endringen består av to deler: 1) Endringer som skyldes transaksjoner Dvs nye gjeldsforhold oppstår, gammel gjeld avdras, nye fordringer erverves og gamle fordringer avhendes helt eller delvis 2) Endringer som skyldes valutakursendringer Fordringer og gjeld overfor utlandet skal i oppgavene til finanstellingen omregnes til norske kroner etter valutakursen pr 31/12 hvert år Ved endringer av valutakursene vil verdien av den bestående fordrings og gjeldsmasse regnet i norske kroner endre seg I den statistikken som utarbeides på grunnlag av finanstellingen, kan en ikke skille virkningen av disse to effektene på Norges nettogjeld/nettofordringer overfor utlandet fra hverandre Endringen i året i Norges nettogjeld/nettofordringer overfor utlandet registreres også i utenriksregnskapet som utarbeides hver måned av Byrået Utenriksregnskapsoppstillingene bygger på Norges Banks valutastatistikk og statistikk i Byrået Endringene i Norges nettogjeld/nettofordringer overfor utlandet i løpet av et år blir i utenriksregnskapet registrert med utgangspunkt i kapitaltransaksjonene mellom Norge og utlandet i året og aystemt mot saldo på driftsregnskapet overfor utlandet Dette gir endringer i Norges nettogjeld/nettofordringer overfor utlandet som følge av transaksjoner I tilknytning til utenriksregnskapet blir det dessuten foretatt beregninger av nettoendringene i fordringer og gjeld overfor utlandet forårsaket av valutakursendringene i året Disse

19 19 to postene skal til sammen i prinsippet svare til endringen i Norges nettogjeld/nettofordringer overfor utlandet i året, etter finanstellingen, men statistiske feil og mangler gjør at full overensstemmelse ikke kan oppnås Nedenfor gis en oppstilling av hovedtallene fra finanstellingen i årene og Norgesnettogjeldsokningetter finanstellingen og utenriksregnskapet Finanstellingen (pålydende verdi) pr 31/12 Mill kr Norges fordringer 258 overfor utlandet Norges gjeld overfor utlandet Norges nettofordringer (nettogjeld) overfor utlandet 441,44, økning i Norges nettofordringer (nettogjeld=) overfor utlandet i lopet av året i folge finanstellingen Utenriksregnskapet (markedsverdi) Mill kr I Eksportoverskott (underskott ), II Rente og stonadsoverskott (underskott Overskott (underskott) på driftsregnskapet (I+II) III Endring i totale netto gull og valuta beholdninger og lånegjeld ikke forårsaket av transaksjoner økning i Norges nettofordringer (nettogjeld) overfor utlandet i lopet av året i følge utenriksregnskapet ( ) Avvik i nettogieldsokning Finanstellingen utenriksregnskapet Mill kr Siste linje i oppstillingen viser at det 3 enkelte år er betydelige forskjeller mellam de to statistikker imht endringene i nettogjelden/nettofordringene overfor utlandet I forbindelse med revisjonen av oppgavene til finanstellingen blir det foretatt sammenligninger med utenriksregnskapets tall på et mer disaggregert nivå, (finansobjekter etter sektor og visse grove næringsgrupper) Det har imidlertid ikke vært mulig A påvise at den ene statistikken bor revideres framfor den andre Årsaker til avvikene mellom de to statistikker kan være: 1) Utenlandsk realkapital i Norge og norsk realkapital i utlandet kommer i liten utstrekning med i finanstellingen 2) Transaksjoner i aksjer og ihendehaverobligasjoner regnes i utenriksregnskapet til markedsverdi mot pålydende verdi i finanstellingen Ved store aksjekip/sa1g mellom Norge og utlandet kan dette vare årsak til betydelige avvik mellom de to statistikkene 3) Transaksjoner i utenriksregnskapet og tilsvarende endringer i balansene blir ikke alltid registrert til samme tid For kortere tidsrom (feks et år) kan det derfor oppstå betydelige differanser 4) Finanstellingsregisteret kan vere ufullstendig De spesielt store avvik for 1972, 1975 og 1977 skyldes bla at det for alle disse årene ble foretatt en mer omfattende ajourforing og utvidelse av finanstellingsregisteret

20 2 SUMMARY IN ENGLISH I The purpose of the statistics on foreign assets and liabilities The statistics give different types of assets and liabilities specified by debtor sector and creditor sector, debtor industry and creditor industry, and debtor country and creditor country II Data sources and scope The statistics of the Central Bureau of Statistics on foreign assets and liabilities are mainly based on the annual census of foreign assets and liabilities, hereafter only denoted the census The questionnaire (seeannex 1) is sent to all enterprises and private persons who are known by the Central Bureau of Statistics to have foreign assets or liabilities Exception is made for some sectors where the necessary information is collected otherwise In this context, by Norwegian is meant all persons who have their permanent recidence within the political borders of Norway Foreign owned enterprises and branches of foreign enterprises in Norway are treated as Norwegian enterprises in the statistics This also applies to foreign owned enterprises and branches of foreign enterprises which participate in the exploitation of crude petroleum and natural gas on the Norwegian continental shelf Norwegians who stay on a permanent basis in foreign countries and also Norwegian owned enterprises and branches of Norwegian enterprises located in foreign countries, are treated as foreign in the statistics III Concepts and variables 1 Classification by financial instruments The financial items of the balance sheets have been classified according to following groups of financial assets and liabilities: I Gold, SDi's,reserve position in the IMF and loans to the IMF II Notes and divisionary coin III Bank deposits IV Treasury bills V Bearer bonds VI Shares VII Loans VIII Insurance claims IX Capital investments X Other claims/other debts 2 Classification of sectors The statistical unit is institutionally defined as the accounting unit, ie the smallest unit for which joint financial accounts and joint balance sheets are available Units with homogeneous functions are aggregated into sectors The main sectors and subsectors are: A General government 1 The Treasury 2 Other government accounts Central Government 3 Social security funds 4 Local government incl municipal enterprises 5 Tax collectors

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST1KK

KREDITTMARKEDSTATIST1KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 228 KREDITTMARKEDSTATIST1KK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1979 OG 198 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1979 AND 198 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 508 KREDITTMARKEDSTATISTIKK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1982 OG 1983 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1982 AND 1983 STATISTISK SENTRALBYRA

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 730 KREDITTMARKEDSTATISTI KK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1985 OG 1986

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967

DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 80 DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 99 PUBLIC SECTOR FINANCES 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9 ISBN 8 0 FORORD I 9 gav Statistisk

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 427 KREDITTMARKEDSTATISTIKK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1981 OG 1982 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1981 AND 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Notat. Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen. 24.

Notat. Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen. 24. Notat 24. juni 2011 Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen Som tidligere varslet blir den institusjonelle sektorgrupperingen

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 11. april 2003 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2002 Grouped

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. 34 Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics 342 Statistisk årbok 959 Statistical

Detaljer

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak 11. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak. 1988-1993 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 755 FINANSINSTITUSJONER 1974 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 95 KREDITTMARKEDSTATISTIKK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 1987 OG 1988 CREDIT MARKET STATISTICS FOREIGN ASSETS AND LIABILITIES 1987 AND 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK Now esessouniollinimo STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 13 KREDITTMARKEDSTATISTI KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 684 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE CREDIT ENTERPRISES AND PRIVATE FINANCIAL COMPANIES

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Undersektorer. Finansdepartementets fond. ArbeidslOysetrygdas tiltaksfond for fylkene. Statens pensjonskasser m.v.

Undersektorer. Finansdepartementets fond. ArbeidslOysetrygdas tiltaksfond for fylkene. Statens pensjonskasser m.v. , 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER I. Sektorgrupperingen Som statistisk enhet i kredittmarkedstatistikken er valgt den regnskapsforende enhet som har en selvstendig finansforvaltning. Det vil i de fleste tilfelle

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L.

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 610 FINANSINSTITUSJONER 1972 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 897 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LÅN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1988 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2906-5

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A 992 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1977 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1977 STATISTISK RALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTI KK 1968

KREDITTMARKEDSTATISTI KK 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 369 KREDITTMARKEDSTATISTI KK 1968 CREDIT MARKET STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Kredittmarkedstatistikk 1968

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 488 KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1969 1970 CREDIT MARKET STATISTICS 1969 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0153 5 FORORD

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER

FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 674 FINANSINSTITUSJONER 1973 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER, LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 5. april 2004 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2003 Grouped

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1967

KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 306 KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1967 CREDIT MARKET STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 FORORD Kredittmarkedstatistikk 1967

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 526 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1983 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NON-LIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 8229 REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER STATISTICS OF ACCOUNTS 1980 PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER I NORSK FINANSSTATISTIKK Del I kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell illatelse

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 1 Balanse mellom nåtid og fremtid 2 Tilgang og avgang blant lønnstakere Årlig endring i antall

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Vedlegg: Institusjonelle sektorer omlegging fra 2012

Vedlegg: Institusjonelle sektorer omlegging fra 2012 Vedlegg: Institusjonelle sektorer omlegging fra 2012 Som tidligere varslet utvides ne fra to til tre siffer med virkning fra og med regnskapsåret 2012. Informasjon om endringen finnes på "http://www.ssb.no/kostra/innrapp/

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 1900

DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 1900 DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 00 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DET NORSKE KREDITTMARKED SIDEN 00 THE NORWEGIAN CREDIT MARKET SINCE 00 Av/By Hermod Skånland STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 12. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Ihendehaverobligasjonslån i norske kroner 31.12.94 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bearer Bond Loans in Norwegian kroner

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2001 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2001 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 8. mai 2002 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2001 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2001 Grouped by

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 337 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1981 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE CREDIT ENTERPRISES AND PRIVATE FINANCIAL COMPANIES 1981

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 936 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1 974-1976 CREDIT MARKET STATISTICS Private Credit Enterprises and Private Financial Companies

Detaljer

Hva er internasjonal økonomi?

Hva er internasjonal økonomi? Hva er internasjonal økonomi? Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi UiO, Vår 2006 ECON 1410 1 Hva skal dere lære i ECON 1410? Hva forstår vi med internasjonal økonomi? Hvorfor gir internasjonal

Detaljer