Å rs Årsrapport rapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å rs Årsrapport rapport 2009"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner Premieinntekter Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Renteresultat Risikoresultat Disponert til (+)/fra (-)tilleggsavsetninger Resultat tilført kundenes premiefond Årsresultat tilført egenkapitalfond Forvaltningskapital Forsikringsfond Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Andre avsetninger i forsikringsfond Avsvarlig kapital Innbetalt egenkapital Opptjent egenkapital Annen ansvarlig kapital Soliditetskapital Prosent Avkastning Kollektivportefølje 1) Avkastning I - Bokført 6,4 1,0 7,5 6,6 5,7 Avkastning II - Verdijustert 7,7-3,0 6,7 7,6 8,0 Avkastning III - Verdijustert inkl verdiendringer obligasjoner til forfall 7,6-1,7 5,4 5,2 7,5 Kapitaldekning 12,6 14,6 12,1 14,1 12,1 Solvensmargindekning 221,5 195,5 218,0 220,4 180,8 Soliditetskapital i prosent av forsikringsforpliktelser med rentegaranti 13,1 9,9 14,5 17,6 16,9 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader målt mot gjennomsnittlig kundefond 0,33 0,36 0,50 0,38 0,37 Antall Aktive medlemmer Pensjonister Ansatte i Kommunal Landspensjonskasse Ansatte i konsernet ) Fra og med 2008 ble kundemidlene skilt ut i egen portefølje (kollektivporteføljen). Avkastningstallene fra og med 2008 representerer avkastning på kollektivporteføljen, mens avkastningen for tidligere år gjelder den samlede forvaltningen.

3 Nøkkeltall se omslag Viktige begivenheter i KLP i sterk fremgang 5 Dette er KLP 7 Pensjons- og livsforsikring 11 KLP Skadeforsikring 15 KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning 18 KLP Eiendom 21 KLP Banken og KLP Kommunekreditt 23 Eierstyring og selskapsledelse 25 Styrets årsberetning 31 Regnskap Konsern Resultatregnskap 42 Balanse 43 Kontantstrømoppstilling 44 Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 45 Noter Konsern KLP Resultatregnskap 106 Balanse 108 Oppstilling av endringer i egenkapital 110 Kontantstrømoppstilling 111 Noter KLP Revisjonsberetning 164 Erklæringer Tillitsvalgte 168

4 2 Å r s r a p p o r t Viktige begivenheter i 2009 Januar Fornøyde vinnere av KLPs arbeidsmiljøpris KLPs arbeidsmiljøpris for 2008 gikk til Nes kommune i Akershus ( kroner) for prosjektet «reduser støyen i barnehagen!», og Sykehuset Innlandet HR, divisjon Tynset får kroner for sitt prosjekt for gravide. KLP får bankkonsesjon KLP får konsesjon fra Finanstilsynet (Kredittilsynet) til å etablere bankvirksomhet 29. januar. Banken tilbyr gode boliglånsbetingelser, gode innskuddsrenter, brukervennlig selvbetjening og god service. FEBRUAR KLP 60 år KLP markerer at selskapet er 60 år 15. januar KLP ble etablert som et pensjonsselskap som ble drevet etter selvkostprinsippet. KLP er fortsatt et gjensidig selskap der alt overskudd tilfaller kundene. Lovforslag om ny alderspensjon Regjeringen legger frem lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden for Stortinget. Lovforslagene bygger på de to pensjonsforlikene i Stortinget i april 2005 og mai 2007, samt en høringsrunde i MARS KLP kjøper Fornebu Senter KLP Eiendom AS inngår avtale med Scandinavian Property Development ASA om kjøp av Fornebu Senter. Investeringen er på ca 275 millioner kroner, og ferdig utviklet vil prosjektet ha en verdi på ca 1,5 milliarder kroner. KLP best på fastrente I DNs rentebarometer går KLP til topps på oversikten over beste fastrente med fem års binding. KLP har i lengre tid ligget i tetsjiktet på landets rentebarometre for fast og flytende rente. APRIL KLPs samfunnsansvarsrapport KLPs samfunnsansvarsrapport legges frem. Rapporten dokumenterer hvordan aktivt samfunnsansvar har blitt en viktig del av KLPs hverdag. MAI God soliditet KLP leverer en verdijustert og bokført avkastning på 0,3 prosent i første kvartal. Selskapet opprettholder en god soliditet i et fortsatt urolig finansmarked. KLP kjøper Kommunekreditt KLP inngår en avtale med Eksportfinans om kjøp av Kommunekreditt Norge AS for 870 millioner kroner. Overtakelsen skjer i juni. Generalforsamling i KLP KLP avholder sin ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag om å tilbakeføre 1,9 milliarder kroner til kundenes premiefond. KLP kjøper SAS-hotell i Stockholm KLP Eiendom kjøper Radisson SAS-hotellet Royal Viking Hotel av RBS Nordisk Renting (Royal Bank of Scotland). Hotellet ligger svært sentralt i Stockholm.

5 v i k t i g e b e g i v e n h e t e r i JUNI To nye selskaper ekskludert To nye selskaper ekskluderes fra KLPs investeringsportefølje på grunn av brudd på KLPs etiske investeringsregler. Samtidig får hele sju selskaper igjen innpass i porteføljen. KLP blir miljøfyrtårn KLP blir, som en av de første store finansinstitusjonene i Norge, sertifisert som miljøfyrtårn. KLP Skadeforsikring ble miljøsertifisert i juni KLP Eiendom følger et eget løp med sertifisering etter miljøsertifiseringsstandarden ISO JULI Større optimisme i kommune-norge KLP presenterer en undersøkelse gjennomført av Perduco som viser at det igjen er optimisme å spore i kommune-norge etter finanskrisen. Undersøkelsen omhandler kommunenes tjenestetilbud, pensjons- og lånesituasjon. AUGUST Solid avkastning for KLP KLP leverer et resultat til fordeling på 3,2 milliarder kroner etter første halvår. Bokført og verdijustert avkastning for første halvår ender på 3,0 prosent. SEPTEMBER Bærekraftig verdiskaping Landets største finansielle investorer viderefører samarbeidsprosjektet «Bærekraftig verdiskaping» med lansering i Sverige. Formålet er å påvirke norske børsnotert selskaper til en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping. KLP er initiativtaker til prosjektet. Utsira vant Demokratimesterskapet Utsira er kommunen med høyest valgdeltagelse ved Stortingsvalget med hele 92,5 prosent. Kommunen vinner dermed Demokratimesterskapet og mottar en premie på kroner fra KLP. OKTOBER KLP årets omdømmevinner KLP kåres til omdømmevinner i TNS Gallups årlige omdømmeundersøkelse. Med en fremgang på hele åtte poeng er KLP det selskapet i omdømmeindeksen som hadde størst fremgang sammenliknet med året før. Uryddig konkurranse om pensjon Tolv kommuner velger å sette offentlig tjenestepensjon ut på anbud. Fire av dem har kundeforhold til KLP. Bare én av KLPs kunder velger annen leverandør etter høstens anbudsrunde. NOVEMBER Norske selskaper dårligst på klima Norske børsnoterte selskaper er dårligst i Norden når det gjelder rapportering av sin klimapåvirkning, viser en undersøkelse fra Carbon Disclosure Project (CDP). CDP stiller hvert år klimarelaterte spørsmål til bedrifter verden over. KLP er norsk partner i prosjektet. Personskadeforsikringer i Helse Vest KLP Skadeforsikring signerer en avtal med Helse Vest om personskadeforsikringer, i tillegg til avtalen om gruppelivsforsikringer. Meget godt resultat i KLP KLP leverer et meget godt resultat etter tredje kvartal. Verdijustert avkastning ender på hele 5,8 prosent. DESEMBER Inn og ut på KLP-listen Oljeselskapet Hess får igjen innpass i KLPs investeringsporteføljer etter et solid anti-korrupsjonsarbeid. To nye selskaper ekskluderes per desember, men disse inngår ikke i referanseindeksen som KLP benytter. Rekordutbetaling til KLP-pensjonister KLP setter ny utbetalingsrekord i Brutto er det utbetalt mer enn 7,8 milliarder kroner i pensjoner. Dette er en økning på nesten ni prosent i forhold til året før.

6 4 Å r s r a p p o r t

7 nk ol tp ei r s tie l rrk efg rn es mk g ap ne g t 5 KLP i sterk fremgang KLPs virksomhet har vært i sterk fremgang gjennom Vi har oppnådd meget gode resultater som gir rom for en betydelig tilbakeføring til kundenes premiefond og en vesentlig styrking av vår soliditet. Vi har også styrket vår markedsposisjon ved å kjøpe Kommunekreditt Norge og etablere egen bank, KLP Banken. KLP oppnådde 6,4 prosent i bokført avkastning på kundenes pensjonsfond. Det gode resultatet muliggjør en tilbakeføring til kundenes premiefond på 2,4 milliarder kroner samtidig som det kan settes av 4,2 milliarder til tilleggsavsetninger. I tillegg til det bokførte resultatet kommer 2,4 milliarder kroner i urealiserte merverdier på verdipapirer. KLPs eiere har gjennom flere år prioritert soliditet og langsiktighet i kapitalforvaltningen. Nettopp soliditet og god risikostyring var avgjørende for at KLP kunne stå stødig gjennom finanskrisen og ta del i oppgangen da aksjemarkedene snudde. Stigende aksjekurser og en positiv verdiutvikling av kredittobligasjoner har bidratt mest til den gode avkastningen i Godt arbeid i alle selskapets forretningsområder bidrar også til et godt årsresultat. Hvert år er det et større antall kunder som vurderer hvorvidt de skal gå på anbud med sin pensjonsordning for å sikre seg de beste vilkårene. Dette var også tilfellet i KLP ser det derfor som en stor anerkjennelse når kun fire av selskapets 332 kommunekunder besluttet å sette ordningene på anbud. Av disse valgte tre å bli værende i KLP og vi opprettholder med det vår sterke posisjon innenfor offentlig tjenestepensjon. KLP kjøpte Kommunekreditt Norge AS sommeren Kommunekreditt har i en årrekke vært helt sentral i å sikre kommunene de beste innlånsbetingelser. Dette ønsker KLP å videreføre, men også videreutvikle dette til å omfatte lån til andre offentlige virksomheter og prosjekter. Oppkjøpet av Kommunekreditt er også en av hovedårsakene til at KLP-konsernets forvaltningskapital i 2009 økte med 57,6 milliarder til 259,5 milliarder kroner. De siste årene har KLP satset sterkere og mer målbevisst på å utvikle gunstige tjenester og tilbud for våre eieres ansatte. KLP Banken åpnet for personkunder 1. februar 2010 og er en gebyrfri og brukervennlig nettbank. Ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som har offentlig tjenestepensjon i KLP skal oppleve at KLP Banken er spesielt fordelaktig for dem. Banken gir veldig gode innskuddsrenter fra første krone for dem som har pensjonsordningen sin i KLP. Vi gleder oss også over at KLP Skadeforsikring i 2009 oppnådde sitt beste årsresultat noensinne; 179,2 millioner kroner. Det gode resultatet skyldes god finansavkastning, oppløsning av tidligere års reserveavsetninger, samt bidrag fra årets forretning. Selskapet har de siste årene også etablert seg i personkundemarkedet og har nå en jevn og god tilstrømning av personkunder. Flere store eiendomskjøp i 2009 har for alvor satt KLP Eiendom på kartet også i Sverige, der vi har kjøpt to hoteller og en større kontoreiendom. KLP Eiendom forvalter nå eiendom for rundt 25 milliarder kroner. Likevel er det vår verdipapirforvaltning som er sterkeste bidragsyter til gode resultater i KLPs indeksmålte aksjeforvaltning har gjennom året gitt en avkastning på hele 32,5 prosent. På aktivt forvaltede midler har KLP Kapitalforvaltning skapt en meravkastning på 823 millioner og KLP Fondsforvaltning har doblet antallet kunder og forvalter nå over 11 milliarder kroner på vegne av eksterne kunder. I 2009 var det 60 år siden KLP ble etablert. Gjennom årene har våre kunder og eiere vært tydelige på at det er god service, lave kostnader og konkurransedyktig avkastning som er det viktigste for dem. Vi skal også i fremtiden bygge vår virksomhet rundt våre kunders ønsker og behov. Våre eiere og kunder skal oppleve at KLP bidrar til å bedre deres økonomi, forenkle deres hverdag og styrke dem som attraktive arbeidsgivere. Denne tilnærmingen har ligget bak når vi det siste året har utvidet vår forretningsmessige bredde med bank og kredittforetak. KLP har gode forutsetninger for å lykkes i et krevende marked og står godt rustet til å videreutvikle vår virksomhet på en måte som vil skape gode verdier for både kunder og eiere. Vi leverer et sterkt regnskap som gir rom for tilbakeføring til våre kunder og ytterligere styrking av vår soliditet. Det går godt i KLP! Sverre Thornes

8 6 Å r s r a p p o r t På god vei Historikk

9 D E T T E E R K L P 7 Dette er KLP KLP leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. Kommunal Landspensjonskasse KLP Skadeforsikring AS KLP Eiendom AS KLP Forsikringsservice AS KLP Bedriftspensjon AS KLP Kapitalforvaltning AS KLP Fondsforvaltning AS KLP Bankholding AS KLP Alternative Investments Plc. KLP Banken AS KLP Kreditt AS KLP Kommunekreditt AS Konsernets morselskap er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. KLP og datterselskapene har til sammen 744 ansatte. Konsernets forvaltningskapital er 259,5 milliarder ved utgangen av KLP er et av Norges største livsforsikringsselskaper. KLP-konsernet Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen: Pensjon og pensjonskassetjenester Bank Forsikring Fond og kapitalforvaltning Eiendom KLP er markedets ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell gjør at pensjonskundene også er eiere av selskapet. Datterselskaper KLP Skadeforsikring AS er den ledende leverandøren av ulykkes- yrkesskade- og tingskadeforsikring til norske kommuner. Selskapet leverer også private forsikringsprodukter, primært rettet mot offentlige ansatte. KLP Eiendom AS forvalter samtlige av eiendomsengasjementene i KLP. Selskapet har kontorer i Oslo, Trondheim, København og Stockholm. KLP Forsikringsservice AS er markedsledende tjenesteleverandør av pensjonskassetjenester til de selvstendige kommunale pensjonskassene. KLP Bedriftspensjon AS tilbyr innskudds- og foretakspensjon, med risikoytelser etter kundens valg, til bedrifter i privat og offentlig sektor. KLP Kapitalforvaltning AS er et av Norges største kapitalforvalt- Byforbundet og Herredsforbundet (forløperen til KS) vedtar å opprette Kommunal Landspensjonkasse. KLP etableres som en «forvaltet» kasse inn under Norsk Kollektiv Pensjonskasse. Stortinget fatter vedtak om innføring av folketrygden Pensjonsordningen for sykepleiere blir etablert i KLP som følge av egen lov KLP passerer 1 milliard kroner i forvaltningskapital.

10 8 Å r s r a p p o r t KLPs visjon «Den beste partner for dagene som kommer». kundeløftet «I dialog med kundene skal vi levere langsiktige og effektive løsninger». Dette innebærer blant annet at KLP skal ha utstrakt dialog med kundene, lytte til innspill, drive kostnadseffektivt, være forutsigbar og ha den beste kompetansen, servicen og tilgjengeligheten. verdier Verdiene ansatte i KLP skal etterleve er «Åpen. Ansvarlig. Tydelig. Engasjert». Forretningsidé «KLP skal levere trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, og virksomheter med en tilknytning til denne, og deres ansatte». ningsmiljøer, og tilbyr et bredt spekter av investerings- og forvaltningstjenester. I investeringsprosessen jobber KLP systematisk for å ivareta og fremme etiske hensyn som tar utgangspunkt i internasjonale normer for blant annet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. KLP Fondsforvaltning AS tilbyr et bredt spekter av fond med ulike investeringsmandater og risikoer. Selskapet har fond innen aktiv og indeksnær forvaltning som passer både for institusjoner, bedrifter og privatkunders investeringer. Alle fondene forvaltes i tråd med KLPs etiske kriterier. KLP Banken AS er en bank med fokus på boliglån og innskudd. Det gir grunnlaget for effektiv drift og lave kostnader. KLP fikk 29. januar 2009 konsesjon for å etablere bankvirksomhet, og KLP Banken ble lansert 1. februar KLP Kommunekreditt AS og KLP Kreditt er datterselskaper av KLP Banken. Disse selskapene skal bidra til å sikre offentlig sektor gode betingelser på lån. KLP Alternative Investments plc gir KLP mulighet til å spesialisere aktive forvaltningsmandater ytterligere for på den måten å øke avkastningen på livsforsikringsselskapets penger. Vekst og lønnsomhet overordnede mål Vekst og lønnsomhet er overordnede mål for KLPs virksomhet. Målene er retningsgivende for investeringer som foretas og for hvilke produktutviklingstiltak som gjennomføres. Selskapets mål er å imøtekomme kundens behov, drive lønnsomt og levere kvalitet i alle tjenester. Kundene skal oppleve at KLP styrker deres økonomi, letter deres hverdag, samt bidrar til å gjøre dem til gode og attraktive arbeidsgivere. Markedsleder KLPs hovedprodukt er offentlig tjenestepensjon. Ved inngangen til 2010 har 331 kommuner og fylkeskommuner sin pensjonsordning i selskapet. Det samme gjelder 25 av landets 27 helseforetak og om lag bedrifter. Selskapets pensjonsordninger omfatter mer enn yrkesaktive og mer enn pensjonister. I tillegg har mer enn medlemmer en pensjonsrettighet i KLP fra tidligere arbeidsforhold. Lønnsomt å være eier i KLP KLPs selskapsform gir flere fordeler. KLPs kunder stiller selv med egenkapital og er med det også eiere av selskapet. Dette gir god avkastning og store påvirkningsmuligheter. KLP får egen konsesjon som forsikringsselskap, og oppretter en felles kommunal pensjonsordning. Kommunal Ulykkesforsikring (KUF) får konsesjon til å drive tingskadeforsikring. KLP kjøper Nora Eiendom KLP utvider sitt produktspekter med gruppeliv og ulykkesforsikring for kommuneansatte. Etablering av KLP Skadeforsikring AS og KLP Fondsforvaltning AS. Nora eiendom skifter navn til KLP Eiendom AS.

11 D E T T E E R K L P 9 KLPs hovedkontor ligger i Oslo. Selskapet har også kontor i Bergen, som betjener KLPs pensjonskunder på vest- og sørlandet. Øvrige pensjonskunder betjenes fra Oslo. KLP Eiendom har kontorer i Oslo, Trondheim, København og Stockholm. KLP Banken har hovedkontor i Trondheim. Den egenkapitalen kundene skyter inn, forvaltes som en del av selskapsporteføljen. I 2009 var avkastningen på de investerte midlene i selskapsporteføljen 6,7 prosent (4,0 prosent i 2008), mens nettoavkastningen på egenkapitaltilskuddet som ble tilført kundene var 5,2 prosent (2,2 prosent i 2008). I tillegg til den direkte avkastningen, er det også et lønnsomhetsaspekt ved å ha egenkapital i KLP. Å være eier i det gjensidige KLP betyr at overskudd på premieelementene tilbakeføres til eierne/kundene. Dersom KLP hadde vært et aksjeselskap, ville dette overskuddet gått til aksjonærene og ikke kundene. Å være kunde og eier i det gjensidige selskapet KLP er derfor lønnsomt. Samfunnsansvar KLP har ved sin strategi for samfunnsansvar forpliktet seg til å utarbeide gode rutiner for måling og reduksjon av selskapets påvirkning av miljøet. Som den første av de store finansinstitusjonene i landet, ble KLP-konsernet sertifisert som miljøfyrtårn i KLP Eiendom er sertifisert etter ISO KLP påvirker også det ytre miljøet gjennom investeringer og eierskap i nærmere 2000 selskaper verden over. Alle selskaper KLP investerer i overvåkes i forhold til kritikkverdige forhold og potensielle brudd på sentrale FN-konvensjoner og erklæringer. I praksis betyr dette at KLP ekskluderer selskaper som kan kobles til brudd på konvensjoner på følgende områder: Menneskerettigheter, inkludert barnearbeid Arbeidstakerrettigheter Miljø Våpen Korrupsjon Det å utelukke selskaper er ikke et mål i seg selv og KLP bruker aktivt dialog med selskaper som et ytterligere virkemiddel, både for å forhindre at selskaper må utelukkes og for å få allerede utelukkede selskaper re-inkludert. KLP er også en ansvarlig eier i selskaper og jobber aktivt for å fremme miljø- og samfunnsansvar gjennom dialog, prosjekter og stemmegivning på generalforsamlingen. KLP utgir i 2009, for femte gang, en egen samfunnsansvarsrapport. Rapporten støtter seg på den internasjonale standarden Global Reporting Standard (GRI). Her finnes nærmere omtale av hvordan KLP har forvaltet sitt samfunnsansvar i KLP passerer 100 milliarder kroner i forvaltningskapital. KLP får konsesjon fra Finanstilsynet (Kredittilsynet) til å etablere bankvirksomhet. KLP kjøper Kommunekreditt Norge AS fra Eksportfinans KLP Kapitalforvaltning AS blir opprettet under navnet Aktiv Forvaltning ASA. KLP Skadeforsikring AS lanserer salg av private skadeforsikringer. KLP passerer 200 milliarder kroner i forvaltningskapital. KLP passerer yrkesaktive medlemmer. KLP Banken lanseres.

12 10 Å r s r a p p o r t Omsorg og trygghet

13 p e n s j o n s - o g l i v s f o r s i k r i n g i k l p 11 Pensjons- og Livsforsikring i KLP KLP er den ledende leverandøren av offentlige pensjonsordninger til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tilknytning. KLP har også gode ordninger for innskuddspensjon og foretakspensjon til bedrifter som ikke er omfattet av tariffavtale eller har krav om offentlig tjenestepensjon, og er markedsledende innen pensjonskasse-tjenester til kommunal sektor. KLP tilbyr trygg og effektiv forvaltning av offentlig tjenestepensjon. Selskapet har bransjens laveste administrasjonskostnader, noe som kommer KLPs kunder og eiere til gode. Offentlig tjenestepensjon Mer enn en halv million nordmenn hadde ved utgangen av 2009 pensjonsrettigheter i KLP. 332 kommuner og fylkeskommuner hadde hele pensjonsordningen for sine ansatte i KLP ved utgangen av Det samme gjelder 25 av landets 27 statlige helseforetak, samt om lag bedrifter og organisasjoner. Sykehusleger har sin egen tariffavtalte pensjonsordning i KLP, og også sykepleierne har pensjonsordningen sin her gjennom den lovfestede pensjonsordningen for sykepleiere. KLPs ledende markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon ble opprettholdt i I løpet av året var pensjonsordningen på anbud i fire av KLPs kommunekunder. Tre av kommunene valgte å bli i KLP, mens en kommune valgte en annen leverandør fra Blant bedriftskundene har det blitt tegnet 103 nye pensjonsavtaler om offentlig tjenestepensjon, mens 32 avtaler er flyttet fra KLP. Av disse er det 12 avtaler som bare omfatter oppsatte rettigheter. Også på gruppelivsområdet er KLP markedsleder i offentlig sektor, blant kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter personer var gruppelivsforsikret i KLP ved utgangen av KLP Bedriftspensjon AS Gjennom det heleide datterselskapet KLP Bedriftspensjon AS tilbyr KLP innskudds- og foretakspensjons, med risikoytelser etter kundens valg. KLP Bedriftspensjon AS utnytter konsernets konkurransefortrinn i form av høy pensjons- og forvaltningskompetanse, lave kostnader og klar etisk profil i forvaltningen. Selskapet markedsfører tre spareprofiler, med aksjeandeler som starter på henholdsvis 70, 50 og 30 prosent. Det kan også tilbys spareprofiler med høyere eller lavere aksjeandel i tilfeller der kunden ønsker dette. I 2009 inngikk KLP Bedriftspensjon de største enkeltkontraktene til nå. Desember 2009 ble den beste måneden i selskapets historie når det gjelder antall enkeltaksepter av pensjonsavtaler. KLP Forsikringsservice AS Gjennom det heleide datterselskapet KLP Forsikringsservice AS tilbys forsikringsfaglige tjenester til de selvstendige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser. Leveranse av tjenestene gjøres i nært samarbeid med KLPs livsforsikringsdivisjon. Ved utgangen av 2009 benyttet 14 av til sammen 21 kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser KLP som sin forsikringsfaglige konsulent, og KLP opprettholder dermed posisjonen som markedsleder innen dette området. Pensjon er sparing Offentlig tjenestepensjon er en svært god pensjonsordning for de ansatte. For arbeidsgiver utgjør kostnadene knyttet til pensjonsordningen en stor del av de samlede lønnskostnadene. Pensjon er sparing, og premien i pensjonsforsikring utgjør først og fremst et anslag på sparebehovet til fremtidige pensjoner. Som pensjonsleverandør bidrar KLP til kundenes pensjonssparing gjennom konkurransedyktig avkastning på kundenes midler, markedets laveste driftskostnader, god service som følge av spesialisering mot kundesegment, solid og stabil avkastning på egenkapitaltilskuddet, samt en ansvarlig profil som fremmer bærekraftig verdiskaping. Fornøyde kunder En kundetilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2009 viser at KLP har veldig fornøyde kunder. Kundene er spesielt fornøyd med den personlige behandling de får av KLPs ansatte. Undersøkelsen viser også at kundene vil anbefale KLP til andre.

14 12 Å r s r a p p o r t Pensjonister i KLP Pensjonistrettigheter i KLP Antall forsikrede i ulike segmenter pr Uføre Alder tidligere ansatte pensjonsytelser Bedrifter Fylkeskommuner AFP Etterlatte yrkesaktive Helseforetak Kommuner Kundeservice KLP legger vekt på kundebehandling tilpasset den enkelte kunde med effektive rutiner, rask oppfølging og høy kvalitet i tjenestene. Som landets ledende tilbyder av offentlig tjenestepensjon ønsker KLP å yte service der kunden er. Alle kunder i KLP har sine faste kontaktpersoner i selskapet. Kundeteamene gir blant annet støtte til kundene i deres budsjetteringsarbeid i form av prognoser, og det sendes løpende ut oppdateringer. Kundene tilbys også omfattende informasjons- og kursvirksomhet. Alle pensjonskunder får løfte om leveranser til fastsatt tid. Fristene publiseres på klp.no som «Leveranseløftet». Dette gjelder datoer for pensjonsutbetalinger, fakturering av pensjon og gruppeliv og en rekke andre serviceleveranser. Kundene har til enhver tid tilgang til sin medlemsbestand i KLP via KLP Interaktiv. På Min Side Pensjon kan den enkelte arbeidstaker/pensjonist få utregnet sin fremtidige pensjon. Min Side Pensjon har også en selvbetjeningsfunksjonalitet der KLPs pensjonister kan få informasjon om sine pensjonsutbetalinger (pensjon, skatt, andre trekk) og fullstendig lønns- og trekkoppgave. I løpet av året har KLPs avdeling Pensjonservice betjent om lag pensjonister som samlet fikk utbetalt over 7,5 milliarder kroner i Avdelingen har hatt en sterk tilgang av saker de siste to årene og behandler om lag saker hvert år. Likevel er saksbehandlingstiden kortet ned på alle områder, også for uførepensjonister til tross for lang saksbehandlingstid i NAV. Pensjonservice er helt à jour med nye alderspensjoner og etterlattepensjon. I årlige undersøkelser svarer de aller fleste pensjonistene at de er fornøyd, til dels svært fornøyd med saksbehandlingen. HMS og et friskere arbeidsliv KLP ønsker å bidra til kompetanseheving og inspirasjon for et friskere arbeidsliv hos våre pensjonskunder. Hovedmålsettingen er å forebygge utstøting fra arbeidslivet, redusere sykefravær og uførhet, og å bidra til å skape et inkluderende arbeidsliv. I KLP får pensjonskundene råd og veiledning om hvordan de kan skape et bedre arbeidsmiljø og et tryggere arbeidsliv. KLPs HMS-team har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De ti siste årene har KLP samarbeidet med kommuner, helseforetak og bedrifter om å skape et inkluderende arbeidsliv. Dette arbeidet har gitt et unikt erfaringsgrunnlag, som vi gjerne deler med våre kunder. KLPs arbeidsmiljøpris KLP deler hvert år ut en arbeidsmiljøpris i henholdsvis helse-, kommune- og bedriftssektoren. Formålet er å premiere og vise frem de beste forebyggende, helsefremmende og arbeidsmiljøskapende tiltakene. Hver av de tre prisene er på kroner. KLP mottok i søknader fra kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som viser at utfordringene knyttet til arbeidsmiljø og god livsfasepolitikk tas på alvor. Prisen ble delt ut i januar Vinnerne av arbeidsmiljøprisen for 2009 er: Nesset kommune (Møre og Romsdal), med prosjektet «Å endre en hel bedriftskultur» Sykehuset Vestfold HF, Patologiavdelingen, med prosjektet «Mange bekker små gjør en stor å!» Nøtteliten barnehage med prosjektet «Nøtteliten på nærværstoppen» Videre satsing ambisjoner KLP jobber med å forbedre og utvide tjenestetilbudet mot arbeidsgiverkunder og deres ansatte. Gjennom helhetlig kundebehandling, engasjerte medarbeidere og en åpen dialog, er ambisjonen å få enda mer fornøyde kunder. Arbeidet med å gjøre KLP allment kjent har gitt gode resultater i 2009.

15 p e n s j o n s - o g l i v s f o r s i k r i n g i k l p 13 For dagene som kommer

16 Forebygge skader

17 e t dat t e r s e l s k a p i k l p ko n s e r n e t 15 KLP Skadeforsikring AS KLP Skadeforsikring AS er et heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse. Hovedtyngden av selskapets kunder er kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og virksomheter innenfor offentlig sektor. Selskapet har siden starten i 1993 bygget opp en solid forsikringsportefølje. KLP Skadeforsikring startet våren 2008 opp salg av private forsikringsprodukter, primært rettet mot offentlig ansatte. KLP Skadeforsikring AS har i 2009 videreført posisjonen som markedsleder innen sitt kjernemarket. Selskapet har ved utgangen av året et eller flere kundeforhold til 371 kommuner og fylkeskommuner, og over bedrifter. Selskapet har 95 ansatte. Produktspekteret KLP Skadeforsikring tilbyr skade- og personalforsikring tilpasset kommuner og fylkeskommuner, bedrifter og næringsliv knyttet til offentlig sektor, samt borettslag, sameier og buss- og transportselskaper. Selskapet forsikrer blant annet - ansatte og skoleelever - bygninger m/inventar, samt ansvar - biler og maskiner Videre tilbys private forsikringsløsninger innen områdene - bil, motorsykkel, moped og båt - hus, hytte og innbo - reiseforsikring - personlig ulykkesforsikring - kjæledyr Skadebildet Selskapet opplevde i løpet av 2009 flere større branner, noe som medfører at årets forretning innen eiendom gir et svakere bidrag til selskapets inntjening. Det forsikringstekniske resultatet for 2009 er samlet sett likevel på linje med forventet. Total skadeprosent for skadeåret 2009 var 94,8 brutto og 88,1 for egen regning. En gjennomgang av skadeavsetningene for tidligere årganger viser derimot et betydelig positivt resultat. Samlet skadeprosent for egen regning for alle bransjer ble således 66,5 prosent. Omfanget av de private forsikringsløsningene er fortsatt moderat, men det gjennomgående bildet indikerer at de risikoforutsetninger som ble lagt til grunn for beslutningen av å starte opp salget av private forsikringsprodukter, var realistiske. Årets forretning hadde en brutto skadeprosent på 64,0 prosent. Kundeservice Tilbakemeldinger fra kundene viser at de opplever at KLP Tilbakemeldinger fra kundene viser at de opplever at KLP Skadeforsikring har enkle produktbeskrivelser og høy kvalitet og service i kundearbeidet. Selskapet er opptatt av å tilfredsstille krav fra kundene og at man kan gi en merverdi i form av effektive systemer, god kundeservice og rådgivning. I KLP Skadeforsikring får den enkelte kommune- og næringslivskunde sin egen kontaktperson. Løpende vedlikehold av kundenes poliser håndteres i en egen kundeserviceavdeling, for å sikre kundene best mulig tilgjengelighet og service. Personkundene betjenes av et eget salgskorps hvor medarbeiderne håndterer alle kundehenvendelsene direkte. Det er i løpet av 2009 utviklet en forenklet kunde-web som gjør det lettere for arbeidsgiverkundene å få en oversikt over alle forsikringene i selskapet. Det legges opp til å gi kundene en enda bedre løsning for selvadministrasjon av sine forsikringsbehov. Samarbeidspartnere innen skadeforebyggende arbeid KLP Skadeforsikring har i 2009 videreført samarbeidet om systematisk sikkerhetsforvaltning med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap og Norsk Brannvernforening. Det er gjennomført en rekke landsdekkende kurs for eiendomsforvaltere og disse har blitt svært godt mottatt av deltakerne. I oppfølgingen vil det bli satt søkelys på en helhetlig risikotankegang rundt kommunale bygg hvor eiere, bruker og eiendomsforvalterne sammen skal jobbe for å redusere risikoen i bygningsmassen. Trygg Trafikk og KLP Skadeforsikring har i samarbeid utarbeidet en veileder som gjør hverdagen enklere for kommunale saksbehandlere, foreldre og fylkeskommunale ankesaksbehandlere i forhold til Opplæringslovens bestemmelser om barns rett til

18 16 Å r s r a p p o r t fri skoleskyss når skolevegen er særlig farlig eller vanskelig. Samarbeidet har ledet til «KLP Skadeforsikrings trafikksikkerhetspris». Denne deles ut første gang i juni Samarbeidet med Trygg Trafikk vil bli videreført i HMS-system for avløpsanlegg har vært et vellykket prosjekt i samarbeid med Norsk Vann. Et opplæringsprogram for alle deler av HMS-arbeidet ved et avløpsanlegg er etablert og tatt i bruk. Kapitalforvaltning KLP Skadeforsikring forvalter 3,0 milliarder kroner (2,8). Forvaltningen av selskapets finansplasseringer er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning AS, et søsterselskap i KLP konsernet. KLP Skadeforsikring har en stor andel av sin forretning innenfor personskaderelaterte bransjer. I slike langhalede bransjer tar det mange år før erstatningene er endelig fastsatt og utbetalt. Dermed bygges det opp betydelige erstatningsavsetninger. Finansinntektene utgjør en stor andel av selskapets verdiskapning. Mye av den negative kursutviklingen i 2008 ble reversert i Året ble i så måte et svært godt år med avkastning på finansielle investeringsmidler på 8,3 prosent. Aksjer ble den beste aktivaklassen med 35,1 prosent avkastning i Urealisert verdiendring for totalporteføljen var på 103,5 millioner kroner i 2009 (-103,9). Nøkkeltall for KLP Skadeforsikring I millioner kroner Forfalt premie brutto 608,9 573,8 Erstatningskostnader brutto 447,8 405,1 Resultat før skatt 216,9 34,7 Egenkapital 743,6 679,2 Sum eiendeler 3 262, ,3 Resultat KLP Skadeforsikring hadde i 2009 et overskudd før skatt på 216,9 millioner kroner (34,7 i 2008). Etter skatt var resultatet 191,8 millioner kroner (-4,3 i 2008). Det gode resultatet kommer som følge av godt finans resultat kombinert med høyt avviklingsresultat. Framtidsutsikter KLP Skadeforsikring er et solid selskap med sunn økonomi. Resultat utviklingen de siste årene innebærer at selskapet har ressurser til å møte påregnelige negative utslag i framtidige skadeforløp. Næringen har opplevd en høst med rekordmange anbudsutlysninger i offentlig sektor. Konkurransen har vært sterk gjennom hele året, noe som for selskapet har ført til en nedgang i bestanden på yrkesskade forsikringer. For øvrige bransjer er det en moderat vekst. Innenfor bedriftsmarkedet opplever selskapet fortsatt en god tilgang av kunder. Selskapet har tilbakelagt det første hele kalenderåret med skadeforsikring til personmarkedet. Den første kundeundersøkelsen i dette forretningsområdet ble gjennomført i mai 2009, og viste en meget høy grad av kundetilfredshet. Når forsikringsresultatene i tillegg er positive, er det gode forutsetningene for videre vekst i Privatmarkedet for skadeforsikringer betegnes som sterkt konkurranseutsatt. Antall kunder via web ventes å være jevnt stigende som resultat av økt kjennskap til KLP og den generelle utviklingen i markedet mot større grad av selvbetjente kunder.

19 e t dat t e r s e l s k a p i k l p ko n s e r n e t 17 Den beste partner

20 18 Å r s r a p p o r t KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning forvaltet ved utgangen av året 176 milliarder kroner for morselskapet og eksterne kunder. Dette er en økning på 22 milliarder kroner fra Hoveddelen av midlene er forvaltet på vegne av Kommunal Landspensjonskasse og datterselskapene i KLP-konsernet. De to selskapene utgjør KLPs forvaltningsmiljø innenfor verdipapirer og tilbyr et bredt spekter av investerings- og forvaltningstjenester for offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. KLP Fondsforvaltning tilbyr også kostnadseffektive fond til personmarkedet. Forvaltningsselskapenes overordnede målsetting er å gi kundene en konkurransedyktig avkastning i forhold til forhåndsdefinerte risikorammer. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning har et nært samarbeid basert på en effektiv oppgave- og ansvarsdeling. Kapitalforvaltningsselskapet forestår all forvaltning med tilhørende funksjoner knyttet til oppgjør, risikoovervåkning, rapportering, rådgivning og IT. Fondsforvaltningsselskapet har ansvar for markedsarbeidet. Samarbeidet mellom selskapene er regulert gjennom forretningsmessige avtaler Kapitalforvaltning KLP Kapitalforvaltning er ett av Norges største kapitalforvaltningsselskaper. I KLP Kapitalforvaltning er forvaltningsvirksomheten organisert i to områder med ulik tilnærming til sin investeringsvirksomhet; indeksnær forvaltning og aktiv forvaltning. Indeksnær forvaltning har som formål å gi en eksponering i aksje- og obligasjonsmarkedet mest mulig kostnadseffektivt. Målsettingen er å gi en avkastning likest mulig markedet. KLP har derfor utviklet metoder og prosesser som gjør det mulig å drive indeksnær forvaltning med meget lave kostnader. Seksjonen for aktiv forvaltning har som oppgave å forvalte spesialiserte verdipapirporteføljer hvor hensikten er å velge enkeltpapirer eller bransjer som har en bedre utvikling enn gjennomsnittet i markedet for på den måten å skape en meravkastning. I denne seksjonen forvaltes tradisjonelle aksje- og obligasjonsporteføljer, samt KLPs virksomhet i hedgefond som er basert i Irland. For å forvalte porteføljeene hensiktsmessig er det innført avanserte tilpassede modeller og systemer, samt gitt opplæring. Fondsforvaltning KLP Fondsforvaltning forvaltet 23 fond ved utgangen av 2009, fordelt på ni rentefond, to aktive aksjefond og tolv indeksnære aksjefond. Samlet forvaltningskapital var 37 milliarder kroner, hvorav 11 milliarder kroner ble forvaltet på vegne av eksterne investorer og personkunder ved utgangen av Forvaltning for eksterne investorer og personkunder har vokst i flere år. I 2009 var veksten 50 prosent. Veksten er drevet av institusjonelle investorer som velger å investere i KLPs fondsprodukter. Forvaltningsmandatene vinnes i konkurranse med både norske og utenlandske forvaltningsmiljøer. Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra konserneksterne kunder utgjorde 2,2 milliarder kroner i KLPs verdipapirfond har gjennom denne veksten økt sin markedsandel i markedet for verdipapirfond. KLP Fondsforvaltning har både institusjonelle kunder og personkunder. Totalt er det nærmere 3000 kundeforhold i fondene. De institusjonelle kundene er klart største gruppering målt etter forvaltningskapital. Ansvarlige investeringer KLP er en ansvarlig samfunnsaktør som ønsker å bidra til langsiktig verdiskaping og bærekraftig utvikling. Gjennom sitt medlemskap i FN Global Compact har selskapet forpliktet seg til å ta hensyn til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø, antikorrupsjon og etikk i hele sin virksomhet. Siden 2002 har KLP hatt en ansvarlig investeringsstrategi. Åpenhet har vært grunnleggende for denne strategien. Hvert halvår offentliggjør KLP hvilke selskaper som utelukkes fra selskapets investeringer og på hvilke grunnlag. Totalt var 47

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Økonomisk rapport 2012 Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Utvikling siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2011 2010 2009 2008 2007 Resultat før skatt 653 515 776 348 652 Forvaltningskapital 291 784 271 736

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Økonomisk rapport 2011. Bilag til KLP Magasinet 3/2011

Økonomisk rapport 2011. Bilag til KLP Magasinet 3/2011 Økonomisk rapport 2011 Bilag til KLP Magasinet 3/2011 postboks 400 sentrum 0103 oslo Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 10, 0191 oslo telefon 22 03 35 00 telefaks 22 03 36 00 klp@klp.no www.klp.no KLP

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007 Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007 16. mai 2007 Hovedpunkter Stødige resultater finansielle resultater gir en god start på 2007 Stor aktivitet i fast eiendom, gjennomført kjøp av Postens Terminalbygg

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 04. mai 2011 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 2. februar 217 Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse.

åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. KLP årsrapport 2010 åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. De ansattes bidrag skulle visualisere KLPs kjerneverdier,

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. februar 2012 Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Økonomisk rapport 2013. Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no

Økonomisk rapport 2013. Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no Økonomisk rapport 2013 Dette bilaget er et sammendrag av s årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no økonomisk rapport 2013 Side 3 Vekst og gode resultater Økende levealder krever

Detaljer

klps utvikling siste 5 år

klps utvikling siste 5 år Årsrapport 2007 klps utvikling siste 5 år Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 1) Kapitalavkastning I 7,5% 6,6 % 5,7 % 6,0 % 6,9 % 2) Kapitalavkastning II 6,7% 7,6 % 8,0 % 6,9 % 8,2 % 3) Kapitalavkastning

Detaljer

KLPs utvikling siste 5 år

KLPs utvikling siste 5 år Årsrapport 2008 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2008 2007 2006 2005 2004 Premieinntekter 21 993 18 335 15 294 12 800 13 485 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 651 868 591 516 479

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2007 17. august 2007 Solide resultater første halvår Gode aksje- og eiendomsmarkeder bidrar til høy avkastning på pensjonsmidlene Styrking av resultat før fordeling

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo, 12. februar 2010 KLP-konsernet. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2009 Foreløpig og urevidert årsregnskap 2009

Oslo, 12. februar 2010 KLP-konsernet. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2009 Foreløpig og urevidert årsregnskap 2009 Oslo, 12. februar 2010 KLP-konsernet Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2009 Foreløpig og urevidert årsregnskap 2009 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Kommunal Landspensjonskasse - KLP Resultatregnskap

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2011 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008

15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008 15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008 1 Utfordrende første kvartal Solid bokført avkastning 1,7 prosent og overskudd til fordeling på 2 012 millioner kroner i et vanskelig finansmarked

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

13. november 2008 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2008

13. november 2008 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2008 13. november 2008 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2008 1 KLP opprettholder soliditet i et vanskelig finansmarked: Kapitaldekning 12,6 prosent Kjernekapitaldekning 9,2 prosent Solvensmargindekning

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Oslo, 12. mai 2016. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 12. mai 2016. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 12. mai 216 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 22. april Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2010 KLP-konsernet

Oslo, 22. april Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2010 KLP-konsernet Oslo, 22. april 2010 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2010 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Oslo, 22. februar 2013. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 22. februar 2013. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 22. februar 2013 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall KLP årsrapport 2011 Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad KLP inviterte i 2011 til en fotokonkurranse, der KLP-ansatte skulle visualisere temaene

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2017

Resultat for andre kvartal 2017 Resultat for andre kvartal 2017 21. august 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS 5,2 prosent avkastning for kundene Konsernresultat var 249 millioner kroner i andre kvartal 2017, mot 301

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Oslo, 13. mai 2015 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Oslo, 2. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 2. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 2. november 2011 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer