klps utvikling siste 5 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "klps utvikling siste 5 år"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2

3 klps utvikling siste 5 år Nøkkeltall ) Kapitalavkastning I 7,5% 6,6 % 5,7 % 6,0 % 6,9 % 2) Kapitalavkastning II 6,7% 7,6 % 8,0 % 6,9 % 8,2 % 3) Kapitalavkastning III 5,4% 5,2 % 7,5 % 7,7 % 10,7 % Gjennomsnittsrente 7,5% 6,6 % 5,7 % 6,0 % 7,0 % Kapitaldekning 12,1% 14,1 % 12,1% 14,0 % 16,2 % Solvensmargindekning pr % 220% 181% 175% 171% 5) Samlede administrasjonskostnader - i % av premieinntekter ( ekskl tilflyttede midler) 4,7% 3,9% 4,0% 3,6% 3,4% - i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 0,47% 0,36% 0,35% 0,36% 0,36% - i % av gjennomsnittlig kundefond 0,52% 0,40% 0,38% 0,38% 0,38% 5) Driftskostnader kollektiv pensjon - i % av premieinntekter ( ekskl tilflyttede midler) 4,7 % 3,8 % 4,0 % 3,5 % 3,4 % - i % av gjennomsnittlig kundefond 0,52% 0,39% 0,37% 0,38% 0,37% Hovedtall - mill kroner Resultat Premier ekskl tilflyttede midler Netto til/fraflytting Netto inntekter av finansielle eiendeler Erstatninger ekskl. fraflyttede midler Endring i forsikringsmessige avsetninger ) Forsikrings- og finansrelaterte adm.kostnader ) Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader Til (-)/fra (+) kursreguleringsfond Driftsresultat Ekstraordinære poster Resultat før fordeling Til (-)/fra (+) tilleggsavsetninger Midler tilført forsikringskunder Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Resultatanalyse Renteresultat Risikoresultat Andre forhold ) Administrasjonsresultat Eiendeler Bygninger og andre faste eiendommer Anleggsobligasjoner Utlån Aksjer omløp Obligasjoner Sertifikater Andre finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger herav tilleggsavsetninger Gjeld Sum egenkapital og gjeld ) Kapitalavkastning I : Årets regnskapsførte finansinntekter etter årets avsetning til/overføring fra kursreguleringsfond 2) Kapitalavkastning II : Årets regnskapsførte finansinntekter før årets avsetning til/overføring fra kursreguleringsfond 3) Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning II med tillegg av urealiserte verdiendringer i regnskapsperioden på obligasjoner som holdes til forfall 4) Inntekter og kostnader vedr. spesialavtale for utbetaling av AFP-pensjoner og netto resultat av gjenforsikring 5) Inkludert engangskostnad i 2007 ved nullstilling av pensjonskorridor på grunn av overgang til IFRS i konsernregnskapet Antall Aktive medlemmer Pensjonister Antall medabeidere i livselskapet Antall ansatte i konsernet

4 for dagene som kommer Pensjon og forsikring handler om menneskers velferd. Økonomisk trygghet er en av de viktigste forutsetningene for et godt liv for dagene som kommer. KLP skal være en lyttende og dialogorientert samarbeidspartner og levere trygge og konkurransedyktige finansog forsikrings-tjenester. Vi skal sikre ansatte og pensjonister økonomisk trygghet som kan gi gode livsbetingelser ved høy alder, ved sykdom, skade og uførhet. Det handler om å forvalte et bærekraftig pensjonssystem. KLP ønsker å imøtekomme kundenes behov, levere kvalitet, ha lave kostnader og drive lønnsomt. Vår ambisjon er å være en inspirasjonskilde og konstruktiv samarbeidspartner for alle våre kunder og samarbeidspartnere.

5 innhold Nøkkeltall Omslag Hendt i Konsernsjefen har ordet 5 Dette er KLP 6 Pensjons- og livsforsikring 11 Skadeforsikring 14 Kapital- og fondsforvaltning 16 Eiendom 18 Slik styres og ledes KLP 20 Styrets årsberetning 24 Økonomi Resultatregnskap KLP 37 Balanse KLP 38 Kontantstrømoppstilling KLP 40 Noter KLP 41 Resultatregnskap Konsern 94 Balanse Konsern 95 Kontantstrømoppstilling Konsern 96 Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 97 Noter Konsern 98 Revisjonsberetning 157 Erklæringer 158 Tillitsvalgte og konsernledelse 161

6 hendt I 2007 Januar Arbeid til alle med en halv million syke og uføre på gangen 18. januar arrangerte KLP sin årlige Januarkonferanse. Temaet var Arbeid til alle med en halv million syke og uføre på gangen. Fornøyde vinnere av arbeidsmiljøprisen KLP delte ut selskapets årlige arbeidsmiljøpris. Nytt av året er at det ble delt ut tre priser på kroner hver; en for kommunene, en for helseforetakene og en for bedriftene. Aurskog Høland kommune fikk kroner, Sykehuset Telemark kroner og kroner hver til Sauherad Kirkelige Fellesråd og Øyane Sykehjem. KLP kjøper Hell Hotell Den første eiendommen KLP Eiendom AS kjøpte i 2007 var Hell Hotell på Stjørdal i Nord-Trøndelag, like ved Trondheim Lufthavn, Værnes. Rica Hell Hotell har siden åpningen i 1987 vært Midt-Norges ledende konferansehotell. Februar KLP kjøper Postterminalen i Oslo KLP Eiendom kjøpte den såkalte Lavblokken av Posten, midt i Oslo sentrum. Investeringen i dette bygget vil ytterligere befeste KLPs posisjon i området rundt Oslo S. Eiermøter Fra februar til mai gjennomfører Kommunal Landspensjonskasse eiermøter over hele landet. Mars 3,6 milliarder tilbake til kundene KLP leverer et meget tilfredsstillende resultat for For året som helhet oppnådde KLP et bokført overskudd på millioner kroner. Dette gjør at KLP kan tilbakeføre hele 3,6 milliarder kroner til kundenes premiefond. Først med seniorlån over hele landet Som første lånegiver i Norge tilbyr KLP produktet Litt Extra over hele landet. Produktet er rettet mot personer over 60 år som har opparbeidet formue i egen bolig. Pensjonsforlik på Stortinget Regjeringen og opposisjonspartiene med unntak av FrP har blitt enig om fremtidens alderspensjon i folketrygden. Pensjonsforliket slår også fast at offentlig tjenestepensjon skal videreføres. April Generalforsamling i KLP Generalforsamlingen vedtok i april styrets forslag til resultatdisponering. For 2006 ble det avsatt 3,6 milliarder kroner til kundenes premiefond og 1,3 milliarder kroner til tilleggsavsetninger overskuddet på 169 millioner kroner ble overført til KLPs egenkapitalfond. Mai KLP blir norsk partner for Carbon Disclosure Project KLP blir norsk partner i prosjektet Carbon Disclosure Project (CDP). Dette er et prosjekt der 315 av verdens største institusjonelle investorer har gått sammen for å påvirke selskaper til å rapportere om deres klimapåvirkning. KLP beslutter flytting til Bjørvika KLP har besluttet at konsernets nye hovedkontor skal legges til Bjørvika i Oslo. Bjørvika er en bydel i meget positiv utvikling, og vil i løpet av noen år fremstå som den mest attraktive bydelen for kontoretablering. Juni KLP ekskluderer tre nye selskaper KLP har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier. Tre nye selskaper blir nå ekskludert; Sodexho Alliance, Monsanto og Grupo Ferrovial/Budimex. Juli KLP har høyest verdiskaping Analysen KLP målt mot andre pensjonstilbydere viser blant annet at KLP har administrasjonskostnader som er halvparten av konkurrentenes. Dette alene innebærer en kostnadsbesparelse for KLPs kunder på 625 millioner kroner. I tillegg sparer KLPs kunder, som også er selskapets eiere, et vel så stort beløp på at KLP ikke har eksterne eiere. August Opprettholder god rating KLP fikk i august bekreftet sin kredittvurdering fra Standard & Poor s på A- med stabile utsikter. Kredittvurderingsbyrået har foretatt kredittvurdering av KLP siden September KLP lanserer ny grafisk profil KLP presenterer sin nye grafiske profil. Profilen skal reflektere våre verdier og KLP som en moderne finansinstitusjon og et tradisjonsrikt tjenestepensjonsselskap. Lønns- og pensjonistoppgjøret i havn Både lønns- og pensjonistoppgjør er i havn. Veksten i folketrygdens grunnbeløp og lønnsveksten ble høyere enn forventet. Forsikringsfondene i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser må oppjusteres som følge av de pensjonsforpliktelsene arbeidsgiver har overfor ansatte og pensjonister. Oktober KLP signerte FNs prinsipper for ansvarlige investeringer KLP signerte FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Som en ansvarlig investor og eier er KLP opptatt av å ta miljømessige og sosiale hensyn når vi investerer. Dette er en viktig del av selskapets nylig vedtatte eierprinsipper. KLP arrangerer klimaseminar i Oslo KLP er norsk partner for Carbon Disclosure Project (CDP). Hvert år stiller Carbon Disclosure Project et antall klimarelaterte spørsmål til verdens 500 bedrifter samt til ytterligere et stort antall bedrifter i ulike regioner. KLP er norsk partner i prosjektet. Rapporten viser at flertallet av store norske bedrifter viser at de har klimautfordringene høyt på dagsorden, selv om konkret handling ofte ligger noe etter. Bjørn Kristoffersen gikk bort Etter lengre tids sykdom sovnet tidligere konsernsjef Bjørn Kristoffersen inn onsdag 24. oktober på Ullevål Universitetssykehus. Bjørn Kristoffersen ledet KLP gjennom en spennende periode med sterk vekst. Han bidro til å utvikle og etablere flere solide forretningsområder i KLP-konsernet. November KLP Pensjonsforsikring blir KLP Bedriftspensjon Datterselskapet KLP Pensjonsforsikring AS vedtok å skifte navn til KLP Bedriftspensjon AS. Bakgrunnen for navneendringen er å unngå forvekslinger i markedet om hvilke produkter selskapet tilbyr. Desember Rekordutbetaling til KLP-pensjonister KLP setter ny utbetalingsrekord i Brutto er det utbetalt om lag 6,6 milliarder kroner i pensjoner i Den rekordhøye utbetalingen er en økning på om lag ti prosent i forhold til året før. Samtidig synker antallet søknader om uførepensjon. To nye selskaper ekskludert To nye selskaper ble ekskludert fra KLPs investeringsportefølje fra og med desember; Alstom og Wesfarmers. Samtidig får to selskaper igjen innpass i porteføljen etter å ha ryddet opp i kritikkverdige forhold. 2 3

7 Konsernsjefen har ordet Tidenes største tilbakeføring KLP leverer et godt resultat for God avkastning, lave kostnader og styrket kundebetjening skaper verdier for våre kunder. KLP opplever sterk vekst og har gode markedsutsikter. Med kundene som eiere kan vi opprettholde en svært lønnsom forretningsmodell som gir konkurransekraft. Verdiskapingen i selskapet kommer våre kunder og eiere til gode, både direkte i form av tilbakeføring av overskudd og indirekte ved styrking av selskapets reserver og soliditet. De gode økonomiske resultatene i 2007 setter KLP i stand til å tilbakeføre 3,6 milliarder kroner til kundenes premiefond i Dette er gode nyheter for helseforetak, bedrifter og kommuner med en presset likviditet. KLPs eiendomsinvesteringer har vært den viktigste bidragsyteren til den gode utviklingen. I 2007 var avkastningen på hele 24,2 prosent. KLP forvalter nå nær 200 milliarder kroner. Det er en dobling på syv år. Et nytt og gledelig trekk er det at kapitalforvaltning på vegne av kunder utenfor KLP-konsernet økte med 80 prosent i løpet av Pensjonskasser og livsforsikringsselskaper ser at KLP kan tilby god avkastning og lave kostnader. Dette er en tillitserklæring og bekrefter at vi er konkurransedyktig på dette sentrale området i forretningsdriften. Ny forsikringslov trådte i kraft 1. januar Arbeidet med å tilpasse KLPs produkter og tjenester har krevd stor innsats i selskapet. Ulike kapitalforvaltningsprofiler er utviklet i dialog med våre kunder, som ved den nye loven nå selv kan påvirke forvaltningen av egne pensjonsmidler. Loven innebærer også at forsikringsselskapene ikke lenger kan ta en del av den avkastning som oppnås ved forvaltning av kundenes pensjonsfond. Alle kostnader for kundene må faktureres i forkant. Med markedets laveste kostnadsnivå, er dette noe vi i KLP ser frem til. Vi ser gode resultater i 2007 av årelangt markedsarbeid. KLPs solide markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon opprettholdes. Det var flere kommuner som vurderte å flytte til KLP enn det var kunder som vurderte å forlate oss i Dette til tross for at 333 av 430 kommuner er i KLP. Vi opplever gledelig vekst fra helseforetakene, og en jevn tilstrømming av nye bedriftskunder. Også øvrige virksomheter i KLP går godt. KLP Skadeforsikring har opprettholdt sin solide markedsposisjon innen yrkesskade og tingsskade, og vi har aldri opplevd så stor tegning fra institusjonelle investorer i våre verdipapirfond. KLP lanserte høsten 2007 ny grafisk profil. Det handler ikke bare om å skifte farge og logo. KLPs kunder, medlemmer og offentligheten vil oppleve et selskap som lener seg mer fremover, og er mer synlig og moderne i sin kommunikasjon. Kundevennlige løsninger og gode betjeningsrutiner er viktig for KLP. Det er brukes store ressurser på å videreutvikle produkter og kundesystemer. Utvikling og salg av nye skadeforsikringsprodukter, nye pensjonsprodukter, samt utlån- og fondsforvaltningsprodukter, gir selskapet en bredere plattform for forretningsmessig vekst og lønnsom drift i årene som kommer. Konsernsjef Sverre Thornes 5

8 dette er KLP Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskaper med en forvaltningskapital på 194,5 milliarder kroner. Konsernet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor. Det største produktområdet er kollektiv pensjonsforsikring, hvor KLP tilbyr offentlig tjenestepensjon, foretakspensjon og innskuddspensjon. I tillegg tilbyr konsernet gruppelivs- og skadeforsikring, lån, fonds- og kapitalforvaltning. Forretningsidè KLP skal være et finanskonsern som leverer trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor og virksomheter med en tilknytning til denne. Mål KLP arbeider for å imøtekomme kundenes behov, drive lønnsomt og levere kvalitet i alle tjenester. Selskapets overordnede mål, er å skape verdier for selskapets kunder og eiere på en økonomisk god og samfunnsmessig ansvarlig måte. KLP Skadeforsikring AS KLP Eiendom AS Kommunal Landspensjonskasse KLP Fondsforvaltning Marked og datterselskaper KLP er markedsleder i det offentlige pensjonsmarkedet. Ved inngangen til 2008 har 333 kommuner og fylkeskommuner sin pensjonsordning i selskapet. Det samme gjelder om lag 2300 bedrifter og 30 helseforetak. Selskapets pensjonsordninger omfatter mer enn yrkesaktive og nær pensjonister. I tillegg har mer enn medlemmer en pensjonsrettighet fra tidligere arbeidsforhold. Foruten morselskapet Kommunal Landspensjonskasse består konsernet av seks datterselskap. - KLP Skadeforsikring AS er den ledende leverandøren av tingskadeforsikring til norske kommuner. - KLP Eiendom AS er utvikler og forvalter av eiendom i Norge og Danmark. - KLP Fondsforvaltning AS og KLP Kapitalforvaltning ASA er en betydelig forvalter. Selskapene opplever god vekst også som forvalter for eksterne kunder. KLP Bedrifspensjon AS KLP Forsikrings- Service AS - KLP Forsikringsservice AS er ledende leverandør av pensjonskassetjenester til kommunal sektor. - KLP Bedriftspensjon AS tilbyr foretakspensjon og innskuddspensjon til bedrifter i både privat og offentlig sektor. Fornøyde kunder At kundene er godt fornøyd med KLP viser resultatet fra kundetilfredshetsundersøkelser som gjennomføres jevnlig, senest av TNS Gallup i Kundetilfredshetsundersøkelsen er nærmere omtalt under Pensjon- og livsforsikring i KLP. Lønnsomt å være eier i KLP KLPs selskapsform gir flere fordeler. Kundene til KLP stiller selv med egenkapital og er også eiere av selskapet. Dette gir god avkastning og store påvirkningsmuligheter. I 2007 var den bokførte avkastningen av kundefondene 7,5 prosent. Egenkapitalen i selskapet forvaltes sammen med kundefondene, og har derfor hatt den samme gode avkastning. Avkastningen på både egenkapitaltilskuddet og kundefondet tilfaller kundene og sendes ikke til eksterne eiere. Risikoen for egenkapitalinnskuddet Visjon KLPs visjon: Den beste partner for dagene som kommer er et langsiktig mål for alle deler av selskapet virksomhet. Verdier Dialogen mellom kundene og KLP skal være preget av selskapets verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert. er relativt lav på grunn av god soliditet og en investeringsstrategi som innebærer at egenkapitalen skjermes. I tillegg til den direkte avkastningen, er det ytterligere et lønnsomhetsaspekt ved å ha egenkapital i KLP. Alternativet til å være eier i det gjensidige KLP, er å betale et betydelig beløp i fortjeneste/ utbytte til eierne av et aksjeselskap. Når eksterne eiere skal ha betalt, gjøres dette gjennom fratrekk av avkastningen (rentene) fra kundenes pensjonsfond, og utgjør vanligvis om lag 0,4-0,5 prosent av kundefondene. Besparelsen ved å slippe å betale fortjeneste/utbytte til eksterne aksjonærer, tilsvarer rundt 20 prosent målt i forhold til egenkapitalinnskuddet i KLP. I tillegg får som nevnt egenkapitalen sin egen andel av selskapets totalavkastning, som i fjor var på 7,5 prosent. Å være kunde og eier i KLP gir derfor god gevinst. Hvordan investerer KLP pensjonsmidlene KLPs investeringsstrategi legger vekt på å oppnå stabil og konkurransedyktig avkastning. Investeringsporteføljen er satt sammen med tanke på å oppnå meravkastning og å utnytte selskapets risikokapital. Strategien gir en investeringsprofil som med stor grad av sikkerhet vil styrke selskapets mulighet til å kunne gi pensjonskundene en god avkastning over tid. KLP hadde i 2007 en sammensetning av sine investeringer hvor rundt 25 prosent er investert i aksjemarkedene hvor både fortjenestemulighet og risiko forbundet med investeringene er størst. Nær 50 prosent er plassert i stabile investeringsobjekt som gir en god løpende avkastning. Det dreier seg om obligasjoner som holdes til forfall, utlån med god sikkerhet og investeringer i høykvalitets eiendom med lange kontrakter. Den øvrige finansporteføljen består i hovedsak av omløpsobligasjoner og pengemarkedsplasseringer. KLP overvåker sitt risikobilde løpende og vurderer behovet for å redusere de mest risikoutsatte finansinvesteringene i fallende markeder, mens gode markeder gir frihet til å øke risikoen i porteføljen. 6 7

9 "KLP er en ansvarlig investor og eier som tar miljømessige og sosiale hensyn i investeringene. Samfunnsansvar KLP er bevisst sin viktige samfunnsrolle som leverandør av trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor og tilknyttede virksomheter, og tar samfunnsansvar på en rekke områder. KLP er en ansvarlig investor og eier som tar miljømessige og sosiale hensyn i investeringene. For alle investeringer i KLP er det utviklet en overordnet strategi som setter samfunnsansvar inn i en strategisk og operasjonell sammenheng. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av selskapets verdigrunnlag. KLPs strategi er todelt. For det første handler det om å utelukke selskaper som bryter med KLPs investeringskriterier fra vårt investeringsunivers. Videre handler det om å ta et ansvar for å påvirke de selskaper vi investerer i til en positiv utvikling. Det kontrolleres jevnlig at investeringene i KLP ikke bryter med etiske minimumskrav. KLP signerte i 2002 prinsippene i FNs Global Compact. Dette innebærer en forpliktelse til å ta hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og forretningsmessige forhold. Ved utgangen av 2007 var 41 selskaper ekskludert fra KLPs investeringsporteføljer. I 2007 undertegnet KLP også FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. KLP ble i 2007 norsk partner i prosjektet Carbon Disclosure Project (CDP). Dette er et prosjekt der 315 av verdens største institusjonelle investorer har gått sammen for å påvirke selskaper til å rapportere om deres klimapåvirkning. KLP har støttet CDP siden 2002, men et partnerskap innebærer en ytterligere forpliktelse i forhold til å tilrettelegge for kunnskapsspredning. Som CDP-partner vil KLP spesielt bidra til at også norske selskaper rapporterer om sin klimastrategi og sine klimautslipp. KLP vedtok også en egen miljøpolicy i 2007, og har som mål å miljøsertifisere hele konsernet. KLP Skadeforsikring har allerede startet sin prosess mot å bli Miljøfyrtårn. KLP utgir i 2007 en egen samfunnsansvarsrapport for tredje gang. Her blir de ulike resultatene og tiltakene i 2007 nærmere omtalt, og en handlingsplan for 2008 presenteres. Antall ansatte i KLP-konsernet: Kapitalforvaltning og fond Eiendom KLP Skadeforsikring AS Liv og pensjon Global Compacts 10 prinsipper 1. Støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter innen de områder bedriften opererer 2. Sikre at selskapet ikke medvirker til brudd mot menneskerettighetene 3. Anerkjenne foreningsfriheten og retten til å føre kollektive forhandlinger 4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid 5. Fjerne bruken av barnearbeid 6. Avskaffe diskriminering i sysselsetting og yrke 7. Støtte føre var -prinsippet i miljøspørsmål 8. Ta initiativ til å fremme miljøansvar 9. Oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi 10. Bekjempe all form av korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelser KLP ble etablert som en "forvaltet" kasse inn under Norsk Kollektiv Pensjonskasse. Stortinget fatter vedtak om innføring av folketrygden. KLP passerer 1 milliard i forvaltningskapital. KLP fikk egen konsesjon som forsikringsselskap, og Felles kommunal pensjonsordning opprettes samme år. KLP utvider sitt produktspekter med gruppeliv og ulykkesforsikring for kommuneansatte. KLP Skadeforsikring etableres. Kjøper Nora Eiendom og KLP Eiendom etableres. Nora eiendom skifter navn til KLP Eiendom. KLP kjøper NKB Fondsforvaltning AS, senere KLP Fondsforvaltning AS. KLP Kapitalforvaltning ASA blir opprettet under navnet KLP Aktiv Forvaltning ASA. KLP passerer 100 milliarder i forvaltningskapital. KLP Bedriftspensjon AS etableres, og KLP utvider sitt produktspekter ytterligere. 8 9

10 PENSJONs- OG LIVSFORSIKRING KLP er den ledende leverandør av offentlige pensjonsordninger til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tilknytning. KLP har også gode ordninger for innskuddspensjon og foretakspensjon til bedrifter som ikke er omfattet av tariffavtale eller har krav om offentlig tjenestepensjon, og er markedsledende innen pensjonskasse-tjenester til kommunal sektor. Offentlig tjenestepensjon Hver 8. nordmann hadde ved utgangen av 2007 pensjonsrettigheter i KLP. 337 kommuner og fylkeskommuner hadde pensjonsordningen for sine ansatte i KLP pr (333 pr ). Det samme gjelder 30 statlige helseforetak, samt om lag bedrifter og organisasjoner. I tillegg har sykehusleger sin egen pensjonsordning i KLP, og det er også KLP som driver den lovbestemte pensjonsordningen for sykepleiere. Markedsarbeidet har gitt gode resultater i 2007 og KLPs markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon ble opprettholdt. I løpet av 2007 valgte to kommuner og en fylkeskommune annen leverandør. I tillegg har en kommune valgt å etablere egen pensjonskasse, med KLP som leverandør av alle tjenester. Blant bedriftskundene har det vært stor kundetilgang, med 118 nye pensjonsavtaler. Antall forsikrede i ulike segmenter pr Kommuner Statlige helseforetak Bedrifter og organisasjoner Fylkeskommuner På gruppelivsområdet er KLP markedsleder i offentlig sektor, både blant kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter. Ved utgangen av 2007 ble det satt ny rekord i KLP med forsikrede. KLP Forsikringsservice AS KLP Forsikringsservice AS er et heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse, og har helt siden opprettelsen i 1967 vært markedsledende tjenesteleverandør til de selvstendige kommunale og fylkeskommunale pensjonskassene. KLP Forsikringsservice tilbyr varierende grad av forsikringsfaglige tjenester, alt etter hva den enkelte pensjonskasse ønsker. I 2007 har KLP Forsikringsservice AS levert en nøkkelferdig pensjonskasseløsning til en kommune som har etablert sin egen pensjonskasse. Alle tjenestene utvikles og leveres i nært samarbeid med KLPs livsforsikringsdivisjon, som innehar markedets største kompetansemiljø for offentlig tjenestepensjon. Ved utgangen av 2007 benytter ca 70 prosent av alle kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser KLP Forsikringsservice AS som sin forsikringsfaglige konsulent, og selskapet har dermed opprettholdt sin posisjon som markedsleder. KLP Bedriftspensjon AS KLP Bedriftspensjon AS har siden opprettelsen i 2006 vist seg som en konkurransedyktig leverandør av pensjonsordninger til bedrifter i både offentlig og privat sektor. Gjennom selskapets virksomhet er KLP-konsernet en totalleverandør av tjenestepensjonsprodukter. KLP Bedriftspensjon AS satsingsområde er innskudds- og foretakspensjon, kombinert med varierende grad av risikoytelser etter kundens valg. Satsingen på innskuddspensjon gjør KLP til en mer komplett tjenestepensjonsleverandør. KLP Bedriftspensjon AS utnytter konsernets konkurransefortrinn i form av høy pensjons- og forvaltningskompetanse, lave kostnader og klar etisk profil i kapitalforvaltningen. 11

11 stolte vinnere: Bamble kommune var en av vinnerne av Arbeidsmiljøprisen "KLP premierer de beste tiltakene på forebyggende, helsefremmende og miljøskapende innsats. Det ble inngått 42 nye pensjonsavtaler i Flere av disse ble inngått med virksomheter som valgte å flytte sin pensjonsordning fra andre pensjonsleverandører til KLP Bedriftspensjon AS. Hvorfor velge KLP Offentlig tjenestepensjon er en svært god pensjonsordning for de ansatte. For arbeidsgiver utgjør kostnadene knyttet til pensjonsordningen en stor del av de samlede lønnskostnadene. Pensjon er sparing, og premien i pensjonsforsikring utgjør først og fremst et anslag på sparebehovet til fremtidige pensjoner. Som pensjonsleverandør bidrar KLP til kundenes pensjonssparing gjennom konkurransedyktig avkastning på kundenes midler, markedets laveste driftskostnader, god service som følge av spesialisering mot kundesegment, solid og stabil avkastning på egenkapitaltilskuddet, samt en ansvarlig profil som fremmer bærekraftig verdiskaping. Kundeservice I boks: Min Side Pensjon ble lansert høsten 2006, og har gjennom 2007 etablert seg som en mye benyttet web-tjeneste. I 2007 ble det registrert over pålogginger på Min side pensjon på klp.no. KLP er opptatt av at kundene til enhver tid skal få god service og oppfølging, og nyttiggjøre seg våre meget effektive løsninger. I KLP opprettes det er kundeteam for den enkelte kunde. Kundeteamene gir blant annet støtte til kundene i deres budsjetteringsarbeid i form av prognoser, og det sendes løpende ut oppdateringer. Kundene tilbys også omfattende informasjons- og kursvirksomhet. Alle våre pensjonskunder får løfte om leveranser til fastsatt tid. Fristene publiseres på klp.no. Dette gjelder datoer for pensjonsutbetalinger, fakturering av pensjon og gruppeliv og en rekke andre områder. Kundene har til enhver tid tilgang til sin medlemsbestand i KLP via KLP Interaktiv. KLPs avdeling Pensjonsservice behandlet søknader om pensjon i Dette er en økning på om lag fem prosent fra Pensjonssøknadene i 2007 er i hovedsak helt nye pensjonstilfeller. I tillegg ble det behandlet ca ulike henvendelser, som meldinger om inntektsendringer og andre endringer av betydning for pensjon, revurderinger, forespørsler m.m. Kundetilfredshet KLP gjennomfører årlig kundeundersøkelser for å sikre systematiske tilbakemeldinger fra kundene. Undersøkelsen gjennomføres blant kunder som har valgt KLP som pensjonsleverandør. Målgruppene er beslutningstakere og andre kontakter på arbeidsgiversiden. Hovedkonklusjonene i undersøkelsen for 2007 er at KLPs kunder er meget godt fornøyd og at kundene oppfatter KLP som like god eller bedre enn i 2006 på nær sagt alle områder. Undersøkelsen viser som tidligere år at kommuner og fylkeskommuner med pensjonsordning i KLP gjennomgående er meget godt fornøyd. Det samme er nå tilfelle blant helseforetakene, der undersøkelsen viser en markant forbedring i løpet av ett år. Dette er resultat av målrettet arbeid mot denne kundegruppen i For alle kundegrupper er det kundekontaktenes serviceinnstilling og kompetanse som fremholdes som KLPs sterkeste side. HMS og et friskere arbeidsliv KLP er en pådriver og erfaringsformidler innen forebyggende arbeidsmiljøtiltak hos kundene. Hovedmålsettingen er å forebygge utstøting fra arbeidslivet og å bidra til å skape et inkluderende arbeidsliv. I KLP får pensjonskundene råd og veiledning om hvordan de, sammen med KLP kan skape et bedre arbeidsmiljø og et tryggere arbeidsliv. Som markedsleder på offentlig tjenestepensjon har KLP opparbeidet et unikt erfaringsgrunnlag innen HMS som vi ønsker å dele med våre kunder. KLP har et eget HMS-team bestående av spesialrådgivere og lege. KLPs HMS-rådgivere har lang erfaring i gjennomføring av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak rettet mot ansatte i kommuner, helseforetak og bedrifter. KLPs arbeidsmiljøpris For å vise at KLP setter pris på forebyggende, helsefremmende og miljøskapende innsats, premierer KLP de beste prosjektene og tiltakene i januar hvert år, i forbindelse med KLPs Januarkonferanse, ved å dele ut tre arbeidsmiljøpriser; en for kommunene, en for helseforetakene og en for bedriftene. Hver av prisene er på kroner. PENSJONIST- OG MEDLEMSBESTAND INNEN OFFENTLIG TJENESTEPENSJON I KLP Utvikling i antall pensjonister viser en jevn vekst. Antallet personer som mottar pensjon fra KLP har økt med 14 prosent på fem år, fra i 2003 til i Antall pensjonister etter ytelse Alderspensjon* Ektefellepensjon Barnepensjon Uførepensjon AFP år AFP år Totalt * Omfatter kun nye pensjonister etter 85-års regelen fra Vinnerne av arbeidsmiljøprisen 2007 er Bamble kommune, Intensiv medisinsk seksjon ved Haukeland sykehus og Haraldsplass sykehus. Videre satsing ambisjoner KLP satser mye på utvikling, og tilbyr stadig nye tilleggsprodukter og -tjenester. En stor del av de ansatte i KLP jobber med fremtidsrettede utviklingsprosjekter. Det er stort fokus på interaktive løsninger, og å utvikle disse i samarbeid med kundene. Selskapet har foretatt store IT-investeringer som gir bedre service og grunnlag for bedre kundestøtte. Gjennom dette satser KLP på å være den ledende leverandør av pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter også i årene som kommer Antall yrkesaktive medlemmer Tidligere ansatte med pensjonsrettigheter i KLP

12 KLP Skadeforsikring KLP Skadeforsikring AS har siden starten i 1993 bygget opp en solid forsikringsportefølje og er markedsleder i sin sektor. KLP Skadeforsikring AS er et heleid datterselskap av morselskapet Kommunal Landspensjonskasse. Hovedtyngden av selskapets kunder er kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og virksomheter innenfor offentlig sektor. Selskapet har siden starten i 1993 bygget opp en solid forsikringsportefølje og er markedsleder i sin sektor. Selskapet har ved utgangen av 2007 et kundeforhold til 378 kommuner og fylkeskommuner, og 1780 bedrifter. Selskapet har 88 ansatte. Produktspekteret KLP Skadeforsikring tilbyr skade- og personalforsikring tilpasset kommuner og fylkeskommuner, bedrifter og næringsliv knyttet til offentlig sektor, samt borettslag, sameier og buss- og transportselskaper. Selskapet forsikrer blant annet: - ansatte og skoleelever - bygninger m/inventar, samt ansvar - biler og maskiner Skadebildet Forsikringsteknisk resultat for skadeåret 2007 var 56,9 millioner kroner. Dette er 51,1 millioner kroner lavere enn for Året ble preget av noen store branner i første halvår av Øvrig forretning viser tilfredstillende resultatutvikling. For tingsskade totalt er skadeprosentene 74,2 brutto og 81,2 for egen regning. Skadeprosenten for ulykke/yrkesskade for 2007 er 96,5 brutto og 97,1 for egen regning.. Kundetilfredshet Norfakta Markedsanalyse AS gjennomførte på vegne av KLP Skadeforsikring en kundetilfredshetsundersøkelse i Undersøkelsen viser at kundene har et meget positivt inntrykk av KLP Skadeforsikring, og kundene er mer tilfreds nå enn ved forrige undersøkelse. Det er selskapets hyggelige og imøtekommende ansatte som fremheves som selskapets sterkeste side. Undersøkelsen viser også god kjennskap til selskapets internettsider og webportal. Kundeservice Kundetilfredshetsundersøkelsen viser at kundene opplever at KLP Skadeforsikring har enkle produktbeskrivelser og konkurransedyktige priser. Det er enkelt å komme i kontakt med selskapet, som også tilbyr en enkel og oversiktlig nettløsning. I KLP Skadeforsikring får den enkelte kunde sin egen kontaktperson. I tillegg tilbyr selskapet en egen kundeserviceavdeling for å sikre kundene best mulig tilgjengelighet og service. Skadeforebyggende arbeid Føre Var Føre Var-konseptet er KLP Skadeforsikrings tilbud til forsikringskunder innen skadeforebygging og helhetlig HMS. Målsetningen er å redusere antallet skader og følgene av dem både på mennesker, materiell og miljø. KLP Skadeforsikring har gjennomført en rekke skadeforebyggende aktiviteter ute hos kundene, blant annet i form av kompetansehevende kurs. 44 kommuner har i løpet av året gjennomført en eller flere aktiviteter innenfor Føre Var-programmet. Det har vært en tett dialog og samhandling med disse kundene gjennom hele året. Resultatene er økt fokus på skadereduserende tiltak. KLP Skadeforsikring har i 2007 samarbeidet med Hærverkskampanjen i Bergen. Holdningsskapende arbeid sammen med blant annet elever er et veldig viktig Føre Var-arbeid, da større alvorlige hendelser ofte kan starte som hærverk og skadeverk på offentlige bygninger. Kapitalforhold KLP Skadeforsikring hadde også i 2007 et solid overskudd, med et resultat før skatt på 52,5 millioner kroner (62,3 i 2006). Det gode resultatet kommer som følge av både tilfredsstillende forsikrings- og finansresultat. Selskapets sikkerhetsavsetninger er i perioden blitt ytterligere styrket, og utgjør en tilfredsstillende buffer mot eventuelle avviklingstap og ugunstige risikoforløp. Kapitalforvaltning KLP Skadeforsikring forvalter store verdier. Selskapets forvaltningskapital forvaltes av KLP Kapitalforvaltning ASA. KLP Skadeforsikring har en meget betydelig andel av forretningen innen yrkesskade og ulykke i offentlig sektor. I og med at det tar mange år før erstatningene er endelig fastsatt og utbetalt, genereres det store erstatningsavsetninger og tilsvarende stor avhengighet av finansinntektene. Finansforvaltningen er tilpasset dette og selskapet har derfor en konservativ portefølje med en betydelig andel av hold-til-forfall obligasjoner. Selskapets gode soliditet har gitt mulighet for å utvikle investeringsstrategien videre. I 2007 har KLP Skadeforsikring økt sin aksjeandel, og gått inn i et markedsnøytralt hedgefond. Det er også besluttet å investere i eiendom, noe som vil bidra til ytterligere spredning av ulike investeringsklasser. Gjennom dette ønsker selskapet å sikre en stabil og god avkastning. Fremtidsutsikter KLP Skadeforsikring er et solid selskap med sunn økonomi. Resultatutviklingen de siste årene innebærer at det har ressurser til å møte påregnelige negative utslag i framtidige skadeforløp. Konkurransen i kjernemarkedet, kommuner, er forsterket og mer kompleks. Skaderesultatene er fortsatt gode og flere leverandører har kommet på banen. Også utenlandske selskap etablerer seg i kommunemarkedet. Også i selskapets sekundærmarked, næringsliv, oppleves en forsterket konkurranse. I tillegg til de store selskapene som opererer i alle markeder, har det blitt etablert flere nisjeselskaper innenfor dette segmentet. Disse gruppene utgjør en betydelig del av vårt marked i offentlig sektor. Tilbakemeldingene fra fornyelsene for 2008 bekrefter at kundene har stor tillit til KLP Skadeforsikring. Videreutvikling av konkurransedyktige produkter og tjenester, kombinert med sterkt kundefokus i betjeningen, vil legge grunnlaget for en fortsatt sterk posisjon i våre kjernemarkeder

13 KLP kapitalforvaltning og klp fondsforvaltning KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning utgjør KLPs forvaltningsmiljø innenfor verdipapirer. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning tilbyr et bredt spekter av investerings- og forvaltningstjenester for offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. De to selskapene forvaltet ved utgangen av året 162 milliarder kroner for morselskapet og eksterne kunder. Dette er en økning på 15 milliarder kroner fra Forvaltningsselskapenes overordnede målsetting er å gi kundene en konkurransedyktig avkastning i forhold til forhåndsdefinerte risikorammer. KLP Kapitalforvaltning og KLP Fondsforvaltning har et nært samarbeid basert på en effektiv oppgave og ansvarsdeling. Kapitalforvaltningsselskapet forestår all forvaltning med tilhørende funksjoner knyttet til oppgjør, risikostyring, rapportering, rådgivning og IT. Fondsforvaltningsselskapet har ansvar for markedsarbeidet. Samarbeidet mellom selskapene er regulert gjennom forretningsmessige avtaler. KAPITALFORVALTNING KLP Kapitalforvaltning er et av Norges største kapitalforvaltningsselskaper. I KLP Kapitalforvaltning er forvaltningsvirksomheten organisert i to seksjoner med ulik tilnærming til sin investeringsvirksomhet; indeksnær forvaltning og aktiv forvaltning. Seksjonen for Indeksnær forvaltning har som formål å følge aksjemarkedets utvikling så tett som mulig og med lave kostnader. Målsettingen er å gjøre kapitalforvaltningen så effektiv og kostnadsbesparende som mulig. KLP har derfor utviklet avanserte modeller som gjør det mulig å drive indeksnær forvaltning med meget lave kostnader. Seksjonen for aktiv forvaltning har som oppgave å forvalte mindre, spesialiserte verdipapirporteføljer hvor hensikten er å velge enkeltpapirer eller bransjer som har en bedre utvikling enn gjennomsnittet i markedet for på den måten å skape en meravkastning. I denne seksjonen forvaltes tradisjonelle aksje- og obligasjonsporteføljer, samt KLPs virksomhet i hedgefond som er basert i Irland. For å forvalte porteføljer hensiktsmessig har man foretatt investeringer i avanserte modeller og systemer, samt opplæring, utvikling og tilpasning av disse. Utlån KLP er en betydelig aktør i Norge innen lån til bedrifter, kommuner og foretak. Utlånsavdelingen er underlagt KLP Kapitalforvaltning ASA. Utlånsporteføljen er kjennetegnet av svært høy kvalitet og lavt mislighold. Boliglånsporteføljen hadde en positiv utvikling i Veksten skyldes i hovedsak utlån til ansatte i kommuner og helseforetak. Gjennom året har KLP kommet best ut på flere rentebarometre for fastrentelån. KLP utvidet produktporteføljen i 2007 med seniorlånet Litt Extra, og var det første selskapet som lanserte produktet på landsbasis. Det har vært stor etterspørsel etter låneproduktet. FONDSFORVALTNING KLP Fondsforvaltning forvaltet ved utgangen av året 20 fond, fordelt på seks rentefond, tre aktive aksjefond og elleve indeksnære aksje- "Vårt mål er å gi kundene en konkurransedyktig avkastning. fond. Selskapet hadde en meget god nettotegning på 10,9 milliarder kroner. Den totale forvaltningskapitalen for KLPs fond økte i løpet av 2007 fra 26 milliarder kroner til 38 milliarder kroner. KLP Fondsforvaltning har både institusjonelle kunder og personkunder. Totalt er det nærmere 1000 kunder som er andelseiere i fondene De institusjonelle kundene er klart største gruppering målt etter forvaltningskapital. ANSVARLIGE INVESTERINGER KLP er en ansvarlig investor og eier som tar miljømessige og sosiale hensyn når selskapet investerer. Selskapets strategi er todelt. For det første handler det om å utelukke fra KLPs investeringsunivers, de selskaper som bryter med våre investeringskriterier. Videre handler det om å benytte de muligheter vi har til å påvirke selskaper til en positiv utvikling. Samtlige av KLPs fond er underlagt KLPs policy for samfunnsansvarlige investeringer. I praksis betyr dette at KLP ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på internasjonale FN-normer innenfor følgende områder: Menneskerettigheter, inkludert barnearbeid Arbeidstakerrettigheter Miljø Våpen Korrupsjon KLP utelukker også selskaper som baserer hovedvekten av sin virksomhet på produksjon eller salg av tobakksprodukter. I tillegg følger KLP anbefalingene fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland

14 KLP eiendom KLP Eiendom AS er en av Norges største eiendomsforvaltere med kvadratmeter. KLP Eiendom AS forvalter samtlige eiendomsengasjementer i KLP uavhengig av om disse er eiet direkte av Kommunal Landspensjonskasse eller via datterselskaper. Eiendomsmassen (eks. eiendomsfond) har pr en bokført verdi på 18,7 milliarder kroner. Selskapet har virksomhet i Oslo, Stavanger, Trondheim og København. Eiendommene har gjennomgående høy standard, har god beliggenhet og består av kjøpesentre, hoteller, kontorbygg, undervisningsbygg, boliger, festetomter og utviklingsprosjekter. KLP Eiendom har i all hovedsak solide leietagere og lange kontrakter i sine bygg. RESULTATER 2007 har vært preget av et sjeldent godt leiemarked med kraftig stigende priser i alle segmenter. Det har vært god vekst i detaljhandelen og omsetningsbasert husleie gir positiv utvikling for hotellsegmentet. Avkastningen på KLPs eiendomsinvesteringer har vært meget tilfredsstillende de senere år. I 2007 er avkastningen på 24,2 prosent. Dette inkluderer en oppskrivning av eiendomsverdiene med millioner kroner gjennom året. Det er hovedsakelig det gode eiendomsmarkedet med kraftige økninger i leieprisene som fører til økte eiendomsverdier. Verdiene er beregnet i selskapets vurderingsmodell. Det er innhentet eksterne verdivurderinger og disse er i større grad benyttet ved fastsettelse av egne beregningsparametere enn tidligere. Blant annet gjelder dette fastsettelse av risikopremie, leienivåer og inflasjon. Eiendomsporteføljen utgjorde ved årsskiftet 10,0 prosent av finansielle eiendeler. KLP Eiendom hadde leieinntekter i 2007 på millioner kroner. Dette er en økning på 155 millioner kroner fra året før. Vektet gjenværende levetid for hele porteføljen er 6,4 år og utleiegraden ved årsskiftet var 97,5 prosent. FREMTIDSUTSIKTER KLP Eiendom står overfor flere interessante prosjekter som skal utvikles de nærmeste årene. I Oslo er det planlagt betydelige prosjekter på Schous Bryggeri, Bjørvika og Fornebu. I Trondheim skal det utvikles nye prosjekter i sentrum og i Teknobyen. Det er også stor byggeaktivitet i København. 1. august 2008 står byggetrinn to i Ørestad utenfor København ferdig. Dette er et kontorbygg på kvadratmeter. I tillegg er det ventet byggestart for den tredje kontoreiendommen på om lag kvadratmeter. KLP Eiendom kjøpte i begynnelsen av 2008 både VG-bygget i Oslo og Gjensidiges hovedkontor på Sollerud utenfor Oslo. KLPs planlagte prosjekter for årene 2008 til 2012 utgjør kvadratmeter med en prosjektverdi på 8,5 milliarder kroner. Det er også etablert et selskap i Sverige, KLP Fastigheter AB, som skal danne fundament for eiendomsvirksomhet der. Med en stor prosjektportefølje, gode eiendommer og kompetente medarbeidere er KLP Eiendom godt rustet til å møte de nærmeste års utfordringer både når det gjelder vekstambisjoner og god forvaltning av eksisterende eiendomsportefølje. Geografisk fordeling av porteføljen Sektorfordeling 8% 4% 5% 7% 5% 12% 77% Oslo Trondheim København Stavanger 14% 11% 58% Kontor Kjøpesenter Hotell Boliger Annet Anlegg 18

15 slik styres KLPs konsernledelse: Fra venstre: Steinar Manengen, adm.dir. KLP Eiendom AS, Hans Martin Hovden, adm.dir. KLP Skadeforsikring AS, Ole Jacob Frich, konserndirektør kommunikasjon, Mari Thjømøe, konserndirektør økonomi og finans, Sverre Thornes, konsernsjef, Aage E. Schaanning, adm.dir KLP Kapitalforvaltning ASA og Ida Espolin Johnson, konserndirektør livsforsikring, Øivind Amundsen, fung. konserndir. konserntjenester var ikke til stede da bildet ble tatt. og ledes KLP Det gjensidige selskapet KLP eies av kunder med offentlig tjenestepensjon i selskapet. Eierne av KLP er kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt bedrifter med tilknytning til offentlig sektor. KLPs vedtekter og gjeldende lovgivning legger til rette for en hensiktsmessig eierstyring og selskapsledelse, og gir en klar rolledeling mellom styrende organer og daglig ledelse. For børsnoterte selskaper gjelder også den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse. Denne anbefalingen gir uttrykk for allment aksepterte prinsipper for selskapsstyring. KLPs selskapsstyring er i overensstemmelse med anbefalingen så langt dette er forenlig i forhold til den gjensidige selskapsformen. Styret foretar en årlig gjennomgang av eierstyring og selskapsledelse i KLP. Det er et mål å bidra til god eierstyring og selskapsledelse også i de selskaper der KLP har eierskap. Konsernledelsen Konsernledelsen i KLP består av åtte personer. Konsernledelsen er organisert etter forretningsområder, hvor enhetene Livsforsikring, Kapitalforvaltning, Skadeforsikring og Eiendom er representert. I tillegg består konsernledelsen av stabsenhetene finans/økonomi, kommunikasjon og konserntjenester. De styrende organene Generalforsamlingen Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, og består av valgte representanter for selskapets eiere. Generalforsamlingen for 2007 bestod av 160 utsendinger, valgt fra i alt 24 valgkretser, hvorav 18 utgjøres av fylkeskommunene og kommunene i hvert fylke. De regionale helseforetakene med datterselskaper utgjør hver sin valgkrets. Bedriftene utgjør til sammen én krets. I hver valgkrets avholdes det valgmøte som velger utsendinger til generalforsamlingen. Generalforsamlingen har blant annet som oppgave å velge kontrollkomité og 24 av representantskapets 45 medlemmer, samt fastsette godtgjørelse til representantskap, kontrollkomité og revisor, og godkjenne regnskapet. Representantskapet Representantskapet består av 45 medlemmer med vararepresen- tanter. I tillegg til 24 medlemmer som velges av generalforsamlingen, oppnevnes seks representanter av arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor. 15 representanter velges av og blant de ansatte i konsernet. Representantskapet har i hovedsak de samme oppgaver som påligger en bedriftsforsamling etter allmennaksjelovens bestemmelser. De av representantskapets medlemmer som er valgt av generalforsamlingen velger fem styremedlemmer med varamedlem, mens det samlede representantskap velger styrets leder og nestleder. Representantskapet velger en valgkomité med fire medlemmer og et varamedlem

16 Kommunal landspensjonskasse, styrende organer Generalforsamling 160 utsendinger valgt i 24 kretser Kontrollkomité 5 medlemmer Representantskap 45 representanter Valgkomité 4 medlemmer 8 medlemmer 2 observatører Styre Konsernsjef Livsforsikring Ida Espolin Johnson Arild Halvorsen Forsikringsservice Konserntjenester Øivind Amundsen Informasjon og samfunnskontakt Ole Jacob Frich Skadeforsikring Hans Martin Hovden Konsernsjef Sverre Thornes Ståle Øksnes Fondsforvaltning Økonomi og finans Mari Thjømøe Kapitalforvaltning Aage E. Schaanning Tom Eek Bedriftspensjon Personene i burgunder bokser er medlemmer i KLPs konsernledelse Internrevisjon Runar Dybvik Eiendom Steinar Manengen Styret Styret er et kollektivt organ som skal ivareta selskapets og eiernes interesser. Styret skal følge opp selskapets etterlevelse av virksomhetsregelverk og konsesjonskrav. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer og budsjetter, holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter, og påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret fastsetter og overvåker selskapets investeringsstrategi og risikoprofil. Styret består av åtte medlemmer som velges for to år om gangen, slik at halvparten er på valg hvert år. Fem styremedlemmer med varamedlem velges av de medlemmene i representantskapet som er valgt av generalforsamlingen. To medlemmer velges av og blant de ansatte i KLP. Ett medlem oppnevnes av den arbeidstakerorganisasjon eller forhandlingssammenslutning som har flest medlemmer i pensjonsordningene. I tillegg oppnevnes to observatører fra de organisasjonene som er nr. to og tre med hensyn til antall medlemmer. Konsernsjefen er ikke medlem av styret. Styret bestod i 2007 av 50 prosent kvinner og 50 prosent menn. Interne og eksterne kontrollorganer Kontrollkomiteen fører tilsyn med selskapets virksomhet. Arbeidet utføres i henhold til forsikringsloven og instruks gitt av representantskapet. Konsernets internrevisjon foretar uavhengige vurderinger av om selskapets vesentligste risikoer er tilstrekkelig håndtert og kontrollert. Internrevisjonen evaluerer også hensiktsmessigheten og effektiviteten av konsernets styrings- og kontrollprosesser. Internrevisjonen arbeider etter instruks fastsatt av styret og rap- porterer til styret. I tillegg til selskapets interne kontrollorganer er selskapet underlagt faglig tilsyn fra Kredittilsynet. Kredittilsynet kontrollerer at finansinstitusjonene driver på en betryggende måte og i samsvar med lovgivningen. KLP-konsernets eksterne revisor velges av representantskapet. Intern styring og kontroll Styret har fastsatt egen styreinstruks og instruks for konsernsjefen. Konsernsjefens instruks regulerer utøvelsen av den daglige ledelsen i KLP. KLPs konsernsjef er styreleder i KLP Skadeforsikring AS, KLP Kapitalforvaltning ASA, KLP Eiendom AS og KLP Bedriftspensjon AS. Styret har fastsatt etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i konsernet. Konsernsjefen har gitt eget regelverk for egenhandel med verdipapirer. Regelverket er av særlig betydning for ansatte i KLP Kapitalforvaltning og ansatte i KLP med spesielt innsyn i investeringsvirksomheten. Balansert målstyring KLP benytter rapport- og utviklingsverktøyet balansert målstyring som en viktig del av den strategiske styringen. Balansert målstyring skal bidra til å videreutvikle KLP til en verdistyrt- og visjonsdrevet organisasjon som er markeds- og forretningsorientert

17 styret: Fra venstre: Thorvald Hillestad (fast møtende vare),ingjerd Hovdenakk (obs.), Jan Helge Gulbrandsen (vara for Anne Grethe Skårdal), Siri Austeng (styreleder), Rune Brakstad (ansatterep.), Gunn Olander (obs.), Ole Hetland, Kari Bakken (ansatterep.), Herlof Nilssen og Ann-Inger S. Døhl. Finn Jebsen (nestleder) og Anne Grethe Skårdal var ikke til stede da bildet ble tatt. styrets årsberetning KLP er et gjensidig forsikringsselskap eid av pensjonskundene. Selskapsformen legger til rette for at verdiskapningen kommer kundene til gode. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer solide resultater for 2007, med verdijustert avkastning på 6,7 prosent, og bokført avkastning på 7,5 prosent. Forvaltningskapitalen ved årsskiftet var 194,5 milliarder kroner. De gode resultatene gir rom for: - Solid tilbakeføring av overskudd til kundene med hele 3,6 milliarder kroner - Full oppreservering av forsikringsfond for å møte konsekvensene av økt levealder i befolkningen - Styrking av tilleggsavsetninger og egenkapital på 1,52 milliarder for å gjøre selskapet mer solid KLP er et gjensidig forsikringsselskap eid av pensjonskundene. Selskapsformen legger til rette for at verdiskapningen kommer kundene til gode, både direkte ved tilbakeføring av overskudd, og indirekte ved å styrke selskapets reserver og soliditet. Dette sikrer kundenes langsiktige interesser. KLP er underlagt de lover og regler som gjelder for livsforsikring og finanskonsern. Selskapet ble stiftet i 1949 og leverer i dag pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommune-, helsesektor og bedrifter. KLP er en stor leverandør av offentlig tjenestepensjon, med en markedsandel på over 60 prosent. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. Styret mener KLP har gode forutsetninger for å skape tilfredstillende resultater også i et krevende pensjonsmarked preget av endrede rammevilkår og ustabile finansmarkeder. Resultater Millioner kroner Premier ekskl. tilflyttede midler Netto til-/fraflytting (726) (1 928) Finansinntekter Erstatninger ekskl. fraflyttede midler (6 695) (6 056) Forsikringsmessige avsetninger (17 693) (11 329) Andre inntekter og kostnader 15 (66) Driftskostnader (868) (591) Verdijustert resultat Til(-)/fra(+) kursreguleringsfond 802 (1 977) Resultat Til(-)/fra(+) tilleggsavsetninger (1 248) (1 349) Til(-)/fra(+) premiefond (3 607) (3 568) Årsresultat KLP-konsernet består av morselskapet Kommunal Landspensjonskasse og de heleide datterselskapene KLP Kapitalforvaltning ASA, KLP Eiendom AS, KLP Skadeforsikring AS, KLP Alternative Investment plc, KLP Bedriftspensjon AS, KLP Fondsforvaltning AS og KLP Forsikringsservice AS. Regnskapet for KLP-konsernet avlegges i samsvar med kravene i IFRS (International Financial Reporting Standards) som ble innført fra Effekten av endret regnskapsprinsipp er en resultatøkning på 385 millioner kroner i konsernet. Dette skyldes ulike regnskapsprinsipper mellom norskog internasjonalt regnskapsregelverk. Resultatet for konsernet ble 652 millioner kroner. Resultatene for 2007 er preget av: - God avkastning - Stabile kundeforhold og sterk markedsposisjon - Lave driftskostnader, som følge av rasjonell driftsform og god økonomistyring - Sterk vekst i premieinntektene og solid vekst i KLPs forsikringsfond - God vekst og avkastning i eiendom Verdijustert resultat ble millioner kroner. Bokført resultat ble millioner kroner. Kursreguleringsfondet ble gjennom 2007 redusert med 802 millioner kroner og endte ved utgangen av året på millioner kroner. Netto finansinntekter ble millioner kroner. Økte premieinntekter i 2007 Premieinntektene ble millioner kroner i 2007, en vekst på millioner kroner eller 19,9 prosent sammenlignet med Av økningen skyldtes millioner kroner økt premie for lønns- og G-regulering sammenlignet med Premien for 24 25

18 250 forvaltningskapital I mrd kroner 10 bokført og Verdijustert avkastning Bokført Verdijustert utvikling i premier I mill. kroner Ordinær premie Reguleringspremie administrasjonskostnader I mill. kroner Kostnader Pensjonskoridor med 244 mill. kroner % av gj.snittlig forvaltningskapital 0,63 % ,2% 8% 7,6% 7,5% ,42 % ,9% 6,9% 6% 5,7% 6,6% 6,7% ,21 % ,00 % lønns- og G-regulering utgjorde i alt millioner kroner. Dette er kostnaden for å sikre nivået på fremtidige pensjoner. Vekst i forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen utgjorde 194,5 milliarder kroner pr Dette tilsvarer en vekst på 10,4 prosent. Erstatninger og pensjonsutbetalinger Innen pensjonsvirksomheten utgjorde utbetalte pensjoner og andre erstatninger millioner kroner i Flytting av premiereserver Høsten 2006 fattet en kommunekunde vedtak om å flytte sin pensjonsordning til KLP, og to valgte å flytte til annet selskap. De regnskapsmessige effekter av dette kommer i sin helhet i regnskapet for Rettigheter for tidligere ansatte (oppsatte rettigheter) hos kunder som flyttet fra KLP i årene før 2004, ble flyttet i Netto premiereserver på i alt 726 millioner kroner ble som en følge av disse forhold, flyttet i Resultatregnskap og balanse KLPs styre anser at resultatregnskapet og balansen for 2007 med noter gir en fyllestgjørende informasjon om driften gjennom året og den økonomiske stillingen ved utgangen av året. Regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningene om fortsatt drift, og selskapets virksomhet anses som vel tilpasset risikosituasjonen. Markedsposisjon og resultater KLP har en sterk markedsposisjon innen kjerneområdet offentlig sektor. Ved å levere tjenester som gir høy verdiskapning for kundene, mener styret at selskapet vil kunne befeste posisjonen som markedsleder. KLP har et godt utgangspunkt for å lykkes, fordi selskapet har: - Konkurransedyktig avkastning på kundenes midler - Effektiv organisasjon med stordriftsfordeler som gir lave kostnader - God service som følge av spesialisering mot kundesegment - Solid og stabil avkastning på egenkapitalinnskuddet - Ansvarlig profil som fremmer bærekraftig verdiskaping Offentlig tjenestepensjon Ved utgangen av året hadde 333 kommuner og fylkeskommuner, 30 helseforetak og ca bedrifter sin tjenestepensjonsordning i KLP. Markedsarbeidet har gitt gode resultater i Det har ført til at KLPs solide markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon opprettholdes. To kommuner og en fylkeskommune valgte annen leverandør fra og med En kommunekunde valgte å etablere egen pensjonskasse, med KLP som hovedleverandør. Alle som vurderte sin pensjonsleverandør benyttet megler eller forsikringsrådgiver i anbudsprosessen. Blant kunder i helsesektoren er markedsbildet stabilt. I tillegg til at KLP opprettholder en solid posisjon i kommuneog helsesektoren, fortsetter kundetilgangen i bedriftssegmentet. I 2007 har KLP brutto tegnet 118 nye pensjonsavtaler med bedrifter. Antall forsikrede medlemmer har vist en jevn økning de siste fem årene. KLP har en betydelig vekst i antall yrkesaktive medlemmer i helseforetak og i bedrifter, men har hatt en moderat nedgang i kommunesegmentet. Ved utgangen av 2007 er det i overkant av medlemmer i KLPs pensjonsordninger. Det er flere yrkesaktive medlemmer enn året før. Innen gruppelivsforsikring har KLP styrket sin markedsposisjon og antall gruppelivforsikrede har økt med til i løpet av året. For å nå målet om kort behandlingstid og økt servicegrad, er det gjennomført endringer i organisasjonen og en videre automatisering av søknadsprosedyrene for pensjon. KLP Autostart Pensjon er en effektiv og brukervennlig internettløsning hvor arbeidsgivere kan sende inn pensjonssøknader elektronisk og følge status i behandlingen. Ved utgangen av 2007 ble 67 prosent av alle pensjonssøknader mottatt elektronisk. Kundevennlige løsninger og gode betjeningsrutiner er viktig for KLP. Internettjenesten Min Side Pensjon, som tilbyr hvert enkelt medlem oversikt over egen pensjonsopptjening og fremtidig pensjon, har blitt veldig godt mottatt. I 2007 har det også vært arbeidet for å bedre servicen når det gjelder kundenes behov for bistand til budsjettering av pensjonskostnader. Bedriftspensjon KLP Pensjonsforsikring AS ble operativt i oktober 2006 med det formål å tilby attraktive produkter og tjenester til kunder som etterspør innskuddspensjon eller foretakspensjon. Selskapet endret navn til KLP Bedriftspensjon AS fra 7. november Selskapet hadde ved årsskiftet inngått avtale om 42 kundeforhold. Forsikringsservice KLP Forsikringsservice AS er markedsledende tjeneste leverandører til de selvstendige pensjonskassene i offentlig sektor. Selskapet tilbyr full administrasjon av pensjonskasser og forsikringstekniske tjenester. Ved utgangen av 2007 benyttet 14 av totalt 20 kommunale- og fylkeskommunale pensjonskasser KLP Forsikringsservice som sin forsikringsfaglige konsulent. KLP Forsikringsservice har fra 1. januar 2008 inngått kontrakt om forvaltning av en større nyetablert kommunal pensjonskasse. Skadeforsikring KLP Skadeforsikring AS har i 2007 videreført posisjonen som markedsleder innen skadeforsikring til kommuner og fylkeskommuner. Selskapets satsning på kommunale foretak og andre virksomheter med tilknytning til det offentlige ga gode resultater. Det er fortsatt sterk konkurranse innenfor skadeforsikring i offentlig sektor. Premienivået sank for markedet generelt i KLP Skadeforsikring hadde netto premienedgang på 2,9 prosent i I 2008 vil selskapet tilby et bredt produktspekter til privatmarkedet. Målgruppen vil være ansatte i offentlig sektor. I 2007 har det vært arbeidet med å forberede dette. KLP Skadeforsikring AS hadde i 2007 et resultat før skatt på 52,5 millioner kroner (62,3, millioner). Selskapets sikkerhetsavsetninger er i perioden blitt ytterligere styrket, og utgjør en tilfredsstillende buffer mot eventuelle avviklingstap og ugunstige risikoforløp. Samlet skadeprosent for egen regning for alle bransjer ble 82,2 prosent (76,1 prosent). Totalkostnadsprosenten (combined ratio), som er skader og kostnader i prosent av premier for egen regning, var 105,3 prosent (96,4 prosent). Forvaltningskapitalen var pr på millioner kroner, en økning på 7,5 prosent fra Finansinntektene ble 98,5 millioner kroner. KLP Skadeforsikring har god soliditet og oppfyller alle Kredittilsynets minstekrav med god margin. Bokført egenkapital utgjør 285,1 millioner kroner pr , hvorav 152 millioner kroner er aksjekapital. Kapitalforvaltning KLP Kapitalforvaltning ASA og KLP Fondsforvaltning AS utgjør KLPkonsernets verdipapirforvaltningsmiljø. Totalt ble det forvaltet 162 milliarder kroner ved utgangen av Dette er en økning på 15 milliarder kroner fra Hoveddelen av midlene er forvaltet på vegne av KLP-konsernet. Forvaltning på vegne av kunder utenfor KLP-konsernet økte med 80 prosent i løpet av året og utgjorde ved utgangen av 2007 ca millioner kroner. Veksten er drevet av institusjonelle investorer som velger å investere i KLPs fondsprodukter. Forvaltningsmandatene vinnes i konkurranse med norske og utenlandske forvaltningsmiljøer. KLP Kapitalforvaltning ASA oppnådde et resultat på 35,6 millioner kroner og KLP Fondsforvaltning AS oppnådde et resultat på 10,6 millioner kroner i Utlånsvirksomheten KLPs utlån utgjorde millioner kroner. Utlånsporteføljen er kjennetegnet av svært høy kvalitet og lavt mislighold. Lån til bedrifter, kommuner og foretak utgjorde millioner kroner. Boliglånsporteføljen hadde en positiv utvikling i Ved utgangen av året hadde KLP millioner kroner i samlet utlån til privatkunder, hovedsakelig ansatte i kommuner og helseforetak. Gjennom året har KLP kommet best ut på flere rentebarometre innen fastrentelån. KLP utvidet produktporteføljen i 2007 med seniorlånet Litt Extra, og var det første selskapet som lanserte produktet på landsbasis. Responsen på produktet har vært god. Eiendom KLP Eiendom AS er en av Norges største eiendomsaktører med virksomhet i Oslo, Stavanger, Trondheim og København. Det er også etablert et selskap i Sverige som skal danne fundament for eiendomsvirksomhet der. Eiendommene har gjennomgående høy standard, har god beliggenhet og består av kjøpesentre, hoteller, kontorbygg, undervisningsbygg, boliger, tomter og utviklingsprosjekter. KLP Eiendom har gjennomgående solide leietakere og lange kontrakter i sine bygg. Utleiegraden er med 97,5 prosent på et meget tilfredsstillende nivå. Prosjektaktiviteten i KLP Eiendom er høy. Totalt prosjektvolum i forskjellige faser representerer et investeringspotensial på 6 milliarder kroner. De største prosjektene som er igangsatt er Ørestad 5G (København), Teknobyen (Trondheim) og Kulturbryggeriet på Schous (Oslo). I januar 2008 ble det besluttet igangsetting av utbygging på Fornebu (Oslo). I tillegg har KLP nylig kjøpt VG-bygget i Oslo og Gjensidiges hovedkontor på Sollerud utenfor Oslo. Det er avtalt kjøp og bygging av nytt hovedkontor for KLP i Bjørvika i Oslo. Bygget ventes å stå ferdig i Avkastningen på KLPs eiendomsinvesteringer har vært meget tilfredsstillende de senere år. I 2007 er avkastningen på hele 26 27

19 soliditetskapital Mrd kroner utvikling i aktivatall Eiendom Anleggsobligasjoner Utlån Aksjer 1) Obligasjoner og sertifikater Annet Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fondsobligasjonslån Sikkerhetsfond Tilleggsavsetninger Ansvarlig lån ,2 prosent. Dette inkluderer en oppskrivning av eiendomsverdiene med millioner kroner gjennom året. Det er hovedsakelig det gode eiendomsmarkedet med kraftige økninger i leieprisene som fører til økte eiendomsverdier. Eiendomsporteføljen utgjør ved årsskiftet 10,0 prosent av finansielle eiendeler. soliditet og kapitalforhold Styret vurderer selskapets kapitalforhold som tilfredsstillende i forhold til risikoprofil og rating ved utgangen av året. KLP har meget tilfredsstillende likviditet, og en kredittrating fra Standard & Poor s på A- med stabile utsikter. finansiell Soliditetsutvikling De siste fem årene har styret prioritert å bygge opp soliditeten i selskapet. Urolige finansmarkeder i store deler av 2007 og i begynnelsen av 2008 har vist betydningen av denne soliditetsbyggingen. KLPs buffersituasjon, og utviklingen i denne, vil være av avgjørende betydning for hvor stor risiko selskapet vil ta i kapitalforvaltningen, og for hvilke verdier som kan skapes for kundene. KLP har gjennom 2007 hatt meget god margin til myndighetenes minimumskrav for kapitaldekning på 8 prosent av risikovektet kapital. KLP har fastsatt prosent som langsiktig styringsmål for kapitaldekningen, og minimum 160 prosent som styringsmål for solvensmargindekningen. Kapitaldekningen var ved årets slutt på 12,1 prosent. Solvensmargindekningen var 218 prosent pr KLPs samlede soliditetskapital utgjorde millioner kroner ( millioner). Soliditetskapitalen består av selskapets ansvarlige kapital (egenkapital og ansvarlige lån), tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond og sikkerhetsfond. I 2007 innfridde KLP et ansvarlig lån på 818 millioner kroner. Millioner kroner 2007 Ansvarlig kapital bundet til kapitaldekning Ansvarlig kapital utover kapitaldekningskrav Sikkerhetsfond 263 Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Totalt Risikoforhold Kontroll og styring av risiko er en forutsetning for god verdiskapning og trygghet for pensjonsmidlene. Å identifisere, vurdere og styre risikofaktorene på både forsikrings- og finansforvaltning er derfor en svært viktig del av KLPs virksomhet. Risikobildet vurderes samlet på konsernnivå, og overvåkes innenfor de enkelte operative enhetene. Forsikringsmessig risiko KLPs hovedvirksomhet ligger innenfor livs- og pensjonsforsikring. Bransjen er preget av forutsigbarhet og i begrenset grad av enkelthendelser som kan påvirke resultatene vesentlig. Men det er viktig å ligge i forkant og se hvilke utslag endringstendenser innenfor de viktigste risikoområdene vil få. For KLP er det i første rekke utviklingen innenfor uførehyppighet og levealder som kan påvirke risikobildet. Lengre forventet levealder medfører lengre pensjoneringstid og stiller krav til økte premiereserver. Utviklingen mot lengre levealder er noe som angår alle pensjonsleverandører. KLP har styrket de forsikringmessige avsetninger for levealder med 2,9 milliarder kroner. At man velger å gjennomføre hele avsetningen i 2007, gjør at større del av overskuddet kan tilbakeføres til KLPs kunder i årene som kommer. Tilgangen målt i antall uførepensjonister i de ulike aldersgrupper har vært relativt stabil i lang tid. Med et økende antall yrkesaktive i høyere aldersgrupper, får man likevel en økende tilgang av nye uførepensjonister. Dette er ivaretatt gjennom de avsatte premiereserver for fremtidige uførepensjoner og den risikopremie som beregnes. KLP har derfor fullt tilfredsstillende reserver i forhold til uførerisiko. Forvaltningsstrategi og risikostyring KLPs investeringsstrategi legger vekt på å oppnå stabil og konkurransedyktig avkastning. I tillegg skal investeringsmidlene forvaltes i tråd med KLPs policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper. Investeringsporteføljen er satt sammen med tanke på å oppnå meravkastning og å utnytte selskapets risikokapital. Strategien gir en investeringsprofil som med stor grad av sikkerhet vil styrke selskapets mulighet til å kunne gi pensjonskundene en god avkastning over tid. Full innføring av ny forsikringslov fra 1. januar 2008 vil ikke endre KLPs overordnede forvaltningsstrategi, men produktspekteret økes ved at det tilbys visse valgmuligheter mht forvaltningsprofil. Ansvaret for risikostyring og riktig aktivaallokering i henhold til styrets retningslinjer, ligger sentralt i livselskapet. En egen enhet har ansvaret for å rapportere risikoutnyttelsen og at forvaltningen av selskapets midler skjer innenfor de fastsatte rammer og innenfor gjeldende fullmakter. Aksjeeksponeringen er KLPs største finansielle risikofaktor på kort sikt, mens renterisikoen er den største på lang sikt. Sammensetningen av KLPs balanse er strukturert med en betydelig andel obligasjoner som holdes til forfall og som ikke svinger med endringer i rentenivået. Dette sikrer en god og stabil inntjening i flere år. KLP valutasikrer hoveddelen av sine internasjonale investeringer. Hovedtyngden av KLPs midler er forvaltet kostnadseffektivt for å gi tilnærmet markedsavkastning. KLP legger opp til fortsatt høy andel indeksforvaltning, men det er et mål å øke andelen aktiv forvaltning noe. KLP har en handlingsregel som sørger for at selskapets risiko er riktig utnyttet i forhold til risikoevnen. Dette skal sikre at KLP som et minimum oppnår et forhåndsfastsatt inntektsmål. Handlingsregelen tillater at KLP øker eksponeringen mot aksjer eller andre aktiva med forventet høy risiko etter hvert som soliditeten styrkes. Det skjedde ved flere anledninger gjennom Dersom soliditeten svekkes, reduseres risikoen i investeringsporteføljen. Risikoen for at KLP ikke skal ha tilstrekkelig likviditet til å dekke kortsiktig gjeld er svært liten ettersom en stor del av selskapets eiendeler er likvide. Likviditetsrisikoen for selskapet knytter seg derfor først og fremst til kostnader ved frigjøring av midler. Styret har i 2007 fastsatt overordnede retningslinjer for selskapets likviditetsstyring. KLP Kapitalforvaltning forvalter KLPs likviditet, og påser at KLP til enhver tid har nødvendig likviditet til å møte sine forpliktelser. Operasjonell risiko En god risikostyringskultur som innebærer å identifisere, overvåke og løpende treffe nødvendige tiltak for å redusere risikoen for tap, er et daglig lederansvar på alle nivåer i KLP. Det gjennomføres årlig dokumentasjon og bekreftelse av selskapets interne kontrolltiltak. Dokumentasjonen fremlegges for styret sammen med risikooversikt og forbedringstiltak. Utviklingen går mot økt avhengighet av komplekse informasjonssystemer. KLP har derfor økt oppmerksomheten på bruk, drift og utkontraktering av slike systemer. Kontroll og rapportering på forskjellige nivåer, nødvendig funksjonsdeling, gode rutiner for kredittvurdering og overvåking, er sammen med kontrollrutiner i realtid mot investeringsmandat og retningslinjer viktige faktorer i dette. Det interne kontrollsystemet er styrket, både ved styrking av internrevisjonen i KLP og ved opprettelse av en sentral kontrollerstab. Sammensetning av balansen Allokering pr aktivaklasse Mill kr Andel i % Mill kr Andel i % Omløpsoblig./sertif , ,9 Anleggsobl. HTF , ,7 Anleggsobl.øvrige , ,7 Utlån , ,6 Aksjer omløp , ,0 Eiendom , ,9 Andre fin.eiendeler , ,1 Finansielle eiendeler , ,0 Andre eiendeler Sum eiendeler Aksjeeksponering 25,5 27,2 Indeksnære porteføljer KLP forvalter en stor del av selskapets aksjeinvesteringer og omlag halvparten av de utenlandske renteinvesteringene som indeksnære porteføljer. Dette innebærer at KLP er eksponert mot markedsrisiko, at avkastningen ligger nær indeksens avkastning og at svingningsrisiko i forhold til markedsindeks også er begrenset. Omløpsobligasjoner KLPs portefølje av omløpsobligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utgjorde 22,3 prosent av finansielle eiendeler. 16 prosent av porteføljen er forvaltet eksternt. Porteføljer plassert i stats- eller kommunepapirer eller verdipapirer med kredittvurdering AA eller bedre, utgjør i overkant av 36 prosent av investeringene. Et internt og et eksternt mandat for forvaltning av globale kredittobligasjoner 28 29

20 med kredittvurdering BBB eller bedre, utgjør i overkant av 36 prosent av omløpsporteføljen. Den internt forvaltede kredittporteføljen forvaltes indeksnært. Anleggsobligasjoner Investering i anleggsobligasjoner og obligasjoner som holdes til forfall, utgjør 30,9 prosent av finansielle eiendeler. Gjennomsnittlig vektet gjenværende løpetid for anleggsobligasjoner er 5,6 år. Regnskapsmessig verdi av porteføljen svinger ikke med markedsverdien, og sikrer en løpende stabil avkastning på 5,2 prosent. Ikke regnskapsførte underverdier i hold-til-forfall porteføljen var 894 millioner kroner pr Aksjer Plasseringene i omløpsaksjer tilsvarte 23 prosent av finansielle eiendeler. Samlet eksponering i aksjer inkludert aksjederivater utgjorde 25,5 prosent. Aksjeeksponeringen mot det norske markedet representerte 3,8 prosent av finansielle eiendeler ved utgangen av året. Utlån KLPs samlede utlånsportefølje var millioner kroner, tilsvarende åtte prosent av finansielle eiendeler. Utlånsporteføljen er kjennetegnet av svært høy kvalitet og lavt mislighold. Lån som det ikke er betalt avdrag på innen 90 dager etter forfall, var 14,4 millioner kroner ved årsskiftet, tilsvarende 0,1 prosent av samlede utlån. Eiendom KLPs eiendomsportefølje var på millioner kroner, tilsvarende ti prosent av finansielle eiendeler. Nye investeringer utgjør millioner kroner, mens det er solgt eiendommer for 130 millioner kroner. I tillegg kommer verdijustering av eiendomsmassen på totalt millioner kroner gjennom året. Flere større eiendomsinvesteringer er ferdigforhandlet etter årsskiftet. Kapitalavkastning Bokført avkastning ble 7,5 prosent i 2007, og verdijustert avkastning ble 6,7 prosent. Inkludert verdiendringer på hold-til-forfall porteføljen ble kapitalavkastningen 5,4 prosent. Avkastning på aktivaklassene KLPs portefølje av omløpsobligasjoner og pengemarkedsinstrumenter har gitt en avkastning på 3,9 prosent (1,5 prosent), mens porteføljen av anleggsobligasjoner ga en avkastning på 5,4 prosent (5,6 prosent). Avkastningen på utlånsporteføljen var på 4,8 prosent (3,9 prosent). Den bedrede avkastningen gjenspeiler det stigende rentenivået. Plasseringer i aksjer har gitt en avkastning på 4,6 prosent (17,1 prosent) i Verdien på eiendomsmassen har økt betydelig etter en lengre periode med svært godt leiemarked og til dels kraftig økende leiepriser. Gjennom året er det foretatt samlete oppskrivninger på millioner kroner. Sammen med en god løpende avkastning har dette gitt en samlet avkastning for eiendomsvirksomheten på 24,2 prosent i I andre eiendeler inngår opptjente ikke forfalte renter og fordringer. Drift og administrasjon Administrasjonsomkostninger i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 0,34 prosent (0,36 prosent). Dette viser KLPs konkurransekraft når det gjelder kostnadene tilknyttet den ordinære drift. KLP har i 2007 gått over til å føre konsernregnskapet etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Derved gis det anledning til å nullstille estimatavvik på egen pensjonsordning. Denne engangskostnaden knyttet til pensjonskostnad for egne ansatte utgjør 244 millioner kroner. KLP og samfunnet For at KLP skal bidra til langsiktig verdiskaping og bærekraftig utvikling har selskapet forpliktet seg, gjennom blant annet sitt medlemskap i FN Global Compact, til å ta hensyn til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø, antikorrupsjon og etikk i sine investeringer og forretningsdrift. Ved utgangen av 2007 var 41 selskaper ekskludert fra KLPs investeringsporteføljer på grunnlag av brudd på disse etiske reglene. Ansvarlig investor og eier I mai 2007 ble KLP norsk partner i prosjektet Carbon Disclosure Project (CDP). Dette er et prosjekt der mange av verdens største institusjonelle investorer har gått sammen for å påvirke selskaper til å rapportere om deres klimapåvirkning. KLP skrev høsten 2007 under på FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Som en ansvarlig investor og eier er KLP opptatt av å ta miljømessige og sosiale hensyn når selskapet investerer og utøver eierskap. Dette er en viktig del av selskapets eierprinsipper vedtatt høsten Et viktig virkemiddel for å ivareta KLPs ansvar samt utnytte muligheten til å påvirke, er gjennom aktivt å delta og å stemme for KLPs aksjer på selskapenes generalforsamling. På dette området benytter vi oss av en leverandør, Risk Metrics (tidligere Institutional Shareholder Services ), som henter inn og analyserer generalforsamlingsagendaer. Videre anbefaler eller stemmer de på KLPs vegne etter de kriterier vi har fastsatt. KLPs avtale med Risk Metrics gjelder i hovedsak for selskapets aksjer i det globale markedet. For KLPs norske aksjer vil KLP stemme selv. I løpet av 2007 ble denne strategien operasjonalisert for den globale aksjeporteføljen, og i 2008 fortsetter implementeringsarbeidet for øvrige porteføljer. Kunderettede HMS- og IA-aktiviteter KLP påvirker sine omgivelser også utover det rent forretningsmessige. Gjennom de siste ti årene har KLP bistått arbeidsgivere med gjennomføring av en rekke aktiviteter innen helse, miljø og sikkerhet. I 2007 samarbeidet KLP med 120 kunder om å skape et bedre arbeidsmiljø og et tryggere arbeidsliv. Målet er arbeidsforhold som bidrar til å redusere sykefravær, uførhet og tidligpensjonering. KLP bistår med rådgivning, erfaringsformidling samt kostnadsberegninger når det gjelder tidligpensjonering og uførhet. KLP Skadeforsikring deltar i flere skadeforebyggende tiltak gjennom Føre-Var prosjekter i samarbeid med kundene. Målet er å bidra til gode og effektive forsikringsløsninger gjennom kurs og økonomisk støtte til prosjekter drevet av kundene. Ytre miljø KLP har liten negativ påvirkning på det ytre miljø og påvirker miljøet primært gjennom egen eiendomsvirksomhet, forbruk av energi, transport, kontorutstyr og det avfall som genereres. KLP har ved sin samfunnsansvarsstrategi forpliktet seg til å utarbeide gode rutiner for måling og reduksjon av selskapets miljøpåvirkning. Det redegjøres nærmere for miljømessige forhold i samfunnsansvarsrapporten. Rammebetingelser KLP er avhengig av de rammebetingelsene myndighetene setter for finans- og forsikringsvirksomheten. Tariffpartene i offentlig sektor fastsetter gjennom forhandlinger, utforming av selskapets hovedprodukt offentlig tjenestepensjon. KLP fører en dialog med sentrale aktører som påvirker selskapets økonomiske og regulatoriske rammebetingelser. Endringer i forsikringsloven Ny forsikringslov trådte i kraft i sin helhet 1. januar Det viktige arbeidet med å tilpasse KLPs produkter og tjenester har krevd stor innsats i konsernet gjennom Lovens formål er å skape større forutsigbarhet og gjennomsiktighet i prisingen og etablere et klart skille mellom kundenes og selskapets midler. Loven innebærer at alle priser, også for egenkapitalbetjening, fastsettes og betales i forkant. Kundene kan tilbys større mulighet til å velge mellom ulike kapitalforvaltningsløsninger. KLP vil også fremover, i dialog med kundene, benytte lovens åpning for ulike kapitalforvaltningsmodeller til å tilpasse seg kundenes ønsker og behov. Nytt regelverk kan gi grunnlag for en sunnere og mer åpen konkurranse. Modernisert folketrygd Myndighetenes arbeid med en modernisert folketrygd har pågått gjennom Pensjonsforliket i Stortinget våren 2007 har avklart at bruttoordningen i offentlig tjenestepensjon vil bli videreført. KLP har gitt viktige innspill til faglige utredninger og den politiske prosessen gjennom året. Endringene i alderspensjonen i folketrygden og ny uførepensjonsordning kan få stor betydning for KLPs pensjonsordninger. Det vil være opp til arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i offentlig sektor å forhandle fram gode tilpasninger for offentlig tjenestepensjon, som kan være økonomisk bærekraftig for kommuner, helseforetak og bedrifter. Organisasjon I KLP legges det stor vekt på arbeidsmiljø og trivsel. Alle ansatte deltar i undersøkelser som måler engasjement, arbeidsmiljø og trivsel

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007 Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007 16. mai 2007 Hovedpunkter Stødige resultater finansielle resultater gir en god start på 2007 Stor aktivitet i fast eiendom, gjennomført kjøp av Postens Terminalbygg

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Økonomisk rapport 2012 Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Utvikling siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2011 2010 2009 2008 2007 Resultat før skatt 653 515 776 348 652 Forvaltningskapital 291 784 271 736

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2007 17. august 2007 Solide resultater første halvår Gode aksje- og eiendomsmarkeder bidrar til høy avkastning på pensjonsmidlene Styrking av resultat før fordeling

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 04. mai 2011 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008

15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008 15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008 1 Utfordrende første kvartal Solid bokført avkastning 1,7 prosent og overskudd til fordeling på 2 012 millioner kroner i et vanskelig finansmarked

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 2. februar 217 Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Drammen kommunale Pensjonskasse

Drammen kommunale Pensjonskasse Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 9. juni 2009 v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon To store utfordringer i 2008 Finanskrisen: Hvordan har vi kommet oss gjennom den hittil? Ny forsikringslov:

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2006

Kvartalsrapport 1/2006 Kvartalsrapport 1/2006 Kvartalsrapport 1/2006 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport: 1 kvartal 2006 KLP oppnådde i første kvartal et verdijustert resultat på 2,1 milliarder

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

13. november 2008 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2008

13. november 2008 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2008 13. november 2008 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2008 1 KLP opprettholder soliditet i et vanskelig finansmarked: Kapitaldekning 12,6 prosent Kjernekapitaldekning 9,2 prosent Solvensmargindekning

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Økonomisk rapport 2011. Bilag til KLP Magasinet 3/2011

Økonomisk rapport 2011. Bilag til KLP Magasinet 3/2011 Økonomisk rapport 2011 Bilag til KLP Magasinet 3/2011 postboks 400 sentrum 0103 oslo Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 10, 0191 oslo telefon 22 03 35 00 telefaks 22 03 36 00 klp@klp.no www.klp.no KLP

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2006. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 4/2006. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 4/2006 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter SOLIDE RESULTATER OG STYRKET MARKEDSPOSISJON KLP oppnådde et verdijustert resultat på 3,7 milliarder kroner i fjerde kvartal og

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Regnskapspresentasjon Livsforsikringsselskapet Oslo Pensjonsforsikring AS eier aksjene i skadeforsikringsselskapet Oslo Forsikring AS. Konsernresultatet

Detaljer

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. februar 2012 Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned 2000-resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned Driftsresultat på 4.475 millioner kroner og konsernresultat på 523 millioner kroner, en reduksjon på henholdsvis

Detaljer