Økonomisk rapport Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk rapport 2013. Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no"

Transkript

1 Økonomisk rapport 2013 Dette bilaget er et sammendrag av s årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no

2 økonomisk rapport 2013 Side 3 Vekst og gode resultater Økende levealder krever økte pensjonsavsetninger 2,4 milliarder til kundene - For fjerde år på rad har den beste verdijusterte avkastningen av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet, sier konsernsjef Sverre Thornes. Solid årsresultat for har de mest fornøyde bedriftskundene for andre år på rad Gjelden i kommunene øker Flytter lånebehovet fra barna til foreldrene Huseier kan ansvarliggjøres for stormskader Enda mer i pensjon Bedring i norsk klimarapportering Eiendom kjøper Klamparen 10 i Stockholm Kåret til beste norske fond Dobbelt så mange branner i desember Nordmenn kan spare 500 millioner i året Tidvis urolige finansmarkeder og lavt rentenivå til tross, så kan vise til en god avkastning, lave kostnader og stor tilflytting av nye kunder. De gode resultatene ser ut til å fortsette i Verdijustert og bokført avkastning i 2012 endte på henholdsvis 6,7 og 5,0 prosent. Også i første kvartal 2013 leverer den beste verdijusterte avkastningen. Soliditetskapitalen økte til 44,1 milliarder kroner i Dette tilsvarer 17,4 prosent av forsikringsfondet, hvilket er sterkt i forhold til myndighetenes krav. - Vi har kunder og eiere som prioriterer langsiktighet i kapitalforvaltningen. har de siste 10 årene blitt bygget opp til å være det mest solide livsforsikringsselskapet i Norge. Dette har satt oss i stand til å opprettholde en relativt høy aksjeandel inn i 2013, sier konsernsjef Sverre Thornes. Styrker premiereservene Forventet levealder i befolkningen øker. Det innebærer at pensjonene skal utbetales over lengre tid og medfører behov for å styrke premiereserven. - Våre sterke resultater gir et overskudd som vil dekke en betydelig del av oppreserveringsbehovet som følger av at folk lever lenger. Det er en stor fordel for våre kunder, sier Sverre Thornes. 3 milliarder av overskuddet fra 2012 skal brukes til å styrke reservene, hvorav 2,3 milliarder kroner overføres til kundenes premiefond. Mange av de ansatte hos s eiere har blitt kunder innenfor bank og skadeforsikring. Målinger viser at de er svært fornøyde med både service og betingelser. Gode pensjons-, bankog forsikringstjenester er viktig for å beholde og tiltrekke seg dyktige medarbeidere. - Vi skal være våre eieres beste partner for dagene som kommer. Vår oppgave er å styrke våre eieres økonomi, lette deres hverdag, og styrke dem som arbeidsgivere. 14 nye kommunekunder Fra nyttår har fått 14 nye kommunekunder. I tillegg valgte de tre av -kommunene som var på anbud å videreføre kundeforholdet i selskapet. Det utgjør en netto tilflytting av kundemidler på nær 6 milliarder kroner og nye medlemmer i pensjonsordningen. - Dette er s beste flytteresultat på flere tiår, og en anerkjennelse av som en konkurransedyktig og kostnadseffektiv pensjonsleverandør, sier Thornes. Norges største livselskap Med en forvaltningskapital på over 330 milliarder kroner er Norges største livselskap. - Størrelsen gjør at vi kan drive effektivt. Det vil våre kunder og eiere ha glede av i dagene som kommer, sier Thornes. Med et økt antall nye pensjonister og økende behov for informasjon om pensjon, investeres det mye i datasystemer, prosesser og kundebetjening for å møte denne veksten på en rasjonell og god måte. Tar ansvar Med økt markedsandel og økte pensjonsmidler til forvaltning følger også mer ansvar. I 2013 er det ti år siden signerte FNs Global Compact, som er en universell standard for samfunnsansvar. - Samfunnsansvar er en viktig del av s identitet. Vi skal fortsatt jobbe for å verne om menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter, samt miljø, og mot korrupsjon, sier Thornes. «Vår oppgave er å styrke våre eieres økonomi, lette deres hverdag, og styrke dem som arbeidsgivere.» sverre thornes konsernsjef

3 Side 4 økonomisk rapport 2013 økonomisk rapport 2013 Side 5 Dette er er Norges største livsforsikringsselskap. leverer trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte. Eies av kundene er organisert som et gjensidig eid selskap. s selskapsform gir flere fordeler. Kundene på offentlig tjenestepensjon eier selskapet og tilfører nødvendig egenkapital, noe som gir god avkastning og gode påvirkningsmuligheter. Å være eier i betyr at på at alt overskudd tilbakeføres til eierne/kundene. Det å være kunde og eier i er derfor lønnsomt. s gjensidige eiermodell, gjør også at selskapet er opptatt av å levere produkter og løsninger i dialog med kundene. er organisert som et finanskonsern er fellesbetegnelsen på morselskapet, Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap, og syv heleide datterselskaper som er organisert som aksjeselskap. Konsernet har til sammen 808 ansatte. Konsernets forvaltningskapital var 341 milliarder pr av Markedsleder er den foretrukne leverandør av offentlig tjenestepensjon i Norge. har de laveste kostnadene og har i flere år på rad hatt bransjens beste avkastning. vinner markedsandeler på offentlig tjenestepensjon, og har styrket markedsposisjonen innen de øvrige orretningsområder. leverer også en rekke produkter og tjenester fra sine datterselskaper Skadeforsikring AS - markedsleder på skadeforsikring innen offentlig sektor med kundeforhold til 308 kommuner og fylkeskommuner, mer enn bedrifter. Skadeselskapet har et voksende antall personkunder. Eiendom AS - er en av landets største eiendomsforvaltere. Forsikringsservice AS - tilbyr et fullt spekter av pensjonskassetjenester. Kommunal landspensjonkasse () Bedriftspensjon AS tilbyr innskuddsog foretakspensjon. Kapitalforvaltning AS er et av Norges største kapitalforvaltningsmiljøer Fondsforvaltning AS har fond innen aktiv og indeksnær forvaltning Banken AS er en nettbank med fokus på boliglån og innskudd Kommunekreditt AS og Kreditt AS skal bidra til å sikre offentlig sektor gode betingelser på lån. Personmarked i framgang har de siste årene satset aktivt på å tilby forsikrings-, bank- og fondsprodukter med gunstige vilkår, spesielt til medlemmer i. I første kvartal passerte kundeforhold, noe som vitner om god respons på s tilbud om gunstig innskudds- og lånerente, lave gebyrer for fondsforvaltning og gode priser på forsikring i personmarkedet.! Offentlig tjenestepensjon En såkalt bruttoordning, hvilket vil si at ordningen gir en garanti om pensjonsutbetaling på minimum 66 prosent av pensjonistens sluttlønn inntil 12 G, ved full opptjeningstid, som er 30 år. I offentlige ordninger bidrar den ansatte selv med to prosent av lønnen til pensjonssparingen. Alle tjenestepensjonsordninger må omfatte betalingsfritak ved uførhet. For offentlig tjenestepensjon må risikoytelsene i tillegg omfatte uførepensjon og etterlattepensjon, mens dette er valgfritt for de private tjenestepensjonene. For offentlig tjenestepensjon må arbeidsgiver også dekke en del ikke-forsikringsbare ytelser (AFP, tidligpensjon, bruttogaranti og årlig lønnsog G-regulering av opptjente og oppsatte rettigheter) som må betales løpende når faktisk kostnad for året er fastslått. Gjennom tariffavtaler har alle kommuner, helseforetak og en del bedrifter innenfor offentlig sektor, plikt til å ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte. s hovedoppgave er, innenfor hovedtariffavtalens bestemmelser, å levere det avtalte produktet for arbeidsgivere og deres ansatte med god service og lave kosnader. 1 april 2013 hadde 825 ansatte Skadeforsikring AS Bankholding AS Banken AS Kapitalforvaltning AS Forsikringsservice AS Fondsforvaltning AS Bedriftspensjon AS Eiendom AS klps kunder og eiere Kommuner 55% Private sykehus 2%! Fakta: Kunder på offentlig tjenestepensjon: 345 kommuner og fylkeskommuner 25 av landets 26 helseforetak, i tillegg til de fire regionale helseforetakene bedrifter. Kommunekreditt AS Kreditt AS Fylkeskommuner 5% Statlige Bedrifter 10% helseforetak 28% Selskapets pensjonsordninger omfatter: yrkesaktive pensjonister medlemmer en pensjonsrettighet i fra tidligere arbeidsforhold.

4 Side 6 økonomisk rapport 2013 økonomisk rapport 2013 Side 7 Pensjons- og livsforsikring: Vant 17 av 18 anbud s markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon ble betydelig styrket gjennom Selskapet vant i fjor 17 av i alt 18 anbudskonkurranser. Det fører til at får 14 nye kommunekunder som flytter til fra januar Samlet premiereserve på nær 6 milliarder ble tilført da kundene ble overtatt nå i administrerer pensjonsordningen for 330 kommuner og 15 fylkeskommuner, samt bedrifter og organisasjoner Av landets 26 helseforetak har 25 minst èn pensjonsordning i. I tillegg er alle sykehusleger omfattet av pensjonsordningen for sykehusleger i gjennom en særskilt tariffavtale. Sykepleierne har pensjonsordning i gjennom lov om pensjonsordning for sykepleiere. Effektiv forvaltning er markedsleder innen offentlige pensjonsordninger til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tilknytning. Selskapet tilbyr trygg og effektiv forvaltning av offentlig tjenestepensjon. - I tillegg til bransjens beste avkastning har bransjens laveste administrasjonskostnader, sier konserndirektør for livdivisjonen i Marianne Sevaldsen. Også på gruppelivsområdet er en sterk aktør blant kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor. ivaretar forsikringskravene i ulike tariffområder og hele personer var gruppelivsforsikret i selskapet ved utgangen av tilbyr privat tjenestepensjon gjennom datterselskapet Bedriftspensjon AS. Bestanden øker og i april 2013 har selskapet ca avtaler, fordelt på produktene ytelsespensjon, innskuddspensjon, fripoliser og pensjonskapitalbevis. «Vi er en totalleverandør på pensjonsog livsforsikring» Marianne Sevaldsen konserndirektør Livsforsikring Siden 1967 har levert tjenester til pensjonskasser. Gjennom Forsikringsservice AS leverer forsikringsrelaterte tjenester til pensjonskasser med kommunal eller annen offentlig tilknytning. Leveranseområdene omfatter blant annet aktuartjenester, pensjonskostnadsberegninger, pensjonsberegning og pensjonsutbetalinger samt avtale- og medlemsadministrasjon til pensjonskassekunder. 12 av til sammen 21 kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser i Norge, benytter Forsikringsservice som tjenesteleverandør innenfor en eller flere av de ovennevnte tjenesteområdene. - Vi utnytter vår kompetanse på offentlig tjenestepensjon til også å bistå pensjonskassene, sier Sevaldsen. Pådriver for HMS-arbeid Antall kunder Kommuner Fylkeskommuner Helseforetak Bedrifter Ved utgangen av 2012 hadde over personer pensjonsrettigheter i. Disse fordeler seg på: Volum Livsforsikring Antall medlemmer: Aktive arbeidstakere (medlemmer) Oppsatte rettigheter * Pensjonister *Personer som tidligere har vært ansatt hos arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon Arbeidet med å støtte og være pådriver og inspirator i kundenes HMS-arbeid er viktig for å sikre et trygt og lønnsomt pensjonsfellesskap. - Det er en del av s samfunnsansvar. Flere av prosjektene kan vise til redusert sykefravær, færre uføre og lavere uttak av AFP. Dette kommer kundene, som jo også er s eiere, til gode, sier konserndirektør Marianne Sevaldsen. Alle kunder har faste kontaktpersoner i, og kundene får tilbud om budsjettbistand, kurs og informasjon knyttet til pensjonsordningen sin. I 2012 støtet over 50 prosjekter og delte ut Ildsjelprisen for bidrag til godt arbeidsmiljø for første gang. Selskapet tilbyr også gode ordninger for innskuddspensjon og foretakspensjon til bedrifter som ikke har tariffestet krav om offentlig tjenestepensjon. I tillegg yter forsikringsfaglige tjenester til en rekke pensjonskasser i kommunal sektor, gjennom datterselskapet Forsikringsservice AS. nye kommunekunder fra 1. januar 2013 Hvaler Songdalen Frøya Hitra Røyken Holmestrand Kvinnherad Volda Klæbu Lødingen Sortland Nøtterøy Ås Narvik 6 Magasinet Magasinet 7

5 økonomisk rapport 2013 Side 9 Skadeforsikring: Størst vekst i personmarkedet Skadeforsikring tilbyr skadeforsikring til kommunal sektor, men også forsikringsløsninger i personmarkedet med spesielle fordeler for medlemmer i. I 2012 økte premieinntektene med 10 prosent.! Skadeforebyggende prosjekter I 2012 økte premieinntektene til 659 millioner kroner, tilsvarende 10 prosent fra året før. Veksten var størst innen personmarkedet, hvor selskapet retter seg mot konsernets medlemmer.i 2012 var premieinntektene 659 millioner kroner, en økning på 10 prosent fra året før. - Den positive trenden har fortsatt inn i 2013, sier administrerende direktør i Skadeforsikring AS Tore Tenold. Selskapet har siden 1994 bygget opp en stabil og god posisjon som en av de ledende tilbydere innen skade- og personalforsikring tilpasset kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og næringsliv knyttet til offentlig sektor. Siden 2008 har selskapet også tilbudt forsikringsløsninger til de ansatte hos de samme kundene. I forsikringsåret 2012 ble det innrapportert åtte større eiendomsskader med skadebeløp over 5 millioner kroner. Disse skadene ga et samlet skadebeløp på 99 millioner kroner. - Vi har en positiv utvikling i form av et redusert antall skader i de fleste bransjer, sier Tenold. Best kundetilfredshet Skadeforsikring kan for andre år på rad vise til best kundetilfredshet i årets EPSI-undersøkelse (European Performance Satisfaction Index). - Vi scorer jevnt over høyere enn konkurrentene på alle parametrene, sier Tenold. Bedriftskundene gir høyest score på kundetilfredshet, lojalitet, merkevare, forventninger, opplevd service- kvalitet, opplevd produkt/tjenestekvalitet og verdi for pengene. Den enkelte kommune- og bedriftskunde har sin egen kontaktperson og tilgang til en kundeside. På kundesiden ligger skadestatistikker og status på skader, forsikringsoversikt og dokumentarkiv, og en kan melde skader. En tilsvarende Min Side er nå lansert for personmarkedet. Skadeforebyggende arbeid Skadeforsikring har en rekke skadeforebyggende aktiviteter som gir positiv effekt både på selskapets skaderesultater, kundenes økonomi gjennom færre skadehendelser, og arbeidsmiljø. - Vi har et nært samarbeid med en del eksterne kompetansemiljøer for at alle parter skal få størst mulig effekt av prosjektene, sier Tenold. Blant samarbeidspartnerne er Trygg Trafikk, Kommunal Kompetanse, Norges Astma og Allergiforbund, Norsk Kommunalteknisk Forening og Norsk Brannvernforening. Kompetanse og informasjon fra prosjektene viderebringes til hele landet gjennom nyhetsbrev til kundene, artikler i Magasinet, i direkte dialog med kunder og samarbeidspartnere samt ved å forelese på konferanser. Skadeforsikring har i flere år besøkt skoler for å gi veiledning og informasjon rundt brannsikring og brannforebyggende aktiviteter. I tillegg har selskapet egne tiltak rettet mot kunder med negativ skadeutvikling. - Det er generelt stor bevissthet rundt brannog skaderisiko hos kundene, men fortsatt er det slik at enkle tiltak kan redusere brannrisikoen, sier Tenold. Skadeforsikring har deltatt i flere landsdekkende prosjekter som: Trygge skoleveier Bedring av innemiljøet på skolene Tryggere arbeidsmiljø for de hjemmebaserte tjenestene Bedring av sikkerheten i kommunale utleie boliger Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Samarbeid med Norsk Kommunalteknisk Forening og tilsynsmyndigheter for å øke sikkerheten i kommunale og fylkeskommunale bygg Antall kunder Kommuner Fylkeskommuner Bedrifter Personmarkedskunder Resultat før skatt (millioner kroner) 105,6 25,2 «Vi scorer jevnt over høyere enn konkurrentene på alle parametrene» Tore Tenold konserndirektør skadeforsikring

6 Side 10 økonomisk rapport 2013 økonomisk rapport 2013 Side 11 Kapitalforvaltning: Flere eksterne kunder «Vi har ved flere anledninger vist at investeringstjenestene er markedets beste» Håvard Gulbrandsen adm dir i Kapitalforvaltning AS s kapital- og fondsforvaltning leverer god avkastning og har markedets laveste kostnader. I løpet av 2012 ble forvaltning på vegne av kunder utenfor konsernet doblet. Kapitalforvaltning har i alt 252 milliarder kroner i form av ulike verdipapirer til forvaltning, og stadig flere investorer og privatpersoner ser fordelene ved å investere i s fond. Fondsforvaltning har i alt fått 21 milliarder til forvaltning fra eksterne kunder. Det er en vekst på 52 prosent fra året før. - Det er et klart uttrykk for tilliten våre fond har i markedet. Vi har ved flere anledninger vist at investeringstjenestene er markedets beste, sier Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i Kapitalforvaltning AS. Beste fond Selskapet har gjennom Fondsforvaltning oppnådd svært gode resultater i TNS Sifo Proseperas årlige markedsundersøkelse blant 77 institusjonelle kjøpere av forvaltningstjenester. Samlet sett blir Fondsforvaltning rangert som det beste selskapet blant totalt 27 evaluerte forvaltningsselskaper. Dette er en betydelig fremgang fra fjorårets femteplass. 18 kriterier innen salg, porteføljeforvaltning og organisasjon ble evaluert. Senest i april 2013 ble Pensjon II tildelt Morningstar Fund Award for beste norske obligasjonsfond. Prisen går til fond og forvaltere som har gitt særlig god avkastning foregående år. Fondet fikk også prisen i Forvalter for og eksterne Kapitalforvaltning og Fondsforvaltning tilbyr et bredt spekter av investerings- og forvaltningstjenester til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne. Fondsforvaltning tilbyr også kostnadseffektive fond til personmarkedet. Over 80 prosent av kapitalen forvaltes på vegne av med datterselskaper, mens knapt 10 prosent forvaltes på vegne av eksterne investorer og personkunder. Fondsforvaltning forvaltet ved utgangen av året 67 milliarder kroner fordelt på 30 fond. Selskapet har to kombinasjonsfond, ni rentefond, to aktive aksjefond, femten indeksnære aksjefond og to spesialfond. Kapitalforvaltning forestår all forvaltning med tilhørende funksjoner knyttet til oppgjør, risikoovervåkning, rapportering, rådgivning og IT. Fondsforvaltning har ansvar for markedsarbeidet. Ansvarlige investeringer Siden 2002 har hatt en ansvarlig investeringsstrategi med åpenhet som grunnleggende prinsipp. Hvert halvår offentliggjøres hvilke selskaper som utelukkes fra selskapets investeringer og på hvilke grunnlag selskaper var ekskludert ved utgangen av Ett selskap ble inkludert i porteføljene igjen. Vi fører dialog med selskaper og ekskluderer de som bryter med våre etiske retningslinjer, sier Gulbrandsen. utøver eierskap overfor børsnoterte selskaper, blant annet gjennom å stemme på generalforsamlinger. Hva har stemt og begrunnelser for dette er publisert på hjemmesiden. Gjennom sitt medlemskap i FN Global Compact har forpliktet seg til å ta hensyn til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon i hele sin virksomhet. Selskapet har også signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer og er norsk partner i prosjektet Carbon Disclosure Project (CDP). Dette er et prosjekt der mange av verdens største institusjonelle investorer har gått sammen for å påvirke selskaper til å rapportere om deres klimapåvirkning.! Forvaltningsområder Tre områder i Kapitalforvaltning; Samlet forvaltningskapital mrd mrd. Forvaltning konserneksterne kunder 21 mrd. 14 mrd. Indeksnær forvaltning Skal gi en kostnadseffektiv markedseksponering i Antall kunder Fondsforvaltning aksje- og obligasjonsmarkedet. Målsettingen er å gi en avkastning likest mulig markedet. Aktiv forvaltning Skal skape en meravkastning ved å finne enkeltpapirer eller bransjer som har en bedre utvikling enn gjennomsnittet i markedet. Institusjonell egenkapital Investeringer i ikke-børsnoterte selskaper som er i en oppstartsfase eller omstruktureringsprosess. Fondene har en levetid på åtte til ti år med en investerings- periode på fire til fem år.

7 Side 12 økonomisk rapport 2013 økonomisk rapport 2013 Side 13 Geografisk fordeling etter verdi per Sektorfordeling etter verdi per Sverige 14% Norge 77% Annet* 4% Anlegg 8% Danmark 9% Hotell 19% Kjøpesenter 8% Kontor, undervisning o.l. 62% * Boliger, festetomter, sameier, p-hus «Vi skal bygge miljøvennlige bygg for fremtiden» Gunnar Gjørtz adm dir i Eiendom AS Eiendoms nye prosjekt Fornebusenteret Senteret er under bygging og vil stå ferdig i Prosjektet er på m2. Planen er å bli et framstående eksempel på et bærekraftig bygg, i Norge så vel som i Europa. Bygget skal ha energimerke A og ha passivhusstandard. Eiendom: Store investeringer Eiendom er en av Norges største eiendomsforvaltere med 1,3 millioner kvadratmeter lokaler og kvadratmeter festetomter til forvaltning. Selskapet har også betydelige prosjekter under utvikling. ger har vært tilfredsstillende de senere år. Den gode prisingen av investeringseiendommer i 2011 har fortsatt. I 2012 var leieinntektene 1,9 milliarder kroner. Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Eiendommene har god beliggenhet, høy bygningsmessig standard og effektiv arealutnyttelse. I april 2013 hadde eiendomsmassen en verdi på 33,5 milliarder kroner. Investerer i fond og eiendommer Eiendom foretok flere eiendomstransaksjoner i løpet av Fondbygget (Oslo) er solgt, og Ibsenkvartalet (Oslo), Akersgata (Oslo), Såpsjudaren (Stockholm), Stavanger Airport Hotel (Stavanger), Scandic Aarhus City (Århus) og Klamparen (Stockholm) er overtatt. - Netto investeringer utgjorde om lag 3,3 milliarder kroner i tillegg til investeringer i allerede eide bygg og utviklingsprosjekter, sier Gjørtz. I tillegg til investeringer i eiendomsvirksomheten forvaltet av Eiendom har kollektivporteføljen investert i internasjonale eiendomsfond forvaltet av velrenommerte forvaltere. Verdijustert avkastning på investeringene i internasjonale eiendomsfond utgjorde om lag minus 6,6 prosent. Verdien på s investeringer i slike fond utgjorde 614 millioner ved utgangen av Kollektivporteføljens investeringer i eiendomsfond utgjorde ved årsskiftet 0,2 prosent av finansielle eiendeler i porteføljen. Samfunnsansvar Eiendom har fokus på energi og miljø, og hele virksomheten i Oslo, Trondheim og København er miljøsertifisert etter ISO Vi skal bygge miljøvennlige kontorbygg for fremtiden, sier Gjørtz. Gjennom en aktiv miljøpolicy vil Eiendom bidra med å redusere belastningen på miljø og klima, samt fremme nye adferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere miljøbelastningen og CO2-utslippene. I 2012 ble det reelle energiforbruket redusert med 3,2 GWh. Det tilsvarer årsforbruket for over 150 husholdninger. Pågående nye prosjekter har stort miljøfokus og sertifiseres under BREEAM- NOR. Eiendom forvalter eiendomsinvesteringer for kollektivporteføljen, selskapsporteføljen, Bedriftspensjon AS og Skadeforsikring AS. Eiendomsinvesteringer og forvaltning foretas kun på vegne av selskapene i eget konsern og har derved primært bidratt til avkastning på investert kapital for kundene i livsforsikring. - Verdijustert virksomhetsavkastning var 6,5 prosent i 2012, sier administrerende direktør i Eiendom AS Gunnar Gjørtz. Avkastningen på s eiendomsinvesterin Eiendomsverdi 33,5 mrd. 29,9 mrd. Verdijustert virksomhetsavkastning inklusive eiendomsfond 6,2% 7,2% Økonomisk utleiegrad 96,8% 95,1%

8 Side 14 økonomisk rapport 2013 økonomisk rapport 2013 Side 15 Bank: vokser Banken Tre år etter lanseringen i personmarkedet hadde Banken kunder, og tilveksten fortsetter. Banken ble lansert i personmarkedet i februar 2010, og har siden den gang hatt en god vekst i antall personkunder. Ved utgangen av fjoråret hadde banken kunder. - Banken er en nettbank med gode og enkle spare- og lånetilbud i personmarkedet, og særlig fokus på medlemmer i. De skal oppleve at Banken er spesielt fordelaktig for dem, sier Leif Magne Andersen, administrerende direktør i Banken AS. Pålitelige lånetagere er Norges nest største tilbyder av langsiktige lån til offentlig sektor gjennom Kommunekreditt. Mens de fleste nye offentlige lån er fastrentelån, velger personkundene flytende rente. Ved utgangen av april 2013 har gitt nær 11 milliarder kroner var gitt i boliglån, hovedsakelig til ansatte i kommuner og helseforetak. Gjennomsnittlig utlån per kunde var circa kroner, og utlån med flytende rente utgjorde 87 prosent av utlånsvolumet ved årsskiftet. - Det er ikke konstatert tap på boliglån i s låntagere er svært pålitelige og solide, konstaterer Andersen. Porteføljen er pantesikret innenfor forsiktige verdivurderinger, hovedsaklig innenfor 60 prosent av låneverdi, og låntageres betalingsevne inngår også i kredittvurderingen Lån til offentlig sektor Det ble utbetalt nye lån for til sammen 5,8 milliarder kroner til offentlig sektor i 2012, hvilket er 2,2 milliarder mer enn i Store utbyggingsplaner og mer fokus på klima og miljø vil medføre økt finansieringsbehov i offentlig sektor. ønsker å være en sentral partner for offentlig sektor i årene som kommer, sier Andersen. Tradisjonelt har en stor andel av låntakerne i offentlig sektor valgt flytende rentebetingelser ved låneopptak. Spesielt konkurransedyktige vilkår i gjør imidlertid at de fleste nye utlån har vært med fast rente. «De som er medlemmer i pensjonsordninger forvaltet av skal oppleve at vi har et spesielt fordelaktig tilbud» Nye utlån 6,8 mrd. 5,5 mrd. Utlån på egen balanse 21,5 mrd. 28,4 mrd. Utlån som forvaltes av 29,8 mrd. 24,7 mrd. Antall kunder herav medlemmer 65% 63%! Utlån til offentlig sektor 20 milliarder kroner er lånt til offentlig sektor: Øst- og Sørlandet 54 prosent, Vestlandet 14 prosent Midt-Norge 12 prosent Nord-Norge 15 prosent Leif Magne Andersen adm dir i Banken AS

9 Returadresse: Postboks 400 Sentrum 0103 Oslo Postboks 400 Sentrum 0103 Oslo Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo Telefon Telefaks Magasinet

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall KLP årsrapport 2011 Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad KLP inviterte i 2011 til en fotokonkurranse, der KLP-ansatte skulle visualisere temaene

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

KLPs utvikling siste 5 år

KLPs utvikling siste 5 år Årsrapport 2008 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2008 2007 2006 2005 2004 Premieinntekter 21 993 18 335 15 294 12 800 13 485 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 651 868 591 516 479

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP årsrapport 2014 02 ÅRSRAPPORT 2014 Ansvarlig Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 07 årsrapport 2007 Innhold Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 Virksomhetsområder Terra Fondsforvaltning side

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Fire organisasjoner som arbeider for bekjempelse av narkotika inngår avtale med Storebrand som oppretter fond for narkotikabekjempelse.

Fire organisasjoner som arbeider for bekjempelse av narkotika inngår avtale med Storebrand som oppretter fond for narkotikabekjempelse. Året 1997 Januar: Februar: April: Omfattende evakueringer i Troms p.g.a. snøskred. Storebrand beslutter å ville dekke folks merutgifter. Storebrand offentliggjør samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Årsrapport 2011 Innhold Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Om Storebrand Selskapene i konsernet 12 Større ansvar for egen pensjon 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat årsrapport 2007 35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat av forbrukerne tenker på Gjensidige først når de blir bedt om å nevne et forsikringsselskap. Nå planlegges børsnotering

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer