KLPs utvikling siste 5 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLPs utvikling siste 5 år"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner Premieinntekter Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Renteresultat Risikoresultat Disponert til (+)/fra (-)tilleggsavsetninger Resultat tilført kundenes premiefond Årsresultat tilført egenkapitalfond Forvaltningskapital Forsikringsfond Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Andre avsetninger i forsikringsfond Avsvarlig kapital Innbetalt egenkapital Opptjent egenkapital Annen ansvarlig kapital Soliditetskapital Prosent Avkastning Kollektivportefølje 1 Avkastning I - Bokført 1,0 7,5 6,6 5,7 6,0 Avkastning II - Verdijustert -3,0 6,7 7,6 8,0 6,9 Avkastning III - Verdijustert inkl verdiendringer obligasjoner til forfall -1,7 5,4 5,2 7,5 7,7 Kapitaldekning 14,6 12,1 14,1 12,1 14,0 Solvensmargindekning Soliditetskapital i prosent av forsikringsforpliktelser med rentegaranti 9,9 14,5 17,6 16,9 6,4 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader målt mot gjennomsnittlig kundefond 0,36 0,50 0,38 0,37 0,38 Antall Aktive medlemmer Pensjonister Antall medabeidere i livselskapet Antall ansatte i konsernet Fra og med 2008 ble kundemidlene skilt ut i egen portefølje (kollektivporteføljen). De oppgitte avkastningstall for 2008 representerer avkastning på kollektivporteføljen, mens avkastningen for tidligere år gjelder den samlede forvaltningen. Nøkkeltall, se omslag Viktige begivenheter i Stø kurs i urolig farvann 6 Dette er KLP 9 Pensjons- og livsforsikring 13 KLP Skadeforsikring AS 17 KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS 21 KLP Eiendom AS 24 Eierstyring og selskapsledelse 26 Styrets årsberetning 31 Regnskap KLP Resultatregnskap 49 Balanse 50 Oppstilling av endringer i egenkapital 52 Kontantstrømoppstilling 53 Noter KLP 54 Konsern Resultatregnskap 94 Balanse 95 Kontantstrømoppstilling 96 Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 97 Noter Konsern 98 Revisjonsberetning 147 Erklæringer 148 Tillitsvalgte og styrer 150

3 2 Årsrapport 2008 viktige begivenheter i Viktige begivenheter i 2008 Soliditeten bevist nok en gang Januar Ny konsernsjef i KLP Sverre Thornes (47) tiltrådte som ny konsernsjef i KLP 3. januar. Han har bred erfaring fra forsikring og kapitalforvaltning. Thornes kom fra stillingen som konserndirektør med ansvar for Livsforsikring i KLP. Fornøyde vinnere av arbeidsmiljøprisen KLP delte ut selskapets årlige arbeidsmiljøpris. Det ble delt ut tre priser på kroner hver; en for kommunene, en for helseforetakene og en for bedriftene. Bamble kommune fikk kroner, intensiv medisinsk seksjon ved Haukeland sykehus fikk kroner og Haraldsplass Diakonale sykehus fikk kroner. Store eiendomsinvesteringer KLP kjøpte Gjensidiges hovedkontor på Sollerud i Oslo og VGbygget sentralt i Oslo. Eiendommene hadde en verdi på henholdsvis 1,5 og 1,2 milliarder kroner. Februar Seniorlån for 100 millioner KLP opplever stadig økende interesse for sitt seniorlån. Selskapet har lånt ut 100 millioner kroner siden lansering av låneproduktet Litt Extra våren Mars Godt 2007-resultat KLP leverer et godt resultat for 2007 som vil gi grunnlag for en solid tilbakeføring av overskudd til kundene etter at nødvendig styrking av reserver for langt liv er gjort. April 3,6 milliarder tilbake til kundene Generalforsamlingen vedtok i mai styrets forslag til resultatdisponering. For 2007 ble det avsatt 3,6 milliarder kroner til kundenes premiefond og 1,2 milliarder kroner til tilleggsavsetninger overskuddet på 267 millioner kroner ble overført til KLPs egenkapitalfond. Mai KLP og samfunnet 2007 KLPs samfunnsansvarsrapport "KLP og samfunnet blir presentert. Rapporten er en dokumentasjon på hvordan KLP-konsernet arbeider i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. For dagene som kommer Ny styreleder i KLP På representantskapsmøte 14. mai ble Arne Øren valgt til ny styreleder i KLP. Øren er bystyremedlem i Fredrikstad kommune og har vært fylkesordfører i Østfold fra 1991 til 2007.

4 4 Årsrapport 2008 viktige begivenheter i Trygdeoppgjøret i havn Årets trygdeoppgjør gir et historisk løft til enslige minstepensjonister. Også unge uføre får tidenes økonomiske løft med årets oppgjør. Grunnbeløpet i folketrygden økes med 5,15 prosent til kroner kroner til TV-aksjonen KLP har vært sponsor for Blå Kors siden Da Blå Kors fikk årets TV-aksjon utfordret KLP egne ansatte til kappestrid for Blå Kors. KLP klarte å samle inn kroner til TV-aksjonen. Ansatte i offentlig sektor kan nå tegne private skadeforsikringer hos KLP Skadeforsikring til svært gunstige priser Juni KLP-listen: Ekskludering og re-inkludering KLP har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som ikke tilfredsstiller selskapets etiske kriterier. Etter den halvårlige gjennomgangen plasserer KLP ett nytt selskap på sin ekskluderingsliste: Group 4 Securicor (G4S). Ett selskap re-inkluderes, det franske selskapet AWB. Miljøfyrtårn KLP Skadeforsikring mottok i juni sitt bevis for at selskapet er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive miljøvennlig og samtidig lønnsomt. Juli Offentlig tjenestepensjon vil overleve 89 prosent av landets ordførere, rådmenn og andre kommunale ledere mener offentlig tjenestepensjon vil overleve pensjonsreformen. Det viser en undersøkelse Perduco har gjennomført for KLP. August KLP inn i personmarkedet på skadeforsikring Ansatte i offentlig sektor kan nå tegne private skadeforsikringer hos KLP Skadeforsikring til svært gunstige priser. KLP initiativtaker til Bærekraftig verdiskaping Landets største finansielle investorer lanserte et samarbeidsprosjekt for å påvirke norske børsnoterte selskaper til en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping. KLP er initiativtaker til prosjektet, som representerer en forvaltningskapital på 2700 milliarder kroner. September Opprettholder god rating KLP fikk i september bekreftet sin kredittvurdering fra Standard & Poor s på A- med stabile utsikter. Kredittvurderingsbyrået har foretatt kredittvurdering av KLP siden November 200 milliarder KLP runder en forvaltningskapital på 200 milliarder kroner. Dette er en dobling av forvaltningskapitalen på sju år. Virkningene av finanskrisen Finanskrisen og svake finansmarkeder gir et svakt resultat for KLP i tredje kvartal. Utviklingen i finansmarkedene har vist betydningen av god soliditet og solid bufferkapital for å møte markedsmessige svingninger. Medlem nr KLP passerer yrkesaktive medlemmer i selskapets pensjonsordninger. Dette ble markert ved overrekkelse av blomster og karaffel til medlem nr , Salima Elharouni. Hun jobber som bioingeniør ved Oslo universitetssykehus, avdeling blodbanken. Desember KLP-listen: Fire ekskluderinger, to re-inkluderinger KLP har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier. Fire nye selskaper blir ekskludert; China Mengniu, Rio Tinto, Textron og AES. To nye selskaper inkluderes i KLPs investeringsunivers; Sodexo og BHP. Nordisk etikksamarbeid Tre nordiske pensjonsfond, Folksam fra Sverige, Illmarinen fra Finland og KLP fra Norge har nylig inngått et samarbeid for å påvirke selskaper som assosieres til etikkbrudd. De tre skal koordinere innsatsen for å nå flere selskaper og samtidig representere en større eiermakt. Rekordutbetaling til KLP-pensjonister KLP setter ny utbetalingsrekord i Brutto er det utbetalt mer enn 7,2 milliarder kroner i pensjoner. Dette er en økning på nesten ti prosent i forhold til året før. Nye milliarder til utlån Som følge av finanskrisen ble det vanskeligere og dyrere for norske kommuner å få lån. KLP besluttet derfor å øke rammen for kommunelån med fem milliarder kroner. Oktober KLP arrangerer klimaseminar i Oslo KLP er norsk partner for Carbon Disclosure Project (CDP). Hvert år stiller Carbon Disclosure Project et antall klimarelaterte spørsmål til verdens 500 bedrifter samt til ytterligere et stort antall bedrifter i ulike regioner. Norske børsnoterte bedrifter var svakest i Norden når det gjelder rapportering av sin klimapåvirkning. Et krevende og spennende år

5 6 Årsrapport 2008 noter til regnskapet 7 Stø kurs i urolig farvann Finanskrisen og svake finansmarkeder preger 2008 og KLPs resultat. Til tross for at vi endte året med kun 1 prosent i bokført avkastning på våre kunders pensjonsfond, gleder vi oss over å kunne tilbakeføre 1,9 milliarder kroner til kundenes premiefond og styrke egenkapitalen med et overskudd på 397 millioner kroner. De siste årene har vi bygget oss opp solide reserver for å kunne møte vanskeligere tider. Dette kom godt med i Selv om våre reserver ble redusert i fjor, er vi fortsatt et solid selskap. Dette gir oss handlefrihet. Handlefrihet til å velge en forvaltningsstrategi som vil gi våre kunder konkurransedyktig avkastning i dagene som kommer. Handlefrihet til å videreutvikle KLP til beste for sine eiere og kunder har vært et år med flere viktige begivenheter i KLP-konsernet. KLP Skadeforsikring lanserte skadeforsikringsprodukter for personmarkedet, som ledd i vår utvidede satsing på tjenester også til våre kunders ansatte. Det ble godt mottatt. Også vår boliglånsvirksomhet høstet anerkjennelse da bladet «Dine Penger» kåret KLP til Norgesmester i utlån i klassen «Boliglån over 80 prosent» for Utlån med pant i bolig har KLP drevet med lenge, men nå skal virksomheten videreutvikles. I januar fikk KLP konsesjon til å etablere bank, og vi regner med å kunne ha denne på plass allerede i slutten av 3. kvartal. KLP Banken vil være sentral i utviklingen av vår satsing på personmarkedet. Etter sommeren i fjor varslet flere av våre kommunekunder at de opplevde det som vanskelig å få lån. KLP økte sine utlånsrammer og lånte ut ytterligere 5 milliarder kroner til kommunene gjennom 4. kvartal. For oss var dette en god måte å vise hvordan vi er knyttet til våre kunder og eiere. I 2008 passerte vi yrkesaktive medlemmer i våre pensjonsordninger. Vi har som mål å stadig forbedre den service og de tjenester vi leverer til våre kunder, samt drive så effektivt at kundene sikres de laveste kostnader. Når kun fire av våre 333 kommuner var på anbud i år, og vi vant to av dem, ser vi dette som en bekreftelse på at dette arbeidet bærer frukter. Ekstra gledelig er det å kunne ønske Ballangen kommune velkommen tilbake til KLP etter noen år hos en konkurrent. Sverre Thornes Konsernsjef Selv om KLPs finansresultater ble svakere enn de foregående år så har kapitalforvaltningsmiljøene våre likevel bidratt godt. Aktiv forvaltning har gitt oss 400 millioner kroner gjennom gode investeringsvalg, og vår indeksforvaltning har klart å gi oss markedsavkastning på en kostnadseffektiv måte til tross for store bevegelser i markedene. KLP Fondsforvaltning var også et av få fondsforvaltningsselskaper som opplevde å få flere penger til forvaltning fra eksterne kunder i fjor. Uroen i verdens finansmarkeder har vist betydningen av god soliditet for å møte markedsmessige svingninger. Det er gledelig at KLP selv i et svært turbulent år - leverer et regnskap som gir rom for en solid tilbakeføring til våre kunder. KLP står støtt! Sverre Thornes KLP står støtt

6 8 Årsrapport 2008 DETTE ER KLP 9 Dette er KLP Vekst for økt trygghet KLP leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finansog forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. Det største produktområdet er offentlig tjenestepensjon. KLP tilbyr også foretakspensjon og innskuddspensjon. I tillegg tilbyr konsernet gruppelivs- og skadeforsikring, lån, fonds- og kapitalforvaltning. Forretningsidè «KLP skal levere trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, og virksomheter med en tilknytning til denne, og deres ansatte». Vekst og lønnsomhet de overordnede mål Vekst og lønnsomhet er overordnede mål for KLPs virksomhet. Målene er retningsgivende for investeringer som foretas og for hvilke produktutviklingstiltak som gjennomføres. For å oppnå vekst og lønnsomhet er KLP åpen for trender og utviklingstrekk i samfunnet, og for å vurdere nye markeder og nye produkter og tjenester. Markedsleder KLP er markedsleder i det offentlige pensjonsmarkedet. Ved inngangen til 2009 har 332 kommuner og fylkeskommuner sin pensjonsordning i selskapet. Det samme gjelder 28 helseforetak og mer enn bedrifter. Selskapets pensjonsordninger omfatter ca yrkesaktive og nær pensjonister. I tillegg har mer enn medlemmer en pensjonsrettighet fra tidligere arbeidsforhold. KLPs visjon «Den beste partner for dagene som kommer». Visjonen skal prege arbeidet mot alle KLPs kunder og interessenter. Kundeløftet «I dialog med kundene skal vi levere langsiktige og effektive løsninger». Dette innebærer blant annet at KLP skal ha utstrakt dialog med kundene, lytte til innspill, drive kostnadseffektivt, være forutsigbar og ha den beste kompetansen, servicen og tilgjengeligheten. Verdiene alle i KLP skal etterleve er «Åpen. Ansvarlig. Tydelig. Engasjert». Disse verdiene uttrykker hvordan ansatte i KLP må være for å realisere visjonen og oppfylle kundeløftet. Hvordan investerer KLP pensjonsmidlene KLP reduserte gjennom 2008 sine investeringer i aksjemarkedet fra rundt 23 prosent av balansen til i underkant av seks prosent. De frigjorte midlene ble blant annet benyttet til å øke porteføljen av lån til norske kommuner, anleggsobligasjoner og obligasjoner med kredittelement i seg. Nær 60 prosent er nå plassert i stabile investeringsobjekt som gir en god løpende avkastning. Det dreier seg om obligasjoner som holdes til forfall, utlån med god sikkerhet og investeringer i høykvalitets eiendom med lange kontrakter. Den øvrige investeringsporteføljen består i hovedsak av omløpsobligasjoner og pengemarkedsplasseringer. KLP overvåker sitt risikobilde løpende og tilpasser løpende sin investeringsprofil slik at de mest risikoutsatte finansinvesteringene reduseres i fallende markeder, mens gode markeder gir frihet til å øke risikoen og med dette potensialet for god avkastning i porteføljen. Kommunal Landspensjonskasse KLP Skadeforsikring AS KLP Eiendom AS KLP Fondsforvaltning AS KLP Kapitalforvaltning AS KLP Bedriftspensjon AS KLP Forsikringsservice AS

7 10 Årsrapport 2008 DETTE ER KLP 11 Historikk KLPs hovedkontor ligger i Oslo. Selskapet har også kontor i Bergen, som betjener KLPs pensjonskunder på vest- og sørlandet. Øvrige pensjonskunder betjenes fra Oslo. KLP Eiendom har kontorer i Oslo, Trondheim, København og Samfunnsansvar KLP er bevisst sin viktige samfunnsrolle som leverandør av trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor og tilknyttede virksomheter, og ønsker at en samfunnsansvarlig holdning skal være grunnleggende for alle virksomhetsområder. Samfunnsansvaret er forankret i selskapets verdigrunnlag. Siden 2002 har selskapet vært en del av Global Compact, som er et FN-initativ for å sikre at næringslivet tar hensyn til menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon i sin virksomhet. KLP er en ansvarlig investor og eier som tar miljømessige, etiske og sosiale hensyn i investeringene. KLPs strategi er tredelt. For det første handler det om å utelukke selskaper som bryter med KLPs etiske investeringskriterier, fra selskapets investeringsunivers. Videre handler det om å ta et ansvar for å påvirke de selskaper KLP investerer i til å ha en positiv utvikling. Det tredje elementet består i utforske og utnytte sammenhengen mellom finansiell avkastning og gode prestasjoner innen miljø, etikk og sosialt ansvar. KLP har forpliktet seg til å etterleve FNs prinsipper for ansvarlige investeringer og har en sterk posisjon som en ansvarlig investor både i Norge og internasjonalt. Alle investeringer omfattes av strategien. Ved utgangen av 2008 var 53 selskaper ekskludert fra KLPs investeringsporteføljer. KLP har videreført sitt samarbeid med Carbon Disclosure Project (CDP), for å få norske selskaper til å rapportere om sine strategier knyttet til klimaendringer, og sine klimagassutslipp. I tillegg har KLP vært initiativtaker til prosjektet Bærekraftig verdiskapning, der 12 store investorer har bedt alle selskaper på Oslo Børs hovedindeks om å rapportere på hvordan de arbeider med temaene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og HMS, miljø og korrupsjon. Prosjektet Bærekraftig verdiskapning skal følges opp årlig. Lønnsomt å være eier i KLP KLPs selskapsform gir flere fordeler. Kundene til KLP stiller selv med egenkapital og er også eiere av selskapet. Dette gir god avkastning og store påvirkningsmuligheter. Den egenkapitalen kundene skyter inn, forvaltes som en del av selskapsporteføljen. I 2008 var avkastningen på selskapsporteføljen 4,0 prosent. Denne avkastningen, sammen med avkastningen på kundefondet, tilfaller kundene. Selskapets gode soliditet og en investeringsstrategi som skjermer egenkapitalen, trygger egenkapitalinnskuddet.. I tillegg til den direkte avkastningen, er det også et lønnsomhetsaspekt ved å ha egenkapital i KLP. Å være eier i det gjensidige KLP betyr at overskudd på premieelementene tilbakeføres til eierne/kundene. Dersom KLP hadde vært et aksjeselskap, ville dette overskuddet gått til aksjonærene og ikke kundene. Å være kunde og eier i det gjensidige selskapet KLP er derfor lønnsomt. Datterselskaper Foruten morselskapet Kommunal Landspensjonskasse, består konsernet av seks datterselskap. KLP Skadeforsikring AS den ledende leverandøren av ulykkes-, yrkesskade- og tingskadeforsikring til norske kommuner. KLP Skadeforsikring startet i 2008 også opp salg av private forsikringsprodukter, primært rettet mot offentlig ansatte. KLP Kapitalforvaltning AS er et av Norges største kapitalforvaltningsmiljøer, og tilbyr et bredt spekter av investerings- og forvaltningstjenester. I investeringsprosessen jobber KLP systematisk for å ivareta og fremme etiske hensyn som tar utgangspunkt i internasjonale normer for blant annet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø Byforbundet og Herredsforbundet (forløperen til KS) vedtok å opprette Kommunal Landspensjonkasse. KLP ble etablert som en «forvaltet» kasse inn under Norsk Kollektiv Pensjonskasse Stortinget fatter vedtak om innføring av folketrygden KLP passerer 1 milliard kroner i forvaltningskapital KLP fikk egen konsesjon som forsikringsselskap, og opprettet en felles kommunal pensjonsordning samme år KLP utvider sitt produktspekter med gruppeliv og ulykkesforsikring for kommuneansatte Kommunal Ulykkesforsikring (KUF) får konsesjon til å drive tingskadeforsikring Det gjensidige selskapet KUF omdannes til KLP Skadeforsikring AS KLP kjøper Nora Eiendom og etablerer selvstendig eiendomsselskap Stockholm. Antall ansatte i KLP: 685 Livsforsikring 277 IT 66 Konsern og stab 74 KLP Eiendom AS 96 Kapitalforvaltning og Fondsforvaltning 81 KLP Skadeforsikring AS 91 I 2008 ble KLP Skadeforsikring AS sertifisert som Miljøfyrtårn. Arbeidet med å sertifisere morselskapet og øvrige datterselskaper er påbegynt, og flertallet av selskapene vil få status som Miljøfyrtårn i løpet av KLP utgir i 2008, for fjerde gang, en egen samfunnsansvarsrapport. Rapporten støtter seg på den internasjonale standarden Global Reporting Standard (GRI). Her finnes nærmere omtale av hvordan KLP har forvaltet sitt samfunnsansvar i Global Compacts 10 prinsipper 1. Støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter innen de områder bedriften opererer 2. Sikre at selskapet ikke medvirker til brudd mot menneskerettighetene 3. Anerkjenne foreningsfriheten og retten til å føre kollektive forhandlinger 4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid 5. Fjerne bruken av barnearbeid 6. Avskaffe diskriminering i sysselsetting og yrke 7. Støtte «føre var»-prinsippet i miljøspørsmål 8. Ta initiativ til å fremme miljøansvar 9. Oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi 10. Bekjempe all form av korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelser KLP Fondsforvaltning AS tilbyr et bredt spekter av fond med ulike investeringsmandat og risiko. Selskapet har fond innen aktiv og indeksnær forvaltning som passer både for institusjoner, bedrifter og privatkunders investeringer. Alle fondene forvaltes i tråd med KLPs etiske kriterier. KLP Eiendom AS forvalter samtlige av eiendomsengasjementene i KLP. Selskapet har kontorer i Oslo, Trondheim, København og Stockholm. KLP Bedriftspensjon AS tilbyr innskudds- og foretakspensjon, kombinert med varierende grad av risikoytelser etter kundens valg, til bedrifter i både privat og offentlig sektor. KLP Forsikringsservice AS er markedsledende tjenesteleverandør av pensjonskassetjenester til de selvstendige kommunale pensjonskassene. KLP fikk 29. januar 2009 konsesjon fra Kredittilsynet for å etablere bankvirksomhet. KLPs bank vil være operativ i andre halvår Banken skal tilby gode boliglånsbetingelser, gode innskuddsrenter, brukervennlig selvbetjening og god service, og er et sentralt element i KLPs satsing på å videreutvikle gode produkter og tjenester til personmarkedet. Kommunal Landspensjonskasse har god soliditet, og vil være en langsiktig, god og ansvarlig eier av banken Nora eiendom skifter navn til KLP Eiendom AS KLP Kapitalforvaltning AS blir opprettet under navnet Aktiv Forvaltning ASA KLP passerer 100 milliarder kroner i forvaltningskapital KLP Bedriftspensjon AS etableres, og KLP utvider sitt produktspekter ytterligere KLP Skadeforsikring AS lanserer salg av private skadeforsikringer KLP passerer 200 milliarder kroner i forvaltningskapital KLP passerer yrkesaktive medlemmer KLP får konsesjon fra Kredittilsynet for å etablere bankvirksomhet KLP fyller 60 år

8 12 Årsrapport 2008 pensjons- og livsforsikring i klp 13 Pensjons- og Livsforsikring i KLP Din trygghet er målet KLP er den ledende leverandør av offentlige tjenestepensjonsordninger til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tilknytning. KLP har også gode ordninger for innskuddspensjon og foretakspensjon til bedrifter som ikke er omfattet av tariffavtale eller har krav om offentlig tjenestepensjon, og er markedsledende innen pensjonskassetjenester til kommunal sektor. Offentlig tjenestepensjon Mer enn en halv million nordmenn hadde ved utgangen av 2008 pensjonsrettigheter i KLP. 333 kommuner og fylkeskommuner hadde pensjonsordningen for sine ansatte i KLP pr (332 pr ). Det samme gjelder 30 av 32 statlige helseforetak, samt om lag bedrifter og organisasjoner. Fra er det som følge av sammenslåing av Oslosykehusene totalt 30 helseforetak. KLP har full eller delvis pensjonsavtale med 28 av disse. Sykehusleger har sin egen tariffavtalte pensjonsordning i KLP, og det er også KLP som administrerer den lovbestemte pensjonsordningen for sykepleiere. Markedsarbeidet har gitt gode resultater i 2008 og KLPs ledende markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon ble opprettholdt. I løpet av 2008 valgte en kommune å flytte tilbake til KLP etter åtte år som kunde i et annet selskap. To kommuner valgte en annen leverandør fra Blant bedriftskundene har det blitt tegnet 115 nye pensjonsavtaler. Av disse flyttet 13 bedrifter pensjonsordningen sin fra annen leverandør til KLP, mens 102 er nyetablerte. 27 aktive avtaler flyttet fra KLP. Også på gruppelivsområdet er KLP markedsleder i offentlig sektor, blant kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter. Antallet gruppelivsforsikrede har holdt seg tilnærmet stabilt i 2008, etter at KLP i 2007 satte ny rekord med forsikrede. Innskudds- og ytelsespensjon Gjennom det heleide datterselskapet KLP Bedriftspensjon AS som ble etablert i 2006, tilbyr KLP også innskudds- og ytelsespensjonsordninger med forskjellige risikoytelser etter kundens valg. Dette gjør KLP-konsernet til totalleverandør av tjenestepensjonsprodukter. Ansvarlighet gir gevinst Også for ytelses- og innskuddspensjonsordningene utnyttes KLP-konsernets konkurransefortrinn i form av høy pensjons- og forvaltningskompetanse, lave kostnader og klar etisk profil i forvaltningen. KLP hadde ved årsskiftet 44 avtaler knyttet til foretakspensjon og 106 avtaler knyttet til innskuddspensjon.

9 14 Årsrapport 2008 pensjons- og livsforsikring i klp 15 Tjenester til kommunale pensjonskasser Gjennom det heleide datterselskapet KLP Forsikringsservice AS tilbyr KLP forskjellige tjenester til de selvstendige kommunale og fylkeskommunale pensjonskassene, herunder aktuartjenester, pensjonsberegninger, medlemshåndtering og rådgivning. HMS og et friskere arbeidsliv KLP ønsker å bidra til kompetanseheving og inspirasjon for et friskere arbeidsliv hos våre pensjonskunder. Hovedmålsettingen er å forebygge utstøting fra arbeidslivet, redusere sykefravær og uførhet, og å bidra til å skape et inkluderende arbeidsliv. Pensjonister i KLP Alder Uføre Ved utgangen av 2008 benyttet 15 av til sammen 20 kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser KLP som sin forsikringsfaglige konsulent, og KLP opprettholder dermed posisjonen som markedsleder innen dette området. Pensjon er sparing Offentlig tjenestepensjon er en svært god pensjonsordning for de ansatte. For arbeidsgiver utgjør kostnadene knyttet til pensjonsordningen en stor del av de samlede lønnskostnadene. Pensjon er sparing, og premien i pensjonsforsikring utgjør først og fremst et anslag på sparebehovet til fremtidige pensjoner. Som pensjonsleverandør bidrar KLP til kundenes pensjonssparing gjennom konkurransedyktig avkastning på kundenes midler, lave driftskostnader, god service som følge av spesialisering mot kundesegment, solid og stabil avkastning på egenkapitaltilskuddet, samt en ansvarlig profil som fremmer bærekraftig verdiskaping. Kundeservice KLP legger vekt på kundebehandling tilpasset den enkelte kunde med effektive rutiner, ajouritet og høy kvalitet i tjenestene. I KLP opprettes det et kundeteam for den enkelte kunde. Kundeteamene gir blant annet støtte til kundene i deres budsjetteringsarbeid i form av prognoser, og det sendes løpende ut oppdateringer. Kundene tilbys også omfattende informasjons- og kursvirksomhet. Alle våre pensjonskunder får løfte om leveranser til fastsatt tid. Fristene publiseres på klp.no. Dette gjelder datoer for pensjonsutbetalinger, fakturering av pensjon og gruppeliv og en rekke andre serviceleveranser. Kundene har til enhver tid tilgang til sin medlemsbestand i KLP via KLP Interaktiv. I 2006 lanserte KLP Min Side Pensjon, hvor den enkelte arbeidstaker/pensjonist kan gå inn å få utregnet sin fremtidige pensjon. I 2008 er det etablert en selvbetjeningsfunksjonalitet for pensjonister på Min Side Pensjon. Her kan KLPs pensjonister få informasjon om sine pensjonsutbetalinger (pensjon, skatt, andre trekk) og fullstendig lønns- og trekkoppgave. Det har vært en sterk vekst i antall pålogginger til Min Side Pensjon gjennom 2008, fra i første kvartal til i fjerde kvartal. I løpet av året har KLPs avdeling PensjonService behandlet omlag søknader om pensjon. Dette er en økning på ca tre prosent fra I tillegg har PensjonService behandlet ca henvendelser som medfører endringer av løpende pensjon m.m., som gir en vekst på ca. 15 prosent i saksmengden. I KLP får pensjonskundene råd og veiledning om hvordan de, sammen med KLP kan skape et bedre arbeidsmiljø og et tryggere arbeidsliv. KLPs HMS-team har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De siste ti årene har KLP samarbeidet med kommuner, helseforetak og bedrifter om å skape et inkluderende arbeidsliv. Dette arbeidet har gitt et unikt erfaringsgrunnlag, som vi gjerne deler med våre kunder. KLPs arbeidsmiljøpris Formålet med arbeidsmiljøprisen er å premiere de beste forebyggende, helsefremmende og arbeidsmiljøskapende tiltak gjennomført i helse- og kommunesektoren. Derfor deler KLP i januar hvert år ut tre arbeidsmiljøpriser; en for kommunene, en for helseforetakene og en for bedriftene. Hver av prisene er på kroner. Vinnerne av arbeidsmiljøprisen for 2008 er Nes kommune (Akershus) med prosjektet Reduser støyen i barnehagen! og Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Tynset med Prosjekt for gravide arbeidstakere. Videre satsing ambisjoner KLP jobber med å forbedre og utvide tjenestetilbudet mot arbeidsgiverkunder og deres ansatte. Gjennom helhetlig kundebehandling, engasjerte medarbeidere og en åpen dialog, er ambisjonen å få enda mer fornøyde kunder. Markedsprofilering for å gjøre KLP allment kjent, har gitt gode resultater i KLP følger også arbeidet med Pensjonsreformen nøye, og analyserer konsekvensene av nytt regelverk og mulige tilpasninger til ny offentlig tjenestepensjon. Med dette satser KLP på å være den ledende leverandør av pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter også i årene som kommer. Pensjonist- og medlemsmassen innen offentlig tjenestepensjon i KLP Utvikling i antall pensjonister viser en jevn vekst. Antallet personer som mottar pensjon fra KLP har økt med 14 prosent på 5 år, fra i 2004 til i I samme tidsrom har antall yrkesaktive medlemmer økt fra til AFP Etterlatte personer har rettigheter i KLP tidligere ansatte * yrkesaktive pensjonister *Pr var det registrert yrkesaktive medlemmer i KLPs pensjonsordninger. Imidlertid har det vært noe avgang av personer som følge av utmeldinger, uførhet og død. Dette har ført til en nedgang i antall yrkesaktive medlemmer ved årsskiftet. Antall forsikrede i ulike segmenter pr Kommuner Helseforetak Bedrifter Fylkeskommuner Gjennom 2008 har KLP klart å få saksbehandlingstiden ned på et enda bedre nivå. Arbeidet med å sikre korrekte og rettidige pensjonsutbetalinger vil bli prioritert også i NAV innførte ny IKT-løsning for pensjon 15. desember KLP og Statens Pensjonskasse er de eneste pensjonsleverandørene som har elektronisk utveksling med NAV av samordningsdata til bruk for pensjonsberegning. Gjennom god dialog med NAV har også KLP tilpasset seg dette. Aktiv medspiller

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat årsrapport 2007 35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat av forbrukerne tenker på Gjensidige først når de blir bedt om å nevne et forsikringsselskap. Nå planlegges børsnotering

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-20 Eierstyring og selskapsledelse.. side 21-34 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 35 Resultatregnskap.

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning for SpareBank 1 Gruppen 3 Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen 18 Utvidet resultat for SpareBank 1 Gruppen 19

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet.

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet. Dette er Storebrand Storebrand er 230 år i 1997. Foruten å være landets eldste forsikringsselskap, er Storebrand også Norges største innen både livs- og skadeforsikring. Selskapet etablerte bankvirksomhet

Detaljer

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Årsrapport 2011 Innhold Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Om Storebrand Selskapene i konsernet 12 Større ansvar for egen pensjon 16

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer