KLPs utvikling siste 5 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLPs utvikling siste 5 år"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner Premieinntekter Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Renteresultat Risikoresultat Disponert til (+)/fra (-)tilleggsavsetninger Resultat tilført kundenes premiefond Årsresultat tilført egenkapitalfond Forvaltningskapital Forsikringsfond Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Andre avsetninger i forsikringsfond Avsvarlig kapital Innbetalt egenkapital Opptjent egenkapital Annen ansvarlig kapital Soliditetskapital Prosent Avkastning Kollektivportefølje 1 Avkastning I - Bokført 1,0 7,5 6,6 5,7 6,0 Avkastning II - Verdijustert -3,0 6,7 7,6 8,0 6,9 Avkastning III - Verdijustert inkl verdiendringer obligasjoner til forfall -1,7 5,4 5,2 7,5 7,7 Kapitaldekning 14,6 12,1 14,1 12,1 14,0 Solvensmargindekning Soliditetskapital i prosent av forsikringsforpliktelser med rentegaranti 9,9 14,5 17,6 16,9 6,4 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader målt mot gjennomsnittlig kundefond 0,36 0,50 0,38 0,37 0,38 Antall Aktive medlemmer Pensjonister Antall medabeidere i livselskapet Antall ansatte i konsernet Fra og med 2008 ble kundemidlene skilt ut i egen portefølje (kollektivporteføljen). De oppgitte avkastningstall for 2008 representerer avkastning på kollektivporteføljen, mens avkastningen for tidligere år gjelder den samlede forvaltningen. Nøkkeltall, se omslag Viktige begivenheter i Stø kurs i urolig farvann 6 Dette er KLP 9 Pensjons- og livsforsikring 13 KLP Skadeforsikring AS 17 KLP Kapitalforvaltning AS og KLP Fondsforvaltning AS 21 KLP Eiendom AS 24 Eierstyring og selskapsledelse 26 Styrets årsberetning 31 Regnskap KLP Resultatregnskap 49 Balanse 50 Oppstilling av endringer i egenkapital 52 Kontantstrømoppstilling 53 Noter KLP 54 Konsern Resultatregnskap 94 Balanse 95 Kontantstrømoppstilling 96 Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 97 Noter Konsern 98 Revisjonsberetning 147 Erklæringer 148 Tillitsvalgte og styrer 150

3 2 Årsrapport 2008 viktige begivenheter i Viktige begivenheter i 2008 Soliditeten bevist nok en gang Januar Ny konsernsjef i KLP Sverre Thornes (47) tiltrådte som ny konsernsjef i KLP 3. januar. Han har bred erfaring fra forsikring og kapitalforvaltning. Thornes kom fra stillingen som konserndirektør med ansvar for Livsforsikring i KLP. Fornøyde vinnere av arbeidsmiljøprisen KLP delte ut selskapets årlige arbeidsmiljøpris. Det ble delt ut tre priser på kroner hver; en for kommunene, en for helseforetakene og en for bedriftene. Bamble kommune fikk kroner, intensiv medisinsk seksjon ved Haukeland sykehus fikk kroner og Haraldsplass Diakonale sykehus fikk kroner. Store eiendomsinvesteringer KLP kjøpte Gjensidiges hovedkontor på Sollerud i Oslo og VGbygget sentralt i Oslo. Eiendommene hadde en verdi på henholdsvis 1,5 og 1,2 milliarder kroner. Februar Seniorlån for 100 millioner KLP opplever stadig økende interesse for sitt seniorlån. Selskapet har lånt ut 100 millioner kroner siden lansering av låneproduktet Litt Extra våren Mars Godt 2007-resultat KLP leverer et godt resultat for 2007 som vil gi grunnlag for en solid tilbakeføring av overskudd til kundene etter at nødvendig styrking av reserver for langt liv er gjort. April 3,6 milliarder tilbake til kundene Generalforsamlingen vedtok i mai styrets forslag til resultatdisponering. For 2007 ble det avsatt 3,6 milliarder kroner til kundenes premiefond og 1,2 milliarder kroner til tilleggsavsetninger overskuddet på 267 millioner kroner ble overført til KLPs egenkapitalfond. Mai KLP og samfunnet 2007 KLPs samfunnsansvarsrapport "KLP og samfunnet blir presentert. Rapporten er en dokumentasjon på hvordan KLP-konsernet arbeider i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. For dagene som kommer Ny styreleder i KLP På representantskapsmøte 14. mai ble Arne Øren valgt til ny styreleder i KLP. Øren er bystyremedlem i Fredrikstad kommune og har vært fylkesordfører i Østfold fra 1991 til 2007.

4 4 Årsrapport 2008 viktige begivenheter i Trygdeoppgjøret i havn Årets trygdeoppgjør gir et historisk løft til enslige minstepensjonister. Også unge uføre får tidenes økonomiske løft med årets oppgjør. Grunnbeløpet i folketrygden økes med 5,15 prosent til kroner kroner til TV-aksjonen KLP har vært sponsor for Blå Kors siden Da Blå Kors fikk årets TV-aksjon utfordret KLP egne ansatte til kappestrid for Blå Kors. KLP klarte å samle inn kroner til TV-aksjonen. Ansatte i offentlig sektor kan nå tegne private skadeforsikringer hos KLP Skadeforsikring til svært gunstige priser Juni KLP-listen: Ekskludering og re-inkludering KLP har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som ikke tilfredsstiller selskapets etiske kriterier. Etter den halvårlige gjennomgangen plasserer KLP ett nytt selskap på sin ekskluderingsliste: Group 4 Securicor (G4S). Ett selskap re-inkluderes, det franske selskapet AWB. Miljøfyrtårn KLP Skadeforsikring mottok i juni sitt bevis for at selskapet er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive miljøvennlig og samtidig lønnsomt. Juli Offentlig tjenestepensjon vil overleve 89 prosent av landets ordførere, rådmenn og andre kommunale ledere mener offentlig tjenestepensjon vil overleve pensjonsreformen. Det viser en undersøkelse Perduco har gjennomført for KLP. August KLP inn i personmarkedet på skadeforsikring Ansatte i offentlig sektor kan nå tegne private skadeforsikringer hos KLP Skadeforsikring til svært gunstige priser. KLP initiativtaker til Bærekraftig verdiskaping Landets største finansielle investorer lanserte et samarbeidsprosjekt for å påvirke norske børsnoterte selskaper til en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping. KLP er initiativtaker til prosjektet, som representerer en forvaltningskapital på 2700 milliarder kroner. September Opprettholder god rating KLP fikk i september bekreftet sin kredittvurdering fra Standard & Poor s på A- med stabile utsikter. Kredittvurderingsbyrået har foretatt kredittvurdering av KLP siden November 200 milliarder KLP runder en forvaltningskapital på 200 milliarder kroner. Dette er en dobling av forvaltningskapitalen på sju år. Virkningene av finanskrisen Finanskrisen og svake finansmarkeder gir et svakt resultat for KLP i tredje kvartal. Utviklingen i finansmarkedene har vist betydningen av god soliditet og solid bufferkapital for å møte markedsmessige svingninger. Medlem nr KLP passerer yrkesaktive medlemmer i selskapets pensjonsordninger. Dette ble markert ved overrekkelse av blomster og karaffel til medlem nr , Salima Elharouni. Hun jobber som bioingeniør ved Oslo universitetssykehus, avdeling blodbanken. Desember KLP-listen: Fire ekskluderinger, to re-inkluderinger KLP har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier. Fire nye selskaper blir ekskludert; China Mengniu, Rio Tinto, Textron og AES. To nye selskaper inkluderes i KLPs investeringsunivers; Sodexo og BHP. Nordisk etikksamarbeid Tre nordiske pensjonsfond, Folksam fra Sverige, Illmarinen fra Finland og KLP fra Norge har nylig inngått et samarbeid for å påvirke selskaper som assosieres til etikkbrudd. De tre skal koordinere innsatsen for å nå flere selskaper og samtidig representere en større eiermakt. Rekordutbetaling til KLP-pensjonister KLP setter ny utbetalingsrekord i Brutto er det utbetalt mer enn 7,2 milliarder kroner i pensjoner. Dette er en økning på nesten ti prosent i forhold til året før. Nye milliarder til utlån Som følge av finanskrisen ble det vanskeligere og dyrere for norske kommuner å få lån. KLP besluttet derfor å øke rammen for kommunelån med fem milliarder kroner. Oktober KLP arrangerer klimaseminar i Oslo KLP er norsk partner for Carbon Disclosure Project (CDP). Hvert år stiller Carbon Disclosure Project et antall klimarelaterte spørsmål til verdens 500 bedrifter samt til ytterligere et stort antall bedrifter i ulike regioner. Norske børsnoterte bedrifter var svakest i Norden når det gjelder rapportering av sin klimapåvirkning. Et krevende og spennende år

5 6 Årsrapport 2008 noter til regnskapet 7 Stø kurs i urolig farvann Finanskrisen og svake finansmarkeder preger 2008 og KLPs resultat. Til tross for at vi endte året med kun 1 prosent i bokført avkastning på våre kunders pensjonsfond, gleder vi oss over å kunne tilbakeføre 1,9 milliarder kroner til kundenes premiefond og styrke egenkapitalen med et overskudd på 397 millioner kroner. De siste årene har vi bygget oss opp solide reserver for å kunne møte vanskeligere tider. Dette kom godt med i Selv om våre reserver ble redusert i fjor, er vi fortsatt et solid selskap. Dette gir oss handlefrihet. Handlefrihet til å velge en forvaltningsstrategi som vil gi våre kunder konkurransedyktig avkastning i dagene som kommer. Handlefrihet til å videreutvikle KLP til beste for sine eiere og kunder har vært et år med flere viktige begivenheter i KLP-konsernet. KLP Skadeforsikring lanserte skadeforsikringsprodukter for personmarkedet, som ledd i vår utvidede satsing på tjenester også til våre kunders ansatte. Det ble godt mottatt. Også vår boliglånsvirksomhet høstet anerkjennelse da bladet «Dine Penger» kåret KLP til Norgesmester i utlån i klassen «Boliglån over 80 prosent» for Utlån med pant i bolig har KLP drevet med lenge, men nå skal virksomheten videreutvikles. I januar fikk KLP konsesjon til å etablere bank, og vi regner med å kunne ha denne på plass allerede i slutten av 3. kvartal. KLP Banken vil være sentral i utviklingen av vår satsing på personmarkedet. Etter sommeren i fjor varslet flere av våre kommunekunder at de opplevde det som vanskelig å få lån. KLP økte sine utlånsrammer og lånte ut ytterligere 5 milliarder kroner til kommunene gjennom 4. kvartal. For oss var dette en god måte å vise hvordan vi er knyttet til våre kunder og eiere. I 2008 passerte vi yrkesaktive medlemmer i våre pensjonsordninger. Vi har som mål å stadig forbedre den service og de tjenester vi leverer til våre kunder, samt drive så effektivt at kundene sikres de laveste kostnader. Når kun fire av våre 333 kommuner var på anbud i år, og vi vant to av dem, ser vi dette som en bekreftelse på at dette arbeidet bærer frukter. Ekstra gledelig er det å kunne ønske Ballangen kommune velkommen tilbake til KLP etter noen år hos en konkurrent. Sverre Thornes Konsernsjef Selv om KLPs finansresultater ble svakere enn de foregående år så har kapitalforvaltningsmiljøene våre likevel bidratt godt. Aktiv forvaltning har gitt oss 400 millioner kroner gjennom gode investeringsvalg, og vår indeksforvaltning har klart å gi oss markedsavkastning på en kostnadseffektiv måte til tross for store bevegelser i markedene. KLP Fondsforvaltning var også et av få fondsforvaltningsselskaper som opplevde å få flere penger til forvaltning fra eksterne kunder i fjor. Uroen i verdens finansmarkeder har vist betydningen av god soliditet for å møte markedsmessige svingninger. Det er gledelig at KLP selv i et svært turbulent år - leverer et regnskap som gir rom for en solid tilbakeføring til våre kunder. KLP står støtt! Sverre Thornes KLP står støtt

6 8 Årsrapport 2008 DETTE ER KLP 9 Dette er KLP Vekst for økt trygghet KLP leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finansog forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. Det største produktområdet er offentlig tjenestepensjon. KLP tilbyr også foretakspensjon og innskuddspensjon. I tillegg tilbyr konsernet gruppelivs- og skadeforsikring, lån, fonds- og kapitalforvaltning. Forretningsidè «KLP skal levere trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, og virksomheter med en tilknytning til denne, og deres ansatte». Vekst og lønnsomhet de overordnede mål Vekst og lønnsomhet er overordnede mål for KLPs virksomhet. Målene er retningsgivende for investeringer som foretas og for hvilke produktutviklingstiltak som gjennomføres. For å oppnå vekst og lønnsomhet er KLP åpen for trender og utviklingstrekk i samfunnet, og for å vurdere nye markeder og nye produkter og tjenester. Markedsleder KLP er markedsleder i det offentlige pensjonsmarkedet. Ved inngangen til 2009 har 332 kommuner og fylkeskommuner sin pensjonsordning i selskapet. Det samme gjelder 28 helseforetak og mer enn bedrifter. Selskapets pensjonsordninger omfatter ca yrkesaktive og nær pensjonister. I tillegg har mer enn medlemmer en pensjonsrettighet fra tidligere arbeidsforhold. KLPs visjon «Den beste partner for dagene som kommer». Visjonen skal prege arbeidet mot alle KLPs kunder og interessenter. Kundeløftet «I dialog med kundene skal vi levere langsiktige og effektive løsninger». Dette innebærer blant annet at KLP skal ha utstrakt dialog med kundene, lytte til innspill, drive kostnadseffektivt, være forutsigbar og ha den beste kompetansen, servicen og tilgjengeligheten. Verdiene alle i KLP skal etterleve er «Åpen. Ansvarlig. Tydelig. Engasjert». Disse verdiene uttrykker hvordan ansatte i KLP må være for å realisere visjonen og oppfylle kundeløftet. Hvordan investerer KLP pensjonsmidlene KLP reduserte gjennom 2008 sine investeringer i aksjemarkedet fra rundt 23 prosent av balansen til i underkant av seks prosent. De frigjorte midlene ble blant annet benyttet til å øke porteføljen av lån til norske kommuner, anleggsobligasjoner og obligasjoner med kredittelement i seg. Nær 60 prosent er nå plassert i stabile investeringsobjekt som gir en god løpende avkastning. Det dreier seg om obligasjoner som holdes til forfall, utlån med god sikkerhet og investeringer i høykvalitets eiendom med lange kontrakter. Den øvrige investeringsporteføljen består i hovedsak av omløpsobligasjoner og pengemarkedsplasseringer. KLP overvåker sitt risikobilde løpende og tilpasser løpende sin investeringsprofil slik at de mest risikoutsatte finansinvesteringene reduseres i fallende markeder, mens gode markeder gir frihet til å øke risikoen og med dette potensialet for god avkastning i porteføljen. Kommunal Landspensjonskasse KLP Skadeforsikring AS KLP Eiendom AS KLP Fondsforvaltning AS KLP Kapitalforvaltning AS KLP Bedriftspensjon AS KLP Forsikringsservice AS

7 10 Årsrapport 2008 DETTE ER KLP 11 Historikk KLPs hovedkontor ligger i Oslo. Selskapet har også kontor i Bergen, som betjener KLPs pensjonskunder på vest- og sørlandet. Øvrige pensjonskunder betjenes fra Oslo. KLP Eiendom har kontorer i Oslo, Trondheim, København og Samfunnsansvar KLP er bevisst sin viktige samfunnsrolle som leverandør av trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor og tilknyttede virksomheter, og ønsker at en samfunnsansvarlig holdning skal være grunnleggende for alle virksomhetsområder. Samfunnsansvaret er forankret i selskapets verdigrunnlag. Siden 2002 har selskapet vært en del av Global Compact, som er et FN-initativ for å sikre at næringslivet tar hensyn til menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon i sin virksomhet. KLP er en ansvarlig investor og eier som tar miljømessige, etiske og sosiale hensyn i investeringene. KLPs strategi er tredelt. For det første handler det om å utelukke selskaper som bryter med KLPs etiske investeringskriterier, fra selskapets investeringsunivers. Videre handler det om å ta et ansvar for å påvirke de selskaper KLP investerer i til å ha en positiv utvikling. Det tredje elementet består i utforske og utnytte sammenhengen mellom finansiell avkastning og gode prestasjoner innen miljø, etikk og sosialt ansvar. KLP har forpliktet seg til å etterleve FNs prinsipper for ansvarlige investeringer og har en sterk posisjon som en ansvarlig investor både i Norge og internasjonalt. Alle investeringer omfattes av strategien. Ved utgangen av 2008 var 53 selskaper ekskludert fra KLPs investeringsporteføljer. KLP har videreført sitt samarbeid med Carbon Disclosure Project (CDP), for å få norske selskaper til å rapportere om sine strategier knyttet til klimaendringer, og sine klimagassutslipp. I tillegg har KLP vært initiativtaker til prosjektet Bærekraftig verdiskapning, der 12 store investorer har bedt alle selskaper på Oslo Børs hovedindeks om å rapportere på hvordan de arbeider med temaene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og HMS, miljø og korrupsjon. Prosjektet Bærekraftig verdiskapning skal følges opp årlig. Lønnsomt å være eier i KLP KLPs selskapsform gir flere fordeler. Kundene til KLP stiller selv med egenkapital og er også eiere av selskapet. Dette gir god avkastning og store påvirkningsmuligheter. Den egenkapitalen kundene skyter inn, forvaltes som en del av selskapsporteføljen. I 2008 var avkastningen på selskapsporteføljen 4,0 prosent. Denne avkastningen, sammen med avkastningen på kundefondet, tilfaller kundene. Selskapets gode soliditet og en investeringsstrategi som skjermer egenkapitalen, trygger egenkapitalinnskuddet.. I tillegg til den direkte avkastningen, er det også et lønnsomhetsaspekt ved å ha egenkapital i KLP. Å være eier i det gjensidige KLP betyr at overskudd på premieelementene tilbakeføres til eierne/kundene. Dersom KLP hadde vært et aksjeselskap, ville dette overskuddet gått til aksjonærene og ikke kundene. Å være kunde og eier i det gjensidige selskapet KLP er derfor lønnsomt. Datterselskaper Foruten morselskapet Kommunal Landspensjonskasse, består konsernet av seks datterselskap. KLP Skadeforsikring AS den ledende leverandøren av ulykkes-, yrkesskade- og tingskadeforsikring til norske kommuner. KLP Skadeforsikring startet i 2008 også opp salg av private forsikringsprodukter, primært rettet mot offentlig ansatte. KLP Kapitalforvaltning AS er et av Norges største kapitalforvaltningsmiljøer, og tilbyr et bredt spekter av investerings- og forvaltningstjenester. I investeringsprosessen jobber KLP systematisk for å ivareta og fremme etiske hensyn som tar utgangspunkt i internasjonale normer for blant annet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø Byforbundet og Herredsforbundet (forløperen til KS) vedtok å opprette Kommunal Landspensjonkasse. KLP ble etablert som en «forvaltet» kasse inn under Norsk Kollektiv Pensjonskasse Stortinget fatter vedtak om innføring av folketrygden KLP passerer 1 milliard kroner i forvaltningskapital KLP fikk egen konsesjon som forsikringsselskap, og opprettet en felles kommunal pensjonsordning samme år KLP utvider sitt produktspekter med gruppeliv og ulykkesforsikring for kommuneansatte Kommunal Ulykkesforsikring (KUF) får konsesjon til å drive tingskadeforsikring Det gjensidige selskapet KUF omdannes til KLP Skadeforsikring AS KLP kjøper Nora Eiendom og etablerer selvstendig eiendomsselskap Stockholm. Antall ansatte i KLP: 685 Livsforsikring 277 IT 66 Konsern og stab 74 KLP Eiendom AS 96 Kapitalforvaltning og Fondsforvaltning 81 KLP Skadeforsikring AS 91 I 2008 ble KLP Skadeforsikring AS sertifisert som Miljøfyrtårn. Arbeidet med å sertifisere morselskapet og øvrige datterselskaper er påbegynt, og flertallet av selskapene vil få status som Miljøfyrtårn i løpet av KLP utgir i 2008, for fjerde gang, en egen samfunnsansvarsrapport. Rapporten støtter seg på den internasjonale standarden Global Reporting Standard (GRI). Her finnes nærmere omtale av hvordan KLP har forvaltet sitt samfunnsansvar i Global Compacts 10 prinsipper 1. Støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter innen de områder bedriften opererer 2. Sikre at selskapet ikke medvirker til brudd mot menneskerettighetene 3. Anerkjenne foreningsfriheten og retten til å føre kollektive forhandlinger 4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid 5. Fjerne bruken av barnearbeid 6. Avskaffe diskriminering i sysselsetting og yrke 7. Støtte «føre var»-prinsippet i miljøspørsmål 8. Ta initiativ til å fremme miljøansvar 9. Oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi 10. Bekjempe all form av korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelser KLP Fondsforvaltning AS tilbyr et bredt spekter av fond med ulike investeringsmandat og risiko. Selskapet har fond innen aktiv og indeksnær forvaltning som passer både for institusjoner, bedrifter og privatkunders investeringer. Alle fondene forvaltes i tråd med KLPs etiske kriterier. KLP Eiendom AS forvalter samtlige av eiendomsengasjementene i KLP. Selskapet har kontorer i Oslo, Trondheim, København og Stockholm. KLP Bedriftspensjon AS tilbyr innskudds- og foretakspensjon, kombinert med varierende grad av risikoytelser etter kundens valg, til bedrifter i både privat og offentlig sektor. KLP Forsikringsservice AS er markedsledende tjenesteleverandør av pensjonskassetjenester til de selvstendige kommunale pensjonskassene. KLP fikk 29. januar 2009 konsesjon fra Kredittilsynet for å etablere bankvirksomhet. KLPs bank vil være operativ i andre halvår Banken skal tilby gode boliglånsbetingelser, gode innskuddsrenter, brukervennlig selvbetjening og god service, og er et sentralt element i KLPs satsing på å videreutvikle gode produkter og tjenester til personmarkedet. Kommunal Landspensjonskasse har god soliditet, og vil være en langsiktig, god og ansvarlig eier av banken Nora eiendom skifter navn til KLP Eiendom AS KLP Kapitalforvaltning AS blir opprettet under navnet Aktiv Forvaltning ASA KLP passerer 100 milliarder kroner i forvaltningskapital KLP Bedriftspensjon AS etableres, og KLP utvider sitt produktspekter ytterligere KLP Skadeforsikring AS lanserer salg av private skadeforsikringer KLP passerer 200 milliarder kroner i forvaltningskapital KLP passerer yrkesaktive medlemmer KLP får konsesjon fra Kredittilsynet for å etablere bankvirksomhet KLP fyller 60 år

8 12 Årsrapport 2008 pensjons- og livsforsikring i klp 13 Pensjons- og Livsforsikring i KLP Din trygghet er målet KLP er den ledende leverandør av offentlige tjenestepensjonsordninger til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tilknytning. KLP har også gode ordninger for innskuddspensjon og foretakspensjon til bedrifter som ikke er omfattet av tariffavtale eller har krav om offentlig tjenestepensjon, og er markedsledende innen pensjonskassetjenester til kommunal sektor. Offentlig tjenestepensjon Mer enn en halv million nordmenn hadde ved utgangen av 2008 pensjonsrettigheter i KLP. 333 kommuner og fylkeskommuner hadde pensjonsordningen for sine ansatte i KLP pr (332 pr ). Det samme gjelder 30 av 32 statlige helseforetak, samt om lag bedrifter og organisasjoner. Fra er det som følge av sammenslåing av Oslosykehusene totalt 30 helseforetak. KLP har full eller delvis pensjonsavtale med 28 av disse. Sykehusleger har sin egen tariffavtalte pensjonsordning i KLP, og det er også KLP som administrerer den lovbestemte pensjonsordningen for sykepleiere. Markedsarbeidet har gitt gode resultater i 2008 og KLPs ledende markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon ble opprettholdt. I løpet av 2008 valgte en kommune å flytte tilbake til KLP etter åtte år som kunde i et annet selskap. To kommuner valgte en annen leverandør fra Blant bedriftskundene har det blitt tegnet 115 nye pensjonsavtaler. Av disse flyttet 13 bedrifter pensjonsordningen sin fra annen leverandør til KLP, mens 102 er nyetablerte. 27 aktive avtaler flyttet fra KLP. Også på gruppelivsområdet er KLP markedsleder i offentlig sektor, blant kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter. Antallet gruppelivsforsikrede har holdt seg tilnærmet stabilt i 2008, etter at KLP i 2007 satte ny rekord med forsikrede. Innskudds- og ytelsespensjon Gjennom det heleide datterselskapet KLP Bedriftspensjon AS som ble etablert i 2006, tilbyr KLP også innskudds- og ytelsespensjonsordninger med forskjellige risikoytelser etter kundens valg. Dette gjør KLP-konsernet til totalleverandør av tjenestepensjonsprodukter. Ansvarlighet gir gevinst Også for ytelses- og innskuddspensjonsordningene utnyttes KLP-konsernets konkurransefortrinn i form av høy pensjons- og forvaltningskompetanse, lave kostnader og klar etisk profil i forvaltningen. KLP hadde ved årsskiftet 44 avtaler knyttet til foretakspensjon og 106 avtaler knyttet til innskuddspensjon.

9 14 Årsrapport 2008 pensjons- og livsforsikring i klp 15 Tjenester til kommunale pensjonskasser Gjennom det heleide datterselskapet KLP Forsikringsservice AS tilbyr KLP forskjellige tjenester til de selvstendige kommunale og fylkeskommunale pensjonskassene, herunder aktuartjenester, pensjonsberegninger, medlemshåndtering og rådgivning. HMS og et friskere arbeidsliv KLP ønsker å bidra til kompetanseheving og inspirasjon for et friskere arbeidsliv hos våre pensjonskunder. Hovedmålsettingen er å forebygge utstøting fra arbeidslivet, redusere sykefravær og uførhet, og å bidra til å skape et inkluderende arbeidsliv. Pensjonister i KLP Alder Uføre Ved utgangen av 2008 benyttet 15 av til sammen 20 kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser KLP som sin forsikringsfaglige konsulent, og KLP opprettholder dermed posisjonen som markedsleder innen dette området. Pensjon er sparing Offentlig tjenestepensjon er en svært god pensjonsordning for de ansatte. For arbeidsgiver utgjør kostnadene knyttet til pensjonsordningen en stor del av de samlede lønnskostnadene. Pensjon er sparing, og premien i pensjonsforsikring utgjør først og fremst et anslag på sparebehovet til fremtidige pensjoner. Som pensjonsleverandør bidrar KLP til kundenes pensjonssparing gjennom konkurransedyktig avkastning på kundenes midler, lave driftskostnader, god service som følge av spesialisering mot kundesegment, solid og stabil avkastning på egenkapitaltilskuddet, samt en ansvarlig profil som fremmer bærekraftig verdiskaping. Kundeservice KLP legger vekt på kundebehandling tilpasset den enkelte kunde med effektive rutiner, ajouritet og høy kvalitet i tjenestene. I KLP opprettes det et kundeteam for den enkelte kunde. Kundeteamene gir blant annet støtte til kundene i deres budsjetteringsarbeid i form av prognoser, og det sendes løpende ut oppdateringer. Kundene tilbys også omfattende informasjons- og kursvirksomhet. Alle våre pensjonskunder får løfte om leveranser til fastsatt tid. Fristene publiseres på klp.no. Dette gjelder datoer for pensjonsutbetalinger, fakturering av pensjon og gruppeliv og en rekke andre serviceleveranser. Kundene har til enhver tid tilgang til sin medlemsbestand i KLP via KLP Interaktiv. I 2006 lanserte KLP Min Side Pensjon, hvor den enkelte arbeidstaker/pensjonist kan gå inn å få utregnet sin fremtidige pensjon. I 2008 er det etablert en selvbetjeningsfunksjonalitet for pensjonister på Min Side Pensjon. Her kan KLPs pensjonister få informasjon om sine pensjonsutbetalinger (pensjon, skatt, andre trekk) og fullstendig lønns- og trekkoppgave. Det har vært en sterk vekst i antall pålogginger til Min Side Pensjon gjennom 2008, fra i første kvartal til i fjerde kvartal. I løpet av året har KLPs avdeling PensjonService behandlet omlag søknader om pensjon. Dette er en økning på ca tre prosent fra I tillegg har PensjonService behandlet ca henvendelser som medfører endringer av løpende pensjon m.m., som gir en vekst på ca. 15 prosent i saksmengden. I KLP får pensjonskundene råd og veiledning om hvordan de, sammen med KLP kan skape et bedre arbeidsmiljø og et tryggere arbeidsliv. KLPs HMS-team har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De siste ti årene har KLP samarbeidet med kommuner, helseforetak og bedrifter om å skape et inkluderende arbeidsliv. Dette arbeidet har gitt et unikt erfaringsgrunnlag, som vi gjerne deler med våre kunder. KLPs arbeidsmiljøpris Formålet med arbeidsmiljøprisen er å premiere de beste forebyggende, helsefremmende og arbeidsmiljøskapende tiltak gjennomført i helse- og kommunesektoren. Derfor deler KLP i januar hvert år ut tre arbeidsmiljøpriser; en for kommunene, en for helseforetakene og en for bedriftene. Hver av prisene er på kroner. Vinnerne av arbeidsmiljøprisen for 2008 er Nes kommune (Akershus) med prosjektet Reduser støyen i barnehagen! og Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Tynset med Prosjekt for gravide arbeidstakere. Videre satsing ambisjoner KLP jobber med å forbedre og utvide tjenestetilbudet mot arbeidsgiverkunder og deres ansatte. Gjennom helhetlig kundebehandling, engasjerte medarbeidere og en åpen dialog, er ambisjonen å få enda mer fornøyde kunder. Markedsprofilering for å gjøre KLP allment kjent, har gitt gode resultater i KLP følger også arbeidet med Pensjonsreformen nøye, og analyserer konsekvensene av nytt regelverk og mulige tilpasninger til ny offentlig tjenestepensjon. Med dette satser KLP på å være den ledende leverandør av pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter også i årene som kommer. Pensjonist- og medlemsmassen innen offentlig tjenestepensjon i KLP Utvikling i antall pensjonister viser en jevn vekst. Antallet personer som mottar pensjon fra KLP har økt med 14 prosent på 5 år, fra i 2004 til i I samme tidsrom har antall yrkesaktive medlemmer økt fra til AFP Etterlatte personer har rettigheter i KLP tidligere ansatte * yrkesaktive pensjonister *Pr var det registrert yrkesaktive medlemmer i KLPs pensjonsordninger. Imidlertid har det vært noe avgang av personer som følge av utmeldinger, uførhet og død. Dette har ført til en nedgang i antall yrkesaktive medlemmer ved årsskiftet. Antall forsikrede i ulike segmenter pr Kommuner Helseforetak Bedrifter Fylkeskommuner Gjennom 2008 har KLP klart å få saksbehandlingstiden ned på et enda bedre nivå. Arbeidet med å sikre korrekte og rettidige pensjonsutbetalinger vil bli prioritert også i NAV innførte ny IKT-løsning for pensjon 15. desember KLP og Statens Pensjonskasse er de eneste pensjonsleverandørene som har elektronisk utveksling med NAV av samordningsdata til bruk for pensjonsberegning. Gjennom god dialog med NAV har også KLP tilpasset seg dette. Aktiv medspiller

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Økonomisk rapport 2012 Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Utvikling siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2011 2010 2009 2008 2007 Resultat før skatt 653 515 776 348 652 Forvaltningskapital 291 784 271 736

Detaljer

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007 Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007 16. mai 2007 Hovedpunkter Stødige resultater finansielle resultater gir en god start på 2007 Stor aktivitet i fast eiendom, gjennomført kjøp av Postens Terminalbygg

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

klps utvikling siste 5 år

klps utvikling siste 5 år Årsrapport 2007 klps utvikling siste 5 år Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 1) Kapitalavkastning I 7,5% 6,6 % 5,7 % 6,0 % 6,9 % 2) Kapitalavkastning II 6,7% 7,6 % 8,0 % 6,9 % 8,2 % 3) Kapitalavkastning

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 04. mai 2011 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 14. august 2013. Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 14. august 2013 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Økonomisk rapport 2011. Bilag til KLP Magasinet 3/2011

Økonomisk rapport 2011. Bilag til KLP Magasinet 3/2011 Økonomisk rapport 2011 Bilag til KLP Magasinet 3/2011 postboks 400 sentrum 0103 oslo Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 10, 0191 oslo telefon 22 03 35 00 telefaks 22 03 36 00 klp@klp.no www.klp.no KLP

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 20. februar Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 2. februar 217 Presentasjon av fjerde kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2007 17. august 2007 Solide resultater første halvår Gode aksje- og eiendomsmarkeder bidrar til høy avkastning på pensjonsmidlene Styrking av resultat før fordeling

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. februar 2012. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. februar 2012 Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008

15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008 15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008 1 Utfordrende første kvartal Solid bokført avkastning 1,7 prosent og overskudd til fordeling på 2 012 millioner kroner i et vanskelig finansmarked

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Oslo, 22. februar 2013. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 22. februar 2013. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 22. februar 2013 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

13. november 2008 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2008

13. november 2008 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2008 13. november 2008 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2008 1 KLP opprettholder soliditet i et vanskelig finansmarked: Kapitaldekning 12,6 prosent Kjernekapitaldekning 9,2 prosent Solvensmargindekning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Økonomisk rapport 2013. Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no

Økonomisk rapport 2013. Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no Økonomisk rapport 2013 Dette bilaget er et sammendrag av s årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no økonomisk rapport 2013 Side 3 Vekst og gode resultater Økende levealder krever

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2011 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse.

åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. KLP årsrapport 2010 åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. De ansattes bidrag skulle visualisere KLPs kjerneverdier,

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Resultatrapport per 3. kvartal 2014

Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2014

Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet

Oslo, 13. mai 2015. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Oslo, 13. mai 2015 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2015 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Oslo, 12. februar 2010 KLP-konsernet. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2009 Foreløpig og urevidert årsregnskap 2009

Oslo, 12. februar 2010 KLP-konsernet. Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2009 Foreløpig og urevidert årsregnskap 2009 Oslo, 12. februar 2010 KLP-konsernet Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2009 Foreløpig og urevidert årsregnskap 2009 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Kommunal Landspensjonskasse - KLP Resultatregnskap

Detaljer