Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15"

Transkript

1 Torsdag 23. juli, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Medverknad i utarbeidinga av rapporten Kryss av for kven som har vore involverte i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. Elevar og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja Nei X Organisasjonane Ja Nei X Skolar Ja X Nei Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen Ja X Nei Politikarar i kommunen/ fylkeskommunen Ja X Nei Lovkravet Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I St.meld. nr. 31 ( ) går det fram at det er viktig at styringsorgana i kommunar og fylkeskommunar har eit bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringa. Dette er nødvendig for å følgje opp utviklinga av sektoren på ein god måte. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigaren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane, jf. opplæringslova andre ledd. Det er fastsett i privatskolelova 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlege rapporten om tilstanden i desse skolene. Desse har ansvar for å utarbeide den årlege tilstandsrapporten: Kommunar Fylkeskommunar Private grunnskolar som er godkjende etter opplæringslova 2-12 Private skolar med rett til statstilskott Innhald i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som eit minimum omtale læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, men skoleeigaren kan omtale andre resultat og bruke andre data ut frå lokale behov. Når det blir gjerast vurderingar av tilstanden, er det viktig å synleggjere kva for målsetjingar hos skoleeigaren og skolane

2 som danner grunnlag for vurderinga. Tilstandsrapporten skal innehalde vurderingar knytte til opplæringa av barn, unge og vaksne. Dei data som er tilgjengelege i Skoleporten, innheld ikkje data om vaksne. Skoleeigaren skal derfor bruke andre kjelder for datainnhenting på dette området. Tidleg innsats er vesentleg for å betre elevane sine ferdigheiter og den faglege utviklinga. Kartlegging av elevane sitt ferdigheitsnivå må følgjast opp med tiltak for dei som har behov for ekstra opplæring frå første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Kvalitetsvurderingssystemet Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å samanstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringa internt på ein skole eller i ein kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større delar av eller i heile utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderinga er ein prosess der dialogen om kva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturleg at det blir stilt spørsmål ved samanhengen mellom kvaliteten på opplæringa ved den enkelte skolen og mellom skolane og resultata i dialogen med skoleeigaren. Det generelle systemkravet Skoleeigarane si plikt til å utarbeide årlege rapportar om tilstanden i grunnopplæringa er ein del av oppfølgingsansvaret knytt til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringslova andre ledd og privatskolelova 5-2 tredje ledd. Ver merksam på at kravet til internkontroll omfattar alle plikter som skoleeigaren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor meir omfattande enn det tilstandsrapporten sitt minimum skal dekkje. Personvern Tal som blir lasta direkte inn frå Skoleporten, kan for små einingar innehalde indirekte identifiserbare opplysningar. Dette kan være teiepliktige opplysningar etter forvaltningslova 13 og/eller personopplysningar etter personopplysningslova 2 nr. 1. Tilsvarande kan også gjelde for lokale indikatorar. Desse opplysningane må behandlast i tråd med reglane i forvaltningslova og/eller personopplysningslova. Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på nynorsk. Uttrekk av innhald frå Skoleporten, som ikkje finst på begge målformer, kan likevel vere på bokmål. Side 2 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

3 Innhald 1. Samandrag Hovudområder og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Lærartettleik Talet på elevar og lærarårsverk Læringsmiljø Støtte frå lærarane Læringskultur Vurdering for læring Meistring Elevdemokrati og medverknad Mobbing på skolen Andel elevar som har opplevd mobbing 2-3 gonger i måneden eller oftare (prosent) Resultat Nasjonale prøver lesing 5. steget Nasjonale prøver lesing ungd. steg Nasjonale prøver rekning 5. steget Nasjonale prøver rekning ungd. steg Nasjonale prøver engelsk 5. steget Nasjonale prøver engelsk ungd. steg Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgang frå grunnskole til VGO System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon...55 For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 3 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

4 1. Samandrag Rapportmalen vart noko endra skuleåret 13/14 og hadde med ein del nye område frå elevundersøkinga; - "støtte frå lærar", "vurdering for læring", "læringskultur", "elevdomokrati og medverknad" og "andel elevar som har opplevd mobbing 2-3 gongar pr. månad eller meir". Dei lokale måla for desse rapporteringsområda er no satt opp og styringskorta er reviderte. Hovudtendensen i rapporten frå 2013/14 var at elevane stort sett ga gode tilbakemeldingar om korleis dei opplevde skulekvardagen (subjektive faktorar), Dette er ikkje så tydeleg dette skuleåret. Det er spesielt viktig å merke seg "andel elevar som har opplevd mobbing 2-3 gongar pr. månad eller meir" på 7 tinn. Sjå P Når det gjeld læringsresultata (objektive faktorar), er dei noko varierte og ikkje er like tilfredsstillande. Det mest positive her er prestasjonane i rekning i nasjonale prøve for både 5., 8. og 9. trinn! Ser ein dette i eit noko lengre perspektiv, kan truleg noko av forklaringa vere tronge rammer/ store grupper over lengre tid. I mange år har skulane i Sykkylven hatt mykje mindre ressursar til disposisjon enn dei vi samanliknar oss med, sjølv om det var ein liten auke skuleåre i 13/14, - sjå elles årsrapporten for Skuleåret 13/14 var auken på omlag 5 stillingar, inklusiv dei stillingane vi får finansiert direkte frå staten. For skuleåret 14/ 15 var det ein nedgang på 1,4 stillingar med 15 elevar meir enn året før, og spesielt ungdomsskulen hadde store elevgrupper!. Vi har i lang tid jobba med å redusere ressursbruken til spesialundervisninga. Vi har m.a gjennomført eit prosjekt " Rett hjelp til rett tid" og har i samband med dette hatt gode prosessar kring rutinar og organisering. Tala viser at vi har klart å snu ein negativ spiral og er kanskje på veg mot å kunne nytte meir av totalressursen til ordinær undervisning. På denne måten vil fleire elevar få tilbodet sitt innanfor det ordinære opplegget. Nedgangen i ressursbruken til spes. uv. har nå stoppa opp ( 13,1 stillingar i 2013/ 14 og 13,72 stillingar i 2014/15). Erfaringar viser at jo mindre totalramma er, jo større vert behovet for spesialundervisning. Dvs. rammene/ kvaliteten på ordinær undervisning heng nøye saman med kor mange elevar som treng spesialundervisning! Skulane har gjort ein god jobb med organisering av undervisninga/ utnytting av ressursane, men ein føler at ein no ikkje har meir å gå på i høve til det reelle behovet. Måloppnåing: Siste skuleår nådde vi berre 11 av 29 av dei måla som med i rapporten. Grunnane til dette kan vere fleire, og ein må m.a. sjå om måla står i stil med dei ramme ein disponerer. Vi har difor hatt ei evaluering/ justering av måla i styringskorta våre. I prinsippet meiner ein likevel framleis at vi ikkje skal ha særleg lågare målsettingar for våre elevar enn andre kommunar har trass i svært knappe ressursar. Desse områda må vi ha ekstra fokus på for å heve nivået/ få betre resultat: Side 4 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

5 - Arbeid mot mobbing - Fagleg rettleiing - Lesing - Eksamensresultata i norsk og matematikk - Meir fokus på minoritetsspråklege elevar, - betre ressurssituasjon - Kompetanseutvikling i fleire fag - Vurdering for læring/ vidare arbeid med god klasseleiing. Ugdomsskulesatsinga - IKT: Vidareutvikle bruken av læringsplattformen (ItsLearning) og administrasjonsprogrammet Visma Flyt. Få heimesidene for skulane på plass (Moava) Side 5 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

6 2. Hovudområder og indikatorar 2.1. Elevar og undervisningspersonale Om Elevar og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet tilrår at skoleeigarane tek med desse indikatorane i tilstandsrapporten: talet på elevar og lærarårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) lærartettleik (lærartettleik steget, lærartettleik steget) Lærartettleik Lærartettleik steget Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på steget ned på skolenivå. Lærartettleik er rekna ut med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og til andre lærartimar som blir tildelte på grunnlag av individuelle elevrettar. Lærartettleik steget Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på steget ned på skolenivå. Lærartettleik er rekna ut med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og til andre lærartimar som blir tildelte på grunnlag av individuelle elevrettar. Lokale mål Lokale mål Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Lærartetleik klasse (gruppestorleik) 13,2 13,0 13,0 12,9 Nasjonalt snitt 13,4, fylket 12,6 Lærartetleik klasse (gruppestorleik) 15,0 15,5 14,5 14,5 Nasjonalt snitt 14,3, fylket 14,3 Side 6 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

7 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Skoleeiers egenvurdering Når det gjeld lærartettleik ( gruppestorleik), har vi i fleire år hatt større elevegrupper enn kommunegruppa, fylket og nasjonen. Tala for 2013/ 14 for begge gruppene var betre enn dei lokale måla og det var tendens til litt positiv utvikling på ressurssida det skuleåret. Den gjennomsnitlege gruppestorleiken på barnesteget gjekk ned frå 13,2 til 12,7 og på ungdomssteget frå 15,6 til 14,5, - inklusiv dei 4 ekstrastillingane som vi får finansiert direkte frå staten. For skuleåret 2014/ 15 er det ein auke i gruppestorleik på barnesteget frå 12,7 til 13,0 og vi er igjen over fylket, men under landsgjennomsnittet. For ungdomssteget sin del er det ei enda meir negativ utvikling, frå 14,5 til 15,5, og skilnaden mellom vår ungdomsskule og gjenomsnittet for fylket og nasjonen er blitt større. Vi har sett ein tendens til at eksamenskarakterane har stagnert/ blitt dårlegare. Dette kan vere ein konsekvens av ein svært stram ressurssituasjon over lang tid. Det som likevel er positivt er at elevane våre presterer til dels svært godt i nokre av fagai nasjonale prøver Talet på elevar og lærarårsverk Talet på elevar Side 7 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

8 Indikatoren opplyser om talet på elevar som er registrerte ved grunnskolar per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfattar barn og unge som etter opplæringslova 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringa ved ein grunnskole. Tala omfattar ikkje vaksne elevar som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser summen av årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer berekna årsverk til undervisning og berekna årsverk til anna enn undervisning. Årsverka er berekna ved å dividere årstimar på årsramma. Det er brukt 741 timar på barnesteget og 656 timar på ungdomssteget. I denne indikatoren høyrer følgjande delskår med: Årsverk til undervisning. Lokale mål Lokale mål Talet på lærarårsverk Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål , Sykkylven kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar Årsverk for undervisningspersonale 88,2 84,7 84,4 89,6 88,2 Sykkylven kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Skoleeiers egenvurdering I perioden 2004/ 05 til 2010/ 11 var det ein reduksjon på omlag 10 stillingar med tilnærma stablit elevtal på kring 1000 elevar. Frå og med hausten 2011 vart det ein off. grunnskule mindre, men det blei oppretta ein privatskule i staden for. Det er elles interessant å sjå på ressursbruken til spesialundervisning i denne perioden. I 2004/ 5 brukte ein ca 14,6 stillingar til spes.ped av ei totalramme på 98 stillingar. Siste skuleår brukte ein ca 13,7 stillingar til spesialundervisning av totalt 88,2 stillingar. M.a.o ein mykje større del av det totale timetalet. Side 8 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

9 Tar med nokre tal for å vise utviklinga dei siste åra: 2011/12: Totalramme: 84,7 uv stillingar (off. grunnskule) - ca 13,2 stillingar til spes.uv (71,8 til ord.uv, 15,7 % spes. ped av total ramme) Hausten 2012 vart Velledalen Montessori skule oppretta og vi har frå denne hausten hatt 5 off. barneskular, to privat barneskular og ein off. ungdomsskule. 2012/13: Totalramme: 84,4 uv. stillingar (off. grunnskule)- ca 16,4 stillingar til spes.uv ( 68 st. til ord.uv., 19,4 % til spes.ped. uv. av total ramme) - (Inkl. privatskular nyttar vi ca 18,4 stillingar til spes.uv.) 2013/14: Totalramme: 89,6 uv. stillingar (off. grunnskule)- 13,10 stillingar til spes.ped.uv ( 76,5 st til ord. uv.,14,6 %. til spes.ped. uv av total ramme) (Inkl. privatskular nyttar vi ca. 15 stillingar til spes.ped.uv,) 2014/ 15: Totalramme: 88,2 uv. stillingar (off. grunnskule) - 13,72 stillingar til spes.ped.uv. ( 78,4 st. til ord. uv., 15,5 % til spes.ped.uv av total ramme) Skuleåret 2013/ 14 var det ei auke på omlag 5 stillingar frå året før med tilnærma same elevtal.. Frå 2013/ 2014 til 2014/ 15 var det ein nedgang på 1,4 stillingar, - og vi er enda lenger unnna det lokale målet! Dei fire stillingane som ungdomsskulen får finansiert direkte frå staten er med i dette talet. Det er viktig å merke seg at vi framleis ligg lågt når det gjeld ressursbruken i skulen, - jf. årsmelsinga for 2014, og skuleåret 2015/ 16 er siste skuleåret med dei 4 ekstrastillingane frå staten! 2.2. Læringsmiljø Om Læringsmiljø Det er obligatorisk for skoleeigarar og skoleleiarar å gjennomføre Elevundersøkinga kvar haust for elever på 7. og 10. steget og for Vg1. Ein del av spørsmåla i Elevundersøkinga er sett saman til indeksar som blir viste i Skoleporten. Resultata for alle spørsmåla i Elevundersøkinga blir viste i ein eigen rapportportal. I tilstandsrapporten er desse læringsmiljøindeksane obligatoriske: Støtte frå lærarane Vurdering for læring Læringskultur Meistring Elevdemokrati og medverknad Mobbing på skolen Andel elevar som har opplevd mobbing 2-3 gonger i måneden eller oftare (prosent) Støtte frå lærarane Side 9 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

10 Indeksen viser korleis elevane opplever emosjonell og fagleg støtte frå lærarane. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokale mål Lokale mål Dette var eit av dei nye punkta i elevundersøkinga og i rapporten skuleåret 2013/ 14. I tidlegare rapportar hadde vi med eit punkt om fagleg rettleiing, og noko av dette er lagt det nye punktet - støtte frå lærarane. Det er no satt opp lokale mål framover for dette området. (jf. rapporten frå 2013/ 14) Støtte frå lærarane 7. trinn Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål ,6 4,5 4,6 4,6 Fylket: 4,4 Nasjonalt snitt: 4,4 Støtte frå lærarane 10. trinn Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål ,1 3,8 4,1 4,1 Fylket: 4,0 Nasjonalt snitt: 4,0 Side 10 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

11 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 11 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

12 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Skoleeiers egenvurdering Resultatet for 7. trinn er bra og ligg over både kommunegruppa (K 10), fylket og det nasjonale gjennomsnittet, - sjølv om det er ein liten tilbakegang frå 2013/ 14. For 10. trinn er det ein tilbakegang på 0,2 og kommunen er difor under dei vi vert smanlikna med. Dette er eit av dei områda som har vore arbeidd spesielt med dei siste åra og knytt nært opp til satsingsområdet "vurdering for læring". Sjølv om resultata er "brukbare", er dei under dei lokale målsettingane for begge årstega og difor ikkje heilt tilfredstillande. Særleg på ungdomssteget er det ein jobb å gjøre for å nå det lokale målet. Side 12 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

13 Læringskultur Indeksen viser om elevane opplever at skolearbeidet er viktig for klassen, og om det er rom for å gjere feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokale mål Læringskultur 7. klasse Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål ,0 4,1 4,0 4,0 Res. fylke - nasjon 4,0-4,1 Læringskultur 10. klasse Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Res. fylke - nasjon 3,8-3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 Side 13 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

14 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 14 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

15 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Skoleeiers egenvurdering For begge årsstega er resultata betre enn dei lokale måla og det er og ein liten framgang frå i fjor! Når vi samanliknar med fylket og nasjonen, ser vi at vi ligg på same nivå som dei og det er positivt. Ein god læringskultur heng saman med eit læringsmiljø som legg til rette for god læring. Skulane i Sykkylven har i lengre tid hatt fokus på klasseleiing, gode rutinar for elevsamtalar og vurderingsrutinar. Dette er arbeid som framleis har stort fokus og er med å byggje opp ein god læringskultur. Side 15 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

16 Vurdering for læring Indeksen kartlegg elevane si oppleving av dei fire prinsippa i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokale mål Vurdering for læring 7. klasse Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål ,8 3,7 3,9 3,9 Res. fylke - nasjon 3,9-4,0 Vurderung for læring 10. klasse Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål ,3 3,1 3,5 3,5 Res. fylke - nasjon 3,2-3,2 Side 16 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

17 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 17 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

18 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Skoleeiers egenvurdering Vurdering for læring er hovudsatsingsområdet for alle barneskulane våre. Sjølv om vi berre er i startfasen i dette prosjektet, er resultatet under den lokale målsettinga og noko skuffande. Det er likevel svært stort engasjement i dette utvilikngsarbeidet på skulane og det er all grunn til å tru at vi får ei positiv utvikling på dette området framover. Skulane er med i eit interkommunale nettverk i regi av Sunnmøre Regionsråd saman med kommunane Haram og Giske. Rektor og plangruppa/ styringsgruppa møtar andre skular for å utveksle erfaringar/ idear og for å få fagleg påfyll. I tillegg har vi kommunale nettverk etter tilsvarande modell. Ungdomsskulen har arbeidd med dette i fleire år ( sjå rapport for 13/14). Resultatet er brukbart, men under målsettinga. Det er og ein tilbakegang på 0,2 frå 13/14. Dette er framleis eit av hovudfokusområda på ungdomsskulen og vil over tid kunne gi gode score og betre læringsresultat. Side 18 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

19 Meistring Indeksen viser elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokale mål Meistring 7. klasse Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål ,1 4,0 4,1 4,1 Res. fylke - nasjon 4,1-4,1 Meistring 10. klasse Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Res. fylke - nasjon 4,0-4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 Side 19 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

20 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 20 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

21 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Skoleeiers egenvurdering Dette var eit nytt rapporteringsområde i fjor (for skuleåret 2013/14) og vi har no satt opp lokale mål for åra framover. For 2013/14 var resultatet for både 7. og 10. trinn over gjennomsnittet for både fylket og landet. For skuleåret 2014/15 er resultatet litt dårlegare enn året før og litt under målet vi har satt oss. Det er og under dei vi samanlikner oss med. Det må likevel vurderast som tilfredsstillande og utfordringa vert å halde minst dette nivået framover Elevdemokrati og medverknad Side 21 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

22 Indeksen viser elevane si oppleving av om det er mogleg å medverke i arbeidet med faga, og om dei får vere med og avgjere klassereglar og delta i elevrådsarbeid. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Elevdemokrati og medvirking 7. klasse Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål ,7 3,7 3,7 3,7 Res. fylke - nasjon 3,7-3,8 Demokrati og medvirking 10. klasse Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål ,0 2,9 3,2 3,2 Res. fylke - nasjon 3,2-3,2 Side 22 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

23 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 23 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

24 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Skoleeiers egenvurdering Dette er og eit nytt rapportområde som kom i fjor og tala viser at vi stort sett har klart å holde nivået frå skuleåret 2013/14 for 7. trinn. For 10. trinn er det ein liten tilbakegang og resultatet ligg nokså mykje under fylket og nasjonen. Her må ungdomsskulen ha enda større fukos for å få ei positiv utvikling Mobbing på skolen Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er berekna ut frå kor mange som opplever at dei blir mobba, og kor ofte dei blir mobba. Verdien viser ikkje talet på elevar som i snitt blir mobba. Ein og same verdi kan anten indikere at mange kryssar av at dei blir mobba sjeldan, eller at færre kryssar av at dei blir mobba hyppig. I Skoleporten tyder eit gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Side 24 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

25 Lokale mål Mobbing 7. klasse Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål ,1 1,3 1,1 1,0 Res. fylke - nasjon 1,3-1,2 Mobbing 10. klasse Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål ,0 1,2 1,0 1,0 Res. fylke - nasjon 1,2-1,2 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 25 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

26 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Skoleeiers egenvurdering For både 7.og 10. trinn er resultatet litt dårligere enn året før, men vi er på same nivå som dei vi samanliknar oss med. Målet er likvel å oppnå betre resultat enn dette ( sjå over). Ogdet er viktig å vere merksam på at sjølv om tala ser brukbare ut, inneheld dei informasjon om at fleire av våre elevar opplever mobbing i skulen. Det er og viktig å understreke at det er null-toleranse for mobbing i skulen og at det vert jobba mykje med problemet. Når det vert oppdaga mobbing/ nokon melder i frå om det, skal det fattast enkeltvedtak med tiltak. Det er utarbeidd gode rutinar for desse prosessane for skulane våre. Side 26 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

27 Andel elevar som har opplevd mobbing 2-3 gonger i måneden eller oftare (prosent) Prosentdelen Mobbing på skolen viser den prosentdelen elevar som opplever å bli mobba 2 eller 3 gonger i månaden eller oftare. Prosentdelen elevar som opplever mobbing på skolen, er summen av den prosentdelen elevar som har kryssa av på svaralternativa «2 eller 3 gonger i månaden», «Omtrent 1 gong i veka» og «Fleire gonger i veka». Prosentdelen Mobba på skolen seier med andre ord ingen ting om kor ofte elevane opplever å bli mobba. Lokale mål Talet på elevar som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 7. klasse Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål ,4 8,9!! 2,4 2,4 Res. fylke - nasjon 5,3-4,7 Talet på elevar som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)10. klasse Res. fylke - nasjon Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Mål ,7 3,0 4,3 4,1 3,8-4,7 Side 27 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

28 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 28 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

29 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Skoleeiers egenvurdering Dette er og eit av dei nye områda for rapportering. Vi har generelt hatt bra resultatkring mobbeproblematikken og for 10. trinn er tala oppløftande samanlikna med andre, sjølv om tala likevel fortell at fleire elevar opplever mobbing i skulen! Det vert jobba mykje med denne problematikken (sjå P 2.2.6). For 7. trinn ser vi ein markert auke i talet på elevar som har opplevd mobbing 2-3 g/mnd eller meir. Bakgrunnen for dette er at på ein av skulane har omlag 20 % av elevane svart at dei har opplevd mobbing. Desse svara gir stort utslag i gjennomsnittstala for kommunen og vi har ei auke frå 2,4 % i 2013 til 8,9 % i Dette er svært alvorleg og har blitt tatt alvorleg. Hausten 2014 var det problem i klassemiljøet ved denne skulen og det vart tatt tak idette og satt inn tiltak i tråd med rutinane, for å betre det psykososiale miljøet i klassa. Ein fekk i løpet av skuleåret ting til å fungere betre og skuleåret vart avslutta på ein posetiv måte med eit Side 29 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

30 betre klassemiljø. Det vart likevel tatt omsyn til dei problema som hadde vore når ein skulle sette saman dei nye 8. klassane ved ungdomsskulen. Dersom ein samanliknar dette talet ( 8,9) med gjennomsnittsverdien for mobbing i barneskulane ( sjå ovanfor P «Mobbing i skulen»), så er den på «berre» 1,3. Dette kan vere litt misvisande og treng litt utfyllande forklaring: Indikatoren består av følgjande spørsmål: Er du blitt mobba på skulen dei siste månadene? Når ein reknar ut gjennomsnittet som vert vist i Skoleporten gjev ein kvart av dei fem svaralternativ ein verdi fra 1 til 5. Svaralternativer: Ikkje i det hele tatt verdi 1. Ein sjelden gang - verdi 2. 2 eller 3 gangar i månaden -verdi 3. Omtrent 1 gong i veka -verdi 4 og fleire gangar i veka - verdi 5..Det betyr at skular der elevane berre krysser av på eitt av dei to første svaralternativa, får eit gjennomsnitt for mobbing på skolen mellom 1 og 2. Måten å rekne gjennomsnittsverdien på betyr likevel at skular med ein score på til dømes 1,3 også kan ha elevar som opplever mobbing nokså ofte. Ein elev som kryssar av for å oppleve mobbing «fleire gangar i veka» har verdien 5 når skulen sitt gjennomsnitt reknast ut. Avhengig av kor mange elevar som er med i gruppa gjennomsnittet reknast ut for, vil denne «ekstremverdien» påvirke gjennomsnittet i større eller mindre grad. Små grupper blir i stor grad påvirka av ekstremverdier, større grupper blir mindre påvirka. Eit anna forhold som er viktig i tolkninga av gjennomsnittsverdiar, er at ein og same gjennomsnittsverdi, for eksempel 1,3, kan romme mange elevsvar av typen «2 eller 3 gangar i måneden» (verdi 3), eller færre elevsvar av typen «Omtrent 1 gong i veka» (verdi 4) og «fleire gongar i veka» (verdi 5). Gjennomsnittscoren for indikatoren Mobbing på skulen viser med andre ord ikkje kva svarkategori elevene har valt. Skuleeiere og skuleleiarar har likevel i rapportportalen til brukerundersøkingane tilgang til ein oversikt over kva svarkategorier elevane har valt, men for å unngå indirekte identifisering av elevar som har svart, er i nokre tilfeller to eller fleire av svarkategoriane i frekvenstabellen skjult/prikka etter bestemte reglar Resultat Om Resultat Alle elevar som går ut av grunnskolen, skal meistre grunnleggjande ferdigheiter. Dette er ferdigheiter som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er desse resultatindikatorane obligatoriske: nasjonale prøver på 5. og 8. steget i lesing og rekning standpunkt- og eksamenskarakterar i norsk hovudmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet tilrår at skoleeigarane tek med følgjande indikatorar i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. steget Side 30 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

31 Nasjonale prøver lesing 5. steget Nasjonale prøver i lesing kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt: Elevane skal vise at dei kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. På 5. og 8. trinn vert elevane plasserte på høvesvis 3 og 5 meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser eit oversyn over prosentvis fordeling av elevar på dei ulike meistringsnivåa. Lokale mål Lokale mål 5. trinn ( Antall elevar i % op nivå 2 og 3) % 75 % 75 % Resultat 2014 Kommunen 66,3 % Fylket 74,6 % Nasjonen 76,8 % Side 31 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

32 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 32 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

33 Skoleeiers egenvurdering Dette resultatet er langt under det lokale målet for faget og også under både fylke og nasjon. Når ein går inn på resultatet på den einskilde skulen, ser ein likevel at nokre av skulane scorer opp mot det lokal målet, medan andre ligg mykje under. Skulane tar utgangspunkt i eigne resultat og analyserer desse, både når dei er gode og når dei er under målsettinga. Når avviket er spesielt lågt er det ekstra viktig med grundig analyse for å finne forklaringar. Samanliknar ein resultata i alle fagene frå nasjonale prøver for klassene, norsk, engelsk og rekning, kjem det og fram store skilnader på nokre av skulane. Dette gir grunn til å stille spørsmål om det kan vere andre forklaring enn det faglege nivået som har spela inn i prøvesituasjonen. Dette må skulane gjennom analysane sine finne ut av. Målet for 2015 med 75 % av elevane på nivå 2 og 3 står likevel fast. Resultatet i 2013 var 79,8 % Nasjonale prøver lesing ungd. steg Nasjonale prøver i lesing skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med måla for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i lesing ikkje er ei prøve i norskfaget. Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt ved lesing. Elevane viser at dei kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. På 5. og 8. trinn vert elevane plasserte på høvesvis 3 og 5 meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser eit oversyn over prosentvis fordeling av elevar på dei ulike meistringsnivåa. Lokale mål Lokale mål 8. trinn ( Antal elevar i % på nivå 3, 4 og 5) % 75 % 75 % Resultat 2014 Side 33 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

34 Kommunen 70 % Fylket 73 % Nasjonen 74 % Lokale mål 9. trinn ( Antal elevar i % på nivå 3, 4 og 5) ,5 % 83 % 85 % Resultat 2014 Kommunen 81,2% Fylket 82 % Nasjonen 83 %% Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 34 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

35 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 35 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

36 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 9 Begge kjønn Periode Grunnskole Skoleeiers egenvurdering Prøvene som vert gjennomførte på 8. trinn er ein test på jobben som er gjort på barnesteget. Det kommunale målet for 8. trinn er å ligge på same nivå som fylket og nasjonen. Hausten 2014 var resultatet dessverre nokså langt under denne målsettinga. Det var og ein nedgang frå året før på heile 4 %. Dersom ein ser utviklinga i faget over tid, har det likevel vore ei bra utvikling, frå skuleåret 12/13 med eit resultat nede i 62,1 %. til 70 % skuleåret 14/15. Barneskulane får tilbakemelding frå ungdomsskulen på korleis "deira elevar" har prestert på prøvane i 8. klasse og analyserer resultata som dei har oppnådd. For 9. trinn er resultatet nærare det lokale målet og meir på same nivå som fylket og nasjonen. Samamliknar ein med dei siste to åra, ser ein at resultata har vore nokså stabile ( Side 36 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

37 2011/ 12: 79,3 %, 2012/ 13: 81,9). Målet for 2015 på 83 % står ved lag og vil være på same nivå som fylket og nasjonen er no Nasjonale prøver rekning 5. steget Nasjonale prøver i rekning skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde: tal måling statistikk Prøvene i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane bruker rekning i ulike faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at elevane forstår korleis dei: kan løyse ei gitt utfordring kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar kan vurdere om svara er rimelege kan ha effektive strategiar for enkel talrekning Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. På 5. og 8. trinn vert elevane plasserte på høvesvis 3 og 5 meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser eit oversyn over prosentvis fordeling av elevar på dei ulike meistringsnivåa. Lokale mål Lokale mål 5. trinn % 76 % 77 % Resultat 2014 Kommunen 78,1 % Fylket 75,8 % Nasjonen 75,5 % Side 37 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

38 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 38 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

39 Skoleeiers egenvurdering I rekning på 5. trinn har vi eit svært godt resultat for kommunen, sjølv om vi også her ser lokale variasjonar. Resultatet ligg godt over målet som var sett opp for 2014 og er betre enn både fylket og nasjonen. Det er og ein markert framgang frå året før, (2013: 71,7 %, 2014: 78,1 %). Dette er gledeleg og den skulen som scorer aller best her, har eit resultat på heile 87,5 % av elevane på nivå 2 og 3!! Nasjonale prøver rekning ungd. steg Nasjonale prøver i rekning kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde: tal måling statistikk Prøvene i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane bruker rekning i faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at dei: forstår og kan reflektere over korleis dei best kan løyse ei gitt utfordring, kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar kan vurdere om svara dei får er rimelege kan vise effektive strategiar for enkel talrekning Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. På 5. og 8. trinn vert elevane plasserte på høvesvis 3 og 5 meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser eit oversyn over prosentvis fordeling av elevar på dei ulike meistringsnivåa. Lokale mål Lokale mål 8. trinn (Andel elevar i % på nivå 3, 4 og 5) % 73 % 74 % Resultat 2014 Kommunen 77 % Fylket 68,6 % Nasjonen 67,9 % Side 39 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

40 Lokale mål 9. trinn (Andel elevar i % på nivå 3, 4 og 5) % 82 % 82 % Resultat 2014 Kommunen 83,7 % Fylket 80,3 % Nasjonen 79,6 % Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 40 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

41 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 41 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

42 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 9 Begge kjønn Periode Grunnskole Skoleeiers egenvurdering Også på denne prøva er resultatet svært tilfredsstillande, spesielt for 8. trinn. Resultatet er langt over det lokale målet og gjennomsnittet for både fylket og landet. Ein har og klart å halde det gode nivået frå ifjor. Dersom dette held fram, må ein vurdere å justere opp den lokale målsettinga. Resultatet på 9. trinn er og positivt, om ikkje heilt slik som på 8. trinn. Det er likevel godt over både det lokale målet i faget og nivået for fylket og landet! Nasjonale prøver engelsk 5. steget Side 42 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

43 Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag engelsk. Oppgåvene (på 5. steget) er knytte til desse ferdigheitene: finne informasjon forstå hovudinnhaldet i enkle tekstar forstå vanlege ord og uttrykk knytte til daglegliv og fritid forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i bruke vanlege grammatiske strukturar, småord og enkle setningsmønster Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. På 5. og 8. trinn vert elevane plasserte på høvesvis 3 og 5 meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser eit oversyn over prosentvis fordeling av elevar på dei ulike meistringsnivåa. Lokale mål Lokale mål 5. trinn ( Andel elevar i % på nivå 2 og 3) % 73 % 73 % Resultat 2014 Kommunen 70,6 % Fylket 73,9 % Nasjonen 75,3 % Side 43 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

44 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 44 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

45 Skoleeiers egenvurdering I engelsk for 5. trinn er resultatet under det lokale målet for faget på same måte som i norsk, men her er skilnaden mykje mindre. Slik som i dei to andre faga, norsk og rekning, er det og variasjonar mellom skulane. For ein av skulane kan resultatet i engelsk truleg skuldast andre ting enn fagleg nivå, når ein samanliknar med resultatet i dei andre faga for denne elevgruppa. Dersom resultatet for denne elevgruppa hadde vore på eit meir "sannsynleg nivå", ville kommunen minst ha oppnådd målet for Målet for 2015 står difor fast; - 73 % av elevane på nivå 2 og 3. Resultatet for 2013 var 72,6 % Nasjonale prøver engelsk ungd. steg Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag engelsk. Oppgåvene for ungdomssteget er knytte til desse ferdigheitene: finne informasjon forstå og reflektere over innhaldet i tekstar av ulik lengd og forskjellige sjangrar rå over eit ordforråd som dekkjer daglegdagse situasjonar forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i forstå bruken av grunnleggjande reglar og mønster for grammatikk og setningstypar Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. På 5. og 8. trinn vert elevane plasserte på høvesvis 3 og 5 meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser eit oversyn over prosentvis fordeling av elevar på dei ulike meistringsnivåa. Lokale mål Lokale mål 8. trinn ( Andel elevar i % på nivå 3,4 og 5) % 75 % 76 % Resultat 2014 Kommunen 75 % Fylket 72 % Nasjonen 71 % Side 45 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

46 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 46 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

47 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Skoleeiers egenvurdering I dette faget er resultatet heilt i tråd med det lokale målet ( 75 %), og ein ser at våre elevar her scorer nokså mykje betre enn gjennomsnittet for fylket og nasjonen. Dette er svært gledeleg og det kan tyde på at barneskulane har jobba godt med faget for desse elevane. Det er og ein stor framgang frå skuleåret 2013/ 14 då prosenten av elevar på nivå 3, 4 og 5 var nede i 67,9 % Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Side 47 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

48 Standpunktkarakterar og karakterar frå eksamen i grunnskolen og i vidaregåande opplæring utgjer sluttvurderinga. Denne vurderinga gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderinga skal ta utgangspunkt i måla i læreplanverket. Graderinga beskriv at karakteren: 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterane er viste som gjennomsnitt. Lokale mål Lokale mål norsk hovudmål: (eksamen) ,5 3,6 3,6 Resultat 2014: Kommunen K. gruppe 10 Fylket Nasjonen 2,9 3,3 3,4 3,4 Lokale mål matematikk: (eksamen) Resultat ,1 3,1 3,1 Kommunen K. gruppe 10 Fylket Nasjonen 2,9 2,8 3,0 3,0 Lokale mål engelsk: ,9 3,9 4,0 Resultat 2014: Kommunen K. gruppe 10 Fylket Nasjonen *) 3,7 3,9 3,9 *) Ingen elevar i Sykkylven kom opp i engelsk skriftleg denne våren. Side 48 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

49 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Skoleeiers egenvurdering Tala som vert raporterte her er frå eksamen Norsk hovudmål: Side 49 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

50 Her er resultatet langt under både den lokale målsettinga og dei vi samanliknar oss med. Også i høve til resultate frå året før (3,2) er dette skuffande. Det ligg no føre førebels resultat frå eksamen i vår. Her er det gode tal for våre elevar og heilt opp mot vårt eige mål for faget og over både fylket og landet. Matematikk: Også her er resultatatet noko skuffande, men avtanden opp til eige mål og fylket og nasjon er mykje mindre enn i norsk hovudmål. Det er og betre enn resultatet frå ( 2,7) Dei førebelse resultata for 2015 er på same nivå som 2014, men på line med fylket og nasjonen. Engelsk: Våren 2014 kom ikkje elevane våre opp i engelsk, så her har ein ikkje tal å samanlikna med. I 2013 var nivået hos oss omlag på nivå med fylke og nasjon. Det same viser førebels resultat for Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevar som får sluttvurdering med karakterar. Karakterane blir brukte som kriterium for opptak til vidaregåande skole. Grunnskolepoeng er rekna ut som summen av dei avsluttande karakterane til elevane, delt på talet på karakterar og gonga med 10. Dersom det manglar karakterar i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng for eleven Grunnskolepoeng er presentert som karaktergjennomsnitt med ein desimal. Lokale mål Lokale mål Lokale mål: ,4 40,0 40,0 Resultat 2014: Kommunen K. gruppe 10 Fylket Nasjonen 39,5 39,6 40,4 40,3 Side 50 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

51 Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Alle Begge kjønn Grunnskole Skoleeiers egenvurdering Som det går fram av grafen, har grunnskulepoenga for elevane i Sykkylven variert ein del dei siste åra frå 40,1 i 2009/10 til 39,5 i 2013/14. Skuleåret 2011/12 var nede i 38,2 og det har difor vore ein poistiv tendens dei to siste åra. Vi ligg no litt over det ein hadde sett som lokalt mål for dette. Grunnskulepoeng er summen av alle karakterane på vitnemålet, både standpunkt - og eksamenskarakterar. Resultatet er difor mykje avhengig av kor ein legg lista i vurderinga av standpunktkarakteren og her kan det variere litt melloom skulane. Det er difor litt vanskeleg å Side 51 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

52 samanligna skular (kommunar), men på fylkes- og landsnivå vil desse forskjellane verte meir utjevna Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elevar og lærlingar som er i stand til det, skal gjennomføre vidaregåande opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dei vidare studium eller deltaking i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet tilrår at skoleeigarane tek med denne indikatoren: Overgang frå GS til VGO Overgang frå grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i vidaregåande opplæring hausten etter uteksaminering frå grunnskolen. Lokale mål Lokale mål % 100 % 100 % Resultat 2014 Kommunen 100 % K.gruppe 10 98,2 % Nasjonen 97,9 % Det ligg ikkje føre resultat for Møre og Romsdal fylke. Sykkylven kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Alle Begge kjønn Periode 2013 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Sykkylven kommune skoleeier Kommunegruppe 10 Møre og Nasjonalt Romsdal fylke 100,0 98,2 97,9 Sykkylven kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Skoleeiers egenvurdering Side 52 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

53 Her har vi igjen oppnådd det ambisiøse målet vårt. Både i 2013 og i 2014 var overgangen til vidaregåande skule på 100 %. Det er sært positivt at alle elevane frå ungdomsskulen våre går over i vidaregåande skule, men utfordringa er også her hos oss å få alle gjennom på normert tid. Side 53 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

54 3. System for oppfølging (internkontroll) Skulenivå: - Medarbeidarsamtale rektor - lærar - Elevsamtale lærar - elev - Foreldresamtale lærar - elev,foreldre - Nasjonale prøver - Kartleggingsprøver - Brukarundersøkingar - Drøftingsmøte med organisasjonane Leiarnivå: - Resultatoppfølgingsmøte kommunalsjef - rektor (einingsleiar) - Medarbeidarsamtale kommunalsjef - rektor - Leiarmøte rådmannsteam - einingsleiarar - Rektormøte - rektorar. kommunalsjef, skulefagleg rådgjevar - Drøftingsmøte med organisasjonane Politisk nivå: - Saksframlegg for Levekårsutvalet, formannskap og kommunestyret - Tilstandsrapport - Årsmelding Side 54 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

55 4. Konklusjon Under p "Lærartettleik" har vi tatt med ei oversikt over elevtal og talet på undervisningsstillingar. I perioden frå 2005 til 2011 var det ein reduksjon på heile 10 stillingar med om lag same elevtal. Skuleåra 2011/12 og 2012/13 klarte ein å halde same nivået på ressursane til skulen. I 2013/14 vart det ein liten auke, men siste skuleåret fekk vi ein reduksjon på 1,4 stillingar. Det er difor mykje å ta att før vi har ein tilfredsstillande ressurssituasjon i grunnskulen Det er fleire område som ein treng å ha ekstra fokus på ( sjå nedanfor) og ein må halde fram arbeidet med å styrke grunnskulen. Ressursnivået og ressursbruken har svært mykje å seie for resultat og trivsel i skulen og vi ser at vi på mange område ikkje oppnår dei resultata vi ynskjer. Prosjektet "Rett hjelp til rett tid" har hatt betre utnytting av ressursane som mål gjennom å nytte større del av totalramma til ordnær undervisning. Prosjektet er no avslutta, men mykje arbeid står att. Ressursane som har vore nytta til spesialundervisning har vore store over fleire år, men frå skuleåret 2012/ 13 til skuleåret 2013/14 fekk vi til ei endring ( frå 16,4 stillingar til 13,1 stillingar). Siste skuleåret auka ressursane til spesialundervisninga litt igjen, med 0,64 stillingar, samstundes som den totale ramma vart redusert med 1,4 stillingar. Dvs. at ein større prosentdel av totalramma går til elevar med spesielle behov. Erfaringar viser at når totalramma minkar så aukar behovet for spesialundervisning. Oversikt mål og måloppnåing Mål Res. Kommune Nådd/ ikkje Fylket Nasjonen nådd Årsverk 92 88,2 Ikkje nådd Lærartettleik 10. trinn 13,2 13 Nådd 12,6 13,4 Lærartettleik 7. trinn 15 15,5 Ikkje nådd 14,5 14,5 Støtte frå lærar 7. Trinn Støtte frå lærar 10. Trinn 4,6 4,5 4,1 3,8 Ikkje nådd Ikkje nådd 4,4 4,4 4,1 4,1 Læringskultur 7. trinn 4 4,1 Nådd 4 4,1 Læringskultur 10. trinn3,7 3,8 Nådd 3,8 3,8 Vurdering for læring 7.trinn Vurdering for læring 10.trinn 3,8 3,7 3,3 3,1 Ikkje nådd Ikkje nådd 3,9 4 3,2 3,2 Side 55 av 57 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/ juli 2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Tirsdag 14. april, 2015 Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Tysdag 21. februar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 13. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule

Tilstandsrapport for Åmli skule Onsdag 16. januar, 2013 Tilstandsrapport for Åmli skule Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Mars 2013. Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Onsdag 13. juli, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017 Fredag 28. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren

Detaljer

Rapport om Balestrandskulen Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur

Rapport om Balestrandskulen Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur . Rapport om Balestrandskulen 2015 Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur Tilstandsrapport for grunnskolen i Balestrand Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Giske kommunestyre 20. september 2012 Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Fredag 16. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12. Torsdag 26. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12. Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Vinjeskulen

Tilstandsrapport for Vinjeskulen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tysdag 22. november, 2016 Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2015-2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA Mars 2013 Rådmannen Forord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger

Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger 2013-2014 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Tysdag 13. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Norddal 2014

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Norddal 2014 Mandag 1. juni, 2015 Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Norddal 2014 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan -, budsjett - og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 13.08.2018 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012

Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Torsdag 22. august, 2013 Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Dato: 16.06.2015 Tid:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Tirsdag 16. mai, 2019 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013 data under publiseringsgrense. Torsdag 12. juni, 2014 Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.04.2010 09:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 10/14 Referat og meldingar PS 10/15 Tilstandsrapport for grunnskulen

Detaljer

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017 Fredag 28. april, 2017 Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren

Detaljer

Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014

Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014 Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010 Vedlegg sak 08/11 til KU 21.02.11 Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Masfjorden kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 10.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00 ADM-utval startar kl 09.00 Det vert servert lunch Ettersending av saker: - Skredsikring Andvik

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 7. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER E-phorte: 16/ Vedteke: , K-sak 95/16

Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER E-phorte: 16/ Vedteke: , K-sak 95/16 Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER 2016 E-phorte: 16/1025-4 Vedteke: 15.11.16, K-sak 95/16 Innhald 1.0 Innleiing s. 3 1.1 Skolane i Aukra 2015-2016 s. 4 1.2 Statleg tilsyn

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad

Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad E-phorte 2016/1777-4 2 Innhaldsliste 1 Samandrag... 3 1.1 Innleiing... 4 2 Hovudområder og indikatorar... 5 2.1 Elevar og undervisningspersonale... 5

Detaljer

Tilstandsrapport for Øyerskolen

Tilstandsrapport for Øyerskolen Mandag 27. april, 2015 Tilstandsrapport for Øyerskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Side 1 Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 19.02.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395

Detaljer

kulturskule grunnskule Aurland kommune

kulturskule grunnskule Aurland kommune UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule Aurland kommune driftsåret 2011-12 Føreord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013 Mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven Tysdag 10. mai, 2016 Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2015-2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes

Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes Godkjent av kommunestyret i sak Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i

Detaljer

Rapport om tilstanden i balestrandskulen

Rapport om tilstanden i balestrandskulen - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen september 2012 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s. 2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande

Detaljer

Tilstandsrapport for Brønnøyskolen 2018

Tilstandsrapport for Brønnøyskolen 2018 Mandag 4. juni, 2018 Tilstandsrapport for Brønnøyskolen 2018 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Stordal kommune Tilstandsrapport for grunnskulen 2015

Stordal kommune Tilstandsrapport for grunnskulen 2015 Stordal kommune Tilstandsrapport for grunnskulen 2015 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen

Tilstandsrapport for grunnskulen Tilstandsrapport for grunnskulen Medverknad i utarbeidinga av rapporten Elevar og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja X Nei Organisasjonane Ja X Nei Skolar Ja X Nei Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen

Detaljer

Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013

Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013 Tirsdag 28. mai, 2013 Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes Juli 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011 Onsdag 17. august, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunehuset i Åmot :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunehuset i Åmot :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunehuset i Åmot 23.11.2015 09:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 15/1 Referat og meldingar PS 15/2 Tilstandsrapport for grunnskulen

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kvalitetsrapport for grunnskolen i Fræna kommune Samandrag Hovudområder og indikatorar...4

Kvalitetsrapport for grunnskolen i Fræna kommune Samandrag Hovudområder og indikatorar...4 . Kvalitetsrapport for grunnskolen i Fræna kommune 2012 Innhald 1. Samandrag...2 2. Hovudområder og indikatorar...4 2.1. Elevar og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærartettleik...4 2.1.2. Talet på elevar

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Lagt fram: Luster kommune

Lagt fram: Luster kommune Lagt fram: Luster kommune Luster kommune INNHALD 1. Samandrag 3 2. Hovudområde og indikatorar 4 2.1 Elevar og undervisingspersonale 4 2.1.1. Talet på elevar og lærarårsverk 4 2.1.2. Lærartettleik 5 2.2.

Detaljer

1. Samandrag Hovudområde og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk...

1. Samandrag Hovudområde og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk... Tilstandsrapport for grunnskulen i Luster kommune 2010 Innhald 1. Samandrag...2 2. Hovudområde og indikatorar...3 2.1. Elevar og undervisningspersonale...3 2.1.1. Talet på elevar og lærarårsverk...3 2.1.2.

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer