TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA Mars 2013 Rådmannen

2 Forord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding nr. 31 ( ) går det fram at det er viktig at styringsorgana i kommunar og fylkeskommunar har eit bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringa. Dette er nødvendig for å følgje opp utviklinga av sektoren på ein god måte. Rapport om tilstanden i opplæringa Rapporten om tilstanden i opplæringa skal handle om læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skolereigaren, dvs. kommunestyret, jf. opplæringslova 13-10, andre ledd. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er eit sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringa har fastsett mål knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringa, jf. St.meld. nr 31 ( ). Til dei nasjonale målsetjingane har regjeringa sett opp indikatorar som skal gje grunnlag for å vurdere kor langt skoleeigaren er komen i å nå måla. Krav til innhald i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som eit minimum omtale læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, men kan byggjast ut med annan omtale som skoleeigaren meiner er føremålstenleg ut frå lokale behov. Det er data frå Skoleporten som hovudsakleg skal brukast som grunnlag for skoleeigaren si vurdering av tilstanden. Det følgjer av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeigarar og skolar blir oppmoda til å føre opp konkrete målsetjinger for kva dei skal oppnå innanfor dei målområda som er sette opp. I St.meld. nr. 16 ( ) går det fram at tidleg innsats er vesentleg for å betre ferdigheiter og fagleg utvikling hos elevane. Kartlegging av ferdigheitsnivået til elevane må følgjast opp med tiltak for dei som har behov for ekstra opplæring frå første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Skoleeigaren står elles fritt til å utvide innhaldet i tilstandsrapporten. Side 2 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

3 Det generelle systemkravet Den plikta skoleeigaren har til å utarbeide årlege rapportar om tilstanden i opplæringa, er ein del av oppfølgingsansvaret knytt til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringslova andre ledd og privatskolelova 5-2 tredje ledd.ver merksam på at kravet til internkontroll, omfattar alle pliktene som ligg til skoleeigaren etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor vidare enn det tilstandsrapporten dekkjer. Tilstandsrapporten skal gje kunnskapsbasert fakta, som igjen vil vere grunnlag for dialog om vidare utvikling og styring av grunnskolen i Aukra. Side 3 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

4 Innhald 1. Samandrag Hovudområder og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Lærartettleik Talet på elevar og lærarårsverk Læringsmiljø Trivsel med lærarane Mobbing på skolen Fagleg rettleiing Meistring Fagleg utfordring Resultat Nasjonale prøver lesing 5. steget Nasjonale prøver lesing ungd. steg Nasjonale prøver rekning 5. steget Nasjonale prøver rekning ungd. steg Nasjonale prøver engelsk 5. steget Nasjonale prøver engelsk ungd. steg Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgang frå grunnskole til VGO System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon Oversikt over prosjekt og tiltak i Aukraskolen. 30 Side 4 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

5 1. Samandrag Rapporten inneheld informasjon om læringsmiljø og læringsresultat. Læringsmiljø Det er elevundersøkinga heilt i slutten av 7. og 10. årssteg som vert nytta. Indikatorar innafor læringsmiljøet er: - Trivsel med lærarane - Mobbing på skolen - Fagleg rettleiing - Meistring - Fagleg utfordring Innafor desse indikatorane har Aukra kommune lokale mål om at elevane skal oppleve miljøet i Aukraskolen betre enn kva elevar melder om på nasjonalt plan. Når det gjeld mobbing spesielt er målet at ingen elevar skal verte mobba. Ein kan konkludere med at ein når målet når det gjeld fagleg utfordring. Når det gjeld mobbing har ein ei utfordring i elevgruppa på 7. årssteg. Skoleeigar vil følgje opp arbeidet mot mobbing. Læringsresultat Læringsresultatet er målt gjennom nasjonale prøver, standpunktkarakterar og karakterar på skriftleg eksamen. Her kan ein særleg legge merke til at resultat på dei nasjonale prøvene på 9. årssteg over tre år har vore særdeles gode i lesing og rekning. Ein har ikkje greidd å identifisere kva for gode pedagogiske grep som gjer at elevane har svært god progresjon i læringsresultatet frå hausten i 8. klasse til hausten i 9. klasse. Når det gjeld eksamen presterte elevane i Aukra svært godt i matematikk i I norsk ble resultatet på snitt med nasjonalt plan. Grunnskolepoenga, som er summen av standpunktkarakterar og eksamenskarakterar, ligg over nasjonalt snitt. Skoleeigar følgjer i år spesielt opp resultata på nasjonale prøver i rekning på ungdomssteget i dialogen med skolane. Side 5 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

6 2. Hovudområder og indikatorar 2.1. Elevar og undervisningspersonale Om Elevar og undervisningspersonale lærartettleik (lærartettleik steget, lærartettleik steget) talet på elevar og lærarårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) Lærartettleik Lærartettleik steget Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på steget ned på skolenivå. Lærartettleik er rekna ut med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og til andre lærartimar som blir tildelte på grunnlag av individuelle elevrettar. Lærartettleik steget Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på steget ned på skolenivå. Lærartettleik er rekna ut med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og til andre lærartimar som blir tildelte på grunnlag av individuelle elevrettar. Aukra kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Side 6 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

7 Kommentar Lærartettleiken i Aukra kommune er høgare enn fylke og nasjonalt snitt, men lågare enn kommunegruppe Talet på elevar og lærarårsverk Talet på elevar Indikatoren opplyser om talet på elevar som er registrerte ved grunnskolar per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfattar barn og unge som etter opplæringslova 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringa ved ein grunnskole. Tala omfattar ikkje vaksne elevar som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser summen av årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer berekna årsverk til undervisning og berekna årsverk til anna enn undervisning. Lokalt mål Det skal i snitt vere elevar per kontaktlærar Aukra kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall / Talet på elevar / 513 Årsverk for undervisningspersonale 41,7 46,2 49,0 46,1 55,7 56,6 56,0 59,1 / 59,7 Aukra kommune skoleeier, Grunnskole Kommentar Elevtalet aukar. Det gjer også årsverka for undervisningspersonalet. I prinsippet kan alle lærarar vere kontaktlærarar, uavhengig om dei har andre funksjonar også. I perioden har det skjedd relativt store endringar i fag- og timefordelinga: - Timetalsutviding på småskolesteget med 6 veketimar i matematikk og norsk med verknad frå skoleåret Timetalsutviding foran skoleåret med 4 veketimar på småskolesteget. - Timetalsutviding på småskolesteget og mellomsteget foran skoleåret med 5 veketimar i faga matematikk (2t) norsk (2t) og engelsk (1t). - Fysisk aktivitet på mellomsteget med 2 veketimar foran skoleåret tilbodet gjennomført av assistentar. - ½ time per veke ekstra i valfag på 8. trinn frå skoleåret Side 7 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

8 Resultat versus lokalt mål I snitt er det elevar per kontaktlærar Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elevar og lærlingar skal inkluderast og oppleve meistring. Skoleeigarar og skoleleiarar er pålagde å gjennomføre Elevundersøkinga for elevar på 7. og 10. steget og Vg1. Eit utval av spørsmåla i Elevundersøkinga er sett saman til indeksar som ligg i Skoleporten. Resultata frå Elevundersøkinga er viste i ein eigen rapportportal. I tilstandsrapporten er desse læringsmiljøindeksane obligatoriske: trivsel mobbing på skolen fagleg rettleiing meistring fagleg utfordring Elevundersøkinga er ingen «vitskapleg metode» og den er også for lang. Utdanningsdirektoratet er i gang med å revidere undersøkinga slik at den vert kortare. Ved at undersøkinga kan vere for lang kan det vere ei fare for at enkelte elevar svarar litt tilfeldig. Det er uansett avgjerande for arbeidet med elevmiljøet at lærarane med utgangspunkt i resultat, i mellom anna elevundersøkinga, er i dialog med kvarandre, elevane og føresette for å avdekke faktiske forhold, for så å arbeide strategisk vidare med læringsmiljøet Trivsel med lærarane Indeksen viser elevane sin trivsel med lærarane knytt til fag og i kva grad elevane opplever at lærarane er hyggelege. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokalt mål Elevane si trivsel med lærarane skal over ei periode på 5 år ligge over landssnittet. Kommentar Tabellen under syner korleis elevane sjølv opplever trivselen med lærarane sine over dei 6 siste åra. Det er elevar på 7. og 10. årssteg som er spurde om dette. Tabellen har med kva elevar i Aukra Side 8 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

9 har svart, og kva elevar på landsbasis har svart. I tabellen med farga rader har ein samanstilt resultata av svara på dei same elevane når dei gjekk på 7 årssteg, og når dei gjekk på 10. årssteg. Skoleår 7. årssteg Aukra 7. årssteg nasjonalt Avvik 10. årssteg Aukra 10. årssteg nasjonalt Avvik 2007/2008 3,9 4,0-0,1 3,8 3,7 +0,1 2008/2009 3,9 4,0-0,1 3,5 3,7-0,3 2009/2010 4,2 4,1 +0,1 3,6 3,7-0,1 2010/2011 4,0 4,1-0,1 3,4 3,8-0,4 2011/12 4,3 4,1 +0,2 3,9 3,8 +0,1 Snitt avvik 0,0 Snitt avvik -0,1 + betyr betre enn nasjonalt snitt. Av tabellen over ser ein at elevane 7. og 10. klasse i Aukra har om lag same grad av trivsel med lærarane sine i høve til om ein samanliknar med nasjonalt nivå. I tabellen under ser ein resultatet for 3 ulike grupper elevar. Her har elevane svart på undersøkinga når dei gjekk i 7. klasse, og når dei gjekk i 10.klasse. «Blå, grøn og raud gruppe» Skoleår 7. årssteg Aukra 7. årssteg nasjonalt Avvik Skoleår 10. årssteg Aukra 10. årssteg nasjonalt Avvik 2006/2007 4,0 4,0 0,0 2009/2010 3,6 3,7-0,1 2007/2008 3,9 4,0-0,1 2010/2011 3,4 3,8-0,4 2008/2009 3,9 4,0-0,1 2011/12 3,9 3,8 +0,1 Vi ser at: 2 årskull trivst dårlegare over tid med lærarane sine 1 årskull har trivst betre over tid med lærarane sine Resultat versus lokalt mål Den lokale målsettinga i Aukra kommune er at over ei fem-årsperiode skal elevane i Aukra melde frå om at dei trivst betre med lærarane sine, enn kva elevar på nasjonalt plan melder om. Det er ikkje tilfelle. Målet er ikkje nådd Mobbing på skolen Indikatoren viser den delen av elevane som fortel at dei har blitt mobba dei siste månadene. Side 9 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

10 Skala: 1-5. Låg verdi vil seie liten forekomst av mobbing. Lokalt mål Talet på elevar som vert mobba skal vere 0 for begge kjønn. Måleinstrumentet er elevundersøkinga for 7. og 10. årssteg. Det er opplevd kvalitet for elevane som her vert målt. Tabellen under syner i kva grad elevane sjølv opplever å verte mobba. Dette er undersøkt over 6 år. Det er elevar på 7. og 10. årssteg som er spurde. Tabellen har med kva elevar i Aukra har svart, og kva elevar på landsbasis har svart. I tabellen med farga rader har ein samanstilt resultata av svara på dei same elevane når dei gjekk på 7 årssteg, og når dei gjekk på 10. årssteg. Skoleår 7. årssteg Aukra 7. årssteg nasjonalt Avvik 10. årssteg Aukra 10. årssteg nasjonalt Avvik 2006/2007 1,5 1,4 + 0,1 1,3 1,4-0,1 2007/2008 1,8 1,4 + 0,4 1,3 1,4-0,1 2008/2009 1,5 1,4 + 0,1 1,6 1,4 + 0,2 2009/2010 1,5 1,4 + 0,1 1,3 1,4-0,1 2010/2011 1,8 1,4 + 0,4 1,4 1,4 0,0 2011/2012 1,6 1,4 +0,2 1,2 1,4-0,2 Snitt avvik +0,2 Snitt avvik 0,0 + betyr verre enn nasjonalt snitt Kommentar Tabellen over syner at: -Elevane rapporterer om meir mobbing på 7. enn 10. årssteg i Aukra. -Samanlikna med nasjonalt snitt rapporterer elevane om meir mobbing på 7. årssteg i Aukra. -Samanlikna med nasjonalt snitt rapporterer elevane om same nivå mobbing på 10. årssteg i Aukra. I tabellen under ser ein resultatet for 3 ulike grupper elevar. Her har elevane svart på undersøkinga når dei gjekk i 7. klasse, og når dei gjekk i 10.klasse. «Blå, grøn og raud gruppe» Skoleår 7. årssteg Aukra 7. årssteg nasjonalt Avvik Skoleår 10. årssteg Aukra 10. årssteg nasjonalt 2006/2007 1,5 1,4 +0,1 2009/2010 1,3 1,4-0,1 2007/2008 1,8 1,4 +0,4 2010/2011 1,4 1,4 0,0 Avvik 2008/2009 1,5 1,4 +0,1 2011/212 1,2 1,4-0,2 Side 10 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

11 Kommentar For alle tre grupper med elevar var det elevar som opplever å verte mobba både når dei gjekk i 7. klasse og når dei gjekk i 10. klasse. Resultat versus lokalt mål Målet om at ingen skal verte mobba er ikkje nådd Fagleg rettleiing Indeksen viser i kva grad elevane føler at dei får god rettleiing. Denne indeksen inkluderer i kor stor grad dei får vite korleis dei kan forbetre seg, og kva for krav som vert sett til det faglege arbeidet. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokalt mål Elevar i Aukra skal vere meir nøgd med den faglege rettleiinga enn kva elevar på nasjonalt nivå rapporterer om. I tabellen under ser ein resultatet for 3 ulike grupper elevar. Her har elevane svart på undersøkinga når dei gjekk i 7. klasse, og når dei gjekk i 10.klasse. «Blå, grøn og raud gruppe» Skoleår 7. årssteg Aukra 7. årssteg nasjonalt Avvik Skoleår 10. årssteg Aukra 10. årssteg nasjonalt 2006/2007 3,5 3,5 0,0 2009/2010 3,1 3,1 0,0 2007/2008 3,6 3,5 +0,1 2010/2011 2,9 3,1-0,2 2008/2009 3,8 3,5 +0,3 2011/2012 3,1 3,1 0,0 + betyr betre enn nasjonalt snitt Avvik Kommentar Elevar 7. klasse i Aukra kommune er meir nøgde med den faglege rettleiinga enn kva det vert rapportert om på landsbasis. Når elevane går i 10. klasse er dei mindre nøgde med den faglege rettleiinga. Her er dei like nøgde eller mindre nøgde enn kva elevar på nasjonalt plan melder om. (Vedlegg s. 3) Side 11 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

12 Resultat versus lokalt mål 7. klasse Elevane på 7. årssteg er meir nøgde med den faglege rettleiinga enn det andre elevar i Noreg er. Målet er nådd. 10. klasse Elevane på 10. årssteg er like nøgde eller mindre nøgde med den faglege rettleiinga enn det andre elevar i Noreg er. Målet er ikkje nådd Meistring Indeksen viser elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokalt mål Elevar i Aukra skal oppleve høgare grad av meistring enn kva elevar på nasjonalt nivå rapporterer om. Tabellen under syner elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning over 3 år. Skoleår 7. årssteg Aukra 7. årssteg nasjonalt Avvik 10. årssteg Aukra 10. årssteg nasjonalt Avvik 2009/2010 4,0 3,9 + 0,1 3,7 3,8-0,1 2010/2011 3,8 3,9-0,1 3,7 3,8-0,1 2011/2012 3,9 3,9 0,0 3,9 3,8 +0,0 Snitt avvik 0,0 Snitt avvik 0,0 + betyr betre enn nasjonalt snitt Kommentar Ein ser at over ei periode på 3 år er kommunale resultat på om lag nasjonalt nivå (Vedlegg s. 4) Resultat versus lokalt mål Elevane opplever ikkje meir meistring i samband med undervisninga enn det andre elevar i Noreg gjer. Målet er ikkje nådd. Side 12 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

13 Fagleg utfordring Indeksen viser elevane si oppleving av faglege utfordringar i skolearbeidet. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokale mål Elevar i Aukra skal vere meir nøgde med dei faglege utfordringane enn kva elevar på nasjonalt nivå rapporterer om. Tabellen under syner elevane si oppleving av faglege utfordringar i samband med undervisning over 3 år. Skoleår 7. årssteg Aukra 7. årssteg nasjonalt Avvik 10. årssteg Aukra 10. årssteg nasjonalt Avvik 2009/2010 4,1 4,1 0,0 2010/2011 4,1 4,1 0,0 2011/2012 4,1 4,0 +0,1 4,3 4,1 +0,2 Sum avvik +0,1 Sum avvik +0,1 + betyr betre enn nasjonalt snitt 7. årssteg har fått spm. om fagleg utfordring første gong i Kommentar Ein ser at elevar i Aukra opplever stort sett same grad av fagleg utfordring som elevar på nasjonalt plan. Skoleåret var elevane litt meir nøgde i Aukra. (Vedlegg s. 5) Resultat versus lokalt mål 7. klasse Elevane på 7. årssteg er meir nøgde med den faglege utfordringa enn det andre elevar i Noreg er. Målet er nådd. 10. klasse Elevane på 10. årssteg er meir nøgde med den faglege utfordringa enn det andre elevar i Noreg er. Målet er nådd. Side 13 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

14 2.3. Resultat Om Resultat Alle elevar som går ut av grunnskolen, skal meistre grunnleggjande ferdigheiter. Dette er ferdigheiter som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er desse resultatindikatorane obligatoriske: nasjonale prøver på 5., 8. og 9. steget i lesing og rekning standpunkt- og eksamenskarakterar i norsk hovudmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet tilrår at skoleeigarane tek med følgjande indikatorar i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. steget Nasjonale prøver lesing 5. steget Nasjonale prøver i lesing kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt: Elevane skal vise at dei kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten Resultata til elevane på nasjonale prøver på 5. steget er presenterte ved ein skala med tre meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lokalt mål 1. Del av elevar som presterer på lågaste nivå i Aukra skal vere lågare enn dei som presterer på lågaste nivå nasjonalt. 2. Del av elevar som presterar på høgaste nivå i Aukra skal vere høgare enn dei som presterer på høgaste nivå nasjonalt. Vedteke i Aukra kommunestyre 18. juni 2009, sak 67/09 Side 14 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

15 Tabellen under syner om dei lokale måla er nådd for ulike skoleår og ulike elevar. 5. årsteg Det er færre elevar på lågaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå. 2012/13 NEI (4,8% fleire) NEI (5,7% fleire) 2011/12 JA (3,4% færre) NEI (3,6% færre) 2010/11 JA (11.3% færre) NEI (2,7% færre) 2009/10 JA (12,3% færre) JA (14,6% fleire) 2008/09 JA (1,3% færre) NEI (7,2% færre) 2007/08 JA (1,1% færre) NEI (4,1% færre) Det er fleire elevar på høgaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå. Kommentar Vi ser at: -Over ei 6-årsperiode vert målet i høve til å ha færre elevar på lågaste nivå innfridd. -Over ei 6-årsperiode vert ikkje måla om å ha fleire elevar på høgaste nivå innfridd. -6 av 12 mål innfridd (Vedlegg s. 6) Resultat versus lokalt mål 5 av 6 elevkull når målet om å ha færre elevar på lågaste mestringsnivå. 1 av 6 elevkull når målet om å ha fleire elevar på høgaste mestringsnivå Nasjonale prøver lesing ungd. steg Nasjonale prøver i lesing skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med måla for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i lesing ikkje er ei prøve i norskfaget. Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt ved lesing. Elevane viser at dei kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten Resultata til elevane på nasjonale prøver på ungdomssteget er presenterte ved ein skala med fem meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Side 15 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

16 Lokale mål 1. Del av elevar som presterer på lågaste nivå i Aukra skal vere lågare enn dei som presterer på lågaste nivå nasjonalt. 2. Del av elevar som presterer på høgaste nivå i Aukra skal vere høgare enn dei som presterer på høgaste nivå nasjonalt. Vedteke i Aukra kommunestyre 18. juni 2009, sak 67/09 Kommentar Tabellen under syner om dei lokale måla er nådd for ulike elevar i 8. klasse over ulike år. (Vedlegg s. 6) 8.årssteg Det er færre elevar på lågaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå Det er fleire elevar på høgaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå 2012/13 NEI (0,7% fleire) JA (3,5% fleire) 2011/12 NEI (1,9% fleire) NEI (1,0% færre) 2010/11 NEI (2,8% fleire) JA (5,2% fleire) 2009/10 JA (3% færre) NEI (7% færre) 2008/09 NEI (3,4% fleire) NEI (7,5% færre) 2007/08 JA (1,5% færre) JA (1,3% fleire) Kommentar Tabellen under syner om dei lokale måla er nådd for ulike elevar i 9. klasse over ulike år. (Vedlegg s. 6) 9.årssteg Det er færre elevar på lågaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå Det er fleire elevar på høgaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå 2012/13 NEI (1,2 fleire) JA (5,4% fleire) 2011/12 JA (4,8% færre) JA (4,2 % fleire) 2010/11 JA (3,3% færre) JA (12,1 % fleire) Side 16 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

17 8. klasse Resultat versus lokale mål 1 av 6 elevkull når målet om å ha færre elevar på lågaste mestringsnivå. 3 av 6 elevkull når målet om å ha fleire elevar på høgaste mestringsnivå. 9. klasse Resultat versus lokale mål 2 av 3 elevkull når målet om å ha færre elevar på lågaste mestringsnivå. 3 av 3 elevkull når målet om å ha fleire elevar på høgaste mestringsnivå Nasjonale prøver rekning 5. steget Nasjonale prøver i rekning skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde: tal måling statistikk Prøvene i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane bruker rekning i ulike faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at elevane forstår korleis dei: kan løyse ei gitt utfordring kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar kan vurdere om svara er rimelege kan ha effektive strategiar for enkel talrekning Resultata til elevane på nasjonale prøver på 5. steget er presenterte ved ein skala med tre meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lokale mål 1. Del av elevar som presterer på lågaste nivå i Aukra skal vere lågare enn dei som presterer på lågaste nivå nasjonalt. 2. Del av elevar som presterer på høgaste nivå i Aukra skal vere høgare enn dei som presterer på høgaste nivå nasjonalt. Vedteke i Aukra kommunestyre 18. juni 2009, sak 67/09 Tabellen under syner om dei lokale måla er nådd for ulike elevar i 5. klasse over ulike år. Side 17 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

18 REKNING, 5. årssteg 5. årssteg Det er færre elevar på lågaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå. Det er fleire elevar på høgaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå. 2012/13 JA (19,1% færre) JA (3,5% fleire) 2011/12 JA ( 0,8% færre) NEI (8,2% færre) 2010/11 JA (13,1% færre) JA (2,4% fleire) 2009/10 JA (9,2 færre) JA (1,6% fleire) 2008/09 JA (9,7 færre) JA (1,6% fleire) 2007/08 NEI (11,7 fleire) NEI (0,7% færre) Kommentar Tabellen over syner at det er få elevar på lågaste meistringsnivå. (Vedlegg s. 7) Resultat versus lokale mål 5 av 6 elevkull når målet om å ha færre elevar på lågaste mestringsnivå. 4 av 6 elevkull når målet om å ha fleire elevar på høgaste mestringsnivå. Nasjonale prøver rekning ungd. steg Nasjonale prøver i rekning kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde: tal måling statistikk Prøvene i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane bruker rekning i faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at dei: forstår og kan reflektere over korleis dei best kan løyse ei gitt utfordring, kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar kan vurdere om svara dei får er rimelege kan vise effektive strategiar for enkel talrekning Side 18 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

19 Resultata til elevane på nasjonale prøver på ungdomssteget er presenterte ved ein skala med fem meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lokale mål 1. Del av elevar som presterer på lågaste nivå i Aukra skal vere lågare enn dei som presterer på lågaste nivå nasjonalt. 2. Del av elevar som presterar på høgaste nivå i Aukra skal vere høgare enn dei som presterer på høgaste nivå nasjonalt. Vedteke i Aukra kommunestyre 18. juni 2009, sak 67/09 REKNING, ungdomssteg Tabellen under syner om dei lokale måla er nådd for ulike elevar i 8. klasse over ulike år. 8. årssteg Det er færre elevar på lågaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå. 2012/13 NEI (0,2% fleire) NEI (1,0% færre) 2011/12 NEI NEI 2010/11 JA (3,2% færre) JA (2,8% fleire) 2009/10 JA (4,9% færre) JA (1,5% fleire) 2008/09 NEI (1,1% fleire) NEI (5,4% færre) 2007/08 JA (4,7% færre) NEI (6,6% færre) Det er fleire elevar på høgaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå. Tabellen under syner om dei lokale måla er nådd for ulike elevar i 9. klasse over ulike år. 9. årssteg Det er færre elevar på lågaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå. 2012/13 JA (0,5% færre) JA (6,5% fleire) 2011/12 JA JA (15,5% fleire) 2010/11 JA JA (14,1% fleire) Det er fleire elevar på høgaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå. Side 19 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

20 Kommentar Tabellane over syner at elevar i 9. klasse har mykje betre dugleikar i rekning enn elevar i 8. klasse når ein samaliknar elevane med elevar i same aldersgruppe på nasjonalt nivå. Skoleeigar vil her saman med skolane forsøke å kartleggje pedagogiske grep som kan forklare utviklinga. I tillegg vil ein forsøke å identifisere kloke pedagogiske grep som betre kan sikre at elevane har gode dugleikar i rekning i overgangen frå barneskole til ungdomsskole. (Vedlegg s. 7) 8. klasse Resultat versus lokale mål 3 av 6 elevkull når målet om å ha færre elevar på lågaste mestringsnivå. 2 av 6 elevkull når målet om å ha fleire elevar på høgaste mestringsnivå. 9. klasse Resultat versus lokale mål 3 av 3 elevkull når målet om å ha færre elevar på lågaste mestringsnivå. 3 av 3 elevkull når målet om å ha fleire elevar på høgaste mestringsnivå Nasjonale prøver engelsk 5. steget Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag engelsk. Oppgåvene (på 5. steget) er knytte til desse ferdigheitene: finne informasjon forstå hovudinnhaldet i enkle tekstar forstå vanlege ord og uttrykk knytte til daglegliv og fritid forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i bruke vanlege grammatiske strukturar, småord og enkle setningsmønster Resultata til elevane på nasjonale prøver på 5. steget er presenterte ved ein skala med tre meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lokale mål 3. Del av elevar som presterer på lågaste nivå i Aukra skal vere lågare enn dei som presterer på lågaste nivå nasjonalt. 4. Del av elevar som presterar på høgaste nivå i Aukra skal vere høgare enn dei som presterer på høgaste nivå nasjonalt. Vedteke i Aukra kommunestyre 18. juni 2009, sak 67/09 Aukra kommune skoleeier, Grunnskole, Side 20 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

21 ENGELSK, 5. årssteg Tabellen under syner om dei lokale måla er nådd for ulike elevar i 5. klasse over ulike år. 5. årssteg Det er færre elevar på lågaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå. 2012/13 JA (4,9 % færre) JA (3,0% fleire) 2011/ /11 JA (7,0% færre) JA (8% fleire) 2009/10 JA (23,7% færre) JA (33,5% fleire) 2008/09 JA (7,9 % færre) JA (1,3% fleire) 2007/08 JA (1,5 færre) NEI (5,2% færre) Grunna datatekeniske problem sentralt, vart prøveresultata ikkje statistisk handsama for skoleåret 11/12). Det er fleire elevar på høgaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå. Kommentar På 5. årssteg har elevane over tid svært gode dugleikar i engelsk. (Vedlegg s. 7) Resultat versus lokale mål 5 av 5 elevkull når målet om å ha færre elevar på lågaste mestringsnivå. 4 av 5 elevkull når målet om å ha fleire elevar på høgaste mestringsnivå Nasjonale prøver engelsk ungd. steg Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag engelsk. Oppgåvene for ungdomssteget er knytte til desse ferdigheitene: finne informasjon forstå og reflektere over innhaldet i tekstar av ulik lengd og forskjellige sjangrar rå over eit ordforråd som dekkjer daglegdagse situasjonar forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i forstå bruken av grunnleggjande reglar og mønster for grammatikk og setningstypar Resultata til elevane på nasjonale prøver på ungdomssteget er presenterte ved ein skala med fem meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Side 21 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

22 Lokale mål 1. Del av elevar som presterer på lågaste nivå i Aukra skal vere lågare enn dei som presterer på lågaste nivå nasjonalt. 2. Del av elevar som presterar på høgaste nivå i Aukra skal vere høgare enn dei som presterer på høgaste nivå nasjonalt. Vedteke i Aukra kommunestyre 18. juni 2009, sak 67/09 Tabellen under syner om dei lokale måla er nådd for ulike elevar i 8. klasse over ulike år. 8. årssteg Det er færre elevar på lågaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå. 2012/13 JA (4,9% færre) NEI (4,7% fleire) 2011/12 NEI (2,1% fleire) På snitt 2010/11 JA (3,1% færre) JA (4% fleire) 2009/10 JA (2,6% færre) JA (1,5% fleire) 2008/09 NEI (0,8% fleire) NEI (1,1% færre) 2007/08 NEI (4,0% fleire) JA (0,7% fleire) Det er fleire elevar på høgaste meistringsnivå i Aukra i forhold til nasjonalt nivå. Kommentar På femte årssteg har elevane i aukra svært gode dugleikar i engelsk samanlikna med nasjonalt plan. Når elevane er ferdige med barneskolen kan ein ikkje sjå den same sterke posisjonen. (Vedlegg s. 8) Resultat versus lokale mål 3 av 6 elevkull når målet om å ha færre elevar på lågaste mestringsnivå. 3 av 6 elevkull når målet om å ha fleire elevar på høgaste mestringsnivå Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterar og karakterar frå eksamen i grunnskolen og i vidaregåande opplæring utgjer sluttvurderinga. Denne vurderinga gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderinga skal ta utgangspunkt i måla i læreplanverket. Graderinga beskriv at karakteren: 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget Side 22 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

23 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterane er viste som gjennomsnitt. Lokale mål Matematikk: Heve eksamenskarakterane i faget Vedteke i Aukra kommunestyre 18. juni 2009, sak 67/09 Aukra kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Side 23 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

24 Kommentar 2012: -Gjennomsnittleg karakterar i engelsk standpunkt og eksamenskarakterar i engelsk i Aukra kommune ligg under nasjonalt snitt. Standpunktskarakter og eksamenskarakter samsvarar. -Matematikk standpunkt er gjennomsnittlig over kommunegruppe 16, fylke og land. -Norsk standpunkt ligg på snitt med kommunegruppe 16, men under snitt for fylke og land Standpunkt Eksamen Avvik Standpunkt Eksamen Avvik Standpunkt Eksamen Avvik Norsk skr. 3,5 3,0-0,5 3,9 3,9 0,0 Matematikk 4,2 3,3-0,9 3,4 3,2-0,2 3,8 3,1-0,7 Engelsk 3,8 4,1 +0,3 3,9 3, Standpunkt Eksamen Avvik Standpunkt Eksamen Avvik 3,6 3,4 3,7 3,4 3,4 0,0 3,6 3,6 0,0 4,0 Resultat versus lokale mål 3 grupper med elever har hatt eksamen i matematikk sia Eksamenskarakterane var i snitt 3,3 i I 2012 hadde elevane i snitt høgare eksamenskarakterar enn 3,3. 1 av 3 grupper hadde høgare eksamenskarakterar enn i Side 24 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

25 Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevar som får sluttvurdering med karakterar. Karakterane blir brukte som kriterium for opptak til vidaregåande skole. Grunnskolepoeng er rekna ut som summen av dei avsluttande karakterane til elevane, delt på talet på karakterar og gonga med 10. Dersom det manglar karakterar i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng for eleven Grunnskolepoeng er presentert som karaktergjennomsnitt med ein desimal. Lokale mål Grunnskolepoenga skal over ei 5-årsperiode ligge over nasjonalt snitt. Aukra kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Alle Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Kommentar Av tabellen over ser ein at grunnskolepoenga varierer over 5 år i Aukra kommune. I 2011/2012 er grunnskolepoenga høgare for Aukra, kommunegruppe 16, fylke og land. For 3 av 5 årskull ligg grunnskolepoenga over landssnittet. Side 25 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

26 Resultat versus lokale mål Over ei periode på fem år har elevar frå Aukra fleire grunnskolepoeng enn snittet på landsbasis. Målet er nådd Overgang frå grunnskole til VGO Lokale mål Aukra kommune skal arbeide for at alle elevar skal over i vidaregåande opplæring. Kommentar Tabellen under syner at alle elevar frå grunnskolen i Aukra begynte i vidaregåande opplæring i Aukra kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Alle Begge kjønn Periode 2010 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) Aukra kommune skoleeier Kommunegruppe 16 Møre og Romsdal fylke 100,0 98,0 97,9 96,6 Nasjonalt Aukra kommune skoleeier, Grunnskole, (I Skoleporten er tala frå 2010 dei nyaste) Resultat versus lokale mål I 2010 vart målet om 100% overgang frå grunnskole til vidaregåande skole nådd. Side 26 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

27 3. System for oppfølging (internkontroll) Den årlege tilstandsrapporten er ein viktig del av kommunen si internkontroll av grunnskolen. Tilstandsrapporten og resultata som her er samla gir utgangspunkt for prioritering av tema for utvikling og betring. I tillegg har kommunen annakvart år internt tilsyn med verksemda. I 2012 var det tilsyn i høve til kap. 9A i opplæringslova, Elevane sitt skolemiljø. Skoleeigar i Aukra,i samarbeid med skolane og Kunnskapsnett Romsdal, er også i gang med å lage skriftlege rutine for å vurdere om 9a-3 i opplæringslova om det psykosoaiale miljøet, vert oppfylt. Alt arbeid som elles har med kvalitetsutvikling, kontroll og oversikt over verksemda etter opplæringslova, vil etterkvart gå inn i kommunen sitt overordna system for internkontroll. 4. Konklusjon Elevar og undervisningspersonale. Tal på elevar og lærarårsverk Lærartettleik Det er relativt sett få elevar per lærarårsverk. Lærartettleiken er høg. Skolane er godt utstyrt med ressursar. Undervisningsgruppene er små. Læringsmiljø. Trivsel med lærarane Elevane trivst godt med lærarane sine. Tala over tid tenderar til å ligge om lag på nasjonalt snitt. Målet om at elevane skal trivast betre med lærarane sine enn kva elevar på nasjonalt plan rapporterer om er ikkje nådd. Mobbing på skolen - Mål om andel på 0 elevar som vert mobba er ikkje nådd. - Elevane opplever meir mobbing på 7. årssteg i Aukra, og mindre mobbing på 10. årssteg. Side 27 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

28 Fagleg rettleiing Elevar på 7. årssteg i Aukra er spesielt godt nøgde med rettleiinga. Elevar på 10. årssteg er mindre nøgd med den faglege rettleiinga. Målet om at elevane skal vere meir nøgde med den faglege rettleiinga er delvis nådd. Mestring Elevane opplever mestring på nasjonalt snitt. Elevar på 7. årssteg tenderar til å vere meir nøgd enn elevar på 10. Målet om at elevane i Aukra skal oppleve meir mestring enn elevar på nasjonalt nivå er ikkje nådd. Fagleg utfordring Elevane i Aukra opplever at dei har meit fagleg utfordring enn elevar på nasjonalt plan. Lokalt mål om fagleg utfordring er nådd. Resultat. Nasjonale prøver. LESING - 5. trinn i Aukra innfrir 6 av 12 mål. (6-årsperiode) - 8. trinn i Aukra innfrir 5 av 12 mål. (6-årsperiode) - 9. trinn i Aukra innfrir 5 av 6 mål. (3-årsperiode) REKNING - 5. trinn i Aukra innfrir 9 av 12 mål. (6-årsperiode) - 8. trinn i Aukra innfrir 5 av 12 mål. (6-årsperiode) - 9. trinn i Aukra innfrir 6 av 6 mål. (3-årsperiode) Side 28 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

29 ENGELSK - 5. trinn i Aukra innfrir 9 av 10 mål. (5-årsperiode) - 8. trinn i Aukra innfrir 6 av 12 mål. (6-årsperiode) Over 5 år ser ein at dei grunnleggjande dugleikane er gode for 5. klassingar i Aukra. Spesielt er det gode resultat for rekning og engelsk. Over 3 år ser ei ein at dei grunnleggjande dugleikane er svært gode for 9. klassingar i Aukra - Skoleeigar vil kontinuerleg ha fokus på stimulering av kompetanseheving for personale i lesing, rekning og engelsk. - Ein vil arbeide enda meir med å identifisere kva for tiltak som setjast inn der elevane ikkje har nådd dei fastsette måla. Karakterar norsk, matematikk, engelsk Standpunkt i norsk : over nasjonalt snitt - Standpunkt i matematikk: over nasjonalt snitt - Standpunkt i skriftleg engelsk: over nasjonalt snitt - Skriftleg eksamen i norsk: som nasjonalt snitt - Skriftleg eksamen i matematikk: over nasjonalt snitt Elevane fekk høgare resultat på eksamen i matematikk i 2012 enn i Slik sett er det lokale målet nådd. Ingen elevar hadde skriftleg eksamen i engelsk dette året. Grunnskolepoeng. - I sum over tid har elevane i Aukra kommune grunnskolepoeng over nasjonalt snitt. - Vurderingskompetanse hos lærarane er eit sentralt element i høve til å setje fagkarakterar som samsvarar med elevane sine faglege prestasjonar. Like viktig er det at lærarar med god vurderingskompetanse kan gje god fagleg rettleiing på alle område i opplæringa. Side 29 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

30 System for oppfølging (internkontroll). Aukra kommune hadde i 2012 internkontroll mellom anna gjennom tilsyn av skolane etter opplæringslova kap 9A om elevane sitt psykososiale miljø. Oversikt over forskjellige tiltak og prosjekt i Aukraskolen I det vidare arbeidet vil rådmannen følgje opp fleire tiltak og prosjekt i Aukraskolen. Ein kan mellom anna nemne: -Prosjektet Betre læringsmiljø (Klasseleiing, bruk av Fronter, vurderingspraksis, skole/heimsamarbeid, bruk av sosiogram mm, Riksfjord skole) -MILL (Mange Intelligensar Læringsstrategiar og Læringsstilar. Julsundet skole) -Skrive seg til lesing (Alternativ leseopplæring med bruk av IKT. Julsundet skole) -SOL (Systematisk Observasjon av Lesing) -System med trivselsvaktar -KLB-prosjektet (Kultur- og aktivitetsprosjekt på Julsundet skole med fokus på utvikling og framføring innan musikk, lys og bilete) -KAUK (Alle elevar i 10. klasse er med på felles oppsetjing av ei årleg forestilling) -God skolestart -NY GIV -Kvalitet i skolen (Interkommunalt prosjekt i Romsdal om elevane sitt læringsmiljø) -Ungt entreprenørskap (Samarbeid mellom skole og næringsliv) -MOT Aukra, 20. mars 2013 Marianne Bolghaug Pedagogisk rådgjevar, skole- og barnehagefagleg ansvarleg Side 30 av 30 - Tilstandsrapport for grunnskolen mars 2013

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Tirsdag 14. april, 2015 Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Tysdag 21. februar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule

Tilstandsrapport for Åmli skule Onsdag 16. januar, 2013 Tilstandsrapport for Åmli skule Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Mars 2013. Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER E-phorte: 16/ Vedteke: , K-sak 95/16

Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER E-phorte: 16/ Vedteke: , K-sak 95/16 Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER 2016 E-phorte: 16/1025-4 Vedteke: 15.11.16, K-sak 95/16 Innhald 1.0 Innleiing s. 3 1.1 Skolane i Aukra 2015-2016 s. 4 1.2 Statleg tilsyn

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Fredag 16. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Giske kommunestyre 20. september 2012 Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012

Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Torsdag 22. august, 2013 Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger

Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger 2013-2014 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010 Vedlegg sak 08/11 til KU 21.02.11 Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 7. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Rapport om Balestrandskulen Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur

Rapport om Balestrandskulen Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur . Rapport om Balestrandskulen 2015 Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur Tilstandsrapport for grunnskolen i Balestrand Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017 Fredag 28. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Onsdag 13. juli, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.04.2010 09:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 10/14 Referat og meldingar PS 10/15 Tilstandsrapport for grunnskulen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 13. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013

Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013 Tirsdag 28. mai, 2013 Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12. Torsdag 26. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12. Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Dato: 16.06.2015 Tid:

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes

Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes Godkjent av kommunestyret i sak Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013 data under publiseringsgrense. Torsdag 12. juni, 2014 Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Tilstandsrapport for Vinjeskulen

Tilstandsrapport for Vinjeskulen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tysdag 22. november, 2016 Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2015-2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013 Mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

kulturskule grunnskule Aurland kommune

kulturskule grunnskule Aurland kommune UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule Aurland kommune driftsåret 2011-12 Føreord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Kvalitetsrapport for grunnskolen i Fræna kommune Samandrag Hovudområder og indikatorar...4

Kvalitetsrapport for grunnskolen i Fræna kommune Samandrag Hovudområder og indikatorar...4 . Kvalitetsrapport for grunnskolen i Fræna kommune 2012 Innhald 1. Samandrag...2 2. Hovudområder og indikatorar...4 2.1. Elevar og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærartettleik...4 2.1.2. Talet på elevar

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 13.08.2018 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Tysdag 13. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes Juli 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Side 1 Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 19.02.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Masfjorden kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 10.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00 ADM-utval startar kl 09.00 Det vert servert lunch Ettersending av saker: - Skredsikring Andvik

Detaljer

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Norddal 2014

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Norddal 2014 Mandag 1. juni, 2015 Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Norddal 2014 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan -, budsjett - og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Tirsdag 16. mai, 2019 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011 Onsdag 17. august, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

1. Samandrag Hovudområde og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk...

1. Samandrag Hovudområde og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk... Tilstandsrapport for grunnskulen i Luster kommune 2010 Innhald 1. Samandrag...2 2. Hovudområde og indikatorar...3 2.1. Elevar og undervisningspersonale...3 2.1.1. Talet på elevar og lærarårsverk...3 2.1.2.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad

Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad E-phorte 2016/1777-4 2 Innhaldsliste 1 Samandrag... 3 1.1 Innleiing... 4 2 Hovudområder og indikatorar... 5 2.1 Elevar og undervisningspersonale... 5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15 Torsdag 23. juli, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen

Tilstandsrapport for grunnskulen Tilstandsrapport for grunnskulen Medverknad i utarbeidinga av rapporten Elevar og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja X Nei Organisasjonane Ja X Nei Skolar Ja X Nei Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014

Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014 Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Lagt fram: Luster kommune

Lagt fram: Luster kommune Lagt fram: Luster kommune Luster kommune INNHALD 1. Samandrag 3 2. Hovudområde og indikatorar 4 2.1 Elevar og undervisingspersonale 4 2.1.1. Talet på elevar og lærarårsverk 4 2.1.2. Lærartettleik 5 2.2.

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017 Fredag 28. april, 2017 Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for Øyerskolen

Tilstandsrapport for Øyerskolen Mandag 27. april, 2015 Tilstandsrapport for Øyerskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

Tilstandsrapport Barnehagane og grunnskulen i Ål kommune 2009/2010 1

Tilstandsrapport Barnehagane og grunnskulen i Ål kommune 2009/2010 1 Tilstandsrapport Barnehagane og grunnskulen i Ål kommune 2009/2010 1 INNLEIING Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven Tysdag 10. mai, 2016 Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2015-2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos

Detaljer

MØTEINNKA LLING. Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom 1 Herøy rådhus Dato: Tid: 12:30

MØTEINNKA LLING. Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom 1 Herøy rådhus Dato: Tid: 12:30 MØTEINNKA LLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom 1 Herøy rådhus Dato: 29.01.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Stryn kontrollutval SEKOM-sekretariat

Stryn kontrollutval SEKOM-sekretariat Stryn kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møteinnkalling Møtedato: 07.09.2015 Møtestad: Stryn kommunehus, møterom 3042 Møtetid: Kl. 10:30 Innkalling: Faste medlemar i utvalet, rådmannen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer