Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes"

Transkript

1 Juli 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding nr. 31 ( ) går det fram at det er viktig at styringsorgana i kommunar og fylkeskommunar har eit bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringa. Dette er nødvendig for å følgje opp utviklinga av sektoren på ein god måte. Desse har ansvar for å utarbeide ein årleg tilstandsrapport: Kommunar Fylkeskommunar Private grunnskolar som er godkjende etter opplæringslova 2-12 Private skolar med rett til statstilskott Rapport om tilstanden i opplæringa Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringa skal omhandle læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigaren, dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane (jf. opplæringslova andre ledd).den årlege rapporten skal drøftast av skolereigaren, dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane, jf. opplæringslova 13-10, andre ledd. Det er fastsett i privarskolelova 5-2, andre ledd, bokstav k, at styret skal drøfte den årlege rapporten om tilstanden i desse skolane. Det følgjer av forarbeida til føresegnene - Ot.prp.) nr. 55 ( ) s at det skal vere mogleg å tilpasse arbeidet med å utarbeide ein årleg tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er eit sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringa har fastsett mål knytte til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringa, jf. St.meld. nr 31 ( ). Til dei nasjonale målsetjingane har regjeringa sett opp indikatorar som skal gi grunnlag for å vurdere kor langt skoleeigaren er kommen i å nå måla. Krav til innhald i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som eit minimum omtale læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, men kan byggjast ut med annan omtale som skoleeigaren meiner er føremålstenleg ut frå lokale behov.

2 Det er data frå Skoleporten som hovudsakleg skal brukast som grunnlag for skoleeigaren si vurdering av tilstanden, men det følgjer av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeigarar og skolar blir oppmoda til å føre opp konkrete målsetjinger for kva dei skal oppnå innanfor dei målområda som er sette opp. Det følgjer av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal innehalde vurderingar knytte til opplæringa av barn, unge og vaksne. Dei data som er tilgjengelege i Skoleporten, innheld ikkje særskilde data om vaksne dvs.deltakarar som får opplæring etter kapittel 4A i opplæringslova. I vurderinga av om rettane til vaksne blir tekne vare på når det gjeld områda læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, må skoleeigaren derfor bruke andre kjelder for datainnhenting. I St.meld. nr. 16 ( ) går det fram at tidleg innsats er vesentleg for å betre ferdigheiter og fagleg utvikling hos elevane. Kartlegging av ferdigheitsnivået til elevane må følgjast opp med tiltak for dei som har behov for ekstra opplæring frå første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Dei data som er tilgjengelege i Skoleporten, innheld ikkje data om spesialundervisning, og skoleeigaren må derfor også på dette området bruke andre kjelder for datainnhenting. Skoleeigaren står elles fritt til å utvide innhaldet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Den plikta skoleeigaren har til å utarbeide årlege rapportar om tilstanden i opplæringa, er ein del av oppfølgingsansvaret knytt til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringslova andre ledd og privatskolelova 5-2 tredje ledd.ver merksam på at kravet til internkontroll, omfattar alle pliktene som ligg til skoleeigaren etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor vidare enn det tilstandsrapporten dekkjer. Personvern Tal som blir lasta direkte inn frå Skoleporten, kan for små einingar innehalde indirekte identifiserbare opplysningar. Dette kan vere teiepliktige opplysningar etter forvaltningslova 13 og/eller personopplysningar etter personopplysningslova 2 nr. 1. Tilsvarande kan òg gjelde for lokale indikatorar. Derfor ei påminning om at desse opplysningane må behandlast i tråd med reglane i forvaltningslova og/eller personopplysningslova. Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på nynorsk. Uttrekk av innhald frå Skoleporten, som ikkje finst på begge målformene, kan likevel vere på bokmål. Side 2 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

3 Innhald 1. Samandrag Hovudområder og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk Lærartettleik Læringsmiljø Trivsel med lærarane Mobbing på skolen Fagleg rettleiing Meistring Fagleg utfordring Resultat Nasjonale prøver lesing 5. steget Nasjonale prøver lesing ungd. steg Nasjonale prøver rekning 5. steget Nasjonale prøver rekning ungd. steg Nasjonale prøver engelsk 5. steget Nasjonale prøver engelsk ungd. steg Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Spesialundervisning Resultat frå kartleggingsprøver Gjennomføring Overgang frå grunnskole til VGO Økonomi System for oppfølging (internkontroll)...1 For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 3 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

4 1. Samandrag Ei kort oppsummering av funn og vurderingar: q Lærartettleik Talet på årsverk til undervisning i perioden , er redusert prosentvis meir enn nedgangen i elevtalet. Gruppestorleiken på barnesteget (elevar per lærar) er høgre i Vestnes enn i kommunane det er naturleg å samanlikne seg med. Dette gjeld særleg gruppestorleiken på årssteg. Her er gruppene større enn det som er gjennomsnittet for landet. På ungdomssteget er gruppene litt mindre enn i dei kommunane det er naturleg å samanlikne seg med. q Læringsmiljøet Resultata er henta frå Skoleporten.no og viser resultata for 7. og 10. årssteg. Elevane på 7. årssteg i Vestnes trivst godt på skulen, men registreringa våren 2011 viser litt lågare trivsel enn gjennomsnittet for fylket og landet. På 10. årssteg er tivselen som gjennomsnittet for landet. Undersøkinga viser også at det førekjem mobbing i skulane våre, men utviklinga har vore positiv det siste skuleåret. Mobbinga har avtatt. q Fagleg rettleiing Elevane både på 7. og 10. årssteg rapporterer at dei får litt dårlegere fagleg rettleiing enn det som er det nasjonale gjennomsnittet. q Læringsresultat For 5. årssteg viser resultata i rekning og lesing ein framgang frå Resultata er lik gjennomsnittet for landet. For engelsk blei det ikkje registrert resultat for 5. årssteg i 2011 på grunn av tekniske vanskar med gjennomføringa. Resultata for 8. årssteg viser derimot ein svak tilbakegang i engelsk og rekning samanlikna med resultata i 2010, medan vi har framgang i lesing. Vi ligg under gjennomsnittet for fylket og landet. Avviket er størst i rekning. Standpunktkarakterane til avgangselevasne viser godt samsvar med gjennomsnittsresultata for landet i dei fleste faga, men eksamensresultata ligg under gjennomsnittet for fylket og landet. Unnataket er engelsk der resultatet ligg over gjennomsnittet for landet. q Gjennomføring Dei aller fleste avgangselevane i Vestnes startar i vidaregåande opplæring, men fråfallet (elevar som ikkje fullfører til rett tid, eller som sluttar) er framleis for stort. q Resultat frå kartleggingsprøver Side 4 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

5 Resultata frå kartleggingsprøvene i lesing og matematikk, viser at vi framleis har for stor del av elevane som scorar under kritisk grense. Når det gjeld lesing, har lesefarten (leste ord i minuttet) betra seg medan leseforståinga er under ønska nivå. q Spesialundervisning Andelen av elevar som får spesialundervisning etter enkeltvedtak, er høgare i Vestnes enn gjennomsnittet i fylket og landet. Vi har hatt ein markant auke i talet på elevar som får spseialundervisning skuleåret 2011/2012. Størst auke på ungdomssteget. q System for oppfølging av skulane Det er utarbeidd plan for kvalitetsvurdering av grunnskulen. Planen er ein reiskap i arbeidet med kvalitetssikring. I tillegg er det laga eit system for skulebasert vurdering innan for sentrale område som blir regulert av lov og forskrift. Administrasjonssjefen og kommunalsjefen for oppvekst har gjennomført skulebesøk. q Økonomi Netto driftskostnader per elev er no under gjennomsnittet for fylket og godt under dei nabokommunane det er naturleg å samanlikne seg med. Side 5 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

6 2. Hovudområder og indikatorar 2.1. Elevar og undervisningspersonale Om Elevar og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet tilrår at skoleeigarane tek med desse indikatorane i tilstandsrapporten: talet på elevar og lærarårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) lærartettleik (lærartettleik steget, lærartettleik steget) Talet på elevar og lærarårsverk Talet på elevar Indikatoren opplyser om talet på elevar som er registrerte ved grunnskular per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfattar barn og unge som etter opplæringslova 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringa ved ein grunnskole. Tala omfattar ikkje vaksne elevar som får grunnskuleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser summen av årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer berekna årsverk til undervisning og berekna årsverk til anna enn undervisning. Årsverka er berekna ved å dividere årstimar på årsramma. Det er brukt 741 timar på barnesteget og 656 timar på ungdomssteget. I denne indikatoren høyrer følgjande delskår med: Årsverk til undervisning. Lokale mål Talet på årsverk med undervisningspersonale skal tilpassast utviklinga i elevtalet og haldast innanfor rammene som blir regulert av opplæringslova, forskrift til opplæringslova og avtaleverket Vestnes kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar Årsverk for undervisningspersonale ,2 80,4 81,1 85,2 79,4 78,2 77,5 74,5 Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole Side 6 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

7 Vurdering I perioden har talet på årsverk til undervisning blitt redusert med 10,7 årsverk. Elevtalet er redusert med 92. Reduksjonen i lærarårsverk er større enn det elevtalsnedgangen skulle tilseie på grunn av innlagte sparetiltak i budsjettet. Til samanlikning har Rauma kommune hatt ein auke på 5 årsverk til undervisning i same periode, sjølv om dei også har hatt ein nedgang i elevtalet. Tilbakemeldinga frå alle skulane i Vestnes er klar: Årsverk til undervisning er på eit minimumsnivå, og på grunn av dette har skulane vanskar med å oppfylle kravet om tidleg innsats og god tilpassa opplæring Lærartettleik Lærartettleik steget Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på steget ned på skulenivå. Lærartettleik er rekna ut med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og til andre lærartimar som blir tildelte på grunnlag av individuelle elevrettar. Lærartettleik steget Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på steget ned på skulenivå. Lærartettleik er rekna ut med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om storleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og til andre lærartimar som blir tildelte på grunnlag av individuelle elevrettar. Lokale mål I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. (Henta frå opplæringslova) Side 7 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

8 Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Alle Begge kjønn Periode Grunnskole KOSTRA - tal Vestnes Møre og Romsdal Landet eks. Oslo Rauma Haram Molde Fræna Gjennomsnittleg gruppestørrelse årssteg 12,8 12,9 13,4 11,8 12,0 14,7 13, årssteg 14,1 12,4 12,9 11,2 11,3 13,8 13, årssteg 12,1 12,2 12,9 11,1 11,0 13,6 11, årssteg 12,4 14,1 14,5 13,0 13,8 16,9 14,0 Vurdering Paragrafen i opplæringslova som det er vist til nedanfor, blei gjeldande : 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. På grunn av denne presiseringa i opplæringslova, har vi delt oversika over utviklinga i lærartettleiken på barnesteget på og 5 7. årssteg. Lærartettleiken på årssteg er svakare i Vestnes enn gjennomsnittet for fylket og landet, og samsvarer dårleg med krava i Side 8 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

9 opplæringslova. Skulane har vanskar med å styrke lærartettleiken på dei lågaste årsstega. Dette skuldast den totale reduksjonen i årsbudsjetta dei siste åra. Oppfølging Kommunestyret sette i 2011 ned ein komité med følgjande mandat: a. Vurdere verknaden sparetiltaka i grunnskulen har på kvaliteten i opplæringa b. Legge fram forslag til framtidig skuledrift som er berekraftig både økonomisk og fagleg c. Foreslå nødvendige investeringar med kostnadsoverslag Komitéen skal legge fram innstilla for kommunestyret innan utgangen av Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elevar og lærlingar skal inkluderast og oppleve meistring. Skuleeigarar og skuleleiarar er pålagde å gjennomføre Elevundersøkinga for elevar på 7. og 10. steget og Vg1. Eit utval av spørsmåla i Elevundersøkinga er sett saman til indeksar som ligg i Skoleporten. Resultata frå Elevundersøkinga er viste i ein eigen rapportportal. I tilstandsrapporten er desse læringsmiljøindeksane obligatoriske: trivsel mobbing på skolen fagleg rettleiing meistring fagleg utfordring Trivsel med lærarane Indeksen viser elevane sin trivsel med lærarane knytt til fag og i kva grad elevane opplever at lærarane er hyggelege. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokale mål Skulane i Vestnes skal arbeide kontinuerleg for skape eit positivt læringsmiljø med høg trivsel Side 9 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

10 Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Side 10 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

11 Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Vurdering Grafane er henta frå Skoleporten.no, og bygger på den obligatoriske elevundersøkinga våren 2012 i 7. og 10. klasse. Vi ser at trivselen med lærarane er svært god og på høgde med resultata i fylket og landet. Trivselen har auka sidan målingane starta i Det same gjeld den sosiale trivselen mellom elevane. Oppfølging Det er grunn til å tru at oppfølging av Ungdomsstegmeldinga, der mellom anna valfag kjem inn att, vil bidra til å auke trivselen på ungdomssteget ytterlegare. Trivselsprogrammet vi har innført i skulane, er med på å auke trivselen og dermed styrke læringsmiljøet Mobbing på skulen Indikatoren viser den delen av elevane som fortel at dei har blitt mobba dei siste månadene. Side 11 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

12 Skala: 1-5. Låg verdi vil seie liten forekomst av mobbing. Lokale mål Det er nulltoleranse mot mobbing i skulane i Vestnes. Om mobbing blir oppdaga, skal metodikken i den kommunale handlingsplanen følgjast. Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Side 12 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

13 Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Vurdering Den beste indikatoren på læringsmiljøet finn vi i elevundersøkinga. Her var vi spente på utviklinga når det gjeld trivsel og graden av mobbing etter at skulane tok i bruk Trivselsprogrammet. Undersøkinga viser at trivselen blant elevane har auka i perioden og ligg på same nivå som gjennomsnittet for landet. Talet på elevar som oppgir at dei blir mobba, har vore rimeleg konstant og litt over gjennomsnittet for landet. Den siste elevundersøkinga viser ei gledeleg utvikling, og det er grunn til å tru at Trivselsprogrammet verkar. MOT Vestnes kommune har vore MOT kommune sidan MOT informantane besøkjer alle ungdomsskuleelevane etter ein oppsett plan og arbeider med å gjere dei bevisste på å ta eigne val og vise mot. Evaluering viser at skular med MOT over tid reduserer mobbing og trakasering. MOT arbeidet får svært gode tilbakemeldingar frå både lærarar og elevar. Side 13 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

14 Fagleg rettleiing Indeksen viser i kva grad elevane føler at dei får god rettleiing. Denne indeksen inkluderer i kor stor grad dei får vite korleis dei kan forbetre seg, og kva for krav det faglege arbeidet set. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokale mål Elevane i Vestnes skal kjenne kunnskapsmåla i læreplanen og få god rettleiing i kva dei må legge vekt på i arbeidet for å nå måla. Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Side 14 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

15 Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Vurdering Elevane både på 7. og 10. årssteg rapporterer at den faglege rettleiinga er svakare enn gjennomsnittet på nasjonalt nivå. Oppfølging Elevvurdering med fokus på vurdering for læring, har vore eit satsingsområde for alle skulane i Vestnes dei siste åra. I dette arbeidet blir det lagt vekt på tilbakemelding til elevar og føresette om resultat på kartleggingsprøver, nasjonale prøver og andre testar. I desse tilbakemeldingane skal det også leggast vekt på rettleiing om korleis elevane kan betre læringsresultata - famovermelding. Vi har utarbeidd lokale retningsliner for dette arbeidet. Vi må framleis ha fokus på rettleiing av elevane Meistring Indeksen viser elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Side 15 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

16 Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokale mål Skulane i Vestnes skal tilpasse opplæringa slik at alle elevane får oppleve best mogleg meistring. Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Vurdering Elevane rapporterer at dei opplever meistring i om lag same grad som landskgjennomsnittet viser. Side 16 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

17 Oppfølging Administrasjonssjefen vil arbeide for auke lærartettleiken særleg på dei lågaste årsstega tidleg innsats. Det er vanskeleg å tilpasse opplæringa optimalt til elevane sine føresetnader med noverande ressurstilgang. Arbeidet med å betre vurderingskulturen må halde fram. Skuleeigar vil, gjennom tilsyn, sjå til at dei kommunale retningslinene blir følgt, og at krava i kapittel 3 i Forskrift til opplæringslova blir oppfylt Fagleg utfordring Indeksen viser elevane si oppleving av faglege utfordringar i skolearbeidet. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Lokale mål Elevane skal få tilpassa arbeidsoppgåver, men også oppgåver der dei møter utfordringar Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Side 17 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

18 Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Vurdering Undersøkinga viser at elevane på 7. og 10. årssteg møter faglege utfordringar på om lag same nivå som nasjonalt gjennomsnitt, litt under for 7. årssteg. Oppfølging Her handlar det også om tilpassing av opplæringa, og om å gje elevane oppgåver der dei må yte litt ekstra. Elevane må møtast med høge, men realistiske forventningar om kva dei kan prestere. Satsinga på betre elevvurdering må halde fram. Elevane vil på den måten få ei meir realistisk oppfatning av kva dei kan meistre Resultat Om Resultat Alle elevar som går ut av grunnskolen, skal meistre grunnleggjande ferdigheiter. Dette er ferdigheiter som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er desse resultatindikatorane obligatoriske: nasjonale prøver på 5., 8. og 9. steget i lesing og rekning standpunkt- og eksamenskarakterar i norsk hovudmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet tilrår at skoleeigarane tek med følgjande indikatorar i tilstandsrapporten: Side 18 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

19 nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. steget Nasjonale prøver lesing 5. steget Nasjonale prøver i lesing kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt: Elevane skal vise at dei kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten Resultata til elevane på nasjonale prøver på 5. steget er presenterte ved ein skala med tre meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lokale mål Elevane i Vestnes skal ha betre resultat enn gjennomsnittet for landet. Vi skal ha færre elevar på lågaste meistringsnivå. Vestnes kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Resultat, Nasjonale prøver 5. trinn, Begge kjønn Side 19 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

20 Lesing 1,8 1,7 1,9 1,9 2 Resultat, Nasjonale prøver 5. trinn, Begge kjønn, Vestnes kommune Kommunegruppe 10 Møre og Romsdal fylke Nasjonalt Lesing Vurdering Elevane på 5. årssteg har framgang i lesing og er no oppe på same nivå som gjennomsnittet i fylket og landet. Det er ein klar auke i talet på elevar som scorar på det høgste nivået nivå 3. Det er grunn til å tru at stsinga på leseopplæringa og verktyet SOL begynner å virke Nasjonale prøver lesing ungd. steg Nasjonale prøver i lesing skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med måla for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i lesing ikkje er ei prøve i norskfaget. Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt ved lesing. Elevane viser at dei kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten Resultata til elevane på nasjonale prøver på ungdomssteget er presenterte ved ein skala med fem meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lokale mål Elevane i Vestnes skal ha betre resultat enn gjennomsnittet for landet. Vi skal ha færre elevar på lågaste meistringsnivå. Side 20 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

21 Vestnes kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Resultat, Nasjonale prøver 8.trinn, Begge kjønn Lesing 3, ,8 2,9 Resultat, Nasjonale prøver 8.trinn, Begge kjønn, Vestnes kommune Kommunegruppe 10 Møre og Romsdal fylke Nasjonalt Lesing 2,9 3 3,1 3,1 Vurdering Resultatet er svakare enn ønska, og vi har for mange elevar på dei lågaste meistringsnivåa. Side 21 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

22 Oppfølging Vi er i gang med ei tettare oppfølging av leseopplæringa på alle årssteg ved å bruke verktyet SOL (Systematisk oppfølging av lesing). Bruken av vektyet gjer at vi kan følgje utviklinga i leseferdigheita til kvar elev gjennom heile skuleløpet. Vi abonnerer på kartleggingsportalen VOKAL der resultata blir registrerte. SOL har også tilvising til ulike metodar for lesetrening alt etter kva resultat eleven får Nasjonale prøver rekning 5. steget Nasjonale prøver i rekning skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde: tal måling statistikk Prøvene i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane bruker rekning i ulike faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at elevane forstår korleis dei: kan løyse ei gitt utfordring kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar kan vurdere om svara er rimelege kan ha effektive strategiar for enkel talrekning Resultata til elevane på nasjonale prøver på 5. steget er presenterte ved ein skala med tre meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lokale mål Elevane i Vestnes skal ha betre resultat enn gjennomsnittet for landet. Vi skal ha færre elevar på lågaste meistringsnivå. Side 22 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

23 Vestnes kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Resultat, Nasjonale prøver 5. trinn, Begge kjønn Rekning 1,9 1,8 1,9 1,9 2 Resultat, Nasjonale prøver 5. trinn, Begge kjønn, Vestnes kommune Kommunegruppe 10 Møre og Romsdal fylke Nasjonalt Rekning 2 2 1,9 2 Vurdering Framgang også i rekning for 5. årssteg. Elevane scorar litt betre enn gjennomsnittet i fylket og likt med gjennomsnittet for landet Nasjonale prøver rekning ungd. steg Nasjonale prøver i rekning kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i Side 23 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

24 LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde: tal måling statistikk Prøvene i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane bruker rekning i faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at dei: forstår og kan reflektere over korleis dei best kan løyse ei gitt utfordring, kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar kan vurdere om svara dei får er rimelege kan vise effektive strategiar for enkel talrekning Resultata til elevane på nasjonale prøver på ungdomssteget er presenterte ved ein skala med fem meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lokale mål Elevane i Vestnes skal ha betre resultat enn gjennomsnittet for landet. Vi skal ha færre elevar på lågaste meistringsnivå. Side 24 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

25 Vestnes kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Resultat, Nasjonale prøver 8.trinn, Begge kjønn Rekning 2,9 3 2,9 2,9 2,8 Resultat, Nasjonale prøver 8.trinn, Begge kjønn, Vestnes kommune Kommunegruppe 10 Møre og Romsdal fylke Nasjonalt Rekning 2,8 3,1 3,1 3,1 Vurdering For 8. årssteg opplever vi ein svak tilbakegang i resultetet på rekneprøva, og vi scorar dårlegare enn gjennomsnittet for fylket og landet. Side 25 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

26 Oppfølging To lærarar frå kvar ungdomsskule har fått metodikk-kurs gjennom satsinga i Ny GIV. Dennemetodikken må vi spreie internt i alle skulane. Meir praktisk tilnærming til faget står sentralt Nasjonale prøver engelsk 5. steget Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag engelsk. Oppgåvene (på 5. steget) er knytte til desse ferdigheitene: finne informasjon forstå hovudinnhaldet i enkle tekstar forstå vanlege ord og uttrykk knytte til daglegliv og fritid forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i bruke vanlege grammatiske strukturar, småord og enkle setningsmønster Resultata til elevane på nasjonale prøver på 5. steget er presenterte ved ein skala med tre meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lokale mål Elevane i Vestnes skal ha betre resultat enn gjennomsnittet for landet. Vi skal ha færre elevar på lågaste meistringsnivå. Vestnes kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Resultat, Nasjonale prøver 5. trinn, Begge kjønn Side 26 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

27 Engelsk 2 1,8 1,9 1,8 Vurdering På grunn av teknisk svikt blei det ikkje registrert resultat på den elektroniske prøva i engelsk for 5. årssteg hausten Nasjonale prøver engelsk ungd. steg Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag engelsk. Oppgåvene for ungdomssteget er knytte til desse ferdigheitene: finne informasjon forstå og reflektere over innhaldet i tekstar av ulik lengd og forskjellige sjangrar rå over eit ordforråd som dekkjer daglegdagse situasjonar forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i forstå bruken av grunnleggjande reglar og mønster for grammatikk og setningstypar Resultata til elevane på nasjonale prøver på ungdomssteget er presenterte ved ein skala med fem meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser ei oversikt over prosentvis fordeling av elevar på meistringsnivåa. Lokale mål Elevane i Vestnes skal ha betre resultat enn gjennomsnittet for landet. Vi skal ha færre elevar på lågaste meistringsnivå. Side 27 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

28 Vestnes kommune skoleeier Fordelt på periode Offentleg Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Resultat, Nasjonale prøver 8.trinn, Begge kjønn Engelsk 2,8 3 3,1 3 2,8 Resultat, Nasjonale prøver 8.trinn, Begge kjønn, Vestnes kommune Kommunegruppe 10 Møre og Romsdal fylke Nasjonalt Engelsk 2,8 2,9 3 3 Vurdering For 8. årssteg opplever vi ein svak tilbakegang i resultetet på engelskprøva, og vi scorar dårlegare enn gjennomsnittet for fylket og landet. Side 28 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

29 Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterar og karakterar frå eksamen i grunnskolen og i vidaregåande opplæring utgjer sluttvurderinga. Denne vurderinga gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderinga skal ta utgangspunkt i måla i læreplanverket. Graderinga beskriv at karakteren: 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterane er viste som gjennomsnitt. Lokale mål Karakterane til avgangselevane skal vere litt betre enn gjennomsnittet for landet. Side 29 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

30 Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Vurdering Resultata er frå våren Vi ser at det ikkje er godt nok samsvar mellom standpunktkarakterar og eksamenskarakterar i dei skriftlege faga. Det er størst avvik i matematikk. Med unnatak av engelsk, er karakterane noko svakare enn gjennomsnittet for landet. Oppfølging Vi må oppmode lærarane til å melde seg som sensorar ved skriftleg eksamen. Sensorerfaring er god kompetanseheving i elevvurdering. Dei siste åra har ingen lærarar i Vestnes deltatt i sensorarbeid ved skriftelg eksamen. Elles følgjer vi sentrale føringar i satsinga på ungdomssteget slik desse kjem fram i Stortingsmeldinga Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevar som får sluttvurdering med karakterar. Karakterane blir brukte som kriterium for opptak til vidaregåande skole. Side 30 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

31 Grunnskolepoeng er rekna ut som summen av dei avsluttande karakterane til elevane, delt på talet på karakterar og gonga med 10. Dersom det manglar karakterar i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng for eleven Grunnskolepoeng er presentert som karaktergjennomsnitt med ein desimal. Lokale mål Resultata skal ikkje vere under gjennomsnittet for landet. Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Fordelt på periode Offentleg Alle Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er henta frå Skoleporten Vurdering Vi har hatt ein svak tilbakegang dei tre siste åra. Det er vanskeleg å finne klare grunnar til tilbakegangen, men i tillegg til naturleg variasjon på grunn av elevsamansetjinga, er det grunn til å peike på reduksjonane i budsjetta og dermed dårlegare lærartettleik. Oppfølging Betre oppfølging som eit resultat av grundigare elevvurdering, betre tilbakemelding om resultat og betre rettleiing. Side 31 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

32 2.4 Spesialundervisning Lokale mål Redusere talet på elevar som får spesialundervisning etter enkeltvedtak. Bruke dei innsparte ressursane til å gje elevane tilpassa opplæring innanfor det ordinære opplæringstilbodet. Prioritere tidleg innsats. År Vestnes Fylket Landet ,14 10,67 11,48 7,58 9,59 11,94 12, ,27 15,00 11,76 8,72 8, ,69 13,11 4,48 6,94 10,29 13,43 14,46 8,18 13,27 8,08 9,96 8,60 8, ,67 4,41 7,14 11,43 12,12 12,35 9,38 12,63 9,28 11,54 10,29 7,74 7, ,94 7,35 14,71 15,38 10,13 11,58 10,99 9,00 10,89 10,89 10,41 6,66 7, ,35 11,43 3,12 6,25 9,00 12,09 8,16 9,80 8,91 6,52 8,43 5,81 6, ,52 1,52 2,90 5,56 13,19 7,14 5,15 8,08 5,62 8,40 7,24 5,90 6,22 Vurdering Det er ein større del elevane i Vestnes som får spesialundervisning enn det som er gjennomsnittet for fylket og landet. Auken er særleg stor på ungdomssteget. Oppfølging Skal vi nå målet, må vaksentettleiken på dei lågaste årsstega aukast slik at vi oppfyller lovkravet om tidleg innsats. Jf. utviklinga i gruppestorleiken i tabellen på side 8. Hausten 2012 startar vi eit prosjekt i samarbeid med Rauma kommune, eit prosjekt som har desse delmåla: - Auke læringsutbyttet innafor rammene av tilpassa opplæring - Bevisstgjere og auke kompetansen i skulen om forskningsbaserte funn om innhald og organisering av spesialundervisninga kva fungerer, og kva har liten eller ingen effekt på opplæringa - Klargjere grunnlaget for spesialpedagogisk støtte og tiltak - Skape auka lokalt handlingsrom for effektiv og fleksibel ressursdisponering Side 32 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

33 - Videreutvikle rutiner/prosedyrer med tanke på å kvalitetssikre den spesialpedagogiske opplæringa i grunnskulen - Utvikle eit heilskapleg og forpliktande styringsdokument på det spesialpedagogiske feltet i barnehage og skule - Videreutvikle interkommunalt samarbeid bl.a. gjennom felles skulering, erfaringsutveksling og nettverkbygging på skulenivå og i respektive PP-tenester Prosjektet har kickoff 22. august 2012 i Rauma kulturhus med professor Thomas Nordahl som fagleg ansvarleg. Prosjektet skal gå over to år, og vi skal ha faglege dialogar med kommunar som arbeider med same problematikken. Deltakarar blir lærarar, PPT tilsette og skulefagleg ansvarlege i dei to kommunane. 2.5 Resultat frå kartleggingsprøver Lokale mål Gode registreringsverkty som gjer at vi kan følgje den faglege utviklinga til kvar elev gjennom heile skuleløpet. Vi gjennomfører kartleggingsprøver i matematikk og lesing haust og vår i tillegg til dei obligatoriske kartleggingsprøvene frå Utdanningsdirektoratet og Nasjonale prøver. Vi abonnerer på eit digitalt verkty, kartleggingsportalen VOKAL, der resultata skal registrerast. Her kan lærarane, skuleleiinga, skuleeigar og PPT følgje den faglege utviklinga til kvar enkelt elev Vurdering Kartleggingsprøvene og dei registrerte resultata gjev oss god oversikt over situasjonen. Oppfølging Skuleåret 2011/2012 tek vi i bruk verktyet SOL (Systematisk oppfølging av lesing). Vi skal ha ekstra fokus på leseopplæringa på alle årssteg. Dette har første prioritet fordi lesing er ei grunnleggjande ferdigheit som er viktig i alle fag. Når det gjeld matematikk, har vi ikkje ressursar eller kapasitet til å sette inn ekstra tiltak no, men vi vil ha fokus på metodikk, konkretisering og meir praktiske tilnærmingar til faget innanfor dei rammene vi rår over. I framtida bør lærartettleiken på dei lågaste årsstega aukast (tidleg innsats). 2.6 Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elevar og lærlingar som er i stand til det, skal gjennomføre vidaregåande opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dei vidare studium eller deltaking i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet tilrår at skoleeigarane tek med denne indikatoren: Overgang frå GS til VGO Overgang frå grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i vidaregåande opplæring hausten etter uteksaminering frå grunnskolen. Side 33 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

34 Lokale mål Fleire elevar skal fullføre vidaregåande opplæring Vestnes kommune skoleeier Samanlikna geografisk Offentleg Alle Begge kjønn Periode 2010 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Vestnes kommune skoleeier Kommunegruppe 10 Møre og Romsdal fylke Nasjonalt Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) Vestnes kommune skoleeier, Grunnskole, Vurdering 99,1 97,4 97,9 96,6 Så godt som alle avgangselevane i grunnskulen i Vestnes startar i vidaregåande opplæring året etter, men det er ikkje alle som fullfører. Skuleåret 2011/2012 er 8 elevar frå Vestnes registrerte som slutta i vidargåande opplæring. Oppfølgingstenesta (OT) rapporteter slik status på desse ungdommane: 1 begynt som lærling, 2 har arbeidslivspraksis i regi av NAV, 2 er i ordinært arbeid, 1 har opplæring under rettleiing og 2 har ukjent status. Totalt har OT 46 ungdommar på si liste. Denne lista inkluderer ungdonmmar i alderen år og som av ulike grunnar har slutta i vidaregåande opplæring dei siste 4-5 åra. Oppfølging Vi har god kontakt med oppfølgingstenesta som i samarbeid med NAV prøver å få desse ungdommane i aktivitet. Vestnes kommune er også inne i eit prosjekt i samarbeid med KREM (kreativt og mangfoldig arbeidsliv) der eit tverrfagleg team skal følgje opp familiar der familiemedlemmar av ulike grunnar fell utanfor arbeidsliv eller skulegang. Dette prosjektet kan hjelpe oss med å få dropout-elevar tilbake til skulebenken eller i arbeid. Elles har Vestnes kommune deltatt i Ny-GIV-satsinga dette skuleåret. Gjennomm denne satsinga har ca. 10 % av elevane i 10. klasse fått styrka opplæring i norsk og matematikk. Dette er eit frivillig tilbod som elevane kan delta på for å bli betre rusta til å fullføre vidaregåande opplæring. To lærarar frå kvar ungdomsskule har gjennomført metodiske kurs, og dei har tatt seg av denne opplæringa. Side 34 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

35 3. Økonomi Lokale mål Vestnes kommune skal, gjennom vedtak i budsjett og økonomiplan, sikre grunnskulane berekraftig utvikling både økonomisk og fagleg. KOSTRA tal Vestnes Møre og Romsdal Landet eks. Oslo Rauma Haram Molde Fræna Nto. Utgifter grunnskule, pr. innb Nto. Utg grunnskule, pr innb 6-15 år Vurdering Utgiftene per elev ligg lågare i Vestnes enn i Rauma, Haram og Fræna. I 2011 er utgiftene per elev for første gong lågare enn gjennomsnittet i fylket. Auken i prosent frå 2010 til 2011 utgjer 2,2 % for Vestnes, 4.1 % for Møre og Romsdal fylke og 4,7 % for heile landet. Auken frå år til år skuldast i hovudsak lønsoppgjeret. Auken på berre 2,2 % for Vestnes, betyr innstramming i budsjetta til skulane. Oppfølging Kommunalsjef for økonomi følgjer opp skulane og innhentar kommentarar frå driftsleiarane kvart kvartal i samband med rekeskapsrapportane. Hausten 2011 sette kommunestyret ned ein komité som er i gang med å vurdere verknadene sparetiltaka i skulen har hatt på kvaliteten. Nemnda skal også vurdere framtidig skulestruktur som skal vere berekraftig både fagleg og økonomisk. Komitéen skal også vurdere behovet for investeringar. Administrasjonssjefen samarbeider med denne komitéen og skaffar fram nødvendig grunnlagsmateriale for vurderingane. Komitéen skal legge fram innstilling for kommunestyret innan utgangen av System for oppfølging (internkontroll) 4.1 Plan for kvalitetsvurdering i grunnskulen Opplæringsliva krev at skuleeigar har eit heilskapleg system for kvalitetsvurdering av verksemda i grunnskulen. I tillegg til at systemet skal vere forsvarleg, skal det også kunne vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringstilbodet verkar slik at ein når dei måla som er fastsette i læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) Dette systemet blei utvikla i 2009 og er lagt under Skulebasert vurdering på PedIT. 4.2 Plan for kvalitetutviklinga med delplan for kompetanseutvikling Kommunestyret vedtok Plan for kvalitetsutviklinga i grunnopplæringa i Vestnes kommune med kompetanseutviklingsplan 10.mai System for skulebasert vurdering Det er utvikla ein plan for skulebasert vurdering Plan for skulebasert vurdering Side 35 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

36 Planen er utvikla for å stette krava i Forskrift til opplæringslova 2-1 : Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene. 4.4 Skulebesøk Administrasjonssjefen og kommunalsjefen for oppvekst har besøkt alle dei kommunale grunnskulane våren I drøftingane med skuleleiinga og plangruppene ved skulane tok vi utgangspunkt i sentrale område i Plan for skulebasert vurdering. Rapportane etter skulebesøka er lagt ut på PedIT 4.5 Årsmelding Årsmeldinga for grunnskulen er ein del av Vestnes kommune si årsmelding for 2011 Side 36 av 2 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 2. juli 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Tirsdag 14. april, 2015 Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Tysdag 21. februar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule

Tilstandsrapport for Åmli skule Onsdag 16. januar, 2013 Tilstandsrapport for Åmli skule Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes

Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes Godkjent av kommunestyret i sak Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Mars 2013. Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Fredag 16. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Giske kommunestyre 20. september 2012 Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i

Detaljer

Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012

Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Torsdag 22. august, 2013 Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA Mars 2013 Rådmannen Forord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger

Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger 2013-2014 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010 Vedlegg sak 08/11 til KU 21.02.11 Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017 Fredag 28. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013 Mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Rapport om Balestrandskulen Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur

Rapport om Balestrandskulen Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur . Rapport om Balestrandskulen 2015 Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur Tilstandsrapport for grunnskolen i Balestrand Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 13. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for Vinjeskulen

Tilstandsrapport for Vinjeskulen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tysdag 22. november, 2016 Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2015-2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.04.2010 09:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 10/14 Referat og meldingar PS 10/15 Tilstandsrapport for grunnskulen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 7. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12. Torsdag 26. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12. Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Onsdag 13. juli, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

kulturskule grunnskule Aurland kommune

kulturskule grunnskule Aurland kommune UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule Aurland kommune driftsåret 2011-12 Føreord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013 data under publiseringsgrense. Torsdag 12. juni, 2014 Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011 Onsdag 17. august, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Tysdag 13. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013

Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013 Tirsdag 28. mai, 2013 Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Tirsdag 16. mai, 2019 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Norddal 2014

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Norddal 2014 Mandag 1. juni, 2015 Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Norddal 2014 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan -, budsjett - og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og

Detaljer

Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER E-phorte: 16/ Vedteke: , K-sak 95/16

Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER E-phorte: 16/ Vedteke: , K-sak 95/16 Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER 2016 E-phorte: 16/1025-4 Vedteke: 15.11.16, K-sak 95/16 Innhald 1.0 Innleiing s. 3 1.1 Skolane i Aukra 2015-2016 s. 4 1.2 Statleg tilsyn

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Dato: 16.06.2015 Tid:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen

Tilstandsrapport for grunnskulen Tilstandsrapport for grunnskulen Medverknad i utarbeidinga av rapporten Elevar og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja X Nei Organisasjonane Ja X Nei Skolar Ja X Nei Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 13.08.2018 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Side 1 Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 19.02.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Masfjorden kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 10.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00 ADM-utval startar kl 09.00 Det vert servert lunch Ettersending av saker: - Skredsikring Andvik

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad

Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad E-phorte 2016/1777-4 2 Innhaldsliste 1 Samandrag... 3 1.1 Innleiing... 4 2 Hovudområder og indikatorar... 5 2.1 Elevar og undervisningspersonale... 5

Detaljer

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017 Fredag 28. april, 2017 Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fyresdal, Gimle skule 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fyresdal, Gimle skule 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fyresdal, Gimle skule 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Innhald 1. Innleiing...3 1.1.Offentleggjering og lesing av resultata på nasjonale prøver...3 1.1.1. Personvern...3

Detaljer

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes Handlingsplan for grunnskulen i Vestnes 2010 1. Innleiing Handlingsplanen for grunnskulen i Vestnes bygg på behov tilstandsrapporten viser, og på behov som er komne fram etter at administrasjonssjefen

Detaljer

Kvalitetsrapport for grunnskolen i Fræna kommune Samandrag Hovudområder og indikatorar...4

Kvalitetsrapport for grunnskolen i Fræna kommune Samandrag Hovudområder og indikatorar...4 . Kvalitetsrapport for grunnskolen i Fræna kommune 2012 Innhald 1. Samandrag...2 2. Hovudområder og indikatorar...4 2.1. Elevar og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærartettleik...4 2.1.2. Talet på elevar

Detaljer

Stryn kontrollutval SEKOM-sekretariat

Stryn kontrollutval SEKOM-sekretariat Stryn kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møteinnkalling Møtedato: 07.09.2015 Møtestad: Stryn kommunehus, møterom 3042 Møtetid: Kl. 10:30 Innkalling: Faste medlemar i utvalet, rådmannen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fræna kommune - Nasjonale prøver 2011

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fræna kommune - Nasjonale prøver 2011 Fræna kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/2789-4 Sakshandsamar: Solgunn O. Hoem Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Driftsutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Tilstandsrapport for grunnskulen

Detaljer

UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule

UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule i Aurland kommune AURLAND KOMMUNE driftsåret 2013 2014 Krav om årleg rapportering Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 03.06.2014 Kl.16:45 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Rapport om tilstanden i balestrandskulen

Rapport om tilstanden i balestrandskulen - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen september 2012 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s. 2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunehuset i Åmot :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunehuset i Åmot :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunehuset i Åmot 23.11.2015 09:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 15/1 Referat og meldingar PS 15/2 Tilstandsrapport for grunnskulen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15 Torsdag 23. juli, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Stordal kommune Tilstandsrapport for grunnskulen 2015

Stordal kommune Tilstandsrapport for grunnskulen 2015 Stordal kommune Tilstandsrapport for grunnskulen 2015 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014

Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014 Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

1. Samandrag Hovudområde og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk...

1. Samandrag Hovudområde og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk... Tilstandsrapport for grunnskulen i Luster kommune 2010 Innhald 1. Samandrag...2 2. Hovudområde og indikatorar...3 2.1. Elevar og undervisningspersonale...3 2.1.1. Talet på elevar og lærarårsverk...3 2.1.2.

Detaljer