Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015"

Transkript

1 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja Nei x Organisasjonene Ja Nei x Skoler Ja x Nei Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen Ja x Nei Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen Ja Nei x Lovkravet Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd

2 Innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger som danner grunnlag for vurderingen. Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Kvalitetsvurderingssystemet Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller personopplysningsloven. Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. Side 2 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Lærertetthet Læringsmiljø Elevundersøkelsen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Trivsel-og læringsundersøkelsen 2-4 trinn Øvre Eiker Resultater Nasjonale prøver 5. trinn Nasjonale prøver ungdomstrinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 3 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

4 1. Sammendrag Årets tilstandsrapport har en fornyet mal. Det vil si at det er færre kapittel under både læringsmiljø og resultater. Skoleeier gir derfor sin vurdering samlet etter at alle data er presentert. Vi har også for 2015 valgt å vise et utdrag fra vår egen Trivsel-og lærngsundersøkelse for elevene på 2-4.trinn. Resultatene knyttet opp mot læringsmiljøet viser i elevundersøkelsen på 7.trinn at vi samlet sett skårer godt sammenlinget med nasjonalt. Her skårer vi på eller over nasjonalt snitt på alle indikatorene. Resultatene fra elevundersøkelsen på 10.trinn er markant svakere enn nasjonalt snitt. Det er derfor stor variasjon mellom resultatene på barneskolene og ungdomsskolene. Når det kommer til andelen elever som oppgir at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere har vi på kommunalt nivå høyere prosentandel elever som oppgir dette enn nasjonalt, både på 7. og 10.trinn. Selv om det er store variasjoner mellom skoler, kan vi ikke si oss fornøy med dette. Det er også ca 10% av elevene på 2-4 trinn som oppgir at de blir ertet eller plaget på skolen ofte eller hver dag. Skolene i samarbeid med skoleeier forsterker nå innsatsen på dette området ved at ungdomstrinnet fra høsten vil delta på Utdaningsdirektoratets omfattende læringsmiljøprosjekt. Samtidig videreføres arbeidet innenfor klasseledelse i samarbeid med Mattias Øhra fra Høgskolen i sørøst-norge. De faglige resultatene viser for 5.trinn at vi samlet sett skårer på nasjonalt snitt i engelsk og lesing og litt over nasjonalt snitt i regning. I regning har vi måloppnåelse på kommunalt nivå med en lavere andel elever på nivå 1 enn nasjonalt og en større andel elever på nivå 3 enn nasjonalt. Det er spesielt gledelig at en av skolene skårer bedre enn nasjonalt på alle tre idikatorene. Resultatene for nasjonale prøver på ungdomstrinnet er tett opp mot nasjonalt nivå, både på 8. og 9.trinn. Det er også verdt å fremheve at årets grunnskolepoeng fortsatt viser en positiv utvikling over tid. Dette er et resultat av hele utdanningsløpet i grunnskolen og viser at læringsutbyttet til elevene i Øvre Eiker kommune øker. Det er videre veldig gode tall for overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. I 2015 var det 99,5% av elevene i kommunen som var registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole. Side 4 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

5 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. Øvre Eiker kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar Årsverk for undervisningspersonale 179,4 173,6 180,4 185,7 192,0 Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 92,3 95,2 94,6 93,3 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn Lærertetthet Lærertetthet trinn og trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Side 5 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

6 Lærertetthet i ordinær undervisning Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. Øvre Eiker kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle trinn Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Øvre Eiker kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Lærertetthet trinn 14,5 14,2 14,1 13,8 14,3 Lærertetthet trinn 14,9 16,7 15,7 15,2 13,6 Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 18,3 18,1 17,4 17,3 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Lærertetthet, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering Lærertettheten i Øvre Eiker på 1.-7.trinn er lavere enn nasjonalt snitt, mens lærertettheten på ungdomstrinnet er høyere enn nasjonalt snitt. For barneskolen har lærertettheten vært forholdsvis stabil over tid, med noe høyere tetthet i Ungdomstrinnet har inneværened skoleår den høyeste lærertettheten på de siste fem årene. En av forklaringfaktorene kan være at ungdomstrinnet er tilført seks statlige stillinger. Side 6 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

7 2.2. Læringsmiljø Elevundersøkelsen Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. I Øvre Eiker gjennomføres undersøkelsen for alle trinn fra Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. Mobbing på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Andel elever som har opplevd mobbing: 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent). Se eget diagram. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt og andel som er i prosent. Lokale mål Mål for grunnskolen i Øvre Eiker: Alle elever benytter sine ressurser for best mulig læringsutbytte Alle elever trives, opplever mestring og har personlig vekst Mål fra Strategi for økt læringsutbytte: Andelen elever som trives, opplever mestring og medvirkning (målt i elevundersøkelsen) er høyere enn nasjonalt gjennomsnitt Andelen elever som mobbes (målt i elevundersøkelsen) er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt. Side 7 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

8 Øvre Eiker kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 8 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

9 Øvre Eiker kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Skoleeiers egenvurdering Barneskolene: Resultatene fra elevundersøkelsen 2015 viser at vi på barnetrinnet skårer på nasjonalt snitt eller over nasjonalt snitt på alle indikatorene. Det er variasjon mellom skolenes resultater når det gjelder alle områdene i elevundersøkelsen, dette gjelder også for utvklingen over tid. Det er i 2015 noen få signifikante forskjeller (=0,3) hvor enkeltskoler skårer lavere enn nasjonalt snitt. Elevene skårer på kommunalt nivå på nasjonalt snitt på mestring og over nasjonalt snitt på elevdemokrati og medvirkning. Det vil si at vi har måloppnåelse på kommunalt nivå når det gjelder Side 9 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

10 elevmedvirkning. To av skolene våre skårer signifikant høyere enn nasjonalt snitt på elevmedvirkning, mens skolene skårer forholdsvis gjevnt når det gjelder elevenes opplevelse av mestring. Når det gjelder mobbig på skolen skårer to av våre skoler bedre enn nasjonalt snitt, en på nasjonalt snitt, to rett under nasjoanalt snitt og en signifikant dårligere enn nasjonalt snitt. Det vil si at vi på kommunalt nivå ikke har nådd målet om å skåre lavere enn nasjonalt snitt, mens to av våre skoler har nådd dette målet. Totalt sett viser elevundersøkelsen gode tall for barneskolene. Det viser at skolene i stor grad har lykkes med å jobbe for et godt læringsmiljø. Samlet sett har barnetrinnet gode resultater på de kommunale satsningsområdene klasseledelse og vurdering for læring, j.fr Strategi for økt læringsutbytte. Ungdomsskolene: Resultatene samlet sett for ungdomsskolen er gjennomgående markant svakere enn nasjonalt nivå. Dette gjelder spesielt støtte fra lærer, vurdering for læring og læringskultur. Det er også på ungdomstrinnet variasjoner mellom skoler, både på årets resultater og over tid. Flere av skolene har resultater som har en negativ uvikling fra forrige år. Dette er noe administrasjonen vil følge tett opp sammen med rektorene på ungdomsskolene. Når det gjelder de kommunale målene for mestring og elevmedvirkning skårer vi i 2015 noe under nasjonalt snitt også her. Det er ikke måloppnåelse for 10.trinn på kommunalt nivå, men en av skolene skårer over nasjonalt nivå på elevdemokrati og medvirkning. På kommunalt nivå skårer vi dårligere enn nasjonalt nivå på mobbing. To av våre skoler skårer dårligere enn nasjonalt nivå, mens en skårer på nasjonalt nivå. Det er ikke måloppnåelse for ungdomstrinnet Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet. Lokale mål Mål fra Strategi for økt læringsutbytte: Andelen elever som mobbes (målt i elevundersøkelsen) er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt. Side 10 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

11 Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Øvre Eiker kommune skoleeier - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Kommunegruppe 07 - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Buskerud fylke - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 3,8 5,7 4,9 5,9 4,3 4,8 4,6 4,5 4,9 Nasjonalt - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 5,3 4,7 4,5 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent), Offentlig, Trinn 7, Begge kjønn Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Øvre Eiker kommune skoleeier - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Kommunegruppe 07 - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Buskerud fylke - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 6,9 3,7 5,7 5,9 5,7 4,4 4,5 4,4 3,5 Nasjonalt - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 5,0 4,7 4,2 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent), Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering Prosentandelen elever på kommunalt nivå som oppgir at de blir mobbet 2-3 ganger i månede eller oftere er høyere enn nasjonalt både på 7. og 10.trinn. Vi har en positiv utvikling på 7.trinn ved at det er lavere prosentandel i år enn i fjor. På 10.trinn er det et økt antall elever fra i fjor. Det er store variasjoner mellom skolene. Det er gledelig at vi på barnetrinnet har to skoler som har 0% elever i denne kategorien. Samtidig ser skoleeier alvorlig på at noen av skolene har høye mobbetallene. Som ett tiltak for å øke kunnskapen og forebygge mobbing vil vi fra høsten 2015 delta i Læringsmiljøprosjektet til Utdanningsdirektoratet. Dette er et prosjekt hvor to av våre skoler deltar sammen med skoleeier og PPT. PPT har også inneværende skoleår deltatt i opplæring av forebygging og håndtering av mobbing.

12 Trivsel-og læringsundersøkelsen 2-4 trinn Øvre Eiker Trivsel-og læringsundersøkelsen blir gjennomført på alle skoler i Øvre Eiker for elever på 2-4. trinn. Disse datene som blir presentert i tilstandsrapporten er de samlede resultater for Øvre Eiker høsten Lokale mål Mål for grunnskolen i Øvre Eiker: Alle elever benytter sine ressurser for best mulig læringsutbytte Alle elever trives, opplever mestring og har personlig vekst Trivsel på skolen Erting og mobbing på skolen

13 Trivsel med lærerne Vurdering for læring - mål for timen Side 13 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

14 Vurdering for læring - fremovermeldinger Skoleeiers egenvurdering I vår egen undersøkelse for Trivsel-og læring oppgir 93% av elevene på 2-4 trinn at de trives bra eller veldig bra på skolen. Det er samme prosentandel som i fjor. 89 % av elevene opp gir at de sjelden eller aldri blir ertet eller plaget på skolen. Når det kommer til trivsel med lærerne oppgir 97% av elevene at de trives bra eller veldig bra sammen med lærerne sine. Det er gledelig at så mange trives både på skolen og sammen med lærerne. Som beskrevet under resultatene for elevundersøkelsen er det viktig at skoleeier og skolene sammen jobber videre for at enda fler har en så god skolehverdag som mulig. Når det gjelder vurdering for læring oppgir 93% av elevene at lærer forteller hva som er målet for timen. På spørsmål om lærer forteller hva de kan gjøre for å bli lære mer oppgir 80% av elevene at lærer ofte og alltid gjør det. Dette er gode tall for hvordan lærerne i Øvre Eiker jobber med vurdering. Elevene oppgir i stor grad at de vet hva de skal lære og de får hjelp til å forstå hva de kan gjøre for å bli bedre. Side 14 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

15 2.3. Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet Nasjonale prøver 5. trinn Om lesing Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Om regning Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Om engelsk Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

16 Lokale mål Mål i Strategi for økt læringutbytte: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing (norsk og engelsk) og regning ved de nasjonale prøvene er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt Andelen elever som presterer på høyeste nivå i lesing (norsk og engelsk) og regning ved de nasjonale prøvene er høyere enn nasjonalt gjennomsnitt Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Øvre Eiker kommune skoleeier - Lesing Kommunegruppe 07 - Lesing Buskerud fylke - Lesing Nasjonalt - Lesing Øvre Eiker kommune skoleeier - Regning Kommunegruppe 07 - Regning Buskerud fylke - Regning Nasjonalt - Regning Øvre Eiker kommune skoleeier - Engelsk Kommunegruppe 07 - Engelsk Buskerud fylke - Engelsk Nasjonalt - Engelsk Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn LESING - MESTRINGSNIVÅ: Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Delskår Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 1 20,1 25,4 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 1 25,8 26,2 Buskerud fylke - Mestringsnivå 1 24,1 23,1 Nasjonalt - Mestringsnivå 1 23,2 24,2 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 2 51,1 46,5 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 2 49,9 50,5 Buskerud fylke - Mestringsnivå 2 50,6 49,7 Nasjonalt - Mestringsnivå 2 50,6 49,3 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 3 28,8 28,1 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 3 24,4 23,3 Side 16 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

17 Buskerud fylke - Mestringsnivå 3 25,3 27,2 Nasjonalt - Mestringsnivå 3 26,2 26,5 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn REGNING - MESTRINGSNIVÅ: Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Delskår Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 1 20,3 19,3 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 1 26,1 25,8 Buskerud fylke - Mestringsnivå 1 26,1 24,3 Nasjonalt - Mestringsnivå 1 24,5 23,4 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 2 48,6 51,3 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 2 49,7 51,2 Buskerud fylke - Mestringsnivå 2 50,2 51,5 Nasjonalt - Mestringsnivå 2 49,5 51,1 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 3 31,1 29,4 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 3 24,2 23,0 Buskerud fylke - Mestringsnivå 3 23,7 24,3 Nasjonalt - Mestringsnivå 3 26,0 25,5 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Regning, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn ENGELSK - MESTRINGSNIVÅ: Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Delskår Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 1 23,2 25,3 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 1 27,0 27,8 Buskerud fylke - Mestringsnivå 1 25,8 25,3 Nasjonalt - Mestringsnivå 1 24,7 25,3 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 2 52,7 50,5 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 2 50,5 50,7 Buskerud fylke - Mestringsnivå 2 51,5 52,2 Nasjonalt - Mestringsnivå 2 50,4 50,6 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 3 24,1 24,2 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 3 22,5 21,5 Buskerud fylke - Mestringsnivå 3 22,7 22,5 Nasjonalt - Mestringsnivå 3 24,9 24,1 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn Side 17 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

18 Skoleeiers egenvurdering Årets resultater for nasjonale prøver på 5.trinn viser at Øvre Eiker kommune samlet sett skårer på nasjonalt snitt i lesing og engelsk, og litt over nasjonalt snitt i regning. Det er spesielt gledelig at en av barneskolene har måloppnåelse på både lesing, regning og engelsk. De har lavere antall elever på laveste mestringsnviå og høyere antall elever på høyeste mestringsnivå, sammenlingnet nasjonalt. Lesing: Sammenlignet med forrige år har vi i år en høyere prosentandel elever som skårer på nivå 1 i lesing. Vi har også flere elever på nivå 1 enn nasjonalt. På nivå 3 skårer vi omtrent som fjoråret og vi har også i år en større andel elever på høyeste nivå enn nasjonalt. Det vil si at vi har måloppnåelse på antall elever på høyeste nivå.to av våre skoler har lavere andel elever på nivå 1 enn nasjonalt og tre av skolene har høyere andel elever på nivå 3 enn nasjonalt. En av våre skoler har måloppnåelse med både lavere antall elever på mestringsnivå 1 enn nasjonalt og høyere antall elever enn nasjonalt på nivå 3. Tre av skolene har i år lykkes med å løfte flere elever fra nivå 2 til nivå 3. Regning: Samlet sett på kommunalt nivå har vi måloppnåelse på både laveste og høyeste nivå i regning, med bedre resultater enn nasjonalt. Også her har en av våre skoler måoppnåelse med markant færre elever på laveste nivå og markant flere på høyeste nivå. En av de andre skolene har lykkes med å løfte antall elever fra nivå 2 til nivå 3 med over 20% fra i fjor til i år. Engelsk: I engelsk har vi lik andel elever på laveste og høyeste mestringsnivå, som nasjonalt. Vi har sammenlignet med i fjor noen flere på mestringsnivå 1 og samme resultat på nivå 3. En av barneskolene har måloppnåelse både på laveste og høyeste nivå i engelsk. Samme skolen har lykkes med å redusere antall elever på nivå 1 med 15% og øke antall elever på nivå 3 med 5%. En av de andre skolene har også en god utvikling fra i fjor på antall elever på høyeste mestringsnivå. Side 18 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

19 Nasjonale prøver ungdomstrinn Om lesing Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Om regning Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Om engelsk Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

20 Lokale mål Mål i Strategi for økt læringutbytte: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing (norsk og engelsk) og regning ved de nasjonale prøvene er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt Andelen elever som presterer på høyeste nivå i lesing (norsk og engelsk) og regning ved de nasjonale prøvene er høyere enn nasjonalt gjennomsnitt NASJONALE PRØVER 8.TRINN: Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole (Usikkerhet) Indikator og nøkkeltall Øvre Eiker kommune skoleeier - Lesing 50 (1,4) 49 (1,4) Kommunegruppe 07 - Lesing 49 (0,3) 49 (0,3) Buskerud fylke - Lesing 49 (0,3) 50 (0,3) Nasjonalt - Lesing 50 (0,1) 50 (0,1) Øvre Eiker kommune skoleeier - Regning 49 (1,3) 48 (1,4) Kommunegruppe 07 - Regning 49 (0,3) 49 (0,3) Buskerud fylke - Regning 50 (0,4) 50 (0,4) Nasjonalt - Regning 50 (0,1) 50 (0,1) Øvre Eiker kommune skoleeier - Engelsk 48 (1,4) 49 (1,4) Kommunegruppe 07 - Engelsk 49 (0,3) 49 (0,3) Buskerud fylke - Engelsk 49 (0,4) 50 (0,4) Nasjonalt - Engelsk 50 (0,1) 50 (0,1) Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn LESING MESTRINGSNIVÅ: Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Delskår Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 1 10,4 8,9 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 1 10,2 9,1 Buskerud fylke - Mestringsnivå 1 9,4 8,5 Nasjonalt - Mestringsnivå 1 8,8 8,6 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 2 16,9 26,7 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 2 18,7 22,1 Buskerud fylke - Mestringsnivå 2 18,8 22,1 Nasjonalt - Mestringsnivå 2 17,8 21,2 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 3 37,8 36,6 Side 20 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

21 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 3 40,9 39,1 Buskerud fylke - Mestringsnivå 3 41,2 39,2 Nasjonalt - Mestringsnivå 3 40,7 37,9 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 4 23,9 18,3 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 4 20,9 21,2 Buskerud fylke - Mestringsnivå 4 20,7 20,5 Nasjonalt - Mestringsnivå 4 21,6 21,4 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 5 10,9 9,4 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 5 9,4 8,5 Buskerud fylke - Mestringsnivå 5 9,9 9,7 Nasjonalt - Mestringsnivå 5 11,0 10,8 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Lesing, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn REGNING MESTRINGSNIVÅ: Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Delskår Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 1 11,9 9,4 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 1 11,5 7,9 Buskerud fylke - Mestringsnivå 1 10,9 9,1 Nasjonalt - Mestringsnivå 1 10,3 7,6 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 2 25,7 30,9 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 2 24,3 23,7 Buskerud fylke - Mestringsnivå 2 22,8 22,4 Nasjonalt - Mestringsnivå 2 21,9 21,9 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 3 30,7 31,4 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 3 37,5 38,9 Buskerud fylke - Mestringsnivå 3 35,7 36,6 Nasjonalt - Mestringsnivå 3 36,9 37,5 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 4 23,4 19,9 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 4 18,9 20,9 Buskerud fylke - Mestringsnivå 4 20,9 21,4 Nasjonalt - Mestringsnivå 4 20,9 22,0 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 5 8,3 8,4 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 5 7,9 8,6 Buskerud fylke - Mestringsnivå 5 9,7 10,5 Nasjonalt - Mestringsnivå 5 10,1 11,0 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Regning, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn Side 21 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

22 ENGELSK MESTRINGSNIVÅ: Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Delskår Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 1 12,0 10,1 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 1 10,6 9,0 Buskerud fylke - Mestringsnivå 1 10,3 8,8 Nasjonalt - Mestringsnivå 1 9,3 8,5 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 2 21,8 20,2 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 2 22,1 20,4 Buskerud fylke - Mestringsnivå 2 20,0 19,9 Nasjonalt - Mestringsnivå 2 19,3 19,2 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 3 39,8 40,4 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 3 39,9 43,8 Buskerud fylke - Mestringsnivå 3 39,6 42,1 Nasjonalt - Mestringsnivå 3 40,3 42,2 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 4 15,7 21,3 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 4 18,2 18,7 Buskerud fylke - Mestringsnivå 4 19,5 18,2 Nasjonalt - Mestringsnivå 4 19,9 19,2 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 5 10,6 8,0 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 5 9,1 8,1 Buskerud fylke - Mestringsnivå 5 10,6 11,0 Nasjonalt - Mestringsnivå 5 11,2 10,8 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Engelsk, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn NASJONALE PRØVER 9.TRINN: Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Grunnskole (Usikkerhet) Indikator og nøkkeltall Øvre Eiker kommune skoleeier - Lesing 52 (1,3) 52 (1,3) Kommunegruppe 07 - Lesing 53 (0,3) 52 (0,3) Buskerud fylke - Lesing 54 (0,3) 53 (0,3) Nasjonalt - Lesing 54 (0,1) 53 (0,1) Øvre Eiker kommune skoleeier - Regning 52 (1,3) 53 (1,3) Kommunegruppe 07 - Regning 52 (0,3) 53 (0,3) Buskerud fylke - Regning 53 (0,4) 53 (0,3) Nasjonalt - Regning 53 (0,1) 54 (0,1) Side 22 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

23 Øvre Eiker kommune skoleeier - Engelsk Kommunegruppe 07 - Engelsk Buskerud fylke - Engelsk Nasjonalt - Engelsk Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn LESING MESTRINGSNIVÅ: Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Grunnskole Delskår Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 1 6,0 7,2 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 1 5,4 6,1 Buskerud fylke - Mestringsnivå 1 4,3 5,0 Nasjonalt - Mestringsnivå 1 5,2 5,3 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 2 16,3 16,9 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 2 13,4 15,8 Buskerud fylke - Mestringsnivå 2 12,3 14,9 Nasjonalt - Mestringsnivå 2 11,8 14,5 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 3 33,5 36,7 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 3 36,5 35,4 Buskerud fylke - Mestringsnivå 3 36,6 35,9 Nasjonalt - Mestringsnivå 3 35,2 33,5 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 4 28,8 25,6 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 4 27,0 26,0 Buskerud fylke - Mestringsnivå 4 27,3 25,9 Nasjonalt - Mestringsnivå 4 27,0 27,0 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 5 15,3 13,5 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 5 17,7 16,6 Buskerud fylke - Mestringsnivå 5 19,5 18,3 Nasjonalt - Mestringsnivå 5 20,8 19,7 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Lesing, Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn Side 23 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

24 REGNING MESTRINGSNIVÅ: Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Grunnskole Delskår Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 1 6,1 3,8 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 1 6,5 5,1 Buskerud fylke - Mestringsnivå 1 5,6 4,2 Nasjonalt - Mestringsnivå 1 5,3 4,4 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 2 22,0 15,2 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 2 17,8 16,6 Buskerud fylke - Mestringsnivå 2 16,5 14,8 Nasjonalt - Mestringsnivå 2 15,2 14,7 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 3 30,4 35,2 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 3 33,9 35,2 Buskerud fylke - Mestringsnivå 3 33,6 35,1 Nasjonalt - Mestringsnivå 3 33,2 33,7 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 4 27,6 29,5 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 4 25,0 26,6 Buskerud fylke - Mestringsnivå 4 26,2 27,2 Nasjonalt - Mestringsnivå 4 26,4 27,2 Øvre Eiker kommune skoleeier - Mestringsnivå 5 14,0 16,2 Kommunegruppe 07 - Mestringsnivå 5 16,8 16,5 Buskerud fylke - Mestringsnivå 5 18,1 18,7 Nasjonalt - Mestringsnivå 5 20,0 19,9 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Regning, Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering 8.trinn: Snittet for resultatene på nasjonale prøver for 8. trinn avviker ikke signifikant fra nasjonalt snitt. Lesing 8.trinn: På kommunalt nivå er prosentandelen elev som skårer på laveste nivå lik nasjonalt. På høyeste nivå skårer vi noe under nasjonalt. Det er ikke måloppnåelse på kommunalt nivå i lesing på 8.trinn. En av ungdomsskolene har lavere andel elever enn nasjonalt på laveste nivå og lik andel elever som nasjonalt på nivå 5. Alle tre ungdomsskolene har færre elever på laveste mestringsnivå sammenlinget med i fjor.

25 Regning 8.trinn: På kommunalt nivå har vi høyere antall elever på laveste nivå og lavere antall elever på høyeste nivå sammenlignet med nasjonalt. Vi har allikevel et færre antall elever på laveste nivå i regning enn i fjor. En av ungdomsskolene har sammenlignet med i fjor både redusert antall elever på mestringsnivå 1 og økt øntall elever på nivå 5. Det er ikke måloppnåelese på kommunalt eller skolenivå på 8.trinn. Engelsk 8.trinn: På kommunalt nivå har vi i engelsk et høyere antall elever på laveste nivå og et lavere antall elever på høyeste nivå sammenlignet med nasjonalt, men også her er det i år færre elever på laveste nivå enn i fjor. Det er også verdt å nevne at vi på nivå 4, som også er et høyt mestringsnivå i år har økt andelen elever betydelig fra i fjor. Det er ikke måloppnåelse på kommunalt nivå. En av skolene har færre antall elever på laveste nivå sammenlignet med nasjonalt og alle tre ungdomsskolene har et redusert antall elever på laveste nivå sammenlignet med i fjor. På høyeste mestringsnivå har en av skolene økt elevantalle betraktelig. Det er også her god fremgang på nivå 4, hvor alle skolene har økt anall elever. En av skolene har en markant økning på dette nivået sammenlignet med i fjor. 9.trinn: På 9.trinn er snittet i lesing og regning så vidt under nasjonalt nivå. Det er allikevel ikke et signifikant avvik. Lesing 9.trinn: På kommunalt nivå har vi flere elever enn nasjonalt på laveste nivå og vi har øgså økt andelen elever på laveste nivå fra i fjor. På høyeste nivå har vi en lavere andel elever enn nasjoanalt. Det er ikke måloppnåelse på kommunalt nivå. Ingen av ungdomsskolene skårer bedre enn nasjoanlt nivå på antall elever på laveste og høyeste nivå i regning. En av skolene har økt andelen elever på høyeste nivå sammenlignet med i fjor. Regning 9.trinn: På kommunalt nivå har vi færre elever på nasjonalt nivå enn nasjonalt. Det er måloppnåelse. Det er også en positiv utvikling i den forstand at vi også har redusert antalle elever på dette nivået sammenlignet med i fjor. På høyeste nivå har vi en lavere andel elever sammenlignet nasjonalt, men vi har også her lykkes med å øke antallet fra i fjor. To av skolene har lavere andel elever på laveste nivå sammenlignet nasjonalt og alle tre skolene har færre elever på dette mestringsnivået enn i fjor. På høyeste nivå i regning har spesielt en av skolene hatt en markant økning i antall elever sammenlignet med i fjor Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget Side 25 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

26 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Øvre Eiker kommune skoleeier - Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,6 3,3 3,3 3,3 2,9 Kommunegruppe 07 - Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 Buskerud fylke - Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 Nasjonalt - Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 Øvre Eiker kommune skoleeier - Norsk hovedmål standpunkt 3,7 3,9 3,8 3,8 3,9 Kommunegruppe 07 - Norsk hovedmål standpunkt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Buskerud fylke - Norsk hovedmål standpunkt 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 Nasjonalt - Norsk hovedmål standpunkt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Øvre Eiker kommune skoleeier - Matematikk skriftlig eksamen 2,6 2,5 3,0 2,7 2,7 Kommunegruppe 07 - Matematikk skriftlig eksamen 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 Buskerud fylke - Matematikk skriftlig eksamen 3,0 2,9 3,1 2,9 2,8 Nasjonalt - Matematikk skriftlig eksamen 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 Øvre Eiker kommune skoleeier - Matematikk standpunkt 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 Kommunegruppe 07 - Matematikk standpunkt 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 Buskerud fylke - Matematikk standpunkt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 Nasjonalt - Matematikk standpunkt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Øvre Eiker kommune skoleeier - Engelsk skriftlig eksamen 3,9 3,7 3,5 3,3 4,0 Kommunegruppe 07 - Engelsk skriftlig eksamen 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 Buskerud fylke - Engelsk skriftlig eksamen 3,8 3,8 3,7 3,5 3,7 Nasjonalt - Engelsk skriftlig eksamen 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 Øvre Eiker kommune skoleeier - Engelsk skriftlig standpunkt 3,7 3,6 3,8 3,7 3,9 Kommunegruppe 07 - Engelsk skriftlig standpunkt 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 Buskerud fylke - Engelsk skriftlig standpunkt 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 Nasjonalt - Engelsk skriftlig standpunkt 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Karakterer - matematikk, norsk og engelsk, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering Eksamenskarakterene for norsk hovedmål skriftlig eksamen er i 2015 lavere enn tidligere år. De ligger også lavere enn nasjonalt. Standpunktskarakterene viser en svak økning fra i fjor og er omtrent som nasjonalt nivå i år. Side 26 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

27 Matematikk skriftlig eksamen er på samme nivå som i fjor og lavere enn nasjonalt snitt. Matematikk standpunkt er også på samme nivå som i fjor og omtrent som nasjonalt snitt. Engelsk skriftlig eksamen har det høyeste snittet på de siste fem årene og med positiv utvikling fra i fjor. De ligger også over nasjonalt snitt. Engelsk skriftlig standpunkt har også økt fra i fjor og er det beste resultatet på fem år. Snittet ligger i år på nasjonalt nivå Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Lokale mål Mål i Strategi for økt læringsutbytte: Elevers grunnskolepoeng (karaktersummen ved grunnskolens avslutning) viser over år en positiv utvikling. Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 27 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

28 Skoleeiers egenvurdering Årets grunnskolepoeng er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. Fra og med skoleåret inngår standpunktkarakteren i valgfag i beregningen av grunnskolepoeng. For å se utviklingen over tid ser vi at vår kommune i fjor skåret 0,9 peng under nasjonalt snitt. I år skårer vi 0,5 poeng lavere enn nasjonalt snitt. Nasjonalt snitt har økt fra i fjor med 0,4 poeng, mens vår kommune har økt snittet med 0,8 poeng. Vi kan derfor si at vi også i år har en positiv utvikling på grunnskolepoengene. En av våre skoler skårer tett opp mot nasjonalt nivå, mens en skole skårer over nasjonalt nivå. Den sistnevnte skolen har en markant økning i sine grunnskolepoeng Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Offentlig Alle trinn Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Øvre Eiker kommune skoleeier - Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Kommunegruppe 07 - Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole 96,3 96,3 95,9 99,0 99,5 97,7 97,7 98,1 98,2 98,1 Buskerud fylke - Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Nasjonalt - Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole 97,7 97,7 97,8 97,9 98,0 Øvre Eiker kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn Skoleeiers egenvurdering Som i fjor har Øvre Eiker kommune gode tall på overgangen fra grunnskole til videregående opplæring. Vi øker også i år antallet elever som er registrert i VGO samme år som avsluttet grunnskole og er nå tett opp mot 100%. Sammenlignet nasjonalt er dette gode tall for våre elever. Side 28 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker april 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 13.08.2018 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Tirsdag 16. mai, 2019 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Fredag 5. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014

Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014 Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for Øyerskolen

Tilstandsrapport for Øyerskolen Mandag 27. april, 2015 Tilstandsrapport for Øyerskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for Brønnøyskolen 2018

Tilstandsrapport for Brønnøyskolen 2018 Mandag 4. juni, 2018 Tilstandsrapport for Brønnøyskolen 2018 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall elever og lærerårsverk...6

Detaljer

Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013

Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013 Torsdag 15.mai 2014 Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2013/14

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2013/14 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Målsettinger... 6 Nasjonale målsettinger... 6 Kommunens visjon og hovedmål... 6 Kommunale målsettinger

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 April 2015 K-sak 77/15 Innhold Ve 1. Sammendrag... 3 2. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Dialogmøte utvalgets medlemmer og rektorene Møtested: Gml. herredshuset, Ignaveien 16, 2. etg. Dato: 24.04.2012 Tid: 18:00 Medlemmer

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure 2010. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure 2010. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010 1 Inoldsfortegnelse 1. Sammendrag... 5 2. Organisering og mål... 6 2.1. Organisering... 6 2.2. Overordna utviklingsmål for grunnskolen i Aure:... 6

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2014/15

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2014/15 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 5 Målsettinger... 6 Nasjonale målsettinger... 6 Kommunens visjon og hovedmål...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Mandag 22. november kl. 13.00 17.00 I kommunestyresalen

Mandag 22. november kl. 13.00 17.00 I kommunestyresalen SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 16.11.2010 Vår Ref... KÅB-12361/10 Arkiv... 030 Saksnr... 10/170 Deres Ref... Medlemmene i komité 1 Kai Werner Evensen Gerd Myklebust Wang Lars Nybakke Arvid Ege Karin Sætra

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport seksjon undervisning Meløy kommune 2010

Tilstandsrapport seksjon undervisning Meløy kommune 2010 25.mai 2011 Tilstandsrapport seksjon undervisning Meløy kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: LE-Komite for oppvekst og kultur Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus, Formannskapssalen/Kursrommet Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE 2014 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE 2014 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE 2014 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Organisering og mål... 4 2.1. Organisering... 4... 4 2.2. Voksenopplæring... 4 2.2.1. Grunnskoleopplæring for voksne...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2016

Tilstandsrapport for Eide kommune 2016 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide 2016 Henny Marit Turøy Eide Kommune 1 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Nasjonale prøver 2014. GODESET SKOLE skoleåret 2014-2015

Nasjonale prøver 2014. GODESET SKOLE skoleåret 2014-2015 Nasjonale prøver 2014 GODESET SKOLE skoleåret 2014-2015 Fakta om nasjonale prøver Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Fredag 5. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen

Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport grunnskole 2014 Side 1 av 46 Forord Det vises til opplæringsloven 13-10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag: - I snitt

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2012-13

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2012-13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla Skoleåret 2012-13 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Lovhjemmel... 3 1.2 Overhalla kommunes system... 4 1.2.1 Spesielt for skoleåret 2012-13... 4 1.2.2 Gjennomføring

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2015 Farsundskolen Innhold Tilstandsrapport for Farsundskolen 2015...s. 4 1 Sammendrag...s. 7 2 Hovedområder og indikatorer...s. 8 2.1. Elever og undervisningspersonale...s. 8 2.1.1.

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 07.05.2014 PS 17/14 Innstilling

Detaljer