Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad"

Transkript

1 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad E-phorte 2016/1777-4

2 2 Innhaldsliste 1 Samandrag Innleiing Hovudområder og indikatorar Elevar og undervisningspersonale Talet på elevar og lærarårsverk Lærartettleik Læringsmiljø Elevundersøkinga Andel elevar som har opplevd mobbing 2-3 gonger i måneden eller oftare (prosent) Resultat Nasjonale prøver 5. steget Nasjonale prøvar ungdomssteg Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgang frå grunnskole til VGO Spesialundervisning Særskild norskopplæring for minoritetsspråklege Skulefritidsordning (SFO) Leksehjelp Vidareutdanning System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon... 33

3 3 1 SAMANDRAG Tilstandsrapporten for grunnskulen i Kvinnherad skal syna input og output når det gjeld ressursar og resultat i skulen. Den skal vera ein rapport til skuleeigar for at kvaliteten i opplæringa skal vera kjent og forstått. Ressursane skulane får tildelt blir målt i elevtal pr lærar. Resultata som kjem fram i rapporten gjeld læringsmiljøet til elevane og læringsresultata. Kvaliteten på læringsmiljøet i skulane kjem fram i Elevundersøkinga. Det er elevane på 7. og 10 trinnet som svarar digitalt på denne spørjeundersøkinga. Læringsresultata som blir presentert i denne rapporten er henta frå nasjonale prøvar, eksamen og standpunktkarakterar. Det er elevane på 5., 7. og 8. trinnet som tek dei nasjonale prøvane. Elevane vert testa i lesing, rekning og engelsk. Eksamensresultata er henta frå elevane på 10 trinnet og grunnskulepoenga er rekna ut av dei avsluttande karakterane til elevane. Når det gjeld ressursar til skulane og kor mange elevar kvar lærar har i undervisningsgruppene, har Kvinnherad både på barnetrinnet og ungdomstrinnet låge tal samanlikna med landet. Når ein samanliknar seg med kommunegruppe 11, ligg me ganske likt. Ein desentralisert skulestruktur gjev små klassar og borna får meir vaksentettleik. Dette skulle leggja eit grunnlag for betre oppfølging av kvart barn, meir læringstrykk og dermed betre læringsresultat. Utfordringa til skulen i Kvinnherad er at samstundes som det er god lærartettleik syner dette ikkje att på læringsresultata. Elevundersøkinga for syner at læringsmiljøet ved skulane i Kvinnherad ligg om lag på snitt med landet. Når det gjeld mobbing ligg barneskulane over snittet i landet, medan ungdomstrinnet ligg på nivå med landet elles. Dei nasjonale prøvane på 5., 8. og 9. trinnet vart gjennomført på alle skulane hausten Resultata varierer noko frå skule til skule. På kommunenivå har elevane på 5.trinnet lågare resultat i Kvinnherad enn landet. Resultata på 8. og 9. trinnet er betre. Dette er interessant når ein samstundes ser at undervisningsgruppene på 1 7 trinnet har færre elevar enn på ungdomstrinnet, samanlikna med landet. Når elevane tek nasjonale prøvar på 8. og 9. trinnet ser det ut for at dei har teke att noko av forspranget. Det kan vera grunn til å sjå ekstra på byrjaropplæringa og om læringstrykket bør aukast på dei lågaste trinna. Hausten 2015 har alle skulane hatt oppfølging i høve resultata på læring og læringsmiljø. Målsetjinga med denne kvalitetsoppfølginga er å støtta skulane vidare i utviklingsarbeidet. Samla sett er det lesing og engelsk kommunen bør satsa mest på. Rekning er eit område der elevane samla sett har betre resultat. Utfordringa til skulen i Kvinnherad er at samstundes som skulane har god lærartettleik så syner dette ikkje att på læringsresultata til elevane.

4 4 1.1 INNLEIING Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I St.meld. nr. 31 ( ) går det fram at det er viktig at styringsorgana i kommunar og fylkeskommunar har eit bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringa. Dette er nødvendig for å følgje opp utviklinga av sektoren på ein god måte. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigaren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane, jf. opplæringslova andre ledd. Det er fastsett i privatskolelova 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlege rapporten om tilstanden i desse skolene. Desse har ansvar for å utarbeide den årlege tilstandsrapporten: Kommunar Fylkeskommunar Private grunnskolar som er godkjende etter opplæringslova 2-12 Private skolar med rett til statstilskott Innhald i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som eit minimum omtale læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, men skoleeigaren kan omtale andre resultat og bruke andre data ut frå lokale behov. Når det skal gjerast vurderingar av tilstanden, er det viktig å synleggjere kva for målsetjingar hos skoleeigaren og skolane som danner grunnlag for vurderinga. Tilstandsrapporten skal innehalde vurderingar knytte til opplæringa av barn, unge og vaksne. Dei data som er tilgjengelege i Skoleporten, innheld ikkje data om vaksne. Skoleeigaren skal derfor bruke andre kjelder for datainnhenting på dette området. Tidleg innsats er vesentleg for å betre elevane sine ferdigheiter og den faglege utviklinga. Kartlegging av elevane sitt ferdigheitsnivå må følgjast opp med tiltak for dei som har behov for ekstra opplæring frå første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. Kvalitetsvurderingssystemet Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å samanstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringa internt på ein skole eller i ein kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større delar av eller i heile utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderinga er ein prosess der dialogen om kva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturleg at det blir stilt spørsmål ved samanhengen mellom kvaliteten på

5 5 opplæringa ved den enkelte skolen og mellom skolane og resultata i dialogen med skoleeigaren. Det generelle systemkravet Skoleeigarane si plikt til å utarbeide årlege rapportar om tilstanden i grunnopplæringa er ein del av oppfølgingsansvaret knytt til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringslova andre ledd og privatskolelova 5-2 tredje ledd. Ver merksam på at kravet til internkontroll omfattar alle plikter som skoleeigaren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor meir omfattande enn det tilstandsrapporten sitt minimum skal dekkje. Personvern Tal som blir lasta direkte inn frå Skoleporten, kan for små einingar innehalde indirekte identifiserbare opplysningar. Dette kan være teiepliktige opplysningar etter forvaltningslova 13 og/eller personopplysningar etter personopplysningslova 2 nr. 1. Tilsvarande kan også gjelde for lokale indikatorar. Desse opplysningane må behandlast i tråd med reglane i forvaltningslova og/eller personopplysningslova. 2 HOVUDOMRÅDER OG INDIKATORAR 2.1 ELEVAR OG UNDERVISNINGSPERSONALE Talet på elevar og lærarårsverk Talet på elevar Indikatoren opplyser om talet på elevar som er registrerte ved grunnskolar per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfattar barn og unge som etter opplæringslova 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringa ved ein grunnskole. Tala omfattar ikkje vaksne elevar som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser summen av årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer berekna årsverk til undervisning og berekna årsverk til anna enn undervisning. Årsverka er berekna ved å dividere årstimar på årsramma. Det er brukt 741 timar på barnesteget og 656 timar på ungdomssteget. I denne indikatoren høyrer følgjande delskår med: Årsverk til undervisning. Del av årstimar gitt av personale med godkjend utdanning Indikatoren viser kor stor del av årstimane som er gjennomførte av undervisningspersonale med godkjend utdanning i dei fag og trinn dei underviser i.

6 6 Kvinnherad kommune - Tal på skular, lærarar og elevar Indikator og nøkkeltall Talet på elevar Talet på skolar Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon Talet på lærarar Kvinnherad kommune. Årsverk og lærartettleik Indikator og nøkkeltall Årsverk for undervisningspersonale 206,0 187,2 183,2 180,8 177,4 Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 11,0 11,1 11,0 11,3 Antall assistentårsverk i undervisningen Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,5 53,7 54,6 62,7 61,4 Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 17,7 17,5 15,4 15,9 Lærertetthet trinn 10,8 11,6 11,6 11,7 11,7 Lærertetthet trinn 11,8 12,9 13,5 13,0 14,3 Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 14,5 14,6 14,7 15,1 Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,6 97,0 98,4 97,2 96,0 Lærertimer som gis til undervisning Undervisningstimer totalt per elev Skuleeigar si eigenvurdering Elevtalet i offentleg grunnskule i Kvinnherad har gått ned dei siste fem åra med om lag 100 elevar. Fødselsoversikta viser at nedgangen vil auke. Undervisningspersonale har i same tidrommet blitt resusert med 28 årsverk og det har blitt 18 færre kontaktlærarar. I Kvinnheradsskulen har 96% av dei tilsette lærarane godkjent utdanning i Dette er litt lågare enn året før og har nok med permisjonar og vikariat å gjera. Elevane på den private skulen Ølve Montesorriskule er ikkje rekna med i tala. I 2015 var det 22 elevar he

7 7 2.2 LÆRARTETTLEIK Indikatoren viser gjennomsnittleg lærartettleik på steget på skolenivå. Lærartettleik er rekna ut med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimar og lærartimar, og gir informasjon om stlorleiken på undervisningsgruppa. Indikatoren inkluderer timar til spesialundervisning og til andre lærartimar som blir tildelte på grunnlag av individuelle elevrettar. Ein lærar på 1.-7.trinn har 11,7 elevar i gjennomsnitt. Samanlikna med landsgjennomsnittet har vi færre elevar per lærar, men ligg ganske likt med kommunegruppe 11, som er kommunar det er naturleg å samanlikne seg med. Ein lærar på trinn har 14,3 elevar i gjennomsnitt. Samanlikna med landsgjennomsnittet og kommunegruppe 11, har vi færre elevar per lærar. Lærartettleik i ordinær undervising Lærartettleik i ordinær undervisning er ein indikasjon på tal på elevar per lærar i ordinær undervisning, der ressursar til spesialundervisning og undervisning i særskild språkopplæring ikkje vert medrekna. I andre samanhengar vert dette målet kalla gruppestorleik 2. Gjennomsnittleg lærartettleik i ordinær undervisning i Kvinnherad i 2015 er 15,1 elev pr lærar.. Me ser at dette talet har gått opp dei siste åra. I 2011 var det 13,2 elevar gjennomsnittleg i ordinær undervisning. Storleiken på undervisningsgruppene varierer sjølvsagt frå skule til skule. Dei små skulane har få elevar og vil såleis heilt naturleg ha færre elevar i klassane enn større skular. Samstundes er det og slik at alle skulane i Kvinnherad har ressursar til å styrka deler av undervisninga med ekstra pedagogar. Å ha god lærartettleik i klassane fører til at lærarane får betre høve til å følgja opp kvart einskild barn. 2.3 LÆRINGSMILJØ Elevundersøkinga Alle elevar og lærlingar skal vera inkluderte og oppleva meistring. Det er obligatorisk for skoleeigarar og skoleleiarar å gjennomføre Elevundersøkinga for elevar på 7. og 10. steget og for Vg1. Ein del av spørsmåla i Elevundersøkinga er sett saman til indeksar som blir viste i Skoleporten. Resultata for alle spørsmåla i Elevundersøkinga blir viste i ein eigen rapportportal. I tilstandsrapporten er desse læringsmiljøindeksane obligatoriske: Støtte frå lærarane: Indeksen viser korleis elevane opplever emosjonell og fagleg støtte frå lærarane. Vurdering for læring: Indeksen kartlegg elevane si oppleving av dei fire prinsippa i vurdering for læring.

8 8 Læringskultur: Indeksen viser om elevane opplever at skolearbeidet er viktig for klassen, og om det er rom for å gjere feil i læringsarbeidet. Meistring: Indeksen viser elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Elevdemokrati og medverknad: Indeksen viser elevane si oppleving av om det er mogleg å medverke i arbeidet med faga, og om dei får vere med og avgjere klassereglar og delta i elevrådsarbeid. Mobbing på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er berekna ut frå kor mange som opplever at dei blir mobba, og kor ofte dei blir mobba. Verdien viser ikkje talet på elevar som i snitt blir mobba. Ein og same verdi kan anten indikere at mange kryssar av at dei blir mobba sjeldan, eller at færre kryssar av at dei blir mobba hyppig. I Skoleporten tyder eit gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Andel elevar som har opplevd mobbing: 2-3 gonger i måneden eller oftare (prosent). Se eiget diagram. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat. Unntaka er mobbing på skolen der låg verdi er positivt og del av elevar som er i prosent. Lokale mål Indikator på måloppnåing er henta frå Kvinnherad kommune sine politisk vedtatte Utviklingsmål : - likt gjennomsnitt som landet elles på alle område presentert i Skoleporten

9 Kvinnherad kommune Elevundersøkinga trinn 9

10 Kvinnherad kommune. Elevundersøkinga trinn 10

11 Kvinnherad kommune Elevundersøkinga trinn 11

12 Kvinnherad kommune Elevundersøkinga trinn 12

13 Andel elevar som har opplevd mobbing 2-3 gonger i måneden eller oftare (prosent) Prosentdelen Mobbing på skolen viser den prosentdelen elevar som opplever å bli mobba 2 eller 3 gonger i månaden eller oftare. Prosentdelen elevar som opplever mobbing på skolen, er summen av den prosentdelen elevar som har kryssa av på svaralternativa «2 eller 3 gonger i månaden», «Omtrent 1 gong i veka» og «Fleire gonger i veka». Prosentdelen Mobba på skolen seier med andre ord ingen ting om kor ofte elevane opplever å bli mobba. Lokale mål Indikator på måloppnåing er henta frå Kvinnherad kommune sine politiske vedtatte Utviklingsmål likt gjennomsnitt som landet elles på alle område presentert i Skoleporten Elevar på 7. trinnet som har opplevt seg mobba 2 3 ganger i månaden eller oftare Elevar på 10 trinnet som har opplevd seg mobba 2 3 ganger i månaden eller oftare Skuleeigar si vurdering Det var 87% av elevane som deltok i Elevundersøkinga i Året før var det 80 %. Nokre skular har med alle elevar frå trinn. For 7.trinn var på 85% deltaking i 2015.Førre året før var det 88 %. Deltakinga for 10.trinnet i 2015 var 82 %, medan det førre året var 70 %.

14 14 7.trinn: Samanlikna med landssnittet har Kvinnherad betre resultat på områda Støtte frå lærerne og Vurdering for læring. På spørsmåla støtte frå heimen ligg svara på linje med landet. For resten av områda ligg resultata for Kvinnherad under nasjonalt nivå. For 7.trinn har Kvinnherad berre nådd måla for 3 av 11 område. Når ein samanliknar resultata frå Kvinnherad med dei to siste åra, ligg resultata frå 2015 enten likt eller lågare. Måloppnåing på berre tre av elleve område for 7.trinn kan me ikkje vera nøgde med. Resultatet syner at at nye tiltak er naudsynte. Andel elevar som har opplevt seg mobba 2 3 ganger i månaden eller oftare er på 8,8 på 7. trinnet.. TILTAK Dei skulane som hadde høg prosent av mobbing i år, har allerede evaluert og sett inn tiltak. Fleire skular driv med organisert førebyggingsarbeid for eit betre læringsmiljø, td. gjennom program som PALS,Trivselsprogrammet og MOT. PALS står for Positiv atferd, støttande læringsmiljø og samhandling og er eit verktøy i bruk på 4 barneskular - med totalt 637 elevar. Trivselsprogrammet er eit aktiviseringsprogram i friminutta, der målet er å få alle elevar med i aktivitet og leik. 4 barneskular er med og 672 elevar får delta på dette. Skulane driv kontinuerleg arbeid med klasseleiing, sosial kompetanse og inkluderande aktivitetar for å få eit godt læringsmiljø for alle elevar. For å betre opplevinga av elevdemokrati, kan skulane bruke elevrådet meir aktivt. I oppfølginga av skulane denne hausten vil skuleleiar ha ei tilbakemelding på om skulane kjenner til elevane som kjenner seg mobba, og få ei gjennomgang på kva tiltak som er sett i verk for å stoppa dette. 10.trinn Samanlikna med landssnittet har Kvinnherad betre eller likt resultat på områda; Støtte fra lærerne, Vurdering for læring, Mobbing på skolen, Elevdemokrati, fagleg utfordring, Felles reglar, Utdanning og Yrkesveiledning. På 4 av områda ligg resultata for Kvinnherad under nasjonalt nivå.ein kan såleis seia at ungdomstrinnet har nådd mål på 8 av 12 trinn. Dersom ein samanliknar dei tre siste åra i Kvinnherad, er det tydeleg at resultata på Elevundersøkinga går ned på mange område i Måloppnåing på 8 av 12 område for 10.trinn, syner at arbeidet med elevane sitt læringsmiljø må halda fram Det er positivt at tala for mobbing på skulen er låge og på nivå med landet elles. TILTAK MOT er ein haldningsskapande stifting som jobber for og med ungdom. Alle dei fem ungdomskulane er med i Ungdom med MOT. Skulane er også med i den statlege satsinga Ungdomstrinn i utvikling, med skulebasert kompetanseutvikling innanfor sjølvalde område. Skulane driv kontinuerleg arbeid med klasseleiing, sosial kompetanse og inkluderande aktivitetar for å få eit godt læringsmiljø for alle elevar.

15 RESULTAT Alle elevar som går ut av grunnskolen, skal meistre grunnleggjande dugleikar. Dette er dugleikar som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og i arbeidslivet Nasjonale prøver 5. steget Om lesing Nasjonale prøver i lesing kartlegg i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dei nasjonale prøvene i lesing omfattar tre aspekt. Elevane skal vise at dei kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten Om rekning Nasjonale prøver i rekning skal kartleggje i kva grad ferdigheitene til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande ferdigheita rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøver i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvene i rekning dekkjer tre innhaldsområde: tal måling statistikk Prøvene i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane bruker rekning i ulike faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at elevane forstår korleis dei: kan løyse ei gitt utfordring kan løyse problemet ved hjelp av rekneoperasjonar kan vurdere om svara er rimelege kan ha effektive strategiar for enkel talrekning Om engelsk Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande ferdigheitene som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvene tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag engelsk. Oppgåvene (på 5. steget) er knytte til desse ferdigheitene: finne informasjon forstå hovudinnhaldet i enkle tekstar forstå vanlege ord og uttrykk knytta til daglegliv og fritid forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i bruke vanlege grammatiske strukturar, småord og enkle setningsmønster Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. På 5. og 8. trinn vert elevane plasserte på høvesvis 3 og 5 meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser eit oversyn over prosentvis fordeling av elevar på dei ulike meistringsnivåa.

16 16 Lokale mål Indikator på måloppnåing er henta frå Kvinnherad kommune sine politisk vedtatte Utviklingsmål resultata for elevane i Kvinnherad skal vere likt eller betre enn landet elles -færre elevar enn landet elles på nivå 1 (lågaste nivå) -mindre enn 10% forskjell på nivå 1 mellom gutar og jenter Kvinnherad kommune Nasjonale prøver 5.trinn

17 17 Nasjonale prøver 5.trinn Lesing Nasjonale prøver 5.trinn Rekning

18 18 Nasjonale prøver 5.trinn Engelsk Nasjonale prøver 5.trinn Lesing Skilnad gutar og jenter

19 19 Skuleeigar si vurdering Lesing 5.trinn 2015 Gjennomsnittet for Kvinnherad er 48 skalapoeng. Året før var snittet 47 skalapoeng. Nasjonalt snitt ligg på 50 i Kvinnherad har 21,2 % av elevane på nivå 1. Året før var det 28,7 %. Nasjonalt snitt ligg på 24,2 % for 2015.I 2015 er 12,7% av jentene på nivå 1, medan 28,8% av gutane er på det lågaste nivået. Dette utger ein skilnad på 16,1%. VURDERING Det er positivt at snittet/skalapoeng har gått opp samanlikna med 2014, og at prosent elevar på nivå 1 er lågare. Dette skuldast i stor grad at jentene våre er gode lesarar samanlikna med landet elles. Det er også positivt at det er færre elevar på nivå 1 i Kvinnherad enn landet elles. Skilnaden på gutar og jenter er svært stor, og auka fokus på gutar og læring dei siste åra har ikkje løfta resultata. Målet framover må vera å betra gutane si lesing og å få løfta fleire av elevane frå nivå 2 til nivå 3. I forhold til eigne utviklingsmål er ein av tre indikatorane for måloppnåing nådd i lesing. 1. Resultata for elevane i Kvinnherad skal vere likt eller betre enn landet elles. Mål ikkje nådd 2. Færre elevar enn landet elles på nivå 1 (lågaste nivå) Mål nådd 3. Mindre enn 10% forskjell på nivå 1 mellom gutar og jenter Mål ikkje nådd TILTAK Kommunen fokuserer no på dei obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1., 2. og 3.trinn. Skulane registrerer resultata i ephorte, og systemet for individuell oppfølging av elevar under kritisk grense vil bli etterspurt under dialogmøte med skuleleiinga hausten Det vil også bli spurt etter skulane sine planar for lesing i alle fag. Kommunen vil organisera eigne kurs for lærarar som skal ha leseopplæring i 1. klasse. Engelsk 5.trinn 2015 Gjennomsnittet for Kvinnherad er 48 skalapoeng, og likt med året før. Nasjonalt snitt ligg på 50 i Kvinnherad har 30,9 % av elevane på nivå 1. Året før var det 34,8 %. Nasjonalt snitt ligg på 25,3 % for ,6 % av jentene var på nivå 1, medan 28 % av gutane ligg på det lågaste nivået. Skilnad på 7,6 %. VURDERING Det er positivt at det er færre elevar på nivå 1 i Kvinnherad enn året før. Skilnaden mellom gutar og jenter er under 10 %, og det er gutane som klarer seg best. I forhold til eigne utviklingsmål er ein av indikatorane for måloppnåing nådd i lengelsk. 1. Resultata for elevane i Kvinnherad skal vere likt eller betre enn landet elles. Mål ikkje nådd 2. Færre elevar enn landet elles på nivå 1 (lågaste nivå) Mål ikkje nådd 3. Mindre enn 10% forskjell på nivå 1 mellom gutar og jenter Mål nådd TILTAK Det har til no vore få lærarar med formell kompetanse i engelsk på barnetrinnet. I år har kommunen oppmoda lærarane om å søke statleg vidareutdanning i faget, og til hausten startar 5 lærarar med engelskstudiet for 1.-7.trinn.

20 20 Rekning 5.trinn 2015 Gjennomsnittet for Kvinnherad er 47 skalapoeng. Året før var snittet 48 skalapoeng. Nasjonalt snitt ligg på 50 i Kvinnherad har 23,8 % av elevane på nivå 1. Året før var det 30,5 %. Nasjonalt snitt ligg på 23,4 % for ,7 % av jentene var på nivå 1, medan 25,3 % av gutane var på det lågaste nivået.. Skilnad på 0,4 %. VURDERING At snittet/skalapoeng er lågare enn året før er inga god utvikling. Det er likevel oppløftande at prosent elevar på nivå 1 er lågare enn året før. Det er også positivt at det er færre elevar på nivå 1 i Kvinnherad enn landet elles. I forhold til eigne utviklingsmål er ein av tre indikatorane for måloppnåing nådd i lesing. 1. Resultata for elevane i Kvinnherad skal vere likt eller betre enn landet elles. Mål ikkje nådd 2. Færre elevar enn landet elles på nivå 1 (lågaste nivå) Mål ikkje nådd 3. Mindre enn 10% forskjell på nivå 1 mellom gutar og jenter Mål nådd TILTAK Kommunen fokuserer no på den obligatoriske kartleggingsprøva i rekning på 2.trinn. Skulane registrerer resultatet i ephorte, og systemet for individuell oppfølging av elevar under kritisk grense vil bli etterspurt under dialogmøte med skuleleiinga hausten Dei siste tre åra har 7 lærarar på barnetrinnet tatt statleg vidareutdanning i matematikk. På sikt håpar kommunen dette vil betre elevresultata i faget Nasjonale prøvar ungdomssteg Om lesing Nasjonale prøvar i lesing skal kartleggje i kva grad dugleikane til elevane er i samsvar med måla for den grunnleggjande dugleik i lesing, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøvar i lesing ikkje er ei prøve i norskfaget. Dei nasjonale prøvane i lesing omfattar tre aspekt ved lesing. Elevane viser at dei kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere form og innhald i teksten Om rekning Nasjonale prøvar i rekning kartlegg i kva grad dugleikane til elevane er i samsvar med mål for den grunnleggjande dugleik i rekning, slik ho er integrert i kompetansemål i læreplanar for fag i LK06. Dette inneber at nasjonale prøvar i rekning ikkje er ei prøve i matematikk som fag. Dei nasjonale prøvane i rekning dekkjer tre innhaldsområde: tal måling statistikk Prøvane i rekning tek utgangspunkt i korleis elevane bruker rekning i faglege og daglegdagse samanhengar. Dette inneber at dei:

21 21 forstår og kan reflektera over korleis dei best kan løysa ei gitt utfordring kan løysa problemet ved hjelp av rekneoperasjonar kan vurderera om svara dei får er rimelege kan visa effektive strategiar for enkel talrekning Om engelsk Engelsk er ikkje ein del av dei grunnleggjande dugleikane som er integrerte i kompetansemål i læreplanane i alle fag i LK06. Prøvane tek utgangspunkt i kompetansemål i eitt fag engelsk. Oppgåvene for ungdomssteget er knytte til desse dugleikane: finne informasjon forstå og reflektera over innhaldet i tekstar av ulik lengd og forskjellige sjangrar rå over eit ordforråd som dekkjer daglegdagse situasjonar forstå kva ord og uttrykk tyder ut frå samanhengen dei er brukte i forstå bruken av grunnleggjande reglar og mønster for grammatikk og setningstypar Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. På 5. og 8. trinn vert elevane plasserte på høvesvis 3 og 5 meistringsnivå, der meistringsnivå 1 er lågast. Presentasjonen viser eit oversyn over prosentvis fordeling av elevar på dei ulike meistringsnivåa. Lokale mål Indikator på måloppnåing er henta frå Kvinnherad kommune sine politisk vedtatte Utviklingsmål Resultata for elevane i Kvinnherad skal vere likt eller betre enn landet elles 2. Færre elevar enn landet elles på nivå 1 (lågaste nivå) 3. Mindre enn 10% forskjell på nivå 1 mellom gutar og jenter Kvinnherad kommune Nasjonale prøver 8.trinn

22 22 Nasjonale prøver 8.trinn Lesing Nasjonale prøver 8.trinn Rekning

23 23 Nasjonale prøver 8.trinn Engelsk Skuleeigar si vurdering Lesing 8.trinn 2015 Gjennomsnittet for Kvinnherad er 48 skalapoeng. Året før var snittet 51 skalapoeng. Nasjonalt snitt ligg på 50 i Kvinnherad har 11,6 % av elevane på nivå 1. Året før var det 6,1 %. Nasjonalt snitt ligg på 8,6 % for % av jentene ligg på nivå 1 i lesing,, og 20 % av gutane ligg på det lågaste nivået.. Skilnad på 15 %. VURDERING Snittet/skalapoeng er lågare enn året før. Det er også ein høgare prosent av elevane på nivå 1 i 2015 enn året før, og det er høgare enn landet elles. Det er over 10 % skilnad på jenter og gutar, og jentene er betre lesarar. 1. Resultata for elevane i Kvinnherad skal vere likt eller betre enn landet elles Mål ikkje nådd 2. Færre elevar enn landet elles på nivå 1 (lågaste nivå) Mål ikkje nådd 3. Mindre enn 10% forskjell på nivå 1 mellom gutar og jenter Mål ikkje nådd Ingen av indikatorane for måloppnåing er nådd i lesing på 8. trinnet i TILTAK Leseopplæringa på 5. 7 trinnet må setjast i eit betre system og kartlegginga av elevar må følgjast opp. Det er særs viktig at elevresuktata på 5. trinnet på NP vert fulgt opp på mellomtrinnet på barnetrinnet Det må setjst i gang tiltak for lesing i alle fag for gutane. Lesestoffet må avspegla gutane si interesse Det må gjerast ei evaluering av om ordninga med leksehjelp bør organiserast tilbake til dei lågaste klassane.

24 24 Rekning 8.trinn 2015 Gjennomsnittet for Kvinnherad er 50 skalapoeng. Året før var snittet 50 skalapoeng. Nasjonalt snitt ligg på 50 i Kvinnherad har 7,9 % av elevane på nivå 1. Året før var det 5,5 %. Nasjonalt snitt ligg på 7,6 % for ,5 % av jentene ligg på nivå 1 i rekning og 5,9 % av gutan elåg på det lågaste nivået.. Skilnad på 4,6 %. VURDERING sjølv om prosent elevar på nivå 1 har auka sidan i fjor, ligg vi nesten likt med landet elles. Skilnaden mellom gutar og jenter er under 10%, og her er det gutane som klarer seg best. 1. Resultata for elevane i Kvinnherad skal vere likt eller betre enn landet elles Mål nådd 2. Færre elevar enn landet elles på nivå 1 (lågaste nivå) Mål ikkje nådd 3. Mindre enn 10% forskjell på nivå 1 mellom gutar og jenter Mål nådd To av tre Indikatorar for måloppnåing er nådd i rekning på 8. trinnet. TILTAK Dei siste tre åra har 7 lærarar på barnetrinnet tatt statleg vidareutdanning i matematikk, og tilbodet om støtte til matematikk held fram. Skuleeigar har tilgang til elevresultata på Nasjonale prøver via Udir si nettside, og systemet for individuell oppfølging av elevar på nivå 1 (lågaste nivå) vil bli etterspurt under dialogmøte med skuleleiinga hausten På sikt håpar kommunen dette vil betre elevresultata i faget. Når det gjeld oppfølginga av elevar har fleire lærarar gjennomført statleg vidareutdanning i matematikk for ungdomstrinnet, og 6 nye lærarar startar opp hausten Engelsk 8.trinn 2015 Gjennomsnittet for Kvinnherad er 49 skalapoeng, og det var likt med året før. Nasjonalt snitt ligg på 50 i Kvinnherad har 7,8 % av elevane på nivå 1. Året før var det 5,5 %. Nasjonalt snitt ligg på 8,5 % for % av jentene ligg på nivå 1, og 12,7 %av gutane ligg på det lågaste nivået. Skilnad på 8,7 %. VURDERING Det er høgare prosent elevar på nivå 1 i Kvinnherad enn året før, men Kvinnherad har færre på nivå 1 enn landet elles i Skilnaden mellom gutar og jenter er under 10 %, og her er det gutane som klarer seg best. Interesse for Pc-spel og musikk kan vere nokre av årsaken til at gutane klarer seg bra i engelsk. 1. Resultata for elevane i Kvinnherad skal vere likt eller betre enn landet elles Mål ikkje nådd 2. Færre elevar enn landet elles på nivå 1 (lågaste nivå) Mål nådd 3. Mindre enn 10% forskjell på nivå 1 mellom gutar og jenter Mål nådd Dermed er to av indikatorane for måloppnåing nådd i lengelsk på 8, trinnet i TILTAK Resultata i engelsk har vore positive over fleire år, og skulane må halde fram med det gode læringsarbeidet.

25 Karakterar - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterar og karakterar frå eksamen i grunnskolen og i vidaregåande opplæring utgjer sluttvurderinga. Denne vurderinga gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderinga skal ta utgangspunkt i måla i læreplanverket. Graderinga beskriv at karakteren: 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget Lokale mål Indikator på måloppnåing er henta frå Kvinnherad kommune sine politisk vedtatte Utviklingsmål likt gjennomsnitt som landet elles -færre elevar enn landet elles på karakteren 1 (lågaste karakter) -mindre enn 10% forskjell på karakteren 1 mellom gutar og jenter Kvinnherad kommune Standpunkt- og eksamenskarakterar

26 26 Skuleeigar si vurdering Eksamen i norsk hovudmål Snittkarakteren for Kvinnherad var 3,2, ein nedgang frå ifjor då snittet var 3,3. Nasjonalt snitt er 3,4 i Kvinnherad har 1,8 % av elevane på karakteren 1. Året før var det 3,0 %. For landet elles var det 1,1 % i Jentene hadde ingen på karakteren 1, medan gutane hadde 3,2 %. VURDERING At snittkarakteren i Kvinnherad har gått jamt nedover dei siste åra er inga god utvikling. Prosent elevar som får karakteren 1 er noko høgare enn landssnittet, men er lågt. over 10 % skilnad på jenter og gutar, og jentene er betre lesarar. 1. Resultata for elevane i Kvinnherad skal vere likt eller betre enn landet elles Mål ikkje nådd 2. Færre elevar enn landet elles på nivå 1 (lågaste nivå) Mål ikkje nådd 3. Mindre enn 10% forskjell på nivå 1 mellom gutar og jenter Mål nådd Ein av tre Indikatorar for måloppnåing er nådd for eksamensresultat i hovudmål 2015 TILTAK I regi av FOS (Forum for oppvekst i Sunnhordland) fekk lærarane på ungdomstrinnet tilbod om fagdag der tema var norskeksamen. Norskeksamen har endra seg, og det blir viktig å få kunnskap om kva sensor i skriftleg legg vekt på i vurderinga og formidle dette til elevane. Tilbodet vil også bli gitt for neste skuleår. Eksamen i matematikk Snittkarakteren for Kvinnherad var 2,8, ei forbetring frå ifjor då snittet var 2,7. Nasjonalt snitt er 2,9 i Kvinnherad har 11 % av elevane på karakteren 1. Året før var det 23,3 %. For landet elles var det 14,5 % i Jentene hadde 5,1% på karakteren 1, og gutane 17,6% - skilnad på 12,5 %. VURDERING Det er positivt at det er lågare prosent elevar på karakteren 1 enn året før, men skilnaden mellom jenter og gutar er for høg. 1. Resultata for elevane i Kvinnherad skal vere likt eller betre enn landet elles Mål ikkje nådd 2. Færre elevar enn landet elles på nivå 1 (lågaste nivå) Mål nådd 3. Mindre enn 10% forskjell på nivå 1 mellom gutar og jenter Mål ikkje nådd Ein av tre Indikatorar for måloppnåing er nådd for eksamen i matematikk i 2015 TILTAK I regi av FOS (Forum for oppvekst i Sunnhordland) fekk lærarane på ungdomstrinnet tilbod om to fagdagar der tema var matematikkeksamen. Det er viktig å få kunnskap om kva sensor i skriftleg legg vekt på i vurderinga og formidle dette til elevane. Tilbodet vil også bli gitt for neste skuleår. Eksamen i engelsk Snittkarakteren for Kvinnherad var 3,6, og det var likt med året før. Nasjonalt snitt er 3,7 i Kvinnherad har 0 % av elevane på karakteren 1. Året før var det 2,8 %. For landet elles var det 1,3 % i 2015.

27 27 VURDERING Elevane i Kvinnherad klarer seg bra i engelsk, og det er svært få elevar som får karakteren 1 i faget. 1. Resultata for elevane i Kvinnherad skal vere likt eller betre enn landet elles Mål ikkje nådd 2. Færre elevar enn landet elles på nivå 1 (lågaste nivå) Mål nådd 3. Mindre enn 10% forskjell på nivå 1 mellom gutar og jenter Mål nådd To av tre Indikatorar for måloppnåing er nådd for eksamen i engelsk 2015 TILTAK I regi av FOS (Forum for oppvekst i Sunnhordland) får lærarane på ungdomstrinnet neste år få tilbod om fagdag der tema er engelskeksamen. Det er viktig å få kunnskap om kva sensor i skriftleg legg vekt på i vurderinga og formidle dette til elevane Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er eit mål for det samla læringsutbyttet for elevar som får sluttvurdering med karakterar. Karakterane blir brukte som kriterium for opptak til vidaregåande skole. Grunnskolepoeng er rekna ut som summen av dei avsluttande karakterane til elevane, delt på talet på karakterar og gonga med 10 Lokale mål Grunnskulepoeng Indikator på måloppnåing frå Kvinnherad kommune sine politisk vedtatte Utviklingsmål likt gjennomsnitt som landet elles -mindre enn 0,5 (ein halv karakter) i forskjell mellom gutar og jenter Kvinnherad kommune Grunnskulepoeng 10.trinn

28 28 Skuleeigar si vurdering I 2015 hadde Kvinnherad eit snitt på 39,1 i grunnskulepoeng, medan snittet var 40,7 for landet elles. Jentene hadde 41,4, og gutane hade 36,7 - det er ein skilnad på 0,47 karakter. VURDERING Kvinnherad har dei siste åra lagt under det nasjobale snittet. Skilnaden mellom gutar og jenter har minka dei siste åra, noko som er bra. 1. Likt gjennomsnitt som landet elles Mål ikkje nådd 2. Mindre enn 0,5 (ein halv karakter) i forskjell mellom gutar og jenter Mål nådd Ein av to indikatorar for måloppnåing er nådd for grunnskulepoeng GJENNOMFØRING Alle elevar og lærlingar som er i stand til det, skal gjennomføre vidaregåande opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dei vidare studium eller deltaking i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet tilrår at skoleeigarane tek med denne indikatoren: Overgang frå GS til VGO Overgang frå grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i vidaregåande opplæring hausten etter uteksaminering frå grunnskolen. Kvinnherad kommune Overgang frå grunnskule til vidaregåande skule Indikator og nøkkeltall Kvinnherad kommune skoleeier Kommunegruppe 11 Hordaland Nasjonalt fylke Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole 99,5 98,3 98,3 98,0 Kvinnherad kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, , Alle trinn, Begge kjønn Skuleeigar si vurdering Kvinnherad har svært gode tal for overgang til vidaregåande, 99,5 % av eleane, mot 98 % på landsbasis. 2.5 SPESIALUNDERVISNING Hausten 2015 fekk 8,2 % av elevane i kommunen spesialundervisning. I landet elles var det 7,9 %. Året før hadde Kvinnherad 8,5 %. Til spesialundervisning går det med ca. 20 årsverk med lærar og ca. 24 årsverk med assistent. Det er store skilnader på skulane. På nokre skular er det 6,0 % av elevane som får spesialundervisning, medan det på andre er 14,3 % av elevane.

29 29 Elevar som får spesialundervisning etter enkeltvedtak trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn 8.trinn 9.trinn 10.trinn Gutar Jenter Alle 30 Utviklinga i spespedundervisninga for elevkullet som tok til i skulen hausten2006 og som var ferdig med grunnskulen i Kvinnherad våren gutar Jenter Alle Av det totale antall timar som vert nytta til undervisning, vert 23,3 % av timane nytta til spesialundervisning og særskilt norskopplæring for minoritetsspråklege elevar.

30 30 Lærartimar nytta til undervisning i Kvinnherad kommune Ordinærundervisning54912 Spesialundervisning Særskilt norskopplæring Om lag to tredelar av elevane som får spesialundervisning med lærar får også assistentstøtte og nokre elevar får all si spesialundervisning av assistent. Det er tilsett assistentar i totalt 28, 16 årsverk ( t)i grunnskulen i kommunen 22,23 av desse årsverka vert nytta til spesialundervisning Elevar som får spesialundervisning med assistent etter enkeltvedtak Gutar Jenter Alle

31 31 Skuleeigar si vurdering Skulane i Kvinnherad brukar mykje ressursar til spesialundervisning etter 5.1 i Opplæringslova. Målet om å vere lik med landssnittet er ikkje nådd. Dei elevane som berre treng 2-5 timar pr veke for å få eit tilfredsstillande utbyte av undervisninga, kunne kanskje hatt like stort eller større utbyte av ei betre tilpassa undervisning. Mange assistenttimar går med til å roe utagerande elevar. God og trygg klasseleiing ville i nokre høve fungert betre. Tiltak: Tidleg innsats Betre tilpassa undervisning God klasseleiing Tydelege og trygge vaksne på skulane arbeide for ein VI SKULE 2.6 SÆRSKILD NORSKOPPLÆRING FOR MINORITETSSPRÅKLEGE Det er 45 elevar som får særskild norskopplæring. Året før var det 42 elevar. Elevane kjem frå 8 ulike land, med flest frå Polen. Elevane får norsk opplæring etter «læreplan i grunnleggande norsk» - læreplan for språklege minoritetar. 2.7 SKULEFRITIDSORDNING (SFO) Kvinnherad kommune har eit skulefritidstilbod på 10 barneskular. Det er 391 elevar som nyttar tilbodet. I Hordaland er det barn som har eit SFO tilbod, over halvparten av desse har ein 100% plass ( fulltidsplass ). I Kvinnherad nyttar ingen elevar SFO tilbod i skuleferiane, og under 10% av elevane nyttar SFO tilbodet på 15 timar eller meir i veka. 75% av barna nyttar tilbodet berre 6-9 timar i veka. Det er 13 årsverk tilsette i SFO. Skulane nyttar ulikt med personalressursar i høve elevtal i SFO. Dette kan skuldast korleis elevtalet er i forhold til 1 vaksen pr 12 elevar og kor mange timar dagleg leiar har til leiingsressurs Kommunen gjev eit tilbod med store utgifter og mindre inntekter. BARN I SFO SKULEÅRET 2015/ 2016 ( ) TAL BARN totalt TAL BARN morgon TAL BARN KUN morgon* Tal 6t Tal 9t Tal 12t Tal 15t Mor gon 2dg Mor gon 3dg Mor gon 4dg Mor gon 5dg Søsken modera sjon SUM * har samarbeid med barnehagen på nokre skular Søskenmoderasjon gjeld tal søsken som får søskenmoderasjon

32 32 Skuleeigar si vurdering SFO har ei ressurskrevjande organisering. Tiltak: Færre val Nye vedtekter Opptak som gjeld for 1.-4.steget. Sjå på innhaldet og bemanning Rektor som leiar / dagleg leiar av små SFO 2.8 LEKSEHJELP Kommunen pliktar å ha eit tilbod om 8 timar gratis leksehjelp i grunnskolen. Hausten 2015 endra vi årstrinn for leksehjelp frå 1.-4.trinn til 4.-7.trinn. Rektorane er positive til endringa. Det var 198 elevar som nytta leksehjelp tilbodet hausten 2015, om lag 30% av elevane i 4-7 trinn. 2.9 VIDAREUTDANNING Våren 2015 Kvinnherad hadde 7 lærarar i statleg vidareutdanning i desse faga: matematikk (5), norsk og spesialundervisning. Hausten 2015 Kvinnherad hadde 7 lærarar i statleg vidareutdanning i desse faga: leseopplæring, andrespråkspedagogikk, naturfag,, matematikk (2), norsk og engelsk. I tillegg hadde vi 2 rektorar på Rektorskule 3 SYSTEM FOR OPPFØLGING (INTERNKONTROLL) I følgje Opplæringslova 13-10, skal skuleeigar ha eit forsvarleg system for vurdering om krav i lov og forskrifter vert haldne. I tillegg til at systemet skal sikra vurdering av systemet, skal det også sikra oppfølging av resultata av dei nasjonale kvalitetsvurderingane som departementet gjennomfører med heimel i Opplæringslova 14-1, fjerde ledd. I Opplæringslova 2-1 står det at skuleeigar har eit ansvar for å sjå til at skulen sin vurdering av eiga verksemd oppfyller krava til å nå dei måla som er sette i læreplanverket. Dette einneber at den einskilde skule vurderer eigen praksis, rapporterer til - og er i dialog med eigen skuleeiga. Kvinnherad kommune sitt system for oppfølging tar utgangspunkt i felles kommunal utviklingsmål

33 33 Skulane gjennomfører kvar andre år «Ståstadanalysen» (digitalt verktøy frå Udir), der resultat og teikn på god praksis blir analysert og tiltak for dei neste to åra vert formulerte. Skuleeigar har oppfølgingssamtale med skuleleiinga om hausten der det vert gjennomgang av skulen sine samla resultat og dei vurderingane og refleksjonane som er gjort med utgangspunkt i dette. Skuleeigar tek utgangspunkt i kvalitetsarbeidet på skulen, og føl opp resultat og tiltak som skulen vil setja i verk I desse møta er det fokus både på læringsresultat og læringsmiljø. Mobbing på skulen er eit viktig tema, og skulen sitt førebyggjande arbeid er i fokus. 4 KONKLUSJON Tilstandsrapporten 2015, er eit dokument til skuleeigar for at politikarane skal ha kjennskap til kva ressursar som vert brukte, og kva kvalitet ein har i læringsmiljø og læringsresultat i Kvinnherad-skulen. Rapporten skal syna input og output. Når ein ser på «input»; ressursbruken, er det tydeleg at Kvinnherad har stor innsats i skulen. I alle skular er det først og fremst løn som er den store utgiftsposten. Når kommunen har stor lærartettleik og færre born i undervisningsgruppene enn dei ein samanliknar seg med, krev dette økonomiske ressursar, men det er også svært positivt for elevane som då får meir vaksenstøtte. Av tala kan ein sjå at timeressursane har gått ned dei siste åra, men det har også elevtalet. Talet på skular har halde seg konstant medan klassetalet ikkje har endra seg så mykje. Få elevar i klassane er naturlegvis meir ressurskrevjande. Når ein då ser på «output»; kva elevane lærer i skulen og korleis læringsmiljøet til elevane er, syner ikkje ressursbruken tilstrekkelig att i læringsresultat og læringsmiljø. Det er sjølvsagt variasjonar mellom dei ulike skulane, men snittet for kommunen ligg for det meste på snitt med og under snittet med landet elles. I 2015 år har det vore ei auke av andel elevar som får spesialundervisning i skulane. I og med at elevtalet i klassane er lågare enn gjennomsnittet i landet, hadde det vore naturleg at andelen elevar som får spesialundervisninga var låg og at borna fekk meir tilpassa opplæring i klassane. Skulane og PPT i Kvinnherad må saman sjå på den ordinære undervisninga for å styrka opplæringa, trivsel og resultata i skulane.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Tysdag 21. februar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Tirsdag 14. april, 2015 Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 13. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Rapport om Balestrandskulen Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur

Rapport om Balestrandskulen Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur . Rapport om Balestrandskulen 2015 Elevar og tilsette frå Sagatun skule på fjelltur Tilstandsrapport for grunnskolen i Balestrand Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Onsdag 13. juli, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017 Fredag 28. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Fredag 16. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Mars 2013. Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule

Tilstandsrapport for Åmli skule Onsdag 16. januar, 2013 Tilstandsrapport for Åmli skule Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for Vinjeskulen

Tilstandsrapport for Vinjeskulen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tysdag 22. november, 2016 Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2015-2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger

Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger 2013-2014 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA Mars 2013 Rådmannen Forord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Tysdag 13. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Giske kommunestyre 20. september 2012 Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 13.08.2018 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012

Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Torsdag 22. august, 2013 Giske kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010 Vedlegg sak 08/11 til KU 21.02.11 Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Dato: 16.06.2015 Tid:

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Tirsdag 16. mai, 2019 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Norddal 2014

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Norddal 2014 Mandag 1. juni, 2015 Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Norddal 2014 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan -, budsjett - og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.04.2010 09:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 10/14 Referat og meldingar PS 10/15 Tilstandsrapport for grunnskulen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER E-phorte: 16/ Vedteke: , K-sak 95/16

Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER E-phorte: 16/ Vedteke: , K-sak 95/16 Aukra kommune TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA PER OKTOBER 2016 E-phorte: 16/1025-4 Vedteke: 15.11.16, K-sak 95/16 Innhald 1.0 Innleiing s. 3 1.1 Skolane i Aukra 2015-2016 s. 4 1.2 Statleg tilsyn

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Masfjorden kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 10.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00 ADM-utval startar kl 09.00 Det vert servert lunch Ettersending av saker: - Skredsikring Andvik

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017 Fredag 28. april, 2017 Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013

Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013 data under publiseringsgrense. Torsdag 12. juni, 2014 Tilsta ndsra pport fo r grunnskulen i Nord dal 2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014

Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014 Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Side 1 Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 19.02.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12.

Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12. Torsdag 26. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen 2011/12. Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 7. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes

Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes Tilstandsrapport 2010 for grunnskulen i Vestnes Godkjent av kommunestyret i sak Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i

Detaljer

Rapport om tilstanden i balestrandskulen

Rapport om tilstanden i balestrandskulen - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen september 2012 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s. 2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15 Torsdag 23. juli, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven Tysdag 10. mai, 2016 Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2015-2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013 Mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes 2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

kulturskule grunnskule Aurland kommune

kulturskule grunnskule Aurland kommune UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule Aurland kommune driftsåret 2011-12 Føreord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport

Detaljer

Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013

Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013 Tirsdag 28. mai, 2013 Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Stordal kommune Tilstandsrapport for grunnskulen 2015

Stordal kommune Tilstandsrapport for grunnskulen 2015 Stordal kommune Tilstandsrapport for grunnskulen 2015 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunehuset i Åmot :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunehuset i Åmot :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunehuset i Åmot 23.11.2015 09:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 15/1 Referat og meldingar PS 15/2 Tilstandsrapport for grunnskulen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen

Tilstandsrapport for grunnskulen Tilstandsrapport for grunnskulen Medverknad i utarbeidinga av rapporten Elevar og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja X Nei Organisasjonane Ja X Nei Skolar Ja X Nei Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen

Detaljer

Tilstandsrapport for Øyerskolen

Tilstandsrapport for Øyerskolen Mandag 27. april, 2015 Tilstandsrapport for Øyerskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar /8- Marit Tarlebø Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Læringsresultat i grunnskulen i Kvinnherad 7- Innstilling frå rådmannen: Komitè

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

Lagt fram: Luster kommune

Lagt fram: Luster kommune Lagt fram: Luster kommune Luster kommune INNHALD 1. Samandrag 3 2. Hovudområde og indikatorar 4 2.1 Elevar og undervisingspersonale 4 2.1.1. Talet på elevar og lærarårsverk 4 2.1.2. Lærartettleik 5 2.2.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Luster kommune. Lagt fram:

Luster kommune. Lagt fram: Luster kommune Lagt fram: Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr: 964 968 241 Innhald 1. Samandrag... 2 2. Hovudområder

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for Brønnøyskolen 2018

Tilstandsrapport for Brønnøyskolen 2018 Mandag 4. juni, 2018 Tilstandsrapport for Brønnøyskolen 2018 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011 Onsdag 17. august, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gulen 2011 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Kvalitetsrapport for grunnskolen i Fræna kommune Samandrag Hovudområder og indikatorar...4

Kvalitetsrapport for grunnskolen i Fræna kommune Samandrag Hovudområder og indikatorar...4 . Kvalitetsrapport for grunnskolen i Fræna kommune 2012 Innhald 1. Samandrag...2 2. Hovudområder og indikatorar...4 2.1. Elevar og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærartettleik...4 2.1.2. Talet på elevar

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes

Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes Juli 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Vestnes Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fyresdal, Gimle skule 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fyresdal, Gimle skule 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fyresdal, Gimle skule 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Innhald 1. Innleiing...3 1.1.Offentleggjering og lesing av resultata på nasjonale prøver...3 1.1.1. Personvern...3

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2016

Tilstandsrapport for Eide kommune 2016 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide 2016 Henny Marit Turøy Eide Kommune 1 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett-

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

UTVIKLINGSMELDING for barnehage grunnskule kulturskule

UTVIKLINGSMELDING for barnehage grunnskule kulturskule UTVIKLINGSMELDING for barnehage grunnskule kulturskule i Aurland kommune AURLAND KOMMUNE driftsåret 2014 2015 Den årlege utviklingsmeldinga (tilstandsrapporten) inngår som ein del av det ordinære plan-,

Detaljer