Planlegging av vedlikehold i skoler og barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlegging av vedlikehold i skoler og barnehager"

Transkript

1 Planlegging av vedlikehold i skoler og barnehager Maren Ormestad Christiansen, seksjonsleder forvaltning Undervisningsbygg Kristin Fagerhaug, eiendomsdirektør Omsorgsbygg

2 2 Undervisningsbygg kort om oss Kommunalt foretak i Oslo kommune fra 1. februar 2002 Ca 220 ansatte (inkludert innleide ressurser) Oslo kommunes skolebygg og noe idrettshaller og bad Ca 1,4 millioner m² bygg (eid og innleid) 177 skoler 750 bygninger elever og ansatte Leieinntekter på ca. 2,4 mrd kroner Investerer årlig for ca. 2 mrd. kroner Norges 4. største offentlige eiendomsforvalter!

3 3 Omsorgsbygg kort om oss Kommunalt foretak i Oslo kommune fra fast ansatte og 20 innleide (cirka) Porteføljen kan grovt deles i 3: Barnehager (6 team) Sykehjem og omsorgsboliger (3 team) Kultur, utryknings- og næringsbygg (3 team) Ca m² bygg (hovedsakelig eid) 650 forvaltningsenheter 1200 bygninger Leieinntekter på ca. 1,1 mrd kroner Investerer årlig for 500 mill - 1 mrd. kroner

4 4 Foretakenes formål er : Å utvikle eiendommene slik at de er tilrettelagt for effektiv tjenesteproduksjon (skolevirksomhet, pleie- og omsorgstjenester, tiltak for barn og unge, kulturtilbud ) Opprettholde realverdien som eiendommene representerer Ivareta kostnadseffektiv forvaltning, drift og vedlikehold

5 5 Foretaksmodellens betydning Rendyrke kompetansen på forskjellig bruksformål Ønske om å profesjonalisere forvaltningen Bruk av kostnadsdekkende leie, som innebærer at husleien skal dekke alle kostnader ved eiendommen Bruk av leiekontrakter plassering av ansvar Leiekontraktens paradoks: Partenes ansvar reflekteres ikke i tilgjengelige midler

6 6 Undervisningsbygg har 2 store kunder: Utdanningsetaten og Bymiljøetaten (IDR) Vedlikeholdsplanlegging skjer på porteføljenivå der det trengs mest! Fra 2012: ansvaret for rehabiliteringsmidler overført fra Utdanningsetaten til Undervisningsbygg (etterslep og akutte tiltak). Fra 2012: ansvaret for bygningsmessig indre vedlikehold overført fra leietaker (Utdanningsetaten) til utleier (Undervisningsbygg).

7 7 Omsorgsbygg har mange kunder: 15 bydeler Sykehjemsetaten Kulturetaten, Munchmuseet Brann- og redningsetaten Helseetaten Velferdsetaten Private og innleie for kommunale virksomheter Vedlikeholdsplanlegging skjer på porteføljenivå Fra 2012: Ansvaret for bygningsmessig indre vedlikehold av barnehager overført fra leietaker (bydeler) til utleier (Omsorgsbygg). Fra 2014: Ansvaret for teknisk infrastruktur (datakabling, nettverk) i barnehager overføres til Omsorgsbygg?

8 Hvorfor vedlikeholde Vedlikeholdsplikten er ikke av ny dato: De bønder som sokner til kirken skal tjærebre kirken hvert tredje år. ( hvem, når, hvordan) I Moseboken står det beskrevet hvordan man skal behandle angrep av muggsopp. «Er det tærende muggsopp skal huset rives ned og byggmaterialet føres til et urent bosted utenfor byen»

9 9 Definisjon vedlikehold Omfatter arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen på fastsatt nivå, dvs de tiltak som er nødvendige for å sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten. Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk vedlikehold. Avgrenses mot: Rehabilitering Oppgradering Drift Brukertilpasninger Hærverk

10 10 Fakta vedr. skoler: Vedlikeholdsetterslep 2002 (ved oppstart) 5 mrd kroner i dagens pengeverdi Vedlikeholdsetterslep mill kroner

11 11 Er vi i mål (så å si)? Nei! Det vil koste opp i mot kr. 2 mrd å innløse etterslepet på kr. 900 mill. Prosjektkostnader, følgekostnader, rådgivere, etc. Oppgraderinger av bygningsmassen opp til dagens krav Særlig universell utforming, inneklima, IKT/elektro Helt andre investeringer som må til!

12 12 Fordeling av budsjettmidlene - skoler 2012: kr 70 mill. på vedlikehold (indre, ytre, ad hoc). Ekstra bevilgning på kr 80 mill. Til sammen kr. 150 mill. (kr. 111/m2/år) Midler fordeles ned på 15 skolegrupper (hver ca skoler) Driftsingeniøren fordeler midler etter behov i sin skolegruppe Rehab-potten: årlig overføring på ca. kr. 300 mill. Brukes til å innhente deler av vedlikeholdsetterslepet Akutte tiltak Klimaskjerm, sanitær, ventilasjon, solavskjerming, varmestyring

13 13 Fakta vedr. barnehager Ca 360 kommunale barnehager i Oslo ( m2) Vedlikeholdsetterslep i 2004: 1,2 mrd. kr (i forhold til byggeår) I perioden ble det bygget 30 nye barnehager, og 13 ble rehabilitert/utvidet : Rehabilitering for 600 mill., 19 stk i første pulje, 30 i andre pulje

14 14 Fordeling av budsjettmidlene barnehager 2012: 17 mill. til vedlikehold (indre, ytre). Tilsvarer 62 kr/m2 Midler fordeles på 15 bydeler (20-30 barnehager pr. bydel) Teamene fordeler midler etter behov Akutte tiltak utenom Rehab-potten: Årlig lån på ca. kr. 150 mill. Brukes til å innhente deler av vedlikeholdsetterslepet Modernisering/oppgradering/miljøtiltak (ventilasjon, styring av tekn.anlegg, tilpasning til dagens pedagogikk (baser)) Drenering, UU

15 15 Grunnlaget for planlegging av vedlikehold Tilstandsrapportene er det sentrale utgangspunktet for all prioritering! Driftsingeniørens kunnskap om bygget og det reelle behovet likeså! Brukerens ønsker Uforutsette forhold: Offentlige pålegg fra f.eks. PBE, Arbeidstilsyn, brannvesen Verneombud Politisk påvirkning («Eiers» påvirkning) Sterke brukergrupper = Liste over prioriterte tiltak i forhold til tildelt budsjett

16 16 Vedlikehold av skoler - Forholdet til skole/bruker i planleggingsfasen Årlig skolemøte med rektor, vaktmester og verneombud Forslag til prioriterte tiltak gjennomgås med bruker på den enkelte skole Konflikt mellom brukers ønsker og prioriterte tiltak Ønskelig med dialog. Innspill tas med. Vi ønsker å strekke oss langt. Avgrenses mot brukertilpasninger (alltid skolens ansvar og kostnad) MEN: Avgjørelse om vedlikehold vil alltid bli fattet på et faglig forsvarlig grunnlag. Indre vedlikehold. Skolen er med å påvirke farger og prioritering av rekkefølge

17 17 Vedlikehold av barnehager - Forholdet til bydelene i planleggingsfasen Halvårlige kundemøter i regi av OBY Bydelene melder inn konkrete behov Innmeldte behov fra brukerstedene direkte til teamene Behov registrert av teknisk forvalter/driftsleder/vaktmester Konflikt mellom brukers ønsker og prioriterte tiltak Trange budsjetter, store behov Avgrenses mot brukertilpasninger (bydelens ansvar og kostnad) 1.pri: HMS-tiltak, tett bygningskropp Indre vedlikehold. Bydelene har sterk medvirkning ved prioritering Godt renhold er godt vedl.hold God drift er godt vedlikehold

18 18 Grunnlaget for planlegging av rehab og akutte tiltak Tilstandsrapporter Driftsingeniørs kunnskap om bygget Brukers innmelding av avvik i HMSportalen Uforutsette forhold Pålegg fra Arbeidstilsynet (særlig inneklima!) Stenging av bygg (asbest, brannsikkerhet, mugg/sopp) Verneombud, stansing etter aml. 6-3 (overhengende fare for liv og helse) (NB! Objektiv vurdering) Media!

19 19

20 20 Disponering av rehabmidlene forholdet til bruker Innmeldte avvik gjennomgås av Utdanningsetaten (UDE) UDE prioriterer og systematiserer avvikene ut fra kategorier: eks. større rehabprosjekter, ventilasjon, sanitær, solavskjerming, varmestyring (EHVO deltar) Undervisningsbygg spiller inn sine forslag og total økonomisk ramme Prioriteringene drøftes i brukermøter. Endelig plan legges frem for AMU i UDE Innmelding av prioriterte bygg i bydeler, til OBY Halvårlige bydelsmøter i regi av Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) Omforent og prioritert liste fra KOU til OBY Brukermedvirkning under utarbeidelse av forprosjekt OBY presenterer forprosjekt for KOU og bydel Etablering av erstatningsplasser ressurskrevende arbeid og kompleks/omfattende kommunikasjon med foreldre, FAU, bestyrer, bydelsadministrasjon, AMU, byrådsavdeling

21 21 Vedlikehold/rehabilitering/oppgradering/nybygg Helhetstankegang! Utfordring: Forskjellige pengesekker og budsjetter Utfordring: Ansvaret fordelt på forskjellige avdelinger stort krav til internt samarbeid! Viktig som eiendomsbesitter og eiendomsutvikler å se sin portefølje under ett! Samlet vurdering av flere forhold gir bedre og mer fornuftige prioriteringer!

22 22 Viktige faktorer i planleggingsarbeidet Tilstandsrapportene HMS-portalen til bruker Forvaltningsplaner Sile ut de byggene som det er mer hensiktsmessig å rive og bygge nytt (LCC vurdering) Delta aktivt i behovsplan-arbeidet (utarbeidelse og høringssvar) Ledersamlinger i Undervisningsbygg/Omsorgsbygg: fokus på samarbeid på tvers, skape samarbeidskultur! Tett samarbeid med kunde/bestiller i flere fora

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning RAMMEAVTALE FOR EIENDOM, BYGG OG ANLEGG ARENDAL KOMMUNE(AK) OG ARENDAL EIENDOM KF (AEKF) 1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning Rammeavtalen for eiendom, bygg og anlegg i kommunen fastsetter

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Prosjekt innleie i bydelene. Sluttrapport

Prosjekt innleie i bydelene. Sluttrapport Prosjekt innleie i bydelene Sluttrapport Innholdsfortegnelse: Innledning side 5 1.0 Bakgrunn for prosjektet Innledning side 6 1.1 Politikk og organisatoriske endringer side 6 Kort om Oslo kommune Bydelsnivået

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer