Eierskap for bedre vedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eierskap for bedre vedlikehold"

Transkript

1 FOBE Eierskap for bedre vedlikehold Arnold Askeland Styreleder FOBE Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Eiendomssjef i Molde kommune Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Ett av fem faglige fora i Norsk kommunalteknisk forening Etablert 1995 Kursdagene 07: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning NTNU Trondheim, FOBE s HOVEDMÅL Fremme faglig aktivitet og samarbeid mellom kommuner Utvikle god, profesjonell og effektiv eiendomsforvaltning Etablere faglige og sosiale nettverk Drive effektiv erfaringsutveksling FOBE s DELMÅL Samle eiendomsforvaltere i alle norske kommuner Tilbud om nettverksgruppe til alle kommuner Aktiv informasjonsformidling mellom medlemmene intranett Fagkurs/-seminar seminar 3 4 STATUS FOBE ( ) AKTUELLE TEMA 260 medlemskommuner 80 % av kommunal bygningsmasse 39 Nettverksgrupper Regionale grupper pluss Storbygruppen 320 gruppedeltakere 17 fylker 5 gruppesekretærer rer 5 FOBE jobber med et stort utvalg av tema: Nøkkeltall Organisering av B/E-forvaltningen Innkjøpssamarbeid Renholdsmetoder Effektivisering av driften Konkurranseutsetting Arealeffektivitet 6 1

2 Sentralisert eiendomsforvaltning og -drift i stadig flere kommuner Økt profesjonalisering Økt kompetanse større miljøer Stor variasjon i organisasjonsløsninger sninger Selskapsorganisering i mange kommuner Kommunale foretak Aksjeselskap 7 Sentralisert eiendomsforvaltning Enkelte kommuner og -drift går i også tilbake til etatsmodell stadig flere kommuner Foretaket var svakt fundament? Økt profesjonalisering Politiske prosesser/spill? Økt kompetanse større miljøer Politiske regimeskifter? Stor variasjon i organisasjonsløsninger Mangelfull måloppnåelse? sninger Selskapsorganisering i mange kommuner Kommunale foretak Aksjeselskap 8 Etablering av egne driftsenheter Bedre rolleforståelse else bestiller/utf utfører-modell Bedre kommunikasjon overfor politikere/rådmann Økt interesse for nøkkeltall n benchmarking Flere kommuner tar i bruk internhusleie Kommunale foretak tar i bruk nye regnskapsprinsipper regnskapsloven Må likevel rapportere i Kostra ( skyggeregnskap ) 9 10 ØKT FOKUS ØKT FOKUS Økt fokus fra media, samfunn og myndigheter: Manglende vedlikehold av kommunal bygningsmasse Mangelfulle nøkkeltalln Behov for tilpasning av KOSTRA til NS 3454 NOU Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Riksrevisjonen m.m. 11 KoBe Kompetanseheving Arbeidsgruppe eiendomsforvaltning (KRD) Tilpasning av KOSTRA til NS 3454 Modeller for intern husleie Andre data (arealer, tilstand etc.) 12 2

3 EIERSKAP OG VEDLIKEHOLD FOBE har i 2006 fått f prosjektmidler fra KoBE til to prosjekter: Bedre eierskap Systematisk vedlikehold : Bedre eierskap til kommunens bygninger og eiendommer (fra søknad) s Et gjennomgående ende problem i den kommunale eiendomsforvaltningen er usynlig eierskap til kommunens bygninger. Forvalterne trenger en tydelig eier å forholde seg til. Folkevalgte organer har et omfattende ansvar for den kommunale tjenesteproduksjonen, men i tillegg kommer ansvar for det strategiske og operative eierskapet av kommunens bygninger og o eiendommer. Det er en utfordring å etablere et aktivt og synlig eierskap blant folkevalgte organer som endres hvert 4. år. 13 For å utvikle et bedre eierskap vil vi foreslå: 1. Kartlegge erfaringer med ulike eierskapsmodeller 2. Utvikle et konsept med strategisk plan inkl. mål m l og handlingstiltak for kommunens bygg og eiendommer 3. Kurs og opplæring med bruk av nettverksgruppene som studiesirkler 14 Utvalgte organisasjonsmodeller: Kommunalt foretak Aksjeselskap Kommunal avdeling Delvis brukerstyrt Utvalgte kommuner: Kommuner hvor FOBE er kjent med at det drives godt vedlikehold Prosjekt Nord-Tr Trøndelag 2004 KRD-rapport kommuner: Dybdeintervju etter oppsatt skjema: Ordfører rer Rådmann Daglig leder /eiendomssjef Ev. styreleder, brukerrepresentant ca 10 kommuner Oppfølgende telefonintervjuer for kvalitetssikring av dybdeintervjuer

4 Beste Praksis Eierskap Rapport om suksessfaktorer og som kan generaliseres i større eller mindre grad, ev faktorer som er uheldige for å oppnå bedre vedlikeholdsresultat Rapport forventes ferdig i slutten av januar 2007 Bearbeides til temahefte 19 Prosjekt 2: Fra skippertak til systematisk vedlikehold av kommunale bygninger (fra søknad) s NOU 2004:22 Velholdte bygg gir mer til alle satte et særlig s fokus påp problemet med manglende vedlikehold i kommunene og peker påp en rekke årsaker til dette. Samtidig pekes det påp at mange kommuner ikke har rutiner for kartlegging og formidling av tilstanden påp kommunens bygninger. I FOBE s siste prosjekt for Kommunaldepartementet fant vi at kommuner som benytter internhusleie rapporterer om en bedre vedlikeholdssituasjon. Ikke fordi de har mer ressurser til vedlikehold, men fordi internhusleien sikrer større forutsigbarhet for de vedlikeholdsansvarlige i forhold til et årlige budsjetter. For å bedre denne situasjonen foreslår r vi følgende f tiltak: 1. Kartlegging av beste praksis for interne husleieordninger 2. Kartlegge beste praksis for rapportering av tilstand og vedlikeholdsbehov fra forvalter til eier 3. Kurs og opplæring med bruk av nettverksgruppene som studiesirkler. 20 EIENDOMSFORVALTNING Forutsetninger for god eiendomsforvaltning: Ressurspersoner Profesjonalitet Kompetanse større miljøer Godt samspill med eier og kommunens ledelse Organisasjonsformen er mindre viktig 21 VEDLIKEHOLD God eiendomsforvaltning er en viktig forutsetning for godt vedlikehold: Beslutningsgrunnlag for eiers beslutninger, f.eks.: Tilstandsregistrering Vedlikeholdsplaner Evne til gjennomføring av vedlikeholdstiltak Men økonomiske rammer er helt avgjørende: Ved bevilgninger, eller Inntekter fra intern husleie 22 Egne erfaringer Eiendom er i Molde kommune organisert i en etatsmodell Vedlikehold av bygningsmassen Driftsfinansiert vedlikehold Rehabiliteringer (investeringer) Utviklingsprosjekt (investeringer) Driftsfinansiert vedlikehold Driftsfinansiert vedlikehold har dårlige kår også i Molde kommune Rammet av flere budsjettnedskjæringer Svært lave vedlikeholdsrammer Mye brannslokking og ad hoc vedlikehold

5 To hovedtyper budsjettposter Investeringer Arealførende poster Husleie (inn/ut) Forsikring Energi Kommunale avgifter Renhold Kalkulatoriske posteringer Presser oppover Frie poster Administrasjon Vaktmester Vedlikehold Serviceavtaler Snørydding Vekting Andre utgifter m.m Under press Enkelte poster presser oppover Vedlikeholdsetterslep tas som rehabiliteringer og ombygginger Enkelte prosjekt starter i det små og vokser til store rehabiliteringsprosjekt Mangelfull programmeringsfase Enkelte poster er vanskelige å styre Rehabilitering skoler Rehabilitering av skoler har høy prioritet i Molde kommune Langmyra skole Småskolebygget og adm.bygget nytt/totalrehabilitert (2002/03). Nye midler i økonomiplan Sellanrå skole Adm.fløy/spesialromfløy nytt/totalrehabilitert (2006) Nye midler i økonomiplan Kviltorp skole 6/7 totalrehabiliteres i nye lokaler (2005/07) Bergmo u.skole Totalrehabiliteres (2006/07) Bekkevoll u.skole Nytt/totalrehabiliteres (2007/08) Kleive skole Ny (2006). To skoler nedlagt Skjevik skole Totalrehabiliteres (2008/09) Bolsøya skole Nybygg (2007) 2 av 3 øvrige skoler er relativt nye (midler i økonomiplan) 27 Nybygg og rehabilitering 135 mill kr Byggestart 2007 Eksempel Bekkevoll ungdomsskole Rives og bygges nytt Rehabiliteres Byggeår 1969 (37 år) Areal: m2 28 Rehabilitering sykehjem Omsorgssenter og sykehjem Bergmo sykehjem Nytt (1996) Røbekk sykehjem Totalrehabilitert (1997) Skåla helse og omsorgssenter Nytt (2003) Kleive sykehjem Totalrehabilitert (2004) Råkhaugen sykehjem Nytt (2004) Kirkebakken sykehjem Totalrehabilitert (2005) Glomstua sykehjem midlertidig nedl. Totalrehabiliteres (2008) Ikke bare etterslep! En godt vedlikeholdt bygning er ikke nødvendigvis funksjonell: Nye funksjonskrav Nye arealbehov Nye myndighetskrav Sykehjemmene har fått en meget høy standard

6 Oppsummering (1) Molde kommune har et høyt vedlikeholdsnivå Ikke gjennom driften Men gjennom investeringer (som rehabiliteringer) Bygningsmassen er i ferd med å få en god standard Vedlikeholdsmessig Funksjonelt Det store paradoks Vedlikehold skal finansieres over drift Vedlikehold som investeringer er ikke lov Etterslepet tas likevel som investeringer Til mye høyere kostnad? HVORFOR? Men hva nå? Oppsummering (2) Skal eiendommene forfalle? Skal vi ta vare på verdiene? 33 6

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Organisering, roller og ansvar for helsebygg

Organisering, roller og ansvar for helsebygg Organisering, roller og ansvar for helsebygg Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning, 6.januar Kursdagene 2011 Anne Kathrine Larssen (akl@multiconsult.no) Innhold Utfordringer og muligheter Hvordan står

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Veiledning ved innføring av internhusleie Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Håndbok versjon 1.0 Mars 2005 Veiledning knyttet til innføring av internhusleie innenfor Helse Øst Innholdsfortegnelse

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport nr. 15/2006 2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer

FRISK i Steigen. - Et HMS-prosjekt. 1. Mål og rammer. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Prosjektmål. 1.3 Rammer FRISK i Steigen - Et HMS-prosjekt 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Ideen til prosjektet kom etter behov for å løse flere sentrale utfordringer i organisasjonen Steigen kommune. Det ble gjennomført en forstudie

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning Forord Rapporten «profesjonalisering og samordning ved avhending av offentlig eiendom» er mitt avsluttende arbeid i masterstudiet eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU i Trondheim. Studiet har vært

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer