Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune"

Transkript

1 Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

2 Overordnet strategi NOU Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Vedlikehold i kommunesektoren Fra forfall til forbilde For å møte utfordringene som er pekt på ovenfor blir det viktig å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi hvor vedlikehold inngår som et vesentlig element. Denne strategien må forankres i kommunenes/fylkeskommunenes overordnete styringsdokumenter.

3 Overordnet strategi OFK i alle fall litt av den Overordnet mål for eiendomsmassen Oppland fylkeskommune skal utøve en profesjonell eiendomsforvaltning som sikrer at bygningsmassen teknisk, funksjonelt og kvalitativt opprettholdes og utvikles på et nivå som sikrer at bygningsmassen tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter, at alle brukere opplever inneklimaet som tilfredsstillende, at bygningsmassen utvikles i takt med endrede funksjonelle behov, og at det utøves et verdibevarende vedlikehold. Bygningene skal i snitt holde en tilstand tilsvarende karakter 1 jf. definisjonen i NS 3424 Tilstandsanalyser. Det aksepteres ikke tilstandsgrad på bygningsdeler eller funksjoner tilsvarende karakter 3 jf. NS Bygningenes oppvarming skal baseres på fornybare energibærere. Bygningene skal utvikles og driftes slik at de bruker lite energi. Bygningene skal være universelt utformet

4 Overordnet strategi OFK Mål for vedlikehold. Det skal utøves et verdibevarende vedlikehold som sikrer opprettholdelse av bygningenes og eiendommenes tekniske og funksjonelle standard.

5 Overordnet strategi OFK Gjennomføringsplan. Vedlikehold skal primært utføres som planlagt, forebyggende vedlikehold basert på materialteknisk og levetidsmessig kunnskap. Det skal benyttes tilstandsanalyse basert på metodikk i NS 3424 som metode for planlegging av vedlikeholdstiltak. For løpende vedlikeholdsplanlegging benyttes tilstandsanalyse som kartleggingsmetode for behovsutredning. Det skal foretas en tilstandsanalyse av hele bygningsmassen gjennomsnittlig hvert 5. år, der tilstand bygningsteknisk, inneklimatisk, miljømessig og funksjonelt kartlegges. Med grunnlag i kartleggingen fremmes langtidsplaner for større vedlikehold, utvikling og funksjonell tilpasning av bygningsmassen. Tilstandsanalysen skal gjennomføres i hovedsak på nivå 1, der det basert på symptomliste, gis tilstandsgrad og konsekvensgrad. Tilstandene skal vurderes i forhold til konsekvens for helse, miljø og sikkerhet, inneklima, økonomi og estetikk.

6 Kartlegging Gjennomføring Tilstandsanalyse basert på NS 3424 Gjennomføres systematisk hvert 5. år Kombinert ekstern bistand/egen kartlegging Handlingsplan basert på kartleggingsresultat Større vedlikehold Oppgradering/rehabilitering

7 Kompetanse Utfordringer Eier stiller økte krav til effektivitet, økonomi etc Bruker stiller økte krav til kvalitet, regularitet etc Myndighetene øker detaljregulering og sanksjonsregisteret Bygningsteknisk kompleksitet øker raskt Mindre feil kan gi betydelige negative økonomiske og inneklimatiske effekter Dette resulterer bl.a, i behov for økt kompetanse på alle nivåer innen eiendomsforvaltning

8 Kompetanseutvikling Årlig fagsamling med alt driftspersonell Internkursing i EIOFF-regi innen bygg- og eiendomsrelaterte fagtema for sentraladm. personell Deltakelse på fagkurs ca ett pr. ansatt pr. år Deltakelse i faglige nettverk, nasjonale og internasjonale

9 Organisering NOU Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen, som legger til rette for god faglig kompetanse på alle nivåer i eiendomsforvaltningen, et godt samarbeid og en god gjensidig rolleforståelse med klare ansvarsforhold i trekantforholdet mellom eier, forvalter og bruker Vedlikehold i kommunesektoren Fra forfall til forbilde Egne politiske eiendomsutvalg Tettere knytning mellom eiendom og kommunens administrativ ledelse

10 De tre nivåer Strategisk nivå Asset management (AM) Konsepter Finansiering Eierskap Eiendomsutvikling Styre/daglig ledelse Politikere/rådmann Taktisk nivå Facilities management (FM) Arealutnyttelse Benchmarking Planarbeide Styring og kontroll Eiendomssjef Forvalter Operativt nivå Facilities services (FS) etc Drift og vedlikehold Renhold Vakthold Uteanlegg Kantine Resepsjon Kilde: Multiconsult AS/H. Kleiven Post etc Produksjon Brukerkontakt Leverandør Driftspersonell

11 Organisering OFK Delvis sentralisert modell Kommune Fellesstaber Adm. funksjoner Bygg og eiendom Undervisning Helse og sosial Kultur/fritid Teknisk Fylkeskommunen har sentral fagenhet Eiendom som ivaretar den taktiske rollen innen eiendomsforvaltning, samt faglig oppdatering av driftspersonellet. Administrativ styringsgruppe styrer alle rehabiliterings- og byggeprosjekter

12 Samarbeid Interkommunalt samarbeid - effekter Styrket samlet kompetanse sterkere fagmiljø Økte samlede ressurser Storkjøpseffekt ved anskaffelse Konkurranseunderlag Oppdragsvolum Stordriftsfordel ved gjennomføring av tiltak; kartlegging, sertifisering, vedlikehold, oppgradering etc

13 Samarbeid EIOFF Samarbeid mellom Gausdal kommune, Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune innen eiendomsforvaltning basert på kommunelovens 27.. Vedtatt igangsatt fra Eget styre, ingen intern økonomi

14 EIOFF - vedtekter EIOFF har som formål å gjennomføre og utvikle samarbeid innen eiendomsforvaltning med hovedvekt på de administrative områdene som prosjekter, prosjektledelse, systemer, hjemmelsforvaltning, planlegging og utvikling Styret består av 3 medlemmer med varamedlemmer der hver deltakerkommune er representert. Rådmannen i hver kommune utpeker sine representanter. Styret skal sørge for at det utarbeides en plan for neste års drift, inkludert eventuelt budsjett hvis samarbeidet betinger dette. Styret har myndighet til å pådra deltakerne økonomiske forpliktelser innenfor samarbeidets formål.

15 EIOFF Felles kompetansehevingstiltak Felles faglige utredningsprosjekter Felles konkurranse innen kartlegging av UU Felles søknad om ENOVA-støtte for SD-anlegg Felles overordnet SD-anlegg med superbrukertjeneste Felles konkurranse om energisertifisering Felles konkurranse rammeavtaler med rådgivere og håndtverktjenester Felles FDV-system Felles kvalitetssikringssystem Internsalg av prosjektutredning, prosjektledelse, rådgivning, renholdsledelse, superbrukertjenester innen styringssystemer etc

16 Hva gjør vi i påvente av oppgradering? Skaffer oss kartleggingskunnskap og kartlegger Identifiserer verstingene Informerer brukerne, innfører praktiske, daglige gjøremål som lufting i pauser, fokus på rydding etc Har et tett samarbeid med pedagogisk personell Gjennomfører et fornuftig, godt renhold Gjennomfører praktiske lavkosttiltak som Optimal drift av tekn. Anlegg, lufting Enkle utbedringstiltak Vedlikehold som gir inneklimaeffekt

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer