TFK Eiendom evaluering av virksomheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TFK Eiendom evaluering av virksomheten"

Transkript

1 TFK Eiendom evaluering av virksomheten - Telemark fylkeskommune - Statusrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Innledning Praktisk gjennomføring Avgrensning Vurdering og anbefaling Kriterier for god eiendomsforvaltning Kriterium 1: Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen Kriterium 2: Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen Kriterium 3: TFK Eiendom ivaretar lovpålagte krav overfor eier og bruker TFK Eiendom i lys av kriterier for god eiendomsforvaltning TFK Eiendom og mål for eiendomsforvaltningen TFK Eiendom og tilfredsstillelse av brukerbehov TFK Eiendom og arealutnyttelse TFK Eiendom og verdibevarende vedlikehold TFK Eiendom og kostnadseffektiv eiendomsforvaltning TFK Eiendom og målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter TFK Eiendom og økonomiske rammebetingelser TFK Eiendom og organisering TFK Eiendom og planlegging og styring av eiendomsforvaltningen TFK Eiendom og lovpålagte krav Kildereferanser Vedlegg...11 Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 1 Sammendrag Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune vedtok i plan for forvaltningsrevisjon å evaluere virksomheten i TFK Eiendom. Man ønsket fokus på om foretaket fungerer som forutsatt og forventet, og fordeling av ansvar og oppgaver mellom fylkeskommunen som eier og foretaket. Revisjonen har innhentet relevante revisjonskriterier innen eiendomsforvaltning og aktuell informasjon om TFK Eiendom. I denne prosessen ble det klart at det nå er på gang flere prosesser i og omkring foretaket, som gjør nåværende tidspunkt mindre egnet for en forvaltningsrevisjon. Vi har derfor funnet det hensiktsmessig å legge frem en statusrapport og ikke en fullstendig forvaltningsrevisjonsrapport. Statusrapporten beskriver aktuelle revisjonskriterier og TFK Eiendom i lys av kriterier for god eiendomsforvaltning. Rapporten er sendt til fylkesrådmannen og daglig leder/styret for TFK Eiendom til uttalelse. Vår konklusjon er at vi anbefaler kontrollutvalget å vurdere om det vil være hensiktsmessig å skyve en forvaltningsrevisjon frem i tid. Skien, 9. november 2009 Telemark kommunerevisjon IKS Telemark kommunerevisjon IKS 1

4 2 Innledning Eiendomsforvaltningen i Telemark fylkeskommune ble fra organisert som fylkeskommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11. Foretaket er en juridisk del av Telemark fylkeskommune, men er fristilt med eget styre som er direkte underlagt fylkestinget. Foretaket har nå vært i drift i snart ni år. Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune vedtok i plan for forvaltningsrevisjon å evaluere virksomheten i foretaket. Man ønsket fokus på om TFK Eiendom fungerer som forutsatt og forventet, og fordeling av ansvar og oppgaver mellom fylkeskommunen som eier og foretaket. Følgende problemstillinger ble utledet: 1. Er foretakets virksomhet i samsvar med politiske vedtak og forutsetninger? 2. Er ansvar og oppgaver fordelt mellom foretaket og fylkeskommunen på en praktisk og effektiv måte? Jamfør vedtekter for Telemark Fylkeskommunes eiendomsselskap, vedtatt i fylkestinget 38/09, skal foretaket stå for kvalifisert forvaltning, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen og faste installasjoner. Revisjonen hentet på dette grunnlaget inn relevante revisjonskriterier innen eiendomsforvaltning, og startet innsamling av aktuell informasjon om foretaket. I denne prosessen ble det klart at det nå er på gang flere prosesser i og omkring foretaket, som gjør nåværende tidspunkt mindre egnet for en forvaltningsrevisjon. 2.1 Praktisk gjennomføring Revisjonen har innhentet informasjon om foretaket gjennom aktuelle dokumenter, jamfør kildereferanser i punkt 5. Vi har gjennomført oppstartsmøte med daglig leder og styreleder for TFK Eiendom. I tillegg har vi utført individuelle intervjuer med daglig leder i TFK Eiendom, fylkesrådmannen, fagsjef økonomi og leder for videregående opplæring. En høringsrapport er sendt til TFK Eiendom ved daglig leder og styret og fylkesrådmannen til uttalelse og kvalitetssikring.. Svarene på høringen er lagt ved rapporten som vedlegg. Fylkesrådmannen skriver at han er enig i framstillingen i rapporten, jf. vedlegg nr 1. Styret i TFK Eiendom og daglig leder konkluderer med at de finner at revisjonens rapport gir et riktig bilde og tar konklusjonen om å skyve en forvaltningsrevisjon frem i tid til orientering, jf. vedlegg nr. 2. De har dessuten følgende kommentar: Det arbeides langsiktig med å innføre målstyringsmodeller, utvikle et helhetlig planverk og innføre forvaltningssystemer i TFK Eiendom og den øvrige eiendomsforvaltningen i fylkeskommunen. Daglig leder støtter derfor revisjonens konklusjon om å skyve en forvaltningsrevisjon frem i tid. Det er i rapporten vist til at enkelte intervjuobjekter stiller spørsmål ved foretakets evne til å foreta økonomiske kalkyler, særlig ved langtidsplanlegging og utviklingsprosjekter. TFK Eiendom vil i samarbeid med fylkesrådmannens økonomiavdeling se på mulighetene for å bedre prosessene knyttet til langtidsplanlegging og utvikling av investeringsprosjekter. Samt øke egen kompetanse på økonomiske kalkyler og prosjektutvikling. Telemark kommunerevisjon IKS 2

5 2.2 Avgrensning Det gis en oversikt over hovedlinjene og de viktigste faktorene som spiller inn under hvert kriterium fra NOU 2004:22. Fokus er først og fremst rettet inn mot TFK Eiendoms primærbrukere (de videregående skolene) og dernest Telemark fylkeskommunes administrasjonslokaler. Videre konsentrerer vi oss mest om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av allerede eksisterende bygg. Prosjektorganiseringen rundt store utviklingsprosjekter holdes for det meste utenom i denne rapporten. 3 Vurdering og anbefaling Det har frem til nå ikke foreligget politiske vedtak på konkrete og målbare mål som er brukt som styringsgrunnlag for TFK Eiendoms virksomhet. Revisjonen ser at mye målsettingsarbeid i og omkring foretaket har kommet og skal komme på plass i løpet av 2009 og fremover. Det foregår en innføring av målstyringsmodeller både hos forvalter og eier. Etter en gjennomgang av eiendomsforvaltningen i 2008 ble det i oktober 2009 vedtatt nye vedtekter og forretningside for TFK Eiendom. Disse skal iverksettes Endringene innebærer organisatoriske forandringer og påvirker forholdet mellom eier, forvalter og leier. Revisjonen finner på det grunnlag å anbefale kontrollutvalget å skyve en eventuell forvaltningsrevisjon av TFK Eiendom frem i tid. 4 Kriterier for god eiendomsforvaltning I NOU 2004: 22, Velholdte bygninger gir mer til alle, om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren 1, legges det frem kriterier som bør tilfredsstilles for at den kommunale eiendomsforvaltningen kan karakteriseres som god. God eiendomsforvaltning kan defineres som det å gi gode og effektive bygninger til lavest mulig kostnad. Det handler om å skape best mulig rammevilkår for brukernes virksomhet over tid (NOU 2004:22: 13). Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE har med støtte fra Statens bygningstekniske etat, Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning utgitt en veileder for bedre eierskap Årshjulet for godt eierskap. En sentral kilde til denne veilederen er kriteriene for god eiendomsforvaltning i NOU 2004: 22. Årshjulet for godt eierskap tar til orde for å etablere en mal for godt samspill mellom eier og forvalter (Jødahl, Horjen og Strand 2007). 4.1 Kriterium 1: Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen. Politisk bestemte mål, strategier og planer for eiendommene og den forvaltningen som skal ivareta disse, bør utformes skriftlig og vedtas formelt. Ved evaluering av eiendomsforvaltningen i en bestemt (fylkes-) kommune er det disse målene som blir kriterier 1 NOU 2004: 22, Velholdte bygninger gir mer til alle, om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren, er en utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november Rapporten ble avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 5. november Der legges frem kriterier som bør tilfredsstilles for at den kommunale eiendomsforvaltningen kan karakteriseres som god. Telemark kommunerevisjon IKS 3

6 for god eiendomsforvaltning i denne (fylkes-) kommunen. For at eiendomsforvaltningen skal kunne foregå på en rasjonell, målrettet og effektiv måte i forhold til de overordnede målene, må det også stilles krav til eiendomsforvaltningens planleggings og styringssystem på det taktiske nivået. Forum for Offentlige bygg og Eiendommer FOBE uttaler at det er av overordnet betydning at (fylkes-) kommunens politiske ledelse behandler og vedtar målbare konkrete mål for sin bygg og eiendomsforvaltning på både kort og lang sikt (Jødahl, Horjen og Strand 2007: 5). Delkriterier Som sagt ovenfor er det fylkeskommunens egne politisk bestemte mål, strategier og planer for eiendommene som må danne grunnlaget for en evaluering av eiendomsforvaltningen. I fylkestingssak 46/2000 ble det vedtatt mål for året Etter den tid er det først i langtidsprioriteringar (sak 19/09) revisjonen igjen finner mer konkrete føringer for foretaket. Disse skal iverksettes fra I lys av dette finner vi det relevant å nevne noen områder som NOU 2004: 22 anbefaler at presiseres og avveies i arbeidet med mål og strategier for eiendomsforvaltningen: Delkriterium 1.1: Tilfredsstiller prioriterte brukerbehov Tilfredsstillelse av brukerbehovene er den grunnleggende forutsetningen for eierskap og forvaltning av de fleste kommunale bygninger. Men behovstilfredsstillelsen kan imidlertid ikke være uten prioritering i forhold til andre behov. Måling av brukernes oppfatning av bygningen, lokalenes egnethet, inneklima, vedlikehold og forvaltningstjenester inngår ofte i en profesjonell eiendomsforvalters evaluering. Delkriterium 1.2: Effektiv arealutnyttelse blir ivaretatt. Antall kvadratmeter som til enhver tid brukes til et bestemt formål, bør være så lavt som mulig, forutsatt at det ikke går ut over effektiviteten i forhold til å realisere bruksformålets mål på en kostnadseffektiv måte. Lokaler det ikke lenger er behov for, bør omdisponeres til annen bruk, selges eller rives. Delkriterium 1.3: Godt, verdibevarende vedlikehold Dette er et uttrykk for godt vedlikehold, hvor arten og omfanget av vedlikeholdet vurderes i et langsiktig økonomisk perspektiv og i forhold til de politiske målene for eiendomsforvaltningen. Delkriterium 1.4: Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning. Kostnadene til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (oppgradering) optimaliseres i et livsløpsperspektiv, slik at man når de fastsatte målene for eiendomsforvaltningen med lavest mulig samlet årskostnad. Et planmessig vedlikehold inneholder prioriteringer mellom kortsiktige driftstiltak og langsiktige forebyggende tiltak. Reduksjoner i langsiktige vedlikeholdstiltak gir ikke en umiddelbar effekt for (fylkes-) kommunens bygningsmasse og økonomi, men fører til økt behov for nyinvesteringer etter noen år. Eiendomsforvaltningsutvalgets nasjonale undersøkelse indikerer at forebyggende og planmessig vedlikehold taper i kampen om årlige bevilgninger, noe som medfører for lavt vedlikehold i forhold til en økonomisk rasjonell forvaltning (NOU 2004: 22: 120). Telemark kommunerevisjon IKS 4

7 Delkriterium 1.5: Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter. De politiske målene for eiendomsforvaltningen og delkriteriene ovenfor vil sjelden kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte over bygningens levetid uten at det skjer en tilpasning av eiendommen til nye krav og endrede forutsetninger, for eksempel endringer i offentlige krav. Delkriterium 1.6: Riktige økonomiske rammebetingelser som er tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter. Eiendomsforvaltningen må ha tilstrekkelig handlefrihet til å prioritere forsvarlig ut fra faglige og økonomiske vurderinger og bør kunne sette av tilstrekkelig med penger til større vedlikeholdsoppgaver som har lange tidsintervaller. Delkriterium 1.7: En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen med god faglig kompetanse på alle nivåer i eiendomsforvaltningen, et godt samarbeid og en god gjensidig rolleforståelse med klare ansvarsforhold i trekantforholdet mellom eier, forvalter og bruker. 4.2 Kriterium 2: Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Eiendomsforvaltningen bør planlegge sine aktiviteter og sin ressursbruk ut fra vedtatte mål og rapportere tilstand, prosesser og resultater i forhold til målene. Omfanget av evaluerings-, planleggings- og styringssystemer må tilpasses de praktiske behovene, blant annet størrelsen på eiendomsmassen, slik at også denne delen av eiendomsforvaltningen blir kostnadseffektiv. 4.3 Kriterium 3: TFK Eiendom ivaretar lovpålagte krav overfor eier og bruker. Kommunal eiendomsforvalting skal ivareta de krav som lovgivningen stiller til forvaltningsprosessene, til bygningen og til lokalene i forhold til den aktuelle bruken. Det kreves både juridisk og teknisk kompetanse i eiendomsforvaltningen for å kunne ivareta kravene på en forsvarlig måte. Det kreves en kontinuerlig oppdatering for å være tilstrekkelig orientert om et omfattende lov og regelverk som er under løpende utvikling (NOU 2004:22 s. 107). 5 TFK Eiendom i lys av kriterier for god eiendomsforvaltning 5.1 TFK Eiendom og mål for eiendomsforvaltningen Det foreligger vedtekter med formål for TFK Eiendom fra foretakets etablering (jamfør sak 46/00). Etter en organisasjonsgjennomgang av eiendomsforvaltningen høsten 2008 foreligger nye vedtekter for TFK Eiendom (fylkestinget sak 38/09). Fylkestinget sak 46/00 inneholder også mål for Revisjonen kan ikke se at det siden den gang er vedtatt årlige mål for foretakets drift. Det har foreligget få konkrete føringer til foretaket fra eier. Det er nå gjennom Langtidsprioriteringar (sak 19/09) utviklet mer konkrete føringer for eiendomsforvaltningen. Telemark fylkeskommune er i gang med en prosess for innføring av balansert målstyring. Arbeidet med å betre kvaliteten på styringssystema held fram. Målet er å utvikle styringssystem som gjev den politiske leiinga dokumenter og prosesser som inneheld god oversikt og sikrar samanheng mellom ambisjonar/mål og ressursfordeling. Samstundes skal instrumenta for kontroll, rapportering og styring forbetrast. Dette er gjeldande for alle nivå i organisasjonen. Innafor alle områder skal det arbeidast med å sikre samanheng mellom Telemark kommunerevisjon IKS 5

8 ambisjonar/mål og budsjett og at ressursane settast inn på ein måte som sikrar best mogleg måloppnåing (fylkestinget sak 19/09 langtidsprioriteringar, planlegging og styring). TFK Eiendoms styre har i 2009 vedtatt kortsiktige (0 1 år) og langsiktige (1 3 år) mål. Foretaket skal for første gang rapportere resultat på mål til fylkestinget i 2010 for Med andre ord foregår det nå en organisasjonsutvikling hos eier og forvalter som gir gode forutsetninger for å få til god eiendomsforvaltning. Målstyring som konsept oppsto bl.a. som en reaksjon på at avdelingsledere i større organisasjoner ofte spesialiseres og fokuserer på egne arbeidsoppgaver i sin avdeling mens de overordnedes felles mål tapes av syne. På den andre siden brukes bl.a. modellen også for å unngå for mye kontroll og detaljstyring fra toppledelsen. Målstyring kan i kortversjon beskrives slik: organisasjoner må utvikle så presise hovedmål og delmål som mulig, det må utvikles en strategi for hvordan målene skal nås, og man må dernest sørge for å klargjøre og evaluere oppnådde resultater (Røvik, 1997:54). 5.2 TFK Eiendom og tilfredsstillelse av brukerbehov I følge fylkeskommunens langtidsprioriteringar skal det bl.a. fokuseres på å innarbeide rutiner i eiendomsforvaltningen knyttet til langtidsplanlegging av investeringsbehov. Det å utvikle samhandlingsrutiner mellom leietakerne og TFK Eiendom innenfor planlegging, prioritering og gjennomføring av vedlikehold og utviklingstiltak skal prioriteres. TFK Eiendom er i gang med samarbeid med skolene om en vedlikeholds - og investeringsplan. Det føres dialog om prioriteringsrekkefølge på vedlikehold og utvikling av eiendommene på tvers av virksomhetene. Etter ny organisasjon (iverksettes ) skal det gjennomføres vedlikeholdsdialoger med den enkelte leietager to ganger pr år (1. og 4. kvartal i forbindelse med budsjett og regnskap). Møtene vil foregå både med rektor (eller den han/ho utpeker) og driftspersonell (vaktmester/driftsleder) på skolen. Dette er i tråd med det som anbefales av FOBE i Årshjul for godt eierskap. Daglig leder for TFK Eiendom møter av og til på Rektorenes lederforum og har gjort det tre ganger det siste halvannet år. Daglig leder er fast innkalt til Kontaktutvalget (utvalg for representanter fra arbeidstagerorganisasjonene). Foretaket gjennomfører også årlige samlinger med alt merkantilt personell. TFK Eiendom har ikke et system for gjennomføring av brukerundersøkelser. 5.3 TFK Eiendom og arealutnyttelse I fylkeskommunens langtidsprioriteringar pekes det på at enkelte skoler har et høyt arealsnitt pr. elev. Det sies at man i planperioden må utarbeide tiltak for å optimalisere arealbruken. Under befaring av skolene er det også registrert mange skolebygg som ikke er konstruert for det formålet de har i dag. Dette er uheldig og kostnadsdrivende. Å redusere ineffektivt bruk av areal skal prioriteres (fylkestinget sak 19/09 s. 28 i vedlegg). FOBE peker på at nøkkeltall på dette området er et viktig beslutningsgrunnlag for politiske vedtak. Telemark kommunerevisjon IKS 6

9 TFK Eiendom har som langsiktig mål at man innen 1 3 år skal ha synliggjort potensialet i eiendomsmassen. I det ligger å synliggjøre hvor effektiv det er mulig å være, og hva som kan gjøres med det arealet som fristilles. Foretakets strategi for videre arbeid (3 5 år) er at potensialet i eiendomsmassen utnyttes og ligger på et godt nivå. Videre at utviklingen av bygningsmassen skjer i takt med utvikling av primærvirksomheten. Både fylkeskommunen og TFK Eiendom har jevnlig diskusjoner om optimal arealbruk. Det ligger utfordringer i at arealet som står ubrukt på en skole er vanskelig å leie ut til andre. Skal klasser eller linjer flyttes koster dette penger i busstransport. Det er også mange politiske meninger om hvor de ulike klassene / linjene bør ligge osv. Daglig leder for TFK Eiendom og leder for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune gjennomfører nå månedlige møter der bl.a. fysisk struktur og pedagogisk innhold i skolen er tema. 5.4 TFK Eiendom og verdibevarende vedlikehold I følge fylkeskommunens langtidsprioriteringar (sak 19/09) er status at det frem til nå er liten/ingen historikk på hva som tidligere er utført av innvendig vedlikehold og tegningsgrunnlag og FDV dokumentasjon er mangelfull. I samme sak ble det vedtatt en presisering innen eiendomsforvaltningen i fylkeskommunen det skal leggast fram ein plan for den totale eiegedomsforvaltninga i fylkeskommunen, der både investering-, vedlikehaldsbehov og moglege avhendingar vert utgreidd. I denne skal også investeringsrekkefylgjen for bygg drøftast. Dette er i tråd med FOBE i Årshjul for godt eierskap som mener at en begrunnet og kostnadsregnet vedlikeholdsplan kanskje vil være det viktigste dokumentet en FDV avdeling (f.eks TFK Eiendom) kan gi ledelsen, ved siden av å synliggjøre kostnadene ved forvaltning, drift og vedlikehold totalt. I 2008 besøkte Arbeidstilsynet tre skoler i fylket. Innvendige vedlikeholdsplaner manglet. Våren 2009 fikk skolene pålegg om å opprette vedlikeholdsplaner med frist innen utløpet av TFK Eiendom er i rute med arbeidet. Foretaket har nylig gått til innkjøp av Facilit som er en webbasert forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) løsning for bedre vedlikeholdsplanlegging og oppfølging av internkontrollrutiner, samt dokumentasjon og presentasjon av bygningsmassen i egen eiendomsbok. Systemet skal også brukes til branndokumentasjon for hele bygningsmassen ( 5.5 TFK Eiendom og kostnadseffektiv eiendomsforvaltning Kostnadene til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (oppgradering) anbefales å optimaliseres i et livsløpsperspektiv, slik at man når de fastsatte målene for eiendomsforvaltningen med lavest mulig samlet årskostnad. Telemark kommunerevisjon IKS 7

10 Ved store nyinvesteringer bruker TFK Eiendom NS 3454 som fastlegger hovedposter for forholdet mellom årlige kostnader 2, livssykluskostnader 3, levetidskostnader 4 og årskostnader 5 innen FDV. Konseptet er å danne et helhetlig bilde av et produkts livssyklus. Det gir et godt grunnlag for utvikling av egne nøkkeltall og oversikt over faktisk kostnad på arealet. Det gir også grunnlag for å sammenligne egne eiendommer med hverandre. TFK Eiendom bruker ikke livsløpsperspektiv (slik det anbefales i NOU 2004: 22) i sin økonomiplanlegging. Foretaket forholder seg til fylkeskommunens økonomiplan og budsjettår. Fylkesadministrasjonen etterspør økonomiske langtidsplaner fra foretaket fordi det er viktig for fylkeskommunens fremtidige økonomiplanlegging. 5.6 TFK Eiendom og målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter Løpende endringer av krav og forutsetninger for foretaket fanges opp og koordineres under dialog med fylkesrådmann. En dialog både fylkesrådmann og daglig leder i TFK Eiendom finner å fungere godt. Daglig leder i TFK Eiendom deltar for å informere i rådmannens lederteam innen FDVU annenhver måned. Det gjennomføres faste møter mellom leder for videregående opplæring og daglig leder i TFK Eiendom for å koordinere fysisk struktur og pedagogisk innhold i skolen. Leder for videregående opplæring og daglig leder i TFK Eiendom mener at dialogen fungerer godt. Når det gjelder lovkrav og eventuelle endringer av disse, er daglig leder ofte i kontakt med fylkesadvokaten. TFK Eiendom møter av og til på Rektorenes lederforum og deltar på møtene i Kontaktutvalget. Det skal fra 2010 gjennomføres to årlige besøk ute på virksomhetene og årlige møter med alt merkantilt personell samlet. Foretaket får tilsendt oppdatert informasjon fra relevante kilder som for eksempel Kommunenes Sentralforbund, departementer og FOBE. Styreleder i TFK Eiendom peker på at en av fordelene med TFK Eiendom, er at daglig leder setter problemstillinger innen eiendomsforvaltning på dagsorden. Hvordan foretaket handterer større endringer i krav og forutsetninger internt og i sine omgivelser, vil potensielt sett kunne gjenspeiles i foretakets målstyringsarbeid. 5.7 TFK Eiendom og økonomiske rammebetingelser Kommunene og fylkeskommunene eier om lag 9 prosent av landets samlede bygningsmasse, eller om lag 30 millioner kvadratmeter til en formuesverdi på anslagsvis 300 milliarder kroner. Eksempler på stort vedlikeholdsetterslep i det offentlige er mange. Mangel på planmessig vedlikehold påvirker arbeidsmiljøet for brukerne av bygget i negativ retning og resulterer ofte i behov for kostnadskrevende utbedringer (NOU 2004:22). I følge fylkestingets langtidsprioriteringar er status for etterslep på vedlikehold på eiendomsmassen til Telemark fylkeskommune på 310 mill kroner. Våre intervjuobjekter 2 Beregnede eller registrerte kostnader for de enkelte år. Stilles opp iht kontoplan i NS Livssykluskostnader omfatter alle kostnader i løpet av en bygnings/bygningsdels levetid: Investering ved anskaffelse; FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) i driftsfasen; restkostnad/verdi ved riving/salg. 4 Summen av alle kostnader neddiskonert til nåverdi. 5 Annuitet (like årlige kostnader) av levetidskostnaden. Telemark kommunerevisjon IKS 8

11 mener TFK Eiendom er underfinansiert i forhold til sin vedlikeholdsoppgave. Samtidig peker noen på at et kostnadsoptimalt nivå på vedlikeholdet ikke er en gitt standard. Ved foretakets oppstart skulle det settes av penger i et fond. Slik kunne det gis bedre vilkår og tilstrekkelig handlefrihet til å prioritere vedlikeholdsoppgaver ut fra et faglig perspektiv. Fondet ble aldri etablert. I forhold til nasjonale rammer er det slik at man får større bevilgninger når man velger å bygge nytt, enn når man skal vedlikeholde allerede eksisterende bygg. Derfor velger mange å bygge nytt fremfor å pusse opp det som er gammelt. 6 Etter vedtak i fylkestinget (sak 19/09) skal det i perioden komme på plass en plan som viser den totale eiendomsforvaltningen i fylkeskommunen med utredet investeringsog vedlikeholdsbehov og med mulige salg. Det vil være første gang fylkestinget som eier får en slik fullstendig oversikt. 5.8 TFK Eiendom og organisering Når det gjelder eiendomsforvaltningen som egen enhet peker FOBE i Årshjul for godt eierskap på at erfaring fra andre kommuner og diverse kartlegginger synes å peke i samme retning og det er at selvstendige enheter med profesjonell forvaltning og drift, gir best resultater. Det viktige er en selvstendig enhet med myndighet til å styre virksomheten både for nybygg og vedlikehold av eksisterende bygninger og eiendommer (Jødahl, Horjen og Strand 2007). Nye vedtekter for TFK Eiendom er i tråd med det FOBE anbefaler når vedlikeholdsansvaret sentraliseres (Fylkestinget sak 38/09) og legges til en profesjonell aktør. Fram til 2010 har den enkelte skole hatt ansvar for innvendig vedlikehold. I rapport fra arbeidsgruppen som drøftet ny organisering (høsten 2008) ble det pekt på at man ute på virksomhetene hadde manglet kompetanse til å prioritere vedlikeholdsbehov, innkjøp av vedlikeholdstjenester og utførelse av løpende vedlikehold. TFK Eiendom fikk tilbakemelding fra driftspersonell hos leietakerne at man savnet en overordnet fagmyndighet på området. Det er med gammel organisering utarbeidet særdeles få, om noen, vedlikeholdsplaner innenfor virksomhetenes ansvarsområder. En samling av ansvaret vil tydeligere synliggjøre det totale behovet for vedlikehold, muliggjøre en bedre faglig prioritering og optimalisere vedlikeholdet (vedlegg til sak 38/09, forslag til utvikling av eiendomsforvaltningen i TFK). Kompetansen i foretaket har stadig blitt hevet. Når det er sagt, stiller intervjuobjekter spørsmål ved foretakets evne til å foreta økonomiske kalkyler særlig ved langtidsplanlegging og utviklingsprosjekter. Som det påpekes, er det å kunne utarbeide gyldige økonomiske kalkyler viktig for fremtidig budsjettplanlegging i fylkeskommunen og for å unngå store budsjettsprekker i utviklingsprosjekter. Når det gjelder samarbeid så vises det til gjennomgang over. FOBE i årshjul for godt eierskap peker spesielt på at god kommunikasjon mellom FDV leder og rådmann (evt. rådmannens utpekte delegerte) er en avgjørende faktor for god drift. Kommunikasjonen både 6 Opplyst av TFK Eiendom på oppstartsmøte for prosjektet. Telemark kommunerevisjon IKS 9

12 mellom rådmann og daglig leder i TFK Eiendom og leder for videregående opplæring og daglig leder i TFK Eiendom oppfattes å være god fra alle parter. Videre blir det understreket at god kommunikasjon opp mot politisk nivå med mulighet for direkte kommunikasjon mellom FDV leder (her daglig leder i TFK Eiendom) og politisk ledelse er viktig. I henhold til TFK Eiendoms vedtekter om styrets sammensetning, skal minst ett av styremedlemmene med personlig varamedlem være fast medlem i fylkestinget. I dag er to av styrerepresentantene i foretaket representanter i fylkestinget. Styreleder er representant i fylkestinget og fylkesutvalget, og sitter som leder for hovedutvalget for kompetanse. 5.9 TFK Eiendom og planlegging og styring av eiendomsforvaltningen Her legges krav til aktiviteter og ressursbruk ut fra vedtatte mål, og til å rapportere tilstand, prosesser og resultater i forhold til målene. Omfanget av evaluerings-, planleggings- og styringssystemer må tilpasses de praktiske behovene slik at også denne delen av eiendomsforvaltningen blir kostnadseffektiv. Som nevnt ovenfor er både Telemark fylkeskommune og TFK Eiendom i gang med å innføre målstyringskonsept i sine organisasjoner. Dette er system som har potensial til å ivareta dette kriteriet på en god måte. TFK Eiendom rapporterer til fylkestinget med tertialrapporter og årsberetninger med årsregnskap TFK Eiendom og lovpålagte krav De sju ansatte i foretaket spiller alle en viktig rolle innen forvaltning og oppdatering av lovpålagte krav. Daglig leder er jevnlig i kontakt med fylkesadvokaten. Fylkesrådmann spiller en aktiv rolle, både inn mot TFK Eiendom og ut mot skolene. Videre holder man seg oppdatert på lovverk, forskrifter, norske standarder med kurstilbud via e-post fra departementer, KS, FOBE osv. Telemark kommunerevisjon IKS 10

13 6 Kildereferanser Intervju / møte: Oppstartsmøte med daglig leder og styreleder i TFK Eiendom Individuelle intervjuer med fylkesrådmann, fagsjef økonomi, fylkesopplæringssjef i Telemark fylkeskommune, daglig leder for TFK Eiendom Litteratur og dokumenter: Fylkestinget sak 46/00, vedtekter og forretningside - TFK Eiendom Fylkestinget sak 19/09, langtidsprioriteringar Fylkestinget sak 38/09, Endring av vedtekter og forretningside TFK Eiendom Vedlegg til fylkestingets sak 38/09, rapport Utvikling av eiendomsforvaltningen i TFK Styret i TFK Eiendoms vedtatte mål, visjon og strategier TFK Eiendoms styreplan for 2009 TFK Eiendoms årsberetninger for 2006, 2007 og 2008 NOU 2004:22:13, Velholdte bygninger gir mer til alle, om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren. Årshjul for godt eierskap: Jødahl, Horjen og Strand (2007) LOV: nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner. FOR: nr Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Bedre eierskap i kommunene: Forum for Offentlige Bygg og eiendommer FOBE, 2007 Vedlikehold i kommunesektoren Fra forfall til forbilde, 2008 Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn, 2008/2009 Moderne organisasjoner; trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet: Røvik, Kjell Arne (1998) Fagbokforlaget. Multiconsult presentasjon: 7 Vedlegg Vedlegg nr. 1: Høringssvar fra fylkesrådmannen Vedlegg nr. 2: Høringssvar fra TFK Eiendom Telemark kommunerevisjon IKS 11

14 VEDLEGG Vedlegg nr. 1: Høringssvar fra fylkesrådmannen Telemark kommunerevisjon IKS 1

15 Vedlegg nr. 2: Høringssvar fra TFK Eiendom Statusrapport TFK Eiendom Telemark fylkeskommune VEDLEGG Telemark kommunerevisjon IKS 2

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Saksutredning Konklusjon: Det må iverksettes tiltak for å sikre at kommunen overholder lov- og forskriftskravene til HMS.

Saksutredning Konklusjon: Det må iverksettes tiltak for å sikre at kommunen overholder lov- og forskriftskravene til HMS. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 614 F03 Arkivsaksnr.: 11/602 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG Rådmannens forslag til vedtak: Målsetning: Sigdal kommunes bygningsmasse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU Prosjektet Per T. Eikeland professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat (BE) Kursdagene 3. - 4. januar 2007 disposisjon bakgrunn formål

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Ås kommune Desember 2013 Rapport 11/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris?

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT www.be.no KoBE side 1 disposisjon kommunal eiendomsforvaltning

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune

Eiendomsforvaltning i Selbu kommune i kommune BESTILLING I møte den 20.9.2015 bestilte Kontrollutvalget i kommune, sak 22/16, forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen i kommunen. Følgende vedtak ble fattet: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

Status og utfordringer i offentlig sektor. Arild Kormeseth, Kommunalavdelingen

Status og utfordringer i offentlig sektor. Arild Kormeseth, Kommunalavdelingen Status og utfordringer i offentlig sektor Arild Kormeseth, Kommunalavdelingen Realvekst i kommunenes samlede inntekter i prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 5,1 2 3,7 2,8 1 0 1,9 0,7 0,2 2001 2002 2003

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE NOU 2004: 22 VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Utvalgets mandat kartlegge og evaluere eiendomsforvaltningen i kommunesektoren vurdere betydningen av planmessig

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402 REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER - POLITISK NIVÅ Rådmannens forslag til vedtak: Rakkestad kommunestyre vedtar endringer

Detaljer

Eierskap for bedre vedlikehold

Eierskap for bedre vedlikehold FOBE Eierskap for bedre vedlikehold Arnold Askeland Styreleder FOBE Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Eiendomssjef i Molde kommune Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Ett av fem faglige fora

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi

01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi Saksframlegg Saksnr Møtedato 01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi 01.02.2016 A573 Eiendomsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Fylkesutvalget vedtok i sak U-5/05 «NOU 2004:22 Velholdte

Detaljer

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300411-41 Arkivkode:---/C56 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Reidun Laura Andreassen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2016 :: 707 020

Eiendomsforvaltning. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2016 :: 707 020 Eiendomsforvaltning Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2016 :: 707 020 Forord (TKR) er et av landets største interkommunale revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og

Detaljer

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE 1.Innledning Bømlo kommunens bygningsmasse utgjør store verdier, og kommunen er gjennom kommuneloven pålagt å utnytte disse verdiene

Detaljer

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JEL1-13/6629-3 39209/13 28.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / Stavanger

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Vestfold kommunerevisjon 2005 Side 1 av 12

Vestfold kommunerevisjon 2005 Side 1 av 12 0. SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 2 1.2 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET.... 2 1.3 METODE... 2 1.4 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 3 1.5 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...

Detaljer

www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2012 Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold MÅSØY KOMMUNE FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2010 2012, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Meråker kommune

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Meråker kommune Vedlikehold av kommunal bygningsmasse Meråker kommune Forvaltningsrevisjon nr 1711-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann (Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS) Vedlagt: - Svar fra kommunen v/ kommunalleder

Detaljer

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon Egil Johansen, Rådmann i Porsgrunn kommune Kirsti Torbjørnson, Fagansvarlig forvaltningsrevisor i Telemark kommunerevisjon IKS Nøkkeltall: 34 379 innbyggere Positiv

Detaljer

Målsetting med undersøkelsen

Målsetting med undersøkelsen Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Forum for offentlige bygg og Eiendommer (FOBE) På vegne av Statens bygningstekniske etat (KoBE) Rapport: HUSLEIEORDNINGER. 1 Målsetting med undersøkelsen Kartlegge

Detaljer

Telemark fylkeskommune -

Telemark fylkeskommune - Telemark fylkeskommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Møtedato: 09.05.2012 Møtestad: Møteleiar: Møterom Møsvatn, Fylkeshuset Skien Erling Dahl Fråfall: Anne

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse

Invitasjon til dialogkonferanse Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 22.11.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20.05 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/45 11/49 Frammøteliste: Medlemmer

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak: Styret tar Riksrevisjonens

Detaljer

God kommunikasjon. Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat

God kommunikasjon. Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat God kommunikasjon nøkkelen til godt eierskap Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 25-11-2009 KoBE Eierkonferanse 2009 1 Temaet for konferansen er kommunikasjon -hvorfor?

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Saksfremlegg Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1 1 November 2011 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Fylkeskommunal eiendomsforvaltning - Roller, ansvar, myndighet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 sak NR 010-2008 VIDERE ARBEID MED EIENDOMSOMSRÅDET I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. En bedre styring av eiendomsområdet

Detaljer

Organisering av driften

Organisering av driften Organisering av driften bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Innhold God eiendomsforvaltning Forvalterens rolle fokus på teknisk forvaltning Utfordringene Hvordan skal vi organisere oss for å møte

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen) Våler kommune Kommunal og regionaldepartementet Dato: 15.09.2011 Vår ref: 11/1239-2 Deres ref: Saksbeh. tlf: Per Olav Lund Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning

Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning En utfordring for forvalterne Per T. Eikeland Prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat www.be.no side 1 side 2 Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

TFK Eiendom evaluering av virksomheten

TFK Eiendom evaluering av virksomheten TFK Eiendom evaluering av virksomheten - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 200 024 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn og rammer... 6 1.2 Problemstillinger

Detaljer

Årsplan 2016. Kontrollutvalget i Asker kommune

Årsplan 2016. Kontrollutvalget i Asker kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Styringsgruppemøte Orientering alternative organisasjonsformer

Styringsgruppemøte Orientering alternative organisasjonsformer multiconsult.no Styringsgruppemøte Orientering alternative organisasjonsformer 24. oktober 2016 Overordnet bilde multiconsult.no En rekke oppgaver utføres ikke i dag Området er underfinansiert med stort

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Saksframlegg Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Forslag til innstilling: Formannskapet tar saksframlegget til orientering. Saksfremlegg -

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Karlsøy kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Karlsøy kommune FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg Karlsøy kommune Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Karlsøy kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

Vedlikehold av bygningsmassen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vedlikehold av bygningsmassen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Vedlikehold av bygningsmassen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2017-2020 Planens innhold: I. Lovgrunnlag og bakgrunn for planen, side 1. II. Organisering av kontroll- og tilsynsarbeidet i Hol, side

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 14.03.2016 kl 10:00 12:50 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtende medlemmer: John Geir Stølan, leder Arild Monsen, nestleder Merja

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Lyngen kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Lyngen kommune FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg Lyngen kommune Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lyngen kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep - Bygningsvedlikehold i kommunesektoren status, årsaker og mulige løsninger Svein Hagen (SST), Faggruppen for eiendom, bygg og anlegg. Etterslep hva mener vi med

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg tas til orientering. Planen legges til grunn for budsjett og økonomiplan.

Saksframlegg. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg tas til orientering. Planen legges til grunn for budsjett og økonomiplan. Saksframlegg Arkivsak: 15/1804-1 Sakstittel: VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG K-kode: 614 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Formannskapet Kommunestyret Rådmannens tilråding til

Detaljer

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE Arkivsak-dok. Sak 47-14 Saksbehandler: Saksbehandler: Gunnar Sinnes Bengt Eriksen, Deloitte Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger. Målselv kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger. Målselv kommune FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger Målselv kommune Rapport XXXX Side: 2 Forord Kontrollutvalget i Målselv kommune har gjennom bestilling datert 29.11.2010 vedtatt

Detaljer

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FORVALTNINGSMILJØ PRODUKT/TJENESTER HVA GJØR DERE? Arbeids ledelse Arbeids prosesser Innkjøp FM ansvarlig Produkt/Tjenester VIKTIG Å

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Ås kommune Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01351-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Fra fylkeskommunal enhet til foretak. Økonomiforum Kirkenes 11. juni 2014

Fra fylkeskommunal enhet til foretak. Økonomiforum Kirkenes 11. juni 2014 Fra fylkeskommunal enhet til foretak Økonomiforum Kirkenes 11. juni 2014 AFK Eiendom FKF noen fakta Oppstart: 01.01.2011 Bygningsmasse: ca. 450 000 m2, 268 bygg Bygningsverdi (balanseført): 5 491 mill.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

FDVU Dataverktøy. Nøkkeltall. Innføring og bruk FDVU verktøy i praksis. Runar Berget 2014. Eier og drifter ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo

FDVU Dataverktøy. Nøkkeltall. Innføring og bruk FDVU verktøy i praksis. Runar Berget 2014. Eier og drifter ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo FDVU Dataverktøy Innføring og bruk FDVU verktøy i praksis Runar Berget 2014 2 Nøkkeltall Eier og drifter ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo Ca. 1,5 millioner kvadratmeter, ca 93.000 elever og ansatte

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. september 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer