Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar"

Transkript

1 BEBY /15 Bergen bystyre Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar RKR ESARK Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk styringssystem (KFPS) fattet i møte i KFPS - sak «Byrådets rapportering til bystyrets organer» følgende vedtak: 2. «I forbindelse med gjennomgang av reglement og fullmakter for bystyret og komiteer fram mot neste valgperiode foretas det en grundigere vurdering av arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer» Saken har vært oppe til behandling i arbeidsgruppe fullmakter og reglement (AGFR) to ganger og konklusjonene og forslag til vedtak baserer seg på de innspill som arbeidsgruppen har kommet med. Gjennomgangen viser at bystyret har fattet en rekke vedtak som om hvordan arbeidet med tilsyn og kontroll skal være både i komiteer, kontrollutvalg og i bystyret. En del av disse vedtakene er fulgt opp, men det viser seg også at mange av vedtakene ikke er fulgt opp. Anbefalingene som gis i denne saken er rettet mot de områdene som kan forbedres. Opplæring i hva tilsyn og kontroll er, og spesielt politisk tilsyn og kontroll må gis prioritet allerede fra oppstarten av ny valgperiode og følges opp i hele valgperioden. Samtidig må en unngå å lage et opplegg som er for omfattende. Alle komiteledere og nestledere må gis en egen opplæring og det bør reglementsfestes at både komiteledere og nestledere har et ansvar for at det politiske tilsynsansvaret blir ivaretatt. Det må også reglementsfestes at alle bystyrekomiteer skal ha et arbeidsutvalg. Alle komiteer skal i forbindelse med utarbeidelsen av sine aktivitetsplaner lage årshjul (eller halvårshjul) som viser hvordan de ulike kontroll- og tilsynsaktivitetene skal ivaretas. Forslag til innstilling til bystyret: 1. Arbeidet med politisk tilsyn og kontroll i bystyrekomiteene styrkes slik beskrevet i saken. 2. Det utarbeides et eget opplæringsopplegg for bystyrekomiteenes arbeid med politisk tilsyn og kontroll. 3. I starten av valgperioden utarbeider alle bystyrekomiteene et opplegg for hvordan de skal arbeide med politisk tilsyn og kontroll. 4. Komiteledernes og nestledernes ansvar for at arbeidet med politisk tilsyn og kontroll ivaretas i bystyrekomiteene, reglementsfestes. 1

2 5. I løpet av første halvår 2016 skal bystyrekomiteene vurdere om de vil gi kontrollutvalget innspill på områder som bør være gjenstand for forvaltningsrevisjon. 6. Byrådet bes å vurdere hvordan vedtakspunktene 3 5 i B-sak 44/09 er ivaretatt. Dato: 11. september 2015 Roar Kristiansen - bystyredirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Vedlegg: B-sak Bystyrets tilsyns- og kontrollfunksjon i en kommunal parlamentarisk styringsform - Bystyrets oppfølging av rapporten fra ECON Analyse AS Protokoll B-sak B-sak Om kontrollutvalgets og bystyrekomiteenes tilsyns- og kontrollfunksjoner. Arbeidsgruppens anbefalinger Protokoll B-sak B-sak Hvordan tilrettelegge for bystyrets etterprøving av byrådets virksomhet Protokoll B-sak B-sak Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Protokoll B-sak B-sak Evaluering av felles system for rapportering til bystyrekomiteene om byrådets oppfølging av vedtak og flertallsmerknader Protokoll B-sak

3 Saksutredning: 1. Bakgrunn I sitt møte behandlet arbeidsgruppe fullmakter og reglement (AGFR) en sak om politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer. Behandlingen var en del av oppfølgingen av Komite for fullmakter og politisk styringssystem (KFPS) sitt vedtak i sak om byrådets rapportering til bystyrets organer, hvor følgende vedtak ble fattet: 3. «I forbindelse med gjennomgang av reglement og fullmakter for bystyret og komiteer fram mot neste valgperiode foretas det en grundigere vurdering av arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer» Følgende er referert i forbindelse med arbeidsgruppens behandling av sak 22-15: «Arbeidsgruppen diskuterte mulige endringer og forbedringer i byrådets rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer. Bystyrets kontor bes om å lage et notat med forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med og ivareta sitt kontroll- og tilsynsansvar i neste periode med utgangspunkt i de beslutninger som bystyret har tatt tidligere. «På bakgrunn av dette ble det utarbeidet et utkast til sak som ble fremlagt arbeidsgruppen til møte i august, sak I forbindelse med behandlingen av denne ba arbeidsgruppen om følgende: «Til neste møte bes Bystyrets kontor om å formulere forslag til vedtak som konkretiserer hvordan opplegget for politisk tilsyn og kontroll skal være i neste periode med utgangspunkt i bl.a. de innspill som ble gitt i møtet.» Foreliggende sak er en videre bearbeiding av utkast til sak hvor det også er formulert forslag til vedtak som konkretiserer hvordan opplegget for politisk tilsyn og kontroll skal være i neste periode med utgangspunkt i bl.a. de innspill som ble gitt i møtet. Det er fattet en rekke vedtak om tilsyns- og kontrollsystemene. Som vist i oppstillingen i denne saken har bystyret siden ECON-rapporten ble lagt fram i 2005 fattet en rekke vedtak om hvordan politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer skal være. Hovedbudskapet i ECON-rapporten var at mye av tilsynsaktivitetene var preget av kontroll definert som situasjonsmotivert etterprøving. Tilsynsaktiviteter definert som systematisk og periodisk etterprøving ble viet mindre oppmerksomhet. I ECON-rapporten ble det anbefalt en rekke tiltak for å styrke kontroll- og tilsynsvirksomheten i komiteene og bystyret. De viktigste var «å etablere et felles opplegg for alle bystyrekomiteene for hvordan en skal få til et bedre tilsynssystem. Her foretas det rammeavklaringer på ambisjonsnivå, fremdrift, tilbake rapportering til UTFOR og oppfølging i de enkelte komiteer. Hver komite igangsetter sitt tilsynsprosjekt innenfor de på forhånd fastlagte rammer hvor de går igjennom overordnete mål, nøkkeltall og det konkrete rapporteringsbehov. Det foretas en gjennomgang av bystyresidens egne rapporteringsordninger (årsrapporter, øvrige rapporter og meldinger) for å få til en vridning mot mer rapportering på resultat og flere vurderingsdata.» Det ble også pekt på at det var behov for å tydeliggjøre arbeidsdelingen mellom byråd og bystyre, skape en større fellesforståelse for spilleregler og gjennomgå og styrke rapporteringsordningene. 2. Vedtatt opplegg for tilsyn og kontroll Opplegget for tilsyn og kontroll bystyret har vedtatt, baserer seg på anbefalingene fra en administrativ arbeidsgruppe som ble nedsatt for å vurdere aktuelle tiltak for oppfølging av ECON- rapporten. Arbeidsgruppen skulle også klargjøre og presisere arbeidsdelingen mellom komiteene og kontrollutvalget. På grunnlag av denne gjennomgangen vedtok bystyret følgende (B-sak 77-06): 3

4 1. Kontrollutvalgets tilsyns- og kontrolloppgaver - angitt i kommuneloven kapittel 12 med tilhørende forskrifter er knyttet til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 2. Bystyrekomiteenes tilsyns- og kontrolloppgaver er knyttet til politisk oppfølging av mål og resultater innenfor komiteenes ansvarsområder. 3. Den angitte ansvars- og oppgavedelingen legges til grunn for den videre utvikling av tilsyns- og kontrollfunksjonene. «I behandlingen av B-sak 69/07 fra byrådet om tilrettelegging «for bystyrets etterprøving av byrådets virksomhet - tilsyn og kontroll, vedtok bystyret følgende: 3. Som et ledd i bystyrets arbeid med å utøve sine tilsyns- og kontrollfunksjoner, vil bystyret i forbindelse med behandling av denne type saker, også komme tilbake med konkrete tilbakemeldinger om rapporteringsverktøyets egnethet. I den sammenheng vil en også peke på hvor det bør gjøres endringer for å sikre bystyret den informasjon bystyrets organer trenger for å ivareta sin overordnete rolle i kommunens styringssystem. I B-sak 44./09 «Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer» vedtok bystyret bl.a. følgende: «2. Rapporteringen fra byrådet baseres på følgende rapporteringsinstrumenter: Bergen Kommunes årsmelding, andre årsmeldinger og tertialrapporter Rapportering om særskilte enkeltsaker Komitevis rapportering om resultater innenfor spesielle områder Rapportering om oppfølging av flertallsmerknader / forslag fremmet i forbindelse med budsjett og årsmelding Evt. nettbasert register for oppfølging av vedtak i bystyret 3. Bystyret ber byrådet om å strukturere Bergen Kommunes årsmelding og tertialrapporter slik at de gjenspeiler strukturen i budsjettet, samt gi en oversikt over utviklingen av levekårsindeksen i bydelene. 4. Bystyret ber byrådet gi supplerende informasjon om vedtatte politiske mål for hvert tjenesteområde. 5. Overordnede planer og sektorplaner må inneholde en oversikt over de mål og tiltak som skal realiseres innen økonomiplanperioden. Så langt det lar seg gjøre må det tidfestes når tiltak og prosjekter innen økonomiplanperioden er planlagt iverksatt. 6. Hver bystyrekomite kan utarbeide eget opplegg for rapportering for de områder komiteen ønsker mer utfyllende informasjon om. 7. Bystyrekomiteene bør spille en aktiv rolle ved å gi innspill til aktuelle områder for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 10. Bystyret ber byrådet fremme en sak hvor det utredes muligheter for å opprette et nettbasert register for hvordan bystyrets vedtak følges opp. 12. Bystyret ber bystyrets kontor fremlegge en intern evaluering av opplegget for evaluering og arbeid med politisk tilsyn I 2007 ble det etablert et felles system for rapportering til bystyrekomiteene om byrådets oppfølging av vedtak og flertallsmerknader som er framsatt gjennom årsbudsjett, årsmelding eller andre saker (B-sak 52-07). Fra 2009 har denne rapporteringen kommet som en del av tertialrapportene. 4

5 3. Hvordan har det vedtatte opplegget fungert En rekke av de vedtak bystyret har fattet, er fulgt opp, men det er også en rekke ting som ikke er fulgt opp. I 2008 oppsummerte Jan Høegh, ansvarlig for ECON-rapporten, hvilket inntrykk han hadde mht hvordan tilsyns- og kontrollaktivitetene i Bergen kommune hadde blitt ivaretatt 2 år etter bystyrets behandling av ECON-rapporten. Oppsummeringene hans fra den gang beskriver i store trekk dagens situasjon. Under følger hovedpunktene fra hans oppsummering. Bystyret har i begrenset grad tatt inn over seg konsekvensene av parlamentarisme for styring og etterprøving, noe som resulterer i en betydelig grad av detaljstyring. Etterprøving har lav fokus og lav status og aktivitetsmål blir fastsatt på en usystematisk måte og måloppnåelse etterprøves tilfeldig. Rapporteringen er av overveiende økonomisk karakter og knyttes i begrenset grad til vedtatte mål. Komiteene skal rapportere til bystyret om resultater i forhold til vedtatte mål og strategier og den enkelte komité skal i samarbeid med ansvarlig byrådsavdeling utvikle mål- og resultatvurderinger og rapporteringssystemer. Dette skjer i begrenset grad. Mange aktiviteter er gjennomført og nye rutiner og ordninger innført, men det politiske tilsynsarbeidet i komiteene og bystyret er fremdeles i for liten grad sammenkoblet og integrert. Hovedvekten er fremdeles på kontrollaktiviteter (situasjonsmotivert etterprøving) fremfor tilsyn (systematisk, periodisk etterprøving). Det er mere styring på detaljer enn på overordnete rammer. Det skjer i begrenset grad en etterprøving og tiltak som foreslås er lite systematisk, mest økonomidrevet og i mindre grad et resultat av etterprøving. Med utgangspunkt i oversikten i figur 1 på neste side, som viser de ulike leddene som tilsyns- og kontrollaktivitetene består av, kan følgende oppsummeres om hvordan opplegget for politisk tilsyn og kontroll vedtatt av bystyret, er ivaretatt. 5

6 Figur 1 Tilsyn og kontroll vurdering av status De politiske og økonomiske mål er til dels lite utviklede aktivitetsmål og mangler helhet. Målene er lite konkrete og målbare og svakt kommunisert og lite tilgjengelige. De gjennomførte aktivitetene knyttes i begrenset grad til (aktivitets)mål. Rapporteringen har blitt mer systematisk og dekker flere områder bystyret har vedtatt skal prioriteres, men det er fremdeles mest rapportering av resultater på økonomi og rapporteringen knyttes i begrenset grad til aktivitetsmål på andre områder. Verken komiteene eller bystyret bruker mye tid på etterprøving og vurdering av resultatene som fremkommer i rapporteringssaker. Komiteene og bystyret foreslår i begrenset grad tiltak som er basert på den etterprøvingen som er foretatt. Det kommer ikke så mange bestillinger fra bystyret og komiteer som forutsatt i tidligere vedtak. Både bystyrekomiteene og bystyret har i mindre grad vært aktive med å gi innspill til aktuelle områder for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Komiteene har ikke utarbeidet egne opplegg for rapportering for de områder komiteene ønsker utfyllende informasjon om. Komite for miljø- og byutvikling utarbeidet og vedtok i 2006 en egen mal for rapportering, men denne ble det gått vekk i fra i 2007 og siden ikke vært har all rapportering blitt en del av tertialrapportene. De øvrige komiteer har ikke utarbeidet egne opplegg. Det har ikke blitt utarbeidet en evaluering av opplegget for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer i 1. kvartal 2011, slik bystyret ba om i Oppfølgingen av de bestillinger som bystyret har gjort er i første rekke avgrenset til rapporteringen på oppfølgingen av vedtak og flertallsmerknader som er framsatt gjennom årsbudsjett, årsmelding eller andre saker. Ivaretakelse av andre politiske tilsyns- og kontrollordninger Kategorien andre politiske tilsyns- og kontrollordninger innbefatter spørsmål, høringer, nedsettelse av arbeidsgrupper og befaringer og besøk til virksomheter. På disse områdene har alle komiteer 6

7 gjennomgående vært mer aktive, selv om det har vært betydelige forskjeller i aktivitetsnivå. 4. Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal ivareta sitt politiske kontroll- og tilsynsansvar Med utgangspunkt i denne gjennomgangen kan følgende punkter oppsummere hva det er behov for å få til forbedringer på: a. Det er behov for å utvikle mer konkrete og etterprøvbare aktivitetsmål og mål. Dette er noe som både byråds- og bystyresiden må arbeide med, spesielt i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettdokumenter, overordnete planer og årsrapporter. b. Det er behov for å presisere og tydeliggjøre kravene til rapportering fra byrådet og bystyrets administrasjoner, både mht. hva som skal rapporteres, hvor ofte og hvordan. c. Bystyrekomiteene må prioritere arbeid med politisk tilsyn og kontroll sterkere bl.a. gjennom å følge opp vedtakene fra bystyret i 2009, hvor et av vedtakspunktene var at «hver bystyrekomite utarbeider et eget opplegg for rapportering for de områdene komiteen ønsker mer utfyllende informasjon om.» d. Både bystyrekomiteene og bystyret må sette av mere tid til politisk tilsyn og kontroll. Dette gjelder både opplæring, gjennomgang av hvordan eget opplegg skal være, hvordan saker med rapportering skal behandles og årlige vurderinger av hvordan eget arbeid med politisk tilsyn og kontroll fungerer. e. Rapporteringssaker fra byrådet og andre må som hovedregel fremlegges senest 2 uker før komitebehandling. Det er spesielt viktig at dette skjer i hoved rapporteringen som til nå er har vært tertialrapportene. f. Det settes av mer tid til opplæring og oppfølging i komiteene, både mht. generell systemforståelse og konkret kunnskap om hva tilsyn og kontroll og etterprøving er. g. Bystyret og komiteene må bli mer aktive i å komme med innspill på tema til forvaltningsrapporter. Det foreslås at alle komiteer i løpet av første halvår 2016 tar en gjennomgang av hvilke områder/tema som kan og bør være gjenstand for eventuell gjennomgang, og at disse innspillene oversendes kontrollutvalget til nærmere vurdering. h. Noen av vedtakspunktene fra 2009 krever en nærmere oppfølging fra byrådets side, de viktigste er punktene Bystyret ber byrådet om å strukturere Bergen kommunes årsmelding og tertialrapporter slik at disse gjenspeiler strukturen i budsjettet, samt gi en oversikt over utviklingen av levekårsindeksen i bydelene. 4. Bystyret ber byrådet gi supplerende informasjon om vedtatte politiske mål for hvert tjenesteområde. 5. Alle overordnete planer og sektorplaner må inneholde en oversikt over de målene og tiltakene som skal realiseres innen økonomiplanperioden. Så langt det lar seg gjøre må det tidfestes når tiltak og prosjekter innenfor økonomiplanperioden er planlagt iverksatt. 5. Konklusjoner Gjennomgangen viser at bystyret har fattet en rekke vedtak som om hvordan arbeidet med tilsyn og kontroll skal være både i komiteer, kontrollutvalg og i bystyret. En del av disse vedtakene er fulgt opp, 7

8 men det viser seg også at mange av vedtakene ikke er fulgt opp. Anbefalingene som gis i denne saken er rettet mot de områdene som kan forbedres. Opplæring i hva tilsyn og kontroll er, og spesielt politisk tilsyn og kontroll må gis prioritet allerede fra oppstarten av ny valgperiode og følges opp i hele valgperioden. Samtidig må en unngå å lage et opplegg som er for omfattende. Alle komiteledere og nestledere må gis en egen opplæring og det bør reglementsfestes at både komiteledere og nestledere har et ansvar for at det politiske tilsynsansvaret blir ivaretatt. Det må også reglementsfestes at alle bystyrekomiteer skal ha et arbeidsutvalg. Alle komiteer skal i forbindelse med utarbeidelsen av sine aktivitetsplaner lage års hjul (eller halvårshjul) som viser hvordan de ulike kontroll- og tilsynsaktivitetene skal ivaretas. Informasjonssystemene på byrådssiden må bli bedre og spesielt mht rapportering på drift og investeringer må det tas en gjennomgang, jfr. behandling av og vedtak i KMBY-sak og KFIN sak

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder

Detaljer

Bystyrets tilsyns- og kontrollfunksjon i en kommunal parlamentarisk styringsform - Bystyrets oppfølging av rapporten fra ECON Analyse AS

Bystyrets tilsyns- og kontrollfunksjon i en kommunal parlamentarisk styringsform - Bystyrets oppfølging av rapporten fra ECON Analyse AS Dato: 4. mai 2005 /05 Bergen bystyre Bystyrets tilsyns- og kontrollfunksjon i en kommunal parlamentarisk styringsform - Bystyrets oppfølging av rapporten fra ECON Analyse AS RKR BYST-030-200400921-42 Hva

Detaljer

Tilsyns-og kontrollsystemet

Tilsyns-og kontrollsystemet Tilsyns-og kontrollsystemet Øverste tilsynsansvar Tertialrapporter Årsmeldinger Revisjoner Avviksrapportering Bystyret Bystyrekomiteene Byrådet Kontrollutvalget Politisk tilsyn og kontroll Lage bestillinger

Detaljer

Den 16. februar 2009 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Teatersalen, Bergen Rådhus

Den 16. februar 2009 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Teatersalen, Bergen Rådhus BERGEN KOMMUNE Bergenhus bydel Protokoll Bergenhus bydelsstyre Den 16. februar 2009 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Teatersalen, Bergen Rådhus Til stede under opprop: Asle Steiestøl Wingsternes (H)

Detaljer

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK BEBY /16 Bergen bystyre Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer FRWE ESARK-1212-201612918-1 Hva saken gjelder: I denne saken oppsummeres erfaringer fra budsjettarbeid i bystyrets organer de

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402 REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER - POLITISK NIVÅ Rådmannens forslag til vedtak: Rakkestad kommunestyre vedtar endringer

Detaljer

Om kontrollutvalgets og bystyrekomiteenes tilsyns- og kontrollfunksjoner. Arbeidsgruppens anbefalinger

Om kontrollutvalgets og bystyrekomiteenes tilsyns- og kontrollfunksjoner. Arbeidsgruppens anbefalinger Dato: 21. februar 2006 /06 Bergen bystyre Om kontrollutvalgets og bystyrekomiteenes tilsyns- og kontrollfunksjoner. Arbeidsgruppens anbefalinger RARO BYST-030-200509511-20 Hva saken gjelder: Econ Analyse

Detaljer

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL KAPITTEL 5 Bystyrets organer og administrasjon Fordeling på hovedarter VB2015

Detaljer

KFPS /15. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Oppsummering av folkevalgtopplæringen for perioden ESARK

KFPS /15. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Oppsummering av folkevalgtopplæringen for perioden ESARK KFPS /15 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Oppsummering av folkevalgtopplæringen for perioden 2011-2015 BITE ESARK-0274-201018481-91 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren redegjør i denne

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Dato: 5. oktober 2010 BEBY /10 Bergen bystyre Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling RKR BYST-0220-201001405-38 Hva saken gjelder: Denne saken er en oppfølging av bestilling i

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte KFPS /14 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte 020914 EVGU ESARK-0221-201125137-31 Protokollen godkjennes

Detaljer

Vedtatt budsjett. Regnskap

Vedtatt budsjett. Regnskap BYSTYRETS ORGANER Ordfører: Trude H. Drevland (H) Bystyredirektør: Roar Kristiansen Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Bystyrets organer Regnskap Vedtatt budsjett Beløp i mill. Forslag årsbudsjett

Detaljer

Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak 155-09: Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer

Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak 155-09: Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer Dato: 3. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak 155-09: Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer FRWE BYST-1212-200906877-15

Detaljer

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret Dato: 10. juni 2009 BEBY /09 Bystyret Høringer i bystyrekomiteene i Bergen kommune. Representantenes rolle i planlegging av høringer og forslag til endring av reglementet for bystyrekomiteene. RAZA BYST-0223-200716942-26

Detaljer

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12).

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12). FORUTV /13 Forretningsutvalget Økonomistruktur, budsjettprosess og rapportering HHAL BYST-1210-201121763-38 Hva saken gjelder: I denne saken gjøres det rede for de endringer som er foretatt i økonomistrukturen

Detaljer

Folkevalgtopplæring : Opplegg for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg

Folkevalgtopplæring : Opplegg for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg KFPS /15 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Folkevalgtopplæring 2015-2019: Opplegg for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg BITE ESARK-0274-201018481-103 Hva saken gjelder:

Detaljer

Bystyredirektøren vil derfor komme tilbake med supplerende informasjon når disse avklaringene foreligger.

Bystyredirektøren vil derfor komme tilbake med supplerende informasjon når disse avklaringene foreligger. Dato: 27. august 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Papirløse møter - status og videre opplegg RKR BYST-022-200818351-8 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en oppdatering på hva som er gjort og hvor

Detaljer

Dato: 22. februar 2011 BEBY /11. Bergen bystyre. Avkortingsreglene i honorarreglementet BYST Hva saken gjelder:

Dato: 22. februar 2011 BEBY /11. Bergen bystyre. Avkortingsreglene i honorarreglementet BYST Hva saken gjelder: Dato: 22. februar 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Avkortingsreglene i honorarreglementet MAHO BYST-0273-200719292-62 Hva saken gjelder: Honorarreglement for Bergen kommune har avkortingsbestemmelser som har

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Risør kontrollutvalg Dato: 09.06.2016 kl. 12:30 Møtested: Kommunehuset, møterom Stemmen Arkivsak: 15/10153 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Lokaldemokratireformen

Lokaldemokratireformen Lokaldemokratireformen Rammer og føringer for arbeidet September 2016 Saksnr: 201615011-10 Et samarbeid mellom BYRÅDET I BERGEN OG BERGEN BYSTYRE 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål med dokumentet... 4 2.

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politiskstyringssystem. Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 ESARK Hva saken gjelder:

KFPS /16. Komite for fullmakter og politiskstyringssystem. Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 ESARK Hva saken gjelder: KFPS /16 Komite for fullmakter og politiskstyringssystem Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 BITE ESARK-0274-201525635-13 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk styringssystem vedtok 11.6.2015

Detaljer

Opplegg for behandling av Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 i bystyrets organer

Opplegg for behandling av Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 i bystyrets organer Dato: 11. august 2010 BEBY /10 Bergen bystyre Opplegg for behandling av Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 i bystyrets organer FRWE BYST-000-201011724-1 Hva saken gjelder: I denne saken fremlegges

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN KAPITTEL 5 BYSTYRETS ORGANER

FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN KAPITTEL 5 BYSTYRETS ORGANER BYSTYRETS ORGANER og administrasjon Bystyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Bystyret har 67 representanter.

Detaljer

Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN. Bystyrets organer

Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN. Bystyrets organer Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN Bystyrets organer BYSTYRETS ORGANER Ordfører: Trude H. Drevland (H) Bystyredirektør: Roar Kristiansen 180 Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill. Regnskap

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger også sekretariatets notat om

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 Dato: 5. oktober 2010 /10 Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 RKR BYST-1210-200804170-31 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget behandlet sak om budsjett for bystyrets organer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/02881-001 Dato: 08.06.05 EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Ordførers

Detaljer

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten 2014. Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN Bystyrets organer og administrasjon Bruttotabell drift VB2014 2015 2016 2017 2018

Detaljer

Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune

Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Dato: 13. september 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune RKR BYST-0200-201118767-14 Hva saken gjelder: Bystyret inviteres

Detaljer

Parlamentarisme i Fredrikstad kommune

Parlamentarisme i Fredrikstad kommune Parlamentarisme i Fredrikstad kommune Innledning/mandat Bystyret fattet i møte xx.xx.2011 følgende vedtak: 1. Det opprettes et utvalg som skal utrede spørsmålet om å innføre parlamentarisme i Fredrikstad

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter

Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter Byrådssak 1425 /14 Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter INKV ESARK-1700-201430665-1 Hva saken gjelder: Byrådet ønsker å bidra til opprettelse av læreplasser

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 201626613-1 Saksbehandler: RKR Emnekode: ESARK-0305 Til: Fra: Kontrollutvalget Bystyrets kontor Dato: 31. august 2016 Tilbakemelding fra Bystyrets kontor på BDO-rapport

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Gjerstad kontrollutvalg Dato: 17.02.2016 kl. 12:00 Møtested: Kommunehuset, møterom 1. etasje Arkivsak: 15/10176 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl. 09.00 til kl.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016.

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016. Dok. type: Reglement BKDOK-2012-00138.15 Rev. dato: 230516 Saksnr. 201525566-100 Side 1 av 8 Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune 2015-2019. Oppdatert 1. mai 2016.

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.)

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Dato: 24. august 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) TSSC BYST-03-201013519-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK KFPS /16 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS 01032016 EVGU ESARK-0221-201532880-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars 2016 Evelyn Gullaksen

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVENTUELLE FORBEDRINGER AV GJELDENDE STYRINGSMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVENTUELLE FORBEDRINGER AV GJELDENDE STYRINGSMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MROD-13/10100-37 10488/15 08.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.03.2015

Detaljer

Innledning. For å medvirke til å nå disse mål, har virksomhetsplanen følgende mål:

Innledning. For å medvirke til å nå disse mål, har virksomhetsplanen følgende mål: Virksomhetsplan Skedsmo videregående skole 2014 1 Innledning. I et overordnet perspektiv handler kvalitet i skolen om at tre viktig forutsetninger må være tilstede, pedagogikk, struktur og kultur. Mens

Detaljer

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK Byrådssak 196/16 Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK-102-201615011-1 Hva saken gjelder: Bergen bystyre kom med følgende merknad i møte 16. desember 2015 (sak 335-15) under

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 7. september 2015 Tid: Kl. 10.00 Sted: Verran servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Intern korrespondanse Saksnr.: 200718113-60 Saksbehandler: HIHE Emnekode: BYST-0107 Til: Fra: Kommuneadvokaten - Felles Dato: 9. mai 2008 Spørsmål om habilitet for tidligere byråder Vi viser

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Saksnr: 201118767-13 Saksbehandler: RKR Delarkiv: BYST-0200 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002,

Detaljer

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Internkontroll i Bergen kommune Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap TILSYNSFUNKSJON KONTROLLFUNKSJON Bystyrets tilsyn og kontroll Byrådets rapportering og informasjon til bystyrets organer,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon Egil Johansen, Rådmann i Porsgrunn kommune Kirsti Torbjørnson, Fagansvarlig forvaltningsrevisor i Telemark kommunerevisjon IKS Nøkkeltall: 34 379 innbyggere Positiv

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Alvdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 24. november 2016, Sak 36/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/13 Dato: 03.12.13, kl. 08.00 10.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Gerd Windsland, møtte for Antonsen

Detaljer

Hva tilbyr Bystyrets kontor?

Hva tilbyr Bystyrets kontor? Hva tilbyr Bystyrets kontor? Faglig hjelp Informasjon og veiledning om reglement og fullmakter Svare på spørsmål om saksgang og behandlingsopplegg Finne sakshistorikk Formidler spørsmål fra komitemedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

Kommunelovens kap. 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon

Kommunelovens kap. 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon Kommunelovens kap. 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon Agenda Innledning ved avdelingsdirektør Asbjørn Lund Gjennomgang av regelverket ved seniorrådgiver Mette Rundsveen Spørsmål Bakgrunn Henvendelser

Detaljer

Arbeidsgruppen ønsker at spørsmålet om byrådsdannelse /valg av byråd behandles og debatteres som egen sak i bystyret den 25. september.

Arbeidsgruppen ønsker at spørsmålet om byrådsdannelse /valg av byråd behandles og debatteres som egen sak i bystyret den 25. september. Byrådssak 203/13 Prinsipper for dannelse/valg av byråd i Bergen BJOL ESARK-022-200701143-32 Hva saken gjelder: Byrådet avga mars 2013 innstilling til bystyret vedr nytt reglement for byrådet. Den videre

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 14.03.2016 kl 10:00 12:50 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtende medlemmer: John Geir Stølan, leder Arild Monsen, nestleder Merja

Detaljer

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato Mandag 7. mars kl. 0900-1200 Møtested Møterom «Totten», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Arnt Skansen Nestleder Randi Larsen Flaget Medlem Torstein Tuv Andre til stede

Detaljer

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Det vises til mine spørsmål datert 31/7-2012 rettet til ordfører og rådmannn angående beslutningen om å vise bort

Detaljer

Program for folkevalgtopplæring for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg.

Program for folkevalgtopplæring for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg. Dato: 28. september 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Program for folkevalgtopplæring 2011-2015 for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg. BITE BYST-0274-201018481-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber rådmannen sende Fylkesmannens tilbakemelding til kontrollutvalget når den foreligger.

1. Kontrollutvalget ber rådmannen sende Fylkesmannens tilbakemelding til kontrollutvalget når den foreligger. Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 20.1.15 1/15 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget

Detaljer

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2017-2020 Planens innhold: I. Lovgrunnlag og bakgrunn for planen, side 1. II. Organisering av kontroll- og tilsynsarbeidet i Hol, side

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON PLAN- OG BYGGESAKER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON PLAN- OG BYGGESAKER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 25.01.2011 8/11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON PLAN-

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. september 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 04. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23438589

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

Den 17. februar 2009 holdt Fana bydelsstyre møte i Kommunehuset på Nesttun, formannskapssalen.

Den 17. februar 2009 holdt Fana bydelsstyre møte i Kommunehuset på Nesttun, formannskapssalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fana bydelsstyre Den 17. februar 2009 holdt Fana bydelsstyre møte i Kommunehuset på Nesttun, formannskapssalen. Til stede under opprop: Eivind H. Hermansen (H)

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 22.11.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20.05 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/45 11/49 Frammøteliste: Medlemmer

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 14.juni 2016 TID: Kl STED: Overhalla Gimlehallen

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 14.juni 2016 TID: Kl STED: Overhalla Gimlehallen NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 14.juni 2016 TID: Kl. 15.00 STED: Overhalla Gimlehallen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. mars 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. mars 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 14. mars 2006 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 26/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2006...

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

Forhindre barnefattigdom: Innfør kommunalt søskentillegg i barnetrygden i Bergen.

Forhindre barnefattigdom: Innfør kommunalt søskentillegg i barnetrygden i Bergen. FORUTV /15 Forretningsutvalget Privat forslag fra Oddny Irene Miljeteig (SV) om å innføre kommunalt søskentillegg i barnetrygden i Bergen for å forhindre barnefattigdom RAZA ESARK-4635-201505470-2 Hva

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv

Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv 08.06.2017 Parlamentarisme Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv 1. Parlamentarisme i kommunal sammenheng -Hva det er, hvorfor, utviklingen 2. Parlamentarisme i Oslo kommune -Organisasjonskart

Detaljer

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE Arkivsak-dok. Sak 47-14 Saksbehandler: Saksbehandler: Gunnar Sinnes Bengt Eriksen, Deloitte Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til:

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene

Plan for tilsyn i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.09.2010 kl. 10:00 Møtested: Gauldal Videregående skole SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Andre opplysninger: Kontrollutvalgets møte innledes med informasjon og omvisning

Detaljer

Informasjon til folkevalgte

Informasjon til folkevalgte Informasjon til folkevalgte Bergen bystyre 2011-2015 BYSTYRETS KONTOR Innbyggere i Bergen kommune per 01.01.2011 Bergen totalt 260392 Arna bydel 12680 Bergenhus bydel 38544 Fana bydel 38317 Fyllingsdalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10.

Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10. Saksnr: 201118767-12 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Vedlegg: Forslag til Reglement for bystyrekomiteene 13.09.11 Reglement for bystyrekomiteene KAPITEL 1: BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR

Detaljer