KFPS /15. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Oppsummering av folkevalgtopplæringen for perioden ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KFPS /15. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Oppsummering av folkevalgtopplæringen for perioden ESARK"

Transkript

1 KFPS /15 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Oppsummering av folkevalgtopplæringen for perioden BITE ESARK Hva saken gjelder: Bystyredirektøren redegjør i denne saken for gjennomføringen av folkevalgtopplæringen i perioden I saken vurderes opplæringens innhold, omfang og form, ut fra vedtatte mål og program for folkevalgtopplæringen. Det fremgår av saken at mye av folkevalgtopplæringen har gått som planlagt, men at deler av det vedtatte programmet ikke har blitt dekket inn slik det var lagt opp til. Det har blitt avholdt noen færre samlinger enn opprinnelig planlagt. Både for bystyrets og komiteenes vedkommende har tema som går på fullmakter og reglementer, lokaldemokrati- og demokratiutviklingsspørsmål og komiteenes rolle og funksjon, blitt dårligere dekket inn enn beskrevet i program for folkevalgtopplæring Målet om å ha to bystyresamlinger hvert år har bare delvis blitt oppfylt. I 2012 var det ingen bystyresamlinger, noe som kom som en konsekvens av budsjettinnsparinger. Både i 2013 og 2014 har det vært to samlinger. I 2015 vil det bli avholdt en samling. Bystyredirektøren vil i en senere sak legge frem et samlet folkevalgtopplæringsprogram for perioden På grunnlag av de vurderinger som gjøres i den foreliggende sak og de innspill og kommentarer som kommer som en del av behandlingen, vil Komite for fullmakter og politisk styringssystem få et samlet forslag til behandling i april/mai. Forslag til vedtak: Komite for fullmakter og politisk styringssystem tar oppsummeringen av aktiviteter og erfaringer til orientering. Dato: 06. mars 2015 Roar Kristiansen - bystyredirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 1

2 Vedlegg: Bystyresak «Program for folkevalgtopplæring for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg» Oversikt over gjennomført folkevalgtopplæring for perioden revidert desember

3 Saksutredning: Denne saken er en oppsummering av hva som er gjennomført av opplæring i bystyret og i bystyrekomiteene. Det er også gjort en vurdering av hvordan opplæringen har fungert i forhold til vedtatte mål og intensjoner. Opplæringens form og innhold er også vurdert. Oppsummeringen vil være et av flere grunnlag for utarbeidelsen av nytt folkevalgtopplæringsprogram for perioden Opplæring i bystyret Mål og tema Det formulerte målet for opplæringen for bystyret i denne perioden har vært «å gi de folkevalgte innsikt og kompetanse på deres rolle som bystyrepolitikere og hvilket ansvar, forpliktelser og rettigheter som tilligger bystyrets medlemmer». Det ble også formulert «at en større del av opplæringen i reglement, fullmakter, fullmaktsforståelse og uformelle og formelle bestemmelser legges til bystyreopplæringen» I folkevalgtopplæringsprogrammet for ble det også sagt at bystyret særskilt skulle se på komiteenes rolle «i det politiske systemet, både overfor bystyret og i forhold til byrådet/byrådsavdelingen. Dette vil man fokusere på blant annet ved at reglementer og fullmakter som er styrende for komiteene blir tatt som tema i flere samlinger. Inn i dette temaet kommer også komitemedlemmenes rettigheter og plikter.» Dette har i begrenset grad blitt gjort. For bystyret ble følgende tolv områder angitt som sentrale og gjennomgående.: a. Den kommunale organisasjon (formell oppbygging, forholdet forvaltning politikk tjenester o.l.) b. Lovverk og egenbestemmelser (kommunelov, forvaltningslov, lover og regler for folkevalgte o.l.) c. Etikk og habilitet d. De folkevalgtes rettigheter, ansvar og plikter e. Parlamentarisme som system (formelle prinsipper og uformelle kjøreregler, forholdet opposisjon og posisjon mv) f. Fullmaktene (arbeidsdelingen mellom bystyret og byrådet) g. Kommunale rammebetingelser (økonomi og budsjettarbeid) h. Politiske roller og rolleforståelse i. Demokratiutvikling j. Styring i offentlig sektor med spesiell vekt på politisk styring og hva som er bystyrets rolle og oppgaver k. Kommunalt eierskap l. Særskilte bypolitiske temaer og andre tema vurderes underveis. Som det fremgår av foreliggende sak, har bare noen av disse områdene blitt dekket inn gjennom folkevalgtopplæringen for bystyret. I løpet av perioden har det, i tillegg til introduksjonssamlingen for nyvalgte til bystyret, vært avholdt fem samlinger for bystyret. I tillegg vil det bli avholdt ytterligere en samling i Tema for disse samlingene fremgår av oversikten i tabell 1: 3

4 Tabell 1 Oversikt samlinger for Bergen bystyre i valgperioden Dato Tema Ansvarlig Tidsramme Oppstartssamling for bystyret om parlamentarismen som styringsmodell, politisk rolleforståelse og lokaldemokrati. Bystyrets kontor og byrådsavdelingene Orientering om kommunens planstrategi med hovedvekt på kommuneplanens arealdel Byrådet/byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 2 dagers samling Dag Dag Ettermiddagssamling fra kl Bystyresamling om tilsyn og kontroll Bystyrets kontor Samling i forkant av bystyremøte Bystyresamling om etikk og korrupsjon Bystyrets kontor Dagssamling Kl Fellessamling Bergen bystyre og Hordaland fylkesting om felles utfordringer og ny kommunestruktur Bystyresamling om styringssystem og ny region- og kommunestruktur Bystyrets kontor/ Hordaland fylkeskommune Bystyrets kontor Dagssamling Kl Dagssamling De tema som har blitt tatt opp ligger klart innenfor de områder som ble angitt som prioritert for bystyresamlingene. De tema som har blitt dårligst dekket inn er fullmakter og reglementer, lokaldemokrati- og demokratiutviklingsspørsmål og komiteenes rolle og funksjon. Målet om å ha to bystyresamlinger hvert år har bare delvis blitt oppfylt. I 2012 var det på grunn av budsjettinnsparinger ingen bystyresamlinger. For neste periode bør en prioritere å ha flest samlinger for bystyret i første halvdel av perioden. Denne opplæringen bør spisses mer mot de områder som ikke ble dekket godt nok i denne perioden, slik at tema som systemforståelse, lokaldemokrati, fullmakter, reglementer og etiske spørsmål prioriteres. Tidsbruk Fire av de seks samlingene bystyret har hatt, har vært dagssamlinger, hvorav en samling som gikk over to dager (oppstartssamling for nytt bystyre i november 2011). En samling har blitt holdt i forkant av et bystyremøte og en samling har vært en kort tematisk gjennomgang på slutten av dagen (15 17). Det er fordeler og ulemper med alle variantene og det er ikke enkelt å finne et konsept som alle er fornøyd med. Bystyredirektøren mener imidlertid at lengde både må ses i lys av hvilke tema som tas opp og hvordan forholdet mellom presentasjoner, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid skal være. Opplæring i forkant av bystyremøter bør imidlertid begrenses, selv om det for enkelte tema kan være hensiktsmessig. Etter oppstartsamlingen som gikk over to dager i 2011, kom det tilbakemeldinger fra en del om at denne burde gå over en dag fremfor to dager. Dette vil være fullt mulig, men det må da lages et nytt konsept og følges opp med en samling i tillegg for å inkludere de tema som bør dekkes inn ved oppstart av en ny valgperiode. 4

5 I neste valgperiode bør det være en obligatorisk samling for bystyret i året. De obligatoriske samlingene bør suppleres med frivillige opplæringstilbud innen spesielt aktuelle tema. Bruk av gruppearbeid, workshop og forelesninger Gruppearbeid og erfaringsutveksling har vært en prioritert arbeidsform på oppstartsamlingen og en av heldagssamlingene for bystyret i inneværende periode. Dette har vært et godt supplement til et opplegg med forelesninger og plenumsdebatter, noe også tilbakemeldingene fra den første fellessamlingen i november 2011 understøtter. Samtidig ble det etter denne fellessamlingen etterlyst mer tid til oppsummering og diskusjon i plenum etterpå og kortere tid til selve gruppearbeidet. Det anbefales at denne kombinasjon av plenumsdebatter og gruppearbeid videreføres i kommende periode. I evalueringen av bystyresamlingen i november 2011, kom det også frem et ønske om at de folkevalgte selv må bli trukket mer aktivt inn i planlegging og gjennomføring av opplæringen. Den politiske ledelse, gruppelederne og bystyregruppenes sekretærer må involveres i arbeidet med å utforme og følge opp folkevalgtopplæringen. Dette er et ansvar som formelt er lagt til Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Deltakelse og godtgjørelse Det har i gjennomsnitt vært et fravær på bystyresamlinger på rundt 20 %. Deltakelsen blant bystyremedlemmer og innkalte varamedlemmer er omtrent like høy. Det må være et mål å øke deltakelsen, men samtidig er fraværet på ordinære bystyremøter omtrent på samme nivå. Ordningen med godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på obligatoriske opplegg underlagt folkevalgtopplæringsprogrammet bør videreføres. 2. Opplæring i komiteene Målsettingen med komiteopplæringen har i denne perioden vært at den «skal bidra til at komiteene arbeider aktivt og selvstendig innen de saksområdene de er delegert ansvar, slik at de får en funksjon som politiske verksteder. Komiteene skal også få en god og systematisk opplæring innen de fagområder de har ansvar for. Det legges opp til en opplæring som går over hele perioden, men med størst omfang i perioden » En oversikt over gjennomført opplæring i komiteene er vedlagt: «Oversikt over status for folkevalgtopplæring for perioden ». En del av opplæringen som tidligere ble gitt i komiteene ble flyttet til programmet for bystyret. Følgende områder ble vedtatt som de viktigste for komiteene: a. Lovverk og egenbestemmelser som regulerer komiteenes aktiviteter (reglementer, fullmakter mv.) b. Politisk styring (politisk tilsyn og kontroll, komiteenes arbeid med årsbudsjett/økonomiplan, årsregnskap og årsberetning mv. ) c. Komitedrift (møteledelse, intern organisering, høringer, arbeidsgrupper, befaringer og reiser) d. Fagopplæring Alle komiteene fikk basisopplæring i starten av perioden. Etter dette har komiteene selv behandlet egen opplæring gjennom halvårige aktivitetsplaner. Alle komiteene har prioritert fagopplæring. Opplæringen i komiteene har vært en blanding av befaringer, seminarer og forelesninger, hvor både interne og eksterne 5

6 ressurser har vært brukt. Kvaliteten har stort sett har vært god og medlemmene har vært fornøyde med opplegg og innhold. Utover basisopplæringen i starten av perioden har imidlertid komiteene ikke hatt opplæring i det omfang som ble lagt til grunn om lovverk og egenbestemmelser, politisk styring og komitedrift. Den vedtatte opplæringen for komiteledere og komitenestledere om komitedrift ble vedtatt tatt ut av opplæringsprogrammet av KFPS (KFPS-sak 13/12). I neste valgperiode anbefales det å prioritere opplæring om systemforståelse, og at en går grundigere igjennom formaliteter, lovforståelse, reglementer og fullmakter. Disse tema bør også inkluderes i lederopplæringen for komiteledere og komitenestledere. Det anbefales en obligatorisk samling i året, men denne bør ikke overskride fire timers varighet. 3. Opplæring av nyvalgte representanter og vararepresentanter i bystyret I evalueringen av opplæringen i forrige periode ble det avdekket et behov for å ha et spesielt tilpasset opplegg og en grundig gjennomgang av bl.a. den parlamentariske styringsformen for nyvalgte bystyremedlemmer. Dette ble innarbeidet i folkevalgtopplæringsprogrammmet for og det ble arrangert en introduksjonssamling for de nyvalgte 31. oktober I utgangspunktet skulle det vurderes om det var behov for å følge opp med en ny samling det påfølgende året. Dette ble vurdert og det ble planlagt en oppfølging høsten Av ulike grunner gikk denne oppfølgingen ut. Det er ikke avholdt flere samlinger for nyvalgte. Grunnopplæringen for nyvalgte medlemmer og varamedlemmer fungerte godt, men det bør i kommende periode tas en oppfølgende runde første året etter oppstart. I kommende periode bør det vurderes hvordan nyvalgte medlemmer kan følges opp mer systematisk gjennom flere samlinger og tilbud. Det bør i tillegg lages en ordning for opplæring av vararepresentanter som de rykker opp til fast medlem og for nye vararepresentanter som kommer inn underveis i perioden. Det bør vurderes om det skal gis tilbud om en oppfølgende samling halvveis i perioden til representanter som er blitt faste i løpet av denne tiden. 4. Studieturer Det er vedtatt at hver komite kan gjennomføre en studietur til utlandet i løpet av valgperioden. Studieturene skal gi ekstra fordypning i tema som vurderes særlig relevante for komiteens arbeid og ha en overføringsverdi til lokale forhold. I løpet av perioden har det vært gjennomført tre studieturer utenlands samt en studietur til Oslo og Sør-Vestlandet (se «Oversikt over status for folkevalgtopplæring for perioden ».) I reglement for bystyrekomiteene heter det at: «etter komitereiser skal kursmateriale og referat fra reisen distribueres til egen komite og forretningsutvalget.» Dette er i begrenset grad gjort. 6

7 5. Informasjonstilbud til gruppesekretærer Gruppesekretærene fikk en informasjonsrunde i starten av perioden og denne er fulgt opp med årlige samlinger (i perioder har det vært halvårlige informasjonsmøter). På disse informasjonsmøtene har representanter for administrasjonen informert om egen virksomhet, rutiner og praktiske spørsmål. I tillegg har det årlig blitt gitt en orientering om opplegg for behandling av byrådets forslag til budsjett i bystyrets organer. Hensikten med disse møtene har vært å gjøre gruppesekretærene bedre rustet til å ivareta medlemmene og varamedlemmene sine behov for informasjon og kunnskap om utvalgte tema. En annen intensjon med møtene har vært å skape en arena for dialog mellom gruppesekretærene og administrasjonen. Det har kommet positive tilbakemeldinger fra gruppesekretærer om at disse møtene med representanter fra administrasjonen er informative og nyttige. Opplegget med halvårlige informasjonsmøter for gruppesekretærer anbefales videreført. 6. Opplæringsressurser på nett På Bergen kommunes nettsider er det egner sider for folkevalgte, hvor tanken har vært å legge ut informasjon og verktøy som er nyttig for alle folkevalgte i Bergen kommune. Sidene har gradvis blitt bygget ut i løpet av perioden, både med informasjon om sentrale tema og praktiske spørsmål. Underveis i perioden har det på nettsidene blitt lagt ut publikasjoner og informasjon om etikk og habilitet, kommunalt eierskap, lokaldemokrati, tilsyn og kontroll og det parlamentariske system. Disse nettsidene er fremdeles i startfasen og frem mot kommende valgperiode vil en ta en gjennomgang og vurdering av hvordan disse sidene har fungert og skal bygges ut. I forlengelsen av dette vil en også ta stilling til om deler av folkevalgtopplæringen kan og skal forankres i bruk av digitale løsninger og nettbasert undervisning. 7. Opplæring for komiteledere og komitenestledere I bystyresak ble det vedtatt at det skulle foretas opplæring i representasjon og internasjonalt samarbeid. Disse områdene er i begrenset grad fulgt opp. Det ble også foreslått å ha en grunnopplæring og egne samlinger for komiteledere og nestledere om komitedrift. Disse punktene ble vedtatt tatt ut av opplæringsprogrammet av KFPS (KFPS-sak 13/12). Til den kommende periode bør det imidlertid legges til rette for å utarbeide et opplegg for komiteledere og komitenestledere, tilsvarende forslaget fra denne perioden, men at de som velges inn som komiteledere og komitenestledere tar stilling til om dette skal iverksettes og i så fall i hvilken form. 8. Frivillig opplæring I denne valgperioden har det vært et opplæringstiltak som har vært frivillig en opplæring i OneNote som gikk over en halv dag. 7

8 9. Om folkevalgtopplæringsprogrammet for kommende periode Bystyredirektøren vil i en senere sak legge frem et samlet folkevalgtopplæringsprogram for perioden På grunnlag av de vurderinger som er gjort i denne saken og de innspill og kommentarer som kommer som en del av behandlingen, vil Komite for fullmakter og politisk styringssystem få et samlet forslag til behandling i april eller mai. Det som er spesielt viktig å ta stilling til er hvilke tema som skal prioriteres både for bystyrets og komiteenes vedkommende. Det må også tas stilling til tidsbruk, bruk av egne versus eksterne krefter og hvilken form spesielt de innledende samlingene skal ha. Tema for bystyresamlingene Opplæring som gir økt forståelse for og refleksjon rundt parlamentarisme som system, politiske roller mv Opplæring i formelle bestemmelser, plikter og rettigheter, lovforståelse, reglementer og fullmakter Bredere presentasjon av utvalgte fagområder, som samfunnsutvikling, regional utvikling, transport, næringsutvikling, lokaldemokrati mv Etikk og korrupsjon, ny kommunestruktur, forholdet mellom kommune og stat mv en eller flere befaringer for å bli satt inn i sentrale spørsmål og utfordringer knyttet til bysamfunnsutviklingen Tema for komiteopplæringen Komiteenes arbeidsformer Opplæring som gir økt forståelse for parlamentarisme som system og komiteens politiske tilsynog kontrollfunksjoner Fagopplæring Tidsbruk Bystyresamlinger legges på egne dager Det avholdes en obligatorisk samling for komiteer og bystyret i året De obligatoriske samlingene kan suppleres med en årlig samling som er frivillig Bruk av gruppearbeid, workshop og forelesinger Kombinasjon av plenumsdebatter og gruppearbeid videreføres 8

9 Større inkludering av den politiske ledelse i planlegging og gjennomføring av opplæring i bystyre og i komite (spørsmål: hvordan sikre størst mulig deltakelse på opplæringen) Videreføring av ordningen med honorar for deltakelse på obligatoriske opplegg underlagt folkevalgtopplæringsprogrammet Oppfølging av nyvalgte medlemmer og varamedlemmer ved oppstart og underveis i perioden. Grunnopplæring for nyvalgte medlemmer Bedre opplæring av nyvalgte medlemmer og varamedlemmer som rykker opp, fortløpende i perioden Større bruk av nettbasert opplæring og digitale løsninger Informasjonstilbud til gruppesekretærer Opplegget med halvårlige informasjonsmøter for gruppesekretærer videreføres Opplæringstiltak for heltidspolitikere (ordfører, komiteleder og komitenestleder) Etablering av et lederutviklingsprogram for hele perioden representasjon og internasjonalt samarbeid 9

Folkevalgtopplæring : Opplegg for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg

Folkevalgtopplæring : Opplegg for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg KFPS /15 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Folkevalgtopplæring 2015-2019: Opplegg for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg BITE ESARK-0274-201018481-103 Hva saken gjelder:

Detaljer

Program for folkevalgtopplæring for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg.

Program for folkevalgtopplæring for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg. Dato: 28. september 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Program for folkevalgtopplæring 2011-2015 for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg. BITE BYST-0274-201018481-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren

Detaljer

Utkast til sak om program for folkevalgtopplæring for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg.

Utkast til sak om program for folkevalgtopplæring for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg. Dato: 9. mars 2011 BEBY /11 Forretningsutvalget Utkast til sak om program for folkevalgtopplæring 2011-2015 for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg. RHKR BYST-0274-201018481-2 Hva saken

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politiskstyringssystem. Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 ESARK Hva saken gjelder:

KFPS /16. Komite for fullmakter og politiskstyringssystem. Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 ESARK Hva saken gjelder: KFPS /16 Komite for fullmakter og politiskstyringssystem Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 BITE ESARK-0274-201525635-13 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk styringssystem vedtok 11.6.2015

Detaljer

Folkevalgtopplæring Program for nye representanter og oppstartssamling for det nye bystyret 11. og 12.

Folkevalgtopplæring Program for nye representanter og oppstartssamling for det nye bystyret 11. og 12. Dato: 20. juli 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Folkevalgtopplæring 2011-2015. Program for nye representanter 31.10 og oppstartssamling for det nye bystyret 11. og 12. november 2011 RKR BYST-0274-201018481-10

Detaljer

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder

Detaljer

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016.

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016. Dok. type: Reglement BKDOK-2012-00138.15 Rev. dato: 230516 Saksnr. 201525566-100 Side 1 av 8 Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune 2015-2019. Oppdatert 1. mai 2016.

Detaljer

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar BEBY /15 Bergen bystyre Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar RKR ESARK-030-201527004-1 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

Forslag til nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune

Forslag til nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Saksnr: 201604261-12 Saksbehandler: EARE Delarkiv: ESARK-0200 Forslag til nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Sist revidert 211015 sak 235/15 Kapittel 1 GENERELLE

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte KFPS /14 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte 020914 EVGU ESARK-0221-201125137-31 Protokollen godkjennes

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune forslag til endringer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune forslag til endringer Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune forslag til endringer Sist revidert 191016 sak 278/16 1 GENERELLE FORHOLD 1.1 Hjemmel og virkeområde Reglement for godtgjørelse

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK KFPS /16 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS 01032016 EVGU ESARK-0221-201532880-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars 2016 Evelyn Gullaksen

Detaljer

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL KAPITTEL 5 Bystyrets organer og administrasjon Fordeling på hovedarter VB2015

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Saksnr: 201118767-13 Saksbehandler: RKR Delarkiv: BYST-0200 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002,

Detaljer

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK BEBY /16 Bergen bystyre Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer FRWE ESARK-1212-201612918-1 Hva saken gjelder: I denne saken oppsummeres erfaringer fra budsjettarbeid i bystyrets organer de

Detaljer

HONORARREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

HONORARREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Saksnr: 200719292-64 Saksbehandler: MAHO Delarkiv: BYST-0273 HONORARREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002, B-sak 80-02. Endret ved vedtak i Bergen bystyre 131003

Detaljer

Bystyrets tilsyns- og kontrollfunksjon i en kommunal parlamentarisk styringsform - Bystyrets oppfølging av rapporten fra ECON Analyse AS

Bystyrets tilsyns- og kontrollfunksjon i en kommunal parlamentarisk styringsform - Bystyrets oppfølging av rapporten fra ECON Analyse AS Dato: 4. mai 2005 /05 Bergen bystyre Bystyrets tilsyns- og kontrollfunksjon i en kommunal parlamentarisk styringsform - Bystyrets oppfølging av rapporten fra ECON Analyse AS RKR BYST-030-200400921-42 Hva

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 201626613-1 Saksbehandler: RKR Emnekode: ESARK-0305 Til: Fra: Kontrollutvalget Bystyrets kontor Dato: 31. august 2016 Tilbakemelding fra Bystyrets kontor på BDO-rapport

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-80 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen bystyre 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets

Detaljer

Spørreskjema om bystyrets og bystyrekomiteene sine arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter

Spørreskjema om bystyrets og bystyrekomiteene sine arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter Saksnr: 200700826-78 Saksbehandler: HEBE Delarkiv: BYST-0274 Spørreskjema om bystyrets og bystyrekomiteene sine arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter Spørreskjema sendes faste medlemmer i bystyret

Detaljer

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12).

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12). FORUTV /13 Forretningsutvalget Økonomistruktur, budsjettprosess og rapportering HHAL BYST-1210-201121763-38 Hva saken gjelder: I denne saken gjøres det rede for de endringer som er foretatt i økonomistrukturen

Detaljer

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret Dato: 10. juni 2009 BEBY /09 Bystyret Høringer i bystyrekomiteene i Bergen kommune. Representantenes rolle i planlegging av høringer og forslag til endring av reglementet for bystyrekomiteene. RAZA BYST-0223-200716942-26

Detaljer

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl.

Detaljer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Dato: 5. oktober 2010 BEBY /10 Bergen bystyre Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling RKR BYST-0220-201001405-38 Hva saken gjelder: Denne saken er en oppfølging av bestilling i

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-90 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Saksnr: 201018481-80 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen

Detaljer

Dato: 22. februar 2011 BEBY /11. Bergen bystyre. Avkortingsreglene i honorarreglementet BYST Hva saken gjelder:

Dato: 22. februar 2011 BEBY /11. Bergen bystyre. Avkortingsreglene i honorarreglementet BYST Hva saken gjelder: Dato: 22. februar 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Avkortingsreglene i honorarreglementet MAHO BYST-0273-200719292-62 Hva saken gjelder: Honorarreglement for Bergen kommune har avkortingsbestemmelser som har

Detaljer

Saksbehandler: Torfinn Frostad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Torfinn Frostad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torfinn Frostad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/13472-1 Dato: 02.11.2010 GJENNOMGANG AV POLITISK STYRINGSSTRUKTUR INNSTILLING TIL: BYSTYRET 1. Drammen kommune viderefører dagens

Detaljer

Vedtatt budsjett. Regnskap

Vedtatt budsjett. Regnskap BYSTYRETS ORGANER Ordfører: Trude H. Drevland (H) Bystyredirektør: Roar Kristiansen Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Bystyrets organer Regnskap Vedtatt budsjett Beløp i mill. Forslag årsbudsjett

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-94 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen bystyre 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/02881-001 Dato: 08.06.05 EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Ordførers

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FOLKEVALGTOPPLÆRING Arkivsaksnr.: 07/17341

Saksframlegg. Trondheim kommune. FOLKEVALGTOPPLÆRING Arkivsaksnr.: 07/17341 FOLKEVALGTOPPLÆRING 2007-2011 Arkivsaksnr.: 07/17341 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til en folkevalgtopplæring for bystyreperioden 2007-2011 som har som målsetting å gi et helhetsbilde

Detaljer

Arkivloven med forskrifter - reglene om journalføring og arkivering

Arkivloven med forskrifter - reglene om journalføring og arkivering FORUTV /16 Forretningsutvalget Rutiner for registrering av e-poster mv MAHO ESARK-0200-201525566-44 Hva saken gjelder: I forretningsutvalgets møte 2. februar 2016 ble det fattet følgende: På bakgrunn av

Detaljer

Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10.

Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10. Saksnr: 201118767-12 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Vedlegg: Forslag til Reglement for bystyrekomiteene 13.09.11 Reglement for bystyrekomiteene KAPITEL 1: BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR

Detaljer

Tilsyns-og kontrollsystemet

Tilsyns-og kontrollsystemet Tilsyns-og kontrollsystemet Øverste tilsynsansvar Tertialrapporter Årsmeldinger Revisjoner Avviksrapportering Bystyret Bystyrekomiteene Byrådet Kontrollutvalget Politisk tilsyn og kontroll Lage bestillinger

Detaljer

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 Dato: 5. oktober 2010 /10 Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 RKR BYST-1210-200804170-31 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget behandlet sak om budsjett for bystyrets organer

Detaljer

Dette reglementet gir bestemmelser om godtgjøring til:

Dette reglementet gir bestemmelser om godtgjøring til: Saksnr: 201606645-2 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0273 Reglement for godtgjøring av kommunale tillitsverv hvor sekretariatsfunksjonen ligger til byrådet eller underliggende virksomheter. Satser pr

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor Saksnr: 201001405-33 Saksbehandler: HEBE Delarkiv: BYST-0220 Evaluering av bydelsstyreordningen 2008-2010, arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor 16.09.2010 Evaluering av bydelsstyreordning for Bergen kommune

Detaljer

Dette reglementet gir bestemmelser om godtgjøring til:

Dette reglementet gir bestemmelser om godtgjøring til: Saksnr: 201207014-19 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0273 «Reglement for godtgjøring av kommunale tillitsverv hvor sekretariatsfunksjonen ligger til byrådet eller underliggende virksomheter» (Vedtatt

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.)

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Dato: 24. august 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) TSSC BYST-03-201013519-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Det er viktig å være oppmerksom på at det er forretningsutvalget som kollegium som har arbeidsgiveransvaret, ikke enkeltpolitikere.

Det er viktig å være oppmerksom på at det er forretningsutvalget som kollegium som har arbeidsgiveransvaret, ikke enkeltpolitikere. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: 201604261-2 Saksbehandler: EARE Emnekode: ESARK-0200 Til: Fra: Forretningsutvalget Bystyredirektør Dato: 29. januar 2016 Oversikt arbeidsgiverfunksjoner på

Detaljer

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten 2014. Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN Bystyrets organer og administrasjon Bruttotabell drift VB2014 2015 2016 2017 2018

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE I BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE I BERGEN KOMMUNE Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.02 Rev. dato: 180111 Side 1 av 7 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE I BERGEN KOMMUNE 1. Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FOLKEVALGTOPPLÆRING 2011-2015 Arkivsaksnr.: 11/9727

Saksframlegg. Trondheim kommune. FOLKEVALGTOPPLÆRING 2011-2015 Arkivsaksnr.: 11/9727 FOLKEVALGTOPPLÆRING 2011-2015 Arkivsaksnr.: 11/9727 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til en folkevalgtopplæring for bystyreperioden

Detaljer

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Parlamentarisme i Fredrikstad kommune

Parlamentarisme i Fredrikstad kommune Parlamentarisme i Fredrikstad kommune Innledning/mandat Bystyret fattet i møte xx.xx.2011 følgende vedtak: 1. Det opprettes et utvalg som skal utrede spørsmålet om å innføre parlamentarisme i Fredrikstad

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Regnskapsrapport 2015 og forslag til detaljering av budsjett 2016 for bystyrets organer

Regnskapsrapport 2015 og forslag til detaljering av budsjett 2016 for bystyrets organer FORUTV /16 Forretningsutvalget Regnskapsrapport 2015 og forslag til detaljering av budsjett 2016 for bystyrets organer HHAL ESARK-1210-201532119-7 Hva saken gjelder: I saken presenteres regnskapet for

Detaljer

ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011

ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011 Arkivsaksnr.: 09/2328-27 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011 Hjemmel: Kommuneloven Ordførers innstilling: Fra

Detaljer

Denne saken er en oppfølging av pkt 3 i vedtaket, der bystyret ber om at ordningen med Ungdommens bystyre (UB) evalueres.

Denne saken er en oppfølging av pkt 3 i vedtaket, der bystyret ber om at ordningen med Ungdommens bystyre (UB) evalueres. BEBY /15 Bergen bystyre Evaluering av Ungdommens bystyre RAZA ESARK-022-201402586-14 Hva saken gjelder: Bergen bystyre behandlet 20. september 2010 sak 225-10 «Ungdommens bystyre - fra prosjekt til fast

Detaljer

Hva tilbyr Bystyrets kontor?

Hva tilbyr Bystyrets kontor? Hva tilbyr Bystyrets kontor? Faglig hjelp Informasjon og veiledning om reglement og fullmakter Svare på spørsmål om saksgang og behandlingsopplegg Finne sakshistorikk Formidler spørsmål fra komitemedlemmer

Detaljer

FORUTV /16. Bergen bystyre. Krav om lovlighetskontroll av sak i BEBY ESARK Hva saken gjelder:

FORUTV /16. Bergen bystyre. Krav om lovlighetskontroll av sak i BEBY ESARK Hva saken gjelder: FORUTV /16 Bergen bystyre Krav om lovlighetskontroll av sak 164-16 i BEBY 160616 BJFR ESARK-21-201610283-46 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor mottok 16. juni 2016 brev med krav om lovlighetskontroll

Detaljer

Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN. Bystyrets organer

Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN. Bystyrets organer Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN Bystyrets organer BYSTYRETS ORGANER Ordfører: Trude H. Drevland (H) Bystyredirektør: Roar Kristiansen 180 Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill. Regnskap

Detaljer

Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Om kontrollutvalgets og bystyrekomiteenes tilsyns- og kontrollfunksjoner. Arbeidsgruppens anbefalinger

Om kontrollutvalgets og bystyrekomiteenes tilsyns- og kontrollfunksjoner. Arbeidsgruppens anbefalinger Dato: 21. februar 2006 /06 Bergen bystyre Om kontrollutvalgets og bystyrekomiteenes tilsyns- og kontrollfunksjoner. Arbeidsgruppens anbefalinger RARO BYST-030-200509511-20 Hva saken gjelder: Econ Analyse

Detaljer

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl. 09.00 til kl.

Detaljer

Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Byrådssak 1322 /16 Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven FIWE ESARK-03-201600221-261 Hva saken gjelder: Hordaland

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN KAPITTEL 5 BYSTYRETS ORGANER

FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN KAPITTEL 5 BYSTYRETS ORGANER BYSTYRETS ORGANER og administrasjon Bystyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Bystyret har 67 representanter.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN Arkivsak-dok. 16/00158-6 Saksbehandler Helga Soldal Saksgang Møtedato Formannskapet 06.04.2016 Klima- og miljøutvalget 12.04.2016 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 12.04.2016 Omsorg- og velferdsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN 2011-2015 Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 22.02.2017 Behandlet i sak 012/17 JpId: 17/5257 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2.

Detaljer

Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme

Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme Saknr. 15/8693-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme Fylkesordførers Innstilling til vedtak: Saken legges fram

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Intern korrespondanse Saksnr.: 200718113-60 Saksbehandler: HIHE Emnekode: BYST-0107 Til: Fra: Kommuneadvokaten - Felles Dato: 9. mai 2008 Spørsmål om habilitet for tidligere byråder Vi viser

Detaljer

Mandal kommune. Retningslinjer for brukerråd

Mandal kommune. Retningslinjer for brukerråd Mandal kommune Retningslinjer for brukerråd Vedtatt av bystyret: 16.6.2016 Hvorfor brukerråd? Innbyggerne i Mandal mottar en rekke tjenester fra kommunen avhengig av hvilken fase av livet man er i. Både

Detaljer

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK Byrådssak 196/16 Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK-102-201615011-1 Hva saken gjelder: Bergen bystyre kom med følgende merknad i møte 16. desember 2015 (sak 335-15) under

Detaljer

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184 BEBY /13 Bergen bystyre Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc MAHO ESARK-022-200800775-184 Hva saken gjelder: Bergen bystyre fattet 18. juni 2012 (sak 177-12) følgende vedtak: «Bystyret ber

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 04/07739-056 Dato: 23.05.2005 BUDSJETT UTEN TALL INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Bystyrekomité for byutvikling/ helse og omsorg/

Detaljer

FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR VALGSTYRET

FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR VALGSTYRET Saksnr: 201525566-53 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR VALGSTYRET KAPITTEL 1 RETTSLIG GRUNNLAG, SAMMENSETNING OG VALG 1.1 Rettslig grunnlag Valgstyret er opprettet

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE 29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt i bystyret 10.06.2015 Innhold GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

Detaljer

Dato: 1. juni 2011 /11. Budsjett bystyrets organer 2012 BYST Hva saken gjelder:

Dato: 1. juni 2011 /11. Budsjett bystyrets organer 2012 BYST Hva saken gjelder: Dato: 1. juni 2011 /11 Budsjett bystyrets organer 2012 RKR BYST-1210-200804170-43 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget skal behandle et forslag til rammebudsjett for Bystyrets kontor, Byombudet, kommunerevisjonen,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/ Dato:

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/133-52 Dato: 22.05.06 BUDSJETT UTEN TALL INNSTILLING TIL: Bystyrekomitéene/Bystyret Administrasjonens innstilling: Bystyrekomité

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Fra evaluering til revisjon ved Fylkesordfører Rune Hogsnes Et attraktivt & bærekraftig Vestfold RPBA fra evaluering til revisjon RPBA er en plan for hele Vestfold Initiativ fra kommunene Planen ble vedtatt

Detaljer

Forslag til innstilling til bystyret: 1. Bystyret vedtar de fremlagte retningslinjer for gaver som gis bort eller tas imot.

Forslag til innstilling til bystyret: 1. Bystyret vedtar de fremlagte retningslinjer for gaver som gis bort eller tas imot. BEBY /15 Bergen bystyre Retningslinjer for folkevalgtes mottak av gaver EARE ESARK-0270-201505234-1 Hva saken gjelder: Ifbm behandling av sak om evaluering og revidering av etisk standard i Bergen kommune,

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011

Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011 Dato:10. januar2012 BEBY /12 Bergenbystyre Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011 RAZA BYST-0274-201018481-44 Hva sakengjelder: Bystyretskontor gjennomførtei

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. POLITISK ORGANISERING ETTER 2011 Arkivsaksnr.: 09/20729

Saksframlegg. Trondheim kommune. POLITISK ORGANISERING ETTER 2011 Arkivsaksnr.: 09/20729 POLITISK ORGANISERING ETTER 2011 Arkivsaksnr.: 09/20729 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret skal etter valget i 2011 bestå av 67 representanter.

Detaljer

Opplegg for gjennomføring av Komite for finans sin høring om TTT-anskaffelsen i Bergen kommune

Opplegg for gjennomføring av Komite for finans sin høring om TTT-anskaffelsen i Bergen kommune Dato: 16. juni 2010 /10 Opplegg for gjennomføring av Komite for finans sin høring om TTT-anskaffelsen i Bergen kommune FRWE BYST-053-201005697-13 Hva saken gjelder: Komite for finans fattet i møte 14.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/1345-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Forslag, reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

Velkommen som folkevalgt!

Velkommen som folkevalgt! Velkommen som folkevalgt! På vegne av Bystyrets kontor ønsker jeg alle dere som er valgt inn i det nye bystyret velkommen til den neste fireårsperioden. Å være folkevalgt i Norges nest største by er en

Detaljer

Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune

Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Dato: 13. september 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune RKR BYST-0200-201118767-14 Hva saken gjelder: Bystyret inviteres

Detaljer

Folkevalgtopplæringsprogrammet Oppsummering av aktiviteter og erfaringer

Folkevalgtopplæringsprogrammet Oppsummering av aktiviteter og erfaringer Dato:9. mars 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Folkevalgtopplæringsprogrammet 2007-2011. Oppsummering av aktiviteter og erfaringer RHKR BYST-0274-200700826-76 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren redegjør i

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Formannskapsmøte

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Formannskapsmøte EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Formannskapsmøte 7.04.11 POLITISK PARTI HØYRE HVA HAR FUNGERT? Landbruksnemnd og Planutvalget har fått saker som er tilfredsstillende saksbehandlet. HVORFOR? Saker sendt

Detaljer

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Norvald Bjarne Visnes

Detaljer

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300 Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Oppgaven Alternative mulige løsninger Praktiske og økonomiske konsekvenser

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE RISØR KOMMUNE REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER OG DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av bystyret 21.03.96 Endret av bystyret: 19.12.96 med virkning fra 01.01.97 21.09.00 med

Detaljer

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning.

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2011 1302/2011 2011/267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/5 Komite for oppvekst og kultur 10.03.2011 11/35 Bystyret 14.04.2011 Bodø ungdomsråd

Detaljer