Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling"

Transkript

1 Dato: 5. oktober 2010 BEBY /10 Bergen bystyre Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling RKR BYST Hva saken gjelder: Denne saken er en oppfølging av bestilling i B-sak hvor det ble fattet følgende vedtak: "Bystyret ber Bystyrets kontor fremlegge en evaluering av bydelsstyreordningen i løpet av siste kvartal 2010." Selv om bydelsstyrene i byrådets forslag til budsjett for 2011 er foreslått avviklet fra 1. januar 2011, vil bystyredirektøren i denne saken holde på det som var utgangspunktet for bystyrets bestilling av en evaluering av bydelsstyreordningen, nemlig om ordningen har svart til forventningene eller ikke. Anbefalingene om fremtidig ordning er basert på erfaringene med ordningen. I og med at det foreligger et forslag fra byrådet om å avvikle bydelsstyrene fra , er det også lagt inn en diskusjon og foretatt en vurdering av om en skal ha alternative ordninger eller ikke. Resultatene fra evalueringen viser at bydelsstyrene har tverrpolitisk høy oppslutning i egne rekker og i bystyregruppene til opposisjonen. I bystyregruppene til de tre byrådspartiene er oppslutningen om bydelsstyrene lav. Et stort flertall av politikerne som er positive til bydelsstyrene vil ha en annen ordning enn dagens. En stor andel av byens innbyggere kjenner til bydelsstyrene og har en positiv oppfatning av bydelsstyrene. Mange sier at de har vært i kontakt med bydelsstyrene. Bydelsstyrene har lyktes godt med å ivareta sin rolle som ombud og lokalt talerør for egen bydel. De har bidratt til å styrke det lokale engasjementet og gi bydelene en identitet. De sentrumsnære bydelene har ikke lyktes så godt som de øvrige. I sum innfrir ordningen forventningene om at bydelspolitikerne skal være ombud og talerør for sin bydel. Bydelsstyrene har langt på vei har fungert etter intensjonene ute i bydelene, men de har hatt problemer med å få synliggjort seg selv inn i det sentrale systemet og å få gjennomslag i komiteer, bystyret og i byrådsavdelingene. 1

2 Bystyredirektøren vil med utgangspunkt i evalueringen og de oppsummeringer som er gjort, anbefale at dagens bydelsstyreordning videreføres men at det foretas noen helt nødvendige endringer og tilpasninger. Bydelsstyrenes rolle som uttaleorgan, ombud og lokalt talerør bør styrkes og videreutvikles. Bydelsstyrene bør i større grad bli konsultative organer for komiteer og bystyret. Ved å gi bydelsstyrene en tydeligere rolle, kan deres legitimitet i det parlamentariske systemet øke. Bydelsstyrene kan også bidra til å styrke legitimiteten til det politiske systemet. Opprinnelig var bydelsstyrene tiltenkt en rolle som tilsynsorganer for virksomhet ute i bydelene. Denne rollen ble imidlertid lagt død ved revisjonen av reglementer og fullmakter i På grunnlag av den pågående gjennomgangen av tilsyns- og kontrolloppgavene i kommunen, bør bydelsstyrene inngå i det samlede tilsyns- og kontrollsystemet. Bydelsstyreordningen sies å være kostnadskrevende og med en for stor administrasjon. Pr. i dag koster ordningen 10,0 mill og det er ca 2,5 mill mindre enn det som ble lagt til grunn ved etableringen av ordningen. Kostnadene pr. bydelsstyre er ca 1,25 mill. Det er anslått at bydelene beslaglegger ca 6 årsverk på bystyresiden, slik at kostnadene for bystyrets organer med bydelsstyreordningen i realiteten er nærmere 9 enn 10 mill. I tillegg har byrådsavdelingene en del ekstrautgifter for å betjene bydelsstyrene. Hvis kostnadene skal reduseres kan dette gjøres ved å redusere antall medlemmer i bydelsstyrene eller ha færre bydelsstyrer. Samtidig er det viktig å understreke at det er en viss sammenheng mellom ressursbruk og resultat. Forslag til innstilling til bystyret: 1. Bydelsstyreordningen videreføres med følgende endringer: 2. Endringene trer i kraft fra Roar Kristiansen bystyredirektør Vedlegg 1. Arbeidsnotat nr. 1: Bydelsstyreordningen - en vurdering av måloppnåelse og beskrivelse av aktiviteter 2. Arbeidsnotat nr. 2: Oppsummering av spørreundersøkelser 3. Arbeidsnotat nr. 3: Oppsummering av bydelsstyreordningen februar juni Spørreundersøkelse blant bystyremedlemmer 5. Spørreundersøkelse blant bydelsstyrene. 6. Spørreundersøkelse blant befolkningen 7. Tilbakemeldinger fra byrådsavdelingene 8. Tilbakemeldinger fra lokalavisene 9. Rapport oppsummering og vurdering av bydelsstyreordningen i Bergen kommune januar april Referat fra møte i politisk referansegruppe Oppsummering av arbeidet til politisk referansegruppe. 2

3 Saksutredning: 1. Bakgrunn Bystyret vedtok i sak at dagens bydelsstyreordning skulle evalueres. I vedtakspunkt 4 heter det at: "Bystyret ber Bystyrets kontor fremlegge en evaluering av bydelsstyreordningen i løpet av siste kvartal 2010." På grunnlag av dette vedtaket ble det utarbeidet et mer detaljert opplegg for evaluering av bydelsstyreordningen og hvordan denne skulle gjennomføres. Dette opplegget behandlet forretningsutvalget i desember 2009 (sak ). Evalueringen av ordningen har bestått av følgende elementer: a. en spørreundersøkelse blant bydelspolitikere og bystyrepolitikere b. en spørreundersøkelse blant befolkningen i bydelene c. innspill fra byrådsavdelingene på hvordan bydelsstyreordningen har fungert på de områdene de har ansvar for d. en systematisering og vurdering av oppgaver, aktiviteter og ansvar e. en vurdering av mål- og resultatoppnåelse i forhold til det som var utgangspunktet Utgangspunktet for alle sidene av evalueringen har vært målsetningene for bydelsstyrene slik de framgår av vedtak i bystyret og reglement for bydelsstyrene. I denne saken foretas det en kort oppsummering av resultatene fra den gjennomførte evalueringen. På grunnlag av disse resultatene diskuteres det hva som taler for og imot å fortsatt ha bydelsstyrer og hvordan bydelsstyrene skal være hvis de videreføres. Selv om bydelsstyrene i byrådets forslag til budsjett for 2011 er foreslått avviklet fra 1. januar 2011, vil bystyredirektøren i denne saken forholde til det som var utgangspunktet for bystyrets bestilling av en evaluering av bydelsstyreordningen, nemlig om ordningen har svart til forventningene eller ikke. Anbefalingene om fremtidig ordning er basert på erfaringene med ordningen. I og med at det foreligger et forslag fra byrådet om å avvikle bydelsstyrene fra , er det også lagt inn en diskusjon og foretatt en vurdering av om en skal ha alternative ordninger eller ikke. 2. Har bydelsstyreordningen innfridd forventningene? Spørreundersøkelsene viser at bydelsstyrene har en stor tverrpolitisk oppslutning blant bydelsstyrerepresentantene og i bystyregruppene til opposisjonen. I bystyregruppene til de tre byrådspartiene er oppslutningen om bydelsstyrene lav. Befolkningsundersøkelsen viser at en stor andel av byens innbyggere kjenner til bydelsstyrene og har en positiv oppfatning av bydelsstyrene. Det er også mange som sier at de har vært i kontakt med bydelsstyrene og mange mener at de har en berettigelse. Ut i fra registreringer av deltakere i den åpne halvtimen, muntlige innlegg og tilhørere i møtene og spørreundersøkelsene har de fleste bydelsstyrene en stor og bred kontaktflate ute i 3

4 bydelene. Bydelsstyrene har også mobilisert mange på temamøter, orienteringsmøter og andre åpne møter. mange har vært i kontakt med bydelsstyrene Med støtte i spørreundersøkelsene og kartleggingene av aktiviteter har bydelsstyrene vært flinke til å ha kontakt med egne innbyggere og lokale interesser. De har også lyktes godt med å styrke det lokale engasjementet og gi bydelene en identitet, med unntak av de sentrumsnære bydelene Bergenhus og Årstad. Bydelsstyrepolitikerne har i store trekk innfridd forventningene om å være ombud og talerør for egen bydel. Bydelsstyrene har fått mindre ansvar og færre oppgaver enn det som opprinnelig ble besluttet av bystyret, eksempelvis ansvar for tverrsektorielle prosjektmidler og tilsyns- og kontrolloppgaver. De har hatt problemer med å få synliggjort seg selv inn i det sentrale systemet og å få gjennomslag i komiteer, bystyret og i byrådsavdelingene. Bydelsstyrenes formelle beslutningsmyndighet er i stor grad knyttet til relativt avgrensede saksområder. Bydelsstyrenes uttalerett og initiativrett er bredere definert og bydelsstyrene har vært aktive og offensive i sin bruk av disse ordningene. Bydelsstyrene har i begrenset grad fått gjennomslag for de innspill og initiativ de har tatt og slik sett har de ikke innfridd forventningene. De har ikke blitt den integrerte delen av det parlamentariske styringssystemet som bystyret la opp til da ordningen ble vedtatt. Oppgavene knyttet til tilsyn og kontroll er tatt vekk og bydelsstyrenes innspill blir ikke alltid tatt like mye hensyn til. Selv om det er et stort politisk flertall for bydelsstyrer, vil et flertall ha en annen ordning enn dagens. Mange peker på at bydelsstyrenes mulighet til å påvirke kommunens virksomhet og tjenestetilbud i bydelen, må bli større. Hvis bydelsstyrene skal videreføres, mener mange at de må få flere oppgaver og et større ansvar. Beslutningsmyndigheten i mindre klagesaker, enkelte tilskuddssaker og navnesaker gir liten politisk innflytelse. Slike saker er heller ikke avgjørende for å vitalisere lokaldemokratiet i bydelene. Bydelsstyrenes nåværende oppgaver og ansvar kan derfor ikke i seg selv forsvare en videreføring av ordningen, og i dette spørsmålet er både tilhengere og motstandere enige, selv om de trekker ulike konklusjoner. 3. Om kostnadene med bydelsstyreordningen Det har i diskusjonen om en eventuell avvikling av ordningen vært et sterkt fokus på kostnader. Bystyredirektøren vil derfor gi en kort oversikt over hva ordningen har kostet. Pr. i dag koster bydelsstyreordningen 10, 0 mill og det er ca 2,5 mill mindre enn det som ble lagt til grunn ved etableringen av ordningen. Kostnadene pr. bydel er i underkant av 1,3 mill. Hvert bydelsstyre har blitt tildelt 1 årsverk fordelt på ½ konsulent og ½ rådgiver. I realiteten har ordningen beslaglagt omtrent 6 årsverk. De 8 ansatte bruker ca ¾ på oppgaver knyttet til bydelene, den siste ¼ brukes på oppgaver som ikke er bydelsrelaterte. Dette er oppgaver knyttet til sentrale utvalg og støttefunksjoner (arkiv, informasjon, økonomi, sentralbord). Andre ansatte ved bystyrets kontor bruker ca ½ årsverk på bydelsrelaterte oppgaver. Bydelsstyrene er betydelig billigere i drift enn komiteene. Å drifte en bystyrekomite koster det samme som 4 bydelsstyrer. Bemanningsfaktoren for bydelsstyrene er ca 0,8, mens den for komiteenes vedkommende er ca det dobbelte. 4

5 Det er sagt at bydelsstyreordningen er kostnadskrevende og har en for stor administrasjon. Alle politiske ordninger har en pris, om 10 mill er en høy pris for å ha politiske utvalg i 8 bydeler med et innbyggertall som varierer fra til , blir en politisk avveining. Det er imidlertid tvilsomt om det er mulig å lage en alternativ nærdemokratiordning til en vesentlig lavere kostnad hvis den skal ha et innhold og et aktivitetsnivå utad som er sammenlignbart med dagens bydelsstyreordning. 4. Begrunnelsene for å avvikle bydelsstyrene sett i lys av evalueringen Byrådets begrunner avviklingen av bydelsstyreordningen slik: "En anstrengt kommuneøkonomi gjør det nødvendig å gjennomgå hvordan de demokratiske organer i Bergen kommune er organisert og fungerer. Bydelsstyreordningen ble innført som tiltak for å styrke nærdemokratiet og bidra til at avstanden mellom befolkningen og deres folkevalgte ble kortere. Effekten av ordningen har ikke blitt som forventet, behandling av viktige saker i bystyret blir ytterligere forsinket og kostnadene til styringssystemet er høye. Byrådet opplever at komiteenes deputasjonsinstitutt i stor grad svarer på utfordringene som bydelsstyrene skulle løse. Byrådet har derfor besluttet å foreslå avvikling av bydelsstyreordningen for blant annet å sikre innbyggerne en effektiv og raskest mulig behandling av saker som vedrører deres hverdag". Evalueringen som er foretatt støtter ikke opp under de argumenter som fremsettes i budsjettforslaget. Det pekes her på at bydelsstyrene forsinker behandlingen av viktige saker i bystyret. Ut i fra den systematiske gjennomgang av saker som bydelsstyrene har behandlet i perioden (1.9) er det ikke snakk om mange saker og store forsinkelser. I snitt er 4-6 saker pr. år blitt utsatt med 1 måned fordi de har blitt behandlet i et eller flere bydelsstyrer. Eksempler på slike saker er trafikksikkerhetsplan (B-sak 100/10), sykkelstrategi (B-sak 101/10), kommunedelplan Puddefjorden-Damsgårdssundet (131/10) og Ikea-Nyborg (B-sak ). Selv uten bydelsstyrer er det rimelig å anta at det ville vært behov for en eller annen form for lokale prosesser i slike saker. I noen enkeltsaker har behandlingstiden blitt 1 måned lengre, men det ikke lett å finne støtte for en gjennomgående lengre behandlingstid hvis en ser på alle saker som har gått via et bydelsstyre. Bydelsstyrene har gitt et merarbeid og gjort saksbehandlingstiden lengre de saker som bydelene har til beslutning (klagesaker, tilskuddsmidler og navnesetting). At komiteenes deputasjonsordning kan erstatte bydelsstyrenes kontakt med lokale interesser, er det ikke mulig å finne støtte for i den systematiserte gjennomgang av aktiviteter og deltakelse. Bydelsstyrene har mobilisert og aktivisert langt flere enn komiteene har. Spesielt gjennom åpen halvtime (292 innlegg i perioden), partsinnlegg i saker til behandling (100 i perioden) og tema og folkemøter (24 i perioden), men også som tilhørere i enkeltsaker (4-500 pr. år) og gjennom direkte henvendelser, har bydelsstyrene hatt en stor kontaktflate. Det vil være vanskelig for sentrale politiske utvalg å opprettholde en slik kontakt i bydelene. Komite for miljø og byutvikling har egne deputasjonsmøter. På årsbasis er komiteen nå oppe i over 100 deputasjoner (111 i 2009 og 107 så langt i år). Dette er imidlertid kun partsinnlegg til saker på sakskartet, og ikke en mulighet til å ta opp andre saker som i bydelenes åpne halvtimer. 5

6 I de øvrige komiteene har en i løpet av et år 1-5 deputasjoner, hvis en ser bort fra deputasjonene i tilknytning til budsjettbehandlingen. De som bruker komiteenes deputasjonsordninger er ofte andre enn de som er i kontakt med bydelsstyrene. Også antall tilhørere er i snitt betydelig lavere på komitemøtene enn det som er tilfelle på bydelsstyremøter. 5. Hva er alternativene? Det har så langt ikke kommet frem mange alternative forslag til bydelsstyreordningen og hvordan lokaldemokratiet i bydelene kan styrkes på andre måter. Evalueringen viser at vesentlige deler av målsettingene med bydelsstyreordningen er innfridd. Det viktigste argumentet mot ordningen er kostnadene, men det er som tidligere nevnt vanskelig å tenke seg reelle alternativer som koster vesentlig mindre. Mulige måter å redusere kostnadene på, kan være å ha bydelsstyrer med færre medlemmer og/eller færre bydelsstyrer og færre ansatte. Hvis en politisk ønsker å ha en nærdemokratiordning i en eller annen variant, vil det være fornuftig og kostnadsbesparende å bygge på det som allerede er. Det er allerede investert mye tid og ressurser og bygd opp kompetanse så vel politisk som administrativt. Hvis ordningen skal fortsette bør bydelsstyrenes roller som uttaleorgan, ombud og lokalt talerør styrkes. Bydelsstyrene bør i større grad bli konsultative organer for komiteer og bystyret. Ved å gi bydelsstyrene en tydeligere forankring i styringssystemet, kan deres legitimitet i det parlamentariske systemet øke. Bydelsstyrene bør få ansvar for noen andre typer saker hvis de skal ha noe å beslutte i, og da helst saker som gir mer innflytelse. Eksempler på slike saker er de tverrsektorielle tilskuddene som lå inne i fullmaktene og noen av klagesakene som i dag ligger i komite for miljø og byutvikling. Opprinnelig var bydelsstyrene tiltenkt en rolle som tilsynsorganer for virksomheten ute i bydelene. Tilsyns- og kontrolloppgavene ble imidlertid tatt ut ved revisjonen av reglementer og fullmakter i På grunnlag av den pågående gjennomgangen av tilsyns- og kontrolloppgavene i kommunen, bør bydelsstyrene, hvis de videreføres, inngå i det samlede tilsyns- og kontrollsystemet i neste valgperiode. Bystyrekomiteene kan på noen områder utvide sine aktiviteter og åpne opp for mer kontakt og større involvering, men også dette krever mer ressurser. Det er også vanskelig å tenke seg at bystyrekomiteer kan gå inn og ivareta rollen som ombud for lokale interesser i bydelene. Bystyrekomiteene kan ha en mer aktiv og utadrettet rolle enn i dag, men de vil uansett ikke ha kapasitet og mulighet til å fungere som ombud og lokale talerør og fange opp lokale interesser på samme måte som et bydelsstyre eller et annet lokalt utvalg. 6. Oppsummering og anbefalinger Erfaringene fra denne perioden er at bydelsstyrene langt på vei har fungert etter intensjonene ute i bydelene, men at de har hatt problemer med å få synliggjort seg selv sentralt og få gjennomslag i komiteer og bystyret. Bydelsstyrenes forankring i det politiske systemet sentralt har ikke vært så god som forventet. 6

7 Det tar tid å etablere og få slike ordninger til å fungere, men evalueringen viser at bydelsstyrene har markert seg sterkt i bydelene på kort tid og blitt et knutepunkt i mange bydeler. Bystyret vedtok i 2007 å opprette bydelsstyrer med utgangspunkt i noen konkrete mål og en budsjettramme på 12 mill. Evalueringen viser at bydelsstyreordningen langt på vei innfrir mange av de målsettingene bystyret hadde og at den også har blitt noe billigere enn først antatt. Evalueringen gir ingen sterke argumenter for å avvikle bydelsstyreordningen. Bystyredirektøren vil med utgangspunkt i evalueringen og de oppsummeringer som er gjort, anbefale at dagens bydelsstyreordning videreføres men at det foretas noen endringer og tilpasninger. Hvis en avvikler en ordning som på mange måter har innfridd forventningene, må begrunnelsene være at forventningene har endret seg eller at det ikke lenger er økonomisk rom for en lokaldemokratiordning av denne type og det omfang som en har hatt i denne valgperioden. Både spørreundersøkelsene og den øvrige gjennomgang viser at en har fått mye ut av ordningen. De fleste representantene i bydelsstyrene vurderer ordningen positivt og ønsker at det i fremtiden skal være et politisk organ i bydelene. Kartleggingen av aktivitetene i de enkelte bydelene viser at bydelspolitikerne har en bred kontaktflate og dialog med egen befolkning og bidrar til å fokusere positivt på egen bydel. Bydelsstyreordningen har også gjennom lokalpressen bidratt til å sette lokale saker på dagsorden på en måte som ellers ville vært vanskelig å oppnå. Avvikling av bydelsstyreordningen vil forskyve balansen i det parlamentariske systemet i Bergen. Det vil forsvinne 262 politiske verv (82 medlemmer og 180 varamedlemmer) og bystyresiden vil bli vesentlig svekket og vil ha en dårligere politisk kapasitet, ikke minst med tanke på kontakt og dialog med byens innbyggere. ***** 7

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor Saksnr: 201001405-33 Saksbehandler: HEBE Delarkiv: BYST-0220 Evaluering av bydelsstyreordningen 2008-2010, arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor 16.09.2010 Evaluering av bydelsstyreordning for Bergen kommune

Detaljer

Bydelsstyreordningen - en vurdering av måloppnåelse og beskrivelse av aktiviteter

Bydelsstyreordningen - en vurdering av måloppnåelse og beskrivelse av aktiviteter Saksnr: 201001405-36 Saksbehandler: LLEN Delarkiv: BYST-0220 Evaluering av bydelsstyreordningen 2008-2010, arbeidsnotat nr 1, Bystyrets kontor, 16.09.2010 Bydelsstyreordningen - en vurdering av måloppnåelse

Detaljer

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 Dato: 5. oktober 2010 /10 Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 RKR BYST-1210-200804170-31 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget behandlet sak om budsjett for bystyrets organer

Detaljer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder

Detaljer

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar BEBY /15 Bergen bystyre Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar RKR ESARK-030-201527004-1 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene

Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene Saksnr: 200906699-1 Saksbehandler: LLEN Delarkiv: BYDE-0239 Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene I forbindelse med oppsummeringen av bydelsstyrenes første år ble det sendt ut spørreskjema

Detaljer

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL KAPITTEL 5 Bystyrets organer og administrasjon Fordeling på hovedarter VB2015

Detaljer

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK Byrådssak 196/16 Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK-102-201615011-1 Hva saken gjelder: Bergen bystyre kom med følgende merknad i møte 16. desember 2015 (sak 335-15) under

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Arna bydelsstyre behandlet saken i møtet 101110 sak 73-10 og avga følgende uttalelse: Arna bydelsstyre ber bystyret opprettholde bydelsstyreordningen.

Detaljer

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12).

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12). FORUTV /13 Forretningsutvalget Økonomistruktur, budsjettprosess og rapportering HHAL BYST-1210-201121763-38 Hva saken gjelder: I denne saken gjøres det rede for de endringer som er foretatt i økonomistrukturen

Detaljer

FYBS mener at bydelsstyrene gjennom sin lokalkunnskap og nærhet til bydelene ivaretar ombudsordningen og belyser lokale saker på en bedre måte.

FYBS mener at bydelsstyrene gjennom sin lokalkunnskap og nærhet til bydelene ivaretar ombudsordningen og belyser lokale saker på en bedre måte. Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling - bydelsstyrenes uttalelser Fyllingsdalen bydelsstyre behandlet saken i møtet 101110 sak 84-10 og avga følgende uttalelse: Fyllingsdalen

Detaljer

Denne saken er en oppfølging av pkt 3 i vedtaket, der bystyret ber om at ordningen med Ungdommens bystyre (UB) evalueres.

Denne saken er en oppfølging av pkt 3 i vedtaket, der bystyret ber om at ordningen med Ungdommens bystyre (UB) evalueres. BEBY /15 Bergen bystyre Evaluering av Ungdommens bystyre RAZA ESARK-022-201402586-14 Hva saken gjelder: Bergen bystyre behandlet 20. september 2010 sak 225-10 «Ungdommens bystyre - fra prosjekt til fast

Detaljer

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK BEBY /16 Bergen bystyre Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer FRWE ESARK-1212-201612918-1 Hva saken gjelder: I denne saken oppsummeres erfaringer fra budsjettarbeid i bystyrets organer de

Detaljer

Vedtatt budsjett. Regnskap

Vedtatt budsjett. Regnskap BYSTYRETS ORGANER Ordfører: Trude H. Drevland (H) Bystyredirektør: Roar Kristiansen Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Bystyrets organer Regnskap Vedtatt budsjett Beløp i mill. Forslag årsbudsjett

Detaljer

Dato: 22. februar 2011 BEBY /11. Bergen bystyre. Avkortingsreglene i honorarreglementet BYST Hva saken gjelder:

Dato: 22. februar 2011 BEBY /11. Bergen bystyre. Avkortingsreglene i honorarreglementet BYST Hva saken gjelder: Dato: 22. februar 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Avkortingsreglene i honorarreglementet MAHO BYST-0273-200719292-62 Hva saken gjelder: Honorarreglement for Bergen kommune har avkortingsbestemmelser som har

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordning , arbeidsnotat nr. 3, Bystyrets kontor,

Evaluering av bydelsstyreordning , arbeidsnotat nr. 3, Bystyrets kontor, Evaluering av bydelsstyreordning 2008-2010, arbeidsnotat nr. 3, Bystyrets kontor, 16.09.10 OPPSUMMERING AV BYDELSSTYREORDNINGEN Februar 2008- juni 2010 01.01.08 ble den nåværende bydelsstyreordningen i

Detaljer

Folkevalgtopplæring : Opplegg for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg

Folkevalgtopplæring : Opplegg for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg KFPS /15 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Folkevalgtopplæring 2015-2019: Opplegg for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg BITE ESARK-0274-201018481-103 Hva saken gjelder:

Detaljer

Budsjettforslaget for bystyret og dets organer for 2010 er basert på følgende forutsetninger:

Budsjettforslaget for bystyret og dets organer for 2010 er basert på følgende forutsetninger: Dato: 15. mai 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Bystyrets organer RKR BYST-1210-200804170-8 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget skal behandle et forslag til rammebudsjett for Bystyrets

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Intern korrespondanse Saksnr.: 200718113-60 Saksbehandler: HIHE Emnekode: BYST-0107 Til: Fra: Kommuneadvokaten - Felles Dato: 9. mai 2008 Spørsmål om habilitet for tidligere byråder Vi viser

Detaljer

Spørreskjema til bydelsstyrene. Spørreskjema til bydelsstyrene. mai (rev:2.0.75)

Spørreskjema til bydelsstyrene. Spørreskjema til bydelsstyrene. mai (rev:2.0.75) Spørreskjema til bydelsstyrene Du har valgt at bydelsstyrene bør videreføres i en annen form. Spesifiser hvilken: (1) Ved direkte valg Valg i bydelene Tilføre saker med

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

KFPS /15. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Oppsummering av folkevalgtopplæringen for perioden ESARK

KFPS /15. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Oppsummering av folkevalgtopplæringen for perioden ESARK KFPS /15 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Oppsummering av folkevalgtopplæringen for perioden 2011-2015 BITE ESARK-0274-201018481-91 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren redegjør i denne

Detaljer

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret Dato: 10. juni 2009 BEBY /09 Bystyret Høringer i bystyrekomiteene i Bergen kommune. Representantenes rolle i planlegging av høringer og forslag til endring av reglementet for bystyrekomiteene. RAZA BYST-0223-200716942-26

Detaljer

Bystyredirektøren vil derfor komme tilbake med supplerende informasjon når disse avklaringene foreligger.

Bystyredirektøren vil derfor komme tilbake med supplerende informasjon når disse avklaringene foreligger. Dato: 27. august 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Papirløse møter - status og videre opplegg RKR BYST-022-200818351-8 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en oppdatering på hva som er gjort og hvor

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Komite for finans behandlet saken i møtet 161110 sak 119-10 og avga følgende innstilling: Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering

Detaljer

Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak:

Forretningsutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: BEBY /17 Bergen bystyre Innbyggerforslag Bindende folkeavstemming om bompenger i Bergen FRWE ESARK-0183-201638981-5 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har mottatt et innbyggerforslag fra Minsak.no som

Detaljer

Dato: 15. desember 2009 /09. Justering av bydelsstyrenes fullmakter og reglement BYDE

Dato: 15. desember 2009 /09. Justering av bydelsstyrenes fullmakter og reglement BYDE Dato: 15. desember 2009 /09 Justering av bydelsstyrenes fullmakter og reglement TANB BYDE-0200-200802528-7 Hva saken gjelder: Bystyret ber i BEBY-sak 139/09 bystyrets kontor om å legge fram en egen sak

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.)

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Dato: 24. august 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) TSSC BYST-03-201013519-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Opplegg for behandling av Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 i bystyrets organer

Opplegg for behandling av Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 i bystyrets organer Dato: 11. august 2010 BEBY /10 Bergen bystyre Opplegg for behandling av Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 i bystyrets organer FRWE BYST-000-201011724-1 Hva saken gjelder: I denne saken fremlegges

Detaljer

Dato: 1. juni 2011 /11. Budsjett bystyrets organer 2012 BYST Hva saken gjelder:

Dato: 1. juni 2011 /11. Budsjett bystyrets organer 2012 BYST Hva saken gjelder: Dato: 1. juni 2011 /11 Budsjett bystyrets organer 2012 RKR BYST-1210-200804170-43 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget skal behandle et forslag til rammebudsjett for Bystyrets kontor, Byombudet, kommunerevisjonen,

Detaljer

Folkevalgtopplæring Program for nye representanter og oppstartssamling for det nye bystyret 11. og 12.

Folkevalgtopplæring Program for nye representanter og oppstartssamling for det nye bystyret 11. og 12. Dato: 20. juli 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Folkevalgtopplæring 2011-2015. Program for nye representanter 31.10 og oppstartssamling for det nye bystyret 11. og 12. november 2011 RKR BYST-0274-201018481-10

Detaljer

Bydelsstyreordningen. Bydelsstyreordningen. mai (rev:2.0.75)

Bydelsstyreordningen. Bydelsstyreordningen. mai (rev:2.0.75) Bydelsstyreordningen 10.b Du har svart at bydelsstyrene bør videreføres i en annen form. Kan du spesifisere hvilken? (1) Utvidet fullmakt større ansvar og innflytelse. vedtaksmulighet

Detaljer

Lokaldemokratireformen

Lokaldemokratireformen Lokaldemokratireformen Rammer og føringer for arbeidet September 2016 Saksnr: 201615011-10 Et samarbeid mellom BYRÅDET I BERGEN OG BERGEN BYSTYRE 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål med dokumentet... 4 2.

Detaljer

Program for folkevalgtopplæring for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg.

Program for folkevalgtopplæring for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg. Dato: 28. september 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Program for folkevalgtopplæring 2011-2015 for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg. BITE BYST-0274-201018481-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/02881-001 Dato: 08.06.05 EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Ordførers

Detaljer

Den 16. februar 2009 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Teatersalen, Bergen Rådhus

Den 16. februar 2009 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Teatersalen, Bergen Rådhus BERGEN KOMMUNE Bergenhus bydel Protokoll Bergenhus bydelsstyre Den 16. februar 2009 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Teatersalen, Bergen Rådhus Til stede under opprop: Asle Steiestøl Wingsternes (H)

Detaljer

Bystyrets tilsyns- og kontrollfunksjon i en kommunal parlamentarisk styringsform - Bystyrets oppfølging av rapporten fra ECON Analyse AS

Bystyrets tilsyns- og kontrollfunksjon i en kommunal parlamentarisk styringsform - Bystyrets oppfølging av rapporten fra ECON Analyse AS Dato: 4. mai 2005 /05 Bergen bystyre Bystyrets tilsyns- og kontrollfunksjon i en kommunal parlamentarisk styringsform - Bystyrets oppfølging av rapporten fra ECON Analyse AS RKR BYST-030-200400921-42 Hva

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politiskstyringssystem. Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 ESARK Hva saken gjelder:

KFPS /16. Komite for fullmakter og politiskstyringssystem. Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 ESARK Hva saken gjelder: KFPS /16 Komite for fullmakter og politiskstyringssystem Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 BITE ESARK-0274-201525635-13 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk styringssystem vedtok 11.6.2015

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN KAPITTEL 5 BYSTYRETS ORGANER

FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN KAPITTEL 5 BYSTYRETS ORGANER BYSTYRETS ORGANER og administrasjon Bystyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Bystyret har 67 representanter.

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 275-10 og fattet følgende vedtak: "Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og

Detaljer

Rapport. Oppsummering og vurdering av bydelsstyreordningen i Bergen kommune januar april 2009

Rapport. Oppsummering og vurdering av bydelsstyreordningen i Bergen kommune januar april 2009 Rapport Oppsummering og vurdering av bydelsstyreordningen i Bergen kommune januar 2008 - april 2009 Bystyrets kontor 07. 05. 2009 Innledning I denne rapporten oppsummeres sentrale aspekt og erfaringer

Detaljer

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten 2014. Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN Bystyrets organer og administrasjon Bruttotabell drift VB2014 2015 2016 2017 2018

Detaljer

Vedlegg 2. Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer <ALLE>

Vedlegg 2. Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer <ALLE> Vedlegg 2 Fjorårets budsjettsprosess - alle komiteer 2009-02-16 Andre forslag til endringer: (1) Vi bør ha ett heldags seminar hvor budgettet kan gjennomarbeides fullt. Veldig vanskelig

Detaljer

HONORARREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

HONORARREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Saksnr: 200719292-64 Saksbehandler: MAHO Delarkiv: BYST-0273 HONORARREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002, B-sak 80-02. Endret ved vedtak i Bergen bystyre 131003

Detaljer

Privat forslag om opprettelse av et lobbyregister for byrådet og bystyrets organer

Privat forslag om opprettelse av et lobbyregister for byrådet og bystyrets organer Dato: 5. november 2010 BEBY /10 Bergen bystyre Privat forslag om opprettelse av et lobbyregister for byrådet og bystyrets organer TSSC BYST-0238-200916966-11 Hva saken gjelder: Representanten Hallgeir

Detaljer

Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker

Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker Saksframlegg Saksbehandler: Alf Harald Holmboe Saksnr.: 17/6 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Forhindre barnefattigdom: Innfør kommunalt søskentillegg i barnetrygden i Bergen.

Forhindre barnefattigdom: Innfør kommunalt søskentillegg i barnetrygden i Bergen. FORUTV /15 Forretningsutvalget Privat forslag fra Oddny Irene Miljeteig (SV) om å innføre kommunalt søskentillegg i barnetrygden i Bergen for å forhindre barnefattigdom RAZA ESARK-4635-201505470-2 Hva

Detaljer

Arkivloven med forskrifter - reglene om journalføring og arkivering

Arkivloven med forskrifter - reglene om journalføring og arkivering FORUTV /16 Forretningsutvalget Rutiner for registrering av e-poster mv MAHO ESARK-0200-201525566-44 Hva saken gjelder: I forretningsutvalgets møte 2. februar 2016 ble det fattet følgende: På bakgrunn av

Detaljer

Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak 155-09: Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer

Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak 155-09: Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer Dato: 3. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak 155-09: Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer FRWE BYST-1212-200906877-15

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Saksnr: 201118767-13 Saksbehandler: RKR Delarkiv: BYST-0200 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002,

Detaljer

Den 9. november 2010 holdt Fana bydelsstyre møte i Fana kulturhus.

Den 9. november 2010 holdt Fana bydelsstyre møte i Fana kulturhus. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fana bydelsstyre Den 9. november 2010 holdt Fana bydelsstyre møte i Fana kulturhus. Til stede under opprop: Eivind H. Hermansen (H) Erik Skutle (H) - vara Atle

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte KFPS /14 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte 020914 EVGU ESARK-0221-201125137-31 Protokollen godkjennes

Detaljer

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016.

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016. Dok. type: Reglement BKDOK-2012-00138.15 Rev. dato: 230516 Saksnr. 201525566-100 Side 1 av 8 Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune 2015-2019. Oppdatert 1. mai 2016.

Detaljer

FORUTV /16. Bergen bystyre. Krav om lovlighetskontroll av sak i BEBY ESARK Hva saken gjelder:

FORUTV /16. Bergen bystyre. Krav om lovlighetskontroll av sak i BEBY ESARK Hva saken gjelder: FORUTV /16 Bergen bystyre Krav om lovlighetskontroll av sak 164-16 i BEBY 160616 BJFR ESARK-21-201610283-46 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor mottok 16. juni 2016 brev med krav om lovlighetskontroll

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 201626613-1 Saksbehandler: RKR Emnekode: ESARK-0305 Til: Fra: Kontrollutvalget Bystyrets kontor Dato: 31. august 2016 Tilbakemelding fra Bystyrets kontor på BDO-rapport

Detaljer

Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10.

Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10. Saksnr: 201118767-12 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Vedlegg: Forslag til Reglement for bystyrekomiteene 13.09.11 Reglement for bystyrekomiteene KAPITEL 1: BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR

Detaljer

BYEN OG NÆRDEMOKRATIET. Bystyreseminar Anne Lise Fimreite og Sveinung Arnesen

BYEN OG NÆRDEMOKRATIET. Bystyreseminar Anne Lise Fimreite og Sveinung Arnesen BYEN OG NÆRDEMOKRATIET Bystyreseminar 150517 Anne Lise Fimreite og Sveinung Arnesen Lokaldemokratiutvalget oppnevnt av Byrådet som en del av lokaldemokratireformarbeidet i Bergen Anne Lise Fimreite, leder

Detaljer

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl.

Detaljer

Forslag til nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune

Forslag til nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Saksnr: 201604261-12 Saksbehandler: EARE Delarkiv: ESARK-0200 Forslag til nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Sist revidert 211015 sak 235/15 Kapittel 1 GENERELLE

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor Kommunal- og regionaldepartementet Dato: 30.11.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/01904-3 201003942-7 Spesialrådgiver Helene Solbakken, 23 46 14

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Saksbehandler: Torunn Wister Arkiv: F40 &13 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: * INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Torunn Wister Arkiv: F40 &13 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: * INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Wister Arkiv: F40 &13 Arkivsaksnr.: 09/6043-10 Dato: * EVALUERING AV UNGDOMSRÅDET INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Trondheim kommune. s Saksframlegg. EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Trondheim kommune. s Saksframlegg. EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja s Saksframlegg EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/18212 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til bystyrets vedtak: 1. Klientutvalget som klageorgan avvikles. 2. Klager etter

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Spørreskjema om bystyrets og bystyrekomiteene sine arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter

Spørreskjema om bystyrets og bystyrekomiteene sine arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter Saksnr: 200700826-78 Saksbehandler: HEBE Delarkiv: BYST-0274 Spørreskjema om bystyrets og bystyrekomiteene sine arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter Spørreskjema sendes faste medlemmer i bystyret

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE I BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE I BERGEN KOMMUNE Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.02 Rev. dato: 180111 Side 1 av 7 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE I BERGEN KOMMUNE 1. Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens

Detaljer

Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN. Bystyrets organer

Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN. Bystyrets organer Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN Bystyrets organer BYSTYRETS ORGANER Ordfører: Trude H. Drevland (H) Bystyredirektør: Roar Kristiansen 180 Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill. Regnskap

Detaljer

Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011

Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011 Dato:10. januar2012 BEBY /12 Bergenbystyre Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011 RAZA BYST-0274-201018481-44 Hva sakengjelder: Bystyretskontor gjennomførtei

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Parlamentarisme i Fredrikstad kommune

Parlamentarisme i Fredrikstad kommune Parlamentarisme i Fredrikstad kommune Innledning/mandat Bystyret fattet i møte xx.xx.2011 følgende vedtak: 1. Det opprettes et utvalg som skal utrede spørsmålet om å innføre parlamentarisme i Fredrikstad

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 234-07 Emnekode 0220 Arkivsak 200700472 Til Bystyrets kontor Komite- og utvalgstruktur på bystyresiden Bergen bystyre behandlet saken i møtet 151007 sak 234-07 og

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/ Dato:

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/133-52 Dato: 22.05.06 BUDSJETT UTEN TALL INNSTILLING TIL: Bystyrekomitéene/Bystyret Administrasjonens innstilling: Bystyrekomité

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 1 Innhold Fordeler og ulemper ved lokaldemokratiet i små og store kommuner Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger Norge

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 04/07739-056 Dato: 23.05.2005 BUDSJETT UTEN TALL INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Bystyrekomité for byutvikling/ helse og omsorg/

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune forslag til endringer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune forslag til endringer Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune forslag til endringer Sist revidert 191016 sak 278/16 1 GENERELLE FORHOLD 1.1 Hjemmel og virkeområde Reglement for godtgjørelse

Detaljer

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl. 09.00 til kl.

Detaljer

Tromsøparlamentarismen

Tromsøparlamentarismen Tromsøparlamentarismen www.uit.no 2 SAMMENDRAG Innledning Ting tar tid! Den parlamentariske styringsmodellen i Oslo har vært revidert en rekke ganger siden den ble innført i 1986. Også i Bergen er det

Detaljer

Sammenfattet utkast politisk organisering. POLITISK ORGANISERING I VERDAL KOMMUNE

Sammenfattet utkast politisk organisering. POLITISK ORGANISERING I VERDAL KOMMUNE Sammenfattet utkast politisk organisering. POLITISK ORGANISERING I VERDAL KOMMUNE Høring Saken har vært sendt på høring til de politiske partiene som er representert i dagens kommunestyre. Det er kommet

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Tilsyns-og kontrollsystemet

Tilsyns-og kontrollsystemet Tilsyns-og kontrollsystemet Øverste tilsynsansvar Tertialrapporter Årsmeldinger Revisjoner Avviksrapportering Bystyret Bystyrekomiteene Byrådet Kontrollutvalget Politisk tilsyn og kontroll Lage bestillinger

Detaljer

Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune

Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Dato: 13. september 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune RKR BYST-0200-201118767-14 Hva saken gjelder: Bystyret inviteres

Detaljer

Saksbehandler: Torfinn Frostad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Torfinn Frostad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torfinn Frostad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/13472-1 Dato: 02.11.2010 GJENNOMGANG AV POLITISK STYRINGSSTRUKTUR INNSTILLING TIL: BYSTYRET 1. Drammen kommune viderefører dagens

Detaljer

Evaluering av politisk organisering 2014. Rapport, september 2014

Evaluering av politisk organisering 2014. Rapport, september 2014 Evaluering av politisk organisering 2014 Rapport, september 2014 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Mål... 3 3. Metode... 3 4. Resultater... 5 Bystyrets størrelse... 5 Bystyrets arbeidsmåte... 5 Politisk utvalgsstruktur...

Detaljer

Hva tilbyr Bystyrets kontor?

Hva tilbyr Bystyrets kontor? Hva tilbyr Bystyrets kontor? Faglig hjelp Informasjon og veiledning om reglement og fullmakter Svare på spørsmål om saksgang og behandlingsopplegg Finne sakshistorikk Formidler spørsmål fra komitemedlemmer

Detaljer

Utkast til sak om program for folkevalgtopplæring for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg.

Utkast til sak om program for folkevalgtopplæring for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg. Dato: 9. mars 2011 BEBY /11 Forretningsutvalget Utkast til sak om program for folkevalgtopplæring 2011-2015 for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg. RHKR BYST-0274-201018481-2 Hva saken

Detaljer

Regnskapsrapport 2015 og forslag til detaljering av budsjett 2016 for bystyrets organer

Regnskapsrapport 2015 og forslag til detaljering av budsjett 2016 for bystyrets organer FORUTV /16 Forretningsutvalget Regnskapsrapport 2015 og forslag til detaljering av budsjett 2016 for bystyrets organer HHAL ESARK-1210-201532119-7 Hva saken gjelder: I saken presenteres regnskapet for

Detaljer

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat Historisk innledning Våren 2005 åpnet bystyret for at skoler som ønsket det kunne innføre driftstyrer i stedet for samarbeidsutvalg som en prøveordning i 2 år Ref sak 39/05 (26. april 2005) Våren 2007

Detaljer

Erfaringer i å bygge en kommune. Råd. 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen. Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord

Erfaringer i å bygge en kommune. Råd. 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen. Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord Erfaringer i å bygge en kommune Råd 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord Prosjektlederrollen Råd til kommuner som skal starte opp

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT BYSTYRETS KONTOR

STRATEGIDOKUMENT BYSTYRETS KONTOR STRATEGIDOKUMENT 2008-2011 BYSTYRETS KONTOR Oktober 2008 Strategidokument 2008-2011 Bystyrets kontor Side 2 av 18 Strategidokument 2008-2011 Bystyrets kontor ble vedtatt i Forretningsutvalget 250608, sak

Detaljer

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE Innledning Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland, Tjeldsund og Harstad kommuner tar sikte på å slå seg sammen senest 01.01. 2020. Det er kommunestyrene i de respektive

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Den fremlagte kjøreplan legges til grunn for bystyrets møte 21. september 2009.

Forslag til vedtak: 1. Den fremlagte kjøreplan legges til grunn for bystyrets møte 21. september 2009. Dato: 20. august 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Kjøreplan for bystyrets møte 21. september 2009 RKR BYST-0221-200716924-82 Hva saken gjelder: Vedlagt følger forslag til kjøreplan for bystyrets møte

Detaljer