Parlamentarisme i Fredrikstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parlamentarisme i Fredrikstad kommune"

Transkript

1 Parlamentarisme i Fredrikstad kommune

2 Innledning/mandat Bystyret fattet i møte xx.xx.2011 følgende vedtak: 1. Det opprettes et utvalg som skal utrede spørsmålet om å innføre parlamentarisme i Fredrikstad samt utarbeide nødvendig beslutningsgrunnlag for Bystyret. 2. Utvalget skal bestå av ordfører, varaordfører og gruppelederne. Rådmann ivaretar sekretærfunksjon for utvalget. 3. Det er en forutsetning at totale utgifter knyttet til politisk/administrativ ledelse ikke i vesentlig grad overstiger dagens nivå etter innføring av parlamentarisme. 4. Utvalget rapporterer til formannskapet som fremmer sak for Bystyret før sommeren 2012 om eventuell innføring av parlamentarisme i Fredrikstad før desember Arbeidsgruppen har bestått av: Jon-Ivar Nygård Kari Agrup Atle Ottesen Peter Kuran Bjørnar Laabak Camilla Eidsvold Hans Ek Erik Simens Larsen Per Lebesby Jan Kåre Fjeld Per Bratseth Ellingsen Ordfører Varaordfører Gruppeleder AP Gruppeleder Høyre Gruppeleder Fr.P Gruppeleder SV Gruppeleder SP Gruppeleder Pensjonistpartiet Gruppeleder Kr.F Gruppeleder Bymiljølisten Gruppeleder Venstre I tillegg har rådmann Jan Lasse Hansen og kommunalsjef Anne Skau deltatt i utvalgets arbeid. Ordføreren har ledet utvalget mens spesialrådgiver Leif Johannessen har vært utvalgets sekretær. Utvalget har arbeidet ut fra en bred fortolkning og forståelse av mandatet om at hovedelementene i arbeidet skulle være Styringsmodellen skal ha som mål å sikre innbyggerne best mulig tjenester på en effektiv og rasjonell måte (innbyggerperspektiv). Styringsmodellen skal utvikle lokaldemokratiet gjennom fokus på politisk styring (demokratiperspektiv). Det var videre enighet om at utvalget ikke bare skulle utrede en parlamentarisk modell men også se på forbedringer av dagens formannskapsmodell i forhold til praksis og innbyggerog demokratiperspektivet og legge dette fram som en del av en debatt om en framtidig politisk styringsform i Fredrikstad kommune. Utvalget har som en del av sitt grunnlagsarbeid innhentet vurderinger og utredninger som er gjort om parlamentarisme i Tromsø og Moss kommuner.

3 Ulike modeller Kommunal parlamentarisme Kommunal parlamentarisme dreier seg om forholdet mellom den folkevalgte forsamlingen (bystyret) og den utøvende myndigheten (byrådet). Byrådet er i denne styringsformen et utøvende organ som utgår fra bystyret, og som ikke har bystyrets flertall mot seg. Byrådet kan sammenlignes med regjeringen på riksplan og bystyret kan sammenlignes med stortinget. Det er tre hovedelementer som kjennetegner parlamentarismen: 1. Bystyret velger det utøvende organ byrådet 2. Det utøvende organ plikter å gå av dersom et flertall av bystyret krever det 3. Administrasjonen ledes av politisk valgte byråder Oslo var den første kommunen som innførte parlamentarisme som styringsform i Bergen fulgte etter i 2000 mens Tromsø innførte modellen i I tillegg har fylkeskommunene Troms, Nordland, Nord Trøndelag og Hedemark denne styringsformen. En generell begrunnelse for innføring av kommunal parlamentarisme er at denne modellen styrker den politiske styringen av kommunen, sikrer en handlekraftig politisk ledelse og fører til at beslutninger blir tatt og iverksatt på en effektiv måte. På denne måten kan en kommunal parlamentarisk modell også bedre synliggjøre det politiske systemet blant kommunens innbyggere. De kommunene som har innført parlamentarisme som styringsform peker på bl.a følgende målsettinger for å innføre ordningen: Skape klarere politiske ansvarsforhold Øke den folkevalgte innflytelsen Styrke helhetsvurderingene Bedre publikumsservicen. Formannskapsmodellen Formannskapsmodellen er den desidert meste vanlige styringsformen i kommunene. Formannskapsmodellen kjennetegnes ved at bystyret velger et formannskap av og blant sine medlemmer, og formannskapet settes sammen etter forholdstallsprinsippet. I de aller fleste tilfellene fører dette til at både posisjon og opposisjon er representert. Bystyret kan ikke skifte ut formannskapet i løpet av valgperioden fordi formannskapet ikke kan kastes. Formannskapet er uavsettelig. Administrasjonen ledes av en rådmann som er ansatt. I modellen spiller både ordfører og rådmann en viktig rolle, ordføreren som leder for de folkevalgte og rådmannen som øverste sjef for administrasjonen. Både posisjon og opposisjon får rådmannens forslag til vedtak framlagt samtidig, og forhandlingene skjer for åpne dører. Fordeler og ulemper Noen typiske begrunnelser for de to modellene er: Formannskapsmodellen 1. Tverrpolitisk samarbeid og ansvarliggjøring av alle partier 2. Samme rammevilkår for posisjon og opposisjon. Samme informasjonstilgang 3. Stabilitet, dvs at et formannskap sitter for 4 år av gangen 4. Gjenspeiling av valgresultat, dvs at formannskapssystemet med sin forholdsmessighet gjenspeiler velgernes preferanser på en bedre måte 5. Tradisjon, 200 års erfaring og modellen fungerer tilfredsstillende i mange kommuner

4 6. Billigere system enn parlamentarisme Parlamentarisme 1. Klarere politiske skillelinjer gjennom etablering av en posisjon og opposisjon 2. Det politiske ansvaret tydeliggjøres. De styrende kan ikke løpe fra sitt politiske ansvar, både når det gjelder utøvende politikk og den administrasjon de leder. 3. Politisk styring av administrasjonen. Makt flyttes fra sterke og ikke demokratisk valgte byråkrater til folkevalgte politikere. 4. Effektivitet. Mer effektivt system fordi beslutningsprosessen blir raskere og linjene kortere. 5. Bedre overordnet og finansiell styring, dvs enklere å gjøre politiske prioriteringer og dermed lettere å styre økonomien Utfordringer/forbedringspunkter i forhold til dagens modell: De ulike partiene ble bedt om å drøfte utfordringer og forbedringspunkter i forhold til slik de opplever formannskapsmodellen funger i Fredrikstad kommune i dag. Følgende punkter ble spilt inn arbeidsgruppen: Utfordringer: Uklart hva rådmannens ansvar, styringsflertallets ansvar og formannskapets ansvar er. Spesielt sett fra innbyggernes side. Beslutningsprosessene er omfattende/tidkrevende. Rådmannen kan jobbe lenge med saker uten å vite om det er i tråd med hva formannskapet ønsker. Plasserer ikke politisk ansvar tydelig nok. Fungerer ikke fullt ut som kollegiale organer. Opposisjonen tar lite ansvar i modellen. Modellen legger opp til kollegialt ansvarlige beslutninger. Hvordan oppfattes modellen ute blant folk? Parlamentarisme er en rendyrking av hvordan den politiske styringen oppfattes. For lite effektivt politisk styre. Det er kun gjennom vedtakene, resten er overlatt til rådmannen Hvor effektiv er ressursbruken til politisk styring når man ikke har beslutningsmyndighet Hva oppfatter innbyggerne egentlig i forhold til hvem har makt og myndighet Mulige forbedringspunkter: Noe færre bystyremedlemmer (41-47) Noe færre formannskapsmedlemmer (9-11) Endret struktur hovedutvalg: o Utvalg for kultur og utdanning (Kultur, idrett, barnehage, skole) o Utvalg for helse og sosial (Helse, omsorg, sosial) o Utvalg for byutvikling (Plan, miljø) o Utvalg for næring og teknikk (Næring, samferdsel, teknikk) Innstillinger direkte fra utvalg til bystyre - ikke via formannskap. Like antall medlemmer i alle utvalg (9-11) Styrke nestlederfunksjon i utvalgene Saker uten innstilling til komiteene Fordeling av posisjoner som inkluderer opposisjon Bygge forlikskultur på store saker Tidlig varsling/oversikt over forventede større saker Revisjon av LSU (lokalsamfunnsutvalgene) Kommunalsjefenes politiske rolle Delegeringsreglementet justeres slik at hovedutvalgene gis noe friere rammer innenfor tildelt budsjettramme

5 o Hovedutvalgene bør kunne innstille i noen flere saker direkte til bystyret. Dette vil kunne effektivisere den politiske saksbehandlingen og det vil bli mer interessant å sitte i et hovedutvalg o Sluttbehandling eller behandling av saker i hovedutvalgene som skal direkte videre til bystyret vil kunne øke den offentlige interessen for behandlingen av den enkelte sak. Mer interessant for pressen. o Dette vil styrke/øke betydningen/autoriteten av saksbehandlingen i hovedutvalget og vil igjen kunne øke interessen for å drive politikk o Vurdere nødvendigheten av at så mage saker behandles i flere hovedutvalg Det innføres et styringssystem der dagens hovedutvalgsmodell erstattes med et komitesystem som innstiller til bystyret i sine tildelte saker. En slik ordning blir mer sektorovergripende enn dagens system. o Hovedutvalgene (i dag 5 stk) erstattes med to eller tre komiteer o I en slik modell vil dagens formannskap kunne erstattes med et økonomiutvalg. o Innstillingsretten forblir hos administrasjon og rådmannen slik det er i dag. Saksbehandlingen vil kunne bli vesentlig mer effektiv og rasjonell enn i dag Gjennom St.prop 49 L behandlet i Stortinget i vårsesjon 2012 er det fastslått at kommunestyret en gang i starten av valgperioden skal behandle forslag til delegeringsreglement for å fastsette myndighetsfordeling mellom folkevalgte og administrasjonen. I samme proposisjon er drøftet innstillingsretten/-plikten i forhold til folkevalgte organ. Det er fastslått at denne også skal behandles en gang i valgperioden og at dette kan gjøres separat eller sammen med behandlingen av delegeringsreglementet. Hovedproblemstillingen er innstillingsretten/ -plikten og om denne skal ligge til administrasjonen eller hos de folkevalgte. Dette har ikke vært separat drøftet i Fredrikstad men skal nå være et tema en gang i valgperioden og kan da vurderes i forhold til et sterkere fokus på de folkevalgtes rolle og ansvar i en formannskapsmodell. Ressursbruk i andre kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styringsmodell For å vise hva andre kommuner/fylkeskommuner bruker av politiske stillingsressurser i forhold til en parlamentarisk styringsmodell har utvalget innhentet opplysninger fra Bergen og Tromsø kommuner og Hedemark fylkeskommune. Disse viser som følger: Bergen: Bergen har pr. i dag 7 medlemmer av byrådet. Byrådsleder er gitt fullmakt til å oppnevne politiske rådgivere innenfor rammen av vedtatt budsjett. Pr. i dag har de 8 politiske rådgivere. Bergen har ordfører og varaordfører i 100% stilling. Bystyret har 5 komiteer hvor alle komitelederene er frikjøpt 100%. Tre av nestlederne er også frikjøpt i 100% stilling mens to er i 50% stilling. For å sikre partiene som ikke sitter i byrådet nødvendig utredningsmessig og kontormessig assistanse gis alle partier som sitter i bystyret en grunnstønad på kr I tillegg utbetales en representantstøtte på kr til partier i opposisjon og kr til partier som er i posisjon. Bergen har også frigitt tid til ledere og noen nestledere i bystyrekomiteene. Tromsø: Tromsø kommune har 6 medlemmer av byrådet. I tillegg kommer 6 politiske rådgivere knyttet til byrådet. I tillegg har de ordfører i 100% stilling og varaordfører i 50% stilling. Komitelederene i bystyrets 6 komiteer er frikjøpt i 50% stilling.

6 Når det gjelder politiske frikjøpsordninger for øvrig har Tromsø hvor gruppeleder for posisjonspartiene har en godtgjørelse på 5% pr. representant pluss 20% ekstra for gruppeleder mens opposisjonspartiene har en godtgjørelse på 15% pr. representant pluss 20% for gruppeleder. Hedemark fylkeskommune Hedemark fylkeskommune har 4 medlemmer av fylkesrådet. I tillegg har de fylkesordfører i 100% stilling og en fylkesvaraordfører som har en godtgjøring tilsvarende 20% stilling. Hedemark fylkeskommune har en frikjøpsordning for gruppeledere i partiene som tilsvarer 40% av godtgjøringen til fylkesrådsleder. I tillegg gis en tillegg på 1% pr. representant i partigruppa. For å sikre partiene som ikke sitter i fylkesrådet nødvendig utredningsmessig og kontormessig assistanse gis en opposisjonsstøtte tilsvarende 200% av fylkesrådsleder godtgjøring som fordeles i forhold til antall representanter de har i fylkestinget. Forslag til parlamentarisk modeller i Fredrikstad kommune Utvalget har utarbeidet 3 ulike modeller for parlamentarisk styring i Fredrikstad kommune. I modell 1 og 2 har man tatt utgangspunkt i å bygge modeller innenfor dagens ressursbruk knyttet til politisk/administrativ ledelse mens det i modell 3 er tatt utgangspunkt i en mer ideell modell i forhold til dagens ressursbruk. Organisasjonsmodell for Fredrikstad kommune alternativ 1 BYSTYRET (53 medl.) Ordfører 80 % st Varaordfører KONTROLLUTVALGET Ledere 20 % st FINANS OG ORGANISASJON KOMITE SOSIAL OG OMSORG KOMITE UTDANNING OG OPPVEKSTSKOMITE KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLINGSKOMITE

7 BYRÅDET BYRÅDSLEDER BYRÅD FOR FINANS OG ORGANISASJON BYRÅD FOR SOSIAL OG OMSORG BYRÅD FOR UTDANNING OG OPPVEKST BYRÅD FOR KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING BYRÅDSAVD. FOR FINANS OG ORGANISASJON BYRÅDSAVD. FOR SOSIAL OG OMSORG BYRÅDSAVD. FOR UTDANNING OG OPPVEKST BYRÅDSAVD. FOR KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING 1-3 KOMMNALSJEFER ( % st) Kommentarer til overordet organisasjonsmodell alternativ 1 Bystyret er opprettholdt på 53 medlemmer Ordfører foreslås med en godtgjørelse tilsvarende 80% av dagens ordførergodtgjøring Kontrollutvalget er opprettholdt slik det er pr. i dag og med samme frikjøpsprosent for leder Bystyret er forslått delt inn i 4 komiteer (Finans og organisasjon, sosial og omsorg, utdanning og oppvekst og kultur, miljø og byutvikling) med 13 medlemmer i hver. Hver komiteleder gis en frikjøpsprosent tilsvarende 20% stilling. Det er tenkt at varaordfører gis en av komitelederposisjonene og at komiteledere fordeles etter forholdstallsprisippet. Det skulle sikre representativitet i forhold til posisjon og opposisjon i bystyret. I alternativ 1 er det foreslått et byråd bestående av 5 medlemmer. En byrådsleder og et byråd for hvert av de 4 komiteområdene som bystyret er delt inn i. Alle 5 medlemmer i byrådet er satt inn med 100% stilling. I det overordnede administrative nivået er det foreslått en kommunalsjef for hvert av områdene finans og organisasjon, sosial og omsorg og utdanning og oppvekst mens det står 1-3 kommunalsjef(er) for området kultur, miljø og byutvikling. Avhengig av valg vil innsparing i den administrative organiseringen være fra 1 til 3 årsverk (rådmannsfunksjon og 1 til 2 kommunalsjefer) Det er ikke vurdert øvrige politiske frikjøpsressurser men man har valgt å ta utgangspunkt i dagens frikjøpsordning hvor man bruker 5,3 årsverk. Fordeling kan endres i forhold til dagens ordning med en skjevfordeling for å styrke opposisjonen Ressursbruk: Dagens organisering: Parlamentarisk modell:

8 Ordfører 100% Ordfører 80% Varaordfører 60% Komiteledere 80% Utvalgsledere 190% Byråd 500% Leder kontrollutvalg 20% Leder kontrollutvalg 20% Frikjøpsressurser 530% Frikjøpsressurser 530% Rådmann/kommunalsjef 700% Kommunalsjefer 4-600% Totalt: 1600% Totalt: % Organisasjonsmodell for Fredrikstad kommune alternativ 2 BYSTYRET (53 medl.) Ordfører 80 % st Varaordfører KONTROLLUTVALGET FINANS OG ORGANISASJON KOMITE SOSIAL OG OMSORG KOMITE UTDANNING OG OPPVEKSTSKOMITE KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLINGSKOMITE

9 BYRÅDET BYRÅDSLEDER/BYRÅD FOR FINANS OG ORGANISASJON BYRÅD FOR SOSIAL OG OMSORG BYRÅD FOR UTDANNING OG OPPVEKST BYRÅD FOR KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING BYRÅDSAVD. FOR FINANS OG ORGANISASJON BYRÅDSAVD. FOR SOSIAL OG OMSORG BYRÅD SAVD. FOR UTDANNING OG OPPVEKST BYRÅDSAVD. FOR KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING 1-3 KOMMNALSJEF Kommentarer til overordet organisasjonsmodell alternativ 2 Bystyret er opprettholdt på 53 medlemmer Ordfører foreslås med en godtgjørelse tilsvarende 80% av dagens ordførergodtgjøring Kontrollutvalget er opprettholdt slik det er pr. i dag og med samme frikjøpsprosent for leder Bystyret er forslått delt inn i 4 komiteer (Finans og organisasjon, sosial og omsorg, utdanning og oppvekst og kultur, miljø og byutvikling) med 13 medlemmer i hver. Hver komiteleder gis en frikjøpsprosent tilsvarende 20% stilling. Det er tenkt at varaordfører gis en av komitelederposisjonene og at komiteledere fordeles etter forholdstallsprisippet. Det skulle sikre representativitet i forhold til posisjon og opposisjon i bystyret. I alternativ 2 er det foreslått et byråd bestående av 4 medlemmer. Et byråd for hvert av de 4 komiteområdene som bystyret er delt inn i. Byrådsleder er også byråd for finans og organisasjon. Alle 4 medlemmer i byrådet er satt inn med 100% stilling. I det overordnede administrative nivået er det foreslått en kommunalsjef for hvert av områdene finans og organisasjon, sosial og omsorg og utdanning og oppvekst mens det står 1-3 kommunalsjef(er) for området kultur, miljø og byutvikling. Avhengig av valg vil innsparing i den administrative organiseringen være fra 1 til 3 årsverk (rådmannsfunksjon og 1 til 2 kommunalsjefer) Det er ikke vurdert øvrige politiske frikjøpsressurser men man har valgt å ta utgangspunkt i dagens frikjøpsordning hvor man bruker 5,3 årsverk. Fordeling kan endres i forhold til dagens ordning med en skjevfordeling for å styrke opposisjonen. Ressursbruk: Dagens organisering: Parlamentarisk modell:

10 Ordfører 100% Ordfører 80% Varaordfører 60% Komiteledere 80% Utvalgsledere 190% Byråd 400% Leder kontrollutvalg 20% Leder kontrollutvalg 20% Frikjøpsressurser 530% Frikjøpsressurser 530% Rådmann/kommunalsjef 700% Kommunalsjefer 4-600% Totalt: 1600% Totalt: %

11 Organisasjonsmodell for Fredrikstad kommune alternativ 3 BYSTYRET (53 medl.) Ordfører 80 % st Varaordfører KONTROLLUTVALGET FINANS OG ORGANISASJON KOMITE SOSIAL OG OMSORG KOMITE UTDANNING OG OPPVEKSTSKOMITE KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLINGSKOMITE BYRÅDET POLITISK RÅDGIVER BYRÅDSLEDER/BYRÅD FOR FINANS OG ORGANISASJON BYRÅD FOR SOSIAL OG OMSORG BYRÅD FOR UTDANNING OG OPPVEKST BYRÅD FOR KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING BYRÅDSAVD. FOR FINANS OG ORGANISASJON BYRÅDSAVD. FOR SOSIAL OG OMSORG BYRÅD SAVD. FOR UTDANNING OG OPPVEKST BYRÅDSAVD. FOR KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING 1-3 KOMMNALSJEF Kommentarer til overordet organisasjonsmodell alternativ 3 Modellen er identisk med alternativ 2 med unntak av at det er satt inn en 100% stilling som politisk rådgiver for byrådet samlet. I tilegg er ressursene til politisk frikjøp økt med en 100% stilling. Fordeling kan endres i forhold til dagens ordning med en skjevfordeling for å styrke opposisjonen Avhengig av hvor mange kommunalsjefer man ønsker innenfor Byrådsavdelingen for kultur, miljø og utvikling vil denne modellen gis en økt ressursbruk på mellom 110 og 310% stilling i forhold til dagens modell. Utvalgets anbefalinger

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300 Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Oppgaven Alternative mulige løsninger Praktiske og økonomiske konsekvenser

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe 10: Politisk organisering. Avgitt 1. oktober 2014. Omstillingsprosjektet Rapport arbeidsgruppe Politisk organisering Side 1

Rapport fra arbeidsgruppe 10: Politisk organisering. Avgitt 1. oktober 2014. Omstillingsprosjektet Rapport arbeidsgruppe Politisk organisering Side 1 Rapport fra arbeidsgruppe 10: Politisk organisering Avgitt 1. oktober 2014 Omstillingsprosjektet Rapport arbeidsgruppe Politisk organisering Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning og sammendrag 3 1.1

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme

Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme Saknr. 15/8693-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme Fylkesordførers Innstilling til vedtak: Saken legges fram

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/02881-001 Dato: 08.06.05 EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Ordførers

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Ordføreren. Rettelser og tillegg:

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:30 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen (ekstramøte) Fra til saksnr.: 50/10-52/10 Frammøteliste MEDLEMMER

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

Trykte vedlegg: - Brev fra fylkesordfører til fylkesrådet av med forespørsel om utredning. Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Trykte vedlegg: - Brev fra fylkesordfører til fylkesrådet av med forespørsel om utredning. Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 10/4996-2 Ark.nr. 025 Saksbehandler: Birgit Aasgaard Jenssen POLITISK STYRINGSFORM I HEDMARK FYLKESKOMMUNE MULIG ENDRING AV MODELL Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Politisk modell i den nye fylkeskommunen

Politisk modell i den nye fylkeskommunen Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/6704-38 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 06.06.2017 Fylkestinget 21.06.2017 Politisk modell i den nye fylkeskommunen 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar BEBY /15 Bergen bystyre Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar RKR ESARK-030-201527004-1 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Ny behandling - Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - valgperioden 2011-2015 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder

Detaljer

Politisk organisering i Trondheim, alternative modeller og økonomiske konsekvenser

Politisk organisering i Trondheim, alternative modeller og økonomiske konsekvenser Politisk organisering i Trondheim, alternative modeller og økonomiske konsekvenser Utredning fra en styringsgruppe nedsatt av formannskapet i Trondheim 2009 1 Styringsgruppens forord Formannskapet nedsatte

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVENTUELLE FORBEDRINGER AV GJELDENDE STYRINGSMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVENTUELLE FORBEDRINGER AV GJELDENDE STYRINGSMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MROD-13/10100-37 10488/15 08.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.03.2015

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Formannskapsmøte

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Formannskapsmøte EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Formannskapsmøte 7.04.11 POLITISK PARTI HØYRE HVA HAR FUNGERT? Landbruksnemnd og Planutvalget har fått saker som er tilfredsstillende saksbehandlet. HVORFOR? Saker sendt

Detaljer

Innst. 53 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling

Innst. 53 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling Innst. 53 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:130 S (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Arbeidet i de politiske organene. Folkevalgtopplæring Bystyret 4. november kl (middag kl 16)

Arbeidet i de politiske organene. Folkevalgtopplæring Bystyret 4. november kl (middag kl 16) Arbeidet i de politiske organene Folkevalgtopplæring Bystyret 4. november kl 17 20 (middag kl 16) Dagsorden Tema for innlegg og refleksjon Tid Innlegg Arbeidet i de politiske organene. Organiseringen,

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Politisk organisering

Politisk organisering Politisk organisering 2015-2019 Sammenstilling av innspill fra partigruppene 5. juni 2015 Innholdsfortegnelse Arbeiderpartiet... 2 Fremskrittspartiet... 2 Høyre... 3 Kristelig Folkeparti... 4 Miljøpartiet

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse fra 01.01.14

Detaljer

Politisk organisering Status

Politisk organisering Status Politisk organisering Status Hva er Oppgaven? Hvilke Rolle skal vi ha? Har vi hensiktsmessige Strukturer som støtter dette? Tre hovedmodeller - politisk Nivå/Modell Tradisjonell formannskapsmodell Strategisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Demokrati og lokalvalg. Jon Helge Lesjø Samplan

Demokrati og lokalvalg. Jon Helge Lesjø Samplan Demokrati og lokalvalg Jon Helge Lesjø Samplan 17.09.2015 Demokratiteori Folkestyre som representativt demokrati eller konkurransedemokrati valgdemokratiet Deltakerdemokrati Dialogdemokrati Den parlamentariske

Detaljer

Politisk og administrativ organisering i kommunene

Politisk og administrativ organisering i kommunene Politisk og administrativ organisering i kommunene Kommunaldirektør Helge Garåsen, 1. februar 2012 Innhold Kommunenes oppgaver Politiske styringsmodeller og saksgang Administrativ organisering Utfordringer

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/10-152/10 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fagstoff JAN-ARVE OVERLAND, RAGNHILD TØNNESSEN Vi bor alle i en kommune, og vi er daglig avhengige av de tjenestene som kommunen gir oss på nær

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. POLITISK ORGANISERING ETTER 2011 Arkivsaksnr.: 09/20729

Saksframlegg. Trondheim kommune. POLITISK ORGANISERING ETTER 2011 Arkivsaksnr.: 09/20729 POLITISK ORGANISERING ETTER 2011 Arkivsaksnr.: 09/20729 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret skal etter valget i 2011 bestå av 67 representanter.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Vedtatt i kommunestyret 15.10.2015 Innholdsfortegnelse 1 Ordfører 3 2 Varaordfører 3 3 Faste godtgjørelser 3 3.1 Ledergodtgjørelser 3 3.1.1 Gruppeledere

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 1330 til kl 1515. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 69/10-71/10 Frammøteliste

Detaljer

Saksbehandler: Torfinn Frostad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Torfinn Frostad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torfinn Frostad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/13472-1 Dato: 02.11.2010 GJENNOMGANG AV POLITISK STYRINGSSTRUKTUR INNSTILLING TIL: BYSTYRET 1. Drammen kommune viderefører dagens

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014 Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM 25. februar 2014 Agenda 1) Hvordan arbeider det politiske styringssystemet i Bærum kommune? 2) Hvordan kan velene påvirke

Detaljer

Formannskapsmodellen, som er lovens normalordning. Den parlamentariske modellen iht kapittel 3 i Kommuneloven.

Formannskapsmodellen, som er lovens normalordning. Den parlamentariske modellen iht kapittel 3 i Kommuneloven. Notat Dato: 23.06.16 Saksbehandlar thaa Til: Forhandlingsmøte, 1.-2.september, Sola Strand Hotel Frå: Fylkesrådmennene Politisk styringsform Kommuneloven omtaler to alternative politiske styringsmodeller:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt i Ringebu kommunestyre 26. november 2015 sak 121/15

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt i Ringebu kommunestyre 26. november 2015 sak 121/15 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i Ringebu kommunestyre 26. november 2015 sak 121/15 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE Gjeldende fra 17.11.2015 1. ORDFØRER Ringebu kommune skal

Detaljer

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement Delegeringsreglement To reglementer: 1 Fra kommunestyret til underliggende politiske organer og til administrasjonen v/rådmannen 2 Fra rådmannen til underliggende administrative organer og ledere Reglement

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Bogen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Bogen MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: F.sal, Midtre Gauldal rådhus Dato: 28.08.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Flagestad Leder

Detaljer

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2.-3. februar 2011. Arnt-H Steinbakk. arnt.steinbakk@ptil.no Mobil 99226999

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2.-3. februar 2011. Arnt-H Steinbakk. arnt.steinbakk@ptil.no Mobil 99226999 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2.-3. februar 2011 Arnt-H Steinbakk arnt.steinbakk@ptil.no Mobil 99226999 1 Kontrollutvalget en drømmeposisjon som politiker? Ble forespurt etter siste kommunevalg etter

Detaljer

Status delprosjekt P1 Politisk organisering Leder Kari Sofie Bjørnsen

Status delprosjekt P1 Politisk organisering Leder Kari Sofie Bjørnsen Status delprosjekt P1 Politisk organisering 1.12.2017 Leder Kari Sofie Bjørnsen Nye Asker kommune - intensjonsavtalen Formannskapsmodell Kommunestyret 55 Ikke «bydelsorganisering» Nærdemokratriske ordninger

Detaljer

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016.

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016. Dok. type: Reglement BKDOK-2012-00138.15 Rev. dato: 230516 Saksnr. 201525566-100 Side 1 av 8 Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune 2015-2019. Oppdatert 1. mai 2016.

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE RISØR KOMMUNE REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER OG DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av bystyret 21.03.96 Endret av bystyret: 19.12.96 med virkning fra 01.01.97 21.09.00 med

Detaljer

Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov

Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov Komite for fullmakter og politisk styringssystem behandlet saken i møtet 060916 sak 48-16 og avga følgende innstilling: 1.

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi 1.sept 2014 Lynnebakken KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Møtedato: Mandag 07.03.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-19:00 Saksliste Saksnr Tittel 011/16 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL KAPITTEL 5 Bystyrets organer og administrasjon Fordeling på hovedarter VB2015

Detaljer

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2 Arkivsaksnr.: 14/934-15 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Saksbehandler Edvin Straume, Gran kommune Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Rådmannen Rettelser og tillegg: Bystyrets

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/34209 10/3847-2 / FE-000, TI-&13 Saksbehandler: Helge Skatvedt Forslag til endringer i kommuneloven - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 25.10.2010 076/10 Kommunestyret

Detaljer

Innføring av parlamentarisme i Tromsø Kommune

Innføring av parlamentarisme i Tromsø Kommune Tromsø kommune Innføring av parlamentarisme i Tromsø Kommune Valgperioden 2011-2015 Innstilling fra politisk utvalg Tromsø pr. 2.juni 2011 Utredning om parlamentarisme i Tromsø kommune - innstilling 2.juni

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.09.2011, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:30 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16,,formannskapssalen Fra til saksnr.: 137/11-140/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Tromsøparlamentarismen

Tromsøparlamentarismen Tromsøparlamentarismen www.uit.no 2 SAMMENDRAG Innledning Ting tar tid! Den parlamentariske styringsmodellen i Oslo har vært revidert en rekke ganger siden den ble innført i 1986. Også i Bergen er det

Detaljer

Prinsipper for overordnet politisk struktur

Prinsipper for overordnet politisk struktur Nye Asker kommune Prinsipper for overordnet politisk struktur Fellesnemnda 16.12.2016 Juridisk rådgiver Trine Groven Hvorfor har man utvalg og komiteer? Fordeler Behovet for arbeidsdeling og spesialisering

Detaljer

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK Byrådssak 196/16 Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK-102-201615011-1 Hva saken gjelder: Bergen bystyre kom med følgende merknad i møte 16. desember 2015 (sak 335-15) under

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MROD-13/10100-22 86205/14 17.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014

Detaljer

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl. 09.00 til kl.

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.06.2011 sak 48/11 Justert av kommunestyret 24.10.11 sak 74/11 Opprettet: 24. oktober 2011 av: Knut Johnny Franck Oppdatert

Detaljer

1. Reglement for godtgjøring til folkevalgte folkevalgtes arbeidsvilkår

1. Reglement for godtgjøring til folkevalgte folkevalgtes arbeidsvilkår Behandling i Namsos kommunestyre - 11.12.2014 Tom Prytz fremmet følgende forslag på vegne av utvalget: Utvalget folkevalgtes arbeidsvilkår sine anbefalinger som innstilling: 1. Reglement for godtgjøring

Detaljer

Kommunaldemokratiets røtter

Kommunaldemokratiets røtter Bølgen, Larvik 12. Mai 2017 Kommunaldemokratiets røtter 1837 formannskapslovene Overføring av myndighet fra statlige embetsmenn til lokale folkevalgte Desentralisering og demokratireform Lokalt fellesskap

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner?

Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner? Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner? Flekkefjord 29.02.16 Prosessveileder Dag Petter Sødal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Etablering av nye kommuner hva skjer med lokaldemokratiet?

Detaljer

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret Dato: 10. juni 2009 BEBY /09 Bystyret Høringer i bystyrekomiteene i Bergen kommune. Representantenes rolle i planlegging av høringer og forslag til endring av reglementet for bystyrekomiteene. RAZA BYST-0223-200716942-26

Detaljer

AD HOC UTVALGETS FORSLAG TIL ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE

AD HOC UTVALGETS FORSLAG TIL ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200900794 Arkivkode : E: 082 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 AD HOC UTVALGETS FORSLAG TIL ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Løsningsforslag gruppeoppgave 1

Løsningsforslag gruppeoppgave 1 Løsningsforslag gruppeoppgave 1 Oppgave 1 Vi har to styringsformer; formannskapssystemet (normalmodellen) og parlamentarismesystemet. Kommuneloven stiller kommunene fritt i valg av styringsform, men slik

Detaljer

Forslag/innspill i møte 01.06.15

Forslag/innspill i møte 01.06.15 Forslag/innspill i møte 01.06.15 Gjennomgang av utsendt forslag fra Brita: 1. Størrelsen på formannskap, økes fra 9 til 11. 2. Diskusjon omkring å starte møtene kl. 13. Det har en bakside; Må ta hensyn

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Lokaldemokratiundersøkelsen, Rogaland 2014. Rune Kloster Tvedt

Lokaldemokratiundersøkelsen, Rogaland 2014. Rune Kloster Tvedt Lokaldemokratiundersøkelsen, Rogaland 2014 Rune Kloster Tvedt Kommuner som fikk utmerkelsen i 2014 * Eidsberg kommune * Oppegård kommune * Ullensaker kommune * Songdalen kommune * Sandnes kommune * Hå

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv

Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv 08.06.2017 Parlamentarisme Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv 1. Parlamentarisme i kommunal sammenheng -Hva det er, hvorfor, utviklingen 2. Parlamentarisme i Oslo kommune -Organisasjonskart

Detaljer

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK BEBY /16 Bergen bystyre Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer FRWE ESARK-1212-201612918-1 Hva saken gjelder: I denne saken oppsummeres erfaringer fra budsjettarbeid i bystyrets organer de

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 201413286 Saksbehandler Knut Aspås Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 2011-2015 17.10.2014 293/14 2 Fylkestinget

Detaljer

Parlamentarisme i Fredrikstad

Parlamentarisme i Fredrikstad Fredrikstad kommune Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative løsninger RAPPORT 2. juni 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Fredrikstad kommune Parlamentarisme

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Politisk organisering Politikernes arbeidsvilkår. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Sak [xxxxx]

HAMAR KOMMUNE: Politisk organisering Politikernes arbeidsvilkår. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Sak [xxxxx] HAMAR KOMMUNE: Politisk organisering Politikernes arbeidsvilkår Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Sak [xxxxx] 2 Innhold 1 Innledning og bakgrunn......... 3 2 Forslag til politisk organisering.........

Detaljer

Politisk styring og organisering

Politisk styring og organisering Politisk styring og organisering Forslag fra arbeidsgruppe 4 i kommunereformarbeidet i Valdres. Hvordan bør den politiske organisasjonen i en Valdres kommune bygges for å sikre lokaldemokratiet? 28.08.2015

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 09.12.2015 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2016 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Kommunalavdeling stab RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019

Kommunalavdeling stab RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019 Kommunalavdeling stab 11.08.2015 Sak nr. 2014/2410-8 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019 Vedtatt i K 18.06.15, sak 77/15 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 323, 5323

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015)

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret 15. januar 2015: Kommunestyret 9.2.15: Tema: Mandat

Detaljer

Leikanger 23. April 2015. Ole Sverre Lund

Leikanger 23. April 2015. Ole Sverre Lund Leikanger 23. April 2015 Ole Sverre Lund Utdannelse: Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 1978 Erfaring: Daglig leder O.S. Lund Konsulenttjenester, 2015 Rådmann, Andebu kommune, 2002-2014 Stabssjef, Stokke

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Reglement for godgjøring til folkevalgte i Vestby kommune. Mandatfordeling 2003

SAKSFREMLEGG. Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Reglement for godgjøring til folkevalgte i Vestby kommune. Mandatfordeling 2003 Behandles Formannskapet Kommunestyret POLITISK STRUKTUR OG MØTEGODTGJØRELSE Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Reglement for godgjøring til folkevalgte i Vestby kommune 04.02.2008 F Fellesforslag

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2007-2011 1. Kommunale møter.... 3 1.1. Møteplaner.... 3 1.2. Tidspunkt for kommunale møter.... 3 2. Opplæring og informasjon til

Detaljer

Komitedriften - erfaringer. Komitedriften - erfaringer Finans (rev:2.0.70)

Komitedriften - erfaringer. Komitedriften - erfaringer Finans (rev:2.0.70) Komitedriften - erfaringer 2009-03-04 3b) Kommentarer? (1) Men skaspapirene er lite profesjonelle når det gjelder utforming. I tidligere tider kom alle bysytrepairene i et eget format med to spalter

Detaljer

Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling

Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling Ås kommune Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 15/03996-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 7. april 2011 kl 09.45 på Kommunehuset. SAK NR. 07/11 SAK NR. 08/11 SAK NR. 09/11 REFERATER. SØKNAD

Detaljer

Kommunereform Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Gjøvik Rapport fra arbeidsgruppa LOKALDEMOKRATI 2. februar 2016

Kommunereform Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Gjøvik Rapport fra arbeidsgruppa LOKALDEMOKRATI 2. februar 2016 Kommunereform Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Gjøvik Rapport fra arbeidsgruppa LOKALDEMOKRATI 2. februar 2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppe... 3 2. Kjennetegn

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer