VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE"

Transkript

1 EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren

2 Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre i forhold til ulike kriterier for tilstanden til ulike kommunale bygninger og kirkebygningene 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Skolebygninger Helsebygninger Øvrige bygninger Kirkebygninger Funksjonalitet Bygningsmessig tilstand Inneklima Tilgjengelighet

3 Tilstanden for fylkeskommunenes bygninger Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre i forhold til ulike kriterier for tilstanden til ulike fylkeskommunale bygninger 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Skolebygninger Øvrige fylkeskomm. bygninger Funksjonalitet Bygningsmessig tilstand Inneklima Tilgjengelighet

4 Oppfatning av årsaker til dårlig vedlikehold i kommunene EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % A B C D E F G H I J A: Mangler mål og planer B: Manglende fokus på vedlikehold C: Manglende politisk prioritering av ressurser til planmessig vedlikehold D: Organiseringen av eiendomsforv. E: Manglende kompetanse F: Kompetansen blir ikke godt nok utnyttet G: Statlige reformer/satsningsområder fører til uhensiktsmessig prioritering H: Kapitalslit (avskrivninger) gir ingen resultateffekt i regnskapet I: Manglende krav til avsetning for vedlikehold J: Andre årsaker Prosent av svarerne som har valgt de tre viktigste blant ulike foreslåtte årsaker til manglende vedlikehold. Prosentsummen blir derfor 300%

5 Utvalgets analyser viser flg. om betydningen av kommuneøkonomien ingen sammenheng mellom inntektsnivå og vedlikehold jo bedre driftsresultat dess bedre vedlikehold en stor andel av de mest velstående har likevel dårlig vedlikehold god kommuneøkonomi er ikke tilstrekkelig til å sikre et godt vedlikehold for de med svakest driftsresultat vil pengeknapphet være en medvirkende årsak, men det finnes også kommuner i denne gruppen som har et godt vedlikehold

6 Årskostnader som funksjon av planmessig vedlikehold EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET årskostnader kostnadsmessig optimalt vedlikehold reparasjonskostnad skader årskostnad vedlikehold andre årskostnader planmessig vedlikehold Planmessig, forebyggende vedlikehold vil redusere risikoen for uforutsette skader. Når det planmessige vedlikehold blir forsømt, øker skadeomfanget. Dermed øker kostnadsbehovet til reparasjonsarbeider (uforutsett vedlikehold), etterhvert mer enn det som er spart ved å redusere det planmessige vedlikeholdet. Dersom også reparasjonsarbeidene forsømmes, øker skadeomfanget, og eiendommen får et akselerende forfall.

7 Alle vet at vedlikehold lønner seg... I hvilken grad kommunene er enige i utsagnet: Planmessig vedlikehold gir lavere kostnader til eiendomsdrift og vedlikehold i det lange løp. 1 Helt uenig 6 Helt enig

8 ..men de færreste gjør noe med det I hvilken grad kommunene benytter systemer for planmessig vedlikehold 1 Benytter ikke 6 Benytter i stor grad

9 .. og påvist vedlikeholdsbehov blir heller ikke fulgt opp I hvilken grad påvist vedlikeholdsbehov blir fulgt opp med ressurser 1 I svært liten grad 6 I stor grad

10 Samlet vurdering av vedlikeholdet av kommunenes eiendommer I hvilken grad kommunenes eiendomsmasse er meget godt vedlikeholdt samlet sett 1 I svært liten grad Bildet for fylkeskommunene er noe mindre negativt. 6 I stor grad

11 Forfallet går ut over oss alle... eieren - som forringer formuen, får økte driftskostnader og redusert utbytte i det lange løp brukerne - som får redusert produktivitet og trivsel, svekket selvbilde og image forvalteren - som gjør en utilfredsstillende jobb samfunnet - som taper økonomiske og kulturelle verdier, får økt miljøbelastning osv..

12 Kriterier for god eiendomsforvaltning EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET i kommunesektoren 1. Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen 2. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen 3. Generelle delkriterier: a Tilfredsstille prioriterte brukerbehov b Effektiv arealutnyttelse c Godt, verdibevarende vedlikehold d Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning e Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter f En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen g Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter 4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt

13 Utvalgets forslag til tiltak En statlig finansieringspakke på 5 mrd kr over en femårsperiode Anbefalinger til Bygningslovutvalget om regelverksendringer Forslag vedrørende organiseringen av eiendomsforvaltningen Forslag vedrørende regler for økonomiforvaltningen Kompetanseheving, forskning og utvikling, konkurranseutsetting mm

14 En statlig finansieringspakke på 5 mrd kr over fem år Noen premisser: Utvalget tar ikke stilling til det totale vedlikeholdsetterslepet, som er anslått av andre til milliarder kroner. I de verste tilfellene må bygninger rives, alternativt rehabiliteres med lånefinansiering som for andre byggeprosjekter. Tilpasning til nye brukerkrav medfører ombyggingsprosjekter som også vil fange opp tyngre deler av etterslepet. Igangværende tiltakspakker for helse- og omsorgsbygg og for skolebygg vil fange opp vesentlige deler av etterslepet. En statlig finansieringspakke er nødvendig som et supplement til dette og til kommunenes egne midler, for å bringe bygningsmassen i tilfredsstillende stand, og utvikle eiendomsforvaltningen i tråd med de kriterier utvalget har foreslått for god eiendomsforvaltning. Utvalgets flertall (ni inkl. leder) tilrår øremerkede tilskudd, mens et mindretall på to tilrår økte frie inntekter (økt rammetilskudd).

15 Anbefalinger til bygningslovutvalget om regelverksendringer For eksisterende bygninger foreslås utvidet myndighet til å gi pålegg om vedlikehold og kreve utbedring av eksisterende bygninger myndighet til å kreve tilstandsvurdering allmenn rett til å klage når tilsynsmyndighetene ikke følger opp overføre tilsynsmyndigheten for kommunale bygninger til statlig tilsynsorgan (fylkesmannen) For nybygg foreslås krav om årskostnadsberegninger og vedlikeholdsplan krav om dokumentasjon av byggverket mv som grunnlag for bedre forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

16 Forslag vedr. organiseringen En meny av egnede organisasjonsmodeller å velge mellom eiendomsetat med helhetlig ansvar under adm.sjefen kommunalt foretak (KF, FKF) interkommunalt selskap (IKS) heleid aksjeselskap (AS) ny modell: kommunalt eiendomsselskap (KES), tilsvarende IKS, men med bare en eier Beste praksis innenfor ulike modeller særlig for å ivareta samspillet mellom forvalter og bruker på taktisk og operativt nivå

17 Forslag vedr. økonomiforvaltningen krav om å innarbeide mål og strategi for eiendomsforvaltningen i kommunens plandokumenter kommunale og fylkeskommunale eiendomsforetak og eiendomsselskap (ny modell) pålegges regnskapsplikt etter regnskapsloven anbefaler bruk av intern husleie for kommunale og fylkeskommunale bygninger anbefaler at det utredes om staten skal finansiere eiendomsforvaltningen av kirkene direkte

18 Kompetanseheving, forskning og EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET utvikling, konkurranseutsetting m.v. Et femårig forsknings- og utviklingsprogram for eiendomsforvaltning Styrking av kurstilbud og etterutdanning Arena for benchmarking både på prosess og resultater Tilpasning av NS 3454 (Livssykluskostnader) i obligatorisk rapporteringskontoplan (KOSTRA) Krav om registrering av areal og tilstand for kommunesektorens bygningsmasse Effektiv bruk av konkurranseutsetting, bl.a. kompetansemessige og markedsmessige forutsetninger

19 Økonomiske og administrative konsekvenser Forslagene har som mål å bidra til å forbedre tilstanden på bygningsmassen og legge til rette for en kostnadseffektiv og god eiendomsforvaltning Dette vil bidra til bedre økonomi for kommunesektoren i et langsiktig perspektiv De finansielle konsekvensene på kort sikt fremgår av det enkelte forslag 1 mrd kr/år i 5 år til eiendommene og utvikling av eiendomsforvaltningen 20 mill kr/år i 5 år til forskning og utvikling 5 mill kr pr år til kompetanseutvikling, kurs og etterutdanning De administrative konsekvensene er relativt beskjedne

20 Velholdte bygninger EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET gir mer til alle... til eieren - som bevarer formuen, får optimale driftskostnader og best mulig utbytte til brukerne - som får økt produktivitet og trivsel, mer positivt selvbilde og image til forvalteren - som får faglig tilfredsstillelse og sikrere jobb til samfunnet - som bevarer og styrker kulturverdier, reduserer miljøbelastning osv.

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning

Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning En utfordring for forvalterne Per T. Eikeland Prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat www.be.no side 1 side 2 Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Innst. S. nr. 35. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:13 (2004-2005)

Innst. S. nr. 35. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:13 (2004-2005) Innst. S. nr. 35 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:13 (2004-2005) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ORGANISERING AV BYGG - OG EIENDOMSFORVALTNINGEN I NARVIK KOMMUNE

ORGANISERING AV BYGG - OG EIENDOMSFORVALTNINGEN I NARVIK KOMMUNE NARVIK KOMMUNE ORGANISERING AV BYGG - OG EIENDOMSFORVALTNINGEN I NARVIK KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3-4 2 Bakgrunn 5 3 Mandat 5 4 Organisering 6-7 5 Nasjonal politikk 7 6 Kriterier for godt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LUND KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Helhetlig vurdering av den kommunale eiendoms forvaltning i Fauske kommune

Helhetlig vurdering av den kommunale eiendoms forvaltning i Fauske kommune 2013 Helhetlig vurdering av den kommunale eiendoms forvaltning i Fauske kommune Denne rapporten er en forenklet samlerapport som berører hovedrapportene; FDVUkostnader, tilstandsanalyse, boliger, organisering,

Detaljer

Vedlikehold i kommunesektoren

Vedlikehold i kommunesektoren Rapport Vedlikehold i kommunesektoren Fra forfall til forbilde 117749/anl Side 2 av 31 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...5 2. Innledning...9 2.1 Oppgaven...9 2.2 Rapportstruktur...9 3. Metode...10 3.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Forvaltning av bygninger og grunneiendom

Forvaltning av bygninger og grunneiendom FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av bygninger og grunneiendom FRØYA KOMMUNE Juni 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Utredning av eiendomsforetak

Utredning av eiendomsforetak Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Frogn Kommune Sluttrapport Frogn Kommune Dato: 4. februar 2013 Oppdrag / Rapportnr. 124258 / Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Amin Haddadi og Elen

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer