MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor Sæthre (BL) Følgende medlem hadde meldt forfall: Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Følgende varamedlem møtte: Mari Stenerud, første vara Ellers møtte: Ordfører: Terje Odden (deltok under sakene 38-40) Fra administrasjonen: Rådmann Nils Hesthagen (sakene 38-40), kommunalsjef Stab Pål Rønningen (saken 38 og 39), Bygg- og vedlikeholdssjef Morten Normann (sak 38), kommunalsjef Helse, omsorg og oppvekst Randi Marta Berg (sak 39), og NAV-leder Walter Draget (sak 39). Fra Innlandet Revisjon IKS: Fagansvarlig forvaltningsrevisjon/oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (deltok under hele møtet). Sekretær: Kjetil Solbrækken. Møteprotokollen er sendt til: Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. Utvalgsmøtet ble satt kl med Rolv Ludvigsen som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Til behandling: SAK NR. 37/2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAK NR. 38/2013 EIENDOMSFORVALTNING I SØNDRE LAND KOMMUNE Rådmannen v/bygg- og vedlikeholdssjef Morten Normann orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende tema: Organisering Kostra-tall for og bygg og vedlikehold Oversikt over de enkelte typer bygninger 1

2 Teknisk tilstand på bygningsmassen Forslag til endringer Økonomiske konsekvenser Muligheter Rådmann Nils Hesthagen og kommunalsjef Stab Pål Rønningen supplerte orienteringen og svarte på spørsmål. Rådmannen informerte bl.a. om at eiendomsforvaltning var definert som et strategisk satsningsområde og at dialogen mellom administrasjon og politikere om eiendomsmassen og vedlikeholdsbehov ble oppfattet som god. 1. Rådmannens informasjon om eiendomsforvaltningen i Søndre Land kommune tas til orientering. 2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunen bruker vesentlig mindre midler til vedlikehold pr. m2 enn sammenlignbare kommuner, og også vesentlig mindre enn anbefalte normer for vedlikehold pr. m2. Kommunen synes å ha et betydelig vedlikeholdsetterslep. 3. Den fremlagte oversikten over bygg og vedlikeholdsbehov synliggjør ikke kirkene. Med bakgrunn i kommunens ansvar for drift og vedlikehold av kirkene (jf. kirkelovens 15) mener kontrollutvalget at kirkenes tilstand og vedlikeholdsbehov bør komme frem. Rådmannen oppfordres derfor til å vurdere å innarbeide kirkene i fremtidige oversikter. 4. Med bakgrunn i rådmannens presentasjon i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at: Kommunen har organisert og planlagt vedlikeholdet av kommunale bygninger på en tilfredsstillende måte. Kommunikasjonen mellom rådmannen og politisk miljø fungerer tilfredsstillende. Det vises her til at: Rådmannen har rapportert om tilstand, utfordringer og muligheter knyttet til eiendommene. Eiendomsforvaltning er løftet frem som et strategisk satsingsområde. Det foreligger forslag om å øke budsjettrammen for 2014 på området. 5. Med bakgrunn i ovenstående vil kontrollutvalget på nåværende tidspunkt ikke prioritere nærmere undersøkelser av eiendomsforvaltningen i Søndre Land kommune. Temaet vil derimot bli drøftet løpende som en del av kontrollutvalgets oppfølging av sin plan for forvaltningsrevisjon

3 SAK NR. 39/2013 RUTINER/RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV PU- KLIENTERS MIDLER NAV-leder Walter Draget presenterte reviderte retningslinjer for arbeid med disponeringsavtaler og svarte på spørsmål. Kommunalsjef Helse, omsorg og oppvekst Randi Marta Berg supplerte orienteringen. 1. Rådmannens/NAV-leders presentasjon av reviderte rutiner/retningslinjer tas til orientering, herunder at man har «strammet opp» rutinene knyttet til kontanthåndtering. 2. Kontrollutvalget mener det er etablert tilfredsstillende rutiner på området og at fokus må rettes mot etterlevelse av rutinene. Kontrollutvalget har inntrykk av at NAVleder jobber aktivt for sikre at rutinene er godt kjent i organisasjonen. SAK NR. 40/2013 KOMMUNELOVENS KRAV OM FORSVARLIG UTREDNING AV SAKER TIL POLITISK BEHANDLING (KOMMUNELOVENS 23 NR. 2) Innlandet Revisjon IKS v/reidun Grefsrud orienterte. Revisors informasjon om rådmannens ansvar for å «..påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet..», jf. kommunelovens 23 nr. 2, tas til orientering. SAK NR. 41/2013 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET PÅSTAND OM UFORSVARLIG UTREDNING I K-SAK 76/12 (LOKALISERING AV NY BARNEHAGE I FLUBERG/ODNES) Mottatt brev fra seniorpolitikerne i Søndre Land ble gjennomgått i møtet. Det ble i forbindelse med saken informert om at det omtalte brevet fra Statens Vegvesen ble lagt frem i f.m. sak om reguleringsplan i kommunestyrets møte den 21/10-13 (k.sak 39/13). 1. Kontrollutvalget har gjennomgått henvendelsen med påstand om at politisk sak om plassering av barnehage nord i kommunen ikke er forsvarlig utredet av rådmannen, jf. rådmannens ansvar i kommunelovens 23 nr. 2 om at «..saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet.». 3

4 2. Selv om spørsmål om forsvarlig saksbehandling er en relevant problemstilling for et kontrollutvalg å undersøke, har saken som her ønskes belyst vært til politisk behandling i flere runder i kommunestyret og tilsynelatende blitt underlagt grundig politisk behandling. Som kommunestyrets kontrollorgan finner kontrollutvalget det derfor riktig å avklare med sin oppdragsgiver (kommunestyret) om det er ønskelig at det igangsettes undersøkelser omkring rådmannens saksforberedende arbeid i denne konkrete saken. Ordfører bes om å bringe spørsmålet inn for kommunestyret. SAK NR. 42/2013 OPPFØLGING AV TIDLIGERE REVISJONSPROSJEKT - SPESIALUNDERVISNING (2009) Innlandet Revisjon IKS v/reidun Grefsrud orienterte med utgangspunkt i: Revisjonsrapporten «Enkeltvedtak om spesialundervisning får elevene det de har rett på?» fra 2009 Tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i 2013, herunder funn og pålegg Kommunens svar til Fylkesmannen (brev datert ) Revisjonens vurdering angående gjennomføring av et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 1. Fylkesmannens tilsyn og kommunes svar tas til orientering. På bakgrunn av dette og det arbeidet som nå gjennomføres i kommunen, synes det ikke hensiktsmessig å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette området nå. 2. Saken tas opp til ny vurdering etter at helhetlig kvalitetssystem er på kommet på plass og har vært praktisert en tid. Saken følges opp som en del av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon SAK NR. 43/2013 TERTIALRAPPORT 2/2013 FRA INNLANDET REVISJON IKS Tertialrapport 2/2013 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. 4

5 SAK NR. 44/2013 RAPPORT 2. TERTIAL 2013 SØNDRE LAND KOMMUNE Tertialrapport pr. 2. tertial 2013 for Søndre Land kommune, tas til orientering. SAK NR. 45/2013 MØTEPLAN 2014 Møteplan for kontrollutvalget for 2014 fastsettes slik: Tirsdag kl Mandag kl Torsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl SAK NR. 46/2013 REFERATSAKER Følgende saker ble referert: 1. Saksliste kommunestyrets møte 18/ Saksfremlegg k.sak 43/13 Organisasjonsgjennomgang 3. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2013 for kontrollutvalget 4. Diverse avisartikler 5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste Referatsakene tas til orientering. Hov, 26. november Rolv Ludvigsen leder RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 26. november Kjetil Solbrækken utvalgssekretær 5

6 NESTE MØTE Dato: TIRSDAG 18. FEBRUAR 2014 Tidspunkt: KL Aktuelle saker: Situasjonen i barnevernet (høsten 2013, jf. ku-sak 16-13) Status for organisasjonsgjennomgang i Søndre Land kommune Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Regnskapsrevisjon: Statusrapport for revisjon av kommuneregnskapet for 2013 Møteplan for 2014: Tirsdag kl Mandag kl Torsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Saker til oppfølging i senere møter: NAV Søndre Land og målstyring (ku-sak 02/13) Kommunens styrings- og internkontrollsystem fokus på risikovurderinger og rapportering (ku-sak 19/12) Forsvarlig kvalitetssystem oppfølging av Fylkesmannens tilsyn i 2013 (ku-sak 42/13) Eiendomsforvaltning (ku-sak 38/13) Bestilte revisjonsprosjekter/undersøkelser: Oppfølging av revisjonsprosjekt (fra 2012) etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser 6

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. september 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 3. februar 2015holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 26. februar 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1345. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 11. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Thomas Winge Longva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Kari Marie Engnæs (Sp) Peter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder (innvilget permisjon

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken Gjøvik, 8. september 2014. J.nr./referanse: 08-14/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Wenche

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Roar Løken Lunder, leder Thomas Winge Longva, nestleder Magnhild Guldbakke Stuge Kari Bergum Finn Olav Rolijordet Kopi sendt: Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Thomas Winge Longva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 23. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 23. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 23. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder Ola Tore Dokken,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 22. mai 2015. J.nr./referanse: 06-15/NL/ks KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind, nestleder Kjartan Th. Stensvold

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Roar Løken Lunder, leder Thomas Winge Longva, nestleder Magnhild Guldbakke Stuge Kari Bergum Finn Olav Rolijordet Kopi sendt: Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 31. august 2015. J.nr./referanse: 14-15/RI/ks KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svetlana K. Johnsen, leder Per Sandbakken, nestleder Unni Haugli Ronald Bradal

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer