MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder Marit Tofastrud Vestli (BL) Steinar Kjeverud (Ap) Anne-Grethe Henriksen (Ap) Følgende medlem hadde meldt forfall: Ingen Ellers møtte: Fra rådmannen/administrasjonen: Økonomisjef Jan Chr. Eriksen (sakene 41 og 42) og arkivleder Jan-Erik Hanssen (sak 41). Fra Hedmark Revisjon IKS: Daglig leder Morten Alm Birkelid (sakene 44-48) og forvaltningsrevisor Kjetil Kalager (sak 43). Sekretær: Kjetil Solbrækken. Møteprotokollen er sendt til: Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmannen m.fl., kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Hedmark Revisjon IKS, Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa. Utvalgsmøtet ble satt kl med Trond Vangen som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Til behandling: SAK NR. 39/2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAK NR. 40/2014 KOMMUNEBAROMETERET Resultatet fra kommunebarometeret 2014 tas til orientering, herunder at Stange kommune er rangert som nr. 206 av landets kommuner. Dette er en liten forbedring fra 2013 da Stange var rangert som nr Kontrollutvalget registrer at områdene Pleie og omsorg og Helse kommer dårlig ut i rangeringen (rangert som nr. 395 og nr. 391). Dette tas med som innspill til kontrollutvalgets 1

2 vurdering av områder for nærmere analyse og forvaltningsrevisjon, jf. KU-sak 46/14. SAK NR. 41/2014 RUTINER FOR JOURNALFØRING AV E-POST OG TELEFONHENVENDELSER Rådmannen/administrasjonen v/arkivleder Jan-Erik Hanssen orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende tema: - Regelverket (definisjoner, journalføringsplikten, definisjon av dokumenter, arkiveringsplikten mv.) - Rutiner i Stange kommune (EQS, arkivplan, retningslinjer for journalføring av e-post mv.) - Etterlevelse av lover og regler for journalføring mv. På spørsmål fra kontrollutvalget ble det informert spesielt om: - Opplæring, veiledning og bevisstgjøring av saksbehandlere - Kommunens strategi på området - Arbeidet med oppdatering av arkivplanen (pålagt, frist 31/12-14), herunder samarbeidet med IKA Øst (interkommunalt arkivsamarbeid) Økonomisjef Jan Chr. Eriksen deltok under behandlingen av saken og supplerte orienteringen. 1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at det er etablert rutiner på området og man sentralt i kommunen har høy kompetanse og bevissthet omkring betydningen av journalføring av e-post, telefonhenvendelser, sms-meldinger mv. 2. Kontrollutvalget oppfatter det slik at utfordringen ligger i den praktiske etterlevelsen av lover/regler og interne retningslinjer ute i organisasjonen. Kontrollutvalget oppfordrer derfor rådmannen til fortsatt fokus på opplæring, veiledning og bevisstgjøring av alle saksbehandlere og andre med behov for kunnskap om regelverket. 3. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om ny arkivplan og implementering av denne i organisasjonen (krav/pålegg om oppdatering innen 31/12-14). Saken følges opp første halvår SAK NR. 42/2014 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 STANGE KOMMUNE Rådmannen v/økonomisjef Jan Chr. Eriksen presenterte tertialrapporten og svarte på spørsmål. 2

3 Økonomirapport 2. tertial 2014 for Stange kommune tas til orientering. SAK NR. 43/2014 FORUNDERSØKELSE NAV STANGE Hedmark Revisjon IKS v/forvaltningsrevisor Kjetil Kalager presenterte forundersøkelsen og svarte på spørsmål. Det ble orientert om henvendelse fra NAV-leder med opplysning om nylig gjennomført tilsyn av Fylkesmannen i Hedmark rettet mot kvalifiseringsprogrammet. 1. Kontrollutvalget tar forundersøkelsen til orientering, der det foreslås å prioritere evaluering omkring kvalitet og måloppnåelse. Aktuelle områder kan være boliger for vanskeligstilte og økonomisk sosialhjelp. 2. Kontrollutvalget avventer videre planlegging av et eventuelt revisjonsprosjekt på området. Forprosjektets innspill tas med i det videre arbeidet med planlegging av forvaltningsrevisjon, jf. KU-sak Det tas til orientering at Fylkesmannen i Hedmark nylig har gjennomført et tilsyn rettet mot kvalifiseringsprogrammet. Kontrollutvalget ber om at tilsynsrapporten refereres for kontrollutvalget så snart den foreligger. SAK NR. 44/2013 STATUSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2014 FRA HEDMARK REVISJON IKS Hedmark Revisjon IKS v/daglig leder Morten Alm Birkelid orienterte. Statusrapport for 2. tertial 2014 fra Hedmark Revisjon IKS tas til orientering. SAK NR. 45/2014 SAMMENLIGNING AV KOMMUNES REVISJONSKOSTNADER MED ANDRE KOMMUNER («BENCHMARKING») Hedmark Revisjon IKS v/daglig leder Morten Alm Birkelid orienterte og svarte på spørsmål. 1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2013 med andre kommuner tas til orientering. 3

4 2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger noe over gjennomsnittet for andre kommuner på samme størrelse i undersøkelsen. (Antall kommuner i undersøkelsen = 40, gjennomsnitt større kommuner = 0,036%, revisjonskostnad i Stange kommune = 0,048%). SAK NR. 46/2014 FORVALTNINGSREVISJON VURDERING AV NY OVERORDNET ANALYSE OG RULLERING AV PLAN Som en del av saken orienterte utvalgsleder og sekretær om deres møte med rådmann og økonomisjef den 6/10-14 omkring gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Som ledd i kontrollutvalgets oppgave med planlegging av forvaltningsrevisjon gjennomføres følgende: 1. Presentasjon av kostra-tall Rådmannen inviteres til å presentere hovedtrekkene i deres analyse av kostratall for Forundersøkelse: Pleie og omsorg, helse Rådmannen inviteres til å presentere tjenesteområdet, herunder utfordringer/risikoer i forhold til brudd på lover/regler, ineffektiv drift, svikt i måloppnåelse og eventuelt andre risikoområder. Det vises her til Kommunebarometeret 2014 som rangerer Stange kommune som nr. 395 på Pleie og omsorg og nr. 391 på Helse. Det vises også til rådmannens kommentarer i økonomirapport 2. tertial 2014 for Stange kommune om utfordringer innenfor pleie og omsorg. 3. Forundersøkelse: Interkommunale samarbeid Oversikt over interkommunale samarbeid som Stange kommune er med i presenteres på neste møte. Sekretær bes om å innhente informasjon om de ulike samarbeidene (siste årsrapport mv.). Det vises til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon der interkommunale samarbeid er prioritert, og hvor følgende aktuelle tema til vurdering er nevnt: - Styring og kontroll - Evaluering av måloppnåelse, effekter, resultater - Oppfølging av inngåtte avtaler og styringssignaler 4

5 SAK NR. 47/2014 EIERMELDING FOR STANGE KOMMUNE Eierskapsmelding for Stange kommune tas til orientering. SAK NR. 48/2014 REFERATSAKER Følgende saker ble referert: 1. Kommunestyret 17/9-14: K.sak 58/14 Revisjonsrapport: Oppfølging av rammeavtaler i Stange kommune K.sak 59/14 Søknad om fritak fra politiske verv Tommy Eriksen 2. Oppdatert oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget 3. Protokoll fra representantskapsmøte i Hedmark Revisjon IKS den 17/ Diverse avisartikler 5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste Referatsakene tas til orientering. Stange, 23. oktober Trond Vangen leder RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 23. oktober Kjetil Solbrækken utvalgssekretær 5

6 NESTE MØTE Dato: Torsdag 11. desember 2014 Tidspunkt: Kl Aktuelle saker: Møteplan for 2014: Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Kostra-tall 2013 Forundersøkelse: Pleie og omsorg, helse Forundersøkelse: Interkommunalt samarbeid Regnskapsrevisjon: Statusrapport etter utført interimsrevisjon Møteplan 2015 Saker til oppfølging i senere møte: Implementering av ny arkivplan (KU-sak 41/14) Samhandlingsreformen div. spørsmål (ku-vedtak 04/13) Overordnet internkontroll rådmannens ansvar for «betryggende kontroll» (KU-vedtak sak 07/14) Internrevisjon/oppfølging av gjennomførte tiltak etter Helsetilsynets rapport fra 2013 om tjenester til voksne med psykiske lidelser (vedtak KU-sak 09/14) oppfølging 2015 Oppfølging av revisjonsrapport vedr. anskaffelser mellom og (KU-sak 15/2014) Oppfølging av revisjonsrapport vedr. rammeavtaler (KU-sak 23/2014) Bestilte oppdrag fra Hedmark Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv): Revisjonsprosjekt: Hedmark IKT (samarbeid med kontrollutvalget i Hamar kommune) 6

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 11. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Thomas Winge Longva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder Ola Tore Dokken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. september 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Kari Marie Engnæs (Sp) Peter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Thomas Winge Longva

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 22. mai 2015. J.nr./referanse: 06-15/NL/ks KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind, nestleder Kjartan Th. Stensvold

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 31. august 2015. J.nr./referanse: 14-15/RI/ks KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svetlana K. Johnsen, leder Per Sandbakken, nestleder Unni Haugli Ronald Bradal

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Roar Løken Lunder, leder Thomas Winge Longva, nestleder Magnhild Guldbakke Stuge Kari Bergum Finn Olav Rolijordet Kopi sendt: Ordfører

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken Gjøvik, 8. september 2014. J.nr./referanse: 08-14/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Wenche

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 14.04.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 14.04.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 14.04.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE Side 1 av 5 Tid: 20.05.2014 KL 0800 1200. Sted: Nesna rådhus, møterom «Tomma» Tilstede: Einar Gullesen (leder) Gunnhild Forsland (nestleder) Gretha Bye (medlem) Pål Vinje (medlem mens Visnes har permisjon)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset 10.09.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer