MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder Steinar Ødegård (Ap) Marit Tofastrud Vestli (BL) Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anne-Grethe Henriksen (Ap) Følgende varamedlemmer møtte: Steinar Kjeverud (Ap), 1. vara (innvilget permisjon fra møtet kl. 1345) Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall: Rune Kristian Haugen (H), 1. vara Ellers møtte: Fra Hedmark Revisjon IKS: Daglig leder Morten Alm Birkelid (sakene 59 og 60), oppdragsansvarlig revisor (forvaltningsrevisjon) Jo Erik Skjeggestad (sak 56) og regnskapsrevisor Tommy Pettersen (sakene 59 og 60). Sekretær: Kjetil Solbrækken. Andre: Daglig leder Hedmark IKT Frode Danielsen (sak 55). Møteprotokollen er sendt til: Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmannen m.fl., kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Hedmark Revisjon IKS, Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa. Utvalgsmøtet ble satt kl med Trond Vangen som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Til behandling: SAK NR. 53/2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAK NR. 54/2013 HELSETILSYNETS RAPPORT FRA TILSYN MED HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL VOKSNE PERSONER MED PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIG LANGVARIG RUSMIDDELMISBRUK I STANGE KOMMUNE Helsetilsynets rapport tas til orientering. 1

2 2. Kontrollutvalget har merket seg rapportens konklusjon om at «Stange kommune sikrer ikke forsvarlig utredning, koordinering og dokumentasjon av helse- og omsorgstjenester til voksne personer med psykisk lidelse og samtidig langvarig rusmiddelmisbruk». 3. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om kommunens svar til Helsetilsynet og eventuelt videre oppfølging fra Helsetilsynets side i saken. SAK NR. 55/2013 HEDMARK IKT ORIENTERING V/DAGLIG LEDER Daglig leder Frode Danielsen orienterte og svarte på spørsmål. Hovedpunkter fra orienteringen var: Historikk Organisering (kommunelovens 27-samarbeid, Hamar kommune vertskommune og arbeidsgiver) Strategi Status økonomi Bestiller/utfører organisering og erfaringer med dette Innkjøp/anskaffelser av IKT-systemer og Hedmark IKT sin rolle Rapportering til styret (økonomi, måloppnåelse mv.) Effekter for kundene Resultater fra brukerundersøkelser Utfordringer/fremtid Som følge av spørsmål fra utvalget ble det orientert om følgende: styrets rolle og funksjon kommunens som bestiller og krav/forventninger overfor selskapet IT-sikkerhet (egen sikkerhetsansvarlig, styrets bestilling av eksternt oppdrag/test på området) Hedmark IKT sin rolle i f.m. tidligere kjøp av økonomisystem/agresso Tidligere gjennomført evaluering av pris/benchmarking av kostnadsnivå på tjenestene og hovedtall på IKT-kostnader for noen kommuner 1. Daglig leders presentasjon av det interkommunale samarbeidet Hedmark IKT (HIKT) tas til orientering. 2. Kontrollutvalget har inntrykk av at selskapet driftes godt, men ønsker å sette fokus på den overordnede styringen og organiseringen av samarbeidet i en videre planlegging av en mulig revisjonsgjennomgang. Stikkord for tema som kan være relevant å belyse/evaluere er: Styres rolle og funksjon, om organisasjonsformen er hensiktsmessig, kvaliteten på kommunenes ikt-strategier, hvordan 2

3 bestiller-utfører organiseringen fungerer, vertskommunens håndtering av sitt ansvar/rolle mv. 3. Før igangsetting av videre planlegging inviteres kontrollutvalget i Hamar kommune (vertskommune for Hedmark IKT) om å samarbeide om en forundersøkelse der formålet er å utrede aktuelle innfallsvinkler og vurdere nytteverdien av et eventuelt revisjonsprosjekt på området. 4. Saken følges opp på neste møte, der Hedmark Revisjon IKS inviteres til å presentere sine tanker og vurderinger omkring en eventuell revisjon innenfor de omtalte områdene og sin kompetanse til eventuelt å bistå med gjennomføringen av en forundersøkelse evt. også et senere revisjonsprosjekt på området. SAK NR. 56/2013 FORVALTNINGSREVISJON: STATUS FOR BESTILTE REVISJONSPROSJEKTER - INNKJØP Hedmark Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Jo Erik Skjeggestad orienterte og svarte spørsmål. Revisors orientering om status for de to revisjonsprosjektene «rammeavtaler» og «konsulentkjøp», tas til orientering. SAK NR. 57/2013 MØTEPLAN FOR 2014 Møteplan for kontrollutvalget for 2014 fastsettes slik: Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl SAK NR. 58/2013 REFERATSAKER Følgende saker ble referert: 1. Invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 2014 ( februar 2014) 2. Møtegodtgjørelse 2013 kontrollutvalget 3. Diverse avisartikler 4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 3

4 Referatsakene tas til orientering. SAK NR. 59/2013 SAMMENSLÅING GLÅMDAL REVISJON IKS OG HEDMARK REVISJON IKS Hedmark Revisjon IKS v/daglig leder Morten Alm Birkelid orienterte prosessen med sammenslåingen mellom Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal Revisjon IKS. Det ble videre orientert særskilt om de praktiske og juridiske konsekvensene av det fremlagte forslaget til pkt. 2 i k.sak 69/13 (møte 18/12-13): Ved å være medeier i selskapet forplikter kommunen seg til å kjøpe revisjonstjenester fra selskapet, jf. kommuneloven 78 Kontrollutvalget drøftet seg frem til at denne delen av vedtaket ikke samsvarer verken med Hedmark Revisjon IKS sine intensjoner, formuleringer i selskapsavtalen eller tidligere vedtak i kommunestyret i Stange kommune om forvaltningsrevisjon. Det vises her til vedtak i kommunestyrets sak 97/12 (møte 21/11-12, sak: Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ): Kommunestyret velger Hedmark Revisjon IKS til revisor for forvaltningsrevisjon på områder der selskapet besitter tilstrekkelig kompetanse. Kontrollutvalget bes om å vurdere behovet for kompetanse i hvert enkelt revisjonsprosjekt, og fremme sak for kommunestyret dersom annen revisor skal velges. Med bakgrunn i ovenstående ble det besluttet å legge frem en ny innstilling til kommunestyret i sak 69/13 der pkt. 2 er omformulert. De øvrige punktene i vedtaket er uendret. Det ble i møtet avklart med daglig leder i Hedmark Revisjon IKS at endringen ikke medfører noen vanskeligheter mht. gjennomføringen av sammenslåingen av selskapene fra 1/1-14. KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING TIL K.SAK 69/13: 1. Selskapsavtale for Hedmark Revisjon IKS godkjennes slik representantskapet har vedtatt denne. 2. Ved å være medeier i selskapet forplikter kommunen seg å kjøpe regnskapsrevisjonstjenester fra selskapet. Når det gjelder kjøp av forvaltningsrevisjonstjenester vises til tidligere vedtak i kommunestyret om dette i forbindelse med behandlingen av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (k.sak 97/12, møte 21/11-12). 3. De ansattes pensjonsrettigheter videreføres i det nye selskapet. 4. Ordfører gis myndighet til å signere selskapsavtalen. 4

5 SAK NR. 60/2013 REGNSKAPSREVISJON: STATUSRAPPORT INTERIMSREVISJON Varamedlem Steinar Kjeverud ble innvilget permisjon fra møtet før behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire medlemmer. Innledningsvis ble det stilt spørsmål om møtet burde lukkes under behandlingen av saken, jf. kommunelovens 31. Med bakgrunn i opplysninger fra revisor besluttet kontrollutvalget enstemmig å behandle saken for åpne dører. Hedmark Revisjon IKS v/revisor Tommy Pettersen presenterte den fremlagte interimsrapporten og svarte på spørsmål omkring revisjon av kommuneregnskapet for Det ble også gitt en kort orientering om status for revisjon av regnskapet for 2013 for Stange kommunale Boligforetak KF. Revisors orientering om status for revisjon av kommuneregnskapet for 2013 og presentasjon av interimsrapport til rådmannen, tas til orientering. Stange, 12. desember Trond Vangen leder RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 12. desember Kjetil Solbrækken utvalgssekretær 5

6 NESTE MØTE Dato: Torsdag 13. februar 2014 Tidspunkt: Kl Aktuelle saker: Revisjonsrapport Innkjøp (en av de to bestilte rapportene) Planlegging av revisjonsprosjekt: Hedmark IKT Kontrollutvalgskonferansen 2014 Saker til oppfølging i senere møte: Samhandlingsreformen div. spørsmål (ku-vedtak 04/13) Etiske krav i f.m. innkjøp/kontrakter (ku-vedtak 05/13) Selskapskontroll: Presentasjon av reviderte prinsipper for eierstyring. Bestilte oppdrag fra Hedmark Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv): Revisjonsprosjekter Innkjøp: Rammeavtaler (avtalelojalitet og korrekt prising/fakturering) Konsulentkjøp (etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser) Møteplan for 2014: Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder (innvilget permisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. september 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 11. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Thomas Winge Longva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Kari Marie Engnæs (Sp) Peter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder Ola Tore Dokken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Roar Løken Lunder, leder Thomas Winge Longva, nestleder Magnhild Guldbakke Stuge Kari Bergum Finn Olav Rolijordet Kopi sendt: Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 23. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 23. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 23. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 31. august 2015. J.nr./referanse: 14-15/RI/ks KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svetlana K. Johnsen, leder Per Sandbakken, nestleder Unni Haugli Ronald Bradal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Thomas Winge Longva

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 22. mai 2015. J.nr./referanse: 06-15/NL/ks KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind, nestleder Kjartan Th. Stensvold

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 14.04.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 14.04.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 14.04.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl. 09.00 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer