MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 26. februar 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl til kl Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver Øksne, nestleder Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Linn Løken Følgende varamedlemmer møtte: Ole Lappen Ellers møtte: Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor (regnskapsrevisjon) Heidi Holm og revisor Solveig Holmen (sakene 7-8) Sekretær: Kjetil Solbrækken Møteprotokollen er sendt til: Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann og Innlandet Revisjon IKS. Utvalgsmøtet ble satt kl med Rolv Ludvigsen som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Til behandling: SAK NR. 01/2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAK NR. 02/2009 FORANALYSE: PERSONALFORVALTNING Ordfører og rådmann var invitert til møtet for å drøfte temaet personalforvalting i Søndre Land kommune. Da ingen av disse hadde anledning til å delta på møtet, ble det avviklet et formøte den der ordfører, rådmann, utvalgsleder og utvalgssekretær deltok. 1

2 Utvalgsleder og utvalgssekretær ga en oppsummering av formøte/samtalen med ordfører og rådmann overfor resten av kontrollutvalget. 1. Kontrollutvalget tar utvalgsleders og utvalgssekretærs informasjon om formøte med ordfører og rådmann den til orientering. 2. Kontrollutvalget ser nødvendigheten av at det blir foretatt en nærmere kartlegging av situasjonen, slik at man får et bedre grunnlag for å konkludere og eventuelt iverksette tiltak. Kontrollutvalget ser derfor svært positivt på at rådmannen tar initiativet til å få gjennomført en uavhengig undersøkelse av arbeidsmiljøet i kommunen. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om fremdriften i dette arbeidet. 3. Kontrollutvalget har i sin gjennomgang av området merket seg følgende tema som kan være aktuelt å følge opp videre: Ledelse med fokus på mellomledere: Ca. 50 personer i administrasjonen som har et delegert personal- og lederansvar. Hvordan fungerer praktisk ledelse og personalforvaltning på lavere nivåer i organisasjonen? Helhetlig personalpolitikk: Hvordan evner kommunen å drive en helhetlig personalpolitikk med dagens organisering / flat struktur? Hvordan fungerer stab/støtte (personalavdelingen) i forhold til de ulike tjenesteområdene? 4. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen vil lage en plan for lederutvikling i kommunen. 5. Kontrollutvalget stiller spørsmål om kommunen har etablert tydelige mål for personalforvaltningen, og om rapporteringen på området er tilfredsstillende. Kommunens revisor/innlandet Revisjon IKS bes om å foreta en kartlegging av dette, og eventuelt komme med forslag til forbedringer av styringssystemet. 6. Kontrollutvalgets vedtak i saken oversendes kommunestyret til orientering. SAK NR. 03/2009 FORANALYSE: SYKEFRAVÆR Rapport/foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS ble presentert og gjennomgått. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kommunestyret har behandlet rapporten Foranalyse sykefravær fra Innlandet Revisjons IKS, og tar rapportens 2

3 hovedtrekk til orientering: Sykefraværet lå totalt sett på et historisk høyt nivå i 2007, men er redusert i 2008 til et nivå på linje med det som har vært tidligere. Det var særlig fraværet innen helse og omsorg som lå høyt i 2007 og som er redusert i Det er langtidsfraværet (over 56 dager) som først og fremst viser nedgang. Barnehagene har et svært høyt nivå på sykefraværet. Dette gjelder særlig to av barnehagene. Sykefraværet i barnehagene viser også en økende tendens i 2008 i forhold til Det økte fraværet ser ut til først og fremst ha sammenheng med økning i fravær med en varighet på dager. Kvinner har langt høyere sykefravær enn menn. Dette er ikke spesielt for Søndre Land. Andelen årsverk utført av kvinner er ca 80 % og kvinners sykefravær påvirker dermed det gjennomsnittlige fraværet i kommunen sterkt. Det er høyere sykefravær i aldersgruppen år enn blant eldre arbeidstakere. Dette gjelder for kvinner. (Det er få unge menn som er arbeidstakere i kommunen). Det egenmeldte fraværet er høyere for den yngste aldersgruppen enn for den eldste. Den yngste aldersgruppen (kvinner) har et høyere langtidsfravær enn de eldre aldersgruppene. Sykefraværet er så vidt litt høyere for kvinner som arbeider i stillingsprosent 50 % eller mindre enn for de som har høyere stillingsprosent. Forskjellen er såpass liten at den kan skyldes tilfeldigheter. Menn med lav stillingsprosent har et svært høyt sykefravær. Dette dreier seg om relativt få arbeidstakere. I gjennomsnitt for alle arbeidstakere er fraværet for arbeidstakere med lav stillingsprosent høyere enn for de med høy prosent. Dette skyldes i det vesentligste sammensetningen av arbeidstakerne og ikke at lav stillingsprosent evt. fører til høyt fravær. SAK NR. 04/2009 FORANALYSE: ADMINISTRASJONSKOSTANDER Rapport/foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS ble presentert og gjennomgått. 3

4 INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Kommunestyret har behandlet revisjonsrapporten Foranalyse administrasjonskostnader fra Innlandet Revisjon IKS, og har merket seg at kommunen ligger høyt med hensyn til administrasjonskostnader sammenlignet med andre kommuner. 2. Kommunens vertskommuneansvar synes ikke å forklare hele forskjellen mellom Søndre Land og andre kommuner, og kommunestyret ber derfor rådmannen om å foreta en grundigere gjennomgang dersom kostra-tallene for 2008 viser samme trend. SAK NR. 05/2009 PROSJEKTPLAN FOR REVISJONSPROSJEKTET SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I SØNDRE LAND KOMMUNE 1. Kontrollutvalget ønsker i første omgang at prosjektet rettes mot regeletterlevelse og rettsikkerhet. Prosjektplanen godkjennes derfor med følgende endring: Problemstillingen/spørsmålet omkring opplevd kvalitet tas ut av planen (spørreundersøkelse/ intervju av foreldre, pp-tjeneste, lærere) 2. Det tas til orientering at en lignende undersøkelse også vil bli gjennomført i Nordre Land kommune og Jevnaker kommune. For å øke nytteverdien av prosjektet i Søndre Land, forutsetter kontrollutvalget at det blir foretatt sammenligninger mellom de tre kommunene, der dette er mulig. SAK NR. 06/2009 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2009 Informasjon fra Kontrollutvalgskonferansen 2009 tas til orientering. SAK NR. 07/2009 REGNSKAPSREVISJON: STATUSRAPPORT Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm og revisor Solveig Holmen orienterte om: Gjennomførte revisjonsaktiviteter og resultatet av disse Oppfølging av prioriterte områder Oppfølging av nummerert brev Eventuelle endringer i revisjonsstrategien/-planen 4

5 Fremdrift i revisjonsarbeidet Orientering om kommunikasjon mellom revisor og kommunen Vesentlige endringer i aktuelle regelverk. Det ble gitt en særskilt presentasjon av det elektroniske revisjonsvertøyet Descartes i møtet. Kontrollutvalget tar revisors presentasjon av revisjonsvertøyet Descartes, og informasjon om status i revisjonsarbeidet, til orientering. SAK NR. 08/2009 TERTIALRAPPORT 3/08 OG AVREGNING FOR 2008 FRA INNLANDET REVISJON IKS Tertialrapport 3/08 fra Innlandet Revisjon IKS, og avregning av total ressursbruk for revisjon 2008, tas til orientering. SAK NR. 09/2009 MØTEPLAN FOR 2009 Møteplan for kontrollutvalget for resten av 2009 fastsettes slik: Torsdag kl (årsregnskap 2008) Tirsdag kl Torsdag kl Torsdag kl SAK NR. 10/2009 REFERATSAKER Følgende saker ble referert: 1. Årsrapport 2008 rammeavtale vedr. kjøp av sekretærtjenester (brev av fra sekretær til innkjøpsansvarlig i Østre Toten kommune) 2. Attestasjon av regning fra Norges Kommunerevisorforbund 3. Avtale med administrasjonen vedr. kunngjøring av kontrollutvalgets møter/møteplan (e-post av og ) 4. Avtale med administrasjonen vedr. utlegging av av innkalliger/sakspapirer til kontrollutvalgets møter på kommunens hjemmeside (e-post av ) 5. Invitasjon til fagkonferanse mai 2009 fra foreningen Forum for Kontroll og Tilsyn 6. Diverse avisartikler 7. Møteprotokoller fra kommunestyre og formannskap Behandling av kontrollutvalgets Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (k.styret ) 5

6 8. Neste møte: Tidspunkt og saksliste 9. Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Søndre Land kommune (brev av fra Skatteetaten til kommunestyret i Søndre Land kommune) Referatsakene tas til orientering. Hov, 26. november RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 26. november Rolv Ludvigsen leder Kjetil Solbrækken utvalgssekretær tlf e-post: 6

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. september 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 23. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1530. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Thomas Winge Longva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 11. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder Ola Tore Dokken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 23. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 23. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 23. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 22. mai 2015. J.nr./referanse: 06-15/NL/ks KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind, nestleder Kjartan Th. Stensvold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 2. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1530. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Kari Marie Engnæs (Sp) Peter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Roar Løken Lunder, leder Thomas Winge Longva, nestleder Magnhild Guldbakke Stuge Kari Bergum Finn Olav Rolijordet Kopi sendt: Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 16. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1530. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Thomas Winge Longva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder (innvilget permisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 14.04.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 14.04.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 14.04.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Roar Løken Lunder, leder Thomas Winge Longva, nestleder Magnhild Guldbakke Stuge Kari Bergum Finn Olav Rolijordet Kopi sendt: Ordfører

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken Gjøvik, 8. september 2014. J.nr./referanse: 08-14/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Wenche

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 26. mai. J.nr./referanse: 08-15/RI/ks KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svetlana K. Johnsen, leder Per Sandbakken, nestleder Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer