Organisatoriske, finansielle og andre virkemidler for god kommunal eiendomsforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisatoriske, finansielle og andre virkemidler for god kommunal eiendomsforvaltning"

Transkript

1 Organisatoriske, finansielle og andre virkemidler for god kommunal eiendomsforvaltning Presentasjon av en utredning foretatt av de kommunale eiendomsforetakene i Norge (støttet av KoBE) NTNU - Kursdagene 2011 v/ Fredrik Horjen NKF på vegne av Bjørg Totland, daglig leder, Kongsberg kommunale eiendom KF Liste over foretak

2 God kommunal eiendomsforvaltning En vellykket forvaltning bestemmes ikke av organisasjons/selskapsformen alene. Det er verktøyene som settes inn i organisasjonen/selskapsformen, som er det avgjørende. Derfor har funnene og analysene som fremkommer i KF-utredningen stor relevans uansett om en kommune organiserer eiendomsforvaltningen i et KF, et AS, et IKS eller som del av rådmannens organisasjon. Kommunale eiendomsforetak for formålsbygg (medio 2010) Drammen Drangedal Gildeskål Hammerfest Kongsberg Larvik Longyearbyen Molde Moss Nittedal Norddal Oslo - Undervisningsbygg Oslo - Omsorgsbygg Sørum Stord Tønsberg Ulstein Vågan Ålesund

3 Hva er et KF=FKF? Kommuneloven, kap. 11 Samme juridiske person som resten av kommunen Samme økonomiske og finansielle verktøykasse som resten av kommunen Kommunen hefter for foretakets forpliktelser Regnskap etter kommuneloven Styre valgt av eier (kommunestyret) Ledes av en daglig leder som rådmannen ikke har instruksjonsrett over Rådmannen har adgang til avgi uttalelser før styret behandler saker som skal videre til politisk behandling Rådmannen har rett til utsettende veto. Hva er kommunen i forhold til foretaket? Eneste eier Eneste leietaker Bestiller av nybygg Bank = et redskap for kommunen For å oppnå hva?

4 Hvorfor opprettes et eiendoms-kf? synlighet et helhetlig og samlet blikk på eiendomsmassen hensiktsmessige bygg for de tjenester kommunen skal yte for sin befolkning bevare/øke verdien i eiendomsmassen økt profesjonalitet/effektivitet i både forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen Hvorfor akkurat KF? politisk kompromiss? styringsmessig nærhet balanse mellom samfunnsmessige hensyn og forretningsmessig fokus

5 INNSATSFAKTORER VERKTØY FRA EIER EIERSTYRING Eierstrategi Vedtekter Fullmakter Valg av foretaksstyre Rollefordeling eier, rådmann, foretak m.m. FINANSIELLE VERKTØY Leieavtaler Lån og gjeld Fond Kjøpogsalgaveiendommer m.m RÅDMANNENS INNSATSFAKTORER Aktivt bidra til rollefordeling og samhandling Støtte opp om foretakets rolle i egen org. Bidra til at foretaket får sine verktøy Bidra til leieavtaler på forsvarlig nivå Føre egen org. inn i bestiller- og leietakerrollen m.m. ORGANISERING: KOMMUNALT FORETAK VERKTØY SOM FORETAKET MÅ OPPARBEIDE SELV Aktivt bidra til rollefordeling og samhandling Kommunikasjon God ledelse Etikk Profesjonalitet og kompetanse Inndeling av forretningsområder Nøkkeltall og benchmarking m.m. Mål Gode bygg Bevare verdiene Kostnadseffektiv drift EIERSTYRING SOM VERKTØY Eierstrategi eierskapsmelding Vedtekter Fullmakter Kontrollorganer og -rutiner Styre og styreinstruks Beslutningsstruktur/-prosess med rapportering Arenaer for kommunikasjon og informasjon Eiermøte Folkevalgtopplæring og styrekurs Avklart rollefordeling Samspill mellom rådmann og foretakets leder

6 AVTALER MED LEIETAKERNE SOM VERKTØY Kapitalelementet (K) Forvaltning (F) Drift (D) Vedlikehold (V) Byggutvikling (U) Brukerservice/facility management/støttefunksjoner (S) Potensialevurderinger (P) Andre tjenester REGNSKAPSMESSIGE VERKTØY Kommunelov versus regnskapslov Verdifastsettelse av eiendom Balanseføring Ikke dokumentavgift Avskrivning og nedskriving Belåning kan KF et ta opp lån? Fonds Mva

7 ANDRE FINANSIELLE VERKTØY Salg av tjenester til og fra andre offentlige og private aktører Utleie av lokaler til andre offentlige eller private aktører VERKTØY SOM FORETAKET MÅ OPPARBEIDE SELV Forretningsområder God ledelse Foretakets strategi Profesjonalitet og kompetanse Effektivitet Bruk av statlige finansieringsordninger Nøkkeltall og benchmarking Gjøre foretaket synlig på en positiv måte Etikk Servicefokus Brukerundersøkelse Kommunikasjon med eier

8 HVA ER STATUS I DE ETABLERTE KOMMUNALE EIENDOMSFORETAKENE? Kartlegging i 17 av 19 kommunale eiendomsforetak, høsten 2010 Viktige funn - Eierstyring 16 av foretakene svarer at de har vedtekter som er tydelige på foretakets formål. 12 svarer at vedtektene gir nødvendig handlefrihet til levere i henhold til formålet, mens kun 10 svarer ja på at vedtektene blir fulgt i praksis av eier. 12 svarer at vedtektene blir fulgt av rådmannen og hans/hennes kontaktflate mot foretaket. Flere av foretakslederne opplever med andre ord et misforhold mellom de formelle vedtektene og praktiseringen av dem.

9 Viktige funn - Eierstyring 5 foretak har «profesjonelt» styre. 7 foretak har rene «politiske» styrer og 5 har en blanding av profesjonelle og politikere som medlemmer i styret. Rådmannen deltar selv eller med stedfortreder i 4 av foretakenes styrer og delvis i 2 foretak (strider mot loven, jfr. kommuneloven 65, pkt. 2). Viktige funn - Eierstyring 7 av 17 foretak har en styreinstruks i tillegg til vedtektene. 6 foretak svarer at det foreligger en politisk bestemt eierstrategi for foretaket. I tillegg til den lovpålagte årsberetningen leveres det økonomiske kvartals/tertialberetninger. Noen kommuner har utviklet gode rapporteringsrutiner der foretaket også gis anledning til å presentere sine rapporter muntlig. Flere savner denne muligheten. "10 min med kommunestyret er gull verdt".

10 Rolleavklaring & samspill med rådmannen 7 av foretakene rapporterer at rådmannen benytter sin lovmessige rett til å komme med skriftlige kommentarer til saksfremlegg som skal fremmes for foretaksstyret og senere behandles politisk. 4 av foretakene rapporterer at rådmannen har kommet med utsettende veto en eller flere ganger. Rolleavklaring & samspill med rådmannen 4 foretaksledere deltar i rådmannens ledermøter fast, 8 ved behov mens 5 rapporterer at de ikke deltar. 9 foretak har innarbeidet faste møtepunkter med rådmannen. Mange av foretakene, enten de har faste møter eller ikke, rapporterer om løpende kontakt, og at møter holdes ved behov. Svarene viser oss også at 5 foretak har samhandlingsregler, 4 holder på med å utarbeide slike, mens 8 foretak ikke har skriftlige retningslinjer for samarbeidet mellom rådmannen og foretaket.

11 Viktige funn finansielle verktøy o Leie er innført i 15 av de 17 foretakene o Bare i 6 av foretakene dekker leien et forsvarlig vedlikehold o 14 foretak svarer at den kontraktfestede husleien blir betalt som avtalt o De fleste foretakene har fått anledning til å leie ut ledige lokaler i markedet, og til markedspris o + å selge tjenester til andre aktører enn egen kommune. Viktige funn finansielle verktøy o 13 av foretakene har egne opparbeidede driftsfond (og 10 får beholde dem selv) o 9 har egne opparbeidede investeringsfond og får beholde dem selv o13 av foretakene får selv beholde drifts-mvakompensasjonen o10 av foretakene får selv beholde investeringsmva-kompensasjonen o11 av foretakene låner penger via kommunen

12 Viktige funn finansielle verktøy 14 av foretakene fører regnskap etter kommuneloven (2 av dem også etter regnskapsloven) 3 foretak fører etter regnskapsloven 6 av foretakene opptar direktelån ihht kommunestyrevedtak Alle har ansvar for kjøp og salg av bygg/eiendom, mens 11 får beholde gevinsten ved salg selv Viktige funn finansielle verktøy Eiendommene balanseføres i 14 av 17 foretak. 10 av foretakene har benyttet bokført verdi som åpningsbalanse. Noen få kommuner har gjort en egen verdivurdering som er lagt til grunn for å fastsette balansen. Ingen kommuner har beregnet ekstra avskrivninger for manglende vedlikehold.

13 Oppsummering av undersøkelsen med tilleggskommentarer Kartleggingen viser at flertallet av foretakene har begyntåfåpåplass eierstyringsmessige avtalemessige regnskapsmessige og andre finansielle verktøy Alle foretakene erfarer at rådmannen har en nøkkelrolle for at foretaket skal lykkes.men noen foretak sliter Enkelte eiere har opprettet foretak uten å samtidig legge som fundament at leieavtaler skal inngås og det har flere steder hersket usikkerhet rundt etablering og disponering av fond Og når politisk nivå har innført kontrakter som forutsetning i foretakenes vedtekter, opplever enkelte foretak likevel motstand i kommuneorganisasjonen for å få innført disse kontraktene, og i neste omgang å få betaling fordetsomerinngåttavtaleom. Flere rapporterer at leieavtalene ikke gir innbetalinger som dekker et forsvarlig vedlikeholdsnivå.

14 Nedlagte foretak Kommunale eiendomsforetak for tjenestebygg som er Bergen nedlagt. Eidskog Halden Haugesund Kongsvinger Lillesand Malvik Odda Sandnes Opprettet Nedlagt Styrker og begrensninger ved eiendoms-kf vs etat: Styrker: Større fokus på langsiktigheten i eiendomsforvaltningen Større profesjonalitet og mer fokus på effektivitet Lettere å få innført avtaler mellom utleier og leietaker Begrensninger: Større avstand fra der de reelle premisser for kommunens budsjett legges.

15 Hva må til for å lykkes med et kommunalt eiendomsforetak (gitt visse målsettinger/formål)? Mest avgjørende: At eier forstår at premisset for en god eiendomsforvaltning = langsiktighet At samspillet mellom rådmannen og foretaket er godt At eier gir foretaket de verktøy som skal til for å nå de målsettinger man har sagt at foretaket skal nå, og spesielt: - betaling for arealbruk og eiendomstjenester, inkl. forsvarlig vedlikeholdsnivå - mulighet for fondsavsettinger. Sluttord 1 Selve foretaket er ikke verktøyet for å lykkes. Foretaket er kun boks Det er handlingsrommet og de verktøyene man gir foretaket, som teller.

16 Sluttord 2 Tre aktører er viktige for at eieren skal lykkes med foretaket: Kommunestyret selv, rådmannen og foretaket. Takk for oppmerksomheten!

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

FORVALTNING AV KOMMUNALE TJENESTEBYGG HOS RÅDMANNEN ELLER I EIENDOMSFORETAK?

FORVALTNING AV KOMMUNALE TJENESTEBYGG HOS RÅDMANNEN ELLER I EIENDOMSFORETAK? FORVALTNING AV KOMMUNALE TJENESTEBYGG HOS RÅDMANNEN ELLER I EIENDOMSFORETAK? NOTAT UTARBEIDET FOR ALTA KOMMUNE Innhold FORORD...3 1. KOMMUNEN SOM EIER, BRUKER OG FORVALTER...4 2. DAGENS ORGANISERING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Modum boligeiendom KF etableres med planlagt driftsstart

Detaljer

Utredning av eiendomsforetak

Utredning av eiendomsforetak Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Frogn Kommune Sluttrapport Frogn Kommune Dato: 4. februar 2013 Oppdrag / Rapportnr. 124258 / Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Amin Haddadi og Elen

Detaljer

Kommunal eiendomsforvaltning og organisasjonsformer

Kommunal eiendomsforvaltning og organisasjonsformer NF-rapport nr. 6/2011 Kommunal eiendomsforvaltning og organisasjonsformer 20 15 Arild Gjertsen 10 5 Kommunal eiendomsforvaltning og organisasjonsformer av Arild Gjertsen NF-rapport nr. 6/2011 ISBN-nr.:

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

ORGANISERING AV BYGG - OG EIENDOMSFORVALTNINGEN I NARVIK KOMMUNE

ORGANISERING AV BYGG - OG EIENDOMSFORVALTNINGEN I NARVIK KOMMUNE NARVIK KOMMUNE ORGANISERING AV BYGG - OG EIENDOMSFORVALTNINGEN I NARVIK KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3-4 2 Bakgrunn 5 3 Mandat 5 4 Organisering 6-7 5 Nasjonal politikk 7 6 Kriterier for godt

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS R 10-2013 Selskapskontroll Vekst Oppdal AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver

Detaljer

Eierskapskontroll av Optimus AS

Eierskapskontroll av Optimus AS R 11-2014 Selskapskontroll Optimus AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Optimus AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver myndigheten

Detaljer

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Tidligfasevurdering av aktuelle virkemidler for å realisere større eiendomsprosjekter i kommunen

Detaljer

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11. Notat Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.2013 HERØY KOMMUNE EIERSKAPSMELDING 2013 1. Sammendrag En eierskapsmelding

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Romerike Krisesenter IKS

Romerike Krisesenter IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Nes Eierskapskontroll med Romerike Krisesenter IKS Januar 2014 Utført

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer