SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Modum boligeiendom KF etableres med planlagt driftsstart fra Vedtekter for Modum boligeiendom KF vedtas. 3. Kommunestyret velger følgende styre i foretaket: Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: 4. Styret skal i 2014 ansette daglig leder, utarbeide budsjett for 2015 samt avklare spørsmål rundt organisering og drift. Saksopplysninger: 1. Bakgrunn I K-sak 16/1, Fremtidig organisering innenfor bolig, ble følgende vedtak fattet: «Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av boligforvaltningen. Når forvaltningsrevisjonen foreligger vil kommunestyret ta stilling til endelig organisering av boligforvaltningen». Forvaltningsrevisjonens rapport ble lagt fram i møtet den 17. mars Konklusjonen i rapporten er som følger: «Vi mener at forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendommer og boliger til dels fungerer tilfredsstillende, men det er flere tiltak som bør iverksettes for å videreutvikle eiendomsforvaltningen. Vi vil understreke at tiltakene bør gjennomføres uavhengig av hvilken organisasjonsform kommunen velger». Avslutningsvis under pkt. 8 anbefales det å vurdere om det er formålstjenlig å opprette er kommunalt eiendomsforetak. I K-sak 10/14, Bolig og eiendomsforvaltning i Modum kommune forvaltningsrapport, ble det vedtatt å etablere et Kommunalt foretak innenfor bolig. Det fremgår av vedtakets pkt 7: «kommunestyret ber rådmannen om å etablere et Kommunalt foretak for boligforvaltning innen »

2 Dersom foretaket skal være i drift fra er det behov for å starte prosessen med bl.a. valg av styre og styreleder allerede nå. Det er mye som skal være på plass, bl.a. daglig leder, selskapets budsjett, lokaler, dataløsninger, det må videre avklares hva foretaket skal gjøre i egenregi og hvilke tjenester som skal kjøpes inn. 2. Målsetting med å opprette et kommunalt foretak Formålet med etablering av et kommunalt foretak innenfor bolig i Modum er ikke nærmere begrunnet i ovennevnte vedtak. På generelt grunnlag kan anføres at norske kommuner velger å forvalte, drifte og vedlikeholde sin eiendomsmasse på ulikt vis og gjennom ulike organisasjonsformer. Uansett organisasjonsform er målsettingen vanligvis den samme. Eieren, kommunestyret, ønsker et helhetlig blikk på den kommunale eiendomsmassen, og man ønsker minimum å nå to målsettinger: stille med hensiktsmessige bygg for de tjenester som kommunene skal yte til sin befolkning, og bevare eller øke verdien i eiendomsmassen. Ofte kommer også en tredje målsetting inn, å sørge for profesjonalitet og effektivitet i både forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. 3. Formålet med dagens boligforvaltning Hensikten med kommunens boligvirksomhet er først og fremst boligpolitisk omsorg, ikke forretningsmessig virksomhet. Boligforvalter skal sikre en effektiv drift og planmessig vedlikehold av eiendomsmassen innenfor bolig. Boligforvalters rolle er å sikre tilgjengelige boliger for målgruppene: Sosialt vanskeligstilte Flyktninger Pleie- og omsorgsboliger 4. Nærmere beskrivelse av selskapsformen kommunalt foretak (KF) 4.1 Rettslig stilling og lovgivning Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt og hjemlet i kommunelovens kapittel 11. Offentlighetsloven og forvaltningsloven gjelder for foretakene. Foretaket er ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet. Det kommunale foretaket er underlagt kommunestyret som øverste myndighet. Gjennom vedtektenes formålsbestemmelse fastsetter kommunestyret den virksomhet foretaket skal drive og den ytre rammen for styrets myndighet. Kommunestyret kan gjennom vedtektene eller andre typer vedtak gi bindende pålegg for foretaket. Både stifting og oppløsning av kommunale foretak vedtas av kommunestyret.

3 4.2 Selskapsformens egnethet Etablering av et kommunalt foretak gir virksomheten en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen. Reglene om KF tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering av kommunale oppgaver. Organisasjonsformen benyttes som regel når både forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. 4.3 Styrende organ Foretaket ledes av et styre og daglig leder. Dette er obligatoriske organer. Dersom ikke kommunestyret har delegert til annet organ å velge foretakets styre, er det kommunestyret selv som velger styremedlemmene. Styret har et overordnet ansvar for organiseringen av foretakets virksomhet. Ledelsesansvaret gjelder ikke bare den forretningsmessige siden av virksomheten, men generelt forvaltningen av de verdier og oppgaver kommunen har lagt til foretaket. Det er styret og daglig leder som opptrer utad på kommunens vegne. Det er styret i foretaket som ansetter daglig leder. Daglig leder står i et direkte underordnings- og ansvarsforhold til styret som igjen er underlagt kommunestyret. Det følger av kommunens eierskapsmelding, pkt , at styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut i fra selskapets egenart. Kandidater til styremedlemmer og vararepresentanter foreslås av kommunens valgkomite. Kommunestyret oppnevner styret, herunder leder og nestleder. I herværende KF bør styresammensetningen sikre sosialfaglig-, juridisk-, eiendomsfagligog eiendomsøkonomisk kompetanse samt en representant fra kommunens administrasjon/tillitsvalgt. Politisk styring av foretaket skjer gjennom budsjettbehandling og jevnlig rapportering til kommunestyret. Rådmannen eller dennes stedfortredere kan ikke velges til styret i kommunale foretak, jfr kommunelovens Arbeidsgiveransvaret De ansatte i et kommunalt foretak vil være kommunale tjenestemenn og ansatt i kommunen. Forhold mellom arbeidstakerne og arbeidsgivere vil reguleres av de fellesavtaler som inngås mellom hovedsammenslutningene innenfor kommunesektoren. Kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk legger rammene også for kommunale foretak. Daglig leder har det overordnede ansvaret for de ansatte i kommunale foretak. 4.5 Kommunens økonomisk ansvar og risiko Som en del av kommunen er foretaket underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Dette betyr at de kommunale budsjettene setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er bundet av kommunens budsjett. Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser, og kommunen er kontraktsmotpart i de avtalene som foretaket inngår. Det

4 vil ikke være snakk om å ta ut utbytte fra et KF. På dette området fungerer KFet som en kommunal etat. Men i perioder med gode økonomiske resultater for foretaket vil det kunne overføres midler til å finansiere den øvrige virksomheten i kommunen. Et KF har mulighet til å beholde fondsavsetninger selv om kommunens basisorganisasjon skulle gå med underskudd og dermed måtte gjøre bruk av strykningsregelen. 4.6 Styring, tilsyn og kontroll Kontrollutvalget skal behandle årsberetning og årsregnskap fra foretaket, før disse behandles av kommunestyret. Kommunelovens bestemmelser om behandling av regnskapsmessig overskudd eller underskudd legger til grunn en konserntankegang og omfatter således også foretaket. Kommunale foretak har en selvstendig stilling i forhold til kommunens administrasjon. Det innebærer at rådmannen ikke har instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Rådmannen kan imidlertid instruere daglig leder om ikke å iverksette et tiltak eller en sak før kommunestyret har behandlet saken. Rådmannen har således mulighet for å legge en slik sak frem for kommunestyret. 5. Hva kan et eiendomsforetak omfatte? Ved etablering av et foretak er det kommunestyret som bestemmer hvilke oppgaver som skal legges til foretaket. Et foretak kan være tillagt få eller mange oppgaver. Et foretak kan på den ene siden bli tillagt all eiendomsmasse og ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, byggutvikling, servicetjenester og eiendomsutvikling mens et annet alternativ kan være at foretaket kun tillegges oppgaver rundt for eksempel boligbyggene. I K-sak 10/14 ble det vedtatt at eiendomsforetaket i Modum kun skal gjelde for boligforvaltning. Dette blir dermed et lite eiendomsforetak med 284 boliger, av disse boligene er 40 borettslagsleiligheter. Av eiendomsforetakene som ulike kommuner har opprettet de seneste årene varierer det hvilke oppgaver og eiendomsporteføljer som kommunestyret har lagt til foretaket. Kommunens eiendommer kan deles inn i følgende: formålsbygg (tjenestebygg) boliger øvrige bygg/tomter Av andre kommuner i Buskerud så har Hurum, Drammen og Kongsberg kommune kommunale foretak innenfor eiendomsforvaltning. Disse foretakene har all eiendomsmasse i sine selskaper, dette innebærer et areal på m² (Hurum), m² (Drammen) og m² (Kongsberg) BTA, mens Modum kommunes boligforetak vil disponere anslagsvis m². Hvilke oppgaver og eiendomsportefølje man legger til foretaket vil være avhengig av hva man ønsker å oppnå med organiseringen. Ønsker man et helhetlig grep rundt den

5 kommunale eiendomsmasse legger man all eiendomsmasse med tilhørende oppgaver til foretaket. 6. Regnskapsmessige verktøy Hovedregelen når det gjelder regnskapsføring for kommunale foretak er at foretaket skal følge det regnskapssystemet som gjelder for kommunen. Et foretak er en del av kommunen som rettssubjekt. Intern overføring av eiendommer fra kommunen til foretaket utløser derfor ikke krav om dokumentavgift. Ved regnskapsmessig overføring av eiendom fra kommunen til foretaket skal eiendommens verdi fastsettes. Det vanligste er at eiendommene overføres til bokført verdi. Kostnader som kommunen har til avdrag og lån på eiendomsmassen blir, etter opprettelse av et foretak, enten værende igjen i rådmannens del av kommuneorganisasjonen eller blir overført til foretaket. Uansett bør denne delen av kapitalelementet inngå i beregning av leien som skal betales. Avhengig av hvor lån og avdrag betjenes i kommunen, skal den del av innbetalingen som er til dekning av avdrag og lån, bli værende i foretaket eller tilbakeføres til kommuneorganisasjonen. Dagens praksis i Modum kommune er at kapitalkostnader i form av avskrivninger eller renter og avdrag ikke belastes boligforvalters rammer. Det forutsettes imidlertid at det ved fastsetting av husleiesatser tas høyde for at de også skal bidra til å dekke kapitalkostnadene. Dette betyr at boligkapitlet i dag har en betydelig netto driftsinntekt. Kommunestyret bør i foretakets vedtekter og i et økonomireglement eller annet vedtak, si noe om foretakets fullmakter til å fordele/disponere kommunestyrets bevilgninger, herunder muligheten til avsetning til/bruk av fond. 7. Hva skal til for at et kommunalt boligforetak skal nå sine målsettinger? Hvilke verktøy må foretaket ha? For å stille hensiktsmessige boliger til disposisjon for kommunens behov, jfr. boligsosial handlingsplan, er det viktig at eier sørger for å gi foretaket handlingsrom og nødvendige verktøy. Avgjørende styringsverktøy er: Vedtekter Fullmakter (dersom ikke alle er gitt i vedtektene) Klargjøring rollefordeling og samhandling eier, rådmann og foretak Av finansielle verktøy er følgende helt avgjørende: Leieavtaler Fondsetableringer og disposisjon av fond

6 Kjøp og salg av boliger Det er helse- og sosialetaten som har vedtak- og tildelingsmyndighet for de kommunale boligene. Foretaket må ha et tett samarbeid med tildelingsmyndighet. Foretaket vil ha en aktiv rolle i utredningsarbeid rundt boligbehov for ulike grupper i byggeprosjekter. Foretaket må samarbeide tett med andre etater vedr. drift og vedlikehold av kombinerte bygg (boligareal og formålsbygg). 8. Hvilke verktøy må foretaket selv opparbeide seg? Foretaket selv bør opparbeide seg følgende verktøy: Servicefokus God ledelse Strategi Utarbeidelse av etiske retningslinjer Profesjonalitet og kompetanse Effektivitet Nøkkeltall og rapporteringssystemer Synliggjøre foretaket på en positiv måte Kommunikasjon med rådmann og eier Videre må foretaket følge opp vedtaket i K-sak 10/14, Bolig og eiendomsforvaltnig i Modum kommune forvaltningsrapport: For å videreutvikle eiendomsforvaltningen i Modum kommune ber kommunestyret rådmannen om å følge opp 1. at politiske mål for eiendomsforvaltningen konkretiseres med krav til oppnådde resultater/ytelsesmål. Det må defineres målkriterier i forhold til arealer, ressursbruk og bygningsmessig tilstand 2. at beslutningsgrunnlaget til politikerne utvides med systematisk rapportering av ressursbruk pr areal, bygningsmessig tilstand og tilstandsutvikling pr bygg 3. at nøkkeltall for ressursbruk tas i bruk 4. at det foretas en total gjennomgang og vurdering av tilstanden på formålsbygg og boligene 5. at det utarbeides vedlikeholdsplaner på bakgrunn av tilstandsvurderingen 6. at utvidet bruk av støtteverktøy prioriteres 7. kommunestyret ber rådmannen om å etablere et Kommunalt foretak for boligforvaltning innen Selve etableringsprosessen hvordan skal den foregå? I forkant av etablering av et KF må det kartlegges hva som skal produseres i egenregi og hva man ser for seg å kjøpe inn av bistand. Basert på erfaring fra andre kommuner som har etablert eiendomsforetak vil en omstilling fra virksomhet til foretak ta minimum et år.

7 God medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte er også viktig i denne prosessen. En overgang til en ny selskapsform bør ikke implementeres midt i et driftsår. Foretaket bør heller ikke etableres før alle systemer og nødvendige avklaringer er på plass. Valgkomiteens arbeid med valg av styre og styreleder må start allerede nå. Forslag til budsjett for 2015 må utarbeides innen de samme frister som for de kommunale etatene. Aktuelle lokaler, dataløsninger o.l. må også avklares. Når det gjelder daglig leder bør dette avklares tidlig i prosessen. Boligforvalters ansettelsesforhold skal normalt flyttes til det nye selskapet. 10. Hva skal produseres i egenregi og hvilke tjenester skal det kommunale foretaket kjøpe inn? Nedenfor er det gjort en opplisting over hvilke oppgaver som ligger til boligforvalter i dag, hvilke tjenester boligforvalter benytter fra kommuneadministrasjonen og hvilke tjenester som blir kjøpt fra teknisk og fra ekstern leverandører. Listen nedenfor er ikke uttømmende, den vil dessuten variere noe fra år til år ettersom nye oppgaver/krav blir innført og behovene endrer seg Oppgaver utført av boligforvalter Budsjett-, økonomi- og resultatansvar for boligområdet Utarbeide kontrakter, div. lovbestemte varsler, utkastelser, politianmeldelser Inngåelse og avslutning av leiekontrakter, inkl. kontraktsmøte, befaring, melding til folkeregisteret og strømleverandør Følge opp henvendelser vedr. leietakere, spørsmål, klager o.l. Samarbeide med interne og eksterne virksomheter som borettslag o.l. Opprette trekk i trygd og nedbetalingsavtaler for leietakere Indeksregulering av leiekontrakter og viderefakturering av refusjon på utlegg og hærverk Delta i arbeidsgrupper for nye bolig prosjekter samt bolig sosial handlingsplan Kjøp og salg av leiligheter Diverse rapportering Følge opp forsikringssaker Søke tilskudd Husbanken Ansvarlig for FDV-system samt nøkkelsystem bolig Radonmålinger Serviceavtaler bolig Energimerking boliger, etablere tegningsarkiv 10.2 Tjenester fra administrasjonen som boligforvalter benytter Fakturering Regnskap

8 Remitering Månedsavslutning Årsavslutning Revisjonsberetning Innfordring Resepsjon/sentralbord Lønn Personal Arkiv, inkl. journalføring av samtlige dokumenter IT 10.3 Tjenester boligforvalter kjøper inn fra teknisk etat Renhold Gartner, brøyting Driftsoppgaver Bygge- og vedlikeholdsoppdrag 10.4 Tjenester boligforvalter kjøper inn eksternt Bygge- og vedlikeholdsoppdrag Brøyting Renhold, hasteoppdrag Serviceavtale brannalarm Serviceavtale heisalarm Ved etablering av et KF vil alle kostnader og inntekter ved foretaket synliggjøres. Foretaket må dekke kostnader ved leie av kontor samt ved kjøp av flere tjenester fra kommuneadministrasjonen eller andre. Etablering av et kommunalt foretak vil medføre ekstra administrative kostnader, både i foretaket og i basisorganisasjonen. I K-sak 5/08 ble det anslått at det kan dreie seg om utgifter i størrelsesorden 0,5 1 mill. kroner. Det er grunn til å anta at dette beløpet er høyere i dag. 11. Vedtekter Eier har ansvar for sammensetning av styre, og at det i styret finnes den kompetanse som er nødvendig ut i fra det ansvar foretaket blir gitt i sine vedtekter. Kommunelovens 63 oppstiller et minimums krav til hva foretakets vedtekter skal angi: 1. Foretaket skal ha vedtekter som i det minste skal angi: a. foretakets navn b. foretakets formål

9 c. den kommune hvor foretaket skal ha sitt forretningskontor d. antallet styremedlemmer e. annet som etter lov krever vedtektsbestemmelse. 2. Endring i vedtektene treffes av kommunestyret eller fylkestinget selv. Vedtektene skal gi styret og daglig ledelse et verktøy som er nødvendig for å oppnå de formål eier ønsker at foretaksetableringen skal ha. Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene. Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Vedtektene skal registreres i foretaksregisteret og kan kun endres av kommunestyret selv. Utkast til vedtekter ligger vedlagt. Kildeopplysninger: Kommunal eiendomsforvaltning, en veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak, jan eiendomsforvaltning%20en%20veileder.pdf Vedlegg: 1. Utkast til vedtekter 2. Utrykt vedlegg: Kommunal eiendomsforvaltning, en veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak, jan eiendomsforvaltning%20en%20veileder.pdf

10 VEDTEKTER FOR MODUM BOLIGEIENDOM KF Vedtatt i Modum kommunestyre dd.mm.åååå 1 Navn og rettsgrunnlag Modum boligeiendom KF er et kommunalt foretak som er opprettet i henhold til vedtak i kommunestyresak 10/14 og med hjemmel i kommuneloven. Foretaket skal operere etter gjeldende norsk lov og regelverk som styrer foretakets forhold til eier, rådmannen, tredjepart, foretakets ansatte m.m. Foretaket er fullt ut eid av Modum kommune, jfr. kommunelovens Hovedkontor Foretaket har sitt hovedkontor i Modum kommune. 3 Formål 1. Modum boligeiendom KF skal ivareta kommunens eier- og leierinteresser i den samlede boligmassen, for gjennom dette å sørge for at fellesskapets verdier beholdes og for at hensiktsmessige boliger stilles til disposisjon for kommunal boligtildeling. 2. Foretaket gir leietaker kun adgang til å disponere lokaler/arealer etter inngåelse av kontrakt. 3. Med bakgrunn i inngåtte kontrakter sørge for en eiendomsøkonomisk og forskriftsmessig forvaltning, drift, vedlikehold, byggutvikling og serviceytelse av boligeiendommene. 4. Avhending og komplettering av boligmassen ut i fra kommunens behov. 5. Modum boligeiendom KF skal ikke ha noe økonomisk formål ut over å bidra aktivt til en sunn kommunal eiendomsøkonomi og derigjennom en sunn kommuneøkonomi. Kostnadsdekkende leie videreføres. 4 Foretakets styre Styret har 5 medlemmer. Styremedlemmer velges for to år av gangen, og slik at maksimalt 2 styremedlemmer skiftes ut samtidig. Kandidater til styremedlemmer og vararepresentanter foreslås av kommunens valgkomite. Kommunestyret oppnevner styret, herunder leder og nestleder. Det søkes en styresammensetning som sikrer sosialfaglig, juridisk, eiendomsfaglig, eiendomsøkonomisk kompetanse samt en representant fra kommunens administrasjon/tillitsvalgt. 5 Styrets myndighet og ansvar

11 Foretaket ledes av styret. Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, herunder arbeidsgiverfunksjonen. Styret skal til enhver tid forholde seg til gjeldende strategier og retningslinjer på overordnet kommunalt nivå, økonomiplan og årsbudsjett, personalpolitiske retningslinjer og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret, samt inngåtte avtaler som binder hele kommunen. Modum kommune er arbeidsgiver. Styret har ansvar for at Modum kommunes arbeidsgiverpolitikk gjennomføres i foretaket. De avtaler og ordninger som gjelder i Modum kommune gjelder også i foretaket, herunder pensjons- og tariffavtaler. Styrets fullmakter til kjøp og salg av boligeiendommer er begrenset til det til enhver tid gjeldende rammevilkår som kommunestyret har fastsatt. Styret skal påse at virksomheten bidrar til samarbeid som sikrer enhetlig opptreden for Modum kommune. Styret rapporterer til kommunestyret i Modum kommune. Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders lønn. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Styrets møter er i utgangspunktet åpne, men kan lukkes med henvisning til konkrete bestemmelser i lovverket. 6 Daglig leder Foretaket skal ha en daglig leder. Daglig leder utøver sin funksjon i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens 71 og 73. Daglig leder møter i styret med tale- og forslagsrett. 7 Styringsdokumenter Foretaket skal utarbeide nødvendige styringsdokumenter, økonomiplan og virksomhetsplan/årsbudsjett med utgangspunkt i kommunens overordnede rammebetingelser. 8 Budsjett og regnskap Foretaket skal ha en økonomiforvaltning i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter. Det skal føres driftsregnskap og balanse etter kommunale prinsipper. Styret skal sammen med årsbudsjett foreslå nødvendig lånebehov slik at kommunestyret kan vedta nødvendige fullmaktsrammer.

12 Styret skal årlig fremme forslag til hvordan eventuelle overskudd skal disponeres eller underskudd skal dekkes. Det skal benyttes samme revisor som resten av den juridiske enheten Modum kommune benytter. Foretaket gis fullmakt til å fordele/disponere kommunestyrets bevillinger, herunder muligheten til avsetning til/bruk av fond. 9 Rapportering Styret har i henhold til norsk lov og regelverk innstillingsrett og rapporterer til kommunestyret. Foretaket skal følge de til enhver tid gjeldene rapporteringsrutiner for Modum kommune. Halvårsrapport og årsrapport for foretaket legges fram til kommunestyret for behandling. Videre rapporterer foretaket i KOSTRA. I tillegg skal styret hvert år fremlegge en beretning for kommunestyret om foretakets resultater foregående år. 10 Vedtektsendringer Foretakets vedtekter vedtas og endres av kommunestyret i Modum.. 11 Oppløsning av foretaket En eventuell oppløsning av foretaket må vedtas av kommunestyret i Modum. Forpliktelser og verdier vil fortsatt tilhører Modum kommune. 12 Virkemidler Styret kan foreta vedtak om kjøp/salg/innleie av bolig, tjenester og produkter innenfor de økonomiske rammene styret rår over og de vilkår som lov og vedtak gir. Modum boligeiendom KF skal gis adgang til oppbygging og anvendelse av eiendomsfond gjennom kjøp/salg/utvikling av alle boligeiendommer der foretaket har ansvar for å utvikle potensialet.