NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff"

Transkript

1 NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

2 Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører Drammen kommune skal være en profesjonell eier

3 Oversikt over de viktigste eierposisjonene til Drammen kommune Drammen bystyre Formannskapet Energiselskapet Energiselskapet Buskerud AS Drammen Kino AS Byen vår Drammen AS BUVA AS (solgt april 2006) Vinn Industrier AS Dias AS Aksjeselskaper/ og lignende - deleier A/L Thamsgatens Parkeringshus Grev Wedel Parkeringshus A/L Brageteatret AS A/L Motorvegfinans Aksjeselskaper med 100 % eierskap Lindum Ressurs- og Gjenvinning AS Drammen bykasse Kommunale foretak Drammen Drift KF Drammen Eiendom KF Drammen Konkurranse KF (fra 1/10-05) Drammen Barnehager KF (fra 1/1-06) Interkommunale foretak Drammensregionens Brannvesen IKS Glitrevannverket IKS Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Legevakta i Drammensregionen IKS Buskerud Kommunerevisjon IKS Felles 110-sentral for Søndre Buskerud IKS Stiftelser Stiftelsen Drammen Teater og Kulturhus Drammens museum for kunst og kulturhistorie Drammen kommunale pensjonskasse 27-samarbeid Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Felles IKT-tjeneste for Drammen, Sande og Svelvik (fra 1/1-06)

4 Eierposisjoner - omsetning - årsverk Selskap Omsetning Årsverk Energiselskapet Buskerud AS 1000,00 300,00 BUVA AS 13,20 17,80 Vinn Industri AS 6,30 39,00 Dias AS 51,00 100,00 Lindum Ressurs- og Gjenvinning AS 109,00 32,00 Drammen Kino AS 35,00 18,00 Brageteateret 10,00 13,60 Byen Vår Drammen 3,60 3,00 Drammen kommunale pensjonskasse* 201,00 4,60 *Premieinntekter og netto finansinntekter Drammen Drift KF 101,60 95,00 Drammen Eiendom KF 272,80 29,00 Glitrevannverket IKS 41,80 9,00 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 135,80 12,00 Drammensregionens Brannvesen IKS 60,80 98,00 Legevakta i Drammensregionen IKS 19,90 18,60 *i tillegg kommer legeressurser 110-sentralen IKS 8,10 12,00 Buskerud kommunerevisjon IKS 13,70 25,00 Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS 3,20 2,00 Drammen interkommunale havnevesen 32,00 14,50 A/L Thamsgatens Parkeringshus/Grev Wedel Parkeringshus A/L 7,00 0,00 A/L Motorvegfinans* 3,50 0,00 *Kapitalinntekter "SUM" 2129,30 843,10 Drammen Barnehager KF* 123,20 327,00 *Brutto kostnader 2004 Drammen Konkurranse KF* 26,50 36,31 *Brutto kostnader 2004 "SUM" 2279, ,41

5 Drammen kommune har eierposisjoner/interesser i: Aksjeselskap, AS, deleide/heleide Andelslag, AL Stiftelser Interkommunale selskap, IKS Kommunale foretak, KF Interkommunalt samarbeid, 27 i Kommuneloven, IS

6 Forvaltning av Drammen kommunes eierposisjoner: Eierstrategien fordrer en bevisst og profesjonell holdning til hvordan de ulike eierposisjonene styres konserntenkning. Basisorganisasjonen styres av Rådmannen (ikke selskapsorganisert) KF-ene er underlagt Bystyrets vedtak Lovgrunnlag: Kommuneloven kap. 11 KF-ene er juridisk en del av Drammen kommune Eiermøte i Formannskapet, fokus på forrige års resultat, samt framtidsutsikter Generalforsamling = Bystyret; velger styremedlemmer, vedtar vedtekter, godkjenner regnskap

7 Underlagt Bystyrets Økonomiplan og budsjett vedtak Rådmannens rolle; 72 i Kommuneloven rett til uttalelse og utsettende vedto IKS styres av Representantskapet med mandat fra eierkommunenes kommunestyrer Lovgrunnlag: Lov om Interkommunale selskaper Egen juridisk enhet. Eierkommunene hefter for selskapsandelen Selskapsavtale=vedtekter vedtak i eierkommunenes kommunestyrer Utøvelse av eierrollen skjer i Representantskapet Representasjon: Ordfører møter i representantskapet Styret utnevnes av Representantskapet Profesjonelt styre Eiermøte i Formannskapet, fokus på forrige års resultat, samt framtidsutsikter

8 AS følger aksjeloven Kommunens rolle tilsvarer andre aksjonærers rolle Lovgrunnlag: Lov om Aksjeselskaper Generalforsamling er høyeste myndighet Styret oppnevnes av Generalforsamlingen Ordfører er generalforsamling i heleide selskaper, samt representerer i deleide selskaper Bystyret vedtar eierstrategi for enkeltselskaper Eiermøte i Formannskapet, fokus på forrige års resultat, samt framtidsutsikter

9 Styrets ansvar KF - Kommunelovens 67; Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar foretakets formål, vedtekter og kommunens økonomiplan og årsbudsjett Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse IKS Lov om interkommunale selskaper 67 Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen og selskapets årsbudsjett Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse

10 Styrets ansvar, forts. AS Lov om aksjeselskaper, kap. 6, særlig 6-12 og 6-13 Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig

11 Eierstrategi Sikre at Drammen kommune er en god eier 1. Bidra til å utvikle en best mulig konkret "forretningsidé" for eierposisjonene 2. Kontinuerlig vurdering av eierskapet, og kritisk vurdering av resultater 3. Sikre høy og relevant kompetanse i bedriftenes styrer Representantskap/generalforsamling skal vurdere styrets resultater 4. Prinsipielle saker bør behandles i kommunens organer før sluttbehandling i representantskap / generalforsamling i selskapene.

12 Drammen kommune, profesjonell eier - Formannskapet kommunens politiske eierorgan - Ordfører møter i representantskap/ på generalforsamlinger - Ordfører sitter ikke i noen styrer - Rådmannen er støtteapparat ; i forkant av hver bedrifts generalforsamling / representantskap gjøres vurdering/analyse av årsresultat, årsberetning, valg og andre viktige dimensjoner i den enkelte bedrift. - Drammen kommune som eier skal ha følgende fokus på generalforsamlinger/representantskapsmøter: - Har styret fulgt opp eiernes strategiske mål på en tilfredsstillende måte? - Har vi et styre som er "riktig" sammensatt? - Har styret forvaltet de ressurser som er stilt til disposisjon på en bra nok måte?

13 Drammen kommune, profesjonell eier Prinsipper for sammensetning av styrer der Drammen kommune er eier/deleier: - Styret bør kompetansemessig sammensettes i forhold til de utfordringer bedriften står ovenfor - Det bør løpende være en balanse mellom kontinuitet og fornyelse i styret og en del av styret bør være på valg hvert år - Det kan være grunner for at det i styret er "kommunal kompetanse" dvs et medlem som forstår hva som kan være kritisk for en bedrift som eies av kommuner Rådmannen er reell valgkomité Bystyrepolitikere er kun unntaksvis styremedlemmer

14 Kommunale foretak Bystyret har følgende posisjon i forhold til kommunale foretak (KF'er): - Fastsetter vedtektene - Oppnevner styret og beslutter fremtidige endringer i styresammensetningen - Vedtar rammene for årlige budsjetter og angir forutsetninger for styrets fullmakter - Godkjenner regnskap og årsmelding for de enkelte år - Disponerer overskudd og angir dekning for underskudd

15 Drammen kommune og kommunale foretak KF`ene er en del av den juridiske enheten Drammen kommune; Styrene i foretakene skal påse at virksomheten drives innenfor: gjeldende lover og forskrifter foretakets vedtekter gjeldende strategier retningslinjer på overordnet kommunalt nivå, økonomiplan og årsbudsjett personalpolitiske retningslinjer vedtak eller retningslinjer fastsatt av bystyret inngåtte avtaler som forplikter hele kommunen

16 Veien videre Nye selskapsetableringer Ja.., men.. alt med måte fokus på kostnadseffektivitet, rolleavklaringer fragmentering

17 Arbeidsmål for rådmannen Rådmannen skal videreutvikle eierstrategi med sikte på at basisorganisasjonen og fristilte virksomheter sees som en enhet i både med hensyn til økonomi, arbeidsgiverpolitikk og samhandling.

18 Den sentrale strategi er å forebygge ha samme krav til selskapenes forvaltning som til egen organisasjon.

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Politisk styrt organisasjon

Politisk styrt organisasjon Politisk styrt organisasjon Drammen bystyre Formannskapet Aksjeselskaper og lignende - deleier Energiselskapet Aksjeselskaper med Buskerud AS (50%) 100 % eierskap Drammen Kino AS (33,3%) Lindum Ressurs-

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 08.05.07 1. Bakgrunn Drammen kommune har p.t. seks kommunale foretak (KF): Drammen Eiendom KF Drammen Drift

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Eiermelding 2014. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014.

Eiermelding 2014. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014. Eiermelding 2014 Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014. 1 Innhold 1. Generelt om kommunens eiermelding... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Bakgrunn og formål med

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune Eierskapsmelding 12.04.2010 Aurskog-Høland kommune Vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3. mai 2010 sak nr. 25/2010 2 1. Innledning Kommunene har stor frihet til å organisere tjenestene slik det er hensiktsmessig,

Detaljer

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon Revisor AS Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS Bilde er fra Preikestolen som ligger i Forsand kommune Kilde: http://www.lysefjordeninfo.no/no/preikestolen2.jpg

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer