VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF"

Transkript

1 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte den 29. oktober 2009.

2 Side 2 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF 1 Organisasjon og kontorkommune. Nordkapp Havn KF (heretter kalt foretaket) er et kommunalt foretak som eies av Nordkapp kommune. Nordkapp kommunestyre er foretakets øverste organ. Foretakets kontor er i Nordkapp kommune. 2 Formål og ansvarsområde. Foretaket skal på best mulig måte forvalte aktiva som inngår i Nordkapp kommunes havnekasse, herunder kommunens havnearealer, anlegg og innretninger, i overensstemmelse med lov og avtaler. Foretaket skal forvalte havnekassens eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for brukere av havnen og kommunen. Foretaket kan delta i andre selskaper med havnetilknyttet virksomhet. 3 Representasjon. Styret representerer foretaket utad, og kan innenfor dets formål og ansvarsområde inngå avtaler på vegne av kommunen. Foretaket forpliktes ved underskrift av daglig leder sammen med havnestyrets leder eller nestleder. 4 Valg og sammensetning av styret. Foretaket ledes av et styre på 3 tre medlemmer med personlige varamedlemmer, som velges av Nordkapp kommunestyre. Blant disse velger kommunestyret selv havnestyrets leder og nestleder.

3 Side 3 av 6 5 Funksjonstid. Styrets funksjonstid følger kommunevalgperioden. 6 Havneadministrasjonen og daglige ledelse. Daglig drift ivaretas av en daglig leder. Daglig leder kan ikke være medlem av havnestyret. Daglig ledelse og forvaltning av foretakets eiendeler omfatter ikke saker som etter forholdene er av uvanlig art eller stor, prinsipiell betydning. Daglig leder kan likevel treffe beslutning i slik sak dersom styrets behandling ikke kan avventes uten fare for vesentlig ulempe eller tap for foretaket eller Nordkapp kommune. I slike tilfeller skal havnestyrets leder eller nestleder og rådmann, snarest mulig underrettes om saken. 7 Styrets møter. Styret sammenkalles til møte av styrets leder når denne finner det påkrevet. Medlem av styret, daglig leder eller revisor kan kreve at styret innkalles til møte. Om havnestyret ikke i det enkelte tilfellet bestemmer annerledes, har daglig leder plikt og rett til å møte i styremøtene, og til å uttale seg i saker styret har til behandling. Nordkapp kommunes ordfører og rådmann har møte- og talerett i styrets møter. Styremøtene holdes for åpne dører. Styret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det, eller styret vedtar det. Etter forslag fra styret, fastsetter kommunestyret styrets godtgjørelser. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene eller deres vararepresentanter er til stede. For at et forslag skal anses som vedtatt, må minst halvparten av styremedlemmene eller deres varamedlemmer stemme for forslaget.

4 Side 4 av 6 Dersom styremøtet er fulltallig kan det fatte vedtak i saker, som ikke er oppført på saklisten for møtet. Vedtak om å ta en slik sak opp til behandling må være enstemmig. Før styret behandler en slik sak skal kommunens rådmannen varsles. 8 Styrets oppgaver og myndighet. Styret har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder havnen og havnevirksomheten, og som hører inn under foretaket i samsvar med lov og avtaler. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, avtaler, økonomiplan og økonomiske rammer for øvrig, samt eventuelle andre vedtak og retningslinjer fastsatt av Nordkapp kommunestyre. Styret ansetter daglig leder, og fastsetter dennes lønn. 9 Forholdet til kommunens rådmann. Rådmann har ingen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor styret eller daglig leder. Rådmann kan likevel beslutte med oppsettende virkning at gjennomføring av et vedtak skal utstå til Nordkapp kommunestyre har behandlet saken. Rådmannen gis rett til å uttale seg om saker som senere skal behandles av kommunestyret. Rådmannen har videre rett til å uttale seg før styret treffer vedtak. Rådmannen skal gis anledning til å redegjøre for sitt syn, slik at styret også kan ta det med i sin vurdering. 10 Havnekassen. Havnekassens midler, så som avgifts- og leieinntekter, vederlag, renteinntekter m.v., overføringer, tilskudd og fondsavsetninger, skal holdes adskilt i egen havnekasse, og kan bare brukes til havne- eller havnerelaterte formål. Eiendommer og innretninger anskaffet for havnekassens midler skal anses som særlige havneinnretninger, tilhørende havnekassen.

5 Side 5 av 6 11 Havnekassens forvaltning. Innenfor de økonomiske rammer Nordkapp kommunestyre har fastlagt, avgjør styret hvordan havnekassens midler skal forvaltes, og treffer beslutning om plassering av midler, samt om bortleie og bortfeste av eiendommer og innretninger tilhørende havnekassen. Når Nordkapp kommune deltar i interkommunalt havnesamarbeid og er representert i det interkommunale havnesamarbeidets styringsorganer, kan styret til det interkommunale havnesamarbeidet overføre disposisjonsrett til eiendommer og innretninger tilhørende havnekassen. I den utstrekning det er forenlig med de økonomiske rammene Nordkapp kommunestyre har fastlagt, kan styret treffe beslutning om anskaffelser og avhendelse av havnens eiendommer og innretninger. Styret har myndighet til å erverve og pantsette eiendommer eller rettigheter med verdi inntil det som gjelder for formannskapets beslutningsmyndighet. Den samme ramme gjelder for iverksettelse av nye investeringsprosjekter eller utvidelse av bestående prosjekter. Styret kan treffe bestemmelse om overføring av bevilgede midler fra et regnskapsår til det neste, og kan disponere fondsmidler innenfor de rammer som eventuelt angis ved fondsavsetningen. 12 Lån og kommunale tilskudd. Etter Nordkapp kommunestyres beslutning kan foretakets styre oppta lån for å finansiere investeringer, herunder også fritt velge långiver. Dersom det ytes kommunalt tilskudd til havnens drift eller investeringer, kan det tas forbehold om havnekassens tilbakebetaling av tilskuddet til kommunekassen. Slike forbehold må komme klart til uttrykk ved bevilgningen av tilskuddet, og tilbakebetalingen må ikke medføre sikkerhetsmessige eller andre betydelige konsekvenser for havnens forsvarlige drift. 13 Årsbudsjett og økonomiplan Etter forslag fra havnestyret vedtar Nordkapp kommunestyre selv foretakets årsbudsjett og økonomiplan.

6 Side 6 av 6 16 Regnskapsavslutning, årsberetning og revisjon. Årsregnskapet avlegges etter regnskapslovens regler med de tilpasninger som følger av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, og forskrifter gitt i medhold av denne loven. Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år, og være revidert innen 15. mars. Styret er ansvarlig for at det utarbeides årsberetning. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktig for å bedømme foretakets stilling og resultatet av årets virksomhet. Kommunerevisjonen er foretakets revisor.

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS Selskapsavtale Trondheim Havn IKS SELSKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS Vedtatt i representantskapet 18. juni 2012 l ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER 1-1 Selskapets organisasjonsform og deltakere Trondheim

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS 1 Navn - organisasjonsform. Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH). Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010.

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Godkjent

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapsavtale for Opera Rogaland 24.01.2014 1 Navn og deltagere Selskapets navn er Opera Rogaland IKS. Deltagere Org. nr Stavanger kommune Sandnes kommune 964 965 137 Andre kommuner, fylkeskommuner eller

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND Vedtatt på konstituerende generalforsamling 18.05.2006, godkjent av Finansdepartementet 26.06.2006. Endret på generalforsamling 19.06.2007, godkjent av

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Vedtatt av kommune-/bystyrene november/desember 2003 Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene august 2010 og juni 2014 KAPITTEL

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS mandag 20 desember 2010 kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte Med dette oversendes

Detaljer

Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til justert styreinstruks for NTE Holding AS

Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til justert styreinstruks for NTE Holding AS NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201200005-9/010 Steinkjer, den 04.05.2012 Til bedriftsforsamlingens medlemmer: ------------------------------------------ Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer