HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET Ordførers innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Som kandidat til styret velges: Som kandidat til personlig vararepresentant velges: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Lov om aksjeselskaper, 6-6: Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden opphører. Vedtektene for HRA 4-1 Selskapets styre består av fem - åtte medlemmer. Hver aksjonær som representerer innbyggerne i en eller flere kommuner, har en representant med personlig varamedlem i styret. Øvrige aksjonærers styrerepresentasjon avgjøres av generalforsamlingen. Styrets leder og nestleder velges fra de aksjonærvalgte representantene av generalforsamlingen. Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen. I år etter kommunevalg/stortingsvalg (1996, 1998 osv.) velger Ringerike, Gran og Lunner sine tre medlemmer, mens Hole og Jevnaker velger sine medlemmer i år hvor kommunevalg/stortingsvalg avholdes. Aksjonæravtalen sier at styreleder og nestleder skal velges for ett år av gangen, og skal alternere mellom kommunene. Leder og nestleder skal være fra hver sin side av fylkesgrensen. Styreinstruks for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS Vedtatt av: Styret i HRA AS i styremøte den 29. april Formål Styreinstruksen har som formål å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor rammene av Lov om Aksjeselskaper og selskapets vedtekter. Styreinstruksen vedtas av styret. Styret skal en gang pr. år gjennomgå sin arbeidsform og ved behov vurdere innholdet i styreinstruksen. 2 Styrets oppgaver 2.1 Styret har i.h.t. Lov om aksjeselskaper 6-12 det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet. Styret skal bl.a. sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer og budsjetter, og plikter å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 2.2 Styret vil konsentrere sitt arbeid om følgende oppgaver: - Ansette daglig leder med fastsettelse av godtgjøring - Lønnsendringer for daglig leder fastsettes av styrets leder og nestleder med informasjon til det øvrige styret. - Godkjenne den overordnede organisering av selskapet - Iverksette tiltak som sikrer at selskapets finansielle stilling er tilfredsstillende.

3 - Utarbeide strategiplan i samarbeid med administrasjonen - Fastsette de finansielle målsettingene for selskapet i samarbeid med administrasjonen. - Foreta periodisk gjennomgang av selskapets resultater sammenholdt med budsjett og investeringsplaner. - Legge fram årsbudsjett samt avlegge årsberetning og årsregnskap 2.3 Styret vil påse at: - Forvaltning som forestås av daglig leder, etter delegasjon av styret, skjer på en betryggende måte. - Daglig leder benytter betryggende og effektive styrings- og kontrollsystemer, som løpende gir tilfredsstillende oversikt over bedriftens virksomhet. - Pålegg fra ekstern revisor etterkommes og at ekstern revisors anbefalinger gis behørig oppmerksomhet. - Styrets beslutninger følges opp. 3 Daglig leders oppgaver og plikter ovenfor styret. - Daglig leder skal skaffe styret alle de opplysninger som er nødvendig for at styret skal kunne utøve sine oppgaver i henhold til pkt Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelsen av selskapet innenfor de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Daglig leder skal herunder sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lover og forskrifter. - Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, kan bare avgjøres av daglig leder etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfelle. Hvis styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet, kan daglig leder avgjøre saken. Styret skal i slike tilfeller snarest underrettes om avgjørelsen. - Daglig leder skal i hvert styremøte gi styret informasjon om: o Selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. o Økonomiske disposisjoner av vesentlig betydning i forhold til selskapets virksomhet. o Vesentlige beslutninger truffet av administrasjonen. o Andre forhold av betydning for utøvelsen av styrets plikter. 4 Styrets saksbehandling 4.1 Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Hvert av styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Styrebehandling utenfor møte kan skje gjennom telefonmøte eller ved utveksling av informasjon gjennom e-post. 4.2 Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. 4.3 Daglig leder forbereder saker som skal behandles i styret, i samråd med styrets leder. Daglig leder deltar i styremøtene. Styreleder kan godkjenne at andre personer fra administrasjonen er til stede i møtet. 4.4 Styret sammenkalles av styrets leder, men innkallingen gjøres av daglig leder. Styret har møte så ofte som selskapets virksomhet tilsier, eller når et medlem krever det.

4 Møter skal varsles på hensiktsmessig måte, vanligvis med en ukes forvarsel. Skriftlige underlag skal, så vidt mulig, vedlegges innkallingen. 4.5 Styremøtet ledes av styreleder. Deltar ikke styreleder, fungerer nestleder som møteleder. Hvis verken styreleder eller nestleder er til stede, velger styret en møteleder. 4.6 Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Hvis vedtak ikke er enstemmig, skal det fremgå av protokollen hvem som stemte imot en beslutning. 5 Avstemminger 5.1 Styret er beslutningsdyktige når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning, med mindre alle medlemmene er gitt mulighet til å delta i saksbehandlingen. 5.2 Styret fatter beslutning i henhold til følgende stemmeregler: - 2/3 flertall kreves ved låneopptak, pantsetting, nyinvesteringer eller kjøp som involverer mer enn 1 million kroner etter kroneverdien 01. juli For øvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven. Stemmene fra hver representant teller likt. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. 5.3 Et styremedlem eller daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av saker som har særskilt betydning for henne/ham, eller for noen nærstående til styremedlemmet. Styremedlemmer og daglig leder plikter selv å vurdere sin habilitet, og informere om eventuell inhabilitet. 6 Underutvalg Styret kan oppnevne underutvalg bestående av to eller tre styremedlemmer til å legge fram saker, hvor en slik framgangsmåte er ønskelig. 7 Kompetanse Nye styremedlemmer skal få orientering av styreleder omkring arbeidet til styret, samt informasjon fra daglig leder omkring drift og systemer til selskapet. Styret arrangerer nødvendige seminarer for sine medlemmer omkring emnene ansvar/plikter og økonomi. Andre aktuelle emner etter behov. Jevnaker, Styreleder Styremedlem

5 Konklusjon: Det velges en representant og en personlig vararepresentant til styret i Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS fra Lunner kommune for perioden 2012 til DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Valgte Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker Revisjonen Web-ansvarlig Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja

Styreinstruks for Lyse Energi AS

Styreinstruks for Lyse Energi AS Styreinstruks for Lyse Energi AS (vedtatt av styret 18.01.07, revidert av styret 16.06.2011, 25.10.2012 og 19.12.2013) 0 Generelt Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREINSTRUKS STYREVEDTAK I HELGELANDSSYKEHUSET 07.03.02 STYREINSTRUKS 07.03.02 SIDE 1 AV 8 1. Formål med instruks Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Forutsetningen for TMC s eksistens er at utgiftene i sin helhet dekkes utenom UNNs budsjett.

Forutsetningen for TMC s eksistens er at utgiftene i sin helhet dekkes utenom UNNs budsjett. VEDTEKTER FOR TROMSØ MINESKADESENTER (TMC) 1. Foretakets navn og driftsgrunnlag Selskapets foretaksnavn er Tromsø Mineskadesenter UNN / Tromsoe Mine Victim Resource Center (TMC). Foretaket er en stiftelse.

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS 1 Navn - organisasjonsform. Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH). Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr.

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TYRIFJORDEN PANORAMA Dersom disse vedtektene skal innføres ved vedtektsendring i eksisterende eierseksjonssameier krever

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer