VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den , sak 74. 1

2 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF er et kommunalt foretak som eies av Meløy kommune. Meløy kommunestyre er foretakets øverste organ. Foretaket har sitt forretningskontor i Meløy kommune. 3 Formål Foretaket skal stå ansvarlig for eierskap, drift, vedlikehold, rehabilitering og utvikling av Meløy kommunens bygninger. Foretaket skal gjennom kjøp, salg og rehabilitering av eiendommer sørge for at Meløy kommune til enhver tid har den nødvendige bygningsmassen som trengs for å tilfredsstille service og tjenesteyting overfor kommunens innbyggere, samt forestå byggherreoppgaver på vegne av Meløy kommune. 4 Foretakets ansvarsområder Meløy Eiendom KF gis følgende ansvarsområder: - formålsbyggene (skoler, b.hager, sykehjem, adm. bygg, kulturbygg etc) - boliger/leiligheter herunder omsorgsboliger - øvrige bygg og anlegg bl.a. bygg for kommunalteknisk. - grøntanlegg i tilknytning til kommunale bygg samt parkanlegg. - mandat til å kjøpe og selge bygg - planlegging og byggherrefunksjon nybygg - renholdstjenesten. - Meløy fritidsbad. Vaktmesterfunksjonen for daglig leder legges inn i KFet. Foretaket skal ikke forvalte: - eiendom som er direkte knyttet til teknisk infrastruktur (vei, vann, avløp) - eiendommer som inngår i kommunal boligstiftelse - kirkens eiendommer - ubebygde tomter Foretaket skal påta seg de oppgaver som kommunestyret pålegger foretaket, og skal til enhver tid forholde seg til gjeldende strategier og retningslinjer på overordnet kommunalt nivå, samt inngåtte avtaler som binder hele kommunen. 2

3 5 Styrets størrelse og sammensetning Meløy Eiendoms styre har 5 medlemmer med personlige varamedlemmene Meløy kommunestyre utpeker fire styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Kommunestyret velger styrets leder og nestleder. Til styret skal ansatte i Meløy Eiendom KF velge ett medlem med personlig varamedlem blant de ansatte. 6 Funksjonstid og suppleringsvalg etc. Styrets funksjonstid er to år. Når særlige forhold foreligger har et styremedlem rett til å tre tilbake før funksjonstiden er over. Ved endelig uttreden eller varig forfall iverksetter Meløy kommunestyre suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden. Ved slik valg skal styret suppleres fra den gruppe som står bak styremedlemmet som skal erstattes. Styremedlem valgt av og blant de ansatte har en funksjonstid på 2 år. Styremedlem valgt av og blant de ansatte trer ut av styret dersom vedkommende avslutter sitt arbeidsforhold i foretaket. 7 Styrets myndighet og ansvar - Styret rapporterer til Meløy kommunestyre som selskapets øverste organ. - Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet innenfor de rammer som fastsettes av Meløy kommunestyre. - Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med vedtekter, retningslinjer, årsbudsjett og lovverk for slik virksomhet. - Styrer utøver arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i selskapet. - Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn og arbeidsvilkår. - Styret er ansvarlig for foretakets økonomi og øvrige resultater innenfor de rammer som fastsettes i kommunens budsjett og styringsdokumenter. - Styret gis fullmakt til kjøp og salg av bygningsmassen som foretaket forvalter - Styret har fullmakt til å inngå leiekontrakter ved leie av ekstern bygningsmasse og fremleie av kommunens bygningsmasse. - Styret kan for øvrig delegere fullmakter til daglig leder innenfor lovens rammer og disse vedtekter. - Foretaket skal følge den til enhver tid vedtatte kommunale personalpolitikk i Meløy kommune. De avtaler som gjelder i Meløy kommune gjelder også i foretaket, herunder pensjons- og tariffavtaler. - Beslutninger i partssammensatt utvalg i Meløy kommune skal også ha gyldighet i foretaket så fremt det ikke kommer i strid med styrets myndighet ihht. gjeldende lover og fullmakter. 3

4 - Styret gis myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innenfor tildelte budsjettrammer. 8 Styrets møter - Styrets møter sammenkalles og ledes av styrets leder eller av nestleder i leders fravær. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder. - Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. - Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegiving avgjørende. - Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. - Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning protokollert. - Ved ansettelser kan hvert enkelt styremedlem kreve skriftlig avstemming. - Styre kan, dersom det er fulltallig og rådmannen er informert, fatte vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten. Vedtak om å ta opp slik sak til behandling må fattes enstemmig. - Meløy kommunes ordfører og rådmann har møterett i styrets møter. - Styrets møter holdes for åpne dører såfremt ikke hensynet til personalopplysninger eller forretningsmessige forhold medfører at møtet må lukkes. 9 Daglig ledelse Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. Daglig leder har det administrative, personalmessige, økonomiske og det faglige ansvaret for virksomheten innenfor de rammer og fullmakter styret fastsetter. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold, og skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen betinger og styret for øvrig måtte bestemme. Daglig leder er styrets sekretær og fører styrets protokoller. Daglig leder har ansvaret for at de saker som legges fram for styret er tilstrekkelig utredet. Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av styret. Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Daglig leders fullmakt omfatter ikke saker som etter foretakets formål er av uvanlig art eller av stor betydning. Daglig leder kan likevel treffe beslutning i slike saker dersom vedkommende i det 4

5 enkelte tilfelle har fått fullmakt til å avgjøre saken, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten ulempe eller tap for Meløy eiendom KF eller Meløy kommune. Daglig leder har møte, tale og forslagsrett i styrets møter. Daglig leder sammen med et styremedlem gjennomfører lokale lønnsforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene. 9 Foretakets inntekter/opptak av lån/gjeld Meløy Eiendom KF skal basere sin virksomhet på utleie av boliger etc. og årlige tilskudd til driften som gis av kommunestyret i økonomiplan og årsbudsjett. Styret kan ta opp lån for å finansiere investeringer, herunder velge lånegiver. Lån opptatt før som kommunen har på boliger, formålsbygg og kapitalvarer betjenes av kommunen, mens lån opptatt av foretaket etter skal betjenes av foretaket. 10 Økonomiforvaltning Foretaket skal ha en økonomiforvaltning i hht. forskrifter som gjelder for kommunale foretak etter kommuneloven. Styret skal årlig fremme forslag til hvordan eventuelt overskudd skal disponeres eller underskudd inndekkes. 11 Økonomiplan og årsbudsjett Driftsåret følger kalenderåret. Styret skal utarbeide forslag til økonomiplan og årsbudsjett ihht. bestemmelser i kommuneloven og fremlegges kommunestyret i Meløy for avgjørelse. Utarbeidelsen av økonomiplan og budsjett skal følge den tidsplan kommunestyret bestemmer. 12 Kjøp av tjenester fra kommunen Foretaket skal så lang det er mulig kjøpe tjenester fra kommunen. Dette gjelder: regnskapsføring, budsjettsystem, fakturering, lønn, arkiv, saksbehandlingssystem, sentralbordtjenenester samt andre relevante datasystem. Det skal inngås avtale mellom kommunen og foretaket om pris på disse tjenestene. 5

6 13 Resultatrapportering På bakgrunn av fastlagte mål for foretaket skal styret gi kvartalsrapport til eierne om oppnådde resultater. Innen 31. mars hvert år fremlegger styret en beretning for virksomheten foregående år. 14 Medlemskap i Kommunenes Sentralforbund (KS) Foretaket tegner direkte medlemskap i KS. 15 Forhold til kommunens rådmann Innenfor foretakets myndighetsområde har kommunens rådmann ingen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Kommunens rådmann kan likevel instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. Rådmannen har uttalerett i alle saker som styret legger frem for kommunestyret. 16 Regnskap og revisjon Foretakets regnskapsførsel skal være i overensstemmelse med regler for god regnskapsskikk. Regnskap for foretaket skal foreligge etter de samme frister som Meløy kommune for øvrig. Foretaket skal ha samme revisor som til enhver tid har ansvaret for revisjon i Meløy kommune. 17 Vedtektsendringer Foretakets vedtekter kan endres av Meløy kommunestyre. Før kommunestyret vedtar slike endringer, skal styret i foretaket ha anledning til å uttale seg. 18 Oppløsning av foretaket Meløy kommunestyre kan på ethvert tidspunkt vedta oppløsning av foretaket. Kommunestyret har en varslingstid på minimum 6 mnd. fra vedtak til oppløsning trår i kraft. Foretakets forpliktelser og verdier overføres i så fall i sin helhet til Meløy kommune

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapsavtale for Opera Rogaland 24.01.2014 1 Navn og deltagere Selskapets navn er Opera Rogaland IKS. Deltagere Org. nr Stavanger kommune Sandnes kommune 964 965 137 Andre kommuner, fylkeskommuner eller

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS mandag 20 desember 2010 kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte Med dette oversendes

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/2564 ETABLERING AV KOMMUNALT FORETAK FOR BOLIGFORVALTNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Modum boligeiendom KF etableres med planlagt driftsstart

Detaljer

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS Selskapsavtale Trondheim Havn IKS SELSKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS Vedtatt i representantskapet 18. juni 2012 l ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER 1-1 Selskapets organisasjonsform og deltakere Trondheim

Detaljer

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS 1 Navn - organisasjonsform. Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH). Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Vedtatt av kommune-/bystyrene november/desember 2003 Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene august 2010 og juni 2014 KAPITTEL

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vedtatt 29. april 2011. Gjeldende fra 01.01 2012 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv

Detaljer

Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til justert styreinstruks for NTE Holding AS

Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til justert styreinstruks for NTE Holding AS NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201200005-9/010 Steinkjer, den 04.05.2012 Til bedriftsforsamlingens medlemmer: ------------------------------------------ Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010.

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Selskapsavtale og særbestemmelser for

Selskapsavtale og særbestemmelser for Selskapsavtale og særbestemmelser for Vedtatt 04.11.2008 Selskapsavtale for Vestfold Interkommunale Vannverk IKS 1 Navn Selskapets navn er Vestfold Interkommunale Vannverk IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer