Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Vedlagte prinsipper for god eierstyring godkjennes. 2. Holdingselskapet Drammen Holding AS opprettes fra Ordfører gis fullmakt til å tegne aksjer for inntil kr. 1 mill. og stifte selskapet i samsvar med forutsetningene i saksfremlegget. Dekning innarbeides i 2. tertialrapport 2008 i kapitalbudsjettet. 4. For øvrig tas saken til orientering. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

2 1. Bakgrunn og hensikt I økonomiplanen for ble det i kap Kommunens eierstrategi varslet at rådmannen vil komme tilbake til spørsmålet om en eierskapsmelding. Drammen kommune forvalter betydelige verdier. En stor del av disse verdiene har kommunen i løpet av mange år valgt å legge inn i kommunale foretak, interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskaper og stiftelser. Gjeldende eierskapsstrategi har basis i bystyrevedtak sak 33/04 Kommunens eierskap for hel- og deleide selskaper m.v., oppfølging av stiftelser m.v. (utrykt vedlegg 5). I sak 33/04 nedfelles de viktigste prinsippene for kommunens eierstrategi, og saken danner grunnlag for håndtering av eiersaker og skal sikre at Drammen kommune fremstår som en profesjonell og god eier. Hensikten med ny sak er behovet for å oppdatere kommunens eierstrategi med vekt på følgende: Samlet skjematisk fremstilling av de viktigste eierposisjonene med formålsbeskrivelse Rutiner for eierstyring med vekt på endringer; jfr. bystyresak 53/07 om Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Vedta prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune Sette eierstyringsfokuset inn i en nasjonal sammenheng bl.a. med referanse til kommunens deltakelse i KS Eierforum og deres anbefalinger som grunnlag for godt eierskap Etablere heleid kommunalt holdingselskap 2. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi Det kan være nyttig å skille mellom eierskapspolitikk og eierskapsstrategi. Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunen har lagt til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunen har for utøvelse av sitt eierskap. Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, vurderinger for valg av selskapsorganisering osv. Eierskapspolitikken utgjør rammeverket for kommunens eierstyring. Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å sikre at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt. Drammen kommune har gjennom mange år lagt vekt på å utforme sin eierskapspolitikk og nedfelt dette bl.a. i egne bystyresaker og i forbindelse med økonomiplanarbeidet, årsmeldinger, tertialrapporteringen m.v. Bl.a. er det lagt stor vekt på å ivareta eierrollen i interkommunale selskaper. Dette er bl.a. nedfelt i vedlegg 2 til bystyresak 33/04 Eierrollen i IKS. I regi av rådet for Drammensregionen er det også laget en rapport om Interkommunalt samarbeid i Drammensregionen Organisasjonssformer Eierstyring. Rapporten er datert 6.oktober 2004 og følger som utrykt vedlegg Kategorisering av eierskapsformene Det er etter hvert blitt vanlig å inndele formålet med kommunalt eierskap i to til tre hovedformer: Finansielt eierskap Politisk eierskap Blandingsformål

3 Hovedmålsettingen med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk avkastning. Dette innebærer ikke nødvendigvis et kortsiktig perspektiv på eierskapet, men at bedriftsøkonomisk lønnsomhet ligger til grunn for selskapets arbeid. Et aksjeselskap vil normalt være mest aktuelt når kommunen har et rent finansielt motiv for sitt eierskap, men det er også andre fordeler med aksjeselskapsmodellen som gjør at kommunen velger denne selskapsformen., bl.a. at flere kan være eiere også private. Kommunens eierskap i Energiselskapet Buskerud AS er et eksempel på et slikt finansielt eierskap. I dag eier kommunen 50% av aksjene direkte i Energiselskapet Buskerud AS mens Buskerud Fylkeskommune eier sin halvdel gjennom Vardar AS. Rådmannen vil anbefale at også Drammen kommune kanaliserer sitt eierskap via eget heleid kommunalt holdingselskap (eget AS).; jfr. kap. 8 Opprettelse av holdingselskap. En slik ordning vil kunne gi kommunen større fleksibilitet i utøvelsen av eierskapet eksempelvis ved behov for å tilføre selskapet mer kapital for å opprettholde eierandelen. Også andre eierskap kan kanaliseres gjennom et slik holdingselskap. I vedlagte notat av (vedlegg 4) fra Ernst & Young AS, er omtalt mulige fordeler og ulemper som etablering av et holdingselskap vil medføre og forhold som må utredes nærmere. Holdingselskapsmodellen i kommunesektoren er særlig tatt i bruk vedr. eierinteresser knyttet til energisektoren. Bl.a. har Oslo kommune siden 1996 organisert sine eierinteresser i et holdingselskap Oslo Energi Holding. Selskapet skiftet i 2001 navn til E-CO Energi etter å ha solgt omsetningsselskapet. Buskerud Fylkeskommune har delt sine eierinteresser inn i to hovedgrupper. Aksjeposter/eierandeler uten forretningsmessige formål eies og følges opp av Buskerud Fylkeskommune Holding AS. For eksempel ivaretas fylkeskommunens eierinteresser i Brageteateret AS av dette holdingselskapet. Aksjeposter/eierandeler med forretningsmessige formål eies og følges opp av Vardar AS. Modellen med å etablere konsern for kommunens aksjeselskap er også benyttet for generelt å ivareta kommunens eierinteresser. Bl.a vedtok Tvedestrand kommune i februar 2008 å organisere sine aksjeselskap i konsern og opprette et nytt holdingselskap til dette formålet. Spørsmålet om avkastningskrav/utbyttepolitikk bør fastsettes ut fra selskapsspesifikke forhold. For eksempel så eier Drammen kommune 33,3% av Drammen Kino AS. I den sammenheng bør det vurderes om det bør legges fram en sak om det er grunnlag for å ta utbytte av selskapet. Et politisk eierskap er kjennetegnet av at formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre kommunale kjerneoppgaver. Ved politisk eierskap vil selskapet være et gjennomføringsorgan for politiske målsettinger. For offentlige eiere kan den samfunnsmessige verdiskapningen være formålet bak verdiskapningen. Eksempelvis vil eierskap i en attføringsbedrift være politisk motivert. De fleste kommunale eierskap vil ha både en finansiell og en politisk dimensjon. Kommunens formål er både å ivareta de politiske mål og samtidig kreve avkastning på investert kapital. Dette kan være en krevende form for eierskap. Krav om avkastning, kombinert med krav om ivaretakelse av spesifikke samfunnssyn er ofte to motsetninger. For å kunne ivareta god eierstyring er det derfor viktig at kommunestyret gir selskapet så klare styringssignaler som mulig. Eierstrategien for det enkelte foretak vil være et viktig styringsinstrument. De kommunale foretakene og de interkommunale selskapene er i ulik grad kjennetegnet av at de skal ivareta forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn.

4 I Drammen kommune har det i forbindelse med etableringen av de kommunale foretakene og IKS ene vært grundige prosesser med egne politiske saker. Etter rådmannens vurdering er det lagt et godt grunnlag for å kunne følge opp selskapene mer spesifikt. Endringer i rammebetingelsene vil innebære at det bør foretas ny vurdering av det enkelte selskap. For eksempel vil varslede endringer i finansieringsordningene for barnehagedrift samt endring av barnehageloven om innføring av rett til barnehageplass, gjøre at det er behov for en gjennomgang av organiseringen av de kommunale barnehagene. I den sammenheng må det ses på hvilke konsekvenser dette vil kunne få for Drammen Barnehager KF. Dette vil bli tatt opp både i egen politisk sak og i forbindelse med økonomiplanen for I eiermøtet med Lindum Ressurs og Gjenvinning AS ble det fra bedriftens side redegjort for behovet for å utforme ny eierstrategi som følge av vedtatte nye rammetillatelser, bedriftens store investeringsbehov de nærmeste år samt gjeldende utbyttepolicy for bedriften. Rådmannen slutter seg til disse synspunktene. En eventuell etablering av eget holdingselskap kan også omfatte Lindum Ressurs og Gjenvinning AS. 4. De viktigste eierposisjoner med formålsbeskrivelse Drammen kommune har eierinteresser i en rekke selskap og foretak. Eierskapet omfatter aksjeselskaper (AS), interkommunale selskap (IKS), interkommunale 27-samarbeid og kommunale foretak, stiftelser m.v. Formålet med kommunens eierskap spenner fra ren næringsvirskomhet til drift av kommunale, herunder lovpålagte, oppgaver. Oversikt over Drammen kommunes eierskap i selskap/foretak m.v. hvor kommunen har vesentlige eierinteresser pr fremgår av trykt vedlegg 2 og 3. I oversikten er det for samtlige selskap gitt en kortfattet beskrivelse av selskapets formål. Denne beskrivelsen er i det vesentlige hentet fra eksisterende vedtekter. I tillegg er eierandelene for kommunen og andre eiere angitt. I egen kolonne er ført opp navn på styreleder og daglig leder. Når det gjelder vedtektene for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen ble det i bystyresak 38/08 foretatt visse endringer. Hensikten med saken har vært å endre vedtektene for Drammen Interkommunale Havnevesen slik at sammensetningen av havnerådet følger samme praksis som øvrige interkommunale selskap Drammen kommune er medeier i. Drammen kommune har til nå etablert 7 kommunale foretak (KF) for å ivareta oppgaver særlig knyttet til eiendomsforvaltning og produksjon av kommunale tjenester. For å sikre at foretakene og basisorganisasjonen opererer som ett konsern, er det lagt vekt på å utvikle samhandlingsmønsteret mellom foretak og basis. Dette er formalisert i bystyresak 53/07 som ble vedtatt av bystyret i juni 2007 (jfr. utrykt vedlegg 7) og som ble fulgt opp i bystyresak 35/08 om revidering av vedtekter for de kommunale foretakene. I forbindelse med høringsprosessen vedr. de nye vedtektene påpekte styret i Drammen Drift i styremøte at forutsetningen om forretningsmessig drift var tatt ut av vedtektsforslaget for Drammen Drift KF og at dette kan gi signaler om at bedriften skal bevege seg mer i retning av fovaltning. Styret fattet i møtet (sak 01/08) følgende vedtak: Styret tar reviderte vedtekter foreløpig til etterretning. Styret registrerer at forutsetningen om forretningsmessig drift er tatt ut, men forutsetter at vedtektene generelt og

5 formålsparagrafen spesielt blir gjenstand for grundig vurdering i gjennomgang av eierstrategien. I likhet med forrige prosess ønsker styret en aktiv deltakelse. Rådmannen viser i denne sammenheng til kap. 7 Utvikling av eierstrategi for det enkelte foretak m.v. 5. Rutiner for eierstyring Drammen kommune utøver sin eierstyring på ulike arenaer. Bevissthet knyttet til eierrollen og fokus på utøvelse av denne er nødvendig for å ivareta kommunens ulike interesser. Eierskapspolitikken skal sikre at kommunen er en god eier. Som utgangspunkt har bedrifter behov for bevisste eiere som vet hva de vil med sitt eierskap, og robuste selskapsorganer (generalforsamling/-representantskap, styre og daglig leder). Formannskapet er kommunens politiske eierorgan og en viktig arena for eierstyring. Hver vår inviteres utvalgte bedrifter til eiermøter. Det har vært et prinsipp at eiermøtene følger utarbeidet årshjul vedr. desisjon av kommunens regnskap og egne desisjonssaker med årsberetning for foretakene. Behandling av kommunens årsmelding er også ferdig før eiermøter holdes. Møtene har vært gjennomført i perioden april juni. Som alminnelig utgangspunkt ønskes eiermøtene gjennomført før generalforsamlinger/ representantskapsmøter. Det tas sikte på å holde årlige eiermøter med viktige aksjeselskap, pensjonskassen og de kommunale foretakene. Øvrige foretak, IKS, m.v. hvor kommunen har eierinteresser bør innkalles til formannskapet i løpet av 4-årsperioden. I forbindelse med formannskapets behandling av sak 36/08 Drammen Havn Vedtektsendring ble følgende tilleggspunkt fremmet av Ragnhild Røed, AP, enstemmig vedtatt: Nytt punkt 3: Bystyret utformer Drammen kommunes havnepolitikk. Formannskapet informeres om utvikling i havnevirksomheten minst like godt som KF er kommunen eier. Med bakgrunn i dette vedtaket går rådmannen inn for at det legges opp til faste eiermøter også med Drammen interkommunale havnevesen. I eiermøtet med Drammen Kjøkken KF ble det fra foretakets side orientert om at det er ønskelig å utvide virksomheten til å omfatte flere kommuner. Dette reiser viktige spørsmål vedrørende eierstrategi, regionalt samarbeid, konkurranseforhold m.v. Rådet for Drammensregionen er gitt en rolle i å definere og samordne hvilke områder kommunene i regionen skal søke å etablere samarbeidsløsninger på. Rådmannen viser i denne sammenheng til tidligere sak i rådet for Drammensregionen hvor følgende områder er prioritert for utredning med sikte på felles løsninger/samarbeid: Skatt Kommuneadvokatfunksjonen Byggesak Regnskap/lønn Spørsmål om eventuell utvidelse/endring av gjeldende eierstrategi for Drammen Kjøkken KF bør etter rådmannens vurdering i så fall ha forankring i det regionale samarbeidet. For de bedriftene som ikke deltar på eiermøter, lages det et notat til ordfører fra rådmannen i forkant av hver bedrifts generalforsamling/representantskap. Notatet gir eventuelle kommentarer til årsresultat,

6 årsberetning, valg og andre viktige dimensjoner i den enkelte bedrift. På dette tidspunkt avklares politisk eller administrativ representasjon. Dersom det i denne prosessen kommer opp større og prinsipielt viktige saker for kommunen, vil de bli fremmet for formannskapet før de sluttbehandles i selskapsorganene. 5.1 Oppnevning av styrer Styret ivaretar den strategiske ledelsen av foretaket/selskapet innenfor de rammene eier har gitt. En viktig oppgave for eierorganene er derfor oppnevning av styrer. Riktig sammensetning av styrene er viktig både for selskapene og for eier. I Drammen kommune er det lagt opp til å nytte en kompetansemodell ved valg av styremedlemmer hvor det legges vekt på følgende: God økonomisk og juridisk forståelse Solid bransjekunnskap Erfaring fra næringsvirksomhet Styreerfaring Politisk/samfunnsmessig kompetanse For noen foretak/selskap er det aktuelt å oppnevne styremedlemmer til underselskaper m.v. For eksempel så forvalter Drammen Parkering KF to andelslag med egne styrer; jfr. bystyresak 71/06 Opprettelse av Drammen Parkering KF. Det vil være styrene i foretakene/selskapene som har myndighet til å oppnevne styremedlemmer i slike underliggende enheter Valgkomite for styreutnevnelser Når det gjelder de interkommunale selskapene er det etablert en ordning hvor ordførerne er valgkomite. For aksjeselskapene er det ikke formalisert valgkomiteer for alle de selskap Drammen kommune har eierinteresser i. Valgkomiteordningen brukes i følgende selskap: Energiselskapet Buskerud AS, Byen Vår Drammen AS, Dias AS og i Papirbredden Innovasjon AS. Etter rådmannens vurdering bør eventuell ytterligere bruk av valgkomiteordningen baseres på at det er et styringsmessig behov for dette. Nær dialog med ordfører og formannskapet er nødvendig for å sikre at eiers interesser ivaretas inn mot styresammensettingen. 5.2 Årlig eierlunsj De senere år har ordfører tatt initiativ til å avholde en årlig eierlunsj ved juletider. Denne arenaen samler representanter for eieren, styreledere og daglige ledere fra aksjeselskap, andelslag, kommunale foretak, interkommunale selskap, stiftelser og pensjonskassen. Det er stor forskjell på selskapene i kommunens portefølje, og hvert selskap har sine individuelle behov og utfordringer. Hensikten med samlingen er bl.a. å skape god forståelse for samspillet mellom basisorganisasjonen og bedriftene. 6. Prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune På landsbasis omsetter kommunale selskaper og foretak årlig for over 80 milliarder kroner og er blitt en betydelig faktor i norsk økonomi. Drammen kommune har gått langt i retning av å organisere virksomheten i bedrifter og foretak. Det er til nå ikke utarbeidet sentrale forslag til eierstyringsprinsipper, men stadig flere kommuner og fylkeskommuner har laget slike retningslinjer bl.a. basert på Statens prinsipper for godt eierskap. KS har nylig opprettet KS Eierforum og Drammen kommune har meldt seg inn i dette. Forumet skal være et kompetansenettverk for offentlig utøvelse av eierskap i kommunal sektor hvor målet er å utvikle et kompetent og aktivt eierskap hos norske kommuner og fylkeskommuner. Styret i KS

7 Eierforum har utarbeidet anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak. Anbefalingene med kommentarer er vist i utrykt vedlegg 8. I trykt vedlegg 1 følger forslag til prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune. Formålet med utarbeidelse av prinsipper for kommunens eierskap er å bidra til god forvaltning og utvikling av selskapene ved å gi tydelige styringssignaler i samsvar med de målsettinger og strategier kommunen har for sitt eierskap. Kommunens eierskap bør videre utøves slik at det gir forutsigbarhet for de styrende organer og for øvrige eiere. Som oppfølging av etikkutvalgets rapport vedtok bystyret i desember 2007 egen etikkplakat vedr. etiske normer for ansatte, folkevalgte og styrerepresentanter i kommunale foretak i Drammen kommune. Eget punkt om etikk er tatt inn i vedlegg 1 Prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune. Det vises i denne sammenheng også til KS Eierforums anbefaling nr. 17: Utarbeidelse av etiske retningslinjer og samfunnsansvarlig forretningsdrift. Rådmannens forslag til prinsipper for god eierstyring bygger bl.a. på Statens prinsipper for godt eierskap, Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, KS Eierforums anbefalinger og tilsvarende saker i Hamar kommune og i Buskerud fylkeskommune. 7. Utvikling av eierstrategi i de enkelte foretak m.v. En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring er at det er formulert en klar og presis eierstrategi for hvert selskap. Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier og begrunne eierskapet for det enkelte foretak. For enkelte selskaper er det gjennomført eierstrategiprosesser for eksempel i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS som er nedfelt i egne strategidokumenter. Det foreligger imidlertid ikke noen oppdatert, samlet oversikt over foretakenes eierstrategier. Rådmannen foreslår derfor at det igangsettes arbeid med å lage eierstrategier for de foretak og selskap m.v. hvor kommunen har vesentlige eierinteresser. I forbindelse med oppdatering av eierstrategien bør det også foretas en vurdering av kommunens eierskapsinteresser i aksje og andelsselskaper. Som det fremgår av utrykt vedlegg 9 Note 5 til Årsregnskap 2007 Aksjer/andeler i selskaper m.v., har kommunen mindre eierinteresser i selskap som det ikke lenger er knyttet primærinteresser til. Dette gjelder Drammen Rutebilstasjon AS, Norsk Rørsenter AS og Filmparken AS. Rådmannen foreslår at det igangsettes arbeid med sikte på å avhende kommunens eierinteresser i disse selskapene. Når det gjelder Attføringssenteret i Rauland AS som også er ført opp i oversikten i note 5, ble det i 1. tertialrapport 2008 omtalt at kommunens aksjer uten vederlag ble overført til Attføringssenteret i Rauland AS i juni Opprettelse av holdingselskap Som omtalt i kap. 3 går rådmannen inn for at det etableres et heleid kommunalt holdingselskap organisert som aksjeselskap. Det foreslås at selskapet får betegnelsen Drammen Holding AS og at det opprettes fra I tillegg til å overføre Drammen kommunes aksjer i Energiselskapet Buskerud AS til holdingselskapet, går rådmannen inn for at aksjene i Lindum Ressurs og Gjenvinning AS også legges inn i holdingselskapet. Det tas sikte på at selskapet blir fullt operativt fra I fasen fram til årsskiftet er det nødvendig å foreta nærmere utredning særlig vedr. etablering av balanser og etterfølgende omgjøring

8 av bunden kapital til fri kapital. Dette har å gjøre med muligheten for å ta utbytte fra holdingselskapet fra og med I denne forbindelse vil det også bli vurdert om nåværende utlån fra bykassen til henholdsvis Buskerud Energi AS og Lindum Ressurs og Gjenvinning AS bør overføres til holdingselskapet. Pr utgjør lånet til Energiselskapet Buskerud AS 390 mill. kr. og utlån til Lindum Ressurs og Gjenvinning AS 25 mill. kr. I perioden fram til årsskiftet vil det bli utformet vedtekter, eierstrategi etc. Dette er forhold som forutsettes behandlet av styret. I samråd med ordfører foreslår rådmannen at styret inntil videre får følgende sammensetting: ordfører(styreleder) samt formannskapets 5 gruppeledere (Høyre, FRP, AP, KRF, SV). Holdingselskapet vil ikke få noen fast ansatte. Rådmannen vil være daglig leder. Innleie av spesialkompetanse kan bli aktuelt. Bevilgning av inntil kr. 1. mill. for å tegne aksjekapitalen vil bli innarbeidet i 2. tertialrapport 2008 i kapitalbudsjettet. I den videre prosess må spørsmålet om konsesjonsplikt vedr. overføring av Drammen kommunes aksjer i Energiselskapet Buskerud AS til et nyopprettet holdingselskap avklares nærmere. Rådmannen har hatt kontakt med advokat Helge Olav Bugge i advokatfirmaet BAHR og advokat Bugge har laget et notat om problemstillingen.. Notatet av følger som vedlegg 5. Med utgangspunkt i notatet fra Helge Olav Bugge er rådmannen av den oppfatning at de konsesjonsmessige forhold kan løses. Det har vært et nært samarbeid med Vardar AS i forbindelse med utarbeiding av bystyresaken og det er liten grunn til å anta at etablering av holdingselskapet vil skape noen problemer for dem. 9.Videre oppfølging Med bakgrunn i saksfremlegget går rådmannen inn for at eierskapsoppfølgingen i neste fase fokuserer på følgende områder: Etablering av holdingselskap Utforming av ny eierstrategi for Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Arbeid med å ajourføre eierskapsstrategier for Drammen Kjøkken KF og Drammen Drift KF igangsettes Foretaksmodell på barnehageområdet vurderes nærmere i lys av endrede rammevilkår Det tas initiativ til å få utarbeidet eierstrategier for øvrige IKS er og selskap hvor Drammen kommune har vesentlige eierinteresser Det legges opp til økt kontakt med formannskapet som eierorgan vedr. IKS er, Drammen Havn m.v. Rådmannen fremmer egne saker vedr. spørsmålet om avhending av eierinteresser i selskap hvor det ikke lenger er formålstjenlig at Drammen kommune er eier Spørsmålet om å ta utbytte i Drammen Kino AS utredes Trykt vedlegg:

9 1. Prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune 2. Oversikt over kommunens deltakelse i selskaper, foretak og interkommunale samarbeid pr Viktige eierposisjoner pr figurmessig fremstilt 4. Etablering av holdingselskap (notat av fra Ernst & Young AS) 5. Overføring av Drammen kommunes aksjer i Energiselskapet Buskerud AS til et nyopprettet holdingselskap spørsmål om konsesjonsplikt (notat av ) Utrykte vedlegg: 6. Bystyresak 33/04- Kommunens eierskap for hel- og deleide selskaper m.v., oppfølging av stiftelser m.v. 7. Rapport om Interkommunalt samarbeid i Drammensregionen - Organisasjonsformer Eierstyring, datert Bystyresak 53/07 Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 9. KS Eierforums anbefalinger om eierskap m.v. m/kommentarer Ref.: 10. Note 5 til Årsregnskap 2007 Aksjer/andeler i selskaper m.v.

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer