Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Vedlagte prinsipper for god eierstyring godkjennes. 2. Holdingselskapet Drammen Holding AS opprettes fra Ordfører gis fullmakt til å tegne aksjer for inntil kr. 1 mill. og stifte selskapet i samsvar med forutsetningene i saksfremlegget. Dekning innarbeides i 2. tertialrapport 2008 i kapitalbudsjettet. 4. For øvrig tas saken til orientering. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

2 1. Bakgrunn og hensikt I økonomiplanen for ble det i kap Kommunens eierstrategi varslet at rådmannen vil komme tilbake til spørsmålet om en eierskapsmelding. Drammen kommune forvalter betydelige verdier. En stor del av disse verdiene har kommunen i løpet av mange år valgt å legge inn i kommunale foretak, interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskaper og stiftelser. Gjeldende eierskapsstrategi har basis i bystyrevedtak sak 33/04 Kommunens eierskap for hel- og deleide selskaper m.v., oppfølging av stiftelser m.v. (utrykt vedlegg 5). I sak 33/04 nedfelles de viktigste prinsippene for kommunens eierstrategi, og saken danner grunnlag for håndtering av eiersaker og skal sikre at Drammen kommune fremstår som en profesjonell og god eier. Hensikten med ny sak er behovet for å oppdatere kommunens eierstrategi med vekt på følgende: Samlet skjematisk fremstilling av de viktigste eierposisjonene med formålsbeskrivelse Rutiner for eierstyring med vekt på endringer; jfr. bystyresak 53/07 om Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Vedta prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune Sette eierstyringsfokuset inn i en nasjonal sammenheng bl.a. med referanse til kommunens deltakelse i KS Eierforum og deres anbefalinger som grunnlag for godt eierskap Etablere heleid kommunalt holdingselskap 2. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi Det kan være nyttig å skille mellom eierskapspolitikk og eierskapsstrategi. Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunen har lagt til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunen har for utøvelse av sitt eierskap. Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, vurderinger for valg av selskapsorganisering osv. Eierskapspolitikken utgjør rammeverket for kommunens eierstyring. Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å sikre at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt. Drammen kommune har gjennom mange år lagt vekt på å utforme sin eierskapspolitikk og nedfelt dette bl.a. i egne bystyresaker og i forbindelse med økonomiplanarbeidet, årsmeldinger, tertialrapporteringen m.v. Bl.a. er det lagt stor vekt på å ivareta eierrollen i interkommunale selskaper. Dette er bl.a. nedfelt i vedlegg 2 til bystyresak 33/04 Eierrollen i IKS. I regi av rådet for Drammensregionen er det også laget en rapport om Interkommunalt samarbeid i Drammensregionen Organisasjonssformer Eierstyring. Rapporten er datert 6.oktober 2004 og følger som utrykt vedlegg Kategorisering av eierskapsformene Det er etter hvert blitt vanlig å inndele formålet med kommunalt eierskap i to til tre hovedformer: Finansielt eierskap Politisk eierskap Blandingsformål

3 Hovedmålsettingen med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk avkastning. Dette innebærer ikke nødvendigvis et kortsiktig perspektiv på eierskapet, men at bedriftsøkonomisk lønnsomhet ligger til grunn for selskapets arbeid. Et aksjeselskap vil normalt være mest aktuelt når kommunen har et rent finansielt motiv for sitt eierskap, men det er også andre fordeler med aksjeselskapsmodellen som gjør at kommunen velger denne selskapsformen., bl.a. at flere kan være eiere også private. Kommunens eierskap i Energiselskapet Buskerud AS er et eksempel på et slikt finansielt eierskap. I dag eier kommunen 50% av aksjene direkte i Energiselskapet Buskerud AS mens Buskerud Fylkeskommune eier sin halvdel gjennom Vardar AS. Rådmannen vil anbefale at også Drammen kommune kanaliserer sitt eierskap via eget heleid kommunalt holdingselskap (eget AS).; jfr. kap. 8 Opprettelse av holdingselskap. En slik ordning vil kunne gi kommunen større fleksibilitet i utøvelsen av eierskapet eksempelvis ved behov for å tilføre selskapet mer kapital for å opprettholde eierandelen. Også andre eierskap kan kanaliseres gjennom et slik holdingselskap. I vedlagte notat av (vedlegg 4) fra Ernst & Young AS, er omtalt mulige fordeler og ulemper som etablering av et holdingselskap vil medføre og forhold som må utredes nærmere. Holdingselskapsmodellen i kommunesektoren er særlig tatt i bruk vedr. eierinteresser knyttet til energisektoren. Bl.a. har Oslo kommune siden 1996 organisert sine eierinteresser i et holdingselskap Oslo Energi Holding. Selskapet skiftet i 2001 navn til E-CO Energi etter å ha solgt omsetningsselskapet. Buskerud Fylkeskommune har delt sine eierinteresser inn i to hovedgrupper. Aksjeposter/eierandeler uten forretningsmessige formål eies og følges opp av Buskerud Fylkeskommune Holding AS. For eksempel ivaretas fylkeskommunens eierinteresser i Brageteateret AS av dette holdingselskapet. Aksjeposter/eierandeler med forretningsmessige formål eies og følges opp av Vardar AS. Modellen med å etablere konsern for kommunens aksjeselskap er også benyttet for generelt å ivareta kommunens eierinteresser. Bl.a vedtok Tvedestrand kommune i februar 2008 å organisere sine aksjeselskap i konsern og opprette et nytt holdingselskap til dette formålet. Spørsmålet om avkastningskrav/utbyttepolitikk bør fastsettes ut fra selskapsspesifikke forhold. For eksempel så eier Drammen kommune 33,3% av Drammen Kino AS. I den sammenheng bør det vurderes om det bør legges fram en sak om det er grunnlag for å ta utbytte av selskapet. Et politisk eierskap er kjennetegnet av at formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre kommunale kjerneoppgaver. Ved politisk eierskap vil selskapet være et gjennomføringsorgan for politiske målsettinger. For offentlige eiere kan den samfunnsmessige verdiskapningen være formålet bak verdiskapningen. Eksempelvis vil eierskap i en attføringsbedrift være politisk motivert. De fleste kommunale eierskap vil ha både en finansiell og en politisk dimensjon. Kommunens formål er både å ivareta de politiske mål og samtidig kreve avkastning på investert kapital. Dette kan være en krevende form for eierskap. Krav om avkastning, kombinert med krav om ivaretakelse av spesifikke samfunnssyn er ofte to motsetninger. For å kunne ivareta god eierstyring er det derfor viktig at kommunestyret gir selskapet så klare styringssignaler som mulig. Eierstrategien for det enkelte foretak vil være et viktig styringsinstrument. De kommunale foretakene og de interkommunale selskapene er i ulik grad kjennetegnet av at de skal ivareta forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn.

4 I Drammen kommune har det i forbindelse med etableringen av de kommunale foretakene og IKS ene vært grundige prosesser med egne politiske saker. Etter rådmannens vurdering er det lagt et godt grunnlag for å kunne følge opp selskapene mer spesifikt. Endringer i rammebetingelsene vil innebære at det bør foretas ny vurdering av det enkelte selskap. For eksempel vil varslede endringer i finansieringsordningene for barnehagedrift samt endring av barnehageloven om innføring av rett til barnehageplass, gjøre at det er behov for en gjennomgang av organiseringen av de kommunale barnehagene. I den sammenheng må det ses på hvilke konsekvenser dette vil kunne få for Drammen Barnehager KF. Dette vil bli tatt opp både i egen politisk sak og i forbindelse med økonomiplanen for I eiermøtet med Lindum Ressurs og Gjenvinning AS ble det fra bedriftens side redegjort for behovet for å utforme ny eierstrategi som følge av vedtatte nye rammetillatelser, bedriftens store investeringsbehov de nærmeste år samt gjeldende utbyttepolicy for bedriften. Rådmannen slutter seg til disse synspunktene. En eventuell etablering av eget holdingselskap kan også omfatte Lindum Ressurs og Gjenvinning AS. 4. De viktigste eierposisjoner med formålsbeskrivelse Drammen kommune har eierinteresser i en rekke selskap og foretak. Eierskapet omfatter aksjeselskaper (AS), interkommunale selskap (IKS), interkommunale 27-samarbeid og kommunale foretak, stiftelser m.v. Formålet med kommunens eierskap spenner fra ren næringsvirskomhet til drift av kommunale, herunder lovpålagte, oppgaver. Oversikt over Drammen kommunes eierskap i selskap/foretak m.v. hvor kommunen har vesentlige eierinteresser pr fremgår av trykt vedlegg 2 og 3. I oversikten er det for samtlige selskap gitt en kortfattet beskrivelse av selskapets formål. Denne beskrivelsen er i det vesentlige hentet fra eksisterende vedtekter. I tillegg er eierandelene for kommunen og andre eiere angitt. I egen kolonne er ført opp navn på styreleder og daglig leder. Når det gjelder vedtektene for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen ble det i bystyresak 38/08 foretatt visse endringer. Hensikten med saken har vært å endre vedtektene for Drammen Interkommunale Havnevesen slik at sammensetningen av havnerådet følger samme praksis som øvrige interkommunale selskap Drammen kommune er medeier i. Drammen kommune har til nå etablert 7 kommunale foretak (KF) for å ivareta oppgaver særlig knyttet til eiendomsforvaltning og produksjon av kommunale tjenester. For å sikre at foretakene og basisorganisasjonen opererer som ett konsern, er det lagt vekt på å utvikle samhandlingsmønsteret mellom foretak og basis. Dette er formalisert i bystyresak 53/07 som ble vedtatt av bystyret i juni 2007 (jfr. utrykt vedlegg 7) og som ble fulgt opp i bystyresak 35/08 om revidering av vedtekter for de kommunale foretakene. I forbindelse med høringsprosessen vedr. de nye vedtektene påpekte styret i Drammen Drift i styremøte at forutsetningen om forretningsmessig drift var tatt ut av vedtektsforslaget for Drammen Drift KF og at dette kan gi signaler om at bedriften skal bevege seg mer i retning av fovaltning. Styret fattet i møtet (sak 01/08) følgende vedtak: Styret tar reviderte vedtekter foreløpig til etterretning. Styret registrerer at forutsetningen om forretningsmessig drift er tatt ut, men forutsetter at vedtektene generelt og

5 formålsparagrafen spesielt blir gjenstand for grundig vurdering i gjennomgang av eierstrategien. I likhet med forrige prosess ønsker styret en aktiv deltakelse. Rådmannen viser i denne sammenheng til kap. 7 Utvikling av eierstrategi for det enkelte foretak m.v. 5. Rutiner for eierstyring Drammen kommune utøver sin eierstyring på ulike arenaer. Bevissthet knyttet til eierrollen og fokus på utøvelse av denne er nødvendig for å ivareta kommunens ulike interesser. Eierskapspolitikken skal sikre at kommunen er en god eier. Som utgangspunkt har bedrifter behov for bevisste eiere som vet hva de vil med sitt eierskap, og robuste selskapsorganer (generalforsamling/-representantskap, styre og daglig leder). Formannskapet er kommunens politiske eierorgan og en viktig arena for eierstyring. Hver vår inviteres utvalgte bedrifter til eiermøter. Det har vært et prinsipp at eiermøtene følger utarbeidet årshjul vedr. desisjon av kommunens regnskap og egne desisjonssaker med årsberetning for foretakene. Behandling av kommunens årsmelding er også ferdig før eiermøter holdes. Møtene har vært gjennomført i perioden april juni. Som alminnelig utgangspunkt ønskes eiermøtene gjennomført før generalforsamlinger/ representantskapsmøter. Det tas sikte på å holde årlige eiermøter med viktige aksjeselskap, pensjonskassen og de kommunale foretakene. Øvrige foretak, IKS, m.v. hvor kommunen har eierinteresser bør innkalles til formannskapet i løpet av 4-årsperioden. I forbindelse med formannskapets behandling av sak 36/08 Drammen Havn Vedtektsendring ble følgende tilleggspunkt fremmet av Ragnhild Røed, AP, enstemmig vedtatt: Nytt punkt 3: Bystyret utformer Drammen kommunes havnepolitikk. Formannskapet informeres om utvikling i havnevirksomheten minst like godt som KF er kommunen eier. Med bakgrunn i dette vedtaket går rådmannen inn for at det legges opp til faste eiermøter også med Drammen interkommunale havnevesen. I eiermøtet med Drammen Kjøkken KF ble det fra foretakets side orientert om at det er ønskelig å utvide virksomheten til å omfatte flere kommuner. Dette reiser viktige spørsmål vedrørende eierstrategi, regionalt samarbeid, konkurranseforhold m.v. Rådet for Drammensregionen er gitt en rolle i å definere og samordne hvilke områder kommunene i regionen skal søke å etablere samarbeidsløsninger på. Rådmannen viser i denne sammenheng til tidligere sak i rådet for Drammensregionen hvor følgende områder er prioritert for utredning med sikte på felles løsninger/samarbeid: Skatt Kommuneadvokatfunksjonen Byggesak Regnskap/lønn Spørsmål om eventuell utvidelse/endring av gjeldende eierstrategi for Drammen Kjøkken KF bør etter rådmannens vurdering i så fall ha forankring i det regionale samarbeidet. For de bedriftene som ikke deltar på eiermøter, lages det et notat til ordfører fra rådmannen i forkant av hver bedrifts generalforsamling/representantskap. Notatet gir eventuelle kommentarer til årsresultat,

6 årsberetning, valg og andre viktige dimensjoner i den enkelte bedrift. På dette tidspunkt avklares politisk eller administrativ representasjon. Dersom det i denne prosessen kommer opp større og prinsipielt viktige saker for kommunen, vil de bli fremmet for formannskapet før de sluttbehandles i selskapsorganene. 5.1 Oppnevning av styrer Styret ivaretar den strategiske ledelsen av foretaket/selskapet innenfor de rammene eier har gitt. En viktig oppgave for eierorganene er derfor oppnevning av styrer. Riktig sammensetning av styrene er viktig både for selskapene og for eier. I Drammen kommune er det lagt opp til å nytte en kompetansemodell ved valg av styremedlemmer hvor det legges vekt på følgende: God økonomisk og juridisk forståelse Solid bransjekunnskap Erfaring fra næringsvirksomhet Styreerfaring Politisk/samfunnsmessig kompetanse For noen foretak/selskap er det aktuelt å oppnevne styremedlemmer til underselskaper m.v. For eksempel så forvalter Drammen Parkering KF to andelslag med egne styrer; jfr. bystyresak 71/06 Opprettelse av Drammen Parkering KF. Det vil være styrene i foretakene/selskapene som har myndighet til å oppnevne styremedlemmer i slike underliggende enheter Valgkomite for styreutnevnelser Når det gjelder de interkommunale selskapene er det etablert en ordning hvor ordførerne er valgkomite. For aksjeselskapene er det ikke formalisert valgkomiteer for alle de selskap Drammen kommune har eierinteresser i. Valgkomiteordningen brukes i følgende selskap: Energiselskapet Buskerud AS, Byen Vår Drammen AS, Dias AS og i Papirbredden Innovasjon AS. Etter rådmannens vurdering bør eventuell ytterligere bruk av valgkomiteordningen baseres på at det er et styringsmessig behov for dette. Nær dialog med ordfører og formannskapet er nødvendig for å sikre at eiers interesser ivaretas inn mot styresammensettingen. 5.2 Årlig eierlunsj De senere år har ordfører tatt initiativ til å avholde en årlig eierlunsj ved juletider. Denne arenaen samler representanter for eieren, styreledere og daglige ledere fra aksjeselskap, andelslag, kommunale foretak, interkommunale selskap, stiftelser og pensjonskassen. Det er stor forskjell på selskapene i kommunens portefølje, og hvert selskap har sine individuelle behov og utfordringer. Hensikten med samlingen er bl.a. å skape god forståelse for samspillet mellom basisorganisasjonen og bedriftene. 6. Prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune På landsbasis omsetter kommunale selskaper og foretak årlig for over 80 milliarder kroner og er blitt en betydelig faktor i norsk økonomi. Drammen kommune har gått langt i retning av å organisere virksomheten i bedrifter og foretak. Det er til nå ikke utarbeidet sentrale forslag til eierstyringsprinsipper, men stadig flere kommuner og fylkeskommuner har laget slike retningslinjer bl.a. basert på Statens prinsipper for godt eierskap. KS har nylig opprettet KS Eierforum og Drammen kommune har meldt seg inn i dette. Forumet skal være et kompetansenettverk for offentlig utøvelse av eierskap i kommunal sektor hvor målet er å utvikle et kompetent og aktivt eierskap hos norske kommuner og fylkeskommuner. Styret i KS

7 Eierforum har utarbeidet anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak. Anbefalingene med kommentarer er vist i utrykt vedlegg 8. I trykt vedlegg 1 følger forslag til prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune. Formålet med utarbeidelse av prinsipper for kommunens eierskap er å bidra til god forvaltning og utvikling av selskapene ved å gi tydelige styringssignaler i samsvar med de målsettinger og strategier kommunen har for sitt eierskap. Kommunens eierskap bør videre utøves slik at det gir forutsigbarhet for de styrende organer og for øvrige eiere. Som oppfølging av etikkutvalgets rapport vedtok bystyret i desember 2007 egen etikkplakat vedr. etiske normer for ansatte, folkevalgte og styrerepresentanter i kommunale foretak i Drammen kommune. Eget punkt om etikk er tatt inn i vedlegg 1 Prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune. Det vises i denne sammenheng også til KS Eierforums anbefaling nr. 17: Utarbeidelse av etiske retningslinjer og samfunnsansvarlig forretningsdrift. Rådmannens forslag til prinsipper for god eierstyring bygger bl.a. på Statens prinsipper for godt eierskap, Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, KS Eierforums anbefalinger og tilsvarende saker i Hamar kommune og i Buskerud fylkeskommune. 7. Utvikling av eierstrategi i de enkelte foretak m.v. En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring er at det er formulert en klar og presis eierstrategi for hvert selskap. Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier og begrunne eierskapet for det enkelte foretak. For enkelte selskaper er det gjennomført eierstrategiprosesser for eksempel i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS som er nedfelt i egne strategidokumenter. Det foreligger imidlertid ikke noen oppdatert, samlet oversikt over foretakenes eierstrategier. Rådmannen foreslår derfor at det igangsettes arbeid med å lage eierstrategier for de foretak og selskap m.v. hvor kommunen har vesentlige eierinteresser. I forbindelse med oppdatering av eierstrategien bør det også foretas en vurdering av kommunens eierskapsinteresser i aksje og andelsselskaper. Som det fremgår av utrykt vedlegg 9 Note 5 til Årsregnskap 2007 Aksjer/andeler i selskaper m.v., har kommunen mindre eierinteresser i selskap som det ikke lenger er knyttet primærinteresser til. Dette gjelder Drammen Rutebilstasjon AS, Norsk Rørsenter AS og Filmparken AS. Rådmannen foreslår at det igangsettes arbeid med sikte på å avhende kommunens eierinteresser i disse selskapene. Når det gjelder Attføringssenteret i Rauland AS som også er ført opp i oversikten i note 5, ble det i 1. tertialrapport 2008 omtalt at kommunens aksjer uten vederlag ble overført til Attføringssenteret i Rauland AS i juni Opprettelse av holdingselskap Som omtalt i kap. 3 går rådmannen inn for at det etableres et heleid kommunalt holdingselskap organisert som aksjeselskap. Det foreslås at selskapet får betegnelsen Drammen Holding AS og at det opprettes fra I tillegg til å overføre Drammen kommunes aksjer i Energiselskapet Buskerud AS til holdingselskapet, går rådmannen inn for at aksjene i Lindum Ressurs og Gjenvinning AS også legges inn i holdingselskapet. Det tas sikte på at selskapet blir fullt operativt fra I fasen fram til årsskiftet er det nødvendig å foreta nærmere utredning særlig vedr. etablering av balanser og etterfølgende omgjøring

8 av bunden kapital til fri kapital. Dette har å gjøre med muligheten for å ta utbytte fra holdingselskapet fra og med I denne forbindelse vil det også bli vurdert om nåværende utlån fra bykassen til henholdsvis Buskerud Energi AS og Lindum Ressurs og Gjenvinning AS bør overføres til holdingselskapet. Pr utgjør lånet til Energiselskapet Buskerud AS 390 mill. kr. og utlån til Lindum Ressurs og Gjenvinning AS 25 mill. kr. I perioden fram til årsskiftet vil det bli utformet vedtekter, eierstrategi etc. Dette er forhold som forutsettes behandlet av styret. I samråd med ordfører foreslår rådmannen at styret inntil videre får følgende sammensetting: ordfører(styreleder) samt formannskapets 5 gruppeledere (Høyre, FRP, AP, KRF, SV). Holdingselskapet vil ikke få noen fast ansatte. Rådmannen vil være daglig leder. Innleie av spesialkompetanse kan bli aktuelt. Bevilgning av inntil kr. 1. mill. for å tegne aksjekapitalen vil bli innarbeidet i 2. tertialrapport 2008 i kapitalbudsjettet. I den videre prosess må spørsmålet om konsesjonsplikt vedr. overføring av Drammen kommunes aksjer i Energiselskapet Buskerud AS til et nyopprettet holdingselskap avklares nærmere. Rådmannen har hatt kontakt med advokat Helge Olav Bugge i advokatfirmaet BAHR og advokat Bugge har laget et notat om problemstillingen.. Notatet av følger som vedlegg 5. Med utgangspunkt i notatet fra Helge Olav Bugge er rådmannen av den oppfatning at de konsesjonsmessige forhold kan løses. Det har vært et nært samarbeid med Vardar AS i forbindelse med utarbeiding av bystyresaken og det er liten grunn til å anta at etablering av holdingselskapet vil skape noen problemer for dem. 9.Videre oppfølging Med bakgrunn i saksfremlegget går rådmannen inn for at eierskapsoppfølgingen i neste fase fokuserer på følgende områder: Etablering av holdingselskap Utforming av ny eierstrategi for Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Arbeid med å ajourføre eierskapsstrategier for Drammen Kjøkken KF og Drammen Drift KF igangsettes Foretaksmodell på barnehageområdet vurderes nærmere i lys av endrede rammevilkår Det tas initiativ til å få utarbeidet eierstrategier for øvrige IKS er og selskap hvor Drammen kommune har vesentlige eierinteresser Det legges opp til økt kontakt med formannskapet som eierorgan vedr. IKS er, Drammen Havn m.v. Rådmannen fremmer egne saker vedr. spørsmålet om avhending av eierinteresser i selskap hvor det ikke lenger er formålstjenlig at Drammen kommune er eier Spørsmålet om å ta utbytte i Drammen Kino AS utredes Trykt vedlegg:

9 1. Prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune 2. Oversikt over kommunens deltakelse i selskaper, foretak og interkommunale samarbeid pr Viktige eierposisjoner pr figurmessig fremstilt 4. Etablering av holdingselskap (notat av fra Ernst & Young AS) 5. Overføring av Drammen kommunes aksjer i Energiselskapet Buskerud AS til et nyopprettet holdingselskap spørsmål om konsesjonsplikt (notat av ) Utrykte vedlegg: 6. Bystyresak 33/04- Kommunens eierskap for hel- og deleide selskaper m.v., oppfølging av stiftelser m.v. 7. Rapport om Interkommunalt samarbeid i Drammensregionen - Organisasjonsformer Eierstyring, datert Bystyresak 53/07 Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 9. KS Eierforums anbefalinger om eierskap m.v. m/kommentarer Ref.: 10. Note 5 til Årsregnskap 2007 Aksjer/andeler i selskaper m.v.

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/02490-014 Dato: 19. mai 2004 FORSLAG OM FUSJON MELLOM ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S OG DRAMMEN KRAFTNETT HOLDING A/S INNSTILLING TIL:

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/03065-034 Dato: 17.9. 2004 OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Prinsipper for eierskapsutøvelse i Trondheim kommune. Selskapsstyring i praksis. Thomas Furunes Trondheim kommunerevisjon

Prinsipper for eierskapsutøvelse i Trondheim kommune. Selskapsstyring i praksis. Thomas Furunes Trondheim kommunerevisjon Prinsipper for eierskapsutøvelse i Trondheim kommune Selskapsstyring i praksis Thomas Furunes Om foredraget 1. Eierskapsutøvelsen i Trondheim kommune 2. Selskapsstyring i praksis (med revisors øyne) Eierskapsutøvelsen

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Frode Singstad Jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bakgrunn: om selskapskontroll 2 Bakgrunn: om selskapskontroll Hva er tema i en eierskapskontroll?

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 05.03.204 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre. Arkivsaksnr: 2017/584 Klassering: U03 Saksbehandler: Bjørn Arild Gram

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre. Arkivsaksnr: 2017/584 Klassering: U03 Saksbehandler: Bjørn Arild Gram SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2017/584 Klassering: U03 Saksbehandler: Bjørn Arild Gram EIERMELDING 2017 Trykt vedlegg: Eiermelding 2017 Utrykte

Detaljer

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre + Saksframlegg Samfunnskontoret Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10905/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Formannskapet 10.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Kommunalt eierskap prinsipper

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS INNSTILLING TIL: Formannskapet og Bystyret Administrasjonens

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 13.01.2009 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/09 Sak 2/09 UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Asker kommune - Eierskapspolitikk

Asker kommune - Eierskapspolitikk Asker kommune - Eierskapspolitikk Del I Generelle prinsipper Utkast 0.4 av 4.10.2017 A/P 3 «Interkommunale samarbeid og eierskap» 1. Innledning... 3 2. Prinsipielle sider ved kommunens eierskap til selskaper...

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Politisk styrt organisasjon

Politisk styrt organisasjon Politisk styrt organisasjon Drammen bystyre Formannskapet Aksjeselskaper og lignende - deleier Energiselskapet Aksjeselskaper med Buskerud AS (50%) 100 % eierskap Drammen Kino AS (33,3%) Lindum Ressurs-

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Saknr. 14/9711-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Brede Kristen Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS ORDFØRER Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Solbergveien 3 4615 KRISTIANSAND S Vår ref.: 201701735-1 (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 17.02.2017 Skriftlig spørsmål til ordføreren fra

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer Saknr. 15/8014-6 Saksbehandler: Geir Aalgaard Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019 - Utpeking av styremedlemmer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene.

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene. Vedtekter for Drammen Barnehager KF 1 Om foretaket Foretakets navn er Drammen Barnehager KF. Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Drammen bystyre 26/4-05, sak nr. 0049/05

Detaljer

Virkemidler for styring og utvikling 13. oktober Økonomi- og næringsdirektør Trond Julin

Virkemidler for styring og utvikling 13. oktober Økonomi- og næringsdirektør Trond Julin Virkemidler for styring og utvikling 13. oktober 2015 Økonomi- og næringsdirektør Trond Julin 13.10.2015 Disposisjon Noen sentrale kommunale økonomibegreper Det økonomiske årshjulet Mål og resultatstyring

Detaljer

Eiermelding Vadsø kommune

Eiermelding Vadsø kommune Eiermelding 2010 Vadsø kommune 1 Innhold Eiermelding 2010 Vadsø kommunes mål for eierskapet Økonomiske resultater for 2010 Andre Forhold Oppsummering 2 Eiermelding 2010 Vadsø kommune har i dag en portefølje

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

Retningslinjer for eierskap i kommunens selskap og foretak

Retningslinjer for eierskap i kommunens selskap og foretak Retningslinjer for eierskap i kommunens selskap og foretak Vedtatt i kommunestyret den 19. juni 2008 Forord Kommunen forvalter betydelige verdier gjennom eierskap i selskaper. Utøvelse av eierskap er derfor

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 1 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 Til stede: Medlemmer : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Einar Skalstad (KrF) og Ida

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer