Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Vedlagte prinsipper for god eierstyring godkjennes. 2. Holdingselskapet Drammen Holding AS opprettes fra Ordfører gis fullmakt til å tegne aksjer for inntil kr. 1 mill. og stifte selskapet i samsvar med forutsetningene i saksfremlegget. Dekning innarbeides i 2. tertialrapport 2008 i kapitalbudsjettet. 4. For øvrig tas saken til orientering. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

2 1. Bakgrunn og hensikt I økonomiplanen for ble det i kap Kommunens eierstrategi varslet at rådmannen vil komme tilbake til spørsmålet om en eierskapsmelding. Drammen kommune forvalter betydelige verdier. En stor del av disse verdiene har kommunen i løpet av mange år valgt å legge inn i kommunale foretak, interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskaper og stiftelser. Gjeldende eierskapsstrategi har basis i bystyrevedtak sak 33/04 Kommunens eierskap for hel- og deleide selskaper m.v., oppfølging av stiftelser m.v. (utrykt vedlegg 5). I sak 33/04 nedfelles de viktigste prinsippene for kommunens eierstrategi, og saken danner grunnlag for håndtering av eiersaker og skal sikre at Drammen kommune fremstår som en profesjonell og god eier. Hensikten med ny sak er behovet for å oppdatere kommunens eierstrategi med vekt på følgende: Samlet skjematisk fremstilling av de viktigste eierposisjonene med formålsbeskrivelse Rutiner for eierstyring med vekt på endringer; jfr. bystyresak 53/07 om Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Vedta prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune Sette eierstyringsfokuset inn i en nasjonal sammenheng bl.a. med referanse til kommunens deltakelse i KS Eierforum og deres anbefalinger som grunnlag for godt eierskap Etablere heleid kommunalt holdingselskap 2. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi Det kan være nyttig å skille mellom eierskapspolitikk og eierskapsstrategi. Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunen har lagt til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunen har for utøvelse av sitt eierskap. Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, vurderinger for valg av selskapsorganisering osv. Eierskapspolitikken utgjør rammeverket for kommunens eierstyring. Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å sikre at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt. Drammen kommune har gjennom mange år lagt vekt på å utforme sin eierskapspolitikk og nedfelt dette bl.a. i egne bystyresaker og i forbindelse med økonomiplanarbeidet, årsmeldinger, tertialrapporteringen m.v. Bl.a. er det lagt stor vekt på å ivareta eierrollen i interkommunale selskaper. Dette er bl.a. nedfelt i vedlegg 2 til bystyresak 33/04 Eierrollen i IKS. I regi av rådet for Drammensregionen er det også laget en rapport om Interkommunalt samarbeid i Drammensregionen Organisasjonssformer Eierstyring. Rapporten er datert 6.oktober 2004 og følger som utrykt vedlegg Kategorisering av eierskapsformene Det er etter hvert blitt vanlig å inndele formålet med kommunalt eierskap i to til tre hovedformer: Finansielt eierskap Politisk eierskap Blandingsformål

3 Hovedmålsettingen med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk avkastning. Dette innebærer ikke nødvendigvis et kortsiktig perspektiv på eierskapet, men at bedriftsøkonomisk lønnsomhet ligger til grunn for selskapets arbeid. Et aksjeselskap vil normalt være mest aktuelt når kommunen har et rent finansielt motiv for sitt eierskap, men det er også andre fordeler med aksjeselskapsmodellen som gjør at kommunen velger denne selskapsformen., bl.a. at flere kan være eiere også private. Kommunens eierskap i Energiselskapet Buskerud AS er et eksempel på et slikt finansielt eierskap. I dag eier kommunen 50% av aksjene direkte i Energiselskapet Buskerud AS mens Buskerud Fylkeskommune eier sin halvdel gjennom Vardar AS. Rådmannen vil anbefale at også Drammen kommune kanaliserer sitt eierskap via eget heleid kommunalt holdingselskap (eget AS).; jfr. kap. 8 Opprettelse av holdingselskap. En slik ordning vil kunne gi kommunen større fleksibilitet i utøvelsen av eierskapet eksempelvis ved behov for å tilføre selskapet mer kapital for å opprettholde eierandelen. Også andre eierskap kan kanaliseres gjennom et slik holdingselskap. I vedlagte notat av (vedlegg 4) fra Ernst & Young AS, er omtalt mulige fordeler og ulemper som etablering av et holdingselskap vil medføre og forhold som må utredes nærmere. Holdingselskapsmodellen i kommunesektoren er særlig tatt i bruk vedr. eierinteresser knyttet til energisektoren. Bl.a. har Oslo kommune siden 1996 organisert sine eierinteresser i et holdingselskap Oslo Energi Holding. Selskapet skiftet i 2001 navn til E-CO Energi etter å ha solgt omsetningsselskapet. Buskerud Fylkeskommune har delt sine eierinteresser inn i to hovedgrupper. Aksjeposter/eierandeler uten forretningsmessige formål eies og følges opp av Buskerud Fylkeskommune Holding AS. For eksempel ivaretas fylkeskommunens eierinteresser i Brageteateret AS av dette holdingselskapet. Aksjeposter/eierandeler med forretningsmessige formål eies og følges opp av Vardar AS. Modellen med å etablere konsern for kommunens aksjeselskap er også benyttet for generelt å ivareta kommunens eierinteresser. Bl.a vedtok Tvedestrand kommune i februar 2008 å organisere sine aksjeselskap i konsern og opprette et nytt holdingselskap til dette formålet. Spørsmålet om avkastningskrav/utbyttepolitikk bør fastsettes ut fra selskapsspesifikke forhold. For eksempel så eier Drammen kommune 33,3% av Drammen Kino AS. I den sammenheng bør det vurderes om det bør legges fram en sak om det er grunnlag for å ta utbytte av selskapet. Et politisk eierskap er kjennetegnet av at formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre kommunale kjerneoppgaver. Ved politisk eierskap vil selskapet være et gjennomføringsorgan for politiske målsettinger. For offentlige eiere kan den samfunnsmessige verdiskapningen være formålet bak verdiskapningen. Eksempelvis vil eierskap i en attføringsbedrift være politisk motivert. De fleste kommunale eierskap vil ha både en finansiell og en politisk dimensjon. Kommunens formål er både å ivareta de politiske mål og samtidig kreve avkastning på investert kapital. Dette kan være en krevende form for eierskap. Krav om avkastning, kombinert med krav om ivaretakelse av spesifikke samfunnssyn er ofte to motsetninger. For å kunne ivareta god eierstyring er det derfor viktig at kommunestyret gir selskapet så klare styringssignaler som mulig. Eierstrategien for det enkelte foretak vil være et viktig styringsinstrument. De kommunale foretakene og de interkommunale selskapene er i ulik grad kjennetegnet av at de skal ivareta forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn.

4 I Drammen kommune har det i forbindelse med etableringen av de kommunale foretakene og IKS ene vært grundige prosesser med egne politiske saker. Etter rådmannens vurdering er det lagt et godt grunnlag for å kunne følge opp selskapene mer spesifikt. Endringer i rammebetingelsene vil innebære at det bør foretas ny vurdering av det enkelte selskap. For eksempel vil varslede endringer i finansieringsordningene for barnehagedrift samt endring av barnehageloven om innføring av rett til barnehageplass, gjøre at det er behov for en gjennomgang av organiseringen av de kommunale barnehagene. I den sammenheng må det ses på hvilke konsekvenser dette vil kunne få for Drammen Barnehager KF. Dette vil bli tatt opp både i egen politisk sak og i forbindelse med økonomiplanen for I eiermøtet med Lindum Ressurs og Gjenvinning AS ble det fra bedriftens side redegjort for behovet for å utforme ny eierstrategi som følge av vedtatte nye rammetillatelser, bedriftens store investeringsbehov de nærmeste år samt gjeldende utbyttepolicy for bedriften. Rådmannen slutter seg til disse synspunktene. En eventuell etablering av eget holdingselskap kan også omfatte Lindum Ressurs og Gjenvinning AS. 4. De viktigste eierposisjoner med formålsbeskrivelse Drammen kommune har eierinteresser i en rekke selskap og foretak. Eierskapet omfatter aksjeselskaper (AS), interkommunale selskap (IKS), interkommunale 27-samarbeid og kommunale foretak, stiftelser m.v. Formålet med kommunens eierskap spenner fra ren næringsvirskomhet til drift av kommunale, herunder lovpålagte, oppgaver. Oversikt over Drammen kommunes eierskap i selskap/foretak m.v. hvor kommunen har vesentlige eierinteresser pr fremgår av trykt vedlegg 2 og 3. I oversikten er det for samtlige selskap gitt en kortfattet beskrivelse av selskapets formål. Denne beskrivelsen er i det vesentlige hentet fra eksisterende vedtekter. I tillegg er eierandelene for kommunen og andre eiere angitt. I egen kolonne er ført opp navn på styreleder og daglig leder. Når det gjelder vedtektene for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen ble det i bystyresak 38/08 foretatt visse endringer. Hensikten med saken har vært å endre vedtektene for Drammen Interkommunale Havnevesen slik at sammensetningen av havnerådet følger samme praksis som øvrige interkommunale selskap Drammen kommune er medeier i. Drammen kommune har til nå etablert 7 kommunale foretak (KF) for å ivareta oppgaver særlig knyttet til eiendomsforvaltning og produksjon av kommunale tjenester. For å sikre at foretakene og basisorganisasjonen opererer som ett konsern, er det lagt vekt på å utvikle samhandlingsmønsteret mellom foretak og basis. Dette er formalisert i bystyresak 53/07 som ble vedtatt av bystyret i juni 2007 (jfr. utrykt vedlegg 7) og som ble fulgt opp i bystyresak 35/08 om revidering av vedtekter for de kommunale foretakene. I forbindelse med høringsprosessen vedr. de nye vedtektene påpekte styret i Drammen Drift i styremøte at forutsetningen om forretningsmessig drift var tatt ut av vedtektsforslaget for Drammen Drift KF og at dette kan gi signaler om at bedriften skal bevege seg mer i retning av fovaltning. Styret fattet i møtet (sak 01/08) følgende vedtak: Styret tar reviderte vedtekter foreløpig til etterretning. Styret registrerer at forutsetningen om forretningsmessig drift er tatt ut, men forutsetter at vedtektene generelt og

5 formålsparagrafen spesielt blir gjenstand for grundig vurdering i gjennomgang av eierstrategien. I likhet med forrige prosess ønsker styret en aktiv deltakelse. Rådmannen viser i denne sammenheng til kap. 7 Utvikling av eierstrategi for det enkelte foretak m.v. 5. Rutiner for eierstyring Drammen kommune utøver sin eierstyring på ulike arenaer. Bevissthet knyttet til eierrollen og fokus på utøvelse av denne er nødvendig for å ivareta kommunens ulike interesser. Eierskapspolitikken skal sikre at kommunen er en god eier. Som utgangspunkt har bedrifter behov for bevisste eiere som vet hva de vil med sitt eierskap, og robuste selskapsorganer (generalforsamling/-representantskap, styre og daglig leder). Formannskapet er kommunens politiske eierorgan og en viktig arena for eierstyring. Hver vår inviteres utvalgte bedrifter til eiermøter. Det har vært et prinsipp at eiermøtene følger utarbeidet årshjul vedr. desisjon av kommunens regnskap og egne desisjonssaker med årsberetning for foretakene. Behandling av kommunens årsmelding er også ferdig før eiermøter holdes. Møtene har vært gjennomført i perioden april juni. Som alminnelig utgangspunkt ønskes eiermøtene gjennomført før generalforsamlinger/ representantskapsmøter. Det tas sikte på å holde årlige eiermøter med viktige aksjeselskap, pensjonskassen og de kommunale foretakene. Øvrige foretak, IKS, m.v. hvor kommunen har eierinteresser bør innkalles til formannskapet i løpet av 4-årsperioden. I forbindelse med formannskapets behandling av sak 36/08 Drammen Havn Vedtektsendring ble følgende tilleggspunkt fremmet av Ragnhild Røed, AP, enstemmig vedtatt: Nytt punkt 3: Bystyret utformer Drammen kommunes havnepolitikk. Formannskapet informeres om utvikling i havnevirksomheten minst like godt som KF er kommunen eier. Med bakgrunn i dette vedtaket går rådmannen inn for at det legges opp til faste eiermøter også med Drammen interkommunale havnevesen. I eiermøtet med Drammen Kjøkken KF ble det fra foretakets side orientert om at det er ønskelig å utvide virksomheten til å omfatte flere kommuner. Dette reiser viktige spørsmål vedrørende eierstrategi, regionalt samarbeid, konkurranseforhold m.v. Rådet for Drammensregionen er gitt en rolle i å definere og samordne hvilke områder kommunene i regionen skal søke å etablere samarbeidsløsninger på. Rådmannen viser i denne sammenheng til tidligere sak i rådet for Drammensregionen hvor følgende områder er prioritert for utredning med sikte på felles løsninger/samarbeid: Skatt Kommuneadvokatfunksjonen Byggesak Regnskap/lønn Spørsmål om eventuell utvidelse/endring av gjeldende eierstrategi for Drammen Kjøkken KF bør etter rådmannens vurdering i så fall ha forankring i det regionale samarbeidet. For de bedriftene som ikke deltar på eiermøter, lages det et notat til ordfører fra rådmannen i forkant av hver bedrifts generalforsamling/representantskap. Notatet gir eventuelle kommentarer til årsresultat,

6 årsberetning, valg og andre viktige dimensjoner i den enkelte bedrift. På dette tidspunkt avklares politisk eller administrativ representasjon. Dersom det i denne prosessen kommer opp større og prinsipielt viktige saker for kommunen, vil de bli fremmet for formannskapet før de sluttbehandles i selskapsorganene. 5.1 Oppnevning av styrer Styret ivaretar den strategiske ledelsen av foretaket/selskapet innenfor de rammene eier har gitt. En viktig oppgave for eierorganene er derfor oppnevning av styrer. Riktig sammensetning av styrene er viktig både for selskapene og for eier. I Drammen kommune er det lagt opp til å nytte en kompetansemodell ved valg av styremedlemmer hvor det legges vekt på følgende: God økonomisk og juridisk forståelse Solid bransjekunnskap Erfaring fra næringsvirksomhet Styreerfaring Politisk/samfunnsmessig kompetanse For noen foretak/selskap er det aktuelt å oppnevne styremedlemmer til underselskaper m.v. For eksempel så forvalter Drammen Parkering KF to andelslag med egne styrer; jfr. bystyresak 71/06 Opprettelse av Drammen Parkering KF. Det vil være styrene i foretakene/selskapene som har myndighet til å oppnevne styremedlemmer i slike underliggende enheter Valgkomite for styreutnevnelser Når det gjelder de interkommunale selskapene er det etablert en ordning hvor ordførerne er valgkomite. For aksjeselskapene er det ikke formalisert valgkomiteer for alle de selskap Drammen kommune har eierinteresser i. Valgkomiteordningen brukes i følgende selskap: Energiselskapet Buskerud AS, Byen Vår Drammen AS, Dias AS og i Papirbredden Innovasjon AS. Etter rådmannens vurdering bør eventuell ytterligere bruk av valgkomiteordningen baseres på at det er et styringsmessig behov for dette. Nær dialog med ordfører og formannskapet er nødvendig for å sikre at eiers interesser ivaretas inn mot styresammensettingen. 5.2 Årlig eierlunsj De senere år har ordfører tatt initiativ til å avholde en årlig eierlunsj ved juletider. Denne arenaen samler representanter for eieren, styreledere og daglige ledere fra aksjeselskap, andelslag, kommunale foretak, interkommunale selskap, stiftelser og pensjonskassen. Det er stor forskjell på selskapene i kommunens portefølje, og hvert selskap har sine individuelle behov og utfordringer. Hensikten med samlingen er bl.a. å skape god forståelse for samspillet mellom basisorganisasjonen og bedriftene. 6. Prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune På landsbasis omsetter kommunale selskaper og foretak årlig for over 80 milliarder kroner og er blitt en betydelig faktor i norsk økonomi. Drammen kommune har gått langt i retning av å organisere virksomheten i bedrifter og foretak. Det er til nå ikke utarbeidet sentrale forslag til eierstyringsprinsipper, men stadig flere kommuner og fylkeskommuner har laget slike retningslinjer bl.a. basert på Statens prinsipper for godt eierskap. KS har nylig opprettet KS Eierforum og Drammen kommune har meldt seg inn i dette. Forumet skal være et kompetansenettverk for offentlig utøvelse av eierskap i kommunal sektor hvor målet er å utvikle et kompetent og aktivt eierskap hos norske kommuner og fylkeskommuner. Styret i KS

7 Eierforum har utarbeidet anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak. Anbefalingene med kommentarer er vist i utrykt vedlegg 8. I trykt vedlegg 1 følger forslag til prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune. Formålet med utarbeidelse av prinsipper for kommunens eierskap er å bidra til god forvaltning og utvikling av selskapene ved å gi tydelige styringssignaler i samsvar med de målsettinger og strategier kommunen har for sitt eierskap. Kommunens eierskap bør videre utøves slik at det gir forutsigbarhet for de styrende organer og for øvrige eiere. Som oppfølging av etikkutvalgets rapport vedtok bystyret i desember 2007 egen etikkplakat vedr. etiske normer for ansatte, folkevalgte og styrerepresentanter i kommunale foretak i Drammen kommune. Eget punkt om etikk er tatt inn i vedlegg 1 Prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune. Det vises i denne sammenheng også til KS Eierforums anbefaling nr. 17: Utarbeidelse av etiske retningslinjer og samfunnsansvarlig forretningsdrift. Rådmannens forslag til prinsipper for god eierstyring bygger bl.a. på Statens prinsipper for godt eierskap, Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, KS Eierforums anbefalinger og tilsvarende saker i Hamar kommune og i Buskerud fylkeskommune. 7. Utvikling av eierstrategi i de enkelte foretak m.v. En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring er at det er formulert en klar og presis eierstrategi for hvert selskap. Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier og begrunne eierskapet for det enkelte foretak. For enkelte selskaper er det gjennomført eierstrategiprosesser for eksempel i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS som er nedfelt i egne strategidokumenter. Det foreligger imidlertid ikke noen oppdatert, samlet oversikt over foretakenes eierstrategier. Rådmannen foreslår derfor at det igangsettes arbeid med å lage eierstrategier for de foretak og selskap m.v. hvor kommunen har vesentlige eierinteresser. I forbindelse med oppdatering av eierstrategien bør det også foretas en vurdering av kommunens eierskapsinteresser i aksje og andelsselskaper. Som det fremgår av utrykt vedlegg 9 Note 5 til Årsregnskap 2007 Aksjer/andeler i selskaper m.v., har kommunen mindre eierinteresser i selskap som det ikke lenger er knyttet primærinteresser til. Dette gjelder Drammen Rutebilstasjon AS, Norsk Rørsenter AS og Filmparken AS. Rådmannen foreslår at det igangsettes arbeid med sikte på å avhende kommunens eierinteresser i disse selskapene. Når det gjelder Attføringssenteret i Rauland AS som også er ført opp i oversikten i note 5, ble det i 1. tertialrapport 2008 omtalt at kommunens aksjer uten vederlag ble overført til Attføringssenteret i Rauland AS i juni Opprettelse av holdingselskap Som omtalt i kap. 3 går rådmannen inn for at det etableres et heleid kommunalt holdingselskap organisert som aksjeselskap. Det foreslås at selskapet får betegnelsen Drammen Holding AS og at det opprettes fra I tillegg til å overføre Drammen kommunes aksjer i Energiselskapet Buskerud AS til holdingselskapet, går rådmannen inn for at aksjene i Lindum Ressurs og Gjenvinning AS også legges inn i holdingselskapet. Det tas sikte på at selskapet blir fullt operativt fra I fasen fram til årsskiftet er det nødvendig å foreta nærmere utredning særlig vedr. etablering av balanser og etterfølgende omgjøring

8 av bunden kapital til fri kapital. Dette har å gjøre med muligheten for å ta utbytte fra holdingselskapet fra og med I denne forbindelse vil det også bli vurdert om nåværende utlån fra bykassen til henholdsvis Buskerud Energi AS og Lindum Ressurs og Gjenvinning AS bør overføres til holdingselskapet. Pr utgjør lånet til Energiselskapet Buskerud AS 390 mill. kr. og utlån til Lindum Ressurs og Gjenvinning AS 25 mill. kr. I perioden fram til årsskiftet vil det bli utformet vedtekter, eierstrategi etc. Dette er forhold som forutsettes behandlet av styret. I samråd med ordfører foreslår rådmannen at styret inntil videre får følgende sammensetting: ordfører(styreleder) samt formannskapets 5 gruppeledere (Høyre, FRP, AP, KRF, SV). Holdingselskapet vil ikke få noen fast ansatte. Rådmannen vil være daglig leder. Innleie av spesialkompetanse kan bli aktuelt. Bevilgning av inntil kr. 1. mill. for å tegne aksjekapitalen vil bli innarbeidet i 2. tertialrapport 2008 i kapitalbudsjettet. I den videre prosess må spørsmålet om konsesjonsplikt vedr. overføring av Drammen kommunes aksjer i Energiselskapet Buskerud AS til et nyopprettet holdingselskap avklares nærmere. Rådmannen har hatt kontakt med advokat Helge Olav Bugge i advokatfirmaet BAHR og advokat Bugge har laget et notat om problemstillingen.. Notatet av følger som vedlegg 5. Med utgangspunkt i notatet fra Helge Olav Bugge er rådmannen av den oppfatning at de konsesjonsmessige forhold kan løses. Det har vært et nært samarbeid med Vardar AS i forbindelse med utarbeiding av bystyresaken og det er liten grunn til å anta at etablering av holdingselskapet vil skape noen problemer for dem. 9.Videre oppfølging Med bakgrunn i saksfremlegget går rådmannen inn for at eierskapsoppfølgingen i neste fase fokuserer på følgende områder: Etablering av holdingselskap Utforming av ny eierstrategi for Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Arbeid med å ajourføre eierskapsstrategier for Drammen Kjøkken KF og Drammen Drift KF igangsettes Foretaksmodell på barnehageområdet vurderes nærmere i lys av endrede rammevilkår Det tas initiativ til å få utarbeidet eierstrategier for øvrige IKS er og selskap hvor Drammen kommune har vesentlige eierinteresser Det legges opp til økt kontakt med formannskapet som eierorgan vedr. IKS er, Drammen Havn m.v. Rådmannen fremmer egne saker vedr. spørsmålet om avhending av eierinteresser i selskap hvor det ikke lenger er formålstjenlig at Drammen kommune er eier Spørsmålet om å ta utbytte i Drammen Kino AS utredes Trykt vedlegg:

9 1. Prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune 2. Oversikt over kommunens deltakelse i selskaper, foretak og interkommunale samarbeid pr Viktige eierposisjoner pr figurmessig fremstilt 4. Etablering av holdingselskap (notat av fra Ernst & Young AS) 5. Overføring av Drammen kommunes aksjer i Energiselskapet Buskerud AS til et nyopprettet holdingselskap spørsmål om konsesjonsplikt (notat av ) Utrykte vedlegg: 6. Bystyresak 33/04- Kommunens eierskap for hel- og deleide selskaper m.v., oppfølging av stiftelser m.v. 7. Rapport om Interkommunalt samarbeid i Drammensregionen - Organisasjonsformer Eierstyring, datert Bystyresak 53/07 Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 9. KS Eierforums anbefalinger om eierskap m.v. m/kommentarer Ref.: 10. Note 5 til Årsregnskap 2007 Aksjer/andeler i selskaper m.v.

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/03065-034 Dato: 17.9. 2004 OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Prinsipper for eierskapsutøvelse i Trondheim kommune. Selskapsstyring i praksis. Thomas Furunes Trondheim kommunerevisjon

Prinsipper for eierskapsutøvelse i Trondheim kommune. Selskapsstyring i praksis. Thomas Furunes Trondheim kommunerevisjon Prinsipper for eierskapsutøvelse i Trondheim kommune Selskapsstyring i praksis Thomas Furunes Om foredraget 1. Eierskapsutøvelsen i Trondheim kommune 2. Selskapsstyring i praksis (med revisors øyne) Eierskapsutøvelsen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre + Saksframlegg Samfunnskontoret Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10905/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Formannskapet 10.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Kommunalt eierskap prinsipper

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 05.03.204 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Frode Singstad Jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bakgrunn: om selskapskontroll 2 Bakgrunn: om selskapskontroll Hva er tema i en eierskapskontroll?

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Politisk styrt organisasjon

Politisk styrt organisasjon Politisk styrt organisasjon Drammen bystyre Formannskapet Aksjeselskaper og lignende - deleier Energiselskapet Aksjeselskaper med Buskerud AS (50%) 100 % eierskap Drammen Kino AS (33,3%) Lindum Ressurs-

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Virkemidler for styring og utvikling 13. oktober Økonomi- og næringsdirektør Trond Julin

Virkemidler for styring og utvikling 13. oktober Økonomi- og næringsdirektør Trond Julin Virkemidler for styring og utvikling 13. oktober 2015 Økonomi- og næringsdirektør Trond Julin 13.10.2015 Disposisjon Noen sentrale kommunale økonomibegreper Det økonomiske årshjulet Mål og resultatstyring

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Retningslinjer for eierskap i kommunens selskap og foretak

Retningslinjer for eierskap i kommunens selskap og foretak Retningslinjer for eierskap i kommunens selskap og foretak Vedtatt i kommunestyret den 19. juni 2008 Forord Kommunen forvalter betydelige verdier gjennom eierskap i selskaper. Utøvelse av eierskap er derfor

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 15/14 Orientering

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 1 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 Til stede: Medlemmer : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Einar Skalstad (KrF) og Ida

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 7/14 Viktige

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

Eierskapsmelding 2015

Eierskapsmelding 2015 NARVIK KOMMUNE Økonomi Enheten Saksframlegg Arkivsak: 11/3097 Dokumentnr: 18 Arkivkode: K1-030 Saksbeh: Cato Gaustad SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskap 19.02.2015

Detaljer

Arkiv og interkommunale samarbeidsløsninger

Arkiv og interkommunale samarbeidsløsninger 1. Om interkommunalt samarbeid 2. Kort om Riksarkivarens veileder 3. Arkivledernes rolle ved etablering av interkommunalt samarbeid 4. Hva gjør vi med eksisterende 5. Kommunale aksjeselskap 1. Om interkommunalt

Detaljer

Eiermelding Vadsø kommune

Eiermelding Vadsø kommune Eiermelding 2012 Vadsø kommune 1 Innhold Eiermelding 2012 Vadsø kommunes mål for eierskapet Økonomiske resultater for 2012 Andre Forhold Oppsummering 2 Eiermelding 2012 Vadsø kommune har i dag en portefølje

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-3 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Eierstyring i Bærum kommune. Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring

Eierstyring i Bærum kommune. Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring Eierstyring i Bærum kommune Ole Kristian Udnes Folkevalgt opplæring 2015-2019 Bærums første Eierutvalg Perioden 2012 15: Torbjørn Espelien FrP Torill Hodt Heggen H Marianne Rieber-Mohn Ap Ole Kristian

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Orkdal kommune Juli 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden mars juli 2015.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE 21204/2010 EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE Del 1: PRINSIPPER FOR "GODT EIERSKAP". Vedtatt av kommunestyret 20.10.10 Innholdsfortegnelse 1.0 EIERSTYRING 1.1 Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen 4 1.2

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til kommunen

Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til kommunen Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til Alle kommunale oppgaver og tjenester har opphav i s basisorganisasjon men kan utføres gjennom ulike utskilte selskapsformer, som har forskjellig tilknytning

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Overordnede eierskapsstrategier. Eierstyring i regi av Vadsø kommune

Overordnede eierskapsstrategier. Eierstyring i regi av Vadsø kommune Overordnede eierskapsstrategier Eierstyring i regi av Vadsø kommune 1 Innhold Eierskapsstrategier Prinsipper for god eierstyring i regi av Vadsø kommune Forholdet til selskaper/selskapets styrer Samfunnsansvar

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2015 2015-626/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å vurdere om Nord-Fron kommunes oppfølging av sitt eierskap

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/999 S10 Aud Norunn Strand FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune går inn for at egenkapitalen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 10.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Kantina Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen KomSek Trøndelag IKS Postboks 2564 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: LIER 2012/4714 Dato: 26.06.2012 Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2012-2015 Verdal kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2568 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERBYGG AS - FRAMTIDIG ORGANISERING Trykte vedlegg: Rapport

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer