Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken"

Transkript

1 HB 7.B.8 - Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skoleanlegg fra Husbanken Side 1 av 6 HB 7.B Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken Innhold 1 Formål 2 Hvem kan få rentekompensasjon 3 Generelt om ordningen 3.1 Hva tiltakene kan omfatte 3.2 Om eierskap til skoleanlegg kommuner/fylker 3.3 Skole som eies av flere kommuner/fylker 3.4 Privateide skoler/lokaler 3.5 Investeringsrammen 3.6 Om vedtak i kommunen/fylkeskommunen 3.7 Finansiering av prosjekter 3.8. Kostnader 3.9 Utforming og tilrettelegging av skoleanlegg 4 Beregning av rentekompensasjon 5 Utbetaling 6 Søknad om rentekompensasjonen 6.1 Søknad om rentekompensasjon 6.2 Søknad om utbetaling av rentekompensasjonen 7 Avregning av kostnader mot investeringsrammen 8 Prioritering 9 Klageadgang 10 Sanksjoner ved mislighold

2 HB 7.B.8 - Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skoleanlegg fra Husbanken Side 2 av 6 1. Formål Rentekompensasjonen skal stimulere kommunene og fylkeskommunene til å rehabilitere, og investere i skole- og svømmeanlegg. Ordningen skal bidra til å sikre at alle elever i grunnskolen og i videregående opplæring får gode læringsforhold. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas. Det vises til forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken 17. desember Hvem kan få rentekompensasjon Rentekompensasjon gis til kommuner og fylkeskommuner. Innenfor sin tildelte ramme kan kommuner eller fylkeskommuner søke om rentekompensasjon til rehabiliteringsprosjekter på vegne av: a) private grunn- og videregående skoler med rett til statstilskudd b) trossamfunn eller andre ideelle organisasjoner som leier ut lokaler til private skoler med rett til statstilskudd 3. Generelt om ordningen 3.1 Generelt om hva tiltakene kan omfatte Det kan gis rentekompensasjon ved investeringer til rehabilitering og nybygg. Det forutsettes at tiltakene er av investeringsmessig karakter og kan lånefinansieres/regnskapsføres i henhold til kommuneloven 50. Det kan gis rentekompensasjon når tiltakene er knyttet opp mot skolens a) undervisningsrom b) personalrom c) idrettshall/svømmehall d) andre bygg e) ventilasjon f) uteanlegg g) utvendige vedlikehold Tiltakene kan omfatte nybygging av skole og svømmeanlegg, oppføring av nytt skolebygg i eksisterende skoleanlegg og generell rehabilitering av eksisterende skole- og svømmeanlegg. Det er ikke nødvendig at svømmehaller er fysisk tilknyttet skoleanlegget, men det er et vilkår at slike anlegg skal benyttes til svømmeopplæring i regi av skolen. Opprusting av uteanlegg og større utvendig vedlikehold omfattes også. Rentekompensasjon for bredbåndstilknytning gis kun når dette inngår i et aktuelt byggeprosjekt. Det kan søkes om rentekompensasjon til prosjekter som ferdigstilles etter 1. januar 2009.

3 HB 7.B.8 - Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skoleanlegg fra Husbanken Side 3 av 6 For private skoler og trossamfunn, kan det gis rentekompensasjon kun ved investeringer til rehabilitering av skoleanlegg, og hvor prosjektene blir ferdigstilt etter 1 januar Det kan ikke søkes om rentekompensasjon for investeringer i nybygg eller svømmeanlegg for private skoler. Ut fra formålet med ordningen må kommunene/fylkeskommunene selv avgjøre hvilke tiltak og prosjekter som gir best måloppnåelse. 3.2 Om eierskap til skole- og svømmeanlegg kommuner og fylker Det er ikke krav om at lokalene skal være eid av kommunen/fylkeskommunen, men for lokaler som leies av kommunen/ fylkeskommunen skal det foreligge en leiekontrakt med en kommunal/fylkeskommunal gjenkjøpsavtale eller forkjøpsrett når leietiden er over. Leieavtalen skal være på minst 20 år regnet fra dato for første gangs utbetaling av rentekompensasjon. Hvis svømmeanlegget ikke er heleid av kommunen/fylkeskommunen må kommunen/fylkeskommunen eie eller kontrollere mer enn 50 % av selskapet. 3.3 Skole som eies av flere kommuner og/eller fylkeskommuner Hvis en grunnskole eies eller etableres av flere kommuner, må søknaden fremmes av den kommunen hvor skolen ligger/skal etableres. Hvis det gjelder en videregående skole, fremmes søknaden av fylkeskommunen. Det er denne kommunes eller fylkeskommunes investeringsramme som belastes. Hvis investeringen skal fordeles mellom kommunene og/eller fylkeskommunen, må fordelingen fremgå i et vedlegg til søknaden. Husbanken vil da justere den enkelte kommunes/fylkeskommunes investeringsramme i henhold til fordelingen. Tilsvarende fremgangsmåte gjelder hvis svømmeanlegget eies av flere kommuner/fylkeskommuner. 3.4 Privateide skoler/lokaler Hvis skolen selv ikke eier lokalene, er det en forutsetning at lokalene eies av et trossamfunn eller en ideell organisasjon. 3.5 Investeringsrammen Kommunene/fylkeskommunene har fått en individuell investeringsramme som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Rammen gjelder for hele investeringsperioden på 8 år. Kommunene/fylkeskommunene må selv prioritere hvilke tiltak/prosjekter det søkes rentekompensasjon for. 3.6 Om vedtak i kommunen/fylkeskommunen Kommunale/fylkeskommunale prosjekter det søkes rentekompensasjon for, skal være vedtatt i kommunestyret/fylkestinget. Eventuelt må prosjektene/tiltakene fremgå av underlagsdokumenter ved budsjettvedtak. 3.7 Finansiering av prosjekter Det kan ikke gis lån fra Husbanken til finansiering av prosjektene. Faktisk låneopptak vil ikke være nødvendig for å få rentekompensasjon. I private prosjekter må finansieringen dokumenteres overfor kommune/fylket. 3.8 Kostnader

4 HB 7.B.8 - Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skoleanlegg fra Husbanken Side 4 av 6 I prosjekter fra kommunen/fylkeskommunen kreves det ikke dokumentasjon av kostnadene i det enkelte prosjekt og Husbanken vil ikke foreta noen kostnadskontroll, verken på tidspunktet for søknad om prosjektgodkjenning eller ved søknad om utbetaling. Kommunene/fylkeskommunene står selv ansvarlig for at oppgitte kostnader er korrekte. I prosjekter eid av private må kostnadene dokumenteres overfor kommunen/fylket. Større prosjekter med kostnader på minst 1 mill kroner og som ikke ferdigstilles samme år som de igangsettes, kan deles i inntil tre mindre prosjekter (to delprosjekt og ett sluttprosjekt). 3.9 Utforming og tilrettelegging av skoleanlegg Det er en forutsetning at utformingen og innredningen av skoleanleggene følger bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m v , om ikke dokumentert dispensasjoner etter samme forskrift foreligger. Det skal tas hensyn til bl.a. miljø, energi og universell utforming der det er relevant når rehabiliteringstiltak skal gjennomføres i bygningsmassen. De generelle lover og forskrifter gjelder ved nybygging og rehabilitering. Husbanken vil i denne sammenheng ikke ha noen kontrollfunksjon. For råd og veiledning henvises det til Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for skoleanlegg (http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no). 4. Beregning av rentekompensasjonen Beregningsgrunnlaget for rentekompensasjon er de godkjente investeringer i de enkelte prosjekt, begrenset oppad til investeringsrammen til kommunen eller fylkeskommunen. Rentekompensasjonen for tilsagn gitt til og med 31. desember 2014 beregnes på grunnlag av rentekostnader etter et tilsvarende husbanklån med flytende rente over 20 år med 5 års avdragsfrihet. Rentekompensasjon for tilsagn gitt fra og med 2015 utbetales etterskuddsvis og beregnes med et påslag på 0,5 prosentpoeng på gjennomsnittet av observert markedsrente over to måneder på statspapirer (statskassveksler) med gjenstående løpetid fra null til tre måneder. Normalt beregnes kompensasjon fra den dato Husbanken godkjenner søknaden om utbetaling, jf for øvrig pkt 5. Etter utløp av den avdragsfrie perioden reduseres beregningsgrunnlaget etterskuddsvis med 1/15 per år. 5. Utbetaling Det totale grunnlag for beregning og utbetaling av rentekompensasjon er begrenset til den av Stortinget fastsatte investeringsramme og bevilgning for det enkelte år. Rentekompensasjonen utbetales i hovedsak en gang per år. Dette vil skje i slutten av desember.

5 HB 7.B.8 - Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skoleanlegg fra Husbanken Side 5 av 6 Utbetalingen skjer kun til kommunekassereren/fylkeskassereren. Når utbetalt rentekompensasjon er knyttet til privateide skoler eller lokaler, videreformidler kommunen/fylket kompensasjonen til eier. Hvis den årlige bevilgning fastsatt av Stortinget ikke dekker den årlige rentekompensasjonen, vil det bli utbetalt en prosentvis del i desember. Det resterende vil bli utbetalt i januar påfølgende år. Søknader om utbetaling av rentekompensasjon som faller utenfor årets investeringsramme i søknadsåret, vil først kunne påregne utbetaling når det er tilgjengelig investeringsramme. Kompensasjonen vil da normalt beregnes fra 1. januar det året prosjektet faller inn under investeringsrammen. 6. Søknad om rentekompensasjon 6.1 Søknad om rentekompensasjon Søknad om rentekompensasjon fremmes på søknadsblankett HB 8.S.10. Før søknad kan innsendes, må skolen være registrert i enhetsregistret i Brønnøysund. Skal det søkes om rentekompensasjon til flere skoler, må det sendes inn en søknad per skole. 6.2 Søknad om utbetaling av rentekompensasjonen Når arbeidene er ferdigstilt slik at lokaler osv kan tas i bruk, skal det søkes om utbetaling av rentekompensasjon på søknadsblankett HB 8.S.11. Søknadsskjema om utbetaling av rentekompensasjonen skal bekreftes og underskrives av administrativ ledelse i kommunen/fylkeskommunen og bekreftes av kommune-/fylkesrevisjonen. For privateide skoler bestemmer kommunen eller fylket hvilke dokumentasjon som skal foreligge ved søknad om utbetaling. Det samme gjelder ved søknad om utbetaling av delprosjekter. 7. Avregning av kostnader mot kommunens/fylkets investeringsramme Godkjente kostnader avregnes mot kommunens/fylkets investeringsramme. Hvis kostnadene ved søknad om utbetaling er høyere, vil disse bli avregnet mot disponible midler på kommunens/fylkets investeringsramme. Hvis det ikke er disponible midler på investeringsrammen, vil dette medføre tilsvarende reduksjoner i beregningsgrunnlaget for eventuelt andre godkjente prosjekter som ikke er søkt utbetalt. Kostnader utover investeringsrammen vil ikke bli kompensert. 8. Prioritering Søknader om utbetaling vil bli prioritert i den rekkefølge de godkjennes i Husbanken. Departementet kan fastsette regler for prioritering av søknader.

6 HB 7.B.8 - Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skoleanlegg fra Husbanken Side 6 av 6 9. Klageadgang Det er ikke klageadgang på ordningen. 10. Sanksjoner ved mislighold Dersom det avdekkes at forutsetningene for kompensasjonen ikke er overholdt, kan Husbanken redusere eller stanse utbetalingen, og eventuelt kreve tilbakebetaling fra den aktuelle kommunen/ fylkeskommunen. Dersom en privat skole blir lagt ned eller lokalene blir overdratt til eiere som ikke oppfyller kravene i henhold til pkt 2, vil rentekompensasjonen opphøre.

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 08.2006 Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser,

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken HB 7.B.4 Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne-

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2006 241 645 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2006

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011. 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler

Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011. 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler Rundskriv F-01/2011 Fylkesmenn og kommuner Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011 STATSTILSKUDD PÅ BARNEHAGEOMRÅDET 1 Innledning 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler 2.1 Innledning.....3

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Saksb GE; Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Saksb GE; Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Kvinnherad Likelydende brev til se adresseliste Saksnr )-01-333 Saksb h GE; kommune 14DES.202 Kopi U off Dercs ref. Vårref. Dato 10/25 04.12.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Det innkalles med dette til møte i styret for Samspleis AS. fredag 18. september 2009. Møtet blir holdt på Smøla, jfr. vedlagte tidsskjema for møtet.

Det innkalles med dette til møte i styret for Samspleis AS. fredag 18. september 2009. Møtet blir holdt på Smøla, jfr. vedlagte tidsskjema for møtet. S SPLEIS AS Til: Styret i Samspleis AS Molde, 7. september 2009 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR SAMSPLEIS AS Det innkalles med dette til møte i styret for Samspleis AS fredag 18. september 2009. Møtet

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2005 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2005 Utgitt:

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3551 Deres referanse: Noroff Videregående skole Fredrikstad AS ved styrets leder Kirkegaten 22 4612 Kristiansand

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 04.05.2011 Deres dato: 28.10.2010 Vår referanse: 2010/3554 Deres referanse: Norsk Fotterapeutskole AS ved styrets leder Ægirsvei 10 4632 KRISTIANSAND S TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder Vår saksbehandler: Sigurd Holen Direkte tlf: 23 30 14 28 sigurd.holen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2011 Deres dato: 28.02.2011 Vår referanse: 2010/3555 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen

Detaljer

Informasjon & retningslinjer

Informasjon & retningslinjer Informasjon & retningslinjer Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Dok id: 1-109 Page 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Informasjon... 3 3. Formål... 4 4. Beslutningskriterier...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken HB 7.B.9 Februar 2015 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken Innholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Låntaker 1 3. Hva kan det gis lån til... 1 4. Prioriteringer... 2 5. Vurdering av lånsøker mv.... 2 6. Vurdering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or...

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or... Page 1 of 12 FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner DATO: FOR-2010-06-07-1036 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) AVD/DIR: Samfunns- og frivillighetsavd.

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/5121 Deres referanse: Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer