MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: Tid: Kl NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Kl : Orientering om Mykje skole. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE 15/12 12/1327 BUDSJETTREGULERING KOMMUNAL KONTANTSTØTTE 16/12 12/1778 DRIFT AV SMELTEHYTTA 17/12 12/285 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER /12 12/285 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2012

2 19/12 12/285 TILSKUDD TIL REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/ANLEGG /12 12/1653 TILSKUDD FESTIVALER /12 12/715 TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK - FØRSTE FORDELING /12 12/715 TILSKUDD TILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNSKJONSEVNE 23/12 12/872 SØKNAD OM TILSKUDD INNVANDRERORGANISASJONER /12 12/1301 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV /12 12/2222 STYREREPRESENTANSJON I STYRENE VED KVALAVÅG MONTESORRISKOLE AS OG SØRHÅLAND PRIVATSKOLE AS 26/12 12/2265 ØKONOMISK STATUSRAPPORT Statusrapport pr. april ettersendes/deles ut i møtet. 27/12 12/2265 EVENTUELT Karmøy rådhus, John K. Holvik (s) leder Ørjan Røed oppvekst- og kultursjef

3 Sak 13/12 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 12/282 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 13/12 Hovedutvalg oppvekst og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur tar årsmeldingen til orientering. NB! Årsmeldingen ettersendes/legges ut i møtet.

4 Sak 14/12 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 223 A11 Arkivsaksnr.: 12/2098 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 14/12 Hovedutvalg oppvekst og kultur / Formannskapet Forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner følgende vedtekter for kommunal kontantstøtte i Karmøy kommune: 1. Vilkår knyttet til barnet Kommunal kontantstøtte ytes for barn mellom 2 og 3 år som ikke benytter barnehageplass og er bosatt i Karmøy kommune. Det ytes ikke kommunal kontantstøtte for barn som delvis gjør bruk av barnehage, eller som benytter barnehage i andre kommuner. 2. Vilkår knyttet til støttemottaker Kommunal kontantstøtte ytes til den barnet bor fast hos. Kontantstøttemottakeren må være bosatt i Karmøy kommune. Dersom foreldrene har delt omsorg for barnet legges barnets folkeregistrerte adresse til grunn. 3. Barn i fosterhjem eller institusjon Det gis ikke kommunal kontantstøtte for barn som i henhold til Lov om barneverntjenester har opphold i fosterhjem eller institusjon. 4. Støtteperiode Kommunal kontantstøtte ytes fra og med den måneden barnet fyller 2 år til og med måneden før barnet fyller 3 år. 5. Bruk av barnehage Dersom barnet begynner i barnehage ytes kommunal kontantstøtte til og med måneden før barnet begynner i barnehage. 6. Bytte av barnehage Det ytes ikke kommunal kontantstøtte for barn som i en begrenset periode ikke har barnehageplass fordi det skal begynne i en ny barnehage. Med dette menes at barn som slutter i en barnehage i juni, og har fått tildelt en ny barnehageplass fra august vil ikke få innvilget kontantstøtte for juli. Med begrenset periode menes 2 måneder eller mindre. 7. Kommunal kontantstøttebeløp Kommunal kontantstøtte ytes med for tiden kr. 3303,- per måned fastsatt av Karmøy kommunestyre

5 8. Søknad Foreldre har selv ansvar for å søke kommunal kontantstøtte. Kommunal kontantstøtte ytes fra og med neste hele måned da søknad ble framsatt, forutsatt at vilkårene for å få kommunal kontantstøtte er tilstede. 9. Utbetaling Kommunal kontantstøtte utbetales den 12. i hver måned når retten til kommunal kontantstøtte er oppfylt. Se for øvrig pkt Opplysningsplikt Kontantstøttemottaker plikter å melde fra til Karmøy kommune dersom grunnlaget for kommunal kontantstøtte ikke lenger er tilstede. Slike grunner kan være at barnet flytter fra kommunen, eller begynner i barnehage. Feilaktig utbetalt kontantstøtte kan kreves tilbakebetalt. 11. Saksbehandling Ved saksbehandlingen gjelder regler i forvaltningsloven 12. Avslag på søknad eller stans i utbetalingen En søknad om kommunal kontantstøtte kan avslås dersom det ikke blir gitt opplysninger som kreves. Utbetaling av kontantstøtte kan stanses dersom det foreligger mistanke om at det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kontantstøttemottaker skal orienteres skriftlig om eventuell stans i utbetalingen. 13. Kommunal kontantstøtte evalueres etter 1 års drift i Administrasjon Kommunal kontantstøtteordning administreres av oppvekst- og kultursjefen. Side 5 av 69

6 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken Kontantstøtte er en ytelse som gis til foreldre til barn mellom ett år og tre år som ikke eller bare delvis benytter barnehage. Fra 1. august 2012 endrer staten kontantstøtteloven, noe som innebærer at kontantstøtten for toåringer (24 35 måneder) avvikles. Karmøy kommunestyre gjorde i behandlingen av budsjett- og økonomiplan følgende vedtak: Staten avvikler i august 2012 ordningen med kontantstøtte til 2-åringer. Kommunen har anledning til å innføre egen kontantstøtte for å sikre foreldrenes valgfrihet. Kommunestyret ber administrasjonen utrede kommunal kontantstøtte for 2-åringer i Karmøy fra august Økonomiske konsekvenser vektlegges. Karmøy kommunestyre gjorde følgende vedtak i møte sak 18/12: 1. Karmøy kommunestyre vedtar at det innføres en kommunal kontantstøtteordning for toåringer i Karmøy kommune. 2. Det delegeres til formannskapet å godkjenne kommunale retningslinjer for kontantstøtten. 3. Ordningen evalueres etter 1 års drift. Problemstillinger Retningslinjer for en ordning med kommunal kontantstøtte inneholder mange innfallsvinkler knyttet til hvem som skal kunne motta slik støtte i forhold til foreldreansvar, adopterte, fosterbarn, sosialhjelpsmottakere og EØS-regelverk. For at retningslinjene skal være tydelige for foreldre og lett håndterlige og administrere, har antall punkter blitt forholdsvis mange. Eventuell utfordringer knyttet mot foreldre som søker om kontantstøtte og som mottar sosialhjelp, behandles hos NAV. Som det er vist til i saksutredningen til kommunestyre sak 18/12 i møte , er det knyttet usikkerhet til hvorvidt kommunal kontantstøtte vil innebære et underskudd eller gå i balanse. Ved budsjettregulering må midler til å dekke kostnader ved kommunal kontantstøtte tas fra funksjon 201 barnehage. Viser til saksfremlegget som er fremmet til møte i hovedutvalg oppvekst og kultur Budsjettregulering kommunal kontantstøtte. Månedlig beløp foreslås til kr. 3303,- per måned som er det beløpet staten yter for de eldste ettåringene (19-23 måneder) per måned. Praktisk gjennomføring av den kommunale kontantstøtten Det utarbeides et elektronisk søknadsskjema og et skjema for oppsigelse som legges på kommunens nettside sammen med informasjon om ordningen. Behandling av innkomne søknader foregår via saksbehandlingssystemet EsaWeb Det lages et registreringssystem som brukes som kontroll mellom oppvekst- og kulturetatens opptakssystem og utbetaling av lokal kontantstøtte. Servicetorget håndterer spørsmål og informasjon rundt ordningen. Side 6 av 69

7 Oppvekst- og kulturetaten har det overordnede ansvaret og sørger for at støtten blir utbetalt og gjør avstemminger og andre oppfølginger rundt ordningen. Rådmannens konklusjon Kontantstøtten er en ordning som vil kunne medføre praktiske og økonomiske utfordringer. Disse erfaringene må en komme tilbake til etter evaluering av tiltaket etter 1 år. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 7 av 69

8 Sak 15/12 BUDSJETTREGULERING KOMMUNAL KONTANTSTØTTE Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/1327 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 15/12 Hovedutvalg oppvekst og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å redusere utgiftene på funksjon 201 Førskole med kr Karmøy kommunestyre vedtar å øke utgiftene på funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde med kr

9 SAKSFRAMSTILLING Karmøy kommunestyre vedtok 20. mars i sak 18/12 om kontantstøtte for toåringer, at det skal innføres en kommunal kontantstøtteordning for toåringer i Karmøy kommune. Det vises videre til egen sak om retningslinjer for ordningen. Det er delegert til formannskapet å godkjenne retningslinjene, mens budsjettendringen må behandles av kommunestyret. Budsjettendringen kommer derfor i egen sak. De økonomiske virkningene av kontantstøtten er usikre. Rådmannen har oppfattet kommunestyrets flertall dit hen at det ikke forventes noe økonomisk tap for kommunen ved å innføre en slik ordning. Det legges derfor til grunn at økte utgifter til kommunal kontantstøtte vil bli dekket inn gjennom lavere etterspørsel etter barnehageplasser. Det er anslått at kommunal kontantstøtte vil innebære utbetalinger på om lag 2,8 mill. kroner per år, gitt at antall mottakere vil bli på nivå med det antall som i dag har full kontantstøtte for toåringer i Karmøy. I 2012 vil dette få effekt for fem måneder, og det foreslås derfor en bevilgning på 1,2 mill. kroner i Beløpet skal dekke utbetaling av kontantstøtte, samt administrative kostnader knyttet til oppstart av ordninger herunder utarbeidelse av elektronisk søknadsskjema. I henhold til kommunes kontoplan foreslås det derfor å redusere utgiftsbevilgningen på funksjon 201 Førskole med 1,2 mill. kroner, mot tilsvarende utgiftsøkning på funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde. Rådmannens konklusjon: Karmøy kommunestyre vedtar å redusere utgiftene på funksjon 201 Førskole med kr Karmøy kommunestyre vedtar å øke utgiftene på funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde med kr Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 9 av 69

10 Sak 16/12 DRIFT AV SMELTEHYTTA Saksbehandler: Camilla Vandvik Arkiv: 611 C52 Arkivsaksnr.: 12/1778 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 16/12 Hovedutvalg oppvekst og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar: 1. Da bygget ikke er fullfinansiert og det ikke er avsatt midler til drift, iverksettes det ikke bygging av Smeltehytta som kulturarena. 2. Det legges metallbeslag oppå gjenværende murer slik at forfallet bremses. Slik vil autensitet og formidlingsverdi i stor grad beholdes.

11 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn Ruin-murene etter Smeltehytta i Visnes er et viktig kulturminne og symbol for den storstilte gruvevirksomheten som foregikk i området mellom Denne sak fremlegges med bakgrunn i politisk vedtak av : Stiftelsen og aktuelle aktører får anledning til å komme med forslag til hvordan driften skal organiseres, der det fremgår at kommunen ikke nødvendigvis skal ha driftsansvaret, og samtidig konstrueres på en slik måte at en oppnår å få tippemidler og evt. merverdiavgiftskompensasjon til prosjektet. Vedtaket ble foretatt etter innstilling fra Rådmannen om at Karmøy kommune av økonomiske grunner ikke skulle stå for drift av Smeltehytta. Uten drift kan en følgelig ikke gjennomføre byggeprosjektet av en ny kulturarena. Rådmannen anbefalte å følge Fylkesrådmannens løsningsalternativ om å legge til metallbeslag oppå gjenværende murer slik at forfallet bremses. Fysiske forhold: Muligheter og begrensninger Smeltehyttas usentrale beliggenhet er en utfordring, men gir også fortrinn. Dette forhold, og med tanke på allerede eksisterende kulturhus i kommunen, fordrer at Smeltehyttas innhold tilfører noe nytt, med en ny nisje. Bygningen skal skille seg merkbart ut ifra det typiske kulturhus, der flerbruksformål veier tyngre enn det unike, stemningsfulle konseptet. Smeltehytta kan bli en attraktiv arena for profesjonelle utøvere, og bør driftes av erfarne fagfolk med vektlegging av kvalitet og profesjonalitet. Det er behov for et velegnet, større, konsertlokale på Karmøy. Men slik Smeltehytta er tenkt utformet vil det være begrensninger i forhold til formidling av både musikk og andre kunstuttrykk. Det er viktig å påpeke at en ved å bygge tak på Smeltehytta ikke tar akustikken til vurdering. Til sammenlikning kan en se til Sveio kommune som planlegger et Fartein Valen senter. Der skal konsertsalen bygges med målsetting om å tilstrebe fremragende akustikk. Dette vil selvsagt være bestemmende for hvilken type konserter og aktører en har mulighet for å trekke til seg. Det mest krevende blir trolig å bygge opp en egen profil rundt Smeltehytta. For å etablere og utvikle en ny nisje som utfyller/utvider dagens tilbud må der etableres en egen profil for teater, musikk og kunst. Det bør tas utgangspunkt i nettopp områdets historiske og kulturelle omfang. Smeltehytta vil være en arena for kulturformidling, og et supplement for kulturlivet. Det vil bli et råbygg og kan ikke ivareta helårsaktivitet som et kulturhus kan, og er ikke egnet for det daglige foreningslivet og ukentlig brukeraktivitet. Smeltehytta måler utvendig 15,3 x 42,2 og har et totalareal på 645,6 m2. Bygget blir beregnet for et publikum på 400 personer, med kapasitet på 200 personer ved bespisning. Det legges ikke opp til produksjonskjøkken, men et anretningskjøkken. Mat må altså lages et annet sted og fraktes ut. Ruinens murvegger vil romme en sal lik en blackbox, med mobile sceneelementer og skillevegger. Det er ikke ønskelig å isolere vegger i hytta, da et slikt tiltak ville vært svært forringende for kulturminnet. Ferdig restaurert forsamlingslokale vil måtte stå med minimal oppvarming når det ikke Side 11 av 69

12 er i bruk. Et helårig bygg vil dermed være energikrevende. Veggene i bygget er kald mur og temperatur vil være lik inne som ute. Dersom en kjører opp temperatur vet en ikke hvordan disse murveggene vil reagere, og det er en mulighet for at steinen kan ramle ut. Den lave temperaturen gjør også at utstyr som til et eksempel et flygel ikke kan bli stående over tid. Det er lagt opp til et tilbygg med lager, garderober, toaletter og kjøkkenanretning. Det er vedtatt at det skal bygges tak på Smeltehytta for å kunne ta i bruk huset som en kulturarena. Karmøy kommune bygger og eier Smeltehytta, men kommunen skal ikke nødvendigvis ha driftsansvar. Dermed kan en se følgende scenarioer for Smeltehytta: 1) Med et kortsiktig fokus: a) Smeltehytta som en bookbar kulturarena i regi av eksterne aktører b) Minimal kommunal drift i regi Kulturavdelingen 2) Med et langsiktig fokus: Smeltehytta bygges opp som en regional og utadrettet kulturarena. Investering Kostnader Eiendomsavdelingen har foretatt et kostnadsoverslag (2009) over hva det koster å bygge tak og legge til rette for å kunne benytte Smeltehytta til en kulturarena. Kostnadsoverslaget er budsjett-tall og ikke anbudspriser, og inkluderer bygging av tak, tilknytning til vann og kloakk, kjørbar gangveg med grusdekke, utstyr og inventar (bord og stoler): Sum totale kostnader eks. mva kr Mva kr Sum totale kostnader inkl. mva kr Dette kostnadsoverslaget er tall fra Når det nå justeres, mener Eiendomsavdelingen at en må legge til 15 % for å få et reelt overslag for 2012: Sum totale kostnader inkl. mva kr Her iberegnes også ny kjørbar gangvei fra nåværende veg i Fransehagen frem til Smeltehytta. Vegen skal være forbeholdt anleggsbiler, nødvendig nyttekjøring av tungt utstyr, samt tilfredsstille krav til brannslukking (brannbil). Forslag til reguleringsplan ble utsatt og skal opp politisk høsten Dette nye kostnadsoverslaget medfører at prosjektet ikke lenger er fullfinansiert. Prosjekt Smeltehytta er dermed avhengig av en tilleggsbevilgning på kr Som forutsetning for å søke om spillemidler på kr , som er medberegnet i finansieringsplanen, må Smeltehytta være åpen og driftes hele året. Opprinnelig finansiering Private gaver kr Rogaland fylkeskommune kr Karmøy kommune kr Spillemidler kr * Side 12 av 69

13 Sum kr *Forutsetter aktivitet på årsbasis. Eiendomsavdelingen presiserer at det er stor usikkerhet i henhold til plan- og bygningsloven og ny teknisk forskrift Det forutsettes dispensasjon, særlig i forhold til energikrav. Det er mange uavklarte problemstillinger knyttet til bygget, som ikke vil avdekkes før arbeidet er i gang. Et av usikkerhetsmomentene er ruinens murer og sikringen av disse. Her vil antikvariske myndigheter være sentrale. Bygningsmessige driftskostnader: Grove anslag fra eiendomsavdelingen, : Beregnet for Beregnet for helårsdrift april-okt Renhold (3 gng.uken x 3 timer) kr kr Kommunale avgifter kr kr Energi (forsvarlig basisvarme) kr kr * Vedlikehold kr kr Serviceavtaler/telefon kr kr Vaktmestertjenester kr kr Renholdsutstyr/-materiell kr kr Forsikring kr kr SUM kr kr *) Forutsetter at bygget ikke oppgraderes etter dagens byggeforskrift (bl.a. isolering). 1) Minimumskostnad for kommunen (kun for å holde bygget, ingen aktivitet): Helårsdrift: kr , halvårsdrift: kr Antatte strømkostnader er beregnet ut fra en forsvarlig basisvarme. Det innebærer at høyere aktivitet vil gi høyere energibruk. Forutsetninger for mva-kompensasjon Økonomiavdelingen gjør det klart at det står som forutsetning for merverdikompensasjon (på over 3 million kr) at Smeltehytta er en kommunal kulturarena. Det kan ikke overlates til eksterne aktører å bestemme bruk av Smeltehytta. Kommunen må lage regler, og sannsynligvis ta en intern belastning/godskriving av eget bruk. Eventuell ekstern aktør sørger for tilsyn og renhold mot å få disponere Smeltehytta i henhold til vedtatte regler i den tiden som den ikke blir benyttet av kommunen. Aktør krever inn utgiftsdekning for tilsyn og renhold. Hvis kommunale arrangement krever tilsyn og renholdstjenester, faktureres dette av og tilfaller aktør. Rådgiver i Infotjenester kan opplyse om at det i tillegg til at kommunen står som eier av bygget, også er et vilkår at anskaffelsen skjer til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet. Dette antas oppfylt for kommunens egen bruk eller via Kulturavdelingen og aktører som Kulturskolen. Rådgiver uttaler: Et annet spørsmål i tilknytning til dette er om kommunens aktivitet kan bli ansett som økonomisk virksomhet. Dersom arrangementene eller aktivitetene helt eller delvis er egnet til å gå med overskudd, kan dette være en aktuell problemstilling. Denne delen av bruken vil i så fall kunne hevdes å falle utenfor kompensasjonsområdet, enten fordi den er selvstendig avgiftspliktig virksomhet (for eksempel kiosk, servering eller lignende) eller er økonomisk virksomhet som kan være i konkurranse ved ikke-kompensasjonsberettiget virksomhet, jf kompensasjonsloven 4 nr 4. 1) 1) 1) 1) Side 13 av 69

14 Det er ikke entydig klart om driftskonseptet vil tilfredsstille forutsetningene for å få mvakompensasjon. Rådgiveren i Infotjenester vil generelt sett anbefale å kontakte skattekontoret for avklaring av en såpass omfattende sak, særlig tatt i betraktning de betydelige merverdiavgiftskostnadene som er involvert. Dermed blir det viktig at driftskonsept sendes skattemyndighetene for forhåndsgodkjenning før byggingen starter. For å tilfredsstille krav om mva-kompensasjon må Smeltehytta være til kommunalt bruk, og kommunen må dekke eiendomsavgifter (kommunale avgifter og forsikring), strøm og vedlikehold. Dette vil innebære bygningsmessige årlige kostnader for kommunen på kr for halvårsdrift eller kr for helårsdrift, selv uten å stå for drift av bygget. Det er ikke avsatt midler til drift av Smeltehytta. Det betyr at årlig kostnad på kr eller kr må inn i budsjett- og økonomiplanen. Det presiseres at denne kostnaden kun dekker energi, vedlikehold og eiendomsavgifter. Eventuell kommunal drift vil gi en årlig minimumskostnad på kr Forutsetninger for spillemidler Det kan søkes om investeringstilskudd til kulturbygg. Med lokale kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus på både egenaktivitet og formidling av kunst og kultur. Huseier har plikt til å holde huset åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet i 20 år etter ferdigstillelse av bygget. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis. Dersom huset blir stengt for 3 måneder eller mer, plikter huseier på forhånd å orientere fylkeskommunen. Planer som legges til grunn for søknad må være forhåndsgodkjent før bygging. Eiendomsavdelingen uttaler at byggets natur vil være lite egnet for helårsdrift. Både på grunn av det faktum at murene er del av et kulturminne og en ikke kan si hva temperatursvingninger kan gjøre ift til forvitring, og at det kan innebære store kostnader med vinterdrift. Men hvis en legger opp til systematisk drift sommerhalvåret, mens en stiller Smeltehytta til disposisjon kun for enkeltmøter/arrangement i vinterhalvåret, vil en ikke tilfredsstille krav om spillemidler. Rådgiver i Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at kulturbygg med snever/isolert funksjon og begrensede bruksområder faller utenfor tilskuddsordningen. Alternativ 1: Med et kortsiktig fokus: a) Smeltehytta som en bookbar kulturarena i regi av eksterne aktører Aktuelle aktører Det anses som en mulig løsning at kommunen stiller Smeltehytta til disposisjon for andre. Spørsmål som melder seg er om en slik løsning vil tilfredsstille krav om merverdiavgiftskompensasjon og spillemidler, om aktuelle aktører har ressurser å avse til å drifte Smeltehytta, og i hvilken grad det kunstneriske/kulturformidling blir ivaretatt? Aktører som har meldt sin interesse for drift av Smeltehytta er Karmøy Kulturopplevelser AS og Stiftelsen Vigsnes Grubeområde. Nedenfor skisseres de to aktørenes ulike driftsmodeller: A) Karmøy Kulturopplevelser AS er et kommunalt aksjeselskap eid av Karmøy Kommune. Selskapet ble stiftet i Karmøy Kulturopplevelser er tillagt kommersiell drift av Nordvegen Historiesenter og turistinformasjonen der, samt Vikinggarden, Visnes Gamle Gruveområde og Olavskirken. Side 14 av 69

15 Drift ved Karmøy Kulturopplevelser: Karmøy Kulturopplevelser ser for seg drift av huset som et "sovende" kulturhus. I hovedsak ser Karmøy Kulturopplevelser for seg å ha ansvar for booking av aktivitet i Smeltehytta. Karmøy Kulturopplevelser vil benytte eksisterende bookingsystem, og markedsføring knyttes opp mot det Karmøy Kulturopplevelser gjør i dag. Karmøy Kulturopplevelser kan påta seg oppgaven med å åpne huset for diverse kulturarrangementer i regi av Karmøy Kommune etc mot betaling (Åpne opp og være brannvakt evt. rigging, vask etter arrangement). Aktivitet: Smeltehytta vil ikke ha daglige åpningstider. Den vil bli leid ut til forskjellige arrangementer (Karmøy Kulturopplevelser anslår årlig aktivitet til omtrent 80 forskjellige arrangement): Egne skreddersydde arrangementer som kan knyttes til stedet (Bergmansfest) Åpne arrangement som konserter og teaterforestillinger Lukkede arrangement som bryllup, konfirmasjoner, dåp, julebord, konferanser Åpne arrangement som konserter og teater vil ikke initieres av Karmøy Kulturopplevelser, men arrangeres i samarbeid med interesserte aktører. Forutsetninger for drift: I dag er det lagt opp til et anretningskjøkken i Smeltehytta. Med et produksjonskjøkken med utstyr kunne Karmøy Kulturopplevelser ha produsert maten selv. Uten dette blir de nødt til å bruke ekstern hjelp som er et fordyrende ledd. Det må være plass til å legge opp mat til 200 personer og oppvaskplass. Lagringsplass (Bord og stoler) Garderobe Kjølerom og frys Mulighet til å kjøre helt til døren vare og utstyrs levering Teknisk tilrettelegging: Strøm (Nok strøm) med tanke på kultur konserter, og konferanseutstyr som projektor i tak, trådløst nettverk og annet AV-utstyr. Vaktmestertjenester til vedlikehold av bygg og området rundt. Utebelysning langs sjøveien Karmøy Kulturopplevelser AS har ikke midler å avse til å dekke driftskostnadene på bygget. Dette betyr at Karmøy Kommune må dekke estimerte årlige bygningsmessige kostnader utover de kommunale kostnadene på kr Anslag på 80 arrangement baserer seg på helårsdrift. Det gjøres oppmerksom på at Smeltehytta kan bli en konkurrerende arena til Nordvegen Historiesenter. Her tilbyr Karmøy Kulturopplevelser arrangement for bedrifter og private. Side 15 av 69

16 B) Stiftelsen Vigsnes Grubeområde ble etablert i Karmøy kommune og Kobberverkets Venner fremstår som stiftere og er representanter i styret. Formålet med Stiftelsen er i følge vedtektene å utvikle og drive Vigsnes Grubemuseum i samsvar med de regler som gjelder for norske museer. Ytterligere skal Stiftelsen bidra til å utvikle gruveområdet til et fritids- og rekreasjonsområde der en vektlegger områdets spesielle kultur- og naturhistorie. Bygninger, samlinger og områder i Visnes utgjør Stiftelsens grunnkapital. Drift ved Stiftelsen I dag kjøper Stiftelsen tjeneste av Karmøy Kulturopplevelser for å ha en tilsynsmann som holder Visnes Grubemuseum åpent i sommersesong. Med målsetning om å skape en helhetlig administrativ ordning for det historiske Visnes, ønsker Stiftelsen at samme person skal ha tilsyns- og vaktmesterfunksjon ved Smeltehytta. YesMan AS tar seg av bookingen og gir løpende melding til tilsynsmannen som tar seg av klargjøring av lokalene og vask og rydding etterpå om det ligger i den enkelte leieavtale. Stiftelsen har foretatt en tidsvurdering av tilsynsfunksjonen på 220 timer. Det kan ikke regnes med dugnad fra Stiftelsen. Dette ønsket fra Stiftelsen vil følgelig være avhengig av om Karmøy Kulturopplevelser ønsker å frigi sine personalressurser. Stiftelsen må kjøpe tjenester av Karmøy Kulturopplevelser til oppsyn og koordinering av Smeltehytta. Tidsvurderingen av tilsynsfunksjonen på 220 timer vil avhenge av antall arrangement. Det er klart at det vil innebære mye jobb med å rigge/rydde opp og ned fra konsert den ene dagen og bespisning til 200 mann den andre. Med det høye aktivitetsanslaget foretatt av aktørene vil en kunne se 1/3 årsverk (600 timer) som mer realistisk. Samarbeid Stiftelsen har utarbeidet en intensjonsavtale med YesMan AS som er et eventselskap som planlegger og gjennomfører ulike arrangement for bedrifter og organisasjoner. YesMan er interessert i å samarbeide med huseier/driftsorganisasjon om den kommersielle driften av Smeltehytta. De anslår årlig utleieaktivitet til omtrent 50 arrangement, av både event og åpne konserter. De forutsetter helårsdrift i sine beregninger. YesMan AS tar imot bookinger av alle arrangementer i bygget på vegne av Stiftelsen Vigsnes Grubeområde. YesMan arbeider for å booke inntektsbringende arrangementer til Smeltehytta. Det kan være åpne konserter, utstillinger, teaterforestillinger osv. Det skal også jobbes for å få inn lukkede arrangementer som konferanser, møter, middager, vielser, jubileumsfester, julebord osv. Det skal legges opp til at frivillige lag, foreninger og organisasjoner skal kunne bruke bygget på ledige dager. YesMan betaler en fastsatt leie for bygget iht. avtale ved bruk av bygget til arrangementer. YesMan vil stå for administrasjon av den arrangementstekniske delen av driften på vegne av Stiftelsen Vigsnes Grubeområde. Stiftelsen tar utgiftsdekning av frivillige lag og foreninger og kommunale enheter som booker lokalene med en pris for full dekning med rydding og vask, og en der de gjør dette selv og Stiftelsen bare har oppsyn, nøkkelutlevering og kontroll. Side 16 av 69

17 Driftsbudsjett Stiftelsen: Kostnader: Beregnede utgifter pr. helår (iht. kommunens eiendomsavdeling): kr Kommunal dekning (vedlikehold, kommunale avgifter, strøm): - kr Øvrige utgifter dekkes av eget budsjett i Stiftelsen: kr Tilsyn og driftsmessig vedlikehold: kr Samlet: kr Buffer for uforutsette kostnader: kr Totalt kostnadsbehov: kr Inntekter: Variable leieinntekter ved kostnadsdekning foreninger (100 arr.): kr Inntekter fra YesMan utleievirksomhet 50 arrangementer pr. år: kr Samlede inntekter: kr Det innebærer en sårbarhet i at antall arrangement må opprettholdes for å holde budsjettet. Oppsatte buffer er liten og det utløper stor risiko dersom antall arrangement reduseres i forhold til anslaget, og kommunen har ingen styring med dette. Dersom Stiftelsen står for helårig drift blir de kommunale utgiftene kr. Det har blitt foretatt en foreløpig behovsvurdering, der faste brukergrupper kan være aktører som Kobberverkets venner, Frivillige organisasjoner, Kulturavdelingen, YesMan og Kulturskolen. Det fremlagte anslag på 150 arrangement anses for å være høyt for en arena som Smeltehytta. Det forutsetter dessuten at ingen brukergrupper/arrangement kolliderer og at noen administrerer total booking. Kulturavdelingen har ikke ressurser til å administrere denne bookingen. Aktørene må selv stå for egen markedsføring og tilrettelegging. Med et særegent type bygg som Smeltehytta, med avsides lokalisering, må en også forvente at popularitet vil være høyere den første tiden. Med nyhetens interesse må en anta at etterspørsel vil avta. Spesielt dersom kulturarenaen ikke har et godt utarbeidet konsept og ikke har avsatt ressurser til videre utvikling og kulturformidling. Alternativ 1: Med et kortsiktig fokus: b) Minimal kommunal drift i regi Kulturavdelingen En alternativ løsning til at andre aktører står for drift av Smeltehytta er at kommunen, ved Kulturavdelingen, står for booking og koordinering. Det er ikke økonomisk rom til å sette av ressurser til utvikling av konseptet Smeltehytta, men det kan legges opp til en minimal kommunal drift på halvårig basis. Dersom det er ønskelig med minimal drift kan en ikke søke om spillemidler i henhold til retningslinjene. Dermed er ikke bygget fullfinansiert, og kr må innarbeides i investeringsbudsjettet. Smeltehytta kan stilles til disposisjon for andre aktører ved ledig kapasitet. Kostnadsoverslag minimal kommunal drift Variable lønnskostnader kr Forventede leieinntekter kr Sum kr Side 17 av 69

18 Bygningsmessige utgifter kr Total sum kr Arrangementskostnader og honorar til aktører inngår ikke i dette kostnadsoverslaget. Det vil avhenge av type arrangement. Alternativ 2: Med et langsiktig fokus: Smeltehytta bygges opp som en regional og utadrettet kulturarena For at Smeltehyttas potensial skal utnyttes best mulig, bør det i forkant av byggeprosessen gjøres en grundig utredning over konsept, visjon og økonomi. Det har vært vist lite interesse fra aktørenes side i dette arbeidet. Med et mer realistisk aktivitetsprogram kan en se nærmere på profilen, og hva som fasilitetsmessig bør ligge til grunn. Hvis ønsket er at Smeltehytta skal bygges opp som en regional kulturarena, kreves en helhetlig tenkning rundt hva der er behov for jamfør eksisterende arenaer og kulturelle tilbud. Et bærende konsept for Smeltehytta blir ikke skapt av seg selv. Det fordrer at det avsettes personell og økonomiske ressurser for å bygge opp en hovedidé og spissing av aktiviteter for Smeltehytta som fremtidig regional kulturarena. For å bygge opp omdømme/merkenavn kreves omfattende og helhetlig markedsføring av Smeltehytta som kulturarena. Når de aktuelle aktører i denne saken har vist liten interesse for å etablere et bærende, langsiktig konsept for Smeltehytta reises spørsmålet om de er riktige aktører for dette arbeidet. Da gjenstår alternativet om Karmøy kommune velger å satse fullt ut på Smeltehytta som kulturarena, ved å avsette både menneskelige og økonomiske ressurser for å bygge opp en regional kulturarena for fremtiden. Det må nedsettes en programkomité og innhente kompetanse hos aktuelle aktører: Krefter innen både det kommersielle og det kunstneriske felt må involveres innen arrangement, booking og salg. Kostnadsoverslag kommunal drift Drift og Administrasjon: Fast lønn (Halvt årsverk administrasjon, halvt årsverk tekniker) kr Variable lønnskostnader kr Markedsføring kr Forventede leieinntekter kr Sum kr Bygningsmessige utgifter kr Total sum kr Arrangementskostnader og honorar til aktører inngår ikke i dette kostnadsoverslaget. Det vil avhenge av type arrangement. Prioriteringer Dersom det er ønskelig at drift av Smeltehytta skal belastes Kulturavdelingens budsjett må der foretas en prioritering. Dette er tredje året med kutt i avdeling oppvekst og kultur. Bare dette året skal 10 millioner spares inn. Med dagens økonomiske situasjon blir konsekvens av å iverksette drift av Smeltehytta at annet tjenestetilbud i kommunen må legges ned. Et kulturhus må ikke bidra til å Side 18 av 69

19 redusere aktivitetstilbudene i nærmiljøet, men være med å stimulere utviklingen av tilbudene i hele kommunen. Fra et kulturfaglig og økonomisk ståsted støttes Fylkesrådmannens løsningsalternativ to (vurdering med bakgrunn i oversendte planer, datert ): Smeltehytten står nå på mange måter foran et veiskille hvor valget må falle på en av tre mulige retninger. Den ene er å la ruinen stå slik den er. På den måten bevares autensiteten samtidig som formidlingsverdien opprettholdes. Følgene av dette er at man ikke får noen bruk av selve kulturminnet og at ruinen blir utsatt for tidens tann og forfall. Den andre retningen har mye til felles med den første retningen, dvs. at ruinen står slik den er, men at det som et beskjedent nytt element blir lagt metallbeslag oppå gjenværende murer slik at forfallet bremses. Autensitet og formidlingsverdi beholdes i stor grad. Den tredje retningen, som oversendte planer er basert på, går ut på å bygge tak og tilrettelegge for ny bruk i selve ruinen. Følgene av dette vil være at ruinens autensitet svekkes gjennom tilførsel av nye bygningselementer og ny bruk. Ved en slik fremgangsmåte vil det i dette tilfellet være et poeng å skape tydelige kontraster til det opprinnelige kulturminnet og de nye elementene som blir tilført. Til tross for noe ulik bruk kan Sola ruinkirke kanskje trekkes frem som en god sammenligning. Fylkesrådmannen ser at å la ruinen stå ubeskyttet slik den gjør i dag er en dårlig løsning for smeltehytten og fra et kulturvernperspektiv, og at en ideelt må lande på en av de to andre skisserte utviklingsretningene. I dette tilfellet synes fylkesrådmannen at begge løsningene er gangbare, men understreker at det er et kostnadsmessig hav mellom løsning to og tre. Å tilrettelegge for ny bruk i ruinen er kostbart og en antar at et slikt fremtidig kulturbygg også vil ha store driftskostnader. Grove anslag for å sikre murer med beslag for varig utførelse er på mellom kr. Det dyreste, og mest passende med tanke på Visnes sin historie, er kobberbeslag til kr Rådmannens kommentarer: Ut fra de nye forutsetningene i saken er ikke bygget lenger fullfinansiert. En fullfinansiering må på plass før en kan fortsette byggeprosjektet av en ny kulturarena. Smeltehytta har et spennende potensial som kulturarena. Et grunnpremiss for en unik kulturarena med kulturformidlingstilbud av høy kvalitet, er en forutsigbar økonomi. For at Smeltehytta skal kunne bli en attraktiv arena for profesjonelle utøvere, og bygges opp som en regional kulturarena fordres ressurser. Så vel økonomiske som menneskelige. Anslåtte tall i saken er satt som et minimum. Det er ikke avsatt midler til drift av Smeltehytta i Karmøy kommunes budsjett. Rådmannen har vurdert følgende scenarioer for Smeltehytta i fremtiden: 1) Det må settes av nødvendige driftsmidler i budsjettsammenheng for å dekke bygningsmessige kostnader. a) Karmøy Kulturopplevelser eller Stiftelsen Vigsnes Grubeområde får tilbud om å disponere bygget utover kommunal aktivitet. b) Det legges opp til minimal kommunal drift i regi av Kulturavdelingen. 2) Det må avsettes midler til konseptutvikling for Smeltehytta som fremtidig kulturarena. Innhold i konseptet vil legge føringer for utbyggingen av Smeltehytta, med tilrettelagte fasiliteter for en regional kulturarena. Side 19 av 69

20 Forutsetninger for å få momskompensasjon er at Smeltehytta skal være en kommunal kulturarena. Kommunen må dekke eiendomsavgifter, strøm og vedlikehold for å få rett til mva-kompensasjon. Når Karmøy Kommune står som bygger og eier av Smeltehytta må de bygningsmessige driftskostnadene inn i budsjett- og økonomiplanen. Dette vil medføre årlige minimumskostnader på kr for halvårsdrift og kr for helårsdrift. Utover dette kommer uforutsette utgifter, binding av kommunale personalressurser, og årlig kostnad ved eventuell kommunal drift på minimum kr Sammenlignbare hus tilsier at det bør knyttes et fast personale til driften av huset. Som det kommer frem i forelagte driftsmodeller, tilbyr de aktuelle aktører å stå for booking og ikke daglig drift av Smeltehytta. Dermed kan det selvsagt diskuteres om det er kommunens oppgave å stille en kulturarena til disposisjon for kommersiell virksomhet med private, lukkede arrangement. Det vil være et paradoks at kommunen bygger et bygg kommunen i praksis ikke skal bruke, og pga mva-kompensasjon heller ikke kan leie ut. Det å sette ut Smeltehytta til privat drift vil innebære en stor usikkerhet for Karmøy kommune. Det er uklart om driftskonseptet vil tilfredsstille forutsetninger for å få mva-kompensasjon. Det er viktig å være forberedt på at dersom ekstern aktør i fremtiden ikke lenger har mulighet til å stå for drift, vil all bruk av Smeltehytta fullt ut være kommunens ansvar. Ved utleie er det ikke forventet full merverdikompensasjon. I henhold til momskompensasjonsregelverket anses faste intensjonsavtaler med private aktører som utelukket. Det er et tøft marked å arrangere åpne kulturarrangement. En er avhengig av at noen aktører vil stille med risiko. En har ingen garantier, og er avhengig av inntekter og arrangement som går i pluss. Det er viktig å påpeke at dette er midler som kunne vært benyttet til å videreutvikle allerede eksisterende tilbud i området: Både for Avaldsnesområdet, Nordvegen Historiesenter og Vikinggarden, og museumsbygg og fritidsområdet i Visnes. Med ekstra midler kunne Karmøy Kommune bidra til å videreutvikle våre attraksjoners potensial. Dersom en går for kommunal drift vil konsekvens være at andre kommunale kulturtilbud må legges ned. Fylkesrådmannen understreker at å tilrettelegge for ny bruk i ruinen er kostbart og en antar at et slikt fremtidig kulturbygg også vil ha store driftskostnader. Han poengterer at det er et kostnadsmessig hav mellom løsning to og tre. Ved å gå for den skisserte løsning om metallbeslag, vil autensitet og formidlingsverdi i stor grad beholdes. Det har blitt avholdt arrangement i Smeltehyttas ruiner, og aktører er interessert i å lage nye, på stedet som det fremstår i dag. Slik vil Smeltehytta kunne bli benyttet som en kulturformidlingsarena i rustikke omgivelser. Justering av kostnadsoverslag foretatt av Eiendomsavdelingen medfører at prosjektet Smeltehytta nå i 2012 ikke er fullfinansiert. Rådmannen vil påpeke at det i disse økonomisk trange tider vil være uforsvarlig å bygge tak på Smeltehytta. Rådmannens konklusjon: Konsekvens av prisstigning på bygget og merkostnad på veg, på nærmere 2,5 million, er at prosjektet ikke kan startes før det er fullfinansiert. Rådmannen påpeker at det i disse økonomisk trange tider bør vurderes grundig om det er riktig bruk av midler å bygge tak på Smeltehytta. Det er mange usikkerhetsmomenter vedrørende kostnader knyttet til både bygg og drift. Rådmannen anbefaler å følge Fylkesrådmannens løsningsalternativ om å legge til metallbeslag oppå gjenværende murer slik at forfallet bremses for å bevare kulturminnet Smeltehytta slik det er. Side 20 av 69

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid : Kl. 18.00 ca. 20.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag Magne KRF

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtektsendring - kommunal kontantstøtte i Søgne kommune

Saksframlegg. Forslag til vedtektsendring - kommunal kontantstøtte i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: A10 Saksmappe: 2013/2670-3775/2014 Saksbehandler: Siw Qvale Granroth Dato: 28.01.2014 Saksframlegg Forslag til vedtektsendring - kommunal kontantstøtte i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE ENDRET SØKNADSFRIST Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: 22.04.2009 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.12.2016 OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 15/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 01.12.2015 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 Forslag til vedtak: Nr. Søker Tilskudd 2015 fra

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 22.11.2016 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/4457 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 Kommunestyret 17.11.2015 NY BARNEHAGE SONE 4 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Karmøy folkebibliotek Møtedato: 06.06.2012 Tid : Kl. 18.00 ca kl. 20.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 08.06.2016, saksnr. 24/16 Behandling: Oppvekst- og kultursjef orienterte om at i befolkningsstatistikken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.09.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2012 Tid : Kl. 16.00 ca. 17.00 Funksjon Navn Parti Leder Simonsen Aase H Nestleder Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen Leif Malvin

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/45. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/45. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/45 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/1336-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: "Tårnet" Kopervik Møtedato: 26.03.08 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Skole-

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE Formannskapet behandlet saken den 20.06.2016, saksnr. 97/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 03.09.2014 Formannskapet Kommunestyret Åkra sokneråds barnehage og etterbetaling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM

SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 23/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre er positiv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.11.2012 Tid : Kl. 18.00 19.45 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Utvalg for natur og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 13.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 11/329-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner ungdomsråd

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 KOMMUNALE BYGG - ETTERBRUK Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid : Kl. 18.00 20.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 29.03.2016 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus 26.08.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Formannskapet behandlet saken den 18.05.2015, saksnr. 65/15 Behandling: Nesheim (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, FrP, KrF og Ap: 1. Karmøy formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.06.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NY BARNEHAGE SONE 4

SAKSPROTOKOLL - NY BARNEHAGE SONE 4 SAKSPROTOKOLL - NY BARNEHAGE SONE 4 Formannskapet behandlet saken den 17.11.2015, saksnr. 141/15 Behandling: Aronsen (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet jf forvaltningsloven 6.2. Simonsen (H) stilte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2011/1229 35338/2014 Jan Ove Teksum Forprosjektrapport pr mai 2014 Låven på Huseby gård Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2018 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.06.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 26.05.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid : Kl. 16.00 ca 17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Dato: 12.08.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Saksgang Saksnr Utvalg Møtedato 14/28 Ullern kultur- og

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr.

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr. SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 02.09.2014, saksnr. 24/14 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 27.04.2015 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.02.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Geir Ove Valstad Varamedlemmer:

Detaljer