11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:"

Transkript

1 Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn: 2. Foreningens post/gateadresse: 3. Foreningens postnr./-sted: 4. Foreningens leder: 6. Leders e-post adresse: 7. Leders telefon: 8. Foreningens e-post adresse: 9. Foreningens hjemmeside: 10. Foreningens kontonummer: 11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: 12. Hvor mange medlemmer betaler kontingent i fjor 6-13 år: år: år: (NB! Bare medlemmer som betaler ordinær kontingent, ikke til støttemedlemmer) 13. Medlemmer over 25 år som betalte ordinær kontingent i fjor: Det ytes ikke tilskudd til: Foreninger hvor utøverne helt eller delvis mottar lønn eller annen godtgjørelse for å utøve sin aktivitet. Foreninger som omfatter slike grupper/avdelinger, må i tilfelle skille ut disse i egne regnskaper m.v., slik at tilskudd kan tildeles til andre grupper/avdelinger i foreningene. Informasjon fra kommunen Oversikten på neste side skal kun omfatte driftsutgifter av eksisterende anlegg og ikke investeringsutgifter knyttet til nybygg/påbygg og etablering av nye anlegg. Den skal være eksklusiv utgifter til avdelinger/grupper som ikke er tilskuddsberettiget fordi utøverne mottar lønn/godtgjørelser.

2 Kontoutdrag fra regnskapet, siste driftsår Utgift Spesifikasjon Utgift Lønn Trenere/instruktører/administrasjon Administrasjonsutgifter Utgifter til kontor, tlf., pc, porto mv. Husvære Ordinære utgifter til drift og vedlikehold av egne lokaler og arealer Leie av lokaler og arealer Medlemskontingenter Aktivitetsutgifter Utgifter til varer ved salg Avskrivninger og finansutgifter Andre utgifter Sum Krets, forbund, landssammenslutning Utstyr, kurs, forbruksvarer, andre utgifter knyttet til aktivitet Kiosk mv. Inntekt Spesifikasjon Inntekt Husvære Leieinntekter se pkt. 4.4 i retningslinjene under Medlemskontingent Ordinær medlemskontingent/støttemedlem Aktivitetsinntekter Treningsavgift, utleie av utstyr og andre inntekter knyttet til aktivitet (cuper, samlinger mv.) Billettinntekter Salgsinntekter Kiosksalg, spilleoppdrag mv. Reklame/sponsorinntekter Finansinntekter Andre inntekter Sum NB! Tabellen må være fylt ut for å komme i betraktning for tildeling av tilskudd Bilag som må vedlegges søknaden Kryss av Revidert regnskap for siste år Årsmelding Budsjett for søknadsåret Sted/dato Underskrift Spørsmål vedrørende kommunens tilskuddsordning til det frivillige foreningslivet kan rettes til: Sandefjord kommune, Kultur- og fritidsetaten Telefon: E-post:

3 Retningslinjer for tilskudd til det frivillige foreningslivet RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE FORENINGER OG LAG INNENFOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET Vedtatt av KF utvalget og med justeringer den og Gjeldende fra og med tildelingen våren Målet med tilskuddsordningen Denne generelle ordningen for tilskudd til frivillige foreninger og lag innenfor kultur- og fritidsområdet i Sandefjord, har som mål å bidra til/bygge opp under det brede forebyggende og byggende arbeid som skjer i/gjennom frivillige organisasjoner i kommunen, for å gi et variert og bredt tilbud av aktiviteter, uavhengig av kjønn, rase, religiøs og etnisk bakgrunn, sosiale og økonomiske forhold m.v. trygge og gode oppvekstmiljøer for barn og unge byens innbyggere muligheter for positivt engasjement og deltagelse i byggende aktiviteter, og derigjennom god fysisk og mental helse Tilbud og aktivitet for barn og unge gis høy prioritet. 2. Foreninger og lag som omfattes av tilskuddsordningen 2.1 Foreninger og lag innenfor kultur- og fritidsområdet Tilskudd kan gis til frivillige, ikke-kommersielle foreninger innenfor kultur- og fritidsetatens virkeområde, dvs. foreninger og lag som har som formål å arbeide for barn og unge, kultur, idrett og friluftsliv, og som er hjemmehørende i Sandefjord, og som er åpne for medlemskap/ikke lukkede arbeider/vil arbeide i tråd med målsettingen i pkt. 1 har registrerte medlemmer som betaler ordinær medlemskontingent (ikke støttemedlemmer o.l.) Det er en forutsetning for å få innvilget kommunalt tilskudd at søkere/tilskuddsmottakere forplikter seg til å gi innehavere av kommunens opplevelseskort mulighet for fritt medlemskap, fri adgang til arrangementer m.v., der dette er relevant, etter de retningslinjer som til enhver tid måtte gjelde for opplevelseskortet. Foreninger og lag som etter sitt formål og art naturlig hører hjemme under andre kommunale etater eller faller inn under andre tilskuddsordninger henvises til vedkommende etat/tilskuddsordning. 2.2 Avgrensinger Det ytes ikke tilskudd til: Foreninger hvor utøverne helt eller delvis mottar lønn eller annen godtgjørelse for å utøve sin aktivitet. Foreninger som omfatter slike grupper/avdelinger, må i tilfelle skille ut disse i egne regnskaper m.v., slik at tilskudd kan tildeles til andre grupper/avdelinger i foreningene. Sammenslutninger for/av foreninger. Foreninger som etablerer slike sammenslutninger bør selv yte tilskudd til slike overbygninger. Aktører som har til oppgave å drifte bygninger og/eller anlegg i henhold til avtaler med kommunen. Tilskudd til slike aktører dekkes over egen(e) poster for driftstilskudd. Organisasjoner som samler inn midler for selv å gi tilskudd til ulike formål.

4 Politiske organisasjoner utover politiske ungdomsorganisasjoner. Regionale og fylkesdekkende organisasjoner. Organisasjoner som ikke er hjemmehørende/har sin hovedbase i Sandefjord Nærmiljøutvalg og ungdomsutvalg som faller inn under kommunens nærmiljøutvalgsordning. Aktører som mottar tilskudd fra et eller flere nærmiljøutvalg 3. Søknader om tilskudd 3.1 Tidspunkt for tildeling Tilskudd tildeles samlet én gang i året, etter forutgående kunngjøring, basert på søknader fra foreninger og lag. Denne hovedtildelingen finner sted på våren hvert år. Unntatt er etableringstilskudd til nye foreninger og lag som kommer til i søknadsåret, jfr. pkt Kunngjøring vedr. søknadsfrist m.v. Kunngjøring om frist for søknader om tilskudd foretas av kultur- og fritidssjefen i januar/ februar hvert år. Kunngjøring tas inn i byens avis(er), på kommunens internettsider og på annen måte som til enhver tid måtte anses hensiktsmessig. Av kunngjøringen skal, foruten søknadsfrist, også fremgå søknadenes form, herunder også om søknader skal leveres skriftlig og/eller elektronisk, og hvilke opplysninger og hvilken dokumentasjon søkere må levere for å komme i betrakting. 3.3 Formelle krav til søknadene Alle søknader må inneholde/følges av oversikt over antall medlemmer i ulike aldersgrupper, årsmelding, revisorbekreftet årsregnskap, budsjett og andre opplysninger som er nødvendig for behandling av søknadene. Søknader som ikke inneholder/følges av slik informasjon vil ikke bli behandlet. Organisasjoner med flere grupper søker samlet gjennom hovedforeningen. 4. Kriterier for tildeling av tilskudd 4.1 Generelt Tilskudd kan tildeles som etableringstilskudd medlemstilskudd husleietilskudd driftstilskudd Den delen av totalpotten som ikke går til etableringstilskudd og medlemstilskudd, deles mellom husleietilskudd og driftstilskudd med 50 % på hver. Tilskudd gis for det år søknad mottas. Tilskudd gis ikke etterskuddsvis for tidligere år. 4.2 Etableringstilskudd Etableringstilskudd kan gis til nye grupper/avdelinger, foreninger og lag i det året de etableres. Slikt tilskudd kan gis med inntil kr. 4.3 Medlemstilskudd Medlemstilskudd gis på bakgrunn av antall ordinært betalende medlemmer. Det gis ikke tilskudd for støttemedlemmer o.l.

5 Medlemstilskudd tildeles etter følgende satser: For tilskuddsberettigede medlemmer mellom 6 og 13 år: 208 kroner. For tilskuddsberettigede medlemmer mellom 13 og 20 år: 308 kroner. For andre tilskuddsberettigede medlemmer opp til 25 år: 107 kroner. Det gis ikke tilskudd for medlemmer over 25 år. Satsene er definert i 2014-kroner og justeres årlig tilsvarende justering av totalpotten for tilskudd. Aldersgrensene gjelder til og med det året medlemmene fyller respektive 6, 13, 20 og 25 år. 4.4 Husleietilskudd Husleietilskudd gis på bakgrunn av dokumenterte utgifter til husleie og/eller drift av egne lokaler, med fradrag for eksterne leieinntekter og sammenlignbare inntekter, herunder leieinntekter/innbetalinger fra medlemmer for individuell leie/bruk av lokaler og anlegg. Det gjøres også fradrag for ev. særskilte kommunale tilskudd til drift av lokaler. Ved utmåling av husleietilskudd vektes barn/unge opp til 25 år og voksne i forholdet 3:1 4.5 Driftstilskudd Driftstilskudd gis på bakgrunn av foreningenes samlede driftsutgifter, med fradrag av utgifter til husleie/drift av egne lokaler og ev. andre kommunale tilskudd til samme formål. 4.6 Minstetilskudd Det defineres et minstetilskudd til medlemstilskudd, husleietilskudd og driftstilskudd samlet på kr pr forening pr år. 5. Andre bestemmelser Tilskudd er avhengig av de årlige kommunale budsjetter. Tilskudd kan derfor ikke av foreningslivet oppfattes som en fast inntektskilde foreningene har krav på. 6. Ikrafttreden Retningslinjene trer i kraft f.o.m. tildelingen som finner sted våren 2011.

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID SØKER Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: Organisasjonens E-post adresse: Telefon: Telefaks: Kontonummer: FORMÅL Organisasjonens formål/hovedmålsetning:.. Førstegangssøkere må

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Retningslinjer og søknadsskjema Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Tromsø kommune, Kulturavdelinger, Mellomvn. 33, Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon 77 60 50 00, telefax 77 602019

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Søknadsskjemaer for kulturtilskudd

Søknadsskjemaer for kulturtilskudd Søknadsskjemaer for kulturtilskudd 1. Grunntilskudd (skjema vedlagt) 2. Grunntilskudd for idrett(skjema vedlagt) 3. Leietilskudd (skjema vedlagt) 4. Deltakertilskudd (skjema vedlagt) 5. Prosjekt- og aktivitetstilskudd

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer