Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møtet

2 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18: Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Medlem Ekornsæter Inge Jacob H Medlem Løberg Synnøve H Forfall Medlem Pedersen Vegar L. FRP Medlem Wisnæs Randi FRP Forfall Nestleder Stangeland Johnny KRF Forfall Medlem Valentinsen Siv Dorthea S. KRF Medlem Kjærland Heidi AP Medlem Lie Signe Marie V Varamedlem Aase Jan Inge H Møtte for Løberg Synnøve Varamedlem Sæbø Nina Ve FRP Møtte for Wisnæs Randi Varamedlem Friestad Cecilie KRF Møtte for Stangeland Johnny Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): Referent: 9. 3 forfall - 3 varamedlemmer møtte Oppvekst og kultursjef Ørjan Røed Elin Davidsen Før møtet var det orientering om områdefredning i Skudeneshavn ved Ane S. Alvestad. Utlagt på representantenes bord: Til sak 21/15: Bekymringsmelding vedrørende telling av 3-åringer i barnehage Til sak 22/15: Økonomisk statusrapport pr. april 2015/Økonomisk innsparingskrav 5 mill første utkast Innkalling godkjent. Utlagt skriv fra foreldreutvalget i Vormedal barnehage vedr. telling av 3 åringer i barnehage føres opp som pkt. 8 på referatsaker. Saksliste deretter godkjent. Grunnet kommunens økonomiske situasjon og krav om innsparinger foreslo leder å behandle sak 22/15 som første sak. Leders forslag enstemmig vedtatt. Protokollen skal godkjennes i neste møte.

3 Saknr. 8/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møte den Saknr. 9/15 ÅRSMELDING OPPVEKST OG KULTURETATEN 2014 Hovedutvalg oppvekst og kultur tar årsmeldingen til orientering. Saknr. 10/15 LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Ekornsæter fremmet følgende: Det skal vurderes som alternative løsninger for ekstrahjelp: - Bruke lærerstudenter - Vurdere løsning innenfor dagens rammer og få til avtale med lærerorganisasjonene - Eventuelt en kombinasjon av nevnte forslag Administrasjonen fremlegger notat for utvalget. Hovedutvalg oppvekst og kultur sluttet seg enstemmig til forslaget fra Ekornsæter. Hovedutvalg oppvekst og kultur tar saken til etterretning.

4 Saknr. 11/15 ENDRING AV I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar ny ordlyd i i kommunens ordensreglement for den offentlige grunnskolen. Nytt punkt lyder: Ulovlige gjenstander - herunder ulovlige rusmidler - overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til eleven eller elevens foresatte. Beslaglagt alkohol eller tobakk kan ikke leveres tilbake til umyndige elever. For øvrig fastsetter den enkelte skole regler for tilbakelevering. Saknr. 12/15 VEDTEKTSENDRING - KARMØY KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KKFU) Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar at punkt 3.3 under Møteordninger/saksgang endres til: KKFU treffer sine beslutninger med simpelt flertall. Utvalget er beslutningsdyktig når minst 8 av representantene er til stede. I tilfelle stemmelikhet, har leder dobbeltstemme. Saknr. 13/15 MINNEPLATE FOR ASBJØRN SUNDE OG OSVALDGRUPPEN Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar at en minneplate for Asbjørn Sunde og Osvaldgruppen skal plasseres i den lille parken ved østenden av Havnegaten i Kopervik. Side 3 av 6

5 Saknr. 14/15 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2015 Saknr. 15/15 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2015 Saknr. 16/15 TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2015 Saknr. 17/15 TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Saknr. 18/15 TILSKUDD FESTIVALER 2015 Saknr. 19/15 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2015 Side 4 av 6

6 Saknr. 20/15 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2015 Saknr. 21/15 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR Alle sakene tatt til etterretning. 1. Administrativ oppfølging av saker behandlet i hovedutvalg oppvekst og kultur Rapport fra Demokratijubileene i Rogaland 3. Notat vedrørende søknader til videreutdanning for lærere, ledere og ppt- ansatte Vedr. godkjenning av søknader om videreutdanning innen fristen 15. april 5. Læring i fremtidens skole 6. Protokoll fra møte i interkommunalt utvalg i drettssektoren Oversendelse av rapporter etter tilsyn 8. Bekymringsmelding vedrørende telling av 3-åringer i barnehage Side 5 av 6

7 Saknr. 22/15 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR Saken ble behandlet som første sak. Økonomisk statusrapport/notat vedrørende innsparingskrav 2015 utdelt. Oppvekst- og kultursjef orienterte. Drøftinger vedrørende budsjettsituasjonen og innsparingskrav. Holvik (Ap) fremmet følgende uttalelse: Hovedutvalg oppvekst og kultur ser med sterk beklagelse på de årlige overskridelsene i helse- og omsorgssektoren. Det gir en uforutsigbar situasjon for de andre sektorene, og det forventes grep for å bedre situasjonen. Hovedutvalget slutter seg til uttalelsen fremmet av Holvik. Sæbø (FrP) fremmet følgende: Foreslår at vi utsetter de saker der vi tildeler tilskudd til frivilligheten til junimøtet. I tillegg bør vi fryse/stanse tilsettinger i etaten til vi har fått en bedre oversikt over den økonomiske situasjonen formannskapet ble informert om på mandag Forslaget fremmet av Sæbø vedtatt med 6 stemmer mot 3 (Ap 2, V 1). Hovedutvalg oppvekst og kultur utsetter de saker der hovedutvalget tildeler tilskudd til frivilligheten til junimøtet. I tillegg bør tilsettinger i etaten fryses til vi har fått en bedre oversikt over den økonomiske situasjonen formannskapet ble informert om på mandag Saknr. 23/15 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR Valentinsen (Krf) viste til en henvendelse og stilte spørsmål vedrørende søskenmoderasjon i barnehage. Valentinsen tar problemstillingen direkte med saksbehandler i oppvekst- og kulturetaten. Side 6 av 6

8 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den , saksnr. 24/15 Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møtet