MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: Tid : Kl ca Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag Magne KRF Forfall. Ingen vara Medlem Ekornsæter Inge Jacob H Medlem Løberg Synnøve H Medlem Pedersen Vegar L. FRP Medlem Wisnæs Randi FRP Medlem Stangeland Johnny KRF Medlem Kjærland Heidi AP Medlem Lie Signe Marie V Forfall Varamedlem Førland Nina Lønning SV Møtte for Lie Signe Marie Medlemmer: 8. 2 forfall. 1 vararepresentant møtte Fra adm. (evt. andre): Oppvekst- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær Før møtet var det omvisning og orientering om Mykje skole. Utlagt på representantenes bord: Til sak 12/12: Årsmelding 2011 Til sak 16/12: Økonomisk statusrapport Innkalling godkjent. Saker/spørsmål meldt under eventuelt. Saksliste godkjent. Møteprotokollen fra godkjent. Karmøy rådhus, Elin Davidsen Sekr.

2 Saknr. 13/12 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN Årsmeldingen utdelt. Hovedutvalg oppvekst og kultur tar årsmeldingen til orientering. Saknr. 14/12 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE Formannskapet godkjenner følgende vedtekter for kommunal kontantstøtte i Karmøy kommune: 1. Vilkår knyttet til barnet Kommunal kontantstøtte ytes for barn mellom 2 og 3 år som ikke benytter barnehageplass og er bosatt i Karmøy kommune. Det ytes ikke kommunal kontantstøtte for barn som delvis gjør bruk av barnehage, eller som benytter barnehage i andre kommuner. 2. Vilkår knyttet til støttemottaker Kommunal kontantstøtte ytes til den barnet bor fast hos. Kontantstøttemottakeren må være bosatt i Karmøy kommune. Dersom foreldrene har delt omsorg for barnet legges barnets folkeregistrerte adresse til grunn. 3. Barn i fosterhjem eller institusjon Det gis ikke kommunal kontantstøtte for barn som i henhold til Lov om barneverntjenester har opphold i fosterhjem eller institusjon. 4. Støtteperiode Kommunal kontantstøtte ytes fra og med den måneden barnet fyller 2 år til og med måneden før barnet fyller 3 år. 5. Bruk av barnehage Dersom barnet begynner i barnehage ytes kommunal kontantstøtte til og med måneden før barnet begynner i barnehage. Side 2 av 10

3 6. Bytte av barnehage Det ytes ikke kommunal kontantstøtte for barn som i en begrenset periode ikke har barnehageplass fordi det skal begynne i en ny barnehage. Med dette menes at barn som slutter i en barnehage i juni, og har fått tildelt en ny barnehageplass fra august vil ikke få innvilget kontantstøtte for juli. Med begrenset periode menes 2 måneder eller mindre. 7. Kommunal kontantstøttebeløp Kommunal kontantstøtte ytes med for tiden kr. 3303,- per måned fastsatt av Karmøy kommunestyre 8. Søknad Foreldre har selv ansvar for å søke kommunal kontantstøtte. Kommunal kontantstøtte ytes fra og med neste hele måned da søknad ble framsatt, forutsatt at vilkårene for å få kommunal kontantstøtte er tilstede. 9. Utbetaling Kommunal kontantstøtte utbetales den 12. i hver måned når retten til kommunal kontantstøtte er oppfylt. Se for øvrig pkt Opplysningsplikt Kontantstøttemottaker plikter å melde fra til Karmøy kommune dersom grunnlaget for kommunal kontantstøtte ikke lenger er tilstede. Slike grunner kan være at barnet flytter fra kommunen, eller begynner i barnehage. Feilaktig utbetalt kontantstøtte kan kreves tilbakebetalt. 11. Saksbehandling Ved saksbehandlingen gjelder regler i forvaltningsloven 12. Avslag på søknad eller stans i utbetalingen En søknad om kommunal kontantstøtte kan avslås dersom det ikke blir gitt opplysninger som kreves. Utbetaling av kontantstøtte kan stanses dersom det foreligger mistanke om at det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kontantstøttemottaker skal orienteres skriftlig om eventuell stans i utbetalingen. 13. Kommunal kontantstøtte evalueres etter 1 års drift i Administrasjon Kommunal kontantstøtteordning administreres av oppvekst- og kultursjefen. Saknr. 15/12 BUDSJETTREGULERING KOMMUNAL KONTANTSTØTTE Side 3 av 10

4 1. Karmøy kommunestyre vedtar å redusere utgiftene på funksjon 201 Førskole med kr Karmøy kommunestyre vedtar å øke utgiftene på funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde med kr Saknr. 16/12 DRIFT AV SMELTEHYTTA Inge Jakob Ekornsæter (H) fremma på vegne av KrF, FrP og Høyre følgende fellesforslag: Saken utsettes til møte i hovedutvalget den 12. september og følgende forhold skal utredes og være avklart: Stiftelsen Vigsnes Grubeområde skal gis mulighet til å skaffe til veie nødvendig kapital for fullfinansiering av prosjektet. Det må avklares om Smeltehytta skal være åpen og driftes hele året og om en tilfredsstiller kravene om spillemidler, eller om dette beløpet også må skaffes til veie av Stiftelsen for fullfinansiering. Driftskonseptet må avklares (med ekstern aktør) og sendes skattemyndighetene for avklaring og forhåndsgodkjenning vedrørende mva kompensasjon. Det forutsettes at driftskonseptet tilfredstiller kravene om mva kompensasjon. Hovedutvalget holdes orientert om utviklingen i saken i neste møte den 6. juni Fellesforslaget fremma av Ekornsæter enstemmig vedtatt. Saken utsettes til møte i hovedutvalget den 12. september og følgende forhold skal utredes og være avklart: Stiftelsen Vigsnes Grubeområde skal gis mulighet til å skaffe til veie nødvendig kapital for fullfinansiering av prosjektet. Det må avklares om Smeltehytta skal være åpen og driftes hele året og om en tilfredsstiller kravene om spillemidler, eller om dette beløpet også må skaffes til veie av Stiftelsen for fullfinansiering. Side 4 av 10

5 Driftskonseptet må avklares (med ekstern aktør) og sendes skattemyndighetene for avklaring og forhåndsgodkjenning vedrørende mva kompensasjon. Det forutsettes at driftskonseptet tilfredstiller kravene om mva kompensasjon. Hovedutvalget holdes orientert om utviklingen i saken i neste møte den 6. juni Saknr. 17/12 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 2012 Hovedutvalg oppvekst og kultur fordeler, ut fra en totalvurdering hvor tiltak for barn og unge er prioritert høyest, driftstilskudd for 2012 til frivillige lag organisasjoner slik vedlagt oversikt viser. Tilskuddet belastes Følgende søknader er avslått: Fuel er ikke en organisasjon. Bedehuset Betel og Zoar-Åkrehamn Bedehus det blir gitt driftstilskudd til den enkelte organisasjon som har aktiviteter i husene. Eidsbakkane 2 velforening, Sandve forum, Visnes båtforening, ADHD Norge Haugaland og omegn lokallag, Foreningen for hjertesyke barn Nord-Rogaland, Foreningen for kroniske smertepasienter avd. Haugesund og omegn, Haugaland MS forening og Mental Helse Karmøy - har for liten dokumentert aktivitet. Norheim pensjonistforening, Norheim Sanitetsforening og Skudenes pensjonistforening får tilskudd fra Eldrerådet. Saknr. 18/12 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2012 Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar oppvekst- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til nærmiljøanlegg Tilskuddet belastes art 1470 funksjon ansvar prosjektart KT541 Side 5 av 10

6 Saknr. 19/12 TILSKUDD TIL REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/ANLEGG 2012 Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar oppvekst- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til reparasjon og vedlikehold Tilskuddet belastes art funksjon Ansvar prosjektart KT542 Saknr. 20/12 TILSKUDD FESTIVALER 2012 Synnøve Løberg (H) foreslo at det tas av potten satt til underskuddsgaranti og gir Skudenes Latterfestival kr Skudefestivalen kr Karmøy brassfestival kr Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kulturfestival SILK kr Kopervik festival kr Olavsdagene kr Løbergs forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalg oppvekst og kultur bevilger følgende festivaltilskudd 2012: Skudenes Latterfestival kr Skudefestivalen kr Karmøy brassfestival kr Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kulturfestival SILK kr Kopervik festival kr Olavsdagene kr Tilskuddet blir belastet budsjettpost Saknr. 21/12 TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK - FØRSTE FORDELING 2012 Side 6 av 10

7 Hovedutvalg oppvekst og kultur har behandlet søknadene om tilskudd fra tilskuddsordningen spesielle tiltak, og finner etter en totalvurdering å gi følgende tilskudd: Haugesund Turistforening kr Valhall fritidsklubb kr Young Life Karmøy kr Tilskuddet skal belastes kt503 Utstyr som blir anskaffet ved hjelp av tilskudd fra denne posten, overføres til oppvekst og kulturetaten hvis aktiviteten opphører. Tilskuddene utbetales når det foreligger rapport/bekreftelse på anskaffelse og eventuelle godkjennelser i henhold til søknaden. Bekreftelse for utbetaling av tilskudd skal være oppvekst og kulturkontoret i hende innen 1. juni Søknadene fra Karmøy Røde Kors og Kopervik idrettslag er ikke prioritert i henhold til begrunnelsen i saksutredningen. Saknr. 22/12 TILSKUDD TILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNSKJONSEVNE Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar følgende fordeling av driftstilskudd til tilrettelagt tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Stokkastrand Leikarring kr Kolnes I.L., hu-avdeling kr Tilskuddet skal belastes Saknr. 23/12 SØKNAD OM TILSKUDD INNVANDRERORGANISASJONER 2012 Side 7 av 10

8 Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar oppvekst og kultursjefens forslag til foredeling av tilskudd til innvandrerforeninger for Afrinoreg talent Kr Den Burundiske forening på Karmøy Kr Free band in Jesus Kr Global People Integration Center kr Haugaland Oromo Sosial Kulturell Forening Kr Indisk Kultur Forening Kr Tilskuddet belastes Det gis avslag på søknadene til Joshua Group og Children of Gud, på grunn av ikke innlevert regnskap og årsmelding. Saknr. 24/12 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar å bevilge kr ,- fra art 1470, funksjon til friluftslivanlegg, fordelt på innkomne søknader: Søker Tildeling Avaldsnes Skoglag Norheim og Spanne friluftslag Neset Ve og Vel Nye Østremneset Velforening Sandve Forum Sevland bygde og fjellag Skudenes Fjellag Sørstokke Vel Vea Turlag Torvastad Bygdeutvalg tildeles ikke midler fra tilskudd til friluftsanlegg, da det søkte tiltak ikke tilfredstiller kravene til egenandel ut fra retningslinjenes punkt 5.2. Midler til tiltaket finansieres imidlertid fra prosjekt 222 Turvei lys Bjørgene. Side 8 av 10

9 Saknr. 25/12 STYREREPRESENTANSJON I STYRENE VED KVALAVÅG MONTESSORISKOLE AS OG SØRHÅLAND PRIVATSKOLE AS Hovedutvalg oppvekst og kultur gir oppvekst- og kultursjefen fullmakt til å oppnevne styrerepresentant med vararepresentant til styrene ved Kvalavåg Montessoriskole AS og Sørhåland Privatskole AS. Saknr. 26/12 ØKONOMISK STATUSRAPPORT Statusrapport pr. april utdelt. Oppvekst- og kultursjef orienterte. Til orientering. Saknr. 27/12 EVENTUELT 1. Heidi Kjærland (Ap) orienterte og stilte spørsmål vedrørende svømmeopplæring i Karmøyskolen og ba om en orientering/notat til neste møte. Administrasjonen utarbeider notat. 2. Inge Jakob Ekornsæter (H) fremma følgende forslag: Høyre vil be administrasjonen legge frem en sak vedrørende innføring av valgfag for og 10. trinn de neste årene. Som skoleeier er det viktig at det legges føringer for hvilke fag skolene skal kunne velge mellom ut fra et lengre tidsperspektiv og ut fra en helhetsvurdering. Hva vil samfunnet etterspørre og hva er det behov for i fremtiden? Vi har i den senere tid sett at næringslivet i regionen har etterspurt bl.a. ingeniører, og at det er et skrikende behov for de med riktig fagkompetanse. - For å øke interessen og forståelsen for naturvitenskap, realfag og teknologi i samfunnet ber vi administrasjonen om å utrede hvilke muligheter som foreligger og tilrettelegge med alternativt valgfag som omhandler Teknologi eller Teknologi i praksis. - I tillegg er det viktig å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede, troen på seg selv og økonomisk forståelse. Høyre ber derfor administrasjonen om også å utrede muligheter for et valgfag vedrørende Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Side 9 av 10

10 - Det skal også i denne sammenheng utredes hvilke muligheter det er for samarbeid med næringslivet og andre organisasjoner, og om de kan bidra med lærekrefter, bedriftsbesøk, lån av utstyr og materiell, lokaler osv. - I saksutredningen skal det også fremkomme hvilke andre alternative valgfag en evt. skal tilby sett i forhold til samfunnets behov for fremtidig etterspørsel. Før Høyre er dette en bevisst fremtidsrettet satsing i forhold til hva det er behov for i fremtiden. Dette vil kunne være et positivt bidrag for hele lokalsamfunnet og vår felles fremtid, og er en del av den lokale samfunnsutviklingen. Dette vil på sikt bl.a. gi grunnlag for: - nye arbeidsplasser - innovasjon - verdiskapning - økt skatteinngang. Oversendt administrasjonen i hovedutvalg oppvekst og kultur. Side 10 av 10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: Kl. 18.00 NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 16.03.2015 Tid: 19:30 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes

Detaljer

SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 9/09 09/288 TORVASTAD SKOLE 11/09 08/512 TILDELING AV MIDLER TIL FRILUFTSLIVSANLEGG 2009

SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 9/09 09/288 TORVASTAD SKOLE 11/09 08/512 TILDELING AV MIDLER TIL FRILUFTSLIVSANLEGG 2009 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: PPS, Bygnes NB! Merk sted. Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 18.00 22.05 Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer