MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Geir Ove Valstad Gunvor R. Olsen Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. Innkalling med sakliste godkjent. Spørsmål meldt under eventuelt. Protokoll fra hovedutvalgets møte godkjent. Før møtet var det orientering vedr. barnehagesektoren ved Ragnhild Hovden og Tove Steingildra. Utlagt på bordet: Notat vedr. kosthold i barnehager. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Elin Davidsen sekr.

2 Saknr. 26/07 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY- GRUPPE 2 Inger Elise Netland Kolstø foreslo å stryke pkt. 5 og 6. Innstillingens pkt. 1 4 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 5 og 6 vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer for Netland Kolstøs forslag. (1Sp, 1 Krf). Med henvisning til kommunestyrets sak 04/06 vedtas følgende: Karmøy kommune overtar fra driften av: 1. Fosen Bygdelags barnehage, og inngår avtale om leie av barnehagebygget. 2. Torvastad Kvinne og familielags barnehage, og inngår avtale om å leie av den delen av bygningsmassen som er i lagets eie. 3. Sevland Bygde- og fjellags barnehage og inngår avtale om leie av bygg og eiendom. 4. Hinderaker og Visnes Vel barnehager og inngår avtale om leie av bygget. Barnehagen innkorporeres som egen avdeling under Avaldsnes barnehage. 5. For å unngå blandingsformer, vedtar Karmøy kommunestyre å si opp avtale om drift og lønnskjøring med Åkra sokneråds barnehage. 6. For å unngå blandingsformer, vedtar Karmøy kommunestyre å si opp avtale om drift og lønnskjøring med Kopervik menighetsbarnehage Saknr. 27/07 NY KOMMUNAL BARNEHAGE I SONE 2 Innstillingen enstemmig vedtatt. For å kunne gjennomføre bygging av 6-avdelings kommunal barnehage, også til erstatning for Markje barnehage, vedtar kommunestyret: 1 - Det bygges ny kommunal barnehage i sone 2 på tomt som vist i reguleringsplan nr 2032: Veakrossen Vest, sykehjem m.m. Side 2 av 7

3 2 - Prosjektet legges ut som totalentreprise med kostnadsramme på inntil 24,5 millioner med fratrekk for investeringstilskudd anslagsvis kr 4,5 millioner. 3-11,40 pedagogstillinger og 10,65 assistentstillinger innarbeides i budsjett 2008 for å få full bemanning når barnehagen starter ordinær drift. 4 - Nettokostnader finansieres ved bruk av ubundet disposisjonsfond. Saknr. 28/07 ÅRSMELDING SKOLE- OG KULTURETATEN Hildborg Ferkingstad Saltvik foreslo følgende tillegg: Hovedutvalg skole og kultur forventer at universell utforming inngår som viktige arbeidsmål for Innstillingen med Saltviks tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalg skole og kultur tar vedlagte årsmelding for 2006 til orientering. Hovedutvalg skole og kultur forventer at universell utforming inngår som viktige arbeidsmål for Saknr. 29/07 DRIFTSTILSKUDD 2007 Tove Helland Vea foreslo følgende endringer: 76 Åkra IL : kr ,- 77 Karmøy Idrettsråd. kr ,- 84 Karmøy Fiskerimuseum kr. 2000,- 113 Vestsiå blanda kor kr. 2000,- 114 Åkra kirkekor kr. 2000,- Grant Hinderaker foreslo følgende: Driftstilskuddet tildeles på et senere møte etter omarbeiding i administrasjonen av forslaget der bl.a. Åkra IL får tildelt kr og total utdeling til idrett blir satt til det samme som i fjor da det nå mangler kr ,- for å nå dette målet. Votering: Hinderakers forslag fikk 2 stemmer og falt. (2Frp) Det var punktvis avstemning over Helland Veas forslag, med følgende utfall: Side 3 av 7

4 pkt. 76 Helland Veas forslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer for innstillingen. (1Frp, 1Ap, 1 Krf) pkt. 77 Innstilling vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer for Helland Veas forslag. (1H, 2 Frp 1Sp) pkt. 84 Innstillingen vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer for Helland Veas forslag. (1H, 2 Frp, 1Sp) pkt. 113 Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer for Helland Veas forslag. (1H, 1Frp, 1Sp) pkt. 114 Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer for Helland Veas forslag. (1H, 1Frp, 1SP) Innstillingen for øvrig enstemmig vedtatt. Hovedutvalg skole og kultur fordeler, utfra en totalvurdering hvor tiltak for barn og unge er prioritert høyest, driftstilskudd for 2007 til frivillige organisasjoner slik vedlagt oversikt viser, med følgende endring: - 76 Åkra IL tildeles kr ,-. Tilskuddet skal belastes Følgende søknader er avslått: 10. klasse Bø ungdomsskole er avslått da kommunen ikke gir støtte til klasseturer og det ikke er en frivillig organisasjon. Haugesund Barne- og Ungdomsteateater fordi organisasjonen er hjemmehørende i Haugesund og aktivitetene er i Haugesund. Karmøy jazzklubb kan søke om underskuddsgaranti for det enkelte arrangement. Karmøy fiskerimuseum får årlige driftstilskudd over museumsbudsjettet i kommunen. Langåkergarden Velforening, Neset Ve og Vel, Sevland Bygde og Fjellag og Storesund Velforening, Fosen bygdalag og Osneshavn Båtforening har for lav aktivitet i løpet av året. Saknr. 30/07 DISPONERING AV UTEAREALENE VED KARMØYHALLEN Grant Hinderaker foreslo følgende endring: Pkt. 2: 15% endres til 35%. Nytt pkt. 5, sålydende: Brukstiden tildeles av idrettsrådet. Kåre Bakkevold foreslo: Den prosentvise fordeling av kapasiteten på banen mellom avgjøres i forhandlinger mellom KIL, Karmøy kommune og Idrettsrådet. Votering: Bakkevolds forslag fikk 3 stemmer og falt. (2Krf, 1H) Det var punktvis avstemning over Hinderakers forslag: Innstillingens pkt. 2 vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer for Hinderakers endringsforslag (3Frp, 1H) Side 4 av 7

5 Hinderakers forslag til nytt pkt. 5 fikk 4 stemmer og falt. (1Krf, 2Frp, 1H) Innstillingen for øvrig enstemmig vedtatt. 1. Kopervik idrettslag gis disposisjonsrett til areal som omfatter Karmøy kommunes andel av grusbanen ved Karmøyhallen, samt flomlysanlegg. Det monteres egen strømmåler for anlegget. Kopervik idrettslag betaler strømkostnadene. Arealet er del av gårdsnr. 68 og bruksnr Det settes følgende betingelse: Kopervik idrettslag vil vederlagsfritt legge til rette for at andre idrettslag gis treningstider/kamptider ved banen på inntil 15 % av kapasiteten på banen mellom kl mandag til fredag. Lørdag og søndag vil det være fri bruk av banen. Kopervik idrettslag vil ved henvendelser kunne gi tillatelse til avvikling av kamper/arrangementer. De kommunale skolene vil på dagtid vederlagsfritt benytte seg av banen dersom denne ikke benyttes av Kopervik videregående skole. 3. Karmøy kommune vil i samarbeid med brukerne se på mulighetene for å utvikle resten av uteanlegget. Eventuelle investeringer fremmes i budsjettsammenheng. 4. Kunstgressbane ved Karmøyhallen legges inn sist i handlingsprogrammet i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Saknr. 31/07 REFERATSAKER - HSK Åkra ungdomsskole SMU miljørettet helsevern i barnehager og skoler Til orientering. 2. Notat fra skole- og kultursjefen Til orientering. 3. Gjennomgang av delegasjonsreglementet Grant Hinderaker foreslo å ta saken opp til behandling. Enstemmig tatt opp til behandling. Grant Hinderaker foreslo å stryke følgende fra listen som er delegert til rådmannen: Pkt. 3.4 Kultursektor - Kulturformidling: Utstillinger/teater/konserter - Tilskudd, garantier og produksjonsstøtte i henhold til vedtatt budsjett inntil kr Pkt. 3.5 Tilskuddsordninger m.v. - Starttilskudd - Kurstilskudd - Festivaltilskudd - Produksjonsstøtte - Garanti for underskudd ved kulturarrangementer - Tilskudd til moro uten rus arrangementer - Søknader til spesielle tiltak Side 5 av 7

6 Inger Elise Netland Kolstø foreslo å stryke følgende fra listen som er delegert til rådmannen: Pkt. 3.4 Kultursektor - Spilleautomater Votering: Netland Kolstøs forslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer for nåværende ordning. (1Krf, 2Frp) Det var punktvis avstemning over Hinderakers forslag, med følgende utfall: Pkt. 3.4 Kultursektor strekpunkt 4: Hinderakers forslag falt med 5 mot 4 stemmer. (3Frp, 1H) strekpunkt 5: Hinderakers forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer. (1Krf, 2 Ap) Pkt. 3.5 Tilskuddsordninger m.v. strekpunkt 1 Hinderakers forslag falt med 6 mot 3 stemmer. (3 Frp) strekpunkt 3 Hinderakers forslag falt med 5 mot 4 stemmer. (3Frp, 1H) strekpunkt 4 Hinderakers forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP, 1Krf) strekpunkt 8 Hinderakers forslag falt med 5 mot 4 stemmer. (3Frp, 1H) strekpunkt 9 Hinderakers forslag falt med 6 mot 3 stemmer. (3Frp) strekpunkt 10 Hinderakers forslag falt med 5 mot 4 stemmer. (3Frp, 1Sp) strekpunkt 11 Hinderakers forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer. (2AP, 2Krf) Nåværende ordning i delegasjonsreglement for skole-, kultur- og barnehagesektor opprettholdes, med følgende endring i pkt 3: 3.4 Kultursektor - Spilleautomater, utgår Tilskudd, garantier og produksjonsstøtte i henhold til vedtatt budsjett inntil kr , utgår - Pkt. 3.5 Tilskuddsordninger m.v. - Festivaltilskudd, utgår - Søknader spesielle tilskudd, utgår Saknr. 32/07 ØKONOMISK STATUSRAPPORT SKOLE OG KULTUR Spesialkonsulent Helge Rolf Naley orienterte. Til orientering Side 6 av 7

7 Saknr. 33/07 EVENTUELT 1. Ønskelig å ha neste møte på Åkra kystmuseum. 2. Hildborg Ferkingstad Saltvik informerte om vannautomater ved Stangeland og Åkra ungdomsskoler og fremma følgende forslag: For å fremme trivsel og læring ønsker hovedutvalg skole og kultur at det installeres vannautomater i Karmøy skolene. Forslaget oversendt administrasjonen i skole- og kulturetaten uten realitetsvotering. 3. Frps 3 representanter + Høyres representant anker avgjørelsen i sak 30/07 i hovedutvalg skole og kultur inn til formannskapet. 4. Kåre Bakkevold etterlyste oversendelse fra eldrerådet vedr. eldresentra i kommunen. Administrasjonen kommer med tilbakemelding i neste møte Side 7 av 7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg Page 1 of 5 Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Partssammensatt utvalg Side 5 av 1 Møtested: Møtedato: 26.04.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14 Forfall:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer