MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad, Roald Alsaker, Lars Magne Skeie Varamedlemmer: Bente Tjøsvoll, Gunvor R. Olsen, Ivar Clausen, Johnny Stangeland, Inger Elise Netland Kolstø Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef, teknisk sjef, personalsjef, skole- og kultursjef, fung. helse- og sosialsjef, formannskapssekretær Innkallingen godkjent. Ordfører refererte innledningsvis til e-post fra Østfold energi datert Sak 31/08 trukket fra kartet. Saklisten med tilleggssaker 37/08 Videre drift av Karmøy kulturopplevelser og 38/08 Eventuelt godkjent. Utskriften fra kommunestyremøte godkjent. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Thomas Vatne formannskapssekretær

2 Saknr. 18/08 NY BARNEHAGE I SONE 2 I MIDLERTIDIGE LOKALER Magny Broshaug fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Ny barnehage og bu- og behandlingshjem i sone 2 er under planlegging. Tomtene som ligger ved siden av hverandre har fått påvist at det finnes en del myr i området. Formannskapet bes derfor vurdere muligheten for utsprengning av stein fra nærliggende industriområde Vea Øst etappe III, til utfylling i omtalt myrområde. Broshaugs forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering. Karmøy kommunestyre vedtar: 1 - Med henvisning til vedtak om opprettelse av ny barnehage i sone 2 til erstatning for Markje barnehage, vedtar kommunestyret å opprette en avdeling i midlertidige lokaler fra Det inngås avtale med Sevland Bygde og Fjellag om bruk av underetasjen ved Sevtun grendahus. 2 - Det opprettes 4 nye stillinger/hjemler fra , der 2 er førskolelærer/pedagogiske leder og 2 er assistenter. Hjemlene tas fra de stillinger i økonomiplanen som er øremerket ny barnehage i sone 2. I tillegg utvides eksisterende styrerhjemmel fra 60 % til 100 %. 3 Utgifter til dekning av stillinger og drift i midlertidige lokaler dekkes fullt ut av foreldrebetaling og overføringer fra staten. Saknr. 19/08 DELEGASJONSREGELEMENT SKOLE- OG KULTURETATEN - ENDRINGER Karmøy kommunestyre vedtar at nåværende ordning i delegasjonsreglementet for skole- og kulturetaten opprettholdes, med følgende endringer: 3.1 Skolesektor - Alternativ opplæring når dette ikke får konsekvenser for elevenes kompetanse fra 10- årig grunnskole, endring - Formidle vedtak fra Hovedutvalg til SU, endring - Justering av fordelingsgrenser i henhold til kommunestyrevedtak om elevfordeling, utgår Side 2 av 13

3 3.2 Barnehagesektor - Tilsyn av barnehager i henhold til Lov om barnehager 16, ny - Godkjenning av barnehager i følge vedtatte retningslinjer i Lov om barnehager, ny Opptak av barn i barnehagene - Tilsyn av barnehager i henhold til Lov om barnehager 10, utgår 3.4 Kultursektor - Spilleautomater, utgår 3.5 Tilskuddsordninger m.v - Starttilskudd, utgår - Driftstilskudd skolekorps, endring - Kurstilskudd leder-/trener-/instruktøropplæring, endring - Tilskudd til daglige ledere i idrettslag og drift av idrettsanlegg, ny - Tilskudd til innvandrerorganisjoner, endring - Tilskudd til funksjonshemmede, endring - Tilskudd til rehablitering verneverdige bygg, ny - Underskuddsgaranti kulturarrangement, endring - Tilskudd til rusfrie arrangement for ungdom, endring - Produksjonsstøtte, utgår - Tilskudd til spesielle tiltak, endring 4.0 Samarbeidsutvalget - Avgjøre tilbud om fag utover det som er fastsatt i læreplan, utgår - Godkjenne valg av lærebøker ved skolen, utgår Saknr. 20/08 VALG AV FORLIKSRÅD - BEHOV FOR ENDRINGER Ordfører foreslo Einar Røthing Nilsen som nytt varamedlem. Innstillingen med ordførers forslag enstemmig vedtatt. 1. Valgene foretatt av Karmøy kommunestyre av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet presiseres å gjelde for perioden til Som nytt varamedlem til forliksrådet velges Einar Røthing Nilsen istedenfor Agnes- Merethe Lønning. 3. Forliksrådet får følgende sammensetning: Side 3 av 13

4 MEDLEMMER: GUNNAR MOSBRON (AP) GEIR STEINNES (KRF) ASBJØRG VALSTAD (FRP) VARAMEDLEMMER: 1. HILDBORG F. SALTVIK (AP) 2. JUDITH NORDANGER (KRF) 3. EINAR RØTHING NILSEN (FRP) LEDER: GUNNAR MOSBRON (AP) NESTLEDER: GEIR STEINNES (KRF) Saknr. 21/08 UTVALG FOR NATUR OG MILJØ Ordfører foreslo at utvalget består av følgende medlemmer: Helga Rullestad (AP) Siv Dorthea Valentinsen (KrF) Asbjørn Eik-Nes (V) Eli M. Rovik (FrP) Svein Inge Austrheim (FrP) Leder: Helga Rullestad (AP) Nestleder: Svein Inge Austrheim (FrP) Aase Simonsen fremmet nytt forslag til pkt. 5: Utvalget utreder behov for en miljøvernrådgiver og utarbeider en stillingsbeskrivelse til kommunestyret igjen dersom behovet for en slik stilling er tilstede. Geir Allan Stava fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2, første linje: Utvalget består av leder i hovedutvalg teknisk samt fire medlemmer fra formannskapet og rapporterer til formannskapet. Bente Thorsen fremmet mindretallsforslaget til pkt. 5 fra formannskapet sålydende: Arbeids- og ansvarsoppgaver blir tillagt naturforvalter Vårvik foreslo følgende tillegg til pkt. 2: og årlig til kommunestyret. Votering: Innstillingens pkt. 1,3 og 4 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 2 vedtatt med 44 stemmer mot 1 stemme for Stavas alternative forslag. Vårviks tillegg til pkt. 2 enstemmig vedtatt. Thorsens forslag til pkt. 5 fikk 16 stemmer og falt. Side 4 av 13

5 Innstillingens pkt. 5 vedtatt med 24 stemmer mot 21 stemmer for Simonsens forslag. 1) Karmøy kommunestyre oppretter utvalg for natur og miljø som fast utvalg, jf. kommuneloven 10. 2) Utvalget består av fem medlemmer fra formannskapet og rapporterer til formannskapet og årlig til kommunestyret. Medlemmer: Helga Rullestad (AP) Siv Dorthea Valentinsen (KrF) Asbjørn Eik-Nes (V) Eli M. Rovik (FrP) Svein Inge Austrheim (FrP) Leder: Helga Rullestad (AP) Nestleder: Svein Inge Austrheim (FrP) 3) Karmøy kommunestyre vedtar reglement for utvalget i tråd med forslaget presentert i saksfremstillingen. 4) Utvalget fremmer forslag til budsjett for 2008 i forbindelse med budsjettreguleringen i løpet av året. 5) Karmøy kommunestyre vedtar å gjenopprette stillingen som miljøvernrådgiver. Stillingen plasseres i rådmannens stab og rapporterer direkte til rådmannen. Utgiftene til stillingen i 2008 tas med i budsjettreguleringen i løpet av året. Saknr. 22/08 UTARBEIDELSE AV ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 1. Karmøy kommunestyre vedtar at det skal utarbeides en energi- og klimaplan for Karmøy kommune. Planen forutsettes å ha en oppbygging og struktur slik som beskrevet i saksforelegget til denne saken. 2. Arbeidet organiseres som et prosjekt med utvalg for natur og miljø som styringsgruppe, og en prosjektgruppe som rapporterer til styringsgruppen. Prosjektgruppen oppnevnes av rådmannen. Det forutsettes deltakelse fra alle etater. Side 5 av 13

6 3. Prosjektorganisasjonen skal være på plass, og arbeidet med prosjektet skal ha startet innen utgangen av 1. halvår Utarbeidelsen av planen skal foregå parallelt med utarbeidelse av energi- og klimaplan for Rogaland. Det forutsettes likevel at kommunens energi- og klimaplan er ferdig for behandling i kommunestyret innen utgangen av 1. halvår Budsjett for prosjektet legges fram i budsjettregulering Når planen er ferdig kommer rådmannen tilbake til hvilke virksomheter som får ansvar for å gjennomføre de enkelte tiltakene. Behov for økonomiske midler meldes inn i budsjettprosessene. For å oppnå målene i energi og klimahandlingsplanen, må planen integreres i kommunens ordinære saksbehandlingsrutiner og den må forankres i kommunale planer og handlingsprogram. Saknr. 23/08 BRUK AV VANNSCOOTER OG LIGNENDE INNENFOR HAVNEDISTRIKTET 1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak i sak 46/06 og til den etterfølgende politiske- og administrative oppfølging av dette vedtaket. Kommunestyret konstaterer at høringsrunden knyttet til forslag til forskrift for det aktuelle vannscooterområdet, behandlet i formannskapssak 148/06, har avdekket mange arealsbrukskonflikter. 2. Med bakgrunn i de omfattende arealsbrukskonflikter som et vannscooterområde vil medføre, kfr. pkt. 1, vedtas ikke vedlagte forskrift for vannscooterområdet. 3. Karmøy kommunestyret legger etter dette til grunn at det ikke er områder i kommunen som skal unntas for det generelle forbudet for bruk av vannscootere og lignende slik det framgår av 40 i lov om fritids- og småbåter av 26.juni 1998 nr. 47. Saknr. 24/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE Yngve Eriksen fremmet følgende forslag: Endring under pkt. M: Fredag og lørdag: kl Side 6 av 13

7 Søndag: kl Innstillingens pkt. O vedrørende serveringssteder utgår. Knutsen fremmet rådmannens forslag til punkt O med den presisering at virksomheten skal ha drevet i ett år uten alvorlige overtredelser. Eriksens forslag ang. pkt. O ble trukket. Vegar L. Pedersen fremmet mindretallsforslaget fra formannskapet vedrørende Salgsbevilgning punkt H inkl. julaften (ihht. lov om helligdager og helligdagsfred). Votering: Innstillingens 1. avsnitt enstemmig vedtatt: Eriksens forslag til endring under pkt. M fikk 17 stemmer og falt. Innstillingens pkt. I enstemmig vedtatt. Innstillingen pkt. O vedrørende åpningstid kjøkken enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. U enstemmig vedtatt. Knutsens forslag vedtatt med 23 stemmer mot 22 for innstillingen. Pedersens forslag pkt. H fikk 16 stemmer og falt. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte alkoholpolitiske retningslinjer for Karmøy kommune datert med følgende endringer: Pkt. M presiseres: Skjenking av drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol: Mandag torsdag: kl Fredag og lørdag: kl Søndag: kl Pkt I) endres også til å omfatte alkoholholdig drikk i gruppe 1. Vedtaket medfører tilsvarende endringer i pkt. D, P, Q og R Pkt. O) endres til: Kjøkkenet skal holde åpent til to timer før brennevinsserveringen stopper. Punkt O) presiseres: Virksomheten skal ha drevet ett år uten alvorlige overtredelser. Punkt U) Forsterket aldersgrense utgår. Vedtaket medfører endringer i pkt. V. Saknr. 25/08 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR FJORD MOTORPARK, HELGANES Kristian Hausken Utvik fratrådte som inhabil etter fvl Kåre Hatløy tiltrådte. 45 til stede. Side 7 av 13

8 Asbjørn Eik-Nes fremmet på vegne av SP og V følgende forslag: 1. Kommunestyret vedtar ikke reguleringsplanen for Fjord Motorpark, Helganes med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf. Plan- og bygningsloven 27-2 nr Kommunestyret vil beholde allerede godkjent reguleringsplan for senere å omregulere til næringsområde og fremtidig utvikling av flyplassen på Helganes. Geir S. Toskedal fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Ved neste rullering av kommuneplanen vurderes det å flytte industriområde fra nordsiden til sørsiden av flyplassveien. Votering: Innstillingen vedtatt med 41 stemmer mot 4 stemmer for Eik-Nes sitt forslag. Toskedals forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering. 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Fjord Motorpark, Helganes med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Utvik tiltrådte. Hatløy fratrådte. 45 til stede. Saknr. 26/08 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR STØLEBUKT - SMÅBÅTHAVN 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Stølebukt småbåthavn med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Side 8 av 13

9 Saknr. 27/08 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR STANGELAND REG.ENDRING VEDR. BARNEHAGE, GNR. 64/816, 426 Jarle Nilsen fratrådte som inhabil. 44 til stede. 1. Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 64, bnr. 816 og del av godkjent reguleringsplan for Stangeland med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Nilsen tiltrådte. 45 til stede. Saknr. 28/08 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR BLIKSHAVN, SØR, GNR. 54, BNR. 2, 47, 48, 55, 56 OG Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Blikshavn Sør med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Saknr. 29/08 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE, GNR. 54, BNR. 10 Side 9 av 13

10 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Blikshavn hytteområde med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Saknr. 30/08 PLANR REGULERINGSPLAN COOP ÅKREHAMN, GNR. 15/36 OG Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Coop Åkrehamn med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Saknr. 31/08 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR VESTRE MYKJE REG.ENDRING VEDR. ENERGIGJENVINNINGSANLEGG V/FMC BIO POLYMER AS Saken trukket. Saknr. 32/08 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR. 20, 31,32, 37, 60, 62, 70 OG Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Hauskevågen med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Side 10 av 13

11 Saknr. 33/08 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR SPANNE, DEL AV GNR. 149 REGULERINGSENDRING VEDR. KONSENTRERT OG FRITTLIGGENDE BOLIGBYGGING Kristian Hausken Utvik fratrådte som inhabil etter fvl Kåre Hatløy tiltrådte. 45. tilstede. 1. Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for Spanne, del av gnr. 149, med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Hausken Utvik tiltrådte. Hatløy fratrådte. 45 til stede. Saknr. 34/08 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 148, BNR. 89 SØR FOR SPANNAVEGEN-TOMT TIL BARNEHAGE Jarle Nilsen fratrådte som inhabil. 44 til stede. Votering: Innstillingen vedtatt med 35 mot 9 stemmer. 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for del av gnr. 148, bnr. 89, tomt til barnehage, med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Side 11 av 13

12 Nilsen tiltrådte. 45 til stede. Saknr. 35/08 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR NYHAVN, DEL AV GNR. 65/1,13 Ivar Clausen fratrådte som inhabil etter fvl Hatløy tiltrådte. 45 til stede. Magny Broshaug fremmet følgende forslag: 1. Det vises til vedtak i HTS-møte sak 115/07, og til administrativt drøftingsmøte avholdt Kommunestyret konstaterer at det foreligger innsigelse mot det foreliggende forslag til plan. Kommunestyret konstaterer videre at Fylkesmannens miljøvernavdeling i den avholdte administrative drøfting fastholder sin innsigelse mot planforslaget. Kommunestyret vil på dette grunnlag be administrasjonen ta initiativ til å gjennomføre mekling i samsvar med rundskriv T-4/95 fra Miljøverndepartementet. Det vises i denne forbindelse til begrunnelsen gitt i den foreliggende saksforberedelse. Per Inge Eriksen fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: I sak 35/08 foreslår Fylkesmannen at kommunen vurderer om de skal innløse området. I år er det mer statlige midler til disposisjon enn tidligere til sikring av fri-/friluftsområder. Kommunene oppfordres til å søke om sikringsmidler til dette og andre friområder. Votering: Broshaugs forslag vedtatt med 31 stemmer mot 14 stemmer for innstillingen. Eriksens forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering. 1. Det vises til vedtak i HTS-møte sak 115/07, og til administrativt drøftingsmøte avholdt Kommunestyret konstaterer at det foreligger innsigelse mot det foreliggende forslag til plan. Kommunestyret konstaterer videre at Fylkesmannens miljøvernavdeling i den avholdte administrative drøfting fastholder sin innsigelse mot planforslaget. Kommunestyret vil på dette grunnlag be administrasjonen ta initiativ til å gjennomføre mekling i samsvar med rundskriv T-4/95 fra Miljøverndepartementet. Det vises i denne forbindelse til begrunnelsen gitt i den foreliggende saksforberedelse. Clausen tiltrådte. Hatløy fratrådte. 45 til stede. Side 12 av 13

13 Saknr. 36/08 REFERATLISTA 1. Utvidelse av Haugalandspakken Vedtak gjort med hjemmel i kommunelovens 13.1 Til etterretning. 2. Protokoll fra møte i kontrollutvalget Til etterretning. 3. Opprop: Er landbruket livskraftig nok til å forsyne Norge med mat? Knutsen foreslo saken tatt opp som egen sak. Knutsens forslag fikk 29 stemmer og falt, jf. kommuneloven 34. Saknr. 37/08 VIDERE DRIFT AV KARMØY KULTUROPPLEVELSER Karmøy kommunestyre vedtar å tilføre kroner i driftskapital til AS Karmøy Kulturopplevelser. Beløpet bevilges fra disposisjonsfond. Saknr. 38/08 EVENTUELT 1. Ordfører orienterte om status t-forbindelsen. 2. Bente Thorsen fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Kommunestyret ber rådmannen fremme sak for kommunestyret om hvordan kommunen vil løse sitt ansvar for å bli kvitt restavfallet fra husholdningene på en forsvarlig og økonomisk gunstig måte når deponiforbudet trer i kraft. Thorsens forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering Side 13 av 13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg Page 1 of 5 Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Partssammensatt utvalg Side 5 av 1 Møtested: Møtedato: 26.04.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14 Forfall:

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: I Kommunestyret [Møtested: Egersund Arena Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 17:15 MERK TID ORIENTERINGER kl 17:15. Delegering av myndighet i norske kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 17.02.04

Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Page 1 of 91 Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.04Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 03.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer