MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. Dessuten møtte Gerd F. Ferkingstad fra PPT i sak 10/07. I forkant av møtet orienterte Gerd F. Ferkingstad om PP-Tjenesten sitt arbeid. Innkalling godkjent. Sakliste godkjent med tilleggssak 16/07 Ny kommunal barnehage i sone 1. Eventuelt ført opp som sak 17/07. Møteprotokollen fra hovedutvalgets møte godkjent. Sak 10/07 behandlet som første sak. Deretter som saklista. Utlagt på bordet: - Korrigert saksframstilling i sak 12/07 - Skriv fra Kirkens Bymisjon - Protokoll fra Interkommunalt utvalg idrettssektoren, Stavanger 2008 Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Elin Davidsen sekr.

2 Saknr. 8/07 INNTAKSOMRÅDE TIL MYKJE SKOLE Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg skole og kultur vedtar: 1 Grenser for inntaksområde til Mykje skole blir i nord ved Haugaland travpark, i øst ved Tuastadvannet og i sør ved Snik. Eksakt grense er opptegnet på kart, datert Alle elevene som skal begynne i 1. klasse høsten 2008, og som har bostedadresse innenfor Mykje skole sitt inntaksområde, begynner ved Mykje skole Alle elevene på barnetrinnet ved Vormedal skole overføres til Mykje skole fra Elevene i klasse ved Tuastad skole og Norheim skole, som har bostedadresse innenfor inntaksområde til Mykje skole, overføres til Mykje skole fra Det må søkes særskilt for hver enkelt elev dersom det er ønske om å fortsette på annen skole. 5 - Elevene i klasse ved Tuastad skole og Norheim skole, som har bostedadresse innenfor inntaksområde til Mykje skole, fortsetter som elever ved nevnte skoler. Det må søkes særskilt for hver enkelt elev dersom det er ønske om overføring til annen skole. 6 Når Vormedal skole fra igjen blir ren ungdomsskole, endres navnet tilbake til Vormedal ungdomsskole. Saknr. 9/07 RETNINGSLINJER FOR LÅN OG UTLEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER Skole- og kultursjef foreslo følgende tillegg etter ordet holdes i pkt. 5: i utgangspunktet.. Innstillingen med dette tillegg enstemmig vedtatt. 1. Frivillige lag og foreninger, registrert i Karmøy kommune, skal i utgangspunktet få låne kommunale lokaler gratis. 2. Tilbud til barn og unge skal prioriteres ved tildeling av tider. 3. Kapasiteten ved skoler som har tilsynsvakt utnyttes først. 4. Tildeling av tider følger skoleåret/barnehageåret, og tildeles i utgangspunktet en gang i året. 5. Utstyr som er nødvendig for å drive aktiviteten holdes i utgangspunktet av lånetaker. 6. Låntaker står ansvarlig for å gjøre seg kjent med branninstruks. Side 2 av 6

3 7. Låntaker står ansvarlig for at utlånte nøkler tilbakeleveres. 8. Låntaker står ansvarlig for renhold. 9. Låntaker står ansvarlig for eventuelle skader som påføres bygg og inventar. 10. Byggene skal være bemannet under åpne arrangementer. 11. Ved overnatting har låntaker ansvar for å få godkjenning av brannvesenet. 12. Skoler og barnehager leies normalt sett ikke ut til kommersiell drift. Det kreves betaling for leie når dette eventuelt finner sted. 13. Minimumssatser for utleie justeres i henhold til indeksen, med utgangspunkt Leieprisen kommer i tillegg til ansvar for renhold. Leiepris per time: - kr. 100 for klasserom - kr. 150 for gymnastikksal/barnehageavdeling. Leiepris per kveld/dag: - kr. 300 for klasserom - kr. 450 for gymnastikksal/barnehageavdeling. Saknr. 10/07 KOMMUNENS SAMARBEID MED STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON Skriv fra Kirkens Bymisjon utlagt på bordet. Inger Elise Netland Kolstø foreslo følgende: Samarbeidet som Karmøy kommune har hatt og har med Kirkens Bymisjon ved Bymisjonstiltak på Haugalandet er positivt. Hovedutvalg skole og kultur ønsker at dette arbeidet videreføres som før. Det er fastslått i økonomiplanen at kommunen fortsatt skal samarbeide med Kirkens Bymisjon. Kolstøs forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme for innstillingen. (1AP) Samarbeidet som Karmøy kommune har hatt og har med Kirkens Bymisjon ved Bymisjonstiltak på Haugalandet er positivt. Hovedutvalg skole og kultur ønsker at dette arbeidet videreføres som før. Det er fastslått i økonomiplanen at kommunen fortsatt skal samarbeide med Kirkens Bymisjon. Saknr. 11/07 KOMMUNEPLAN ENDRINGER - OFFENTLIG ETTERSYN OFF. ETTERSYN Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 3 av 6

4 Hovedutvalg skole og kultur tar de ulike endringsforslag knyttet til forslag til kommuneplan til etterretning. Saknr. 12/07 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2007 Korrigert innstilling utlagt på bordet. Innstilling enstemmig vedtatt. Hovedutvalg skole og kultur har behandlet søknadene om tilskudd fra tilskuddsordningen spesielle tiltak, og finner etter en totalvurdering å gi følgende tilskudd: Good News kr Norges Diabetesforbund, Hgsd og omegn - søknad 1: leir kr søknad 2: hvordan mestre ferien/reise.. kr Skudenes bedehus kr Valhall fritidsklubb kr Vormedal barneteater kr Tilskuddet skal belastes kt503 Utstyr som blir anskaffet ved hjelp av tilskudd fra denne posten, overføres skole og kultur hvis aktiviteten opphører. Tilskuddene utbetales når det foreligger rapport/bekreftelse på anskaffelse og evt. godkjennelser i h.t. søknaden. Bekreftelse for utbetaling av tilskudd skal være skole og kulturkontoret i hende innen 1. juni Saknr. 13/07 TILSKUDD TIL TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innstillingen enstemmig vedtatt Hovedutvalg skole og kultur vedtar følgende fordeling av driftstilskudd til tilrettelagt tilbud for mennesker med utviklingshemmede: Side 4 av 6

5 Stokkastrand Leikarring kr Kolnes I.L., hu-lag kr Tilskuddet skal belastes (tilskudd funksjonshemmede) Saknr. 14/07 REFERATSAKER - HSK Handlingsplan for miljørettet helsevern i barnehager og skoler Til etterretning. 2. Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2007 Kandidat foreslått. 3. Vikingfestivalen organisering økonomi Skriv utlagt på bordet. Til etterretning. Statusrapport Vikingfestivalen føres opp som fast punkt/sak på sakskartet. Saknr. 15/07 ØKONOMISK STATUSRAPPORT SKOLE OG KULTUR Skole- og kultursjefen orienterte. Til orientering. Saknr. 16/07 NY KOMMUNAL BARNEHAGE I SONE I Einar Vårvik foreslo å ende pkt. 1, sålydende: Det bygges kommunal barnehage sentrumsnært i sone 1. Innstillingens pkt. 1 vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer for Vårviks forslag. (2Krf, 1H) Innstillingen for øvrig enstemmig vedtatt. For å kunne gjennomføre bygging av 6-avdelings kommunal barnehage, til erstatning for 2 eksisterende kommunale barnehager i Skudenes, vedtar kommunestyret: 1 Det bygges ny kommunal barnehage i sone 1 på kommunal tomt ved Sørhåland skole. Side 5 av 6

6 2 Prosjektet legges ut som totalentreprise med en kostnadsramme på inntil 23,5 millioner med fratrekk for investeringstilskudd anslagsvis kr 4,5 millioner. 3 8,53 pedagogstillinger og 4,05 assistentstillinger innarbeides i budsjett 2008 for å få full bemanning når barnehagen starter ordinær drift. 4 Nettokostnader finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Saknr. 17/07 EVENTUELT 1. Svein H. Andersen orienterte fra møte i Interkommunalt utvalg idrettssektoren Protokollen fra møtet utlagt. 2. Grant Hinderaker spurte vedr. smeltehytta Visnes Følgende fellesforslag fremmet: Hovedutvalg skole og kultur ønsker framdrift i ferdigstillelse av smeltehytta. Forslaget vedtatt oversendt formannskapet. 3. Tove Helland Vea spurte vedr. skøytebanen på Åkra. Skole- og kultursjef svarte. Kommer tilbake med notat vedr. bruken av isbanen. 4. Hildborg Ferkingstad Saltvik tok opp bruken av sukkerholdig mat i barnehagene og foreslo følgende: Hovedutvalg skole- og kultur ber administrasjonen sette søkelys på bruk av sukkerholdig mat i barnehagene på Karmøy. Forslaget oversendt administrasjonen. 5. Hildborg Ferkingstad Saltvik opplyste om brev fra biblioteket til 2. klassingene i Karmøy vedr. lesekonkurranse. 6. Hildborg Ferkingstad Saltvik viste til medieoppslag vedr. midler bevilget til kompetanseheving blant lærerne som var gått til rektorene. Skole og kultursjef svarte. 7. Grant Hinderaker stilte spørsmål om den nye skole- og kultursjefen har tanker omkring rektorene og utvidet ansvar for egen enhet. Skole- og kultursjef svarte. 8. Vedr. Stavanger Skriv utlagt på bordet. Skole- og kultursjef opplyste at skrivet også ble lagt på formannskapets referatliste. Saken diskutert. Forslag om uttalelse til formannskapet, sålydende: Hovedutvalg skole og kultur forventer at formannskapet reagerer overfor Stavanger Uttalelsen oversendt formannskapet. Side 6 av 6

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 18.00 22.05 Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 16.03.2015 Tid: 19:30 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

Formannskapets sakliste 28.01.03

Formannskapets sakliste 28.01.03 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 28.01.03 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 19.04.04 Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.02.07 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mykje skole Møtedato: 28.04.2009 Tid : Kl. 16.00 17.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Einar Endresen Bente Sollien Rådmann,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer