MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl ca Funksjon Navn Parti Leder Simonsen Aase H Nestleder Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Nesheim Ole Henrik H Medlem Gaard Tor Kristian H Medlem Borg Susan Elin FRP Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Toskedal Geir S. KRF Medlem Nilsen Jarle AP Medlem Storesund Siv J. AP Medlem Holvik John K. AP Medlemmer: 11. medlemmer. Ingen forfall. Fra adm. (evt. andre): Formannskapssekretær og økonomisjef. Økonomisjefen møtte som fungerende rådmann. Før møtet ble satt ble det holdt generalforsamling i Solstein AS (tidligere IPK). Utlagt på representantenes bord: - Saksprotokoller fra behandlingen av sak 38, 39 og 40 i hovedutvalg oppvekst og kultur Til sak 42: Manglende side 2 i saksfremstillingen og uttalelse fra politiet. - Prospekt for Avaldsnes aldershjem og Kopervik aldershjem. - Årsmelding fra Karmøy omstillingsselskap 2011 og Innovasjon Norges uttalelse til denne. - Til møte i formannskapet 21. mai: Årsmelding Karmøy kommune Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent. Protokoll fra møte godkjent. Karmøy rådhus, Kristine Tveit Formannskapssekretær

2 Saknr. 38/12 DRIFT AV SMELTEHYTTA Saken trekkes. Saknr. 39/12 VEDTEKTER FOR KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE Nilsen (Ap) viste til at spørsmålet om innføring av kommunal kontantstøtte ble avklart av kommunestyret , og foreslo at sakstittelen endres til Vedtekter for. Innstillingen med Nilsens forslag til endret sakstittel enstemmig vedtatt. VEDTEKTER FOR KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE Formannskapet godkjenner følgende vedtekter for kommunal kontantstøtte i Karmøy kommune: 1. Vilkår knyttet til barnet Kommunal kontantstøtte ytes for barn mellom 2 og 3 år som ikke benytter barnehageplass og er bosatt i Karmøy kommune. Det ytes ikke kommunal kontantstøtte for barn som delvis gjør bruk av barnehage, eller som benytter barnehage i andre kommuner. 2. Vilkår knyttet til støttemottaker Kommunal kontantstøtte ytes til den barnet bor fast hos. Kontantstøttemottakeren må være bosatt i Karmøy kommune. Dersom foreldrene har delt omsorg for barnet legges barnets folkeregistrerte adresse til grunn. 3. Barn i fosterhjem eller institusjon Det gis ikke kommunal kontantstøtte for barn som i henhold til Lov om barneverntjenester har opphold i fosterhjem eller institusjon. 4. Støtteperiode Kommunal kontantstøtte ytes fra og med den måneden barnet fyller 2 år til og med måneden før barnet fyller 3 år. 5. Bruk av barnehage Dersom barnet begynner i barnehage ytes kommunal kontantstøtte til og med måneden før barnet begynner i barnehage. 6. Bytte av barnehage Det ytes ikke kommunal kontantstøtte for barn som i en begrenset periode ikke har barnehageplass fordi det skal begynne i en ny barnehage. Med dette menes at barn som slutter i en barnehage i juni, og har fått tildelt en ny barnehageplass fra august vil ikke få innvilget kontantstøtte for juli. Med begrenset periode menes 2 måneder eller mindre. Side 2 av 6

3 7. Kommunal kontantstøttebeløp Kommunal kontantstøtte ytes med for tiden kr. 3303,- per måned fastsatt av Karmøy kommunestyre 8. Søknad Foreldre har selv ansvar for å søke kommunal kontantstøtte. Kommunal kontantstøtte ytes fra og med neste hele måned da søknad ble framsatt, forutsatt at vilkårene for å få kommunal kontantstøtte er tilstede. 9. Utbetaling Kommunal kontantstøtte utbetales den 12. i hver måned når retten til kommunal kontantstøtte er oppfylt. Se for øvrig pkt Opplysningsplikt Kontantstøttemottaker plikter å melde fra til Karmøy kommune dersom grunnlaget for kommunal kontantstøtte ikke lenger er tilstede. Slike grunner kan være at barnet flytter fra kommunen, eller begynner i barnehage. Feilaktig utbetalt kontantstøtte kan kreves tilbakebetalt. 11. Saksbehandling Ved saksbehandlingen gjelder regler i forvaltningsloven 12. Avslag på søknad eller stans i utbetalingen En søknad om kommunal kontantstøtte kan avslås dersom det ikke blir gitt opplysninger som kreves. Utbetaling av kontantstøtte kan stanses dersom det foreligger mistanke om at det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kontantstøttemottaker skal orienteres skriftlig om eventuell stans i utbetalingen. 13. Kommunal kontantstøtte evalueres etter 1 års drift i Administrasjon Kommunal kontantstøtteordning administreres av oppvekst- og kultursjefen. Saknr. 40/12 BUDSJETTREGULERING KOMMUNAL KONTANTSTØTTE Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Karmøy kommunestyre vedtar å redusere utgiftene på funksjon 201 Førskole med kr Karmøy kommunestyre vedtar å øke utgiftene på funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde med kr Side 3 av 6

4 Saknr. 41/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI Ordfører opplyste om at kommunestyret vil få saken til behandling 14. juni, og at det legges opp til en orientering i forbindelse med kommunestyremøtet 15. mai. Ordfører ba administrasjonen sende planstrategien til kommunestyremedlemmene i god tid før dette. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Karmøy kommunestyre vedtar kommunal planstrategi for perioden slik det fremgår av vedlagte saksdokument. Jf plan- og bygningslovens Planstrategiens vurdering av planbehovet legges til grunn for kommunens planarbeid i inneværende kommunestyreperiode. 2. Kommunestyret delegerer til formannskapet i Karmøy myndighet til å vedta planprogram for kommuneplanen. Jf plan- og bygningslovens og kommunelovens Kommunestyret ber rådmannen i samråd med Utvalg for samfunnsplanlegging, starte arbeidet med revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel, så snart som mulig og gi arbeidet høy prioritet. Saknr. 42/12 RESTAURANTHUSET VINCIT AS - SØKNAD OM UTESERVERING I RESTERENDE DEL AV SKJENKEBEVILLINGSPERIODEN Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). 1. Karmøy formannskap innvilger Vincit AS/Restauranthuset 1866 v/ståle Roness i Havnegt. 4, Kopervik alminnelig serverings- og skjenkebevilling for uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (øl og vin/drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol) på omsøkt område mot parkeringslokket. 2. Bevillingen gis i henhold til alkohollovens kap. 4, kommunale skjenkebevillinger og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. N): N) Uteservering Serveringssteder med skjenkebevilling kan, når forholdene ligger til rette, få skjenkebevillingen utvidet til bruk i friluft på følgende betingelser: Bevilling er avgrenset til alkoholholdig drikke som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol. Side 4 av 6

5 Uteserveringen følger skjenketidene for inneservering i pkt. M). Skjenkeområdet skal være tydelig avgrenset, og godkjent av bygningsmyndigheter etc. med en øvre grense på antall sitteplasser Det gis ikke bevilling til servering på fortau. Tillatelsen til uteservering trekkes tilbake/behandles på nytt for det enkelte skjenkested dersom det framkommer klager på høyt støynivå etc. eller anmerkninger fra politiet. Det forutsettes tilstrekkelig vakthold og uteområdet må godkjennes av Brannvesenet før det tas i bruk. Saknr. 43/12 REFERATLISTA Søknad om støtte til deltakelse på HAY festival 31. mai - 10.juni Til etterretning. Saknr. 44/12 EVENTUELT 1. Toskedal (KrF) fremmet følgende innspill til ordfører: Det tas kontakt med Statens Vegvesen og Rogaland fylkeskommune om å foreta en oppdatert strekningsanalyse og konsekvensutredning for del av E134 og resten av Fv 47 i Karmøy kommune fra Norheim til Skudeneshavn slik at ikke utviklingen av løsninger blir for fragmentert. 1. Hvor skal det anlegges 4-felts vei, avkjørsler og rundkjøringer? 2. Hvor skal det anlegges fotgjengerunderganger, bussholdeplasser og parkeringsplasser ved befolkningskonsentrasjonene? Hva er kriteriene for å sikre kollektivtrafikken ved disse? 3. Hva blir konsekvensene for grunneiere og tiltakshavere langs de ulike strekkene og hvilke rekkefølgekrav er det rimelig å opprettholde? 4. Hva blir grensesnittet for fordeling av følgekostnader mellom Haugalandspakken AS og Karmøy kommune for sanering/oppsamling av utkjørsler, parkeringsplasser, støyskjerming mm? Ordfører sluttet seg til dette og vil følge opp innspillet i kontaktmøter med Vegvesenet mv. 2. Fungerende rådmann viste til at prospekt for Kopervik aldershjem og Avaldsnes aldershjem som var etterlyst i forrige møte var lagt på formannskapets bord. Rådmannen vil supplere prospektet med oversikt over areal og regulering. 3. Fungerende rådmann viste videre til fire spørsmål fremmet i tidligere møter: - Spørsmål fra Holvik (Ap) om hva Karmøy kommune kan gjøre for å sikre at det tas inn lærekandidater i tillegg til ordinære lærlingeplasser: Karmøy kommune har per dato godkjent budsjett for inntak av 30 lærlinger per år. Ved inngåelse av kontrakter tar vi utgangspunkt i å inngå slike med de søkerne vi mener er best kvalifisert til fagarbeidere i de ulike fag. Dette betyr ikke at kommunen aldri inngår såkalte Side 5 av 6

6 opplæringskontrakter med lærekandidater. Karmøy kommune har hatt slike tidligere og vil også inngå opplæringskontrakter dette året. Dog tillater ikke budsjettet uten videre at vi tar inn lærekandidater på toppen av lærlingepotten. I utgangspunktet er den direkte utgiften til henholdsvis lærekandidat og lærling nokså lik (netto utgift i snitt på henholdsvis ca og kroner per år). Som nevnt i spørsmålet kan det søkes om ekstra tilskudd gjennom en budsjettstyrt bevilgningspott på Statsbudsjettet. Om slikt tilskudd innvilges, og i tilfelle hvor mye som innvilges, er ikke gitt. Tidligere søknader har ikke resultert i ekstramidler. - Spørsmål fra Holvik (Ap) om status for avtalen vedrørende Sandve skole: Administrasjonen arbeider med foreningene i bygden, og saken står nå på at disse skal gi snarlig tilbakemelding. - Spørsmål fra Borg (FrP) om hus på Syre: Boligen er pusset opp og ferdigstilt sist høst. Administrasjonen ønsker å legge den ut til salgs i vår pga klager fra naboer. - Spørsmål fra Knutsen (KRF) vedrørende Håvik barnehage. Denne legges nå ut for salg. Salgstidspunktet ble utsatt til ny innkjøring ble ferdig, slik at den framstår med en meget sentral plassering. 4. Ordfører orienterte om Årsberetning fra Karmøy omstillingsselskap 2011 og Innovasjon Norges uttalelse til denne, hvor det pekes på Karmøys utfordringer knyttet til lavt utdanningsnivå og høy andel unge uføre. Ordfører opplyste om at hun har hatt møte med rektorene ved de to videregående skolene og HSH om problemstillingen. Ordfører har også hatt et eget møte med NAV-direktør Nordal om dette. Ordfører ønsker å sette opp en orientering for kommunestyret til høsten om omstillingsselskapet og om problemstillingene knyttet til utdanningsnivå og unge uføre. Side 6 av 6