MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP Medlem Austrheim Svein Inge FRP Forfall Ordfører Svendsen Kjell Arvid KRF Medlem Valentinsen Siv Dorthea KRF Varaordfører Rullestad Helga AP Medlem Nilsen Jarle AP Fratrådte sak 26/11 Medlem Eik-Nes Asbjørn V Medlem Simonsen Aase H Medlem Skeie Lars Magne SP Varamedlem Øvrebø Karen Louise FRP Møtte for Austrheim Svein Inge Medlemmer: 11 medlemmer. 1 forfall. 1 varamedlem møtte. Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef og formannskapssekretær Innledningsvis holdt Arvid K. Seldal, teknisk etat, en orientering om kommunale båthavner. Utlagt på representantenes bord: - Opprop om prioriteringer Røldalstuneller. Brev datert til samferdselsministeren m.fl. fra representanter fra transportnæringen og industrien på Haugalandet Ordfører refererte kort informasjon fra Lyse om status for vurderinger av lokalisering av offshore vindkraft. Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent. Protokoll fra møte godkjent. Karmøy rådhus, Kristine Tveit Formannskapssekretær

2 Side 2 av 9

3 Saknr. 22/11 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Ordfører foreslo at Forslag 1 tas til etterretning og at Forslag 2 og Forslag 3 oversendes rådmannen. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Forslag 1: Vedrørende økonomiske konsekvenser ved opprettelse av private skoler - Stava (SV) Forslag 2: Et eventuelt oppsamlings- og fliskuttingsanlegg ved IPK- Vårvik (KrF) Oversendes rådmannen. Forslag 3: Evaluering av kommunens senter for behandling av rusmisbrukere - Simonsen (H) Oversendes rådmannen. Saknr. 23/11 SALG AV NÆRINGSTOMTER - ÅKRA, HUSØY, BYGNES OG VEA ØST Nilsen (Ap) foreslo at første strekpunkt i pkt 4 utgår, og fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt: Formannskapet ber rådmannen innkalle til et møte med Deep Well AS og Techno Dive AS for å søke å komme frem til en justering som ivaretar begge selskapenes behov for areal. Innstillingens pkt 1-3 enstemmig vedtatt. Nilsens forslag til endring i pkt 4 med tillegg enstemmig vedtatt. Med bakgrunn i innkomne søknader og vurdering av disse, foretas følgende tildeling: 1. Stong/Årabrot - tomt tildeles; SeaPro Mekanisk A/S, gnr. 15 bnr.2233, m2 pris kr.600,00 pr.m2.(i h.t.vedlagt kart) 2. Vea-Øst, etappe II; her tildeles P.I- gnr. 5 bnr, 547-Vea-Øst til Bårdsen Bygg A/S P.II- ca.2.000m2 tildeles Vedøy Invest A/S. Pris kr.600,00 pr.m2. 3. Vestheim/Bygnes P.I tildeles Stillas og Byggcompaniet A/S ca.2.000m2. P II tildeles ABS Eiendom(Parkettgruppen)ca.2.000m2 P.III tildeles Skude Transport A/S. ca m2. Prisen på Vestheim/Bygnes er satt til kr.600,00 pr.m2. Side 3 av 9

4 4. Husøy tildeles: - P III tildeles Viking Life/Save Equi.Norge ca m2 - P IV tildeles Simonsen Elektro A/S ca m2. - Prisen her er satt til kr. 800,00 pr.m2. - P V, gnr. 86 bnr. 228 tildeles Åkrehamn Trålbøteri A/S - pris er kr.600,00 pr.m2. Formannskapet ber rådmannen innkalle til et møte med Deep Well AS og Techno Dive AS for å søke å komme frem til en justering som ivaretar begge selskapenes behov for areal. Tomtene framgår av vedlagte kart til saken. Salgene gjennomføres i henhold til standard kjøpekontrakt og vilkår. Saknr. 24/11 UTVIKLINGSPLAN FOR KARMØY Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Karmøy kommunestyret vedtar fremlagt utviklingsplan for Karmøy med handlingsplan for Utviklingsplanen er Karmøy kommune sin operative næringsplan for Handlingsplanen for 2011 har et budsjett for 2011 på 10,7 millioner kroner som finansieres på følgende måte: o Omstillingsmidler fra fylkeskommunen fra 2010 (øremerket prosjektbudsjett): 4,0 mill kr o Omstillingsmidler fra fylkeskommunen 2011 (øremerket prosjektbudsjett): 5,0 mill kr o Bidrag fra Karmøy kommune i 2011 (til prosjekt- og driftsbudsjett): 1,7 mill kr I tillegg kommer ekstern finansiering og egeninnsats fra de involverte bedriftene. I budsjettoversikten er antatt utløsende effekt for omstillingsmidlene anslått til 20,2 mill kr i Karmøy kommune sitt bidrag i 2011 til omstillingsarbeidet finansieres av rådmannens og næringssjefens budsjett. 4. Karmøy kommune søker Rogaland fylkeskommune om midler til gjennomføring av handlingsplanen for Saknr. 25/11 RESTAURANTHUSET 1866 (HAVNEGATA 4) - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 3 (KrF 2, Sp 1). 1. Karmøy formannskap innvilger Vincit AS v/ståle Roness, org.nr serverings- og skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 (alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 60 volumprosent alkohol) ved serveringsstedene i Havnegaten 4, Kopervik heretter kalt Restauranthuset Bevillingen gjelder i 1. etasje (tidligere Side 4 av 9

5 kalt Posh og Havnascenen), 2. etasje (tidligere kalt Naboen Restaurant) og Mezzanin (Selskapsservering). Videre innvilges det uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (over 2,5 og inntil 22 volumprosent alkohol) på tidligere godkjent uteserveringsområde med utgang fra 1. etasje. 2. Formannskapet innvilger Vincit AS v/ståle Roness serverings- og skjenkebevilling for drikk i gruppe 1 og 2 (over 2,5 og inntil 22 volumprosent alkohol) om bord i MS Gamle Skudenes begrenset til sluttet lag. Det forutsettes at skipet til enhver tid er godkjent til formålet. Bevillingen gjelder på godkjent kaiplass i Karmøy og under overfart. 3. Bevillingene gis i henhold til serveringsloven og alkohollovens kap. 4, kommunale skjenkebevillinger i resterende del av skjenkebevillingsperioden som opphører Det forutsettes at lokalene til enhver tid er godkjent av teknisk etat, Mattilsynet, politiet og brannvesenet. Bevillingen blir gitt under forutsetning av at det ikke er anmerkninger fra skatteetaten. Dersom skjenkestedene senere får økonomiske restanser som manglende innbetalinger av skatter, avgifter, merverdiavgift eller omsetningsavgift av omsatt mengde alkoholholdig drikk, kan bevillingen tas opp til ny vurdering. 4. Som styrer godkjennes Ståle Roness, f og som stedfortreder godkjennes Vigdis Hansen, f under forutsetning av at styrer snarest gjennomfører og består etablererprøven etter serveringsloven og stedfortreder snarest gjennomfører og består kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking. 5. Det kreves internkontrollsystem i henhold til Alkohollovens kap Bevillingshaver plikter å gi innsyn i varelager og regnskaper til bevillingsmyndighet og skjenkekontrollører. 7. Ved skifte av bevillingshaver, eller ved et eierskifte, skal det omgående framlegges en kontrakt for bevillingsmyndigheten underskrevet av tidligere og ny bevillingshaver. Kontrakten skal inneholde hvilke endringer som foretas og dato for endringene. Dersom slik kontrakt ikke foreligger innen 3 måneder, jfr. alkohollovens 1-10 om anledning for ny bevillingshaver til å kunne skjenke i inntil 3 måneder på den tidligere bevilling, anses skjenkestedet (virksomheten) som nedlagt. Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil 3 måneder såfremt det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager, etter overdragelsen jfr. serveringslovens Ved endring av styrer og/eller stedfortreder må bevillingshaver umiddelbart søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder vedlagt kopier av etablererprøven etter serveringsloven, kunnskapsprøven etter alkoholloven og kursbevis for dørvaktkurs/ansvarlig vertskap-kurs dersom styrer og/eller stedfortreder har noen av disse. Det kan søkes om godkjenning før disse prøvene/kursene er gjennomført. 9. Alle skjenkesteder plikter å være representert på ett årlig møte med kommunen der også andre offentlige myndigheter kan medvirke (politi, tollvesen, mattilsyn mv.). 10. Det tillates ikke noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. Side 5 av 9

6 11. Skjenketider: Skjenking av drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol: Mandag torsdag: kl Fredag og lørdag: kl Søndag: kl Skjenking av drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol: Mandag t.o.m. søndag: kl Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden. 12. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves i henhold til Alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Saknr. 26/11 KARMØY KYSTKULTURSENTER MANNES - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Nilsen (Ap) stilte spørsmål vedrørende sin habilitet, jf. forvaltningsloven 6.2. Nilsen fratrådte. 10 representanter tilstede. Nilsen enstemmig erklært inhabil etter forvaltningsloven 6.2. Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 3 (KrF 2, Sp 1). Nilsen tiltrådte. 11 representanter tilstede. 1. Karmøy formannskap innvilger Karmøy Kystkultursenter Mannes, v/svein Arve Mannes serverings- og skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 (alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og inntil 22 volumprosent alkohol) ved serveringsstedet i Skudeneshuset, Mannesvn. 210, Sævelandsvik samt uteservering på inngjerdet område i bakgården. 2. Bevillingene gis i henhold til serveringsloven og alkohollovens kap. 4, kommunale skjenkebevillinger i resterende del av skjenkebevillingsperioden som opphører Det forutsettes at lokalene til enhver tid er godkjent av teknisk etat, Mattilsynet, politiet og brannvesenet. Bevillingen blir gitt under forutsetning av at det ikke er anmerkninger fra skatteetaten. Dersom skjenkestedene senere får økonomiske restanser som manglende innbetalinger av skatter, avgifter, merverdiavgift eller omsetningsavgift av omsatt mengde alkoholholdig drikk, kan bevillingen tas opp til ny vurdering. Side 6 av 9

7 3. Som styrer godkjennes Svein Arve Mannes, f og som stedfortreder godkjennes Helge Hammersland, f under forutsetning av at styrer snarest gjennomfører og består etablererprøven etter serveringsloven og styrer og stedfortreder snarest gjennomfører og består kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking. 4. Det kreves internkontrollsystem i henhold til Alkohollovens kap Bevillingshaver plikter å gi innsyn i varelager og regnskaper til bevillingsmyndighet og skjenkekontrollører. 6. Ved skifte av bevillingshaver, eller ved et eierskifte, skal det omgående framlegges en kontrakt for bevillingsmyndigheten underskrevet av tidligere og ny bevillingshaver. Kontrakten skal inneholde hvilke endringer som foretas og dato for endringene. Dersom slik kontrakt ikke foreligger innen 3 måneder, jfr. alkohollovens 1-10 om anledning for ny bevillingshaver til å kunne skjenke i inntil 3 måneder på den tidligere bevilling, anses skjenkestedet (virksomheten) som nedlagt. Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil 3 måneder såfremt det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager, etter overdragelsen jfr. serveringslovens Ved endring av styrer og/eller stedfortreder må bevillingshaver umiddelbart søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder vedlagt kopier av etablererprøven etter serveringsloven, kunnskapsprøven etter alkoholloven og kursbevis for dørvaktkurs/ansvarlig vertskap-kurs dersom styrer og/eller stedfortreder har noen av disse. Det kan søkes om godkjenning før disse prøvene/kursene er gjennomført. 8. Alle skjenkesteder plikter å være representert på ett årlig møte med kommunen der også andre offentlige myndigheter kan medvirke (politi, tollvesen, mattilsyn mv.). 9. Det tillates ikke noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. 10. Skjenketider: Skjenking av drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol: Mandag torsdag: kl Fredag og lørdag: kl Søndag: kl Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden. 12. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves i henhold til Alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Saknr. 27/11 LOS AMIGOS - SØKNAD OM BRENNEVINSBEVILLING Side 7 av 9

8 Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 3 (KrF 2, Sp 1). Karmøy formannskap utvider skjenkebevillingen ved Los Amigos, Årvollknausen 20, Åkrehamn og innvilger alminnelig skjenkebevilling i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol). Dette begrunnes med at skjenkestedet tilfredsstiller kravene i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. O) som omhandler brennevinsbevilling. Skjenketid for alkoholholdig drikk i gruppe 3: Mandag t.o.m. søndag kl Saknr. 28/11 REFERATLISTA 1. Skatteinngang formue og inntektsskatt februar Salg av kommunale eiendommer 3. Boliger for utleie vanskeligstilte Budsjettpost P Utgravninger på Avaldsnes, Karmøy kommune. Melding om oppfyllelse av vilkår for dispensasjon og igangsetting av prosjekt 5. Opprettelse av Haugalandet vannområde og oppnevnelse av kommunale representanter til lokal styringsgruppe Ordfører foreslo at henvendelsen ble tatt opp som sak og at formannskapet oppnevnte varaordfører Helga Rullestad (Ap) til medlem og Lars Magne Skeie (Sp) som varamedlem. Enstemmig tatt opp som sak. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Karmøy formannskap oppnevner varaordfører Helga Rullestad (Ap) til medlem og Lars Magne Skeie (Sp) som varamedlem til lokal styringsgruppe for Haugalandet vannområde 6. Finansiering av prosjektlederstillinger i vannområdene vannregion Rogaland Side 8 av 9

9 7. Møteprotokoll fra eldrerådets møte Møteprotokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Nyhetsbrev fra KS - styrevedtak fra hovedstyrets møte 3. mars Søknad om støtte til Krafttak mot kreft 2011 fra Kreftforeningen 11. Søknad om driftstilskudd fra Adopsjonsforum, Rogaland lokalavdeling 12. Søknad om reisestøtte til medseilere fra The Tall Ships Races 2011, Stavanger Saknr. 29/11 EVENTUELT 1. Ordfører viste til den vedtatte Utviklingsplan for næringslivet og til situasjonen som har oppstått ved Grenland Groups virksomhet i Skudeneshavn. Kommunens politiske ledelse og næringsansvarlig har hatt kontakt med bedriften. 2. Nilsen (Ap) viste til vedtak i fylkestinget hvor Fjord Motorpark ikke oppnådde status som regionalt motorsportanlegg, og stilte spørsmål om hva selskapet nå bør gjøre for å komme i dialog med kommunen/komme videre med planene om å etablere et motorsportanlegg. Ordfører svarte. 3. Rådmannen viste til en sak som har pågått i flere år hvor kommunen hevet en nedsunket båt i Vedavågen. Høyesterett har nå avgjort at kommunen har rett på å få dekke kostnadene i forbindelse med hevingen. Side 9 av 9

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 19.04.04 Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Solstein AS, Vea Øst Møtedato: 20.01.2014 Tid : Kl. 16.00 18.25 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Thorheim Helge FRP Forfall Medlem Knutsen

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/15 15/1699 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. 65/15 14/2281 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/15 15/1699 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. 65/15 14/2281 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Utvalg: Formannskapet Møtested: Karmøy Folkehøgskule Møtedato: 18.05.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-10 21800/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 25.03.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer