MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mykje skole Møtedato: Tid : Kl Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen Einar FrP Medlem Austrheim Svein Inge FrP Ordfører Svendsen Kjell Arvid KrF Medlem Valentinsen Siv Dorthea KrF Forfall Varaordfører Rullestad Helga Ap Medlem Nilsen Jarle Ap Medlem Eik-Nes Asbjørn V Medlem Simonsen Aase H Forfall Medlem Skeie Lars Magne Sp Varamedlem Li Rolf Arne FrP Møtte for Thorsen Bente Varamedlem Knutsen Leif Malvin KrF Møtte for Valentinsen Siv Dorthea Varamedlem Broshaug Magny H Møtte for Simonsen Aase Medlemmer: 11 Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef og formannskapssekretær Før formannskapet begynte på behandling av sakene ble det holdt en orientering om Karmøy voksenopplæringssenter og det ble avholdt generalforsamling i Industripartner Karmøy AS. Utlagt på representantenes bord: - Saksfremlegg: Ny plandel i plan- og bygningsloven. Endringer i delegasjonsreglementet (arkivsak 08/1173). - Forslag til møteplan 2. halvår 2009 for formannskapet og kommunestyret - Brev til ICA Norge AS vedr. fusjon ICA detalj AS og ICA Norge AS ny bevillingshaver, datert Kopi til formannskapet. - Økonomirapport pr april 2009: Hjemmetjenester, barnevern og økonomisk sosialhjelp. - Svarbrev til Justisdepartementet vedr. juridisk bistand i offentlige servicekontorer i kommunene i Rogaland 2009, datert Innkalling godkjent.

2 Utlagt sak vedrørende ny plandel i plan- og bygningsloven ført opp på sakslisten som sak nr 51/09. Ettersendte notater fra rådmannen vedrørende ruspolitisk handlingsplan og SLTordningen - svar på spørsmål stilt i møte ført opp på referatlisten som nr. 4. Øvrige utlagte dokumenter ført opp på referatlisten som nr. 5, 6, 7 og 8. Saker meldt under eventuelt. Ny sak 52/09 Eventuelt ført opp på sakslisten. Saksliste deretter godkjent. Protokoll fra møte godkjent. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Kristine Tveit formannskapssekretær Side 2 av 7

3 Saknr. 47/09 SUPPLERINGSVALG - RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Ordfører foreslo at ny leder av Norges Handikapforbund Karmøy Edna Åse Blø velges. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Som nytt medlem av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne etter Ole Johan Grimstvedt velger Karmøy kommunestyre: Edna Åse Blø. Saknr. 48/09 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - SPESIALUNDERVISNING Rovik (FrP) etterlyste saksprotokoll i saken fra behandlingen i hovedutvalg skole- og kultur. Formannskapet sluttet seg til dette, og ordfører understreket at dette må tas med i saken til behandlingen i kommunestyret. Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommunestyre vedtar: Rådmannens gjennomgåelse, vurderinger og kommentarer tas til etterretning. Saknr. 49/09 UTLEIE AV JORDBRUKSAREAL - DEL AV TUASTAD GÅRD GNR.122, BNR.2 Ordfører fremmet forslag om at saken sendes tilbake til rådmannen. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Saken sendes tilbake til rådmannen. Side 3 av 7

4 Saknr. 50/09 REFERATLISTA 1. Vedr. Den kulturelle spaserstokken oversendelse fra hovedutvalg helse og sosial 2. KS mener nr. 3/2009 Vedtak/høringer fra hovedstyrets aprilmøte Nytt fra Brussel Årsrapport 2008 for Stavanger-regionens Europakontor 4. Notater fra rådmannen med svar på spørsmål stilt i møte : Ruspolitisk handlingsplan for Karmøy kommune oppfølging etter ett år og Hvordan fungerer SLT-ordningen i forhold til behovet for tilgjengelighet på kveldstid? 5. Forslag til møteplan 2. halvår 2009 for formannskapet og kommunestyret Forslaget diskutert. Ordfører foreslo at formannskapet kommer tilbake til møteplan på formannskapets neste møte. Ordfører foreslo at forslag til møteplan for kommunestyret legges frem for kommunestyret slik det foreligger. Formannskapet sluttet seg til dette. Følgende forslag legges frem for kommunestyret: Møteplan for kommunestyret 2. halvår 2009: Kl 18.00, rådhuset, tirsdag 22. september 3. november 8. desember 6. Brev til ICA Norge AS vedr. fusjon ICA detalj AS og ICA Norge AS ny bevillingshaver, datert Kopi til formannskapet. 7. Økonomirapport pr april 2009: Hjemmetjenester, barnevern og økonomisk sosialhjelp. 8. Svarbrev til Justisdepartementet vedr. juridisk bistand i offentlige servicekontorer i kommunene i Rogaland 2009, datert Side 4 av 7

5 Saknr. 51/09 NY PLANDEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. ENDRINGER I DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannen orienterte. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Fram til neste kommunevalg skal Hovedutvalg for tekniske saker (HTS) bestå som utvalg for saker etter plan- og bygningsloven, jfr kommunelovens 10. HTS og administrasjon skal i medhold av kommuneloven 10 nr 4 og 23 nr 4 delegeres myndighet etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, slik at dette i størst mulig grad sammenfaller med dagens fordeling. 2. Karmøy kommunestyre delegerer sin plankompetanse, så langt loven tillater, på følgende måte og med de begrensninger som nevnt i pkt 3-5: a. HTS delegeres myndighet til å fatte beslutninger og vedtak om offentlig høring av henholdsvis planprogram og planforslag til kommuneplaner. b. HTS delegeres myndighet til å fatte beslutninger og vedtak om planprogram og offentlig høring av reguleringsplanforslag samt at de kan vedta mindre detaljreguleringsplaner, i samsvar med kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel og overordet plan, og det er mindre enn fire år siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret. c. Rådmannen delegeres myndighet til å fatte beslutninger om offentlig høring av reguleringsplanforslag i samsvar med overordnet arealplan. d. Ved endring av reguleringsplan delegeres HTS myndighet til mindre endringer i detaljreguleringsplan eller vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små endringer delegeres til rådmannen. 3. Delegert myndighet gjelder så langt ikke saken anses prinsipiell i forhold til overordnede arealplaner eller i strid med politiske vedtak. 4. Klage på vedtak av reguleringsplaner skal undergis forberedende klagebehandling etter fvl 33 av det samme organ som fattet opprinnelig vedtak, med mindre klagen reiser prinsipielle spørsmål. 5. Rådmannen gis myndighet til å inngå avtale med private om utarbeidelse av områdeplaner samt beslutte samtidig behandling av reguleringsplan og byggesak. 6. Kommunestyret åpner for at private tiltakshavere kan stå for utarbeiding av grunnlaget for (område)reguleringsplan i en prosess styrt av kommunen. I disse tilfellene skal det fattes en avtale mellom administrasjonen og den private tiltakshaveren om hvordan planarbeidet skal utføres. Kommunens utgifter i dette arbeidet skal som hovedregel kreves refundert. Side 5 av 7

6 7. Rådmannen får fullmakt til etter søknad å forlenge planvedtaket med to år, slik at total virketid blir syv år. Hvis administrasjonen ser store betenkeligheter med en slik forlenging bringes saken inn for HTS til vurdering. Vedtak om forlenging av planen kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven med klageadgang. En eventuell klage bringes inn for det politiske systemet etter samme regler som for reguleringsvedtak. 8. Teksten i gebyrregulativet endres i henhold til endringene i lovteksten: Hovedteksten Gebyr søknader pbl kap VII endres til Gebyr for private planforslag etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, kap 12, Regulerings- og bebyggelsesplaner endres til Detaljreguleringsplaner, endring ovenstående endres til mindre endring av planer, mindre vesentlige endringer endres til små endringer av planer, Gebyrsatsene endres ikke. 9. Barnas representant fortsetter i HTS med tale og forslagsrett. Saknr. 52/09 EVENTUELT 1. Ordfører orienterte om at Friluftsrådet Vest har fått innvilget søknad om kroner fra staten til utbedring av parkeringsplasser ved Åkrasanden. 2. Ordfører orienterte om berammet møte i Haugalandspakken AS som han må melde forfall til. Det er ikke valgt vara, men han har funnet det naturlig å be Bente Thorsen møte. Det kan være aktuelt for Haugalandspakken AS å ta opp lån for å få fortgang i prosjektene. Kollektivfelt mellom Bø-krysset Karmsund bro og miljøgate i Åkra vil komme opp som forslag. Ordfører mente at disse prosjektene må komme i slutten av perioden og at det er riksveg 47 som må prioriteres først. Formannskapet sluttet seg til dette. 3. Eik-Nes (V) stilte følgende spørsmål til ordfører/rådmann: Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i omfanget av gjeldsproblemer i tiden fremover, men økende arbeidsledighet kan isolert sett medføre større problemer og økt behov for rådgivning og veiledning. Regjeringen vil derfor understreke betydningen av at kommunene følger situasjonen med hensyn til behov for gjeldsrådgivning i tiden fremover, og at kommunene sørger for tilstrekkelig kapasitet til å følge opp bestemmelsene i gjeldsordningsloven. Har Karmøy kommune nok ressurser til å håndtere sine borgere som trenger hjelp og råd med sine gjeldsforpliktelser? Ordfører og rådmannen svarte. Gjeldsrådgivning er en godt etablert ordning i Karmøy kommune. Det er ikke kommet signaler om at ordningen ikke fungerer eller at folk ikke får hjelp. Rådmannen vil komme tilbake til saken dersom det fremover vil vise seg at det ikke er nok ressurser. Rådmannen la til at antall sosialhjelpmottakere nå ligger omtrent på nivået for 2006, som kan regnes for å være mer normalt enn 2007 og hvor arbeidsledigheten var på et spesielt lavt nivå. Side 6 av 7

7 4. Nilsen (Ap) stilte spørsmål om status for MET-senteret - omfang og lokalisering. Ordfører svarte at planlagt kabel til sjøs skal legges, og at pilotprosjektet skal være i drift i oktober. For å utvikle MET-senteret har det vært kontakter mot departementet og regjeringen om - i forhold til statlige støtteordninger. Rådmannen sa at han håper at prosjektet tilgodeses i revidert nasjonalbudsjett inneværende år. MET-senteret skal forhåpentligvis etableres høsten Prosjektet vil gi positive ringvirkninger for Karmøy. Side 7 av 7

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 19.04.04 Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.02.2015 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:00 Fra saknr.: 15/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 18.januar 2012 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: 25.01.2012 kl. 12:00 STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer