MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil ,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune"

Transkript

1 Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra møte den Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil ,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/08 08/902 ØRJAN GUNDERSEN - MIDLER FRA NÆRINGSFONDET 5/08 08/385 LARS JØRAN WICKSTRØM - MIDLER FRA NÆRINGSFONDET 6/08 08/532 OK KYST FINNMARK - MIDLER TIL REKRUTTERING TIL SJØMANNSNÆRINGA 7/08 08/1026 ARNE PEDERSEN KYSTFISKEBÅT AS - MIDLER FRA NÆRINGSFONDET Vadsø, Leder

2 ØRJAN GUNDERSEN - MIDLER FRA NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Jan Wengen Arkivkode: NAVN Gundersen Arkivsaksnr.: 08/902 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 4/08 Næringsstyret Forslag til vedtak: Ørjan Gundersen innvilges en støtte til modernisering av eksisterende fjøs på 10 % av kostnadene, oppad begrenset til kr ,-. Ørjan Gundersen innvilges en støtte til kjøp av gård på kr ,-. Betingelse: Ørjan Gundersen forplikter seg til å drive med en husdyrproduksjon på minst et årsverk i 5 år etter at tilskuddet er utbetalt Begrunnelse: Maksimum støtte til enkeltbedrifter/organisasjoner over de siste 5 år, må ikke overstige kr ,. Vedlegg: Søknad dat Bakgrunn: Ørjan Gundersen kjøpte gården i 2007, et melkeproduksjonsbruk med plass til ca 20 melkekyr. Melkekvota ble solgt av tidligere eier, og den enkleste mulighet til å få bruket i drift igjen, var å starte opp med sau. Et melkeproduksjonsbruk er ikke egnet til saueproduksjon, og det må derfor gjøres en del endringer i innredningen for at den skal passe til den nye produksjonen. I samme forbindelse gjør han en del andre nødvendige utskiftninger så som vinduer, elektrisk anlegg osv, og kostnadene for dette beløper seg til kr ,-. Derav søkes det om kr ,- i tilskudd. Vurdering: I Strategisk næringsplan/landbruksplan for Vadsø kommune for perioden 2004/2007 åpnes det for mulighet til å få støtte både til kjøp av gård/generasjonsskifte samt til utvidelse/modernisering av eksisterende fjøs. Side 2 av 9

3 Kravet for å få et tilskudd til kjøp av gård, er at gården har en husdyrbasert produksjonen på minst et årsverk i 5 år. Tilskuddet er da begrenset oppad til kr ,- for personer under 35 år og kr ,- for personer over 35 år. Til utvidelser/modernisering gis det et tilskudd oppad begrenset på 10 % av der reelle kostnader, maks kr ,-. Ørjan Gundersen har ikke søkt om støtte til kjøp av gård, men rådmannen vil vurdere en slik støtte i forbindelse med denne saken. Søker opplyser i sin søknad at produksjonen vil bli på over 100 v.f sau, noe som tilsier at produksjonen vil bli på minst et årsverk. Dette gjør at han er kvalifisert til å kunne få støtte til kjøp av gård. Næringsstyret har tildelt slik støtte til alle som har søkt, men siden støtte er gitt over næringsfondet midler, har en begrenset støtten til kr ,-. Næringsfondet har en maksimum støtte til enkeltbedrifter/organisasjoner på kr ,- over en 5 årsperiode. Søker tilfredsstiller også kravet om støtte til modernisering av bruket. Ut fra dette vil rådmannen innstille på følgende: Sak 4/08 Jens R. Betsi Rådmann Side 3 av 9

4 LARS JØRAN WICKSTRØM - MIDLER FRA NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Jan Wengen Arkivkode: NAVN Wickstrøm Arkivsaksnr.: 08/385 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/08 Næringsstyret Forslag til vedtak: Søknaden avslås. Begrunnelse: Prosjektets kapitalbehov er over kr ,- og søknaden skal derfor ikke behandles av det kommunale næringsstyre, men sendes Innovasjon Norge Søker har fått et tilskudd fra Innovasjon Norge som overstiger det han ville fått over det kommunale næringfond. Vedlegg: Søknad dat Søknad dat Samlet saksfremlegg - Vedtak i Formannskapet den , sak 89/07 Bakgrunn: Lars Jøran Wickstrøm søkte den om kr ,- i støtte fra Vadsø kommune til kjøp av ny båt. Denne båten skulle brukes til både tradisjonelt fiske samt turistfiske. Under saksbehandlingen framkom det at Innovasjon Norge hadde gitt et tilskudd på kr ,- til kjøp av denne båten. Innovasjon Norge gir ikke støtte til kjøp av fartøy for tradisjonelt fiske, men i dette tilfellet hadde de gitt kr ,- som et tilskudd til båtens turistdel. Wickstrøm fikk derfor mer i tilskudd enn det han hadde ført opp som behov på sin søknad til kommunen. Søknaden ble derfor avslått av Formannskapet med begrunnelsen at der ikke forelå noe kapitalbehov ut fra de opplysninger som fremkom i søknaden. Nå fremmer Wickstrøm samme søknad på ny, men denne gang til næringsstyret. Nå søker han om differansen på det han fikk, 25 % fra Innovasjon Norge, og 30 % som han mener kommunen kan gi i tilskudd. Han begrenser tilskuddet oppad til kr ,- som er det maksimale en kan få i tilskudd over næringsfondet. Side 4 av 9

5 Vurdering: Søker fikk i 2005 kr ,- i støtte til kjøp av en nyere bruktbåt som skulle brukes til turistfiske. I henhold til Vedtekter til Vadsø kommunes næringsfond må maksimum støtte til enkeltbedrift over de siste 5 år, ikke overstige kr ,-. Dette betyr at maks tilskudd til Wickstrøm ikke i noe tilfelle bør overstige kr ,-. Sak 5/08 Søknaden ble den behandlet av Formannskapet og avslått med begrunnelse at kapitalbehovet ikke synes å være tilstede. Der fremkommer ingen nye opplysninger i søknad av som tilsier at søknaden bør imøtekommes. Det eneste søker har gjort, er å endre finansieringsplanen fra kr ,- i tilskudd til kr ,- i tilskudd. Da søker i 2005 fikk støtte til kjøp av ny bruktbåt som skulle godkjennes til turistfiske, har han allerede fått støtte til denne etableringen. En kan derfor ikke si at dette er en nyetablering, selv om han nå kjøper en ny båt. Til nyetableringer gis det et tilskudd på 20 til 40 % til investering. Maks tilskudd gis til ungdom under 30 år. Wickstrøm ville derfor maksimalt kunne få 20 % i tilskudd gjennom næringsfondet. Han har derfor fått 5 % mer i tilskudd gjennom Innovasjon Norge enn det han ville fått dersom søknaden kun ble finansiert gjennom det kommunale næringsfond. Finnmark Fylkeskommune legger opp til at søknader med et totalt kapitalbehov på mer enn ,- skal behandles av Innovasjon Norge og søknader med et totalt kapitalbehov under kr ,- skal behandles av kommunen. Denne søknaden er behandlet av Innovasjon Norge og søker har der fått et større tilskudd enn det han ville fått over kommunens næringsfond. Jens R. Betsi Rådmann Side 5 av 9

6 OK KYST FINNMARK - MIDLER TIL REKRUTTERING TIL SJØMANNSNÆRINGA Saksbehandler: Jan Wengen Arkivkode: NAVN OK Kyst Finnmark Arkivsaksnr.: 08/532 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/08 Næringsstyret Forslag til vedtak: Næringsstyret i Vadsø innvilger kr ,- til hovedprosjektet Rekruttering til sjømatnæringa. Begrunnelse: Ved denne tildelingen har Vadsø kommune bidratt med sin forholdsmessige andel av kostnadene til prosjektet. Vedlegg: Søknad dat Bakgrunn: I sak 005/06 innvilget næringsstyret kr ,- til utarbeiding av et rekrutteringsprosjekt for rekruttering til fiskerifag. Dette prosjektet er nå ferdig. I forbindelse med dette prosjektet var det et møte i Vadsø på rådhuset der fiskarlagets formann, Halvar Thommasen, og rådmannen deltok. En søker nå om kr ,- til hovedprosjektet. Vurdering: 50 % av fiskerne i Finnmark er over 50 år. Kun 5 % er mellom 20 og 29 år. Vi trenger flere ungdommer inn i fiskeryrket dersom en skal sikre dette yrket for fremtiden, også i Finnmark. Erfaring viser at det er viktig å starte rekrutteringen av nye fiskere tidlig. Dette for å få positive holdninger til næringen fra starten av. Dette rekrutteringsprosjektet er et tiltak i så måte.. Prosjektet er rettet mot hele kyst-finnmark, men i følge oversendte rapport, er det kun 9 kommuner som har bidratt med støtte til forprosjektet. Kommuner som Alta, Nesseby, Side 6 av 9

7 Sak 6/08 Vardø og Sør-Varanger som i like stor grad som Vadsø vil ha nytte av prosjektet, har ikke bidratt. Rådmannen er av den oppfatning at selv om prosjektet er positivt for Vadsø, så bør også de andre kommunene som har minst like stor nytte av prosjektet være med å ta sin del av kostnadene. Rådmannen vil derfor foreslå følgende: Jens R. Betsi Rådmann Side 7 av 9

8 ARNE PEDERSEN KYSTFISKEBÅT AS - MIDLER FRA NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Jan Wengen Arkivkode: NAVN A. Pedersen kystfiskebåt AS Arkivsaksnr.: 08/1026 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/08 Næringsstyret Forslag til vedtak: Søknaden avslås. Begrunnelse: Investeringsstøtte skal som hovedregel kun gis til nyetableringer Vedlegg: Søknad dat Bakgrunn: I følge søknad startet Arne Pedersen opp som fisker i Samme år søkte han næringsstyret om kr ,- i tilskudd til kjøp av dekksutrustning for linedrift, hvorav han benyttet seg av kr ,-. Han ønsker nå å bygge om båten slik at fangsten kan behandles bedre samt at båten vil kunne gi bedre plass for mannskap. Kostnadene til dette er anslått til kr ,- og han søker om kr i tilskudd for å dekke en del av disse kostnader. Vurdering: Vadsø kommunes næringsfond har til formål, gjennom ulike støtteordninger, å bidra til: Økt sysselsetting Utvikling av Vadsø kommune Styrking av bosettingen i Vadsø kommune I utgangspunktet kan en si at alle tiltak som kommer bedrifter og enkeltpersoner i kommunen til gode, vil være innenfor næringsfondets formål. Næringsfondets midler er imidlertid begrenset, og en har derfor vært nødt til å gjøre en del begrensninger i hva en kan støtte. Side 8 av 9

9 En vil fortrinnsvis bruke næringsfondet til bedriftsrettet støtte. Innenfor den bedriftsrettede støtten, vil en bruke midlene på bedriftsutvikling og investeringer. En vil prioritere nyetableringer med hensyn til investeringer. Dette er begrunnet med at en antar at nyetablerere har større problem med å reise kapital enn etablerte bedrifter. Når det gjelder bedriftsutvikling, så mener en her kompetanseutvikling, og her er det åpnet for at også etablerte bedrifter kan få slik støtte. Investering knyttet opp mot et bedriftsutviklingstiltak, er å betrakte som en investering, og skal behandles etter reglene for investeringsstøtte. Med kompetanseutvikling mener en et engangsbehov for oppdatering av kunnskap og ikke bedriftens ordinære innkjøp av forretningsmessig service. Som eksempel kan nevnes etablererstipend, produktutvikling, markedsundersøkelser, bedriftsledelse, og økonomi og styring. Det gis ikke støtte reise og oppholdsutgifter. Sak 7/08 Når det gjelder investeringer, har Vedtekter for Vadsø kommunes næringsfond følgende ordlyd: Investeringsstøtte skal som hovedregel kun gis til nyetableringer. Næringsstyret har også i utarbeiding av vedtektene lagt til grunn at eventuell støtte skal gå til dekning av konkrete eksterne utgifter som søker har i forbindelse med tiltaket.. Dersom søker selv har tro på prosjektet, forventes det at søker også er villig til å stille med en egenkapital, i tillegg til eget arbeide. Dette er formulert på følgende måte: Det kreves at søker stiller med en egenandel på min. 30 % av kostnadsoverslaget. Denne egenandelen skal være i kontanter. Eget arbeid kommer i tillegg. Utvidelser og modernisering av etablerte bedrifter faller derfor utenfor det en kan støtte. Det eneste unntaket er der etablerte fiskere kjøper såkalte kvotebåter. Dette er en så stor investering og har så stor betydning for den fremtidige fiskeflåte i kommunen, at næringsstyret her har bevilget et mindre beløp i tilskudd til hver kvotebåt. Dette er ikke en nyetablering, og søknaden bør derfor avslås av denne grunn. Jens R. Betsi Rådmann Side 9 av 9

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 9/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.12.2014 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 30.01.2014 klokka 18:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING DEANU GIELDA TANA KOMMUNE 9845 TANA STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING NÆRINGSFOND Rev. 20.10.2005 2000/001430 2005/000475 RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer