Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014"

Transkript

1 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud

2 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som er medlemmer av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er sendt inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren er fristen satt til 23. september. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Vi ønsker at alle deltar på Generalforsamling slik at vi har best mulig grunnlag til å foreta vedtak. Det er her du har mulighet til å fremme dine meninger! Generalforsamlingen er alle BIS- medlemmer sitt forum! Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Generalforsamlingen avsluttes som vanlig med After GF Party på Rederiet. Den siste saken angår dette J Da gjenstår kun å ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS- ledelsen 2014/2015: Leder: Økonomiansvarlig: Fagansvarlig: Markedsansvarlig: Næringslivsansvarlig Kommunikasjonsansvarlig: Sosialtansvarlig: KVK: VK: HR: Jógvan Brimheim Gunnarsson Kenneth Aakernes Mikael Digre Endre Offerdal Trym Eriksen Kristoffer Saez Rebecca E. Arntsen Christoffer M. Wathne Tor Olav Madland Tina E. Beisland 2

3 Innholdsfortegnelse Forretningsorden for Generalforsamling 4 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS 5 Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 8 Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps 8 Sak 3: Saker til eventuelt 8 Sak 4: Behandling/Godkjenning av referat 8 Sak 5: Orientering/Ledelsens beretninger 8 Sak 6: Behandling/Regnskap/Økonomi 17 Sak 7: Behandling/Budsjett/Økonomi 17 Sak 8: Behandling /Opprettelse av politisk ansvarlig ved BIS Bergen 18 Sak 9: Behandling/ Godkjenning av stillingsinstruks for politisk ansvarlig ved BIS Bergen 18 Sak 10: Orienteringssak/ Digitalisering av refusjonsskjema 18 Sak 11: Behandling/ Fullmakt til det sittende styret til å konstituere eventuelle 18 manglende tillitsverv Sak 12: Behandling/Valg av nye verv 18 Sak 13: Behandling/After GF Party 19 Sak 14: Eventuelt 19 Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Referat Generalforsamling våren 2014 Stillingsinstruks for politisk ansvarlig ved BIS Bergen 3

4 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn, avdeling Bergen 1. Adgang til Generalforsamling har alle medlemmer av BIS Bergen, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Bergen. 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Bergen som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre - 3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to - 2- replikker til hvert innlegg, á to - 2- minutter, samt en - 1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en - 1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 4

5 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to - 2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS LA sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan invitere personer til Generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to - 2- uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, samt hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 9 dager før Generalforsamlingen Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest én - 1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Stemmeberettigede ved BIS LAs Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Referat skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest to - 2- uker etter Generalforsamlingen Generalforsamling skal tre sammen senest ti uker etter semesterstart. 4-2 Generalforsamlings generelle oppgaver 5

6 Dagsorden for Generalforsamling skal inneholde: 1. Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden 2. Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 3. Oppføring av saker til eventuelt. 4. Godkjenning av referat fra forrige Generalforsamling. 5. Godkjenning av statusrapport fra styret/ledelsen 6. Eventuelle endringer i BIS LA sine lokale vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 7. Saker fra styret og BIS LA sine medlemmer. 8. Behandling og godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning for siste periode. 9. Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 10. Presentasjon av kandidater til tillitsverv. 11. Innstilling fra valgkomiteen. 12. Valg av eventuelt ledige tillitsverv i Styret, Ledelsen og HR- komitéen i BIS: Rekkefølge: Leder, Økonomi, Fag, Marked, Næringsliv, Kommunikasjon, Sosialt, HR Høst: Tillitsvalgte har funksjonstid ett - 1- år fra høstens Generalforsamling sin slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret Ved Høstens Generalforsamling skal man: - Godkjenne regnskap for 1.halvår i inneværende år - Godkjenne budsjett for høstsemesteret Vår: Tillitsvalgte valgt på vårens Generalforsamling har funksjonstid fra Ved vårens Generalforsamling skal man: - Godkjenne årsregnskap for foregående kalenderår. Dette skal godkjennes av regskapskyndig person, fortrinnsvis offentlig godkjent revisor eller en autorisert renskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/redegjørelse. 4-5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre, eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest én - 1- uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to - 2- dager 6

7 før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og

8 Saker Sak 1: Behandling/ Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Sak 2: Behandling/ Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Kristine L. Vevatne er ordstyrer. Anderas S. Pedersen er bisitter. Kristoffer Saez er referent. Godkjenning av tellekorps. Sak 3: Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak xx. HR gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. Sak 4: Behandling/ Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra Generalforsamling våren 2014 (se vedlegg 1). Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra Generalforsamling våren Sak 5: Behandling/ Ledelsens beretninger Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning, og disse presenteres i korthet. 8

9 Leder sin statusrapport ved Jógvan Brimheim Gunnarsson Først og fremst vil jeg takke for tilliten jeg ble vist ved Generalforsamling våren Å få representere og lede både den drevne gjengen årets styre er, samt den fantastiske studentmassen ved BI Bergen, er en sann ære! Vervsperioden er enda «ung», men like vell er det mye som har skjedd og som er i kortene til å skje. I perioden siden vårens Generalforsamling har hovedsaklig tiden til oss i styret gått på å sette oss dypere inn i vervene, samt knytte oss tette bånd som personer og styre. Og er det en ting jeg kan si med hånden på hjertet, så er det at maken til driv, ståpåvilje, omtanke og samarbeidsvilje har jeg aldri opplevd som dette! For det er nettopp dette som er mye av mitt arbeidsområde, å motivere og hjelpe for å oppnå dette. Ingen av oss er like da det kommer til arbeidsmetode, og derfor er det viktig i hektiske perioder at en lærer og forstår de andre rundt seg. Men med dere medstudenters innsats og inspirasjon, vil vi alle sammen løfte vårt studentsamfunn til nye høyder. Årets høstsemester startet med et pang, men tidenes største Fadderuke ved BI Bergen! Kan gledelig meddele at tilbakemeldinger fra studenter, administrasjonen ved skolen, eksterne aktører og Bergen kommune - alle er positive! Slikt gleder oss i BIS- styret, og jeg vil også bruke anledningen til å gratulere årets Fadderuke- styre med innsatsen. Dette sporet av høy kvalitet på arrangement, både faglig og sosialt, er et vi akter å fortsette å følge. Nettopp dette går rett videre til mitt neste punkt; engasjement! Nivået på engasjement til nå dette semesteret har vært enestående! Enten om det er oppmøte på arrangement som Karrieredagene, antall stands av undergrupper i resepsjonsområdet, mengde søknader behandlet til BISI, eller innsats fra klassekontakter. Å se dette engasjementet spre seg slik, og dermed synke inn i skolen vår sin kultur, er noe jeg gleder meg til å oppleve videre. Samtidig er det også viktig å huske at det mer en noen gang, er viktig å inkludere og tenke på enkeltindivid oppi alt. I tiden fremover vil det bli lagt videre sterkt fokus på å vokse som studentmasse eksternt. Her er naturligvis vårt ferske medlemskap i Studentsamkipnaden i Bergen (SiB), en nøkkelarena. Uavhengig av hva vi i styret har gjennomført hittil, så håper vi at dere studenter har fått en positiv oppfatning av jobben vi gjør. Å forstå alt er umulig å kreve fra dere, men at dere også kommer til oss om det skulle være noe som helst dere lurer på. Jeg gleder meg til månedene som er i vente, og det håper jeg dere også gjør! Med vennlig hilsen Jógvan Brimheim Gunnarsson Leder BIS Bergen 2014/2015 Fagansvarlig sin statusrapport ved Mikael Digre Først og fremst vil jeg takke for tilliten jeg ble vist under Generalforsamlingen i mars, vår 9

10 2014. Muligheten til å representere skolen i et svært viktig verv, settes enorm pris på i tillegg til at jeg kan bidra til å gjøre studenthverdagen bedre for alle studentene på skolen. De første månedene i vervet har vært utrolig lærerikt og spennende allerede. Jeg har vært på overlapping med fagansvarlige fra de andre skolene i landet, Nasjonalt Samlingsforum, teambuilding med de faglige på skolen og nå fått satt alle klassekontakter på BI Bergen. Jeg håper vi får et fantastisk, og at dette kommer i hende gjennom informasjonsformidlingen fra klassekontaktene til dere som studenter. En av hovedsakene mine i år, er å få et enda bedre læringsmiljø på skolen, gjennom dialog mellom klassekontakter, studenter og forelesere. I læringsmiljø legges alt fra trivsel i forelesninger, oppmøte og kommunikasjon. Det hjelper ikke at studentene har alt for store krav overfor foreleser, dersom en selv ikke er forberedt til forelesningen. På nasjonalt samlingsforum i september har jeg gjennomgått kursevalueringene som klassekontaktene skrev våren Det er en utrolig viktig jobb, da det faktisk viser hvor mye man kan få gjennomslag på, som student. Mitt viktigste ansvar som Fagansvarlig er å være bindeleddet mellom dere som studenter og administrasjonen på skolen. Via klassekontaktene tar jeg saker som studentene kommer med til studieadministrasjonen, med Elisabeth Seim i spissen, som er min kontaktperson her på BI Bergen. Med andre ord; ta kontakt med meg eller klassekontaktene dersom dere skulle trenge hjelp i forhold til fag, eksamensspørsmål, hygienefaktorer, foreleser osv. Videre har jeg begynt å planlegge en temakveld på nyåret, hvor jeg håper på bra oppmøte, da jeg har flere meget interessante foredragsholdere på agendaen, fokuset blir motivasjon, disiplin og holding. Utenom dette vil jeg fortsette å jobbe med å optimalisere studiehverdagen og studentmiljøet på skolen. I tillegg til å lede klassekontaktene på en god måte og skrive gode instrukser til påtroppende Fagansvarlig til våren Igjen, ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være noe. Vi er her for dere! Med vennlig hilsen Mikael Digre Fagansvarlig BIS Bergen 2014/2015 Økonomiansvarlig sin statusrapport ved Kenneth Aakernes Først og fremst vil jeg takke for tilliten jeg ble vist ved vårens generalforsamling. Tilliten jeg fikk har vært en viktig pågangsdriver for meg, og jeg håper jeg fortsatt besitter den samme tilliten. Som økonomiansvarlig er jeg ansvarlig for at budsjett og regnskap blir utarbeidet i samsvar med handlingsplaner, samt å følge opp den økonomiske siden ved det arbeidet som blir gjort i alle utvalg med underlagte grupper og komiteer. Jeg er også ansvarlig for 10

11 refusjonsordningen, regnskapsføring og betaling, opprettelse og utsendelse av faktura. Som økonomiansvarlig har jeg og ansvar for at BIS sine midler blir brukt på en mest mulig rettferdig og aktivitetsmaksimerende måte. Det vil helt sikkert være forskjellige synspunkter på hva som vil være rettferdig og mest mulig aktivitetsmaksimerende, men dette er noe vi hele tiden har i fokus. Det har vært noen utrolig spennende, utfordrende og ikke minst lærerike måneder siden forrige gang vi var samlet for generalforsamling. Noe av grunnen til at det har vært utfordrende er at det i år, som tidligere år, dessverre har vært en del uoppgjort fra forrige semester, fra det forrige styret. Jeg begynte min periode med å sette et økonomiutvalg, som tiltak for å stoppe den dårlige trenden som har preget økonomien til BIS de siste årene, nemlig at økonomiansvarlig ikke har fullført sin periode. Til nå har mye av tiden min gått med til å sette meg inn økonomien til BIS og å fullføre ting fra forrige semester. Jeg har gjort mitt beste for å ikke la arbeid fra i fjor gå ut over gjøremål fra min egen periode, og jeg føler jeg har klart å svare på de spørsmål og betalt tilbake refusjoner innen rimelig tid. Jeg har satt som kortsiktig mål jobbe jevnt og trutt med økonomien, slik at jeg ikke faller bakpå. Jeg har og satt meg et overordnet mål. Jeg ønsker å endre rutinene, samt forbedre prosesser og lage et bedre sikkerhetsnett for å forhindre at vi mister styringen over økonomien til BIS igjen, og at vi klarer og bryte den onde sirkelen som har preget økonomien i organisasjonen de siste årene. Et problem blant økonomiansvarlige har vært arbeidsmengden, de har hatt for mye å gjøre. Ved å iverksette noen konkrete tiltak kan vi effektivisere og redusere arbeidet til økonomiansvarlig så vi kan nå dette målet: Forbedret rutiner for HR når det gjelder kontroll av regnskap, opprettelsen av økonomiutvalget, bytte av bank for få en mer oversiktlig nettbank, forbedret kommunikasjon med sentralledelsen og de andre lokalavdelingene samt digitalisering av refusjonsskjema, som jeg skal snakke mer om som orienteringssak senere, er noen tiltak jeg mener vil styrke BIS, ikke bare økonomisk, men som organisasjon generelt. Med vennelig hilsen Med vennlig hilsen Kenneth Aakernes Økonomiansvarlig i BIS Bergen 2014/

12 Sosialansvarlig sin statusrapport ved Rebecca Arntsen Da er det tid for generalforsamling igjen, en tid med mye spenning og nervøsitet blant søkerne. Det er utrolig tøft av studentene å søke BIS, og jeg må innrømme at det var den skumleste dagen i mitt liv. Jeg valgte å søke vervet av ulike årsaker, men mest av alt å utfordre meg selv. Jeg vil takke de som stilte opp i våres for tilliten de gav meg med å ønske meg inn i BIS. Vervet jeg trådde inn i startet fort og brutalt, både med tanke på at jeg fortsatt hadde ansvar for Rederiet og Sosialutvalget, og fordi jeg skulle sette Fadderstyret før sommeren. Mye av tiden rundt eksamensperioden og sommerferien gikk derfor med til å forberede Fadderuken, der vi mottok i underkant av tusen nye elever. Etter at jeg tok over vervet som Sosialtansvarlig for fullt 1.juli har vi gjennomført en fantastisk fadderuke. Etter å ha vært med på to selv må jeg si at dette har vært den beste, styret ønsket å nå et høyere nivå, noe de klarte. Tilbakemeldingene fra alle parter har vært positive og inspirerende, noe som gjør at vi nå vet hvor listen ligger for neste år. Denne høsten ligger mye av fokuset på å skape hyggelige sammenkomster for studentene, i regi av Rederiet eller andre undergrupper og utvalg ved skolen. Vi har hatt og skal ha arrangementer som fokuserer på det sosiale og det faglige. I løpet av første semester har vi gjennomført Back2school, Torsdagsklubben og Quiz. Videre skal vi i tillegg ha Oktoberfest, Halloween og siste sjanse. Høstens største fest er Oktoberfesten som skal holdes på Rederiet 16. oktober. All inspirasjon til arrangementet er hentet fra Tyskland, fra dekor og utkledning, til konsumering av øl. Festen holdes på Rederiet, og har vært en gjennomgående braksuksess de siste årene. Takket være leder for Rederiet, Fernando Saez, og nestleder og økonomiansvarlig, Maren Husebø, med Sosialutvalget i ryggen, har gjennomføringen vært utrolig enkel. De totalt 22 personene gjør en veldig bra jobb og gode rutiner begynner å bli plantet på Rederiet. Vi har fått nytt, elektronisk kassesystem som gjør Rederiet enklere, både i bruk og drift. Mindre papirarbeid og kortere køer gjør de fleste fornøyd. Jeg setter utrolig pris på kollegaene mine i BIS, og det gode samarbeidet på kryss av vervene. Felleskapet gjør det mulig å oppnå de målsetningene vi som studentorganisasjon og enkeltindivider setter oss. Da jeg gikk inn i stillingen var jeg redd for hvor mye tid det ville kreve, men vi fant raskt ut at et felles og effektivt samarbeid gjør hverdagen betraktelig bedre for oss selv, og forhåpentligvis også våre medstudenter. Med vennelig hilsen Rebecca Arntsen Sosialansvarlig i BIS Bergen 2014/

13 Markedsansvarlig sin statusrapport ved Endre Offerdal Innledningsvis vil eg ynskje å takke for tilliten som vart vist til meg på vårens generalforsamling. Mitt navn er Endre Offerdal, og eg er no inne i mitt andre år på internasjonal marknadsføring. Eg vil fortelle kort kva vervet mitt går ut på, og korleis forventningar dykk kan ha i nærmaste framtid. Eg har sida generalforsamlinga i mars utarbeida visjon, og mål i henhold til kor eg ville føre både stillinga som markedsansvarlig, og markedsutvalget vidare. I henhold til fjoråret, har eg valt å gjære ei omrokkering på strukturen, men også varemerket BIS. Dette hjelper fem dyktige medstudentar meg med, samtidig som eg sitt med eit styre med hinsides kompetanse. Som markedsansvarlig er du ansvarlig for å skaffe samarbeidsavtalar i henhold til BIS, men også sponsoriat som gagnar studentmassa. Framover jobbar eg ilag med markedsutvalget for å gjære ei jobb som gagne alle ledd i studentmassa, sjølv den minste undergruppa. Samarbeidsavtalane hittil har vore omfattande, og fleire står for tur. Dykk kan forvente meir i tida som er i vente. Omrokkeringen er ei omfattande og tidkrevjande prosess, men det som er påbegynt vil gagne alle til slutt. Vidare vil vi forsøke nye måtar å nå ut til studentane, slik profileringa rundt avtalane vert klarare. Ein har kanskje sett markedstavla har forsvunne, men dette arbeider vi for å digitalisere, og forbetre. Vidare håpar eg ingen er redd for å kontakte verken meg, eller MU i henhold til spørsmål, og vil igjen takke for tilliten som vart vist til meg. Med vennlig hilsen Endre Offerdal Markedsansvarlig BIS Bergen 2014/2015 Kommunikasjonsansvarlig sin statusrapport ved Kristoffer Saez Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble fremvist på Generalforsamlingen i vår! Overlappingen mellom avtroppende Kommunikasjonsansvarlig og meg startet tidlig, derav det var jeg som fikk ansvaret for oppdateringer på både Facebook og hjemmesiden. Jeg har siden i sommer jobbet jevnt og trutt med oppdateringer på hjemmesiden for å gjøre den mer attraktiv for både eksisterende og nye studenter. Fra både før, under og etter fadderuken har jeg hatt mye å gjøre, arbeidet har vært mye men samtidig spennende noe som har holdt meg meget motivert og engasjert. Jeg hadde og har som mål å være så tilgjengelig så mulig under min periode i vervet som kommunikasjonsansvarlig. Jeg har satt meg et mål om å være tidlig ut med bilder og 13

14 informasjon som skal ut til studentene via kanalene våre i forkant og etterkant av arrangementer. Jeg har som en av mine hjertesaker å sørge for at BIS er åpent! Det er mye av grunnen til at jeg opprettet snapchaten og oppdaterer jevnlig på instagram. Dere skal kunne komme ned til oss hilse, spørre og komme med tilbakemeldinger uten å være redd for at vi er for opptatte. Vi er fortsatt en del av dere! Jeg jobber hardt hverdag med å promotere undergruppene, selv om jeg ikke alltid har fått svart alle på deres henvendelser så gjør jeg mitt beste for å få delt så mye så mulig via hjemmesiden og facebook! Vi har utallige undergrupper som driver med så mye kult og forskjellig! Vi har et voksende engasjement ved BI Bergen som jeg vil dele med flest mulig så fort jeg kan! Jeg har siden inntredelsen i vervet fått satt 3 helt fantastiske styrer i Slippen, BIS Care og Kommunikasjonsutvalget! Styrene jobber vanvittig hardt og jeg kunne ikke vært mer stolt over de engasjerte personene som sitter i de forskjellige vervene! Jeg har endret strukturen i Kommunikasjonsutvalget fra å være et videoteam til å bli et fullverdig utvalg med dyktige grafiske, fotografer/skribenter og nestleder. Planen for dette utvalget er at de skal kunne hjelpe undergruppene med logoutforming, bilder under treninger eller arrangementer etc., slik at vi kan appellere til alle studentene ved BI Bergen og næringslivet utad! Jeg vil igjen takke for tilliten og legge til at jeg fortsatt er like stolt og glad for å kunne ta en del i et så stort og engasjerende studentmiljø! Med vennelig hilsen Kristoffer Saez Kommunikasjonsansvarlig BIS Bergen 2014/2015 Næringslivsansvarlig sin statusrapport, ved Trym Eriksen Nå er det omtrent et halvt år siden jeg ble valgt inn som Næringslivsansvarlig på skolen. Jeg hadde ett års erfaring i fra Næringslivsutvalget fra før av, og hadde store planer for skoleåret jeg hadde foran meg. Arbeidet startet allerede i ukene etter GF og det er ikke til å stikke under en stol at arbeidsmengden var overaskende stor. Det å ta på seg et styreverv i BIS handler litt om å satse på seg selv, det å tørre. Er man blant dem som kommer med er det mye å gjøre, men det er utrolig gøy! Til nå i år har Næringslivsutvalget gjennomført tidenes Karrieredager. Tilbakemeldingene vi har fått har vært strålende, og jeg som leder er utrolig stolt over alle de flinke folkene jeg har under meg. Vervet Næringslivsansvarlig går i all enkelhet ut på å ha kontroll over alt som skjer mellom skolen og næringslivet. Eiendomsutvalget hadde også et veldig godt opplegg på sin Bransjekveld, med ny rekord på antall deltakende studenter. Allerede da jeg søkte NA hadde jeg satt meg noen mål for hva jeg skulle oppnå: - Jeg ønsket å differensiere Karrieredagene fra Næringslivsdagene (NLD). 14

15 - Jeg skulle øke alle årlige kontrakter som NU har med forskjellige bedrifter. - Karrieredagene skulle være lærerikt for studentene, fremfor å være en dag med foredrag fra kjente personligheter. - Næringslivet skulle ha større tilstedeværelse på skolen i form av stands, kurs og bedriftspresentasjoner. - Og viktigst av alt: jeg skulle få flere studenter ved BI Bergen til å ta tak i sin karriere og forstå at drømmejobben ikke kommer gratis. Vi er i starten av semesteret, men jeg har en god følelse av at jeg kommer til å oppnå disse målene. Jeg har klart å øke alle kontraktene i forhold til hva de var i fjor, og kan stolt informere dere om at vi faktisk er over 150% over budsjetterte inntekter for høsten! Etter å ha deltatt på Bransjekvelden til meglerne og Karrieredagene, håper jeg at de fleste har innsett at man må skille seg ut for å få nettopp drømmejobben når man er ferdig utdannet. Næringslivsutvalget jobber med å booke bedriftspresentasjoner nå før jul, men også etter jul, samt også bedrifter til NLD. Næringslivsdagene jobber hardt med å planlegge det største arrangementet de noen sinne har hatt, nemlig en feiring av at NLD er 20år til våren. Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle i Næringslivsutvalget, Eiendomsutvalget, NLD, Retail Management og BIS Marketing! Dette er noen ildsjeler som alle arbeider hardt bak kulissene for å gjøre deres studiehverdag bedre, og for at nettopp dere skal være best mulig forberedt på det som møter dere når dere er ferdig utdannet. Med vennlig hilsen Trym Eriksen Næringslivsansvarlig 2014/2015 KVK sin statusrapport ved Christoffer M. Wathne & Tina Beisland Jeg vil først og fremst takke dere for tilliten jeg ble vist på Generalforsamlingen i fjor høst. Det siste året har vært utrolig spennende, utfordrende og lærerikt. Jeg har blitt kjent med utrolig mange kjekke og flinke mennesker, samt at jeg har fått lært mye om skolen, studentsamfunnet og meg selv. Jeg kan ikke se for meg hvordan det siste året hadde vært uten denne opplevelsen, og jeg vil bare bruke anledningen til å takke dere nok en gang. Dere er fantastiske alle sammen! Som Kontroll- og vedtektskomité (KVK) er man leders høyre hånd, og man fungerer som studentsamfunnets politi, men samtidig også dets beste venn. Man er ansvarlig for å kontrollere og overvåke arbeidet som styret gjør, og at dette blir gjort i henhold til vedtekter og retningslinjer satt på Generalforsamling og Landsmøte. KVK skal i tillegg kvalitetssikre alle valgprosesser, og har til slutt hovedansvaret for Generalforsamlingen. Man er også ansvarlig for alle intern- og konfliktsaker som skulle oppstå underveis. Dersom det oppstår saker jeg er usikker på, har vi to HR- ansvarlige i Sentralledelsen, samt de andre lokalavdelingene, jeg kan spørre om hjelp. 15

16 På vårens Generalforsamling ble hjertesaken til meg og Kristine Langøe Vevatne, tidligere KVK, stemt igjennom. KVK og VK ble sammenslått til ett verv: HR- ansvarlig. Jeg sitter per dags dato som den eneste gjenstående KVK en i landet, og det er litt ironisk at jeg jobbet så hardt for mitt eget vervs utryddelse. Samtidig er jeg sjeleglad for det, nettopp fordi vi så det som en nødvendighet å skape et mer fullkomment verv, med klarere retningslinjer og arbeidsoppgaver enn tidligere. Som jeg skrev i beretningen min på vårens Generalforsamling, har jeg fokusert veldig mye på HR- delen av vervet mitt. Dette har innebært å etablere meg, etter beste evne, tydelig som en person man kan komme å snakke med om det er noe, samtidig som jeg har tatt del i samtlige internsaker som har dukket opp underveis. Jeg har også bistått i intervjurunder for de fleste ledd i BIS Bergen, noe som jeg også ser på som en viktig del av HR- biten ved vervet. De siste to månedene etter sommerferien har jeg gitt fra meg mer og mer av arbeidsoppgavene og ansvaret over til Tina Elise Beisland, HR- ansvarlig, slik at hun skulle være så rustet som overhode mulig til nettopp denne dagen. I dag skal det velges inn to nye HR- ansvarlige som skal sitte med Tina, og jeg vet at både hun og de to nye medlemmene kommer til å gjøre en kjempejobb i året som kommer. Jeg ønsker alle kandidatene i kveld masse lykke til! Avslutningsvis vil jeg takke BIS- ledelsen 13/14 og BIS- ledelsen 14/15 for et kjempekjekt år og et godt samarbeid. Jeg gleder meg virkelig til å se hva dere får til videre! Med vennlig hilsen Christoffer M. Wathne og Tina Beisland Kontroll- og vedtektskomité 2013/2014 VK sin statusrapport ved Tor Olav Madland & Tina Beisland Først og fremst vil jeg benytte muligheten til å takke for tilliten jeg ble vist på Generalforsamling i fjor. Det siste året har utvilsomt vert innholdsrikt, og givende. I min periode har jeg samarbeidet tett med hovedsakelig to personer, Charlotte Mullins og Tina Beisland. Mullins som var sittende VK da jeg ble valgt var en utrolig bra samarbeidspartner i VK teamet. Hun hadde mer erfaring enn meg, og en brennende lyst i å forbedre studentsamfunnet her på skolen. Vi valgte i lag meg KVK å fusjonere VK og KVK vervet. Dette skyldes at VK vervet er veldig sessongbasert, samtidig som KVK hadde en vanskelig og lite tiltrekkende tittel. Derfor jobbet vi for å slå sammen disse vervene til HR, noe vi i etterkant trygt kan si var en nødvendig og bra avgjørelse. Som valgkomité har man ansvar for rekruttering til ledige stillinger i styret og eller i ledelsen. Det innebærer å planlegge promotering av de ledige vervene, holde intervjuer og ta 16

17 avgjørelsen om hvem som skal bli invitert til Generalforsamling. Det innebærer at man må ha evne til å skille person og sak, være rettferdig og på samme tid være utadvendt for å motivere studentene. I min vervs periode har jeg observert sterkt økende engasjement når det kommer til å søke verv blant studentene. Dette er selvfølgelig veldig gledelig med rekord høye søkerantall som VK. Dette tror jeg skyldes en ny kultur som VK og styret har klart å innføre blant studentene over lang tid. Det virker som om studentene virkelig ser nytteverdien som et verv har. Studentene forstår nå i større grad at de må skille seg ut som studenter, og har at det verv påvirker dine sjanser i yrkeslivet senere. Alt i alt kan du si at jeg føler vi har utrettet mye i mitt år i BIS ledelsen både for meg, og for stillingen min. Til slutt vil jeg bare takke fjorårets BIS og årets for en utrolig flott tid. Det å ha fått sjansen til å sitte i BIS er en erfaring jeg ikke ville byttet ut for noe. Sammen har vi tatt store skritt med BIS, og virkelig gjort studiehverdagen bedre for studentene. Videre har jeg stor tro på at alle som er invitert til å holde appell her i kveld vil gjøre en utmerket jobb. Jeg gleder meg stort til å følge den nye ledelsen i året fremover! Med vennlig hilsen Tor Olav Madland og Tina Beisland Valgkomité Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner alle beretninger Sak 6: Behandling/ Behandling/ Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: Styret v/bis Bergen Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for våren 2014 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for våren Regnskap presenteres i sin helhet på Generalforsamlingen. Sak 7: Behandling/ Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: Styret v/bis Bergen Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for våren Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for våren

18 Budsjett presenteres i sin helhet på Generalforsamlingen. Sak 8: Behandling/ Opprettelse av politisk ansvarlig ved BIS Bergen Forslagsstiller: Fagansvarlig ved Mikael /bistand fra Even Opsal. Bakgrunn: På bakgrunn av at BI har blitt medlem av SiB, har vi også blitt en del av Velferdstinget - studentenes høyeste organ i Bergen. BIS Bergen ønsker større fokus på politikk og velferd, og vil av den grunn opprette et nytt verv til ledelsen i BIS Bergen. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner opprettelse av vervet politisk ansvarlig til ledelsen i BIS Bergen fra og med , og vil velges inn ved Generalforsamling våren Sak 9: Behandling/ Godkjenning av stillingsinstruks for politisk ansvarlig ved BIS Bergen Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Bergen Bakgrunn: Forutsatt godkjenning av sak 8. Stillingsinstruks ligger vedlagt (se vedlegg 2). Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner stillingsinstruksen. Sak 10: Orienteringssak/ Digitalisering av refusjonsskjema Sånn rutinen er nå, så leveres alt av refusjoner i papirform. Dersom refusjonsskjema, med tilhørende bilag (kvitteringer) ble skannet og levert elektronisk, ville det spart økonomiansvarlig for mye arbeid. Økonomiansvarlig orienterer Sak 11: Behandling/ Fullmakt til det sittende styret om å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Bergen v/hr Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget. Sak 12: Behandling/ Valg av ledige tillitsverv Forslagsstiller: HR 18

19 Bakgrunn: Vervene blir presentert, innstilt og stemt over i følgende rekkefølge: - HR 1 - HR 2 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger innstilling Sak 13: Behandling/ After GF Party Forslagsstiller: Leder Bakgrunn: Generalforsamlingen skal alltid avsluttes med en skikkelig fest i Rederiet. Forslag til vedtak: Leder foreslår 3 priser på øl for After GF Party, forsamlingen stemmer over forslagene. Sak 14: Eventueltsaker 19

20 VEDLEGG 1 Referat Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud

21 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som er medlemmer av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er sendt inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren er fristen satt til 4. mars. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Vi ønsker at alle deltar på Generalforsamling slik at vi har best mulig grunnlag til å foreta vedtak. Det er her du har mulighet til å fremme dine meninger! Generalforsamlingen er alle BIS- medlemmer sitt forum! Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Generalforsamlingen avsluttes som vanlig med After GF Party på Rederiet. Den siste saken angår dette J Da gjenstår kun å ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS- ledelsen 2013/2014: Leder: Økonomiansvarlig: Fagansvarlig: Markedsansvarlig: Næringslivsansvarlig Kommunikasjonsansvarlig: Sosialtansvarlig: KVK: KVK: VK: VK: Torgeir Kjepso Saue Anne- Sofie Åmodt Andreas Skarsem Pedersen Helene Holth Even Opsal Ingse Bergh Monsen Adrian Halvorsen Kristine Langøe Vevatne Christoffer M. Wathne Charlotte Skibeli Mullins Tor Olav Madland 21

22 Innholdsfortegnelse Forretningsorden for Generalforsamling Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Sak 3: Saker til eventuelt Sak 4: Behandling/Godkjenning av referat Sak 5: Orientering/Ledelsens beretninger Sak 6: Behandling/Regnskap/Økonomi Sak 7: Behandling/Budsjett/Økonomi Sak 8: Behandling/Sammenslåing av Kontroll- og Vedtektskomitéen og Valgkomitéen til HR- ansvarlig ved BIS Bergen Sak 9: Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for HR- ansvarlig ved BIS Bergen Sak 10: Behandling/BIS Bergens makt over egne lokale vedtekter Sak 11: Behandling/Valg av nye verv Sak 12: Behandling/ Fullmakt til det sittende styret til å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Sak 13: Behandling/After GF Party Sak 14: Eventuelt Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Referat Generalforsamling høst 2013 Stillingsinstruks HR- ansvarlig ved BIS- Bergen 22

23 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn, avdeling Bergen 1. Adgang til Generalforsamling har alle medlemmer av BIS Bergen, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Bergen. 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Bergen som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre - 3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to - 2- replikker til hvert innlegg, á to - 2- minutter, samt en - 1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en - 1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 23

24 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS Bergen sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to - 2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS Bergen sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til Generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to - 2- uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, og hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 9 dager før Generalforsamlingen Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en - 1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Stemmeberettigede ved BIS Bergens Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Referatet skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest to - 2- uker etter Generalforsamlingen Generalforsamling skal tre sammen senest ti uker etter semesterstart. 24

25 4-2 Generalforsamlings generelle oppgaver Høst: Tillitsvalgte har funksjonstid ett - 1- år fra høstens Generalforsamling sin slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret Ved høstens Generalforsamling skal man: - Godkjenne regnskap for 1. halvår i inneværende år - Godkjenne budsjett for høstsemesteret Vår: Tillitsvalgte valgt på vårens Generalforsamling har funksjonstid fra Ved vårens Generalforsamling skal man: - Godkjenne årsregnskap av hovedkontoen, for foregående kalenderår. Dette skal godkjennes av regnskapskyndig person, fortrinnsvis offentlig godkjent revisor eller en autorisert regnskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/redegjørelse 4-5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest en - 1- uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to - 2- dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og

26 Saker Sak 1: Behandling/ Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Absolutt flertall. Sak 2: Behandling/ Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Andreas Fredriksen er ordstyrer. André Skoog er bisitter. Silje Brattgjerd er referent. Godkjenning av tellekorps. Absolutt flertall. Sak 3: Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 20. Kontroll- og vedtektskomitéen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. Ingen evt saker ble meldt opp. Sak 4: Behandling/ Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra Generalforsamling Høst 2013 (se vedlegg 1). Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra Generalforsamling Høst

27 Enstemmig vedtatt. Sak 5: Behandling/ Ledelsens beretninger Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning, og disse presenteres i korthet. Enstemmig vedtatt. Leder sin beretning, ved Torgeir Kjepso Saue Det er nå et helt år siden jeg stod foran Generalforsamlingen og argumenterte for hvorfor akkurat jeg skulle bli valgt til leder for BIS Bergen i 2013/2014. Jeg er utrolig takknemlig for at Generalforsamlingen den gangen viste meg tillit og stemte meg frem. Ledervervet har vært en helt unik opplevelse. Det har til tider vært travelt, vanskelig og krevende, men desto mer lærerikt, givende og spennende. Da jeg stod i Auditorium 1 som potensiell påtroppende leder, hadde jeg en hel del tanker om hvordan jeg ville at BIS skulle være, og hva jeg som leder skulle gjennomføre. Fokuset har forandret seg etter hvert som året har gått, da en ser at gruppedynamikk, uforutsette hendelser og logistikk kan avgjøre mye av hvordan dagen blir. Det som ofte har tatt mest tid er situasjoner som har oppstått underveis, som jeg ikke visste om da jeg påbegynte vervet. Mange av de situasjonene har jeg lært mye av, men de har og gjort at jeg ikke har fått fokusert på det jeg opprinnelig ville arbeide mye med. Trivsel og engasjement på skolen har vært veldig viktig for meg og resten av ledelsen, og vi har gjort flere store investeringer som skal øke studentvelferden. Bordtennisbord, kjølerom, lysutstyr, prosjektor og lerret i Rederiet er på plass. Vi har nylig også søkt om midler til en datamaskin med Adobe og andre program som undergrupper og utvalg kan bruke til å redigere filmer, bilder, lage musikk og mer. BIS sin grunnleggende funksjon er å skape trivsel og godt miljø for studentene på skolen, og dette er en oppgave vi har tatt svært seriøst. Et av fokusområdene vi har jobbet målrettet med gjennom hele perioden, er å knytte bånd med andre skoler og utdanningsinstitusjoner. Vi har for første gang deltatt på Studentkampen, i tillegg til flere møter med representanter fra andre styrer. Vi har og opprettet en undergruppe her på skolen som har som jobb å promotere for NHH sitt UKEN, et tiltak for å gjøre det til en festival for alle studenter i Bergen. Slikt arbeid er jeg er overbevist om at er viktig for skolen og studentene. At vi viser andre studenter at vi er der, at vi bryr oss, har en stemme og engasjerer oss. Neste år er det godt mulig BIS er med i SIB, det vil i tilfellet være et stort steg for integrering av BI i studentmiljøet i Bergen. Uavhengig av SIB- status tror jeg det er lurt for BIS neste år å delta mer i studentpolitikken og ta del i de større studentsakene. Det har vært veldig stort å få være leder for en organisasjon som BIS. Å representere så mange studenter har vært en enormt givende oppgave, og jeg håper at dere medstudenter er fornøyde med jobben jeg har gjort så langt. 27

28 Til slutt ønsker jeg å takke resten av ledelsen og alle de engasjerte for innsatsen, engasjementet og støtten. Benytter også sjansen til å ønske påtroppende leder lykke til. Takk for meg! Med vennlig hilsen Torgeir Kjepso Saue Leder BIS Bergen 2013/2014 Økonomiansvarlig sin beretning, ved Anne- Sofie Åmodt Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg fikk på Generalforsamling for ett år siden. Jeg har hatt et utrolig spennende, men også utfordrende, år som Økonomiansvarlig i BIS Bergen. Som Økonomiansvarlig er jeg ansvarlig for at budsjett og regnskap blir utarbeidet i samsvar med handlingsplaner, samt å følge opp den økonomiske siden ved det arbeidet som blir gjort i alle utvalg med underlagte grupper og komitéer. Jeg er også ansvarlig for helse-, trening- og refusjonsordningen, regnskapsføring og betaling/utsendelse av faktura. Som Økonomiansvarlig har jeg til slutt ansvar for at BIS Bergen sine midler blir brukt på en mest mulig rettferdig og aktivitetsmaksimerende måte. Det vil helt sikkert være forskjellige synspunkter på hva som vil være rettferdig og mest mulig aktivitetsmaksimerende, men dette er noe vi hele tiden har i fokus. Vi må ikke glemme at det bare er ett år siden resultatet for våren 2013 kom ut negativt, og hvor lett det kan være å havne der. Dette er noe vi har hatt i tankene gjennom året som er gått, og vi er derfor stolt av å presentere et sterkt og positivt resultatet for høsten Vi har i år vært heldige, da vi har flere betalende medlemmer enn noen gang. Vi har også fått høyere LNU- støtte enn tidligere, og vi har ikke minst fått innvilget momskompensasjon for første gang! Dette er helt klart de faktorene som i størst grad har styrket resultatet. Til tross for at det totale overskuddet er ganske høyt, er Rederiets resultat noe lavt i forhold til tidligere år. Hovedgrunnen til dette er at vi har utvidet barens sortiment og solgt varer med lavere fortjeneste enn tidligere. Rederiet har som eneste økonomiske krav at det skal finansiere seg selv, og vi har derfor ikke vært villige til å heve prisene i baren på bekostning av studentene bare av den grunn at baren skal være en større inntektskilde for BIS Bergen. Dette skoleåret har vi lagt fokus på at skolen være en sosial sone også på dagtid, i tillegg til på tidspunkt hvor alkohol ikke nødvendigvis er involvert. I forbindelse med dette har foretatt flere investeringer til Rederiet, blant annet bordtennisbord og prosjektor for å skape en plass hvor studentene kan føle seg hjemme, slappe av og være sosiale også på dagtid. Tilbakemeldingene vi har fått er over all forventning, og både administrasjonen og studenter har uttrykt at de er meget fornøyde med satsingen! 28

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2014

Referat. Generalforsamling. Høst 2014 Referat Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Vår 2014

Referat. Generalforsamling. Vår 2014 Referat Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 22.10.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 29.04.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 108-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 109-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 110-14 -

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Generalforsamling. Referat

Generalforsamling. Referat Generalforsamling Referat 17.10.2013 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Generalforsamling Høst 2011 Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013

Generalforsamling. Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013 Dato: Sted: Tid: 14. Mars Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 27.10.2014 BI Bergen Sted: Møterom Tid: 16:15 Ikke til stedet: SA, Leder for SU- /og Rederiet (Kro) er tilstede Sak 48-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen REFERAT Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT Styremøte 10. November 2015 BI Bergen Sak 240 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Godkjent. Sak 241-15

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Styremøte BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Styremøte BI Bergen Referat Styremøte 24.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 74-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 75-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 76-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 01-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 01-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 17.15 01.09.14 Ikke tilstede: KVK, KOMMUNIKASJON Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på generalforsamling høst 2001 Oppdatert sist etter generalforsamling høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Vår 2015

Referat. Generalforsamling. Vår 2015 Referat Generalforsamling Vår 2015 Dato: Sted: Tid: 19. mars 2015 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA )

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA ) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 28.03.17) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene. Heftet

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 13.10.16 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de sentrale vedtektene som gjelder

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer