Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014"

Transkript

1 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud

2 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som er medlemmer av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er sendt inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren er fristen satt til 4. mars. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Vi ønsker at alle deltar på Generalforsamling slik at vi har best mulig grunnlag til å foreta vedtak. Det er her du har mulighet til å fremme dine meninger! Generalforsamlingen er alle BIS- medlemmer sitt forum! Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Generalforsamlingen avsluttes som vanlig med After GF Party på Rederiet. Den siste saken angår dette. Da gjenstår kun å ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS- ledelsen 2013/2014: Leder: Økonomiansvarlig: Fagansvarlig: Markedsansvarlig: Næringslivsansvarlig Kommunikasjonsansvarlig: Sosialtansvarlig: KVK: KVK: VK: VK: Torgeir Kjepso Saue Anne- Sofie Åmodt Andreas Skarsem Pedersen Helene Holth Even Opsal Ingse Bergh Monsen Adrian Halvorsen Kristine Langøe Vevatne Christoffer M. Wathne Charlotte Skibeli Mullins Tor Olav Madland 2

3 Innholdsfortegnelse Forretningsorden for Generalforsamling Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Sak 3: Saker til eventuelt Sak 4: Behandling/Godkjenning av referat Sak 5: Orientering/Ledelsens beretninger Sak 6: Behandling/Regnskap/Økonomi Sak 7: Behandling/Budsjett/Økonomi Sak 8: Behandling/Sammenslåing av Kontroll- og Vedtektskomitéen og Valgkomitéen til HR- ansvarlig ved BIS Bergen Sak 9: Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for HR- ansvarlig ved BIS Bergen Sak 10: Behandling/BIS Bergens makt over egne lokale vedtekter Sak 11: Behandling/Valg av nye verv Sak 12: Behandling/ Fullmakt til det sittende styret til å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Sak 13: Behandling/After GF Party Sak 14: Eventuelt Vedlegg: Vedlegg 1 Referat Generalforsamling høst Vedlegg 2 Stillingsinstruks HR- ansvarlig ved BIS- Bergen 54 3

4 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn, avdeling Bergen 1. Adgang til Generalforsamling har alle medlemmer av BIS Bergen, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Bergen. 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Bergen som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre - 3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to - 2- replikker til hvert innlegg, á to - 2- minutter, samt en - 1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en - 1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 4

5 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS Bergen sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to - 2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS Bergen sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til Generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to - 2- uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, og hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 9 dager før Generalforsamlingen Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en - 1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Stemmeberettigede ved BIS Bergens Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Referatet skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest to - 2- uker etter Generalforsamlingen Generalforsamling skal tre sammen senest ti uker etter semesterstart. 5

6 4-2 Generalforsamlings generelle oppgaver Høst: Tillitsvalgte har funksjonstid ett - 1- år fra høstens Generalforsamling sin slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret Ved høstens Generalforsamling skal man: - Godkjenne regnskap for 1. halvår i inneværende år - Godkjenne budsjett for høstsemesteret Vår: Tillitsvalgte valgt på vårens Generalforsamling har funksjonstid fra Ved vårens Generalforsamling skal man: - Godkjenne årsregnskap av hovedkontoen, for foregående kalenderår. Dette skal godkjennes av regnskapskyndig person, fortrinnsvis offentlig godkjent revisor eller en autorisert regnskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/redegjørelse 4-5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest en - 1- uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to - 2- dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og

7 Saker Sak 1 Behandling/ Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Sak 2 Behandling/ Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Andreas Fredriksen er ordstyrer. André Skoog er bisitter. Silje Brattgjerd er referent. Godkjenning av tellekorps. Sak 3 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 20. Kontroll- og vedtektskomitéen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. Sak 4 Behandling/ Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra Generalforsamling Høst 2013 (se vedlegg 1). Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra Generalforsamling Høst Sak 5 Behandling/ Ledelsens beretninger Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning, og disse presenteres i korthet. 7

8 Leder sin beretning, ved Torgeir Kjepso Saue: Det er nå et helt år siden jeg stod foran Generalforsamlingen og argumenterte for hvorfor akkurat jeg skulle bli valgt til leder for BIS Bergen i 2013/2014. Jeg er utrolig takknemlig for at Generalforsamlingen den gangen viste meg tillit og stemte meg frem. Ledervervet har vært en helt unik opplevelse. Det har til tider vært travelt, vanskelig og krevende, men desto mer lærerikt, givende og spennende. Da jeg stod i Auditorium 1 som potensiell påtroppende leder, hadde jeg en hel del tanker om hvordan jeg ville at BIS skulle være, og hva jeg som leder skulle gjennomføre. Fokuset har forandret seg etter hvert som året har gått, da en ser at gruppedynamikk, uforutsette hendelser og logistikk kan avgjøre mye av hvordan dagen blir. Det som ofte har tatt mest tid er situasjoner som har oppstått underveis, som jeg ikke visste om da jeg påbegynte vervet. Mange av de situasjonene har jeg lært mye av, men de har og gjort at jeg ikke har fått fokusert på det jeg opprinnelig ville arbeide mye med. Trivsel og engasjement på skolen har vært veldig viktig for meg og resten av ledelsen, og vi har gjort flere store investeringer som skal øke studentvelferden. Bordtennisbord, kjølerom, lysutstyr, prosjektor og lerret i Rederiet er på plass. Vi har nylig også søkt om midler til en datamaskin med Adobe og andre program som undergrupper og utvalg kan bruke til å redigere filmer, bilder, lage musikk og mer. BIS sin grunnleggende funksjon er å skape trivsel og godt miljø for studentene på skolen, og dette er en oppgave vi har tatt svært seriøst. Et av fokusområdene vi har jobbet målrettet med gjennom hele perioden, er å knytte bånd med andre skoler og utdanningsinstitusjoner. Vi har for første gang deltatt på Studentkampen, i tillegg til flere møter med representanter fra andre styrer. Vi har og opprettet en undergruppe her på skolen som har som jobb å promotere for NHH sitt UKEN, et tiltak for å gjøre det til en festival for alle studenter i Bergen. Slikt arbeid er jeg er overbevist om at er viktig for skolen og studentene. At vi viser andre studenter at vi er der, at vi bryr oss, har en stemme og engasjerer oss. Neste år er det godt mulig BIS er med i SIB, det vil i tilfellet være et stort steg for integrering av BI i studentmiljøet i Bergen. Uavhengig av SIB- status tror jeg det er lurt for BIS neste år å delta mer i studentpolitikken og ta del i de større studentsakene. Det har vært veldig stort å få være leder for en organisasjon som BIS. Å representere så mange studenter har vært en enormt givende oppgave, og jeg håper at dere medstudenter er fornøyde med jobben jeg har gjort så langt. Til slutt ønsker jeg å takke resten av ledelsen og alle de engasjerte for innsatsen, engasjementet og støtten. Benytter også sjansen til å ønske påtroppende leder lykke til. Takk for meg! Med vennlig hilsen Torgeir Kjepso Saue Leder BIS Bergen 2013/2014 8

9 Økonomiansvarlig sin beretning, ved Anne- Sofie Åmodt: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg fikk på Generalforsamling for ett år siden. Jeg har hatt et utrolig spennende, men også utfordrende, år som Økonomiansvarlig i BIS Bergen. Som Økonomiansvarlig er jeg ansvarlig for at budsjett og regnskap blir utarbeidet i samsvar med handlingsplaner, samt å følge opp den økonomiske siden ved det arbeidet som blir gjort i alle utvalg med underlagte grupper og komitéer. Jeg er også ansvarlig for helse-, trening- og refusjonsordningen, regnskapsføring og betaling/utsendelse av faktura. Som Økonomiansvarlig har jeg til slutt ansvar for at BIS Bergen sine midler blir brukt på en mest mulig rettferdig og aktivitetsmaksimerende måte. Det vil helt sikkert være forskjellige synspunkter på hva som vil være rettferdig og mest mulig aktivitetsmaksimerende, men dette er noe vi hele tiden har i fokus. Vi må ikke glemme at det bare er ett år siden resultatet for våren 2013 kom ut negativt, og hvor lett det kan være å havne der. Dette er noe vi har hatt i tankene gjennom året som er gått, og vi er derfor stolt av å presentere et sterkt og positivt resultatet for høsten Vi har i år vært heldige, da vi har flere betalende medlemmer enn noen gang. Vi har også fått høyere LNU- støtte enn tidligere, og vi har ikke minst fått innvilget momskompensasjon for første gang! Dette er helt klart de faktorene som i størst grad har styrket resultatet. Til tross for at det totale overskuddet er ganske høyt, er Rederiets resultat noe lavt i forhold til tidligere år. Hovedgrunnen til dette er at vi har utvidet barens sortiment og solgt varer med lavere fortjeneste enn tidligere. Rederiet har som eneste økonomiske krav at det skal finansiere seg selv, og vi har derfor ikke vært villige til å heve prisene i baren på bekostning av studentene bare av den grunn at baren skal være en større inntektskilde for BIS Bergen. Dette skoleåret har vi lagt fokus på at skolen være en sosial sone også på dagtid, i tillegg til på tidspunkt hvor alkohol ikke nødvendigvis er involvert. I forbindelse med dette har foretatt flere investeringer til Rederiet, blant annet bordtennisbord og prosjektor for å skape en plass hvor studentene kan føle seg hjemme, slappe av og være sosiale også på dagtid. Tilbakemeldingene vi har fått er over all forventning, og både administrasjonen og studenter har uttrykt at de er meget fornøyde med satsingen! Tidligere år har det dessverre vært mye uoppgjort og en del som har hengt igjen når man har trådd inn i vervet. I tiden frem mot sommeren vil jeg derfor legge stort fokus på å ferdigstille de oppgaver som faller innenfor min periode før jeg tropper av. Jeg vil til slutt takke resten av styret og ledelsen for et helt uforglemmelig år, og det har ikke minst vært utrolig kjekt å bli kjent med så mange flotte, engasjerte og motiverte medstudenter! Med vennlig hilsen Anne- Sofie Åmodt Økonomiansvarlig BIS Bergen 2013/2014 9

10 Fagansvarlig sin beretning, ved Andreas Skarsem Pedersen: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist ved Generalforsamlingen våren Det er en enorm tillitserklæring å få lov til å bidra ved å gi noe tilbake til studentene gjennom vervet som Fagansvarlig. Året som har gått har vært spennende, utfordrende og ikke minst veldig lærerikt. Etter forrige generalforsamling har jeg gjort mitt ytterste for at studentenes studiehverdag og studiekvalitet skal være så optimal som mulig. En av hjertesakene mine da jeg gikk inn i vervet var å få inn en ekstraordinær kontinuasjonsperiode i starten av høstsemesteret for fag på 3. året. Hensikten med dette er å la studentene få fullføre Bachelorgraden sin på normert tid dersom de har fag å ta opp. Vi har nå et tett samarbeid med studieadministrasjonen i Nydalen for å få realisert dette. Jeg har også i samarbeid med de tillitsvalgte gjennomført samarbeidssamtaler med foreleserne, samt hatt kursevalueringer i alle fag. Disse tiltakene har jeg gjort for å optimalisere studentenes forelesninger og studiekvalitet. Videre har jeg vært på fagseminar hvor vi gjennomgikk evalueringene av alle kurs på BI. Fagseminaret var utrolig interessant, og her kom det til syne at vi som studenter virkelig kan få gjennomslag for endringer der det trengs. Som Fagansvarlig har jeg også hatt gleden av å skulle gjennomføre temakveld. Temaet i år var drømmejobben, hvor fokuset lå på hvordan en som student skal posisjonere seg for å nå karrieremålene og drømmejobben sin. Det å gjennomføre et slikt arrangement var spennende og læringsrikt. Mitt viktigste ansvar som Fagansvarlig går ut på å være bindeleddet mellom studentene og administrasjonen. Via klassekontaktene tar jeg saker som studentene kommer med videre til direktør Elisabeth Seim, som er min kontaktperson her ved BI. Dersom dere som studenter skulle trenge hjelp i forhold til fag, eksamensspørsmål, hygienefaktorer, forelesere etc., er det bare å ta kontakt med meg eller med påtroppende Fagansvarlig. I tiden framover vil jeg fortsette å jobbe for å optimalisere studiehverdagen og studentmiljøet. Jeg vil gjøre mitt ytterste for å forberede påtroppende Fagansvarlig til vervet. Igjen, ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være noe. Vi er her for dere! Med vennlig hilsen Andreas Skarsem Pedersen Fagansvarlig BIS Bergen 2013/2014 Markedsansvarlig sin beretning, ved Helene Holth: Takker for tillitten som ble vist på Generalforsamlingen i fjor. Nå er det gått et år siden jeg ble valgt inn i styret, og tiden har virkelig gått fort! Jeg har opplevd mye, lært masse og blitt kjent med veldig mange bra og inspirerende mennesker. 10

11 Vervet mitt går ut på å skaffe gode samarbeidsavtaler og rabattordninger til fordel for BI- studentene. Jeg har også ansvar for å få inn inntekt til BIS gjennom bl.a. markedsstøtte. Under meg har jeg Markedsutvalget (MU) som er en gruppe på 7 personer; Pernille, Maria, Ida, Terese, Christine, Petter og Sturla. Sammen med meg jobber de med områdene som nevnt over. MU har også ansvar for å skaffe sponsorer og dugnader til de ulike utvalgene. Sammen har vi arrangert Markedskvelden som ble holdt på Kvarteret den 22. januar i år. Det ble en kjempesuksess! Markedskvelden er et arrangement hvor studentene kan bli kjent med de ulike samarbeidspartnerene vi har. Etter jul delte jeg utvalget inn i stillinger med egne stillingsinstrukser, noe som gjorde at arbeidet etter jul har vært mye mer effektivt, i tillegg til at MU har mer konkrete oppgaver som har gjort dem mer målrettet. Vi har ikke fått inn noen ny avtaler så langt dette semesteret, men det ser lyst ut med tanke på å få en avtale med klesbutikken Vrimmel. Jeg skal og på møte for å forhandle frem en ny avtale med bilutleien Sixt, som så langt dette skoleåret har vært under Sentralledelsen. Utenom dette har vi valgt å fokusere på å få inn stands og lignende for å skaffe mer inntekter til BIS Bergen frem til sommeren. Avtaler vi har hatt fra forrige semester er: Metro, SUMO, Tannklinikken 3-5, Wasteland, Molvik, Egon, E.T hårstudio, Actic, Bertoni, Big Bite og Netty. Med vennlig hilsen Helene Holth Markedsansvarlig BIS Bergen 2013/2014 Næringslivsansvarlig sin beretning, ved Even Opsal: Først vil jeg takke alle for et helt fantastisk år, og for muligheten til å inneha dette tillitsvervet. I rollen som Næringslivsansvarlig har jeg det overordnede ansvaret for all næringslivskontakt som går ut fra studentsamfunnet. Som et ledd i BIS sine fokusområder ble Næringslivsansvarlig opprettet i Bergen og Trondheim i Dette er i tråd med fokusområdet om at BIS skal arbeide ut mot næringslivet med det formål å øke studentenes og organisasjonens attraktivitet. Oppgavene i min hverdag består av å lede Næringslivsutvalget (NU), samt bistå linjeforeningene og undergruppene på skolen for å bedre deres kontakt mot næringslivet. Den definitivt viktigste oppgaven er å selge BI- studenter til næringslivet. Dette utføres ved å arrangere Karrieredagen, bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk og stands. Som Næringslivsansvarlig har jeg også et overordnet ansvar for Næringslivsdagene (NLD). Prosjektutvalget har en egen komité, som består av åtte dyktige medlemmer, pluss leder Tora M. Årberg. 11

12 Semesterets største begivenhet på skolen, Næringslivsdagene, går av staben i skrivende stund (6.mars). Konseptet fra i fjor har blitt utviklet videre og teller nå hele fire dager med faglige og inspirerende arrangementer. Bedriftene som har holdt bedriftsdate roser studentene som var der. Jentekvelden får ekstremt mye skryt fra jentene som var tilstede. Konseptet har blitt tatt til nye høyder i år, og tilbakemeldingene fra alle parter tilsier at det er en suksess. Et spennende tilslag i år er at Google Europa er tilstede på skolen. De har holdt en selektert workshop basert på CV- screening, i tillegg til en bedriftspresentasjon. Interessen fra studentmassen er imponerende, og Google skryter virkelig av oss! Hovedarrangement som går av staben om ikke så mange timer er resultatet av et imponerende arbeid fra NLD- komitéen! Alle som har fulgt med på arbeidet deres underveis kan ikke annet enn å skryte av dem, de fortjener all ros de kan få! Linjeforeningene har som i fjor blitt integrert mer inn mot NU, og det høster frukter også i år. Arrangementene er mer og mer imponerende og det kommer stadig flere større navn til skolen, noe som virkelig er med på å sette BI Bergen på kartet. Vi har også startet en linjeforening for økonomistudentene på skolen, noe som vi er sikre på at vil gi en merverdi til studentene. Arbeidet NU generelt har gjort i år fokuserer veldig mye merkevarebygging og kontakt mot alle sektorer i næringslivet. Dette gjør at vi fra høsten vil se en ekstrem økning i tilværelsen fra næringslivet. Arbeidet er tidkrevende, og alle i NU har lagt ned en formidabel innsats! Jeg vil gjerne benytte anledningen til å ta opp det samme teamet som min forgjenger Henrik Tønnessen tok opp i sin statusrapport ved Generalforsamlingen våren Studentene ved denne skolen må begynne å interessere seg tidligere og mer for næringslivsrelaterte arrangementer. Det er direkte flaut når samarbeidspartnerne våre bruker mye ressurser på å hente toppledere og spesialister til skolen, og kun en liten prosentandel av studentmassen møter opp. Som en påminnelse vil jeg si at minimum 70 % av alle stillinger i dette landet aldri blir lyst ut, og det å vise fjeset ditt på disse arrangementene kan gjøre til at akkurat du blir husket i en CV- screening eller når en stilling blir tilgjengelig. Det nærmer seg slutten av et fantastisk år, og jeg vil benytte anledningen til å takke BIS- ledelsen for et fantastisk samarbeid, NU for alle timene dere har lagt ned, og alles pågangsmotet som til enhver tid har vært høyt! Det er så mange som har utmerket seg utenfor disse to gruppene også. Jeg er utrolig takknemlig for å blitt kjent med og jobbet sammen med dere. Til den påtroppende gjengen: LYKKE TIL! Med vennlig hilsen Even Opsal Næringslivsansvarlig BIS Bergen 2013/

13 Kommunikasjonsansvarlig sin beretning, ved Ingse Bergh Monsen: Først og fremst: Takk for et ufattelig spennende år i BIS! Jeg vil gjerne takke alle dere som har støttet meg og ikke minst bidratt til at dette året har vært så bra. Da jeg stod her på Generalforsamlingen i fjor hadde jeg et veldig sterkt ønske om at BIS skulle være åpent og for alle. Jeg mente at ledelsen skulle jobbe for og sammen med studentene i stedet for over dem. Jeg håper dere føler at dette er noe vi i BIS har klart å gjennomføre. Jeg vil gjerne bruke mine linjer til å fortelle litt om hva som er nytt i mitt verv: Jeg har nemlig startet et kommunikasjonsutvalg under Kommunikasjonsansvarlig i BIS! Dette er jeg veldig stolt av, og jeg gleder meg til å planlegge og legge til rette for at neste års utvalg kan bli enda større og bedre. Det er ingen tvil om at det vi kommuniserer både internt og eksternt fra BIS har mye å si for oss studenter når vi skal ut i næringslivet. At vi profilerer oss som aktive og engasjerte studenter i studietiden vil gjøre oss mer attraktive arbeidstakere når vi selv skal ut i markedet. Heldigvis har det ikke vært vanskelig å profilere BIS, når vi har så mange engasjerte og flinke studenter her! Men arbeidet blir større og derfor blir kommunikasjonsutvalget et vesentlig utvalg å legge til rette for de neste årene. Jeg er også stolt av samarbeidet vi har fått til med andre skoler, deriblant NHH med UKEN. Vi har vært veldig opptatt av å delta på arrangementer med andre skoler og bygge et godt sosialt nettverk i studentmiljøet. Dette håper jeg at neste års styre velger å fortsette med, da jeg tror studieinstitusjonene i Bergen står mye sterkere når vi samarbeider og spiller hverandre gode! Takk for meg, jeg håper dere sitter igjen av et bedre inntrykk av BIS i år enn i fjor, og jeg ønsker neste Kommunikasjonsansvarlig lykke til i vervet! Med vennlig hilsen Ingse Bergh Monsen Kommunikasjonsansvarlig BIS Bergen 2013/2014 Sosialt ansvarlig sin beretning, ved Adrian Halvorsen: Nå er det ett år siden jeg satt i Auditorium 1, delvis ganske så nervøs og spent, men delvis også klar for å levere! Da det kom frem at jeg hadde flere konkurrenter til vervet, økte all nervøsitet og sceneskrekk. Det har vært mye arbeid som har gått på bekostning av mye annet, men jeg sitter den dag i dag uten å angre et sekund på at jeg valgte å stille. Det har vært et utrolig givende år med mange utfordringer og kule opplevelser. Det å ha jobbet med Sosialutvalget har vært en reise i seg selv og da mener jeg en positiv reise. Det å kunne dele studiehverdagen med dem, og bli kjent med alle sammen, har vært en stor glede. Vi har gjennomført en uforglemmelig fadderuke og flere arrangementer gjennom året. Frem til nå har det virket som folk er tilfredse, og tilbakemeldingene har vært gjennomgående positive. Det skal også nevnes at Oktoberfesten ble utsolgt, og at målet om å selge

14 billetter og fylle skolen til maks kapasitet, ble nådd! Av andre arrangementer kan jeg nevne Back2School, Quizklubben, Torsdagsdagsklubben, Oktoberfest, Siste sjanse, Studentkampene, Markedskveld, Fashionkveld, Bransjekvelder og NLD. På Rederiet ser vi stor fremgang i form av antallet studenter som har møtt opp på de ulike arrangementene. Uten dere ville ikke disse festene blitt som de har gjort. Det skal også nevnes at Sosialutvalget har gjort en utrolig god jobb med gjennomføringen av kveldene! Med tanke på driften av Rederiet har jeg to meget kompetente personer med på laget; leder for Rederiet, Andreas Hafsaas, og nestleder og økonomiansvarlig, Rebecca Emelie Arntsen. Disse to skal ha masse skryt for sin innsats så langt dette året. Sammen har vi tre jobbet for å få til gode rutiner for selve driften av Rederiet. Dette går på alt fra systemer for varetelling, gjennomføring av arrangementer og rutiner før og i etterkant av arrangement. Struktur gjør det lettere for oss å ha oversikt over det økonomiske ved Rederiet. Til slutt vil jeg si at det er utrolig kjipt å se at min tid snart er over og en ny skal ta over jobben min. Men jeg kan også si at det er en glede å vite at den som tar over for meg kommer til å styre både studentsamfunnet og Rederiet i riktig retning! Med vennlig hilsen Adrian Halvorsen Sosialt- og kulturelt ansvarlig 2013/2014 KVK sin beretning, ved Christoffer M. Wathne: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist på Generalforsamlingen i fjor høst. Perioden frem til nå har vært spennende, utfordrende og veldig lærerik! Som Kontroll- og vedtektskomité (KVK) er man ansvarlig for å kontrollere og overvåke arbeidet som styret gjør, og dette blir gjort i henhold til vedtekter og retningslinjer satt på Generalforsamling. KVK skal i tillegg kvalitetssikre alle valgprosesser, og har til slutt hovedansvar for Generalforsamlingen. Til nå har KVK fungert som BIS Bergens HR- ansvarlige, og dette er mye av grunnen til at vi ser det nødvendig å fusjonere KVK og VK sammen til ett verv: HR- ansvarlig. Dersom det oppstår saker vi i komitéen er usikre på, har vi to HR- ansvarlige i Sentralledelsen, samt de andre lokalavdelingene, vi kan spørre om hjelp. På Generalforsamlingen i fjor høst ble jeg valgt inn etter at Fridtjov Juhler gikk av som KVK. Jeg tok over Fridtjovs tidligere oppgaver, slik at arbeidsfordelingen mellom meg og Kristine er den samme som de to hadde. Vi har allikevel samarbeidet med mesteparten av arbeidet, noe som har fungert bra for å sikre god oversikt og informasjonsflyt. I løpet av skoleåret 2013/2014 har vi KVKer hatt veldig mye fokus på HR- delen av vervet vårt. Dette har innebært å etablere oss tydelig som personer man kan komme å snakke med om det er noe, samtidig som vi har tatt del i samtlige internsaker som har dukket opp underveis. Her vil jeg også presisere at vi har taushetsplikt, noe som betyr at alle henvendelser blir 14

15 behandlet anonymt. Vi har også bistått i intervjurunder for de fleste ledd i BIS Bergen. Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært svært utfordrende til tider, men det er slik man lærer noe! Jeg snakker for både Kristine og meg selv når jeg sier at vi setter stor pris på erfaringene vi tar med oss fra dette. På grunn av at KVK har en god del HR- ansvar er det naturlig at implementeringen av vervet HR- ansvarlig er en hjertesak for oss. Det er også naturlig at dette blir en fusjon av VK, som har hovedansvar for promotering og rekruttering, og KVK. Dette er for å få en mer definert rolle i BIS Bergen, og en tydeligere forståelse utad av hva ens funksjon i ledelsen er. Vi er derfor veldig spente på hva dere mener om saken! Kristine har sittet i komitéen i ett år nå, og det er derfor på tide å få inn et nytt medlem. Samarbeidet mellom Kristine og meg har gått veldig bra så langt, og jeg håper, tror og vet at det nye medlemmet, enten det blir KVK eller HR- ansvarlig, kommer til å gjøre en kjempejobb i skoleåret 2014/2015! Med vennlig hilsen Kristine Langøe Vevatne og Christoffer M. Wathne Kontroll- og vedtektskomité BIS Bergen 2013/2014 VK sin beretning, ved Charlotte Skibeli Mullins & Tor Olav Madland: Først vil jeg benytte muligheten til å takke for tilliten jeg ble vist på Generalforsamlingen i fjor. Året har gått utrolig fort, og jeg sitter igjen med så mange inntrykk og erfaringer at ikke en gang jeg forstår det selv. Jeg har i løpet av året fått gleden av å arbeide tett med med Linn, som var sittende VK da jeg ble satt. Hun var utrolig god både som samarbeidspartner og venninne. På høstens Generalforsamling ble Tor Olav valgt inn som hennes etterfølger, og både jeg og BIS- ledelsen er utrolig glade for å ha ham med. Som Valgkomité har man ansvar for rekruttering til ledige stillinger til styret og ellers i ledelsen. Det innebærer å planlegge promotering av de ledige vervene, holde intervjuer og ta avgjørelsen om hvem som skal bli invitert til Generalforsamling. Det innebærer at man må ha evne til å skille person og sak, være rettferdig og på samme tid være utadvendt for å motivere studentene. Ettersom studentmiljøet på skolen ikke er så veldig preget av engasjement per dags dato, har vi måttet tenke nytt. Sammen har Tor Olav og jeg tenkt ut flere metoder og idéer for å engasjere og forsøke å nå ut til hele studentmassen. Av disse idéene er noen gjennomført, mensandre vil bli videreformidlet til min etterfølger. For å nevne noen vi har utført: skrevet artikkel om engasjement samt generelle innlegg på hjemmesiden, presentert Dagens verv, laget promo- film og gått til innkjøp av to bannere som sees på som en investering. Må også legge til en stor takk til Grafisk ansvarlig, Julie Ringås, for flott design! 15

16 Jeg sitter igjen med følelsen av at jeg har fått utrettet mye gjennom mitt år i BIS- ledelsen både for meg selv og for stillingen min. Vi nådde målet vi satte oss for antall søkere, og jeg liker å tro at vi plantet interessen for verv i senere tid hos flere. I tillegg har jeg fått vært med på prosessen av å muligens innføre HR- verv, noe jeg håper Generalforsamlingen ser samme nytteverdi i som oss. Til slutt vil jeg takke BIS- ledelsen og resten av de engasjerte i organisasjonen for et utrolig godt samarbeid. Vi satte oss allerede samme kvelden etter GF et mål som jeg mener vi har nådd: BIS for studentene! Sammen har vi jobbet mot dette, og jeg har inntrykk av at vi har gått frem som en ledelse studentene lett kan komme til hvis det skulle være noe. Videre har jeg stor tro på at alle som er invitert til å holde appell her i kveld vil gjøre en utmerket jobb, og jeg ønsker det neste styret lykke til. Jeg gleder meg til å se utviklingen! Med vennlig hilsen Charlotte Skibeli Mullins og Tor Olav Madland Valgkomité BIS Bergen 2013/2014 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner alle beretninger Sak 6 Behandling/ Behandling/ Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: Styret v/bis Bergen Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for høsten 2013 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for høsten Regnskap presenteres i sin helhet på Generalforsamlingen. Sak 7 Behandling/ Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: Styret v/bis Bergen Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høsten 2014 Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for våren Budsjett presenteres i sin helhet på Generalforsamlingen. 16

17 Sak 8 Behandling/ Sammenslåing av Kontroll- og vedtektskomitéen og Valgkomitéen til HR- ansvarlig ved BIS Bergen Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Bergen v/kvk Bakgrunn: Det 42. Landsmøtet besluttet å slå sammen KVK og VK til HR- ansvarlig i Sentralledelsen. Høsten 2013 fulgte BIS Trondheim etter og valgte dermed inn én HR- ansvarlig. Ledelsen i BIS Bergen ser nå at det er behov for endring i organisasjonsstrukturen. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner sammenslåing av KVK og VK til et HR- verv. Sak 9 Behandling/ Godkjenning av stillingsinstruks for HR- ansvarlig ved BIS Bergen Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Bergen v/kvk Bakgrunn: Forutsatt godkjenning av Sak 8. Stillingsinstruks ligger vedlagt (se vedlegg 2). Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner stillingsinstruksen. Sak 10 Behandling/ BIS Bergens makt over egne lokale vedtekter Forslagsstiller: Henrik C. Hernes og Leder BIS Bergen Bakgrunn: Det stilles spørsmål ved BIS Bergens grad av makt over egne lokale vedtekter. Forslagstillere ønsker å stemme over hvorvidt Generalforsamlingen skal oppfordre Landsmøtet til å frigjøre de lokalene vedtektene og gi BIS Bergen muligheten til å styre mer over vår egen studiehverdag eller ei. Forslag til vedtak: Generalforsamling stemmer over hvorvidt uttalelsen skal representere BIS Bergens synspunkt eller ei. Sak 11 Behandling/ Valg av ledige tillitsverv Forslagsstiller: Valgkomitéen Bakgrunn: Vervene blir presentert, innstilt og stemt over i følgende rekkefølge: - Leder - Økonomiansvarlig - Fagansvarlig - Markedsansvarlig - Næringslivsansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Sosialtansvarlig - HR- ansvarlig (forutsetter at Sak 8 godkjennes) 17

18 - - Kontroll- og vedtektskomité (forutsetter at Sak 8 ikke godkjennes) Valgkomité (forutsetter at Sak 8 ikke godkjennes) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger innstilling. Sak 12 Behandling/ Fullmakt til det sittende styret om å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagsstiller: Ledelsen i BIS Bergen v/kvk Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget. Sak 13 Behandling/ After GF Party Forslagsstiller: Leder Bakgrunn: Generalforsamlingen skal alltid avsluttes med en skikkelig fest i Rederiet. Forslag til vedtak: Leder foreslår 3 priser på øl for After GF Party, forsamlingen stemmer over forslagene. Sak 14 Eventueltsaker 18

19 VEDLEGG 1 Generalforsamling Referat

20 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er sendt inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne høsten er fristen satt til 8. oktober. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Vi ønsker at alle deltar på Generalforsamling slik at vi har best mulig grunnlag til å foreta vedtak. Det er her du har mulighet til å fremme dine meninger! Generalforsamlingen er alle BIS- medlemmer sitt forum! Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Generalforsamlingen avsluttes som vanlig med After GF Party på Rederiet. Den siste saken angår dette J Da gjenstår bare å ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS- ledelsen 2013/2014: Leder: Økonomiansvarlig: Fagansvarlig: Markedsansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: Sosialtansvarlig: Næringslivsansvarlig KVK: KVK: VK: VK: Torgeir Kjepso Saue Anne- Sofie Åmodt Andreas Skarsem Pedersen Helene Holth Ingse Bergh Monsen Adrian Halvorsen Even Opsal Kristine Langøe Vevatne Fridtjov Antoni Amundsen Juhler Linn Viktoria Jonasson Leidal Charlotte Mullins 20

21 Innholdsfortegnelse Forretningsorden for Generalforsamling Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat Sak 4: Saker til eventuelt Sak 5: Orientering/Styrets beretning Sak 6: Behandling/Regnskap/Økonomi Sak 7: Behandling/Budsjett/Økonomi Sak 8: Behandling/Fullmakt til det sittende styret til å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Sak 9: Behandling/Medlemskap i SiB Sak 10: Behandling/Valg av nye verv Sak 11 Behandling/After GF Party Sak 12: Eventuelt Vedlegg: Vedlegg 1 Regnskap, vår Vedlegg 2 Budsjett, vår Vedlegg 3 Noter 35 Vedlegg 4 Referat Generalforsamling vår

22 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn, avdeling Bergen 1. Adgang til Generalforsamling har alle medlemmer av BIS Bergen, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Bergen. 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Bergen som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre - 3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to - 2- replikker til hvert innlegg, á to - 2- minutter, samt en - 1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en - 1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 22

23 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS Bergen sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to - 2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS Bergen sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til Generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to - 2- uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, og hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 9 dager før Generalforsamlingen Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en - 1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Stemmeberettigede ved BIS Bergens Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Referatet skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest to - 2- uker etter Generalforsamlingen Generalforsamling skal tre sammen senest ti uker etter semesterstart. 23

24 4-2 Generalforsamlings generelle oppgaver Høst: Tillitsvalgte har funksjonstid ett - 1- år fra høstens Generalforsamling sin slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret Ved høstens Generalforsamling skal man: - Godkjenne regnskap for 1. halvår i inneværende år - Godkjenne budsjett for høstsemesteret Vår: Tillitsvalgte valgt på vårens Generalforsamling har funksjonstid fra Ved vårens Generalforsamling skal man: - Godkjenne årsregnskap av hovedkontoen, for foregående kalenderår. Dette skal godkjennes av regnskapskyndig person, fortrinnsvis offentlig godkjent revisor eller en autorisert regnskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/redegjørelse 4-5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest en - 1- uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to - 2- dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og

25 Saker Sak 1 Behandling/ Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/ Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Maren Sofie Sivertsen er ordstyrer. Silje Brattgjerd er bisitter. Ingse Bergh Monsen er referent. Godkjenning av tellekorps. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 3 Behandling/ Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra Generalforsamling Vår 2013 (vedlegg 1). Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra Generalforsamling Vår Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 20. Kontroll- og vedtektskomitéen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. 25

26 Ingen saker meldt. Sak 5 Orientering/ Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning, og disse presenteres i korthet. Leders statusrapport, ved Torgeir Kjepso Saue: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist ved Generalforsamling våren Jeg kan med hånden på hjertet si at det er et sterkt og godt styre dere valgte inn den gang, og sammen har vi hatt en utrolig spennende start på dette skoleåret. Siden forrige Generalforsamling har vi i styret blitt godt kjent og samarbeidet mellom de ulike vervene blir bare bedre og bedre. Det er en gjeng som virkelig står på og gjør sitt beste for at studiehverdagen skal bli så god som mulig på BI Bergen, og som leder er det en fryd å se på hvor dyktige og arbeidsvillige samtlige er. Mye av min hverdag går med på å motivere, engasjere og hjelpe alle i styret. Det er mye å følge med på, og en av mine viktigste arbeidsoppgaver er kontinuerlig oppfølging av alles arbeid. Dette er enormt lærerikt, da alle har sin måte å jobbe på, og det er ulike ting som får det beste ut av hver enkelt. Semesteret startet godt med en veldig bra gjennomført fadderuke. Det har bare vært gode tilbakemeldinger både fra studenter og administrasjon. Det var praktisk, men uheldig, at vi fikk en brannøvelse midt i uken, men det var ikke mye vi fikk gjort med det. I etterkant har det vært arrangert flere vellykkede sosiale og faglige arrangement, og flere er under planlegging. Et av mine store mål for min tid som leder er å øke engasjementet på skolen. Både i fadderuken og i senere tid har det vært mye fokus på viktigheten bak engasjement. Det vi ser nå er at flere av utvalgene og undergruppene får veldig høyt søkertall og at mange engasjerte sjeler ikke får de vervene de søker. Dette er naturligvis ikke en ønskelig situasjon. Skolen vokser seg større for hvert år og flere studenter burde bety flere grupper og utvalg. Vi i BIS gjør vårt for å hjelpe både eksisterende og nystartede undergrupper, men en vekst i studentsamfunnet krever også at den enkelte student tar initiativ, drar frem entreprenøren i seg og skaper noe nytt. En av ballene jeg overtok fra forrige leder er saken om medlemskap i SIB. Jeg har vært i jevn dialog med SIB gjennom semesteret, og endelig skal studentene ved BI Bergen få stemme over om de ønsker et medlemskap eller ikke. Å gå inn under SIB vil forandre en hel del av studenttilværelsen her på skolen, så det er viktig å tenke gjennom alle sider ved saken før en stemmer. Fremover skal vi i styret fortsette å jobbe hardt for at alle studenter skal ha det godt på skolen. Som leder er det mange beslutninger å ta til tider og jeg kan dessverre ikke garantere at samtlige er positive til alle beslutninger som blir tatt. Det jeg kan garantere er at alt som blir gjort, blir gjort i forsøk på å gjøre det beste for studentmassen i sin helhet. Jeg håper dere studenter er fornøyd med jobben vi i BIS har lagt ned så langt, og at dere som går første 26

27 trinn har fått et godt inntrykk av studiehverdagen på BI Bergen. Jeg gleder meg til de neste månedene sammen med dere, det er mye gøy i vente! Med vennlig hilsen Torgeir Kjepso Saue Leder BIS Bergen 2013/2014 Økonomiansvarlig sin statusrapport, ved Anne- Sofie Åmodt: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist på vårens Generalforsamling. Jeg har hatt noen utrolig spennende og utfordrende måneder etter at jeg steppet inn som økonomiansvarlig i BIS. I år, som tidligere år, har det dessverre vært mye uoppgjort og en del som har hengt igjen fra forrige semester og forrige styre. BI Studentsamfunn har vokst både betydelig og hurtig de siste årene, og arbeidsmengden til de engasjerte har vokst derav. I forbindelse med dette ønsker jeg i år og få i gang et økonomiutvalg på totalt 3 personer, i håp om å bryte den onde sirkelen og å få innført bedre rutiner når det kommer til økonomien i BIS. Som økonomiansvarlig er jeg ansvarlig for at budsjett og regnskap blir utarbeidet i samsvar med handlingsplaner, samt å følge opp den økonomiske side ved det arbeidet som blir gjort i alle utvalg med underlagte grupper og komiteer. Jeg er også ansvarlig for helse-, trenings- og refusjonsordningen, regnskapsføring og betaling/utsendelse av faktura. Til nå har arbeidet mitt gått i å prøve å få best mulig oversikt over økonomien til BIS Bergen, i tillegg til å få satt opp resultat for våren Heldigvis har fjorårets styre levert et veldig positivt resultat, noe vi studenter kan nyte godt av i år! Dette er noe vi ønsker å levere til neste års styre også. Jeg har også brukt tid på å sette meg inn i SIB- saken. Det blir veldig spennende, og ikke minst viktig, for mitt ansvarsområde å se om studentene ønsker at BIS skal inngå et samarbeid med SIB. Etter møter med alle undergrupper, prosjektutvalg og sammen med resten av styret, har vi kommet frem til et revurdert budsjett for høsten Vi har også satt budsjett for våren Vi har her valgt å fortsette å budsjettere oss i pluss. Dette er fordi vi ser det som nødvendig at BIS opparbeider seg en bufferkonto slik at vi kan takle eventuelle uforutsette hendelser og er klar til nyinvesteringer om et par år når dette blir nødvendig. Jeg har hele tiden stort fokus på å følge opp prosjektutvalg og undergrupper, i tillegg til å utbetale alt av refusjoner så fort som mulig. Som økonomiansvarlig har jeg ansvar for at BIS sine midler blir brukt på en mest mulig rettferdig og aktivitetsmaksimerende måte. Det vil helt sikkert være forskjellige synspunkter på hva som vil være rettferdig og mest mulig aktivitetsmaksimerende, men dette er noe vi hele tiden har i fokus. Til nå har det vært en utfordrende periode med mange nye problemstillinger både for meg personlig og BIS. Jeg synes at styret jobber fantastisk bra sammen, og samtlige har vært 27

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Vår 2014

Referat. Generalforsamling. Vår 2014 Referat Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013

Generalforsamling. Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013 Dato: Sted: Tid: 14. Mars Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Generalforsamling. Referat

Generalforsamling. Referat Generalforsamling Referat 17.10.2013 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen REFERAT Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 29.04.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 108-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 109-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 110-14 -

Detaljer

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2014

Referat. Generalforsamling. Høst 2014 Referat Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 11.02.2014 BI Bergen Innholdsfortegnelse Sak 32-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 33-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 34-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Generalforsamling Høst 2011 Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1 Referat Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 13.10.16 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de sentrale vedtektene som gjelder

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: KA, NA, PA Sak 192 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Sakspapirer Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 21.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 31-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer