Generalforsamling. Vår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Vår 2013"

Transkript

1 Generalforsamling Vår 2013 Dato: Sted: Tid: 14. Mars Aud

2 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren var fristen satt til 7. mars. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Vi ønsker at alle deltar på generalforsamling slik at vi har best mulig grunnlag for å foreta vedtak. Det er her du har mulighet til å fremme dine meninger! Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum! Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Generalforsamlingen avsluttes som vanlig med after GF Party i Rederiet. Den siste saken angår dette J Da gjenstår det bare å ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS- Ledelsen! Leder: Økonomiansvarlig: Markedsansvarlig: Sosialtansvarlig: Fagansvarlig: It og kommunikasjonsansvarlig: Næringslivsansvarlig KVK: KVK: VK: VK: Thomas Skovli Martin Fjeldså Ann- Ina Olsen Christoffer Olsen Henrik Hernes Henrik Tønnesen Fridtjov Antoni Amundsen Juhler Martine Ingebrigtsen Abbedissen Trine Elise Vestvik Linn Leidal 2

3 Innholdsfortegnelse Forretningsorden for Generalforsamling Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Sak 1 Behandling/Godkjennelse av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Sak 4 Saker til eventuelt Sak 5 Orientering/Styrets beretning Sak 6 Behandling/Regnskap/Økonomi Sak 7 Behandling/Budsjett/Økonomi Sak 8 Behandling/Fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv/kvk Sak 9 Nye vedtektsendringer foretatt av Styringsgruppen Sak 10 Orienteringssak Sib Sak 11 Behandling / Valg av nye verv Sak 12 Behandling/After- GF party/leder Sak 13 Eventuelt Vedlegg: Vedlegg 1 Nye vedtektsendringer foretatt av Styringsgruppen 20 Vedlegg 2 Referat Vårens Generalforsamling

4 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn, avdeling Bergen 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Bergen, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Bergen. 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Bergen som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre - 3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to - 2- replikker til hvert innlegg, á to - 2- minutter, samt en - 1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en - 1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 4

5 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS Bergen sitt høyeste organ Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS Bergen sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til generalforsamling skal bekjentgjøres senest to - 2- uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må være styret i hende senest 5 dager etter innkalling Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en - 1- uke før møtestart Egne tilføyelser til felles vedtekter for BIS Bergen må ha 2/3 flertall og trer i kraft ved Generalforsamlingens slutt Stemmeberettigede ved BIS Bergens generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp. 4-2 Høstens generalforsamling Høstens Generalforsamlingen skal tre sammen senest ti uker etter høstens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: - Velge de representanter til styret i BIS Bergen som er ledige. Dette dreier seg om de stillinger som eventuelt er fratrådt eller ikke besatt i perioden fra forrige generalforsamling. - Godkjenne regnskap for 1.halvår i inneværende år. - Godkjenne budsjett for høstsemesteret. 5

6 - Behandle og eventuelt endre egne tilføyelser til felles vedtekter for BIS Bergen, stillingsinstrukser og andre retningslinjer gitt av generalforsamling dersom det er kommet forslag om dette. - Statusrapport fra sittende styre fremlegges, herunder halvårsrapport fra styremedlemmene. 4-3 Vårens generalforsamling Vårens generalforsamling har følgende arbeidsoppgaver: - Velge de representanter til styret i BIS Bergen som er ledige. Dette dreier seg om de stillinger som har vært i funksjon i ett år, samt de stillinger som eventuelt er fratrådt i perioden fra forrige generalforsamling. - Godkjenning av årsrapport/redegjørelse fra samtlige styremedlemmer. - Revidert årsregnskap fra avtroppende styre fremlegges for godkjenning. - Revisjonsrapport fra avtroppende styre fremlegges for godkjenning. - Godkjenne budsjettet for vårsemesteret. - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. 4-4 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal bekjentgjøres senest en - 1- uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling skal foreligge minst to - 2- dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær generalforsamling er som nevnt i vedtektene og

7 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Per Olav Myhre er Ordstyrer. Andre Skoog er bisitter. Eva Wefre er referent. Godkjenning av tellekorps. Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra generalforsamlingen Høst (Vedlegg nr. 2). Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra generalforsamling Høst Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 20. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen 7

8 Sak 5 Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Leders statusrapport, ved Thomas Skovli: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist ved generalforsamlingen våren Året som har gått har vært spennende, utfordrende og ikke minst veldig lærerikt. Som leder går mine arbeidsoppgaver ut på å sikre at vi som sitter i styre utfører de oppgavene vi er satt til å gjøre. Mye av tiden går med til å støtte og motivere de andre styremedlemmene og følge opp at de gjør jobben sin. Siden forrige generalforsamling er det gledelig at vi har fått en oversiktlig økonomi, mange nye undergrupper og gjennomført et bredt spekter av arrangementer som vi håper og tror studentene på BI Bergen har satt pris på. For snart 12 måneder siden presenterte jeg områdene jeg ønsket å satse på det kommende året. Disse var øke profesjonaliteten i organisasjonen, enda mer fokus på næringsliv, mer engasjement i studentmassen, humanitært arbeid og idrett. Jeg er tilfreds med måloppnåelsen til nå og håper på mer fremgang i månedene som kommer. Som leder av et studentsamfunn er det mange avgjørelser som man er med på å påvirke. Mange av disse er vanskelige, og det er garantert ikke alle som er like populære. Det jeg kan si med hånden på hjertet er at vi til en hver tid har handlet ut i fra det vi mener er riktig for studentene. Det er tross alt det som er jobben vår. Et eksempel på en slik sak er SIB medlemsskap som fremdeles er et tema som vi jobber med. Dette er et tema som engasjerer mange, og derfor gjør det ekstra viktig at alle steiner snus før det blir lagt frem som en sak på GF. Vi jobber pr dags dato i sammen med administrasjonen på BI Bergen for å få belyst alle sider av saken. På denne generalforsamlingen vil det bli en orientering om arbeidet frem til nå. I tiden som kommer nå er det ekstremt mye spennende som skjer, det skal settes nye styrer i alle de store prosjektgruppene, vi skal ha overlapping med det nye styret som blir valgt, og vi har mange spennende arrangementer. Til slutt vil jeg bare takke ledelsen for den utrolige jobben de legger ned hver eneste dag! Det er ikke alltid at dere får den creden dere fortjener, men for meg som leder er det ingen tvil om dere er hjertet i denne fantastiske organisasjonen. Godt vårsemester til alle! Benytter samtidig anledningen til å ønske neste års styre lykke til! Thomas Skovli Leder BIS Bergen 2012/2013 8

9 Fagansvarlig sin statusrapport, ved Henrik Hernes: I motsetning til de andre vervene kan ikke jeg takke for tillitten fra generalforsamlingen. Derimot kan jeg takke for den måten jeg har blitt tatt i mot selv om min inngang til vervet var noe unormal. Jeg og fjorårets fagansvarlig (nå fagansvarlig sentralt), Tone Hestvik, begynte med opplæring på overlappingsturen vår i juni. Der fikk jeg mine første innblikk i hva jeg hadde begitt meg ut på. Selv om jeg kom inn såpass seint som jeg gjorde og læringskurven har vært bratt, har oppfølgingen fra Tone vært bra og jeg har ikke savnet noe fra den kanten. Vi reiste også på fagseminar til Nydalen i juni, sammen med de andre avtroppende og påtroppende fra de andre lokalavdelingene. Her var det et veldig bra opplegg, som bidro til mye bra ideer og erfaringsutveksling. Dette var i stor grad med på å i alle fall få meg til å føle meg forberedt på det kommende året. August var en kjempe travel måned, med fadderuke og innsamling av de 19 klassekontaktene. Jeg hadde som mål at dette skulle bli gjort i løpet av de første tre ukene. Det gikk ikke helt etter planen, men jeg fikk valgt alle og er veldig fornøyd. Det gikk heldigvis veldig bra, og jeg fikk valgt alle inn alle i tide. Det skal nevnes at den ene klassekontakten ikke ble valgt demokratisk i klassen, men av meg, da tiden ikke strakk til for at jeg kunne velge denne i klassen. Tre kvelder i september arrangerte Elisabeth Seim, Stein Lavik presentasjonsteknikkurs for klassekontaktene. Her ble de satt godt inn i hva vervet gikk ut på, samtidig som de fikk øvet seg på å presentere foran klassen og samtale med foreleser. Kurset ble avsluttet på kroen med god mat og drikke som vi fikk av administrasjonen. Jeg må bruke et par linjer på å skryte av klassekontaktene. De har vært utrolig flinke og alle ser ut til å ta ansvaret sitt seriøst. Jeg kunne ikke forvente noe mer av de som er med og det er virkelig en flink gjeng. Jeg kan bare si at jeg gleder meg til videre samarbeid. 7-9 september var det duket for Nasjonalt styreforum i Bergen. Alle fagansvarlige kom hit en dag før, for å ha fagseminar og blant annet gjennomgå kursevalueringer fra våren. Vi diskuterte fagene og det vi kommer frem til, tar fagansvarlig sentralt med seg videre til ledelsen på BI Nydalen. Vi har dette året utarbeidet nye kursevalueringer som har fungert enda bedre enn de tidligere. Jeg gjør meg i skrivende stund klar til fagseminar i Oslo til helgen og kan med hånden på hjertet si at jeg har bedre kursevalueringer klare nå enn jeg hadde før jul. Mitt viktigste ansvar som fagansvarlig går ut på å være bindeleddet mellom studentene og administrasjonen. Via klassekontaktene tar jeg saker som studentene kommer med videre til studieleder Elisabeth Seim, som er min kontaktperson her ved BI. Om noen trenger hjelp i forhold til fag, eksamensspørsmål, hygienefaktorer, forelesere. Hva enn det måtte være, så skal jeg gjøre mitt beste for å ta tak i det og jobbe for at BI Bergen skal være en god plass å studere. I november arrangerte jeg motivasjonskveld før eksamensperioden. Oppmøtet var ikke helt der jeg ville at det skulle være, men alt i alt syns jeg foredragsholderen var veldig bra og jeg har fått mye bra tilbakemeldinger fra de som var der. Jeg ser forbedringspotensialene og gleder meg allerede til den neste som skal være nå før neste eksamensperiode. Samtidig hadde alle klassene klassefester foregående semester. Dette er noe jeg har diskutert om er 9

10 nødvendig at vi arrangerer, i alle fall i den formen det har blitt gjort til nå. Det er ennå ikke avklart om vi kommer til å gjennomføre dette i år. En av de andre av hovedoppgavene mine er å til rette legge for evalueringene av foreleserene. For å gjøre arbeidet lettere for klassekontaktene snakket jeg med Elisabeth Seim på forhånd for å få skolen til å sende en forespørsel til alle foreleserene om at de måtte stille seg tilgjengelige for en slik samtale. Dette har vist seg å være veldig effektivt og samtalene før jul gikk som smurt. Vi har også kommet godt i gang nå etter jul og de aller fleste har hatt sine første samtaler med foreleserne. Det er viktig at vi her har et godt samarbeid for at disse evalueringene skal fungere godt og at jeg setter veldig pris på den hjelpen skolen har stilt med her. Til slutt vil jeg bare si at jeg gleder meg til resten av skoleåret. Og sist, men ikke minst: ikke nøl med å ta kontakt med hverken meg, den nye fagansvarlig eller klassekontaktene deres om det skulle være noe. Vi er her for dere! Med vennlig hilsen Henrik Carlson Hernes Fagansvarlig BIS Bergen 2012/2013 KVK sin statusrapport, ved Martine Ingebrigtsen Abbedissen og Fridtjov Juhler Vår oppgave som KVK er å kontrollere og overvåke alt av arbeid som styret gjør- Dette blir gjort etter retningslinjer og vedtekter som er satt på Generalforsamlingen. I tillegg skal KVK kvalitetssikre alle valgprosesser og har hovedansvaret for Generalforsamlingene. Hvis det er noe vi er usikker på, har vi KVK i sentralledelsen og på de andre lokalavdelingene jeg kan støtte meg på. På Generalforsamlingen i høst ble Fridtjov Juhler valgt inn etter at André Skoog gikk av som KVK. Arbeidsfordelingene mellom oss har vært veldig like og jevne, og vi har samarbeidet med det meste av arbeidet. Hovedoppgavene til Fridtjov har vært å få inn arrangement rapporter, intervjuer og oversikt over stillingsinstruksene. Martines arbeidsoppgaver har i hovedtrekk vært økonomien, styremøtene og internsaker som har kommet opp underveis. Økonomien er et av KVK sine hovedoppgaver, det å følge opp og ha fullstendig innsikt er særdeles viktig. Når det kommer til internsaker er det utrolig viktig å overholde den taushetsplikten og objektiviteten som KVK står for. Det kommer henvendelser fra studenter, undergrupper og foreninger som er på BI Bergen. Alt i alt dreier dette seg veldig mye om generell HR. I løpet av skoleåret 2012/2013 har det vært noen både hektiske og mindre hektiske dager. I høst har det vært veldig mye fokus på økonomien. Her var det mye som måtte ryddes opp i etter fjoråret. I forbindelse med generalforsamlingene har det vært en del arbeid. Vårens generalforsamling sammen med valgkamp har vært en stor prøvelse her i Bergen. Det har vært veldig spennende å se kandidatene i aksjon. Utenom dette har vi hatt en del andre arrangementer på skolen som er verd å nevne. De engasjerte på skolen har gjort en fantastisk 10

11 god jobb med alt av aktiviteter og arrangementer som har blitt avholdt på BI Bergen dette skoleåret. Alt i alt har dette vært et fantastisk år hvor jeg har blitt kjent med inspirerende og motiverende mennesker. Jeg har fått mange nye venner som aldri ville møtt ellers, og lærdommen jeg tar med meg videre er ubeskrivelig. Til slutt vil jeg ønske det påtroppende styret masse lykke til med skoleåret 2013/2014. Med vennlig hilsen Martine Ingebrigtsen Abbedissen og Fridtjov Juhler KVK BIS Bergen 2012/2013 Økonomiansvarlig sin statusrapport, Martin Fjeldså: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg fikk på Generalforsamlingen for ett år siden. Jeg har hatt et utrolig spennende og utfordrende år som økonomiansvarlig her ved BIS Bergen. Årets styre overtok en økonomi som ikke var helt som forventet, og vi måtte bruke tiden frem til høstens generalforsamling på å skikkelig status på økonomien til BIS Bergen. Regnskapet for våren 2013 kom ut noe negativt, og økonomien var også preget av alle investeringene som fjorårets styre måtte gjøre i forbindelse med flyttingen til Marineholmen. Årets styre valgte derfor en streng styring på økonomien i begynnelsen av perioden vår frem til vi fikk en endelig status på økonomien. Vi har kvittet oss med en del unødvendige kostnader, og prøvd å få ned mat -kostnadene mest mulig og heller rette disse midlene mot noe som kan skape mer aktivitet i grupper og utvalg. For oss har det også vært viktig å rette fokus på igjen å bygge opp bufferen til det nivået den bør ligge på. Resultatet for høsten 2013 er et resultat som vi i BIS styret legger frem med hevet hode, og føler vi har holdt oss godt innenfor de rammene som vi fikk godkjent på høstens generalforsamling. Enkelte av inntektene og kostnadene(som NU og NLD er blitt periodisert til vårsemesteret, da det er her arrangementet er og vi ser det som mest hensiktsmessig å få alle kostnader og inntekter til NLD til samme periode. Vi har satt opp budsjettene for de fleste grupper og utvalg for både dette året og også for neste semester, noe som gjenspeiles i budsjettet for høsten Vi har også prøvd å legge vekt på idrettsgruppene her ved skolen, da vi ser at flere av idrettsgruppene trekker mange studenter og skaper samhold og engasjement, gjerne på kryss av idrettsgrupper. Jeg har i tillegg hatt stort fokus på å få utbetalt alt av refusjoner så fort som mulig. Som 11

12 økonomiansvarlig har jeg ansvar for at BIS sine midler blir brukt på en mest mulig rettferdig måte, og at pengene blir brukt på en aktivitetsmaksimerende måte. Det vil helt sikkert være forskjellige synspunkter på hva som vil være rettferdig og mest mulig aktivitetsmaksimerende, men vi har hele tiden dette i fokus. Til nå har det vært en utfordrende periode med mange nye problemstillinger både for meg personlig og BIS. Jeg vil til slutt takke resten av styret og ledelsen for et helt uforglemmelig år, og det har vært utrolig gøy å bli kjent med så mange engasjerte og motiverte medstudenter. Med vennlig hilsen Martin Fjeldså Økonomiansvarlig BIS Bergen 12/13 Sosialt ansvarlig sin statusrapport, Christoffer Olsen Nå er det ganske nøyaktig et år siden jeg satt i Auditorium 1, litt nervøs og klar for å knuse all motstand i form av en hysterisk og jovial appell. Da det kom frem at jeg ikke hadde noen konkurrenter til vervet, forsvant all nervøsitet og sceneskrekk og siden har jeg ikke hatt det. Det har vært mye arbeid som har gått på bekostning av mye annet, men jeg sitter den dag i dag og angrer ikke et sekund på at jeg valgte og stille til valg. Vi har nå gjennomført de fleste arrangementene, det har vært en ekstremt hektisk periode nå etter jul, men med relativt godt oppmøte på de fleste arrangementene er jeg godt fornøyd. Vi kickstartet det hele med en fadderuke som er den beste jeg har opplevd på de tre årene jeg har gått her på BI Bergen. En stor takk skal rettes til fadderkomiteen som jeg hadde gleden av å følge opp i månedene før selve uken. Av andre arrangement har vi hatt: - To Back2School - To aktivitetskvelder - Oktoberfest - Halloweenparty - Eksamensfester - To quizer med ekstremt gode quizmasters - Ladies Night 12

13 - Guys Night Vi har videre Vårball og Revy neste uke i Grieghallen som kommer til å bli en legendarisk god kveld i majestetiske omgivelser og et show som fyller den kulturelle kvoten til maks. På Rederiet og vi ser stor fremgang på antallet som møtte opp på de ulikekveldene. Det er veldig bra. Uten dere ville ikke disse festene blitt som de ble. Det skal også nevnes at Sosialutvalget på 15 personer har gjort en god jobb med gjennomføringen av kveldene og håper å se disse i nye verv det kommende året. Av faglige arrangement har vi også hatt et godt tilbud. Forrige semester gjennomførte eiendomsutvalget en bransjekveld for et fullt auditorium 3, Aksjeklubben hadde fått Holdbergfondene til å holde foredraget med navn Sorte svaner, varehandelsstyret og kremmerdagen gjennomførte kremmerdagen. Dette semesteret har det igjen blitt blåst liv i BIS Marketing som hadde et strålende opplegg med Marketing Mix. Videre dette semesteret er det duket for foredrag og kvelder i regi av BI Travel, Eiendomsutvalget, BIS Marketing og bedriftspresentasjoner i regi av Næringslivsutvalget. Med tanke på driften av Rederiet har jeg to meget kompetente personer i leder for Rederiet, Chris André Nilsen og NK, René Johannessen. Disse to skal ha masse skryt for sin innsats dette året. Vi tre sammen har fått satt sammen gode rutiner for selve driften av Rederiet. Dette går på alt fra et system for varetelling, gjennomføring av arrangementer og rutiner før og i etterkant av arrangement. Dette gjør det lettere for oss å se det økonomiske perspektivet på Rederiet Selv om jeg ser enden i tunellen som en metafor for vervets slutt, så er det masse å ta seg av før jeg går av og gleder meg til å ha overlapping med en person som kan si at han/hun har det kuleste vervet i BIS. Mvh Christoffer Olsen Sosialt Ansvarlig BIS Bergen 2012/2013 Markedsansvarlig sin statusrapport, ved Ann- Ina Olsen: Jeg vil takke for tilliten jeg fikk på Generalforsamlingen våren Året som Markedsansvarlig ved BIS Bergen har vært utrolig lærerikt, kjekt, spennende og ikke minst utfordrende. Da jeg tok over vervet var jeg usikker på hva jeg skulle forvente meg, det har vært oppturer og nedturer, men mest av alt har det vært ubeskrivelig gøy og jeg merker at jeg som person har vokst enormt. 13

14 Det hele begynte med at jeg ble satt inn i en gjeng der jeg ikke ante hvem noen var, dette har nå resultert til at vi alle er blitt veldig gode venner som jeg aldri vil glemme og som jeg vet jeg kommer til å ha god nytte av i framtiden. Opplæringen hadde en pangstart der vi gikk rett med fornyelser av avtaler, møter der jeg ble kjent med alle samarbeidspartnere og ikke minst en super overlappingstur der jeg ble kjent med styret. Når jeg kom tilbake fra sommerferien fikk jeg virkelig kjenne på det ansvaret jeg hadde som Markedsansvarlig. Det var mye som skulle bli gjort, sette meg mål for året, hvem skulle vi gjenopprette samarbeidet med, hvilke nye avtaler skulle jeg få til og hvem ville jeg ha med meg i teamet Markedsutvalget. Jeg satt meg et høyt mål ut ifra i antallet som søkte til Markedsutvalget i fjor og noe jeg trodde vil være uoppnåelig, og det var 30 søkere. Dette var en nervepirrende og spennende prosess som gikk på skinner. Å få mulighet til å være med på mange intervju og ikke minst å selv få velge ut de beste kandidatene har vært en skikkelig læringskurve. Man får da en smaksprøve på hva en arbeidsgiver ser etter på en søknad og intervju, og hvordan man legger merke til hvem som skiller seg ut og ikke. Videre av året har vært fylt med spenning, masse møter, ekspandert nettverk, blitt kjent med utrolig mange mennesker både på BI Bergen og de andre lokalavdelingene i Norge. Det har til tider vært vanskelig å få noen bedrifter til å innse hva de tjener på og hvorfor de skal samarbeid med BI Bergen, dette har da tatt mye tid siden vi ikke alltid har følt at vi er blitt prioritert. På tross av dette har vi nå følgene avtaler; Sinco (Sumo og Metro), Sixt, E.T Hårstudio, Egon, Tannlegeklinikken 5-3, itrain, Ticketco, Godt Brød, Deli de Luca, Molvik og X-tend. Vervet som Markedsansvarlig i BIS går ikke kun ut på å få til avtaler det går også ut på å være en leder og hjelpe andre. Man får på sett og vis prøvd seg ut på forskjellige verv. En får erfart det meste fra begynnelsesfasen til sluttproduktet, alt fra booking av biler til mat, være vakt og stå på stands. Arrangementer jeg har fått anledning til å være med på er Fadderuken, Vinterlekene og NLD. Som nevnt tidligere er jeg kjempe takknemlig for at jeg har fått denne muligheten og vil absolutt anbefale alle å gripe sjansen og søke BIS. Vil takke hele styret og alle andre for et fabelaktig år. Helt uforglemmelig. Avtaler 2012/2013 Metro: Fri entré ved Metro Nattklubb for alle studenter ved BI. Aldersgrense 20 år. Gyldig studentbevis sammen med gyldig legitimasjon MÅ fremvises. Det tas forbehold om endring i skjenketider. Søndag til fredag hele kvelden. Lørdag- før kl BI studenter får også gratis utleie til BI studenter, egen kø og god støtte til diverse arrangementer. Sumo: 30 % rabatt på mat i tidsrommet mellom kl mandag- fredag. 14

15 itrain: BI studenter betaler 1100,- per semester per medlemskap. Medlemmene har tilgang til itrains lokaler 24 timer i døgnet, fram til 30. Desember og 30. Juli. Tannklinikken 5-3: Første gangs konsultasjon, undersøkelse og røntgen til 290 kr. Blekeskinne samt Opalescence blekegel til hjemmebleking kr 750,- per kjeve. 20 %rabatt på all standard tannbehandling(konsultasjon, undersøkelse, røntgen, bedøvelse og fyllingsterapi, informasjon/profylakse, rens og puss og opplæring til egenomsorg). Lystgass eller Dormicum til studenter med utpreget angst/tannlegeskrekk. Det vil også være en uke der all første gangs konsultasjon, undersøkelse og røntgen vil koste kun kr 100,-. E.T Hårstudio: Tilbyr alle BI studenter 30% rabatt på alle behandlinger, utenom hair extensions. Molvik: Tilbyr alle BI studenter 25% rabatt på diverse trykksaker, 8 A5- sider 500 stk kr 4200,- eks. Mva, 1000 stk kr 4800,- eks. Mva. Visittkort 1 person kr 900,- eks. Mva, 2 personer kr 1200,- eks. Mva. Bachelor- oppgave kr 1,9,- per side eks. Mva. Oppstart kr 250,- eks.mva. Sixt: Tilbyr alle BI studenter studentmatrise, ingen ung- sjåfør gebyr. Med vennlig hilsen Ann- Ina Olsen Markedsansvarlig BIS Bergen 11/12 Næringslivsansvarlig sin statusrapport, ved Henrik Tønnessen: Først vil jeg takke for tilliten jeg ble vist på vårens generalforsamling. Som Næringslivsansvarlig har jeg det overordnede ansvaret for all næringslivskontakt ut mot bedrifter og næringslivsaktører i BIS Bergen. Det er første gang at Næringslivsansvarlig sitter i BIS-styret, og det er i tråd med organisasjonens satsning på næringslivskontakt. Oppgavene mine består av å lede Næringslivsutvalget og å bistå alle linjeforeninger og undergrupper i deres kontakt mot næringslivet. Den viktigste oppgaven er å selge BIstudentene ut til næringslivet ved å arrangere Karrieredagen, bedriftspresentasjoner og stands. Næringslivsansvarligs oppgave er i år også å ha overordnet ansvar for Næringslivsdagen. Næringslivsdagen har sin egen komité, og består av åtte medlemmer, pluss leder Karen S. Fougner. Året største begivenhet er Næringslivsdagene, der vi i tillegg til den tradisjonelle næringslivsdagen, har utvidet modellen med to ytterlige begivenheter. Det vil være en jentekveld med foredrag og fokus på kvinnelige ledere, samt en bedriftsdate der PWC, Manpower og Totaloversikt tar et tyvetalls studenter med seg til en kveld med mat, mingling 15

16 og foredrag/casejobbing. (Merk, i skrivende stund er det 3. mars, og Næringslivsdagene går snart av stabelen). NLD-komiteen og Næringslivsutvalget har gjort en fantastisk jobb opp mot disse dagene, og leder Karen S. Fougner fortjener også en hel del skryt for det gode arbeidet som er blitt lagt ned. Programmet er solid gjennomført og har en god rød tråd gjennom alle foredragene. Linjeforeningene jobber også godt og det har i år blitt lagt ned et bevisst fokus av NU på å organisere og støtte linjeforeningene. Dette har båret frukter, og linjelederne jobber nå mer strømlinjeformet og i tett dialog med Linjeansvarlig. Ellers er interessen fra Næringslivet stor, det er mange som vil profilere seg for BIs studentmasse. Utover våren vil det være flere bransjekvelder og bedriftspresentasjoner, så studentene har mye å glede seg til. NLD-komiteen, Næringslivsutvalget og alle linjeledere og linjeforeninger gjør en fantastisk jobb, og jeg er mektig imponert over alt som foregår i studentsamfunnet av næringslivsrettet aktivitet. Jeg vil dog benytte anledningen til å nå ut til den hverdagslige BI-student med et budskap som jeg mener får alt for lite oppmerksomhet. Studenter ved BI er utrolig lite bevisste på å møte opp på næringslivsrettede arrangement som bransjekvelder og bedriftspresentasjoner. Den gjennomgående trenden er at næringslivsrettede arrangement har en utrolig lav deltakerprosent, og som en handelshøyskole i Norge er det direkte flaut når bedrifter og foredragsholdere kommer for å prate, og det ikke møter opp mer enn et tyvetalls studenter. Her har BI-studentene masse å hente, da nettverk og faglig input i det store og hele er noe av viktigste dere kan få med dere ved siden av forelesning. I et studentsamfunn som BIS skjer det utrolig mye spennende og sosialt, men det er viktig å ikke miste fokus på de mer faglige rettede arrangementene også. Jeg har hatt et fantastisk år som Næringslivsansvarlig ved BIS Bergen, og setter stor pris på alle de flotte og dyktige menneskene jeg har hatt gleden av å treffe og jobbe sammen med. Nå går vervet mitt mot slutten, og jeg er vannvittig glad for å ha fått jobbe sammen med styremedlemmene i BIS Bergen 2012/2013. Dere er en helt utrolig dyktig gjeng som jeg kommer til å savne. I tillegg vil jeg takke den fantastiske gjengen i Næringslivsutvalget. Dere umåtelig ressurssterke og flinke, og jeg er takknemlig for å ha fått jobbe tett med dere et helt år. Ønsker påtroppende styre lykke til! Vennlig hilsen Henrik Tønnessen Næringslivsansvarlig 2012/2013 BIS Bergen 16

17 Valgkomitee sin statusrapport, ved Trine Elise Vestvik og Linn Leidal Først og fremst vil jeg bare takke for tilliten som ble vist ved fjordårets generalforsamling. Året som har gått har vært utfordrende, lærerikt og ikke minst veldig gøy. Som valgkomitè er dine hovedoppgaver å promotere for de ledige vervene i BIS, samt å promotere for generalforsamlingen. Du vil også foreta alle intervjuene med de som har søkt, og skrive en innstilling for hvem du på grunnlag av CV, søknad, intervju og referanser synes passer best til de aktuelle vervene. Du vil i tillegg bistå de andre vervene i perioder hvor du ikke har like mye å gjøre. Arbeidet mot høstens generalforsamling begynte i september. Vi hadde som mål å få flere til å komme enn året før, og håpte på flest mulig søkere. Søkertallet var så som så, men vi fikk til gjengjeld inn noen gode kandidater. Antallet på GF var heller ikke så mye å skryte av, men det slo i hvertfall fjordåret. Linn Leidal ble på høstens generalforsamling valg inn i Valgkomiteen. Inn mot vårens generalforsamling har vi lagt mye tid og energi i promoteringsprosessen. Vi har prøvd ting vi ikke har gjort før og følte at mye av dette var vellykket. Vi laget brosjyrer, promofilm og hadde stands på skolen. Dette er noe som krever at du er kreativ og tar initiativ selv, da det ikke finnes en mal for hvordan promoteringen skal gjennomføres. For oss i VK var det i tilegg viktig å få til et godt samarbeid med resten av styret på denne prosessen. Dette for å klare og nå ut til flere og bedre søkere. Det var et mål for oss å få inn flest mulig gode søkere, slik at studentmassen får et best mulig grunnlag når de skal velge BIS ledelsen 2013/2014. Dette er også noe vi har tenkt mye på når vi har intervjuet søkerne. Selve intervjuprosessen har foregått på en objektiv måte. KVK har vært tilstede under alle intervjuene, og alle kandidatene har fått lik mulighet til å vise hva de kan og hva de er gode for. Vi har vært veldig kritiske og brukt mye tid på innstillingen vi har skrevet, og vil anbefale studentene å stemme etter denne innstillingen. Samtidig ønsker vi at flest mulig møter opp på generalforsamling. Dette er viktig for BIS sitt demokrati, og for at det skal være en størst mulig del av studentmassen som står bak vedtakene som blir satt på generalforsamlingen. Som VK har jeg lært mye om meg selv, fått mange nye erfaring og lært masse av å jobbe sammen med resten av styret. Til slutt vil jeg ønske det påtroppende styre masse lykke til! Med vennlig hilsen Trine Elise Vestvik og Linn Leidal Bis Bergen Valgkomitè 2012/2013 Sak 6 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Bergen Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for høsten

18 Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskaper for høsten Regnskap presenteres på Generalforsamlingen Sak 7 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Bergen Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høst 2013 Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for og høst Budsjett presenteres på Generalforsamlingen Sak 8 Behandling/ Fullmakt til det sittende styre for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv/ v KVK Forslagsstiller: Styret i BIS Bergen /v KVK Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen, med unntak av ledervervet Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget. Sak 9 Behandling/Godkjenning av vedtektsendringer foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Ved Styringsgruppemøte som ble avholdt ble det vedtatt diverse standardiserte vedtektsendringer Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene som blir lagt frem Sak 10 Sak: Orienteringsak - SIB Forslagsstiller: Leder Bakgrunn: BIS er kontinuerlig på jakt etter å gi studentene på BI Bergen det beste velferdstilbudet som er tilgjengelig. Akkurat nå er BIS inne i en prosess der BIS evaluerer 18

19 tilbudet vi gir studentene og har dermed tatt kontakt med SIB for å se hva de kan tilby studentene på BI Bergen. Sak 11 Behandling/ valg av ledige tillitsverv/v VK Forslagsstiller: Valgkomiteen Bakgrunn: Vervene blir presentert, innstilt og stemt over i følgende rekkefølge: Markedsansvarlig 1 kandidat Næringslivsansvarlig- 1 kandidat Kontroll og vedtektskomiteen 1 kandidat Økonomiansvarlig- 1 kandidat Kommunikasjonsansvarlig- 1 kandidat Sosialtansvarlig- 1 kandidat Valgkomiteen (VK) 1 kandidat Fagansvarlig- 1 kandidat Leder- 1 kandidat Forslag til vedtak: Den personen med absolutt flertall blir valgt inn Sak 12 Behandling/ After GF Party/Leder Forslagsstiller: Leder Bakgrunn: Generalforsamlingen skal alltid avsluttes med en skikkelig fest i Rederiet. Forslag til vedtak: Leder foreslår to priser på øl for after GF party, forsamlingen stemmer over forslagene. Sak 13 Eventuelt saker Eventuelt saker behandles. 19

20 VEDLEGG 1 Lokale vedtektsendringer vedtatt av Styringsgruppen 17/

21 Vedtektsendring Lagt til: «BIS LA skal tilføre sin studentmasse en merverdi, som gjør de til Norges mest ettertraktede studenter». Bakgrunn: Vedtektssettet oppdateres pga strategien til BIS. Vedtektsendring : Opprinnelig: Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 5 dager etter innkalling. Bytte til: Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 9 dager før Generalforsamlingen. Bakgrunn: Med dette så kan man sende ut innkallelse tidligere og kan i prinsippet markedsføre datoen før. Problemet før er at man har markedsført datoen for tidlig og da må man ha sakene 5 dager etter innkallelse. Vedtektsendring 3 Legge til: Dette forutser at kandidaten godkjenner innkallelsen til intervjuet 24 timer etter innkallelsen er sendt ut. Dette må Valgkomiteen understreke i innkallelsen. Bakgrunn: Hvis en søker på en stilling, så har personen rett på intervju. Men det som er problemet er at de som søker ikke alltid svarer på innkallingen til intervju og svarer på dette en halvtime før intervjuet egentlig skal begynne. Vedtektsendring 4 Legge til: Valgkomiteen inviterer de kandidatene, helst to 2, som egner seg best til å ha presentasjon. Kandidaten skal ha 5 minutters presentasjon, etterfulgt av 5 min med spørsmål. 4.3 Styret, samt KVK, skal være representert under konstitusjonen. Bakgrunn: Dette gjelder endring av retningslinjer for konstitusjoner. Med disse vedtektene vil det bli akkurat som Generalforsamlingen, bortsett fra at det er kun styret og KVK som deltar på konstitusjonen. Vedtektsendring 5 Retningslinjer for behandling av disiplinærsaker i BIS: Anketid endres fra 2 uker til 1 uke. Styret skal holde sin dom hemmelig for allmenheten: fra 2 uker til 1 uke. Behandlingstid av Ankeutvalget: 1 måned til 3 uker. Bakgrunn: Veldig lang tid for disiplinærsaker. Det kan føre til at folk som har f.eks fått mistillit imot seg, kan i prinsippet sitte 1 måned og 2 uker i stillingen ekstra pga KVK har så lang behandlingstid. Dette er problematisk dersom man gjerne vil få rekruttert et nytt medlem så raskt som mulig. Vedtektsendring 6 Legges til: 21

22 Alle verv som skal settes i BIS LA sine undergrupper eller utvalg skal utlyses i rimelig tid før tilsettingen. Det skal bekjentgjøres på en slik måte at studentene bør ha fått det med seg. Bakgrunn: Det er ganske viktig at verv settes i rimelig tid før tilsettingen, slik at man ikke kan sette et verv på en dag. Vedtektsendring 7. Valgkomiteen sin stillingsinstruks: Legge til: «Skal promotere Generalforsamlingen». Vedtektsendring 8: Endring i stillingsinstruks for Markedsansvarlig Endringer: Fjernet: Markedsansvarlig har ansvar for Karriere Speed Date (KSD) (Dersom LA har KSD) Følge opp og kontrollere arbeidet med KSD Lagt til: Tilsvarende har undergrupper og utvalg også et ansvar for å kontakte Markedsansvarlig mtp. dette. Markedsansvarlig er pliktig til å opplyse utvalg, undergrupper og linjeforeninger om dette. 22

23 VEDLEGG 2 GENERALFORSAMLING REFERAT

24 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene KVK (Martine): Da skal jeg orientere litt om dagsorden, forretningsorden og innkallelse. Dette er henvist til i sakspapirene. Innkallelsen er godkjent etter vedtektene. Å være godkjent vil si at innkallelsen har vært 2 uker før møte og at sakspapirene har vært ute en uke før. *Leser forretningsorden* I dag skal vi først la ledelsen orientere om sin periode. Deretter skal vi gå gjennom økonomi, vedta vedtekter og velge inn nye medlemmer til ledige verv. Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Per Olav Myhre er Ordstyrer. Eva Wefre er bisitter. Sivert Belsby er referent. Trekker 19, 44 og 25 som tellekorps. 50 får dobbeltstemme. Vedtak: Enstemmig vedtatt *Ordstyrer Per Olav Myhre orienterer litt om hvordan innlegg og replikk skal fungere. * 24

25 Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra generalforsamlingen Vår (Vedlegg nr. 11). Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra generalforsamling Vår Enstemmig vedtatt Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 20. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Ingen saker til eventuelt Sak 5 Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Leders statusrapport, ved Thomas Skovli: Først og fremst vil jeg takke alle for tilliten jeg ble vist på vårens generalforsamlingen våren Samtidig vil jeg takke for at dere valgte inn en så fantastisk gjeng sammen med meg som gjør en uvurderlig god jobb hver eneste dag! Siden den gang har jeg hatt en meget spennende og ikke minst utfordrende tid som Leder for Studentsamfunnet her på BI Bergen. Da jeg ble valgt inn som leder for Studentsamfunnet hadde jeg spesielt fire satsningsområder som jeg ville at BIS skulle jobbe med i 2012/2013. Jeg ville bygge engasjement, bygge relasjoner mellom studenter og næringsliv, profesjonalisere organisasjonen og profilere BI- studenten for næringslivet. Det er gledelig at vi allerede i Oktober ser konturene av måloppnåelse på de forskjellige fokusområdene. Den første dagen i fadderuken ble alle de nye studentene introdusert for alle mulige utvalg, prosjektgrupper og undergrupper. Dette var et tiltak som ble iverksatt for å vise de nye studentene verdien av engasjement og hvilke muligheter som finnes på skolen. Dette resulterte i strålende søkertall på vervene som ble utlyst og vi har nå fantastisk 25

26 aktivitet i både gamle og ny oppstartede undergrupper. Fremover vil vi forsøke å stimulere til mer aktivitet i undergruppene samt hjelpe ny oppstartede grupper der dette trengs. Mulighetene er enorme og det finnes alltid rom for mer engasjement! Det er samtidig gledelig at BIS og kontakten med næringslivet fungerer aldeles utmerket hvor NU gjennomførte blant annet en perfekt Karrieredag! Denne dagen fungerte som en toveis anledning for student og næringsliv, hvor næringslivet presenterte mulighetene for studentene, og studentene hadde mulighet til å vise seg frem for næringslivet. Akkurat slik vi ønsker det! Per i dag er det flere spennende faglige arrangementer som både skal avholdes og som planlegges. Arrangementene vil være av forskjellig størrelse med forskjellig budskap og innhold til studentmassen. Mitt håp er at alle studenter benytter seg av slike fantastiske muligheter til å forberede seg på livet etter studietiden og virkelig utnytter tiden næringslivet bruker sammen med oss på BI Bergen. Det å profesjonalisere en organisasjon er en utfordrende oppgave. Kanskje spesielt omfattende i BIS som har en komplisert organisasjonsstruktur med mange involverte studenter og et stadig voksende antall undergrupper og prosjektutvalg. Derfor er profesjonalisering noe som kommer til å ta tid, men vi er absolutt inne på en god sti. Reglement, skjemaer, økonomimøter og stillingsinstrukser er noen av mange nøkkelord i den sammenheng. Dette er typisk usynlig arbeid for studentmassen, men håpet mitt er at dette skal gjøre studiehverdagen til hver eneste student på BI bedre ved raskere saksbehandling, refundering og klare retningslinjer. Til nå i år har styret for BIS Bergen foretatt både enkle og tøffe beslutninger. Det er viktig i den sammenheng å påpeke at tanken bak disse alltid vil være å foreta beslutninger som er til de beste for studentmassen som helhet. Det er hele tiden vårt ønske å gjøre det beste for studentmassen og sørge for at dere har det best mulig. Det er tross alt det som er jobben vår! Ellers er det veldig gledelig å se oppslutningen rundt alle arrangementene som har blitt arrangert dette året! Dette er gode indikatorer for oss på at studentmassen er fornøyd. Allikevel er jeg og resten av styret hele tiden opptatt av at vi kan forbedre oss, derfor er det alltid mulig å komme med tilbakemeldinger til oss på ting dere ønsker forbedringer på. Vi er her for dere! Når det er sagt håper jeg på vegne av ledelsen i BIS at alle studenter på BI Bergen er fornøyd med sin studiehverdag. Vi gleder oss til de kommende månedene sammen med dere! Med vennlig hilsen Thomas Skovli Leder BIS Bergen 12/11 26

27 Fagansvarlig sin statusrapport, ved Henrik Hernes: I motsetning til de andre vervene kan ikke jeg takke for tillitten fra generalforsamlingen. Derimot kan jeg takke for den måten jeg har blitt tatt i mot selv om min inngang til vervet var noe unormal. Jeg og fjorårets fagansvarlig (nå fagansvarlig sentralt), Tone Hestvik, begynte med opplæring på overlappingsturen vår i juni. Der fikk jeg mine første innblikk i hva jeg hadde begitt meg ut på. Selv om jeg kom inn såpass seint som jeg gjorde og læringskurven har vært bratt, har oppfølgingen fra Tone vært bra og jeg har ikke savnet noe fra den kanten. Vi reiste også på fagseminar til Nydalen i juni, sammen med de andre avtroppende og påtroppende fra de andre lokalavdelingene. Her var det et veldig bra opplegg, som bidro til mye bra ideer og erfaringsutveksling. Dette var i stor grad med på å i alle fall få meg til å føle meg forberedt på det kommende året. August var en kjempe travel måned, med fadderuke og innsamling av de 19 klassekontaktene. Jeg hadde som mål at dette skulle bli gjort i løpet av de første tre ukene. Det gikk ikke helt etter planen, men jeg fikk valgt alle og er veldig fornøyd med de folkene. Det gikk heldigvis veldig bra, og jeg fikk valgt alle inn alle i tide. Det skal nevnes at den ene klassekontakten ikke ble valgt demokratisk i klassen, men av meg, da tiden ikke strakk til for at jeg kunne velge denne i klassen. Tre kvelder i september arrangerte Elisabeth Seim, Stein Lavik presentasjonsteknikkurs for klassekontaktene. Her ble de satt godt inn i hva vervet gikk ut på, samtidig som de fikk øvet seg på å presentere foran klassen og samtale med foreleser. Kurset ble avsluttet på kroen med god mat og drikke som vi fikk av administrasjonen. Jeg må bruke et par linjer på å skryte av klassekontaktene. De har vært utrolig flinke de første ukene og alle ser ut til å ta vervet på strak arm. Jeg kunne ikke forvente noe mer av de som er med og det er virkelig en flink gjeng. Jeg kan bare si at jeg gleder meg til videre samarbeid. 7-9 september var det duket for Nasjonalt styreforum i Bergen. Alle fagansvarlige kom hit en dag før, for å ha fagseminar og blant annet gjennomgå kursevalueringer fra våren. Vi diskuterte fagene og det vi kommer frem til, tar fagansvarlig sentralt med seg videre til ledelsen på BI Nydalen. Det har vært varierte tilbakemeldinger på disse så langt og jeg ser forbedringspotensial både for oss som fagansvarlig og studentene som skrive tilbakemeldingene. Med dette er det ikke sagt at de er dårlige, men jeg vet at det jobbes med å få til et nytt skjema som kan gjøre disse tilbakemeldingene ennå bedre. Vi vekslet også erfaringer sålangt og våre tanker om det kommende året. Jeg sitter igjen med mange gode ideer videre. Mitt viktigste ansvar som fagansvarlig går ut på å være bindeleddet mellom studentene og administrasjonen. Via klassekontaktene tar jeg saker som studentene kommer med videre til studieleder Elisabeth Seim, som er min kontaktperson her ved BI. Om noen trenger hjelp i forhold til fag, eksamensspørsmål, hygienefaktorer, forelesere. Hva enn det måtte være, så skal jeg gjøre mitt beste for å ta tak i det og jobbe for at BI Bergen skal være en god plass å studere. 27

28 En av de andre av hovedoppgavene mine er å til rette legge for evalueringene av foreleserene. For å gjøre arbeidet lettere for klassekontaktene snakket jeg med Elisabeth Seim på forhånd for å få skolen til å sende en forespørsel til alle foreleserene om at de måtte stille seg tilgjengelige for en slik samtale. Dette har vist seg å være veldig effektivt og samtalene ser så langt ut til å ha gått veldig bra. Det er viktig at vi her har et godt samarbeid for at disse evalueringene skal fungere godt og at jeg setter veldig pris på den hjelpen skolen har stilt med her. Til slutt vil jeg bare si at jeg gleder meg til resten av skoleåret. Og sist, men ikke minst: ikke nøl med å ta kontakt med hverken meg eller klassekontaktene deres om det skulle være noe. Vi er her for dere! Med vennlig hilsen Henrik Hernes Fagansvarlig BIS Bergen 2012/2013 KVK sin statusrapport, ved André Skoog og Martine Ingebrigtsen Abbedissen Vi i Kontroll- og vedtektskomiteen har som oppgave å kontrollere styret og følge opp all aktivitet i organisasjonen. Det innebærer å ha full kontroll på vedtekter og retningslinjer som har blitt satt på Generalforsamlingen. Vår komité har hatt en svært aktiv rolle foreløpig i dette semesteret. Vi har bidratt til å heve effektiviteten på møter gjennom å utarbeide retningslinjer samt ha en aktiv rolle i møteledelsen, samt bidratt til at referatene har en god nok standard slik at det er mulig å lese dem. Vi har i tillegg laget en egen mal for hvordan innkallelsene skal sendes ut, for å lette arbeidet for leder og referent. Referent- jobben har for øvrig KVK tatt for seg det meste av. Undergruppeskjema har vi utarbeidet, som har ført til flere søkere for undergrupper. Vi har i tillegg hjulpet til å få retningslinjer for utgivelse av undergruppestøtte. Når det kommer til vedtekter så har vi utarbeidet seks stillingsinstrukser. Dette går blant annet på noen oppdateringer rundt Næringslivsansvarlig og Næringslivsutvalget som har blitt veldig store allerede. Idrett er også på vei oppover og har fått mange retningslinjer som de skal følge. Så har vi vedtektsført Sosialutvalget. Grunnen til at vi har gjort det er at det er et ganske stort verv som trenger retningslinjer. I tillegg så hadde vi et behov for å ha noen retningslinjer for Grafisk ansvarlig, ettersom det ikke var dette fra før. På økonomisiden så har det blitt en del arbeid med å sette nye rutiner. Vi har deltatt på økonomimøter som er møter der vi blir oppdatert om økonomisk status herunder BIS, Rederiet, Næringslivsutvalget og Idrett f.eks. Dette har vært produktive møter og en fin rutine som vi skal ha fremover. Dette er for øvrig helt nytt! 28

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 17. oktober Sted: Aud 3 Tid: 17.15

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 17. oktober Sted: Aud 3 Tid: 17.15 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 17. oktober Sted: Aud 3 Tid: 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: KA, NA, PA Sak 192 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT Styremøte 10. November 2015 BI Bergen Sak 240 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Godkjent. Sak 241-15

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 8. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 8. September 2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 8. September 2015 BI Bergen Sted: Klasserom 1 Tid: 17.00 Ikke til stedet: FA, PA Sak 162 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen REFERAT Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Sakspapirer Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 22.10.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer