Generalforsamling. Høst Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45"

Transkript

1 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden... 5 Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter, tellekorps og utdeling av dobbeltstemme... 5 Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat: Ekstraordinær Generalforsamling Sak 4 Saker til eventuelt... 6 Sak 5: Orientering/Ledelsens beretning... 6 Sak 6: Behandling/Godkjenning av regnskap for 1. Halvår i inneværende år... 6 Sak 7: Behandling/Godkjenning av budsjett Høst Sak 8: Behandling/ Godkjenning av Lokalt vedtektsett for Stavanger... 7 Sak 9: Behandling/Valg av Ledelse verv for BIS Stavanger... 7 Sak 10: Behandling/Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv Sak 11: Eventuelt saker Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3:

3 3 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS Stavanger. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på Generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør blir gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Vi henviser til linken der du vil finne de liggende vedtektene. Hvis(!) det oppstår at en student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk, kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter, hvor vi har noen få vedtektsett i så tilfelle. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS styret og ledelsen Leder: Økonomiansvarlig: Markedsansvarlig: Sosialt ansvarlig: Fagansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: HR-Ansvarlig: HR-Ansvarlig HR-Ansvarlig: Leder for NLD: Kro-Ansvarlig: Kro-Ansvarlig: Erik Taranger Silje Egeli Jens Reed Sørensen Andrea Byding Sissel Aarsvold Irene Økland Martine Pedersen Erik Nilsen Hege Maldal Line Otten Morten Høgenhaug Kenth Paulsen

4 4 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning.

5 5 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: HR Bakgrunn: HR orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig vedtatt godkjent Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter, tellekorps og utdeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: HR Bakgrunn: HR har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Erik Taranger er Ordstyrer Martine Pedersen er Referent Hege Maldal er Bisitter Dobbeltstemme delegat nr 18 tellekorps delegat nr 30 Enstemmig vedtatt godkjent Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat: Ekstraordinær Generalforsamling Forslagsstiller: BIS Stavanger V/Ordstyrer Bakgrunn: Godkjenning av vårens referat Forslag til vedtak: Referat Fra Ekstraordinær Generalforsamling Vedlegg: 1 Enstemmig vedtatt godkjent

6 6 Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventuelt saker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 11. HR gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Må komme inn skriftlig. Ingen saker til eventuelt Sak 5: Orientering/Ledelsens beretning Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Ledelsen har skrevet beretninger. Vi henviser til sakspapirene Se vedlegg: 2 Sak 6: Behandling/Godkjenning av regnskap for 1. Halvår i inneværende år Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret V/Leder Bakgrunn: Leder presenterer regnskaper for våren 2014 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for våren 2014 Se vedlegg: Presenteres på generalforsamlingen Spørsmål delegat nr 20: hvorfor tall for ballet når det ikke var noe ball? Svar ordstyrer: Brukte det til ticketco, så måtte betale 168 kroner til ticketco Enstemmig vedtatt godkjent Sak 7: Behandling/Godkjenning av budsjett Høst 2014 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret V/Leder Bakgrunn: Leder presenterer budsjett for høsten 2014 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for våren 2015 Se vedlegg: Presenteres på generalforsamlingen Enstemmig vedtatt godkjent

7 7 Sak 8: Behandling/ Godkjenning av Lokalt vedtektsett for Stavanger Forslagstiller: HR V/ Erik Nilsen Bakgrunn: HR har opprettet et felles vedtektsett for lokale vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. HR presenterer forslaget og redegjør for nye vedtekter. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget til lokalt vedtektsett med endringsforslagene som fremkommer på generalforsamlingen. Endringene ved linjeforeningene trår i kraft ved slutten av sittende styres periode. Se vedlegg: 3 HR V/Erik Nilsen redegjør (Delegat nr 32): Organisasjonen BIS har mange vedtekter, et lokalt sett og ett sentralt sett. Lokalt har vi også et par vedtekter for kro og linjeforeningene. Forslag å slå sammen til ett vedtektsett. Av og til må styret vedta saker veldig raskt, så vi foreslår at styret har mulighet til mailvedtak hvor styret kan stemme over saker over mail. Styremøter er viktig, så det må være strenge regler for mailvedtak. Bare leder kan benytte mailvedtaket sammen med HR, viktig å tenke langsiktig for å hindre at det blir brukt unødvendig. Økonomiske beslutninger kan ikke tas over mail, pga mulighet til debatt. Sakene skal bli sendt ut til alle i ledelsen, med frist på 2 dager. Vi ønsker å fjerne GF for linjeforeningene, pga dårlig oppmøte og fordi det er lite hensiktmessig. Ønsker at leder for linjeforeningene skal velges inn på den store GF på våren. Retningslinjer som gjør at linjeforeningene får mulighet til å endre seg i større grad. Økonomi blir også tatt på den store GF på våren. Enstemmig vedtatt godkjent Sak 9: Behandling/Valg av Ledelse verv for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: HR-ansvarlig Faddersjef Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger HR sin innstilling/anbefaling. Innlegg delegat 30: Er det lov til å benke? Svar ordstyrer: Ja kan benke, men personer som benker får ikke innstilling fordi han/hun ikke har vert på intervju. Appell faddersjef: Eirik Kristensen Går andre året økonomi, deltid ansatt, fullført førstegangstjenesten. Vert med i markedsgruppen på BI. Vil få til en bra Fadderuke, fokus på både faglig og sosialt. Vil lære mye og få nye utfordringer. Ønsker å få inn sponsorer, delegere oppgaver til undergruppen.

8 8 Ønsker å utvikle noe som treffer de fleste studentene. Alle studentene må få et godt førsteinntrykk. Få inn faglig innhold: snakke med administrasjonen og få ideer. Vil utnytte studentene som er i BIS allerede i tilegg til undergruppen. Vil velge folk fra forskjellige studieretninger for å få et vidt spekter i fadderuken. Få utbytte for alle studentene. Vil komme raskt i gang med arbeidet. Vil også bruke HR på intervjuer. For å få faddere ønsker jeg å promotere på sosiale medier, gå inn i forelesninger. Veldig motivert til å gjøre jobben, flink til å samarbeide i gruppe. Har mye fritid å bruke på dette vervet. Spørsmål delegat nr 32: Som faddersjef er du ansvarlig for en ganske stor gruppe personer, og jobber tett opp mot styret, hva tenker du om dette? Svar: Tror det kommer til å gå veldig bra, vil bruke de til samarbeid og komme med innspill og ideer.. Spørsmål delegat nr 31: Hvordan er du å forholde deg til frister? Svar: Historie om å være i siste liten, men skal forbedre meg. Når alltid frist. Spørsmål delegat nr 5: Har du noen ideer angående sponsorer? Svar: har ingen planer enda, men det er noe jeg kommer til å sette meg inn i veldig raskt om jeg får vervet. Spørsmål delegat nr 20: Du sier du tenker å bruke administrasjonen, men har du tenkt å bruke fagansvarlig i BIS? Svar: Ja stemmer, det høres veldig bra ut! Spørsmål delegat nr 5: Hvor lang fadderuke tenker du? Svar: 4-5 dager, må tenke på det. Spørsmål delegat nr 31: Hvilket inntrykk vil du at studentene skal sitte igjen med etter fadderuken? Svar: Inntrykk av at de har fått mange nye venner, og har fått godt inntrykk av BIS. At di har hatt det veldig kjekkt, og gleder seg til å studere, sitter igjen med en god opplevelse. Spørsmål delegat nr 2: Tett samarbeid med administrasjonen, og det kommer til å være litt forksjellige meninger fra BIS og administrasjonen. Hvordan forholde deg til så mange mennesker? Svar: Krevende oppgave, men må bare finne de beste innspillene som jeg personlig er enig i. Må prøve å høre på alle å gjøre det beste utav det. Spørsmål delegat nr 22: Hva gjør deg godt egnet til faddersjef? Svar: Vil samarbeide og utfordre meg selv. Er veldig motivert. Appell HR-ansvarlig Erik Nilsen: 22 år fra Sandnes. Studere økonomi på BI. Jobbet i nato med IT og internasjonal politikk. Har sittet som KVK og litt HR i BIS. Egenskaper: objektiv, løsningsorientert, strukturert. Inspirasjon: engasjerte mennesker og visjonen til BIS. Som HR vil jeg sprenge grenser og skape muligheter for studentene. Ønsker å legge til rette for at studentene skal kunne starte nye ting i BIS. Rekruttering: ønsker å gi tilbud til alle studentene på BI Stavanger. Kontrollorgan i organisasjonen: Litt politi og litt bestevenn. Tenker mye på miljø i

9 9 organisasjonen for å jobbe godt sammen. Har god innsikt i BIS. Grensesprengende mål. Kontrollorgan: Erfaringer er viktig, og jeg har lært mye og ønsker å stille til gjenvalg fordi jeg har så mange ideer. Ønsker at styret skal få en fantastisk periode, og undergruppene får en flott arena. Spørsmål delegat nr 2: Hvorfor fortjener du at du fortjener å bli gjenvalgt? Svar: Følte at vervet var politi, og har jobbet for å få vervet til å bli en støttespiller i stedet for politi. Har vinklet vervet til at styret kan bruke HR. Var tidligere mye rot i gamle dokumenter, og jeg har ryddet masse i dette. Spørsmål delegat nr 31: Miljø innad i gruppen, hva er et godt miljø for deg? Svar: Det skal være kjekt å jobbe i BIS, alle engasjerte skal ha det bra å unngå konflikter. Spørsmål delegat nr 5: Stort verv, hvordan skal du oppholde motivasjonen? Svar: stort verv, har til nå hatt stålkontroll på vervet, blir sjelden demotivert. Men om jeg blir demotivert tar jeg meg en pause og kommer sterkere tilbake. Spørsmål delegat nr 2: Hvis det oppstår en situasjon hvor leder avtaler på fohånd på hvordan å stemme på en sak, hvordan ville du forholdt deg til dette? Svar: Vi har retningsliner, og det er viktig å av og til være litt politi og folk må få ha sin mening. Alle skal ha muligheten til å si sin mening. Spørsmål delegat nr 30: Hender at man gjør feil, hvordan er din mulgihet til å tenke nytt og annerledes for å unngå at feilen skjer igjen? svar: erfaring fra nato: se problem og løsning. Viktig å tenke nytt. Spørsmål delegat nr 4: Hvordan klarer du å kombinere vervet med å være student? svar: Det skal gå veldig greit. Tenker langsiktig, og har god planlegging. Appell HR-ansvarlig Helga Straum Skal være litt seriøs. 23 år. Liker lister med for og imot. Kommer fra 2 år som butikksjef, og har lært hvordan å styre forskjellige personer. Håndtere forskjellige mennesker, og spille på lag. Begynte å studere sent pga sykdom. Livserfaring. Positive ting: motiverende, inspirerende, liker ansvar og enkel å samarbeide med. Negative: Veldig målrettet og ikke flink til å lage powepoint. Søkte HR pga erfaringen, og har sett alt det positive BIS gjør for studentene. Har litt å komme med, og HR er den plassen jeg kan bidra med mine erfaringer. Kjekt å se at det er mange aktive på BI, og hadde vert kjekt å få blitt med selv for å få enda flere aktive. Skaper et veldig godt miljø. Spørsmål delegat nr 31: som HR har du samtaler med folk som gjerne er frustrerte, Hvordan er du i slike situasjoner? Svar: Som butikksjef var dette hovedoppgaven å lytte til mine ansatte og arbeidsgiver. Viktig å se saken fra flere synspunkt for deretter å hjelpe. Aldri trø over personen. Spørsmål delegat 2: HR er sammensatt av VK og KVK, hvordan forholder du deg til om en venninne søker? Svar: For mange er det sikkert en utfordring, men må ta på seg jobbhatten, og da er det helt

10 10 greit å ta beslutning. Handler om situasjonen du er i, og viktig og skille jobb med vennskap. Spørsmål delegat nr 4: Du er veldig morsom, har du en seriøs side og? Svar: veldig gøyal person, men jo har absolutt en alvorlig side. Spiller en del på humor, men har ingen problem med å være seriøs når jeg må. Spørsmål delegat nr 30: HR krever litt arbeid, hva har du av tid? Svar: Går på skole og har deltidsjobb, men kan styre deltidsjobben nettopp som det passer meg selv. Flink til å bruke tiden effektivt. Spørsmål delegat nr 5: Hvorfor skal vi velge deg? Svar: stille med masse erfaring, men ikke fra HR. Er villig til å lære, og syntes vervet virker spennende. Syntes det kan ver godt med nye innspill. Appell HR-ansvarlig Marlene S. Abrahamsen 22 år, fra Vennesla. 3 året økonomi, gikk første årene på BI Kristiansand. Jobber på Elixia og H&M. Spiller håndball på BI laget. HR: stor og bra utfordring. Kan hjelpe meg til å vokse som person. Tror at hun kan ta HR til neste nivå, få elevene til å forstå hva HR er. Være tilstede for studentene og komme med råd og hjelp. Mye energi, og har store ønsker. Viktig å holde på miljøet som er i Stavanger. Motivert og engasjert. Tillitsfull. Enkel å prate med. Veldig engasjert og motivert, strukturert. Rettferdig. Er veldig glad i sammarbeid, og komme til enighet. Ydmyk jente som er flink til og lytte. Vil bli kjent med nye studenter, vil bli kjent med de i BIS. Har litt tidligere erfaring: tillitsvalgt. Motivert til å lære, stå på og tar jobben seriøst. HR kan utvikle seg til å bli enda større, ta det til neste nivå. Spørsmål delegat nr 31: Du går 3 året, denne vervperioden varer til lengre enn du går på skolen, laget deg noen planer? Svar: Jeg har planer om å ta fordypning neste år og bli her over lengre tid. Ingen planer om å slutte. Vil være her å gjøre jobben Spørsmål delegat nr 5: Hvorfor søkte du ikke i Kristiansand? Svar: Turte ikke. Liker utfordringer og ser fram til å bli HR. Spørsmål delegat nr 31: Du har 2 deltidsjobber, hvor mye tid har du til overs? Svar: Har mye tid, korte vakter, veldig sjelden fulle dager. Utenom det vil det ikke stå i veien for vervet. Spørsmål delegat nr 5: Har du noen negative sider? Svar: Kan bli veldig fort for engasjert, mye energi som må posisjoneres. Kan bli bedre med språk og skriving. Definitivt en ledertype, men er flink i team og samarbeid. Spørsmål delegat nr 30: Har du noe du kan tilføye BIS Stavanger? Svar: Veldig viktig med Miljø, både internt og ut til studentene. Kan hjelpe til så godt jeg kan for at BIS skal bli bedre. Hjelpe de andre vervene. Sak 10: Behandling/Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere

11 11 eventuelle manglende verv Forslagsstiller: Styret BIS Stavanger Bakgrunn: Styret ønsker godkjennelse til å konstituere eventuelle manglende verv Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å konstituere eventuelle manglende verv. Enstemmig vedtatt godkjent Sak 11: Eventuelt saker Eventuelt saker behandles. Ingen eventuelt saker

12 12 Vedlegg 1: Ekstraordinær generalforsamling Vår 2014 Dato: 30. Juni 2014 Sted: OGNA Tid: 17:00

13 13 Innholdsfortegnelse Forord 3 Forretningsorden Generalforsamling BIS LA 4 Vedtekter angående ekstraordinær generalforsamling BIS 5 Sak 1: Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. 5 Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 5 Sak 3: Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling. 6 Sak 4: Oppføring av saker til eventuelt. 6 Sak 5: Behandling/godkjenning av årsregnskapet for BIS Stavanger 6 Sak 6: Behandling/godkjenning av årsregnskap på BI Kroa 6 Sak 7: Eventuelt saker Sak 8: Behandling/Signering av Protokoll for ekstraordinær generalforsamling BIS Stavanger 6 Vedlegg 1: 7 Vedlegg 2: 20

14 14 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS Stavanger. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på Generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør blir gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Vi henviser til linken der du vil finne de liggende vedtektene. Hvis(!) det oppstår at en student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk, kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter, hvor vi har noen få utprintede vedtektsett i så tilfelle. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS styret og ledelsen Leder: Økonomiansvarlig: Markedsansvarlig: Sosialt ansvarlig: Fagansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: KVK HR-Ansvarlig Valgkomité: Leder for NLD: Kro-ansvarlig: Faddersjef Charlotte Kleming Tommy Tran Erik Taranger Melissa Martens Kristina Botngård Elma Radoncic Henrik Johansen Erik Nilsen Kathrine Hausken / Astrid Eggum Fredrik Brekke Kristian Håvarstein Erik Frøiland

15 15 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning.

16 16 Vedtekter angående Ekstraordinær generalforsamling i BIS 4-5 Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre, eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest en 1 - uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to 2 - dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: HR Bakgrunn: HR orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig vedtatt godkjent Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent og bisitter Forslagsstiller: HR Bakgrunn: HR har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Tommy Tran er Ordstyrer Irene Økland er Referent Melissa Martens er Bisitter Enstemmig vedtatt godkjent

17 17 Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Generalforsamling vår 2014 Forslagsstiller: BIS Stavanger V/Ordstyrer Bakgrunn: Godkjenning av vårens referat Forslag til vedtak: Referat Fra vårens Generalforsamling godkjennes Se vedlegg 1 Enstemmig vedtatt godkjent Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventuelt saker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 7. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Må komme inn skriftlig. Ingen eventuelt saker meldt opp. Sak 5: Behandling/godkjenning av årsregnskapet for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Styret V/Økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig redegjør for saken Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for BIS Stavanger Enstemmig vedtatt godkjent Sak 6: Behandling/godkjenning av årsregnskap på BI Kroa Forslagsstiller: BIS Styret V/Økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig redegjør for saken Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for BI Kroa Enstemmig vedtatt godkjent Sak 7: Eventuelt saker Eventuelt saker behandles. Ingen eventuelt saker.

18 18 Sak 8: Behandling/signering av protokoll for ekstraordinær generalforsamling BIS Stavanger Forslagsstiller: HR Bakgrunn: HR redegjør for saken Forslag til vedtak: HR, et styremedlem og referent signerer protokollen. Se vedlegg 2 Protokoll signeres og Enstemmig vedtatt godkjent Generalforsamling avsluttet

19 19 Vedlegg 2: Redegjørelse Leder v/erik Taranger Jeg vil starte med å takke for tilliten jeg ble vist sist generalforsamling. Ledervervet for meg startet allerede 1 juni da forrige leder startet i ny jobb. Hele tiden frem til ferien gikk på å få inn de resterende vervene som manglet i ledelsen, sørge for at mitt nye styre fikk opplæringen de skulle ha. Sommeren gikk på oppussing av kroen og bistand til fadderuken. Dette søkte vi penger til av sentralledelsen. Ledervervet består mye av bistand og koordinering av styret og ledelsen sine arbeidsoppgaver, styremøter og lage sakspapirer. Dette er tidskrevende men lite poeng i å gjenfortelle. Dette går på å hjelpe å besvarer spørsmål om saker dukker opp. Jeg bisto også sentralledelsen med arrangementet Nasjonal Styre Forum som ble arrangert i Stavanger. Her kom alle BIS styrene fra de andre BI skolene til Stavanger. Her hadde lederne media håndteringskurs og styringsgruppemøte. Styringsgruppen er en samling av alle BIS lederne. Jeg har vært i møter med administrasjonen, møte med rektor på BI Oslo og hatt medarbeidersamtaler med hele ledelsen. Jeg sitter også i velferdstinget i Stavanger. Dette er det øverste studentstyret i Stavanger. Før sommeren måtte vi sende inn dokumenter til veldferdstinget for å mottatt en sum penger. Dette måtte inneholde vedtekter, budsjetter og regnskap. Redegjørelse Sosialt ansvarlig /Andrea Meister Jeg takker for tilliten jeg fikk ved forrige generalforsamling. Siden jeg tok over vervet mitt som sosialtansvarlig har jeg hatt det veldig travelt. Først så har jeg sammen med de andre i BIS pussat opp BI Kroa til Fabrikken. Tok lengre tid enn vad vi først hade trott men var ferdige til Fadderugå Under sommaren så planla jeg og Melissa : Fadderugå, i og med at det ikke var någen søkare så tok vi den. Tusen takk til Melissa og alla de flotte faddere vi hade i år. Var veldigt førøjd med hur Fadderugå blev. Av personlige grunner så hade jeg ikke mulighet å medverka alla dagar på NSF men fikk med mig 2 dager. Fikk møte de andre sosialtansvarlige og fikk mange gode ideer før dette året. Etter NSF så sette jag sammen et årsplan over mina ideer med ulike arrangemang m.m Har hatt intervju med min kommande sosialgrupp og er nytt søkar rekord og det syns jeg er utroligt kjekkt at folk engaserar sig på BI Stavanger. Har hatt mit første arrangemang som var Back 2 School med otroligt bra uppmøte på kroa og folk var veldigt førnøjda. Etter vad jeg har hørt fra folk så kommer det at bli et toppen år med mange kjekka studenter og kjekka ting som skjer.

20 20 Redegjørelse Økonomiansvarlig v/silje Egeli: Jeg ønsker å starte med å takke for tilliten jeg fikk ved Generalforsamlingen våren Det har vært en fantastisk start på dette skoleåret, der jeg har lært utrolig mye. Som Økonomiansvarlig har jeg hovedsakelig ansvaret for økonomien til BIS Stavanger. Mer detaljert har jeg bokført regnskapet måned for måned, og betalt en del regninger. Sammen med sosialtansvarlig har jeg også gått gjennom budsjettet for fadderuken. Ellers er vi også midt i prosessen med å bytte bank til SR-Bank. Alle de lokale Økonomiansvarlige og Økonomiansvarlig Sentralt var også på økonomiseminar i Oslo der vi besøkte Visma. Jeg fikk stort utbytte av denne turen, og føler meg nå enda tryggere på Mamut, som er regnskapsprogrammet vi bruker i BIS. Jeg har også deltatt på NSF og møtt utrolig kjekke og dyktige folk. Blant annet de andre lokale Økonomiansvarlige, der vi fikk delt erfaringer og diskutert ulike utfordringer som oppstår kan oppstå i vervet. Det var et lærerikt arrangement, som ga motivasjon til å gjøre mitt beste mens jeg sitter i vervet. Redegjørelse Fagansvarlig v/sissel Aarsvold Hei alle medstudenter. Jeg ønsker å benytte denne anledningen til å takke for tilliten som ble vist på generalforsamlingen tidligere i år, da jeg ble valgt inn som Fagansvarlig i BIS Stavanger. Siden jeg har tatt over vervet har jeg fått vært med på mye kjekt i regi av BIS. Jeg har vært med på overlappingstur til Oslo med de andre lokalt fagansvarlige i BIS, og fått ordentlig innføring i hva vervet går ut på. Som fagansvarlig har jeg ansvaret for klassekontaktene, samt det faglige som skjer på skolen. Til nå har jeg fått på plass alle klassekontaktene og ser frem til et godt samarbeid med dem. Vi har hatt et møte sammen med administrasjonen hvor vi har gått igjennom hva som forventes av en klassekontakt, og satt ulike datoer for innlevering av læringsdialog referat, samt kursevalueringer. 10 oktober 2014 reiser jeg og to av klassekontaktene til Oslo for å bli med på studentpanelet ved BI Nydalen. På studentpanelet diskuterer vi de ulike fagene som går på skolen sammen med andre representanter fra SBIO og BIS. Hva er bra og hva er dårlig? Kan noe forandres på? Jeg har også fått vært med på NSF - Nasjonalt styreform i Stavanger. Der gikk vi gjennom vårsemesterets kursevalueringer, samt diskutert hva vi ønsker å gjøre på de ulike lokalavdelingene. Alle klager som kommer inn på kurs, pensum, forelesere etc. er det jeg som tar meg av. Det går videre fra klassekontakter til meg eller at studenten(e) kommer direkte til meg. Ellers har jeg som en av mine hovedoppgaver å arrangere en temakveld hvert semester. Denne høstens temakveld skal arrangeres torsdag 30 oktober 2014 og har temaet "Hvordan føle seg trygg som student". Ikke alle detaljer er på plass enda, men kan gi dere en smakebit på at det vil bli blant annet selvforsvarkurs. Jeg håper det blir stort oppmøte og at studentene føler seg tryggere når de går hjem for

21 21 kvelden. Redegjørelse Markeds- og næringslivsansvarlig v/jens Reed Sørensen Hei alle medstudenter. Fra 1 Juli til i dag har jeg vært med på å pusse opp Fabrikken slik at den så bra ut til fadderuken. Jeg har fikset invitasjoner til bedriftspresentasjonen til KPMG. Tilbakemeldingene jeg fikk av de som deltok var at de syntes opplegget var interessant og gøy, og at de kunne tenkt seg å delta mer på slike arrangement. Jeg har også deltatt på NSF hvor jeg møtte på BIS- Bergen, Tr. heim og Kr.sand. Jeg fikk veldig mye ut av de individuelle samlingene vi hadde med marked og NLD gjengen (Marked, Næringsliv og Næringslivsdagene). Vi har gjort en god jobb med å spre informasjon om undergruppene vi har. Meg og Erik skal ha alle intervjuene for markedsgruppen i løpet av uke 39. Jeg vil ha undergruppen klar uke 40. Ellers har meg og Line Otten fått sponset flybillett ned til Oslo 25 september hvor vi skal delta på karrieredagene. Vi ble oppfordret av sentralt til å delta og jeg er sikker på at vi kommer til å lære mye. Avtaler som er i orden: Egon Stavanger: 15% på hele menyen med unntak av drikke, pizzabuffet og barnemeny ved fremvisning av skolebevis, gavekort til en verdi av 5000kr og 3 ganger hvor vi blir servert gratis pizza 2 ganger 20 mann og 1 gang 50 mann. Harbour Resturant og bowling 20% på mat mandag til fredag før kl 1800 og 20% på bowling mandag til fredag dersom banen er bestilt før Myhregaard Hotell 50 sponsede rom i året og reduserte priser utenom. Nordic Growth Market 3000 kroner i markedsstøtte til BIS for profilering av Investor- NM. Ittepå nattklubb 3000 kroner i markedsstøtte til BIS for profilering av avtale og reduserte priser. Sportscafeen 8000 kroner i markedsstøtte til BIS for profilering av avtale og reduserte priser. Denne avtalen må fornyes i Oktober. Jeg er i dialog med: SR BANK og Adecco og skal i møte med de i uke 39. Viking og Econa. Gleder meg til resten av skoleåret, til alle utfordringer og erfaringer jeg kommer til å få!

22 22 Redegjørelse Kommunikasjonsansvarlig v/ Irene Økland: Takk for tilliten som ble gitt ved forrige generalforsamling! Det har vært utfordrende, men mest av alt utrolig lærerikt og spennende å være kommunikasjonsansvarlig for BIS så langt. Alle i BIS pusset opp kroen i slutten av sommerferien, slik at den skulle være klar til Fadderuken Resultatet ble meget bra :-) jeg begynte tidlig å tørke støv av BIS' Instagram, som ikke hadde vært i brukt på alt for lang tid. Jeg fikk bestilt kjempefine faddert T-skjorter (som heldigvis kom tidsnok i år!) og deltok på en heidundrende Fadderuke. Her fikk jeg, sammen med de andre i styret og ledelsen, promotert for de ulike undergruppene og fikk mange interesserte tidlig. Det var en fin og engasjert gjeng 1. klassinger som det var kjekt å få bli litt kjent med. Facebook har blitt brukt utrolig mye og sakte, men sikkert har jeg lært meg å håndtere BIS.no sånn noenlunde... Siden er enda "under oppussing", men vil snart være superfresh! Jeg har deltatt på NSF (Norsk Styre Forum) som i år ble holdt i Stavanger. Her traff jeg de andre kommunikasjonsansvarlige og de andre lokalavdelingene fra Kristiansand, Trondheim og Bergen. Dette var gøy, interessant og spennende! Snart er det tid for intervjurunder til min undergruppe og dette gleder jeg meg veldig til. Jeg ser frem til å være med på å øke kvaliteten på studenttilværelsen til alle på BI Stavanger det kommende året og håper at DU er klar for et uforglemmelig år! Vennlig hilsen Irene Økland, Kommunikasjonsansvarlig Redegjørelse Kro- Ansvarlig v/morten Høgenhaug og Kenth Stian Paulsen Vil bruke denne anledning til å takke alle dere som møtte opp og gjorde fadderuken til en god opplevelse. Vil også takke alle dere som har stillet opp og hjulpet til som bartendere til nå og videre fremover. Både vi og resten av BIS har brukt hele slutten av vår sommerferie på å pusse opp og gjøre kroa best mulig for dere studenter, slik at dette kan bli et felles møtested hvor alle i fra 1-3 klasse kan møtes for å bygge relasjoner til fremtiden samt ha det hyggelig sammen. Vi kjører et tett samarbeid med sosialgruppen og har store planer om å stille i stand flere arrangementer med billig drikke i baren og god stemning.

23 23 Redegjørelse HR v/hege Maldal og Martine Pedersen Vi vil gjerne takke for tilliten vi fikk ved generalforsamlingen våren Det var veldig kjekt å bli valgt inn som HR, samtidig litt skummelt siden dette vervet er nytt for lokal avdelingen i Stavanger. Vi deltok på NSF i Stavanger fra 4-7 september. Der fikk vi møte de andre lokal avdelingene og BIS sentral avdelingen. Vi hadde egne møter med de andre HRansvarlige hvor vi vekslet erfaringer og fikk mer opplæring i vervet. Det var veldig nyttig og vi fikk alle bedre innsikt i vervet vårt. NSF gav oss mer motivasjon for å gjøre en god jobb videre i BIS. 8.september arrangerte vi BIS-dagen. Denne dagen blir arrangert årlig for å øke BIS kjennskapen til studentene og for promotering av vervene som skal settes nå til høsten. Ellers har vi hatt intervjurunder med en del av undergruppene. Vi fikk kjempe mange dyktige søkere inn dette året. Det viser bare at det er mange engasjerte studenter på skolen som har ønske om å gjøre studietiden sin til noe mer enn bare forelesninger. Dette er veldig kjekt å se. Martine arrangerte sammen med leder for NLD, Line, en workshop med søkere til NLD undergruppen. Dette var veldig vellykket, og en god erfaring. Ser for oss at denne metoden kan bli brukt senere! For øyeblikket planlegger vi Generalforsamlingen høsten 2014 som vil si promotering av vervene HR og Faddersjef, ferdigstilling av sakspapirene og ser til at vedtektene blir opprettholdt. Med vennlig hilsen Hege Maldal, Martine Pedersen

24 24 Redegjørelse KVK/HR v/ Erik Nilsen: Jeg vi starte med å takke for tilliten jeg ble gitt ved Generalforsamlingen Høst Da jeg startet i vervet ble mye av høste brukt til å sette meg inn i vervet da KVK er ganske omfattende verv. I løpet av perioden min har jeg blitt kjent og jobbet med to fantastiske styrer og utallige BIS engasjerte. Jeg har fått utviklet mine ever innen for HR og blitt godt kjent med hvordan en organisasjon styres og kontrolleres. Jeg har i min periode møtt på utfordringer I løpet av perioden har vi arrangert 3 linjeforenings generalforsamlinger og flere ekstraordinære generalforsamlinger i ulike sammenhenger. Da våren kom gjennomførte jeg og tidligere KVK Henrik internevaluering av styret. I løpet av januar møttes alle KVKene fra alle BI skolene i Stavanger til litt teambuilding og der vi gikk fullstendig gjennom organisasjonens vedtekter. Jeg fikk da diskutert mye med de andre i mitt verv og fikk mye ny kunnskap. Spesielt den våren hadde jeg fått oversikt over BIS LA dokumentbank og startet med å systematisere dokumentene. Jeg deltok og på Landsmøtet som i år, var i Trondheim her ble det diskutert flere store saker og fikk da møte styrene på alle BI skolene. Jeg fikk da tilegnet meg mye nyttig kunnskap som jeg har brukt videre i perioden min. April arrangerte vi vårens store generalforsamling der vi hadde rekord oppmøte. Vi satte da den nye styret og ledelsen. Vi slo da sammen Kontroll og vedtektskomiteen, og Valgkomiteen vervet til HR- Ansvarlig. Det ble valgt in to HR- Ansvarlig. Jeg og avtroppende KVK hadde da omfattende opplæring av de påtroppende. I løpet av sommeren startet jeg med å sette meg inn i VK delen av vervet og vi var på overlappingstur med den nye ledelsen. Vi pusset og opp kroa, så flere dager ble satt av til det. Da høstens semester startet. Brukte jeg og de andre HRene mye tid i i fadderuka og frem til generalforsamlingen til å promotere verv i BIS. Vi hadde dette semesteret et rekord antall søkere til undergruppene. Jeg har og denne perioden jobbet opp mot velferdstingets arbeidsutvalget i forbindelse med å revidere tildelingsprosessen til VT. 4-7 september deltok vi på Nasjonalt Styre Forum, som er et nasjoalt teambuilding event for hele BIS. Der fikk vi møte de andre lokal avdelingene og BIS sentral avdelingen. Vi hadde egne møter med de andre HR-ansvarlige hvor vi vekslet erfaringer og fikk mer opplæring i vervet. Det var veldig nyttig og vi fikk alle bedre innsikt i vervet vårt. NSF gav oss mer motivasjon for å gjøre en god jobb videre i BIS. 8.september arrangerte vi BIS-dagen. Denne dagen blir arrangert årlig for å øke BIS kjennskapen til studentene og for promotering av vervene som skal settes nå til høsten. Ellers har vi hatt intervjurunder med en del av undergruppene. Vi fikk kjempe mange dyktige søkere inn dette året. Det viser bare at det er mange engasjerte studenter på skolen som har ønske om å gjøre studietiden sin til noe mer enn bare forelesninger. Dette er veldig kjekt å se. Martine arrangerte sammen med leder for NLD, Line, en workshop med søkere til NLD undergruppen. Dette var veldig vellykket, og en god erfaring. Ser for oss at denne metoden kan bli brukt senere! Vi brukte mye tid til å planlegge generalforsamlingen og min siste store oppgave var å skrive sakspapirene til generalforsamlingen. Jeg vil tilslutt påpeke at ettersom jeg stiller til gjenvalg som HR ansvarlig. Har jeg stilt meg helt inhabil i søknad og intervju prosessen til ledelse vervene. MvH Erik Nilsen

25 25 Vedlegg 3: Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra

26 26 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder for alle lokalavdelinger, inkludert Stavanger. Heftet er gyldig frem til eventuelle lokale vedtektsendringer er fattet av Generalforsamlingen. Ved Generalforsamlinger er det viktig at det ikke gjøres vedtektsendringer som strider med, eller avviker fra, det som fremkommer i vedtektene som er vedtatt av BIS Landsmøtet. Ta kontakt med i BIS Ledelsen om du/dere er i tvil. Vedtektene er styrets veileder for hvordan en skal drive BIS lokalavdelingene, og det er således særs viktig at alle tillitsvalgte tar ansvar for at man holder seg innenfor de rammer som Landsmøtet og Generalforsamlingen har vedtatt. Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1: GENERELLE VEDTEKTER 27 KAPITTEL 2: KRO VEDTEKTER 27 KAPITTEL 3: STILLINGSINSTRUKS FOR KRO- ANSVARLIG & KRO- ANSATTE 28 KAPITTEL 4: RETNINGSLINJER FOR LINJEFORENINGENE 29 KAPITTEL 5: STILLINGSINSTRUKSER FOR LINJEFORENINGENE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

27 27 Kapittel 1: Generelle vedtekter 1-1 Endringer i BIS Stavangers lokale vedtektene kan kun vedtas av generalforsamlingen i BIS Stavanger. 1-2 Lokale vedtektsendringer må ha 2/3 flertall på Generalforsamling 1-3 Vedtektsendringer kan ikke komme som benkeforslag 1-4 Mailvedtak 1. Styret kan fatte vedtak over mail dersom det haster at saken behandles 2. Mailvedtak kan bare benyttes av leder med HRs samtykke 3. Økonomiske beslutninger av betydelig grad kan ikke behandles over mail. 4. Vedtak over mail må være enstemmig vedtatt godkjent og må etter godkjennes på neste ordinære styremøte. 5. Mailvedtaket skal sendes til hele BIS LA Ledelsen 6. Svar på mailvedtak skal være i leders hende innen to -2- dager. Kapittel 2: Kro vedtekter 2-1 Kroa er underlagt samme organisasjonsnummer som BIS, som er registrert i registeret til Brønnøysundregisteret 2-2 BI-kroa skal tilrettelegge for sosialt samvær for studentene og være samlingssted for ulike studentarrangementer av kulturell og sosialt art. Driften skal følge de lover og regler som gjelder for salg/servering av alkohol BI-kroa skal drive som en nullprofitt virksomhet og ikke ha erverv som formål. 2. Alt av overskudd skal gå tilbake til driften av BI-kroa. Det skal ikke overføres midler fra BI-kroa til BIS Stavanger. 2-4 Kro ansvarlig for BI-kroa blir valgt på generalforsamlingen (vår) til BIS Stavanger. Vedkommende får en plass i ledelsen i BIS Stavanger.

28 Vervet Kro-Ansvarlig skal bestå av to -2- personer Kro ansvarlig for BI-kroa ansetter kro-crew til drift av BI-kroa. Dette kan gjøres i samarbeid med HR ved BIS Stavanger. 2. BI-kroa skal ikke betale ut honorar/lønn til lederen og Kro-crew utover minstegrense for forskuddstrekk for frivillige og ideelle organisasjoner. 3. Det er ikke lov til å ta med medbrakt drikke i noen som helst omstendigheter Kapittel 3: Stillingsinstruks for Kro-Ansvarlig & Kro-Ansatte Kro-Ansvarlig 1. Ansvars- og myndighetsområde Kro-ansvarlig er ansvarlig for driften av BI-kroa, og at det skjer etter Norges lover, samt de sentrale, lokale standardiserte vedtektene og BI-Kroa sine vedtekter. Kro-ansvarlig har myndighet overfor alle som jobber på kroa. 2. Samarbeid Kro-ansvarlige plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med hverandre, crew, styret og BIS LA. Kro-ansvarlig er også ansvarlig for samarbeid med leverandører, og for å inngå evt. nye avtaler, samt å holde de gjeldende avtalene. 3. Arbeidsoppgaver - Hovedfunksjon Kro-ansvarlig har ansvar for all drift av kroen. I dette inngår det å sørge for at det bestilles varer til lager, at bartendere og vakter er pålitelige og å ansette dem, at det alltid er nok folk på jobb og lignende. Kro-ansvarlig skal i samarbeid med økonomiansvarlig i styret sørge for at regnskap er korrekt, samt at budsjett er realistisk og gjennomførbart. Kro-ansvarlig plikter å rapportere til sosialt ansvarlig etter arrangementer. Kro-Ansatte 1. De ansatte på BI-kroa er medlem i Kro-Ansvarlig sin undergruppe under BIS, og er da pliktet til å følge BIS sine vedtekter. 2. De ansatte på BI-kroa skal alle ha gjennomgått et kurs i relevant førstehjelp, samt et kurs i alkoholloven, der det blir gjennomgått alle relevante lover og regler. 3. Alle ansatte skal ha lest rutinene for internkontroll og de relevante lovene i HMS permen.

29 29 Kapittel 4: Retningslinjer for linjeforeningene 4-1 Formål Linjeforeningene har som formål å fremme interessene til sine respektive studenter og bidra til økt trivsel blant studentene ved BI Studentsamfunn Stavanger. 4-2 Medlemmer Fullverdige medlemmer av linjeforeningene er registrerte studenter ved Handelshøyskolen BI, under sin respektive studieretning. Med krav om å ha betalt kontingent til BIS, fastsatt av Generalforsamlingen Det kan ikke tas avgift for medlemskap i linjeforeningene. 4-3 Organisasjon Linjeforeningene er den del av BIS Stavanger, og er pliktig å følge vedtektene satt av generalforsamlingen Linjeforeningen skal minimum bestå av følgende verv 1. Leder 2. Nestleder 3. Økonomiansvarlig 4. Markedsansvarlig Nestleder, Økonomiansvarlig, Markedsansvarlig og andre stillinger i linjeforeningene settes ved intervju Linjeforeningene sitt fulle navn skal være godkjent av BIS LA Linjeforeningene plikter å holde Styre orientert om sin aktivitet Styret for linjeforeningene plikter å levere en erfaringsrapport til Styre innen 30 dager, i etterkant av sin engasjements periode Alle eventuelle sponsor- og samarbeidsavtaler for linjeforeningene skal gå gjennom MANA i BIS Stavanger Linjeforeningene plikter å informere SA om arrangementer tidligst mulig. 4-4 Generalforsamling Vervet Leder i linjeforeningene skal settes på BIS LA Generalforsamling (vår) Generalforsamlingen skal 1. Behandle og godkjenne årsregnskapet til linjeforeningene

30 30 2. Behandle og godkjenne budsjett for inneværende og kommende periode for linjeforeningene. Kapittel 5: Stillingsinstrukser for linjeforeningene Leder 1. Ansvars- og myndighetsområde Leder er ansvarlig for at linjeforeningen arbeider i henhold til BIS LA sine vedtekter og vedtak gitt av styret. Leder skal trekke opp retningslinjer for linjeforeningens arbeid samt være ansvarlig for oppfølging av arbeid. Leder har ansvar for oppfølging av linjeforeningens økonomiansvarlig sine arbeidsoppgaver. 2. Samarbeid Leder plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de engasjerte i linjeforeningen, Styret i BIS LA, øvrige tillitsvalgte i BIS LA og lederne for andre linjeforeninger. Nestleder 1. Ansvars- og myndighetsområde Nestleder er ansvarlig for arbeidsoppgaver som ikke blir utført av leder eller delegert bort fra leder. Nestleder har ansvar for oppfølging av engasjerte i linjeforeningen sammen med leder. 2. Samarbeid Nestleder plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre engasjerte i linjeforeningen. Økonomiansvarlig 1. Ansvars- og myndighetsområde Økonomiansvarlig skal drive oppfølging av budsjett, følge med på likviditeten og sørge for at alle regnskap blir ført i henhold til god regnskapsskikk. Økonomiansvarlig skal levere og presentere budsjett, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret BIS LA. Økonomiansvarlig i linjeforeningen plikter å gi månedlig rapport til Økonomiansvarlig i BIS LA om linjeforeningens økonomiske tilstand. 2. Samarbeid Nestleder plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre engasjerte i linjeforeningen.

31 31 Markedsansvarlig 1. Ansvars- og myndighetsområde Markedsansvarlig er ansvarlig ovenfor linjeforeningen at all aktivitet rundt markedsføringen av linjeforeningen skjer i henhold til budsjett og handlingsplan. Alle ønskede samarbeidsavtaler skal presenteres for Markedsansvarlig i BIS LA til godkjenning for å sikre kvaliteten av avtalene. Være representert i Næringslivutvalget, (NU). (Gjelder kun dersom det er valgt at BIS LA skal ha NU) 2. Samarbeid For ivaretakelse av sine funksjoner skal Markedsansvarlig etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre engasjerte i linjeforeningen og Markedsansvarlig i BIS LA. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon - Fundraising/generere inntekter for linjeforeningen. - Fremforhandle gode sponsor- og samarbeidsavtaler - Ekstern markedsføring av respektive studenter.

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Sakspapirer Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 06.03.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim Referat Ledelsesmøte 25.10.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 135-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 136-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 120-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden... 3 Sak 121-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 13.10.16 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de sentrale vedtektene som gjelder

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA )

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA ) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 28.03.17) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene. Heftet

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 13.02.2012 Dag: Mandag Tid: 18:00 startet: 18:02 Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede: Leder, SA, KVK, KA, MA, STUD, LIM, Fag, Redaktør, ØA SAK 19 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Referat Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Generalforsamling Høst 2011 Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer