Generalforsamling. Vår Dato: Sted: Orre Tid: 16.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00"

Transkript

1 Generalforsamling Vår 2012, Dato: Sted: Orre Tid: 16.00

2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne høsten var fristen satt til 4. oktober. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene, samt. saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på Generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør blir gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS styret Leder: Tore-André Nygård Økonomiansvarlig: Ruben Joakim Gundersen Markedsansvarlig: Fanny Kongevold Fjermeros Sosialt ansvarlig: Thomas Habtay Fagansvarlig: Cecilia Vik Kommunikasjonsansvarlig: Tone Rekkedal Kontroll- og vedtektskomité: Gina Ailin Narvestad Valgkomité: Arne Samuelsen Leder for Student Aksjonen: Ann Kristin Nordgaard Leder for NLD: Aleksander Lende Kro-ansvarlig: Heidi Josefin Tangeraas Redaktør: Anna Rødstøl Idrettsansvarlig: Kristine Høiland Leder for EMG: Carina Otnæs Leder for LFØS: Christel Byberg Leder for LFMS: Uy Bui 2

3 Innhold Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger...4 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS...5 Saker...8 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...8 Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps...8 Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra ordinær Generalforsamling Sak 4 Saker til eventuelt...8 Sak 5 Orientering/Styrets beretning...8 Sak 6 Behandling/Regnskap/Økonomi...9 Sak 7 Behandling/Budsjett/Økonomi...9 Sak 8 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Økonomiansvarlig...9 Sak 9 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Fagansvarlig...9 Sak 10 Behandling/Godkjenning av endring i stillingsinstruks for Markedsansvarlig...10 Sak 11: Behandling/Godkenning av endring av navn på Lineforeningen for markedsførere og økonomer...11 Sak 13:Behandling/Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv...11 Sak 14: Behandling/Generalforsmalings kro...12 Sak Vedlegg nr Vedlegg nr. 2:...54 Vedlegg nr Vedlegg nr Vedlegg nr Vedlegg nr Vedlegg nr Vedlegg nr

4 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 4

5 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to -2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS Stavanger sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, og hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 5 dager etter innkalling Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en -1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Egne tilføyelser til lokale vedtekter for BIS Stavanger må ha 2/3 flertall og trer i kraft ved Generalforsamlingens slutt. Vedtektene kan også tre i kraft på et senere tidspunkt, hvis dette er ettertrykkelig spesifisert i vedtektsforslaget - eller tilføyelsen, og godkjent av Generalforsamlingen. Egne tilføyelser til de lokale vedtektene kan ikke være motstridene til de standardiserte vedtektene eller Sentralstyret sine vedtekter Stemmeberettigede ved BIS Stavangers Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Generalforsamlingen skal avholdes i BI Stavangers sine lokaler Vedtak fattet på Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall i Generalforsamlingen gis tilbakevirkende kraft. Unntak for dette er vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 5

6 4-4 Vårens generalforsamling Vårens Generalforsamling skal avholdes senest ti 10 uker etter vårens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: - Velge de representanter til styret. Dette dreier seg om de stillinger som har vært i funksjon siden forrige skoleårs Generalforsamling på våren, samt de stillinger som eventuelt er fratrådt i perioden fra forrige generalforsamling. Styret, herunder: Leder, Økonomiansvarlig, Fagansvarlig, Markedsansvarlig, Kommunikasjonsansvarlig og Sosialt ansvarlig. - Velge representant(er) for Kontroll- og vedtektskomiteen (KVK). - Velge representant(er) til Valgkomiteen (VK) - Godkjenning av årsrapport/redegjørelse fra samtlige styremedlemmer. - Årsregnskap av hovedkontoen, for foregående kalenderår, skal godkjennes av en regnskapskyndig person, fortrinnsvis en offentlig godkjent revisor eller en autorisert regnskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning. - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester. - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/ redegjørelse. 4-5 Vårens Generalforsamling, oppgaver Dagsorden for Generalforsamling skal inneholde: 1. Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 3. Oppføring av saker til eventuelt. 4. Godkjenning av referat fra forrige Generalforsamling. 5. Redegjørelse fra styret. 6. Eventuelle endringer i BIS LA sine lokale vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 7. Saker fra styret og BIS LA sine medlemmer 8. Behandling og godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning for siste periode. 9. Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 10. Presentasjon av kandidater til tillitsverv. 11. Innstilling fra valgkomiteen. 12. Valg av eventuelt ledige tillitsverv i styret, ledelsen, kontroll- og vedtektskomiteen og valgkomiteen i BIS: 6

7 I II III IV - Leder - Økonomiansvarlig - Fagansvarlig - Markedsansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Sosialt ansvarlig - Leder NLD Kontroll og vedtektskomiteen (Antall representanter) Valgkomiteen (Antall representanter) Tillitsvalgte har funksjonstid fra

8 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Gina Ailin Narvestad er ordstyrer Tone Rekkedaler referent Viola Wenaas Myrann er bisitter Gina Ailin Narvestad + 2 er tellekorps Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra ordinær Generalforsamling Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen Vedlegg: 1 Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 11. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Sak 5 Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Vedlegg: 2 8

9 Sak 6 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskapet for Vedlegg: 3 Sak 7 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for våren Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for våren Vedlegg: 4 Sak 8 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Økonomiansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralstyret v/kvk Bakgrunn: Det er i hovedsak endret et punkt i stillingsinstruksen til Økonomiansvarlig. Dette går ut på at Økonomiansvarlig skal skrive et notat med forklaringer til posteringene ved slutten av sin vervsperiode. Dette skal leveres til påtroppende Økonomiansvarlig i sammenheng med overlapping. Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK) ber generalforsamlingen godkjenne stillingsinstruksen for Fagansvarlig. Vedlegg: 5 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Økonomiansvarlig. Sak 9 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Fagansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralstyret/KVK Bakgrunn: I sammenheng med strategiarbeidet Styringsgruppen har gjennomført kom det frem at det måtte bli gjort noen endringer i Fagansvarlig sin stillingsinstruks. Endringene består i hovedsak av å fjerne utdaterte elementer som ble gjort sammen med Fagansvarlig SS og Fagansvarlige lokalt, samt implementere deler av strategien som hører under Fag. Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK) ber generalforsamlingen godkjenne stillingsinstruksen for Fagansvarlig. Vedlegg: 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Fagansvarlig. 9

10 Sak 10 Behandling/Godkjenning av endring i stillingsinstruks for Markedsansvarlig Bakgrunn: Grunnet økning i omfanget av studentorganisasjonen har det oppstått en utfordring. Når bedrifter kontaktes fra flere hold innad i organisasjonen, kan det for enkelte virke useriøst og i tillegg skade vårt rykte profesjonelt. Opprettelsen av NU vil være et tiltak for å forebygge dette. NU vil være det organet på BI Stavanger som tar seg av all kontakt med bedrifter. NU kommer til å være underlagt Markedsansvarlig i henhold til vedtektene (Se vedlegg 1). Oppgaver for NU: Skaffe relasjoner til bedrifter i regionen Rogaland som kan føre til aktivitetsmaksimerende arrangement og tiltak for studentene. Bedriftspresentasjoner Bedriftsbesøk Stands Arrangementsstøtte, bla. til: Næringslivsdagen Temakvelder Linjeforeningsfester Vedlikeholde forholdet til bedrifter Fundraising/generere inntekter til hele BIS Stavanger Alle pengetransaksjoner inn/ut skal gå gjennom Økonomiansvarlig i Styret Nærings Utvalget vil bestå av: Leder (Markedsansvarlig i BIS Stavanger Leder/Markedsansvarlig i ØAF Leder/Markedsansvarlig i EMG Leder/Markedsansvarlig i LiM Leder/Markedsansvarlig for NLD 2-3 andre medlemmer Leder redegjør videre for Generalforsamlingen Vedlegg: Vedlegg 7 Stillingsinstruks for markedsansvarlig Vedlegg 8 Illustrasjon av NU sitt virke Forslag til vedtak: Generalforsamlingen stiller seg bak forslaget om opprettelse av NU og gir Styret ansvaret for jobben rundt det organisatoriske, herunder utarbeidelse av vedtektsett og klare arbeidsområder. 10

11 Sak 11: Behandling/Godkenning av endring av navn på Lineforeningen for markedsførere og økonomer Forslagsstiller: Ledelsen BIS Stavanger Bakgrunn: Ledelsen ønsker godkjennelse til og endre navn på Linjeforeningen for økonomer og Lineforeningen for markedsførere fra LFØS til ØAF og LFMS til LiM. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner endringene. Sak 12: Behandling/Valg av nytt styre og ledelse for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: Leder Økonomiansvarlig Fagansvarlig Markedsansvarlig Sosialtansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Kontroll- og vedtektskomité Redaktør Idrettsansvarlig Leder for NLD (Næringslivsdagen) Faddersjef Leder for Studentaksjonen Valgkomité Gjør oppmerksom på at det er mulig å stille fra benk dersom du ikke har søkt fra før. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger Valgkomiteens innstilling/anbefaling. Sak 13:Behandling/Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv Forslagsstiller: Styret BIS Stavanger Bakgrunn: Styret ønsker godkjennelse til å konstituere eventuelle manglende verv Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å konstituere eventuelle manglende verv. 11

12 Sak 14: Behandling/Generalforsmalings kro Forslagsstiller: BIS Bergen Styret Bakgrunn: Generalforsamlingen skal alltid avsluttes med en skikkelig fest i Konsernet. Forslag til vedtak: Leder foreslår to priser på øl for after GF party, forsamlingen stemmer over forslagene. Forslag 1: 32 kr Forslag 2: 25 kr Sak 15 Eventueltsaker Eventueltsaker behandles. 12

13 Vedlegg nr.1 Generalforsamling Høst 2011, Dato: Sted: Orre Tid:

14 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne høsten var fristen satt til 4. oktober. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene, samt. saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på Generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør blir gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS styret Leder: Tore-André Nygård Økonomiansvarlig: Ruben Joakim Gundersen Markedsansvarlig: Fanny Kongevold Fjermeros Sosialt ansvarlig: Thomas Habtay Fagansvarlig: Cecilia Vik Kommunikasjonsansvarlig: Tone Rekkedal Kontroll- og vedtektskomité: Gina Ailin Narvestad Valgkomité: Arne Samuelsen Leder for NLD: Aleksander Lende Kro-ansvarlig: Heidi Josefin Tangeraas Redaktør: Anna Rødstøl Idrettsansvarlig: Kristine Høiland Leder for EMG: Carina Otnæs 14

15 Innholdsfortegnelse Forord 2 Forretningsorden for Generalforsamling 4 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS 5 Sak 1: Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. 7 Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 7 Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige Generalforsamling. 7 Sak 4: Godkjenning av referat fra ekstraordinær Generalforsamling Sak 5: Oppføring av saker til eventuelt. 7 Sak 6: Redegjørelse fra styret og ledelsen. 7 Sak 7: Behandling og godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning for siste periode. 8 Sak 8: Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 8 Sak 9: Valg av nytt styre og ledelse ved BIS Stavanger 9 Sak 10: Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv 9 Sak 11: Eventuelt 9 Vedlegg: Vedlegg 1 Referat fra Generalforsamling Vedlegg 2 Referat fra ekstraordinær Generalforsamling Vedlegg 3 Redegjørelse fra Styret Vedlegg 4 Regnskapet for Våren 2011 Vedlegg 5 Budsjett for Høst

16 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. Vedtekter angående Generalforsamling i BIS 16

17 Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to -2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS Stavanger sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, og hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 5 dager etter innkalling Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en -1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Egne tilføyelser til lokale vedtekter for BIS Stavanger må ha 2/3 flertall og trer i kraft ved Generalforsamlingens slutt. Vedtektene kan også tre i kraft på et senere tidspunkt, hvis dette er ettertrykkelig spesifisert i vedtektsforslaget - eller tilføyelsen, og godkjent av Generalforsamlingen. Egne tilføyelser til de lokale vedtektene kan ikke være motstridene til de standardiserte vedtektene eller Sentralstyret sine vedtekter Stemmeberettigede ved BIS Stavangers Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Generalforsamlingen skal avholdes i BI Stavangers sine lokaler Vedtak fattet på Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall i Generalforsamlingen gis tilbakevirkende kraft. Unntak for dette er vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 4-2 Høstens Generalforsamling Høstens Generalforsamlingen skal tre sammen senest ti -10- uker etter høstens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: - Velge de representanter til styret, KVK og VK som er ledige. Dette dreier seg om de stillinger som eventuelt er fratrådt eller ikke besatt i perioden fra forrige generalforsamling. 17

18 (KVK og VK velges ved behov) - Godkjenne regnskap for 1.halvår i inneværende år. - Godkjenne budsjett for høstsemesteret. Behandle, og eventuelt endre egne tilføyelser til lokale vedtekter for BIS Stavanger, stillingsinstrukser og andre retningslinjer gitt av Generalforsamling dersom det er kommet forslag om dette. 4-3 Høstens Generalforsamling, oppgaver Dagsorden for Generalforsamling skal inneholde: 1. Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 3. Oppføring av saker til eventuelt. 4. Godkjenning av referat fra forrige Generalforsamling. 5. Redegjørelse fra styret. 6. Eventuelle endringer i BIS LA sine lokale vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 7. Saker fra styret og BIS LA sine medlemmer. 8. Behandling og godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning for siste periode. 9. Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 10. Presentasjon av kandidater til eventuelle ledige tillitsverv. 11. Innstilling fra valgkomiteen. 12. Valg av eventuelt ledige tillitsverv i styret, kontroll- og vedtektskomiteen og valgkomiteen i: BIS LA I II III - Leder - Økonomiansvarlig - Fagansvarlig - Markedsansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Sosialt ansvarlig Kontroll og vedtektskomiteen (Antall representanter) Valgkomiteen (Antall representanter) Tillitsvalgte har funksjonstid ett -1- år fra Generalforsamlingens slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret. 18

19 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt Tore-Andrè Nygård er ordstyrer Tone Rekkedaler referent Fanny Kongevold Fjermeros er bisitter Gina Ailin Narvestad + 2 er tellekorps Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra ordinær Generalforsamling 24. februar Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen Se vedlegg 1 Enstemmig vedtatt Sak 4: Behandling/Godkjenning av referat fra ekstraordinær Generalforsamling 13.april Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen Se vedlegg 2 Enstemmig godkjent! 19

20 Sak 5 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 11. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Sak 6 Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Se vedlegg 3 Alle takker for tillitten. Sak 7 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for våren Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskapet for våren Se vedlegg 4 ØA: Mye å rette opp fra i fjor, ikke helt fornøyd. Enstemmig godkjent Sak 8 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høsten Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for høsten Se vedlegg 5 ØA: kundefordringer, noe mangler. Likviditet: veldig bra. Enstemmig godkjent! Sak 9 Behandling og godkjenning av stillingsinstruks leder Studentaksjonen Forslagsstiller: BIS Stavangerstyret 20

21 Bakgrunn: Det har tidligere ikke vært stillingsinstruks for leder Studentaksjonen. Forsalg til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for leder Studentaksjonen Se vedlegg 6 Enstemmig godkjent (ved en liten redigering) Leder: kan bli stemt inni ledelsen, pga det er et stort verv, og det kan eventuelt rettest mot media. Derfor har vi nå stillingsinstrukser. Sak 10: Behandling/Valg av nytt styre og ledelse for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: Leder for LFØS Leder for LMFS Faddersjef Leder for Studentaksjonen Valgkomité Gjør oppmerksom på at det er mulig å stille fra benk dersom du ikke har søkt fra før. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger Valgkomiteens innstilling/anbefaling. Leder for markedsførings studenter (LMFS): UY BUI stiller på benk til vervet: 2.året markedsføring, har ikke vært så aktiv, mange muligheter, ønsker å at studentene skal få kontakt med det virkelige livet, viktig å få kontakter! Spørsmål fra salen: FA: nytt verv, står fritt. Har du planer, hva du vil gjør som leder? UY: Skaffe nye kontakter, ringe rundt. Se hva folk har gjort før, være aktiv, være engasjert Kro: hvorfor stille på benk? UY: Det er ingen kandidater, ser sjansen til å gjøre det. Leder: hva gjør du ellers? UY: Jobber i butikk, og barneinstitusjon. Nettbasert tilknytning til FN. MA: har du tid til dette i forhold til studie og jobb? UY: Ja, føler jeg har engasjementet. Må prioritere det. Alle stemmer Stemming: 16 stemmer, 0 blank. Gratulerer! Leder for linjeforeningen økonomi: en person stiller, har gjennomgodt intervju Christel: skal fortelle litt om meg selv og hvorfor meg. 28 år, to barn 12 og 5 år. opptatt av å trene. Leser mye faglitteratur. Viktig å holde seg oppdatert, det er kjekt. Nettverksbygging står høyt. 21

22 Jobba med litt forskjellig: relevant: Statoil- saksbehandler mot kunder og leverandører. Rapportere til ledelsen, følge opp. Vært med å promotere nye IT-løsninger. Vant til å ha mye kommunikasjon og samarbeid. Har vært klassekontakt. Noen spm? Viss jeg går inn for noe, gjør jeg det 100%. Gir meg ikke. Positiv, lett å samarbeide med. Kjekt å bli kjent med alle type folk. ambisiøs, høye mål. Proaktiv: vil ikke vente med å gjøre noe. liker utfordringer, har ikke noe imot vanskelige oppgaver. Alenemor, tidligere jobbet på skolen. vant til å ha mye på en gang. Planer: sette opp mål for året. Planlegge budsjettet. Markedsføre rundt om i klassene. Arrangere linjefest/temakveld. Nye mål: et ønske om å få til et samarbeid med start UIS (felles for alle økonomistudentene i Stavanger) Idrett: har du tid siden du er alenemor? Christel: det handler om interesse, det å ville jobbe med det. kan gjerne sitte en lørdagskveld å jobbe med det, enn å gå ut, om det virkelig er noe jeg interesserer meg for. VK: leser opp innstilling, har valgt å innstille Christel Byberg Stemming: 16 stemmer, 0 blank. Gratulerer Christel! Stiller på benk for faddersjef: Simen Sædberg 1.år markedsføring, rett fra vgs. Var i russestyret på vgs, planlegge events. Jobber på Hansen Hjørnet. Blitt med å arrangere ulike ting. Fritid: spilt aktivt handball. Trent helsestudio, basket. Spørsmål fra salen: KVK: kan du få brukt de kontaktene du har hatt i russestyret? Simen: Ja har fortsatt kontakt med de FA: hvordan takler du stress? Simen: Har du jobbet på hansenhjørnet? Takler det ganske bra KVK: Hvorfor har du ikke søkt? Simen: Visst ikke det. Er vant til å ha et hardt kjør, vant til å samarbeide med andre. MA: er du flink til å holde i ro? Simen: Ja, det er jeg så lenge jeg er edru. Tellekorpset teller: 16 stemmer, 0 blank. Gratulerer! Leder: noen som stiller på benk som leder for studentaksjonen? (redegjør for hvordan det går ut på). Ingen stiller, heller ingen søkte. VK orienterer om vervet VK. I hovedsak mye å gjøre før generalforsamlinger. KVK: veldig spennende å sitte på den andre siden av bordet. Får et annet perspektiv. Ingen stilte på benk. Ingen som stilte på benk som leder for studentaksjonen. 22

23 Sak 11 Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv Forslagsstiller: Styret BIS Stavanger Bakgrunn: Styret ønsker godkjennelse til å konstituere eventuelle manglende verv Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å konstituere eventuelle manglende verv. Vedtatt! 23

24 Sak 12 Eventueltsaker Eventueltsaker behandles.ingen eventeltsaker. Vedlegg: Vedlegg nr.1 (Beklager rotete oppsett av dette vedlegget, men på grunn av tekniske problemer blir det seende slik ut) Referat fra Generalforsamling i BI Studentsamfunn Stavanger Dato: Start: 16:00 Slutt: Sted: Orre Antall personer tilstede: 62 Ordstyrer: StianRognlid Bisitter: Christian Arntzen Tellekorps: Heidi Kristine Halvorsen, ChristinaLinnebo, Helen Dyrvang Referenter: Ingvild Erøy Prestårhus Åpningshilsen: Ønsker velkommen og informerer om generalforsamlingen. Innhold Forretningsorden Vedtekter angående generalforsamling Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter, tellekorps og utdeling av dobbeltstemme Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra forrige generalforsamling Sak 4: Saker til eventuelt Sak 5: Orientering/Styrets beretning Sak 6: Orientering/Redegjørelse for pengebruk i BIS Stavanger Sak 7: Behandling/Godkjenning av nye vedtekter Sak 8: Behandling/Godkjenning av nye retningslinjer Sak 9: Orientering/Linjeforening for økonomistudenter Sak 10: Behandling/Godkjenning av retningslinjer for linjeforening Sak 11: Behandling/Godkjenning av budsjett for linjeforening Sak 12: Behandling/Godkjenning av regnskap for høsten 2010 Sak 13: Behandling/Godkjenning av budsjett våren 2011 Sak 14: Behandling/Valg av nytt styre og ledelse for BIS Stavanger Sak 15: Behandling/Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv Sak 16: Saker til eventuelt Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene 24

25 KVK: Ifølge vedtektene skal innkallingen skje senest 2 uker før møtestart. Det ble innkalt til generalforsamling torsdag 10. februar, altså 2 uker siden. Dagsorden skal være tilgjengelige på hjemmesiden senest 1 uke før møtestart. Disse ble lagt ut torsdag 17.februar. Altså 1 uke siden. Foreslår at Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden. KVK orienterer videre om forretningsorden. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Vedtak: Godkjent Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter, tellekorps og utdeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Stian Rognlid (KVK SL) er ordstyrer Ingvild Erøy (KA) er referent Christian Arntzen (MA) er bisitter Heidi Halvorsen (KVK) Christina Linnebo (ØA) og Helen Dyrvang (SA) er tellekorps Ble endring i forslag til vedtak grunnet praktiske årsaker. KVK informerer om dette. Dobbelstemme avgjøres ved loddtrekning Dobbeltstemme: nr. 65 Vedtak: Godkjent Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra forrige generalforsamling Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen Se vedlegg 1 Vedtak: Godkjent Sak 4: Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres og tas opp til slutt. Saker til eventuelt er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under sak 16 Kontroll-og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennesav Generalforsamlingen. Ordstyrer setter tidsfristen til kl Sak 5: Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Se vedlegg 2 Hvert styremedlem gåropp og presenterer seg, takker for tilliten og henviser til vedlegget. 25

26 Sak 6: Orientering/Redegjørelse for pengebruk i BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Enkelte har stilt spørsmål til hva vi i BIS Stavanger bruker pengene våre på. Det ønskes at studentmassen opplyses om denne sak. Se vedlegg nr. 3 Leder henviser til sakspapirene, og ber salen ta litt tid å lese gjennom for å eventuelt komme med spørsmål og tilbakemeldinger. Ingen spørsmål eller tilbakemeldinger. Sak 7: Behandling/Godkjenning av nye vedtekter Forslagsstiller: Kontroll-og vedtektskomiteen Bakgrunn: BIS Stavanger har ingen egen revisor. Derfor ser vi det nødvendig og ønskelig at direktør ved Handelshøyskolen BI Stavanger kan kvalitetssikre at regnskap er ført etter god regnskapsskikk, og at det er i samsvar med bankavstemning. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner ny vedtekt. Ordstyrer orienterer og henviser til vedlegg. Ingen innvendinger. Vedtak: Godkjent. Sak 8: Behandling/Godkjenning av nye stillingsinstrukser Forslagsstiller: Kontroll-og vedtektskomiteen Bakgrunn: I de lokale standardiserte vedtektene har ikke kro-leder og redaktør egne stillingsinstrukser. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de nye stillingsinstruksene. Se vedlegg 5Vedtak: Godkjent Sak 9: Orientering/Linjeforening for økonomistudenter Forslagsstiller: Leder for linjeforeningen Bakgrunn: Leder av linjeforening redegjørleder for linjeforeningen:skal danne en linjeforening for økonomistudenter, som skal arrangere bedriftspresentasjoner og temakvelder. Leder, nestleder og sekretær presenterer seg og sine stillingsinstrukser. Sak 10: Behandling/Godkjenning av vedtekter og stillingsinstrukser for Linjeforeningen for økonomistudenter Forslagsstiller: Leder for linjeforeningen Bakgrunn: Linjeforeningen for økonomistudenter trenger vedtekter og stillingsinstrukser for å bli startet opp. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektene og stillingsinstruksene for Linjeforeningen for økonomistudenter. Se vedlegg 6Leder: Saken er stemt igjennom på styremøtet til BIS, for så å ta dette opp på generalforsamlingen. Ingen som hadde innvendinger eller spørsmål. Vedtak: Godkjent Sak 11: Behandling/Godkjenning av budsjett for linjeforening Forslagsstiller: Leder for linjeforeningen. Bakgrunn: Leder presenterer budsjett for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjett for Vedtak: Godkjent Se vedlegg 7 Sak 12: Behandling/Godkjenning av regnskap for høsten 2010 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for høsten Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for høsten Se vedlegg 8 Økonomiansvarlig orienterer om budsjettet. ØA:Telefonutgifter er en symbolsk sum som gis i tilbakebetaling til telefonbruk. Refusjon BIS er utgifter som blir dekket som reise, opphold etc når BIS er ute å reiser. -Åpner for spørsmål fra salen 26

27 - Ingen spørsmål Vedtak: Godkjent Sak 13: Behandling/Godkjenning av budsjett våren 2011 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjettet for våren Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for våren Økonomiansvarlig orienterer om forslaget til budsjett. Ingen innvendiger fra salen.vedtak: Godkjent Se vedlegg 9 Sak 14: Behandling/Valg av nytt styre og ledelse for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: Leder Fagansvarlig Markedsansvarlig Økonomiansvarlig Sosialt ansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Redaktør Kro-ansvarlig Faddersjef Leder for Valgkomité Leder for Kontroll-og vedtektskomité Leder for Næringslivsdagen(e) Idrettsansvarlig Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger Valgkomiteens innstilling/anbefaling. Kandidatene presenterer seg selv etter den rekkefølgen som er satt opp i sakspapirene. Leder: 1 kandidat Tore-André Nygård Orienterer om seg selv. Utadvent, likerå prate med andre mennesker. Lett engasjert, brenner for BIS noe han har lyst å fortsette med. Motivert at ledelsen, studenter og jobbe for ett felles mål og dra BIS til nye høyder. Lært mye om seg selv, og utviklet seg selv på dette året i BIS. Har pågangsmot, liker å motiverer de rundt seg har mye kunnskap og erfaring på området. Spørsmål fra salenhvorfor stille i BIS, og ikke i noe nytt? kontinutet, overblikk og ikke minst erfaring. Har du tid? Tilpasser seg, og prioriterer. Hva skal du gjøre for at neste år skal bli bedre? Begynne med arrangementer tidligere, få underverv opp og går. Bygge videre på erfaringer fra i år. Lyst å få til NSF i Stavanger. Ingen stiller fra benk. Valgkomiteen: Har valgt å innstille Tore-André Nygård som leder. Tore-André Nygård: 56 Blank:1 Tore-André Nygård ble valgt inn som leder for BIS Stavanger 11/12 1 person kom inn i salen. Vi er nå 62 stykker. Fagansvarlig: 1 kandidat Cecilia Vik Orienterer om seg selv. Positiv, optimist og konkurranseorientert. 27

28 Tredde inn i september. Har jobbet hardt for å opparbeide seg kunnskap. Vil jobbe for å kvalitetsikre fagene, for å sikre tyngden du trenger. Utarbeide forskjellene mellom skolene, for et felles ståsted. Faglige aktiviteter, bedriftsbesøk etc. Spørsmål fra salenhva skal du gjør i år som du ikke har gjort i år. Var med de tillitsvalgte fra begynnelsen av skoleåret, samhold. Ingen stiller fra benk. Valgkomiteen: Har valgt å innstille Cecilia Vik som fagansvarlig. Cecilia Vik: 58 Blank:0 Cecilia Vik ble valgt inn som fagansvarlig for BIS Stavanger 11/12. Ordstyrer: Klokken er nå 17.05, det er ikke lenger mulig å melde opp saker til eventuelt. Markedsansvarlig: 2 kandidater Fanny Fjermeros Orienterer om seg selv. Har vært i undergruppen til markedsansvarlig. Målrettet og bestemt. Opprettholde de allerede eksisterende avtalene. Opprette nye. Teater og konserter. Synsundersøkelser.Harbour cafe. Forbedre kontakten mellom studenter og bedrifter. Har du tid? Har tid, jobber kun to lørdageri måneden. Spørsmål fra salenhvordan tenker du å få kontakt med bedriftene: Direkte kontakt med bedrifter. Hvorfor skal vi stemme på deg, og ikke den andre kandidaten? Ikke bare fest og morro, men være saklig. Få mer bedrifter til skolen. Hva har vært mest utfordrende? (Til nåværende MA) Å få bedrifter til å opprettholde kontrakten. Kristian Brandsberg Orienterer som seg selv. Er tillitsvalg, medlem i KAgruppen, studentaksjonen. Avtaler som gagner alle studentene på BI Stavanger. Harbour bowling. Person som er energisk, og gjør alt for studenter. En person som kan snakke for seg selv, og ordne gode avtaler for studentene. Spørsmål fra salenhvordan tenker du å gå frem? Ha skikkelig bakgrunnsinformasjon om bedriften. God dialog. Er ikke bareuis, få frem BI. Hva har du lært av å være engasjert i år? Mer strukturert, forholde seg til andre og samkjøre. Har du tid? Det er bare å finne tid, prioritere. Velge vekk andre ting. Hvorfor er ikke du med i markedsundergruppen? Den kom opp senere. Hva om noen ikke følger kontakten? Henvise til Norges lover.har du bein i nesen? JA! Ingen stiller fra benk. Valgkomiteen: Har valgt å innstille Fanny Fjermeros som markedsansvarlig. Fanny Fjermeros: 36 Kristian Brandsberg: 20 Blank:2 Fanny Fjermeros ble valgt inn som markedsansvarlig for BIS Stavanger 11/12 2 personer forlater salen, vi er nå 60 stykker. Økonomiansvarlig: 2 kandidater Ruben Gundersen Informasjon om seg selv. Er mye på skolen, jobber hardt og er målrettet. Får mest igjen for kontigentet som en betaler inn til BIS. Sitter per idag som leder av Aksjeklubben. God forståelse for økonomi. Bruke god tid å sette seg inn i tidligere tall og få bruke Spørsmål fra salenhva jobbet du som før BI? 28

29 Lagermedarbeider, med utvidetansvar. Trives du som leder for aksjeklubben? Ja, per i dag er vi den skolen som har flest påmeldte. Har lært mye. Har du deltidsjobb? Har jobb gjennom bemanningsfirma. Liten jobb, men finner tid. Hvilkekarakterer har du i økonomifag? Mange er på toppen av alfabetet. Hvorfor stiller du som ØA? Liten nerd. Brenner for økonomi, synes det er interessant. Ingrid Grindheim Informasjon om seg selv. Elske økonomi og finans, og vil lære mest mulig om dette. Har det som trengs, er resultatorienter og strukturert. Ingen relevant erfaring, det hun ønsker å lære. Er med i aksjeklubben, og ønsker flere utfordringer. Spørsmål fra salen I og med at du er 1 året, har du den økonomiske forståelsen som trengs? JA! Hva tror du blir din største utfordring? Å være nøyaktig, få det slik som det skal være.er du flink å jobbe i team? Ja! Føle jeg har mye å bidra med sosialt ogsåkommer du til å være streng?om det er behov for det, klarer jeg sette grenser. Ingen stiller fra benk. Valgkomiteen: Har valgt å innstille Ruben Gundersen som økonomiansvarlig. Ruben Gundersen: 52 Ingrid Grindheim: 4 Blank:0 Ruben Gundersen ble valgt inn som økonomiansvarlig for BIS Stavanger 11/12 To stykker forlater salen. Vi er nå 58 stykker. Sosialt ansvarlig:3 kandidater Thomas Habtay Orienterer om seg selv. Oslo Live og Rått og Råde som barassisterende sjef. Båtcruice fra Stavanger til Danmark. Innvolvere Uis, med og uten alkohol. Jobber i dag med studentaksjon. Utadvendt og er ikke redd for å komme i kontak med nye mennesker. Spørsmål fra salen Hvordan takler du stress? Takler det bra, liker å ha mye å gjøre samtidig. Vanskelig å engasjere folk fra Stavanger, hva kan du gjøre med dette? Prate med folk, være direkte. Ta 2 minutter i en forelesning. Hvordan involvere Uis? Bor med noen som er engasjerte på Uis, bruke dem. Besøke folk fra uis. Undergruppe, hvordan ser du på deg selv som leder? Vandt med å være Hva hobbier har du? Feks vollyball laget etc? Driver med basket og fotball på Sis. Tillitsvalgt på vidergående. Studenter drikker mer, har du alkoholfri ting du brenne for? Idrettsturnering, gjerne gjennom Uis. Har du tid? Ja, har ikke så mye som er viktig på fritiden. Er du god til å planlegge? JA! Flink å motivere folk? Ja, det er jeg! Kristine Høiland 29

30 Orienterer om seg selv. Blid og utadvendt. Vært i garden, stilling som slottsordinans. Mye erfaring fra her, og lederegenskaper. Er med i sosialt undergruppen. Fortsette med festene som har vært til nå. Arrangere mer alkoholfrie engasjement, turneringer og sportslige aktiviteter. Vært leder for maskeradeballet, gav mersmak. Var bussansvarlig i Hemsedal. Spørsmål fra salen Hva er den største utfordringen? Fylle de vanlige torsdagskroene. Andre ting enn sport som kan være edru-aktiviteter? Spill, brettspill etc. Hvordan takler du det å sette opp ett arrangement fra begynnelsen av? Ikke noe problem, danne undergruppe. Hvordan fungerer du som leder? Bra, har erfaring fra garden og har lærdom her fra. Var det du som valgte bandet på maskeradeballet? Nei Hvordan takler du stress? Bra. Hvordan skal du fylle kroene? Trekkplaster. Eks filmkveld først å så kro. En gang i måneden hvor studentene kan komme med forslag til tema. Er du kreativ? Ja, prøver så godt jeg kan. Har deltatt bra i SA gruppen. Vil du involvere andre skoler i arrangementer? Ja, eksempelvis Uis. Kjenner en del på der. Tenker du utover Uis også, eks NKS? Ja Sjur Gabrielsen Er ikke tilstede, og har power-point presentasjon. Erfaring fra SA gruppen og Studentaksjonen. Er engasjert, positivetc. Har tid! Ingen stiller fra benk. Valgkomiteen: Har valgt å innstille Thomas Habtay som sosialt ansvarlig Thomas Habtay: 38 Kristine Høiland:13 Sjur Gabrielsen:3 Blank:0 Thomas Habtay ble valgt inn som sosialt ansvarlig for BIS Stavanger 11/12. 5 personer forlater salen. Vi er nå 53 stykker. Kommunikasjonsansvarlig: Ingen kandidater En stiller fra benk Tone Rekkedal Informasjon om seg selv. Er me i SA gruppen Har gått medier og kommunikasjon på vgs Er kreativ, varm og blid person. Spørsmål fra salen BlåMandag, er det noe du vil fortsette med? 30

31 Ja, vil bygge videre. Største utfordring? God kommunkasjons med elevene. Vise at du er der. Hvordan skal du få kommunikasjon? Vise at du er her, erfaring fra SA gruppen. Valgkomiteen: Har ingen innstilling til dette vervet. Kandidaten søkte først på et annet verv, men på oppfordring fra Valgkomiteen stilte kandidaten fra benk på dette vervet. Tone Rekkedal: 44 Blank:5 Tone Rekkedal ble valgt inn som kommunikasjonsansvarlig for BIS Stavanger 11/12. Redaktør: 2 kandidater Anna Rødstøl Informasjon om seg selv. Bra inntrykk fra BIS i år. Erfaring fra lignende verv. Gått medier og kommunikasjon. Lyst å gjøre en forskjell. Spørsmål fra salen Hva tenker du med BlåMandag? Ja, absolutt. Har erfaring fra tidligere, med en skoleavis som hette Fredag. Hvilke endringer har du lyst å gjøre? Flott med BlåMandag, men ønsker å bedre nettsiden. BIS sin nettside er ikke mye i bruk, hvordan få den opp å gå? Oppdatere mer, gjør at det skjer mer. HalvardTotland Informasjon om seg selv. Ønsker å bedre bis.no. Jobbe tett med de andre vervene. Koble bis.no opp mot Facebook og Twitter. Jobber med IT utvikling. Gått Medier og kommunikasjon. Informere om hva som skjer i Stavanger. Bruke YouTube mer. Var med i NLD gruppen, og hadde ansvar for nettsidene der, og en god del andre prosjekter. Spørsmål fra salen Er det sant at NLD sine nettsider var så bra, at NLD i Bergen valgte å kopiere dem? Det stemmer. Liker du å skrive? Ja, men tenker å bruke undergruppen.vil fortsette med BlåMandag. Egen undergruppe, eller jobbe tett med KA? Jobbe tett med KA men også MA. Gjerne gjøre BlåMandag digitalt også. Ingen stiller fra benk. Valgkomiteen: Har valgt å innstille Anna Rødstøl som redaktør for BIS Stavanger 11/12 Anna Rødstøl: 12 Halvard Totland:37 Blank:0 Halvard Totland ble valgt inn som redaktør for BIS Stavanger 11/12 2 stykker forlater salen. Vi er nå 51 stykker. Kro-ansvarlig: 1 kandidat Heidi Josefin Tangeraas Jobbet i bar siden hun var 16 år. Gå deltid til neste år. 31

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Generalforsamling Høst 2011 Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 13.02.2012 Dag: Mandag Tid: 18:00 startet: 18:02 Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede: Leder, SA, KVK, KA, MA, STUD, LIM, Fag, Redaktør, ØA SAK 19 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012 Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn. Disse

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom 1. Formalia Disse møtereglene gjelder for hele landstreffet, også utenfor møtesalen. Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene

Detaljer

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20

Generalforsamling. Vår Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 11:20 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

Referat Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Referat Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Referat Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for avdelingene til Bergen, Trondheim og Stavanger. Kristiansand vil naturlig

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 3 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 22.10.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07.

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. mars 2014 0. Definisjoner 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3.

Detaljer

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BI Stavanger

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BI Stavanger REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-17 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat. Sak 02-17 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer